Spiseforstyrrelser som fagområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spiseforstyrrelser som fagområde"

Transkript

1 Spiseforstyrrelser som fagområde Baggrund I 1960 erne og 1970 erne opstod centre i London og Toronto, hvor man i det psykiatriske system oprettede specialistenheder i en erkendelse af, at specialiserede behandlingstilbud var nødvendige for denne patientkategori. Dette er begrundet i, at patienternes udtalte ambivalens kræver et særligt motivations- og behandlingsarbejde af erfarent personale, samt at det er svært at opnå tilstrækkelig erfaring uden centralisering grundet det relativt lille antal patienter. Disse erfaringer slog bredt an i den øvrige vestlige verden. I 1993 og 1994 blev der afholdt konsensuskonferencer i Sverige og Norge, der førte til oprettelsen af specialistenheder i disse lande. I Danmark opstod i løbet af 1990 erne ligeledes specialistenheder. Men kun et enkelt sted er det som følge af en politisk beslutning, andre steder er enhederne mere eller mindre vokset ud af nødvendigheden. Gruppen af spiseforstyrrede er overordentlig heterogen og omfatter et spektrum fra spiseforstyrrede med ganske lette tilstande til langvarige og livstruende. Også aldersmæssigt udgør gruppen et kontinuum strækkende sig fra barnealderen langt op i voksenalderen med hovedvægt i ungdomsårene. I lange faser af forløbet af behandlingen af spiseforstyrrelser er der brug for integrerede behandlingsprogrammer med psykiatrisk, psykoterapeutisk, samt somatisk og ernæringsmæssig ekspertise sideløbende med sociale støttetiltag. Akut hjælp i tilspidsede, somme tider livstruende situationer har typisk været givet på medicinske eller lukkede psykiatriske afdelinger. Generelt har målrettede behandlingstilbud til spiseforstyrrede været få og spredte. I Sundhedsstyrelsen har arbejdsgrupper udarbejdet rapporter, der dels beskriver forslag til forebyggelse af spiseforstyrrelser og dels gennemgår evidens for såvel epidemiologi, som udredningsbehov, behandling og behandlingseffekt, ligesom organisatoriske overvejelser og begrundelser er beskrevet (1); (2). Afgrænsning Alderen for sygdomsdebut breder fagområdet ud til både børne- ungdomspsykiatrien og voksen psykiatrien. Antalsmæssigt vil et flertal af patienter dog høre til i voksenpsykiatrien. Denne fagområdebeskrivelse tager udgangspunkt i det voksenpsykiatriske speciale. Spiseforstyrrelser er alvorlige psykiatriske sygdomme. Området vedrører ICD-10 diagnoserne Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa og Andre spiseforstyrrelser herunder først og fremmest Binge Eating Disorders, som kun er defineret i DSM-IV(3). Organisatorisk er spiseforstyrrelsesbehandlingen hjemmehørende i det psykiatriske speciale i tæt samarbejde med medicinere, pædiatere, diætister og socialforvaltninger. Fagområdet grænser op til andre tilstande med vægttab, fedme eller opkastninger. Diagnostik og terapi af unge og voksne med spiseforstyrrelser foregår enkelte steder i en fælles specialistenhed, andre steder i specialistenheder specifikt for enten voksne, børn eller unge. Mange behandles på de almen voksenpsykiatriske og børne - ungdomspsykiatriske afdelinger uden specialkompetance eller i primærsektoren. De fleste personer med spiseforstyrrelser modtager ingen behandling, enten fordi de ikke bliver identificerede, eller fordi de ikke opsøger hjælp. Indenrigs-og Sundhedsministeriet, Socialministeriet og Sundhedsstyrelsen har i en arbejdsgruppe udarbejdet en fælles strategi vedrørende forebyggelse af spiseforstyrrelser blandt børn og unge med Marianne Hertz, Marianne Lau, Mette Waaddegaard 1

2 særlig vægt på tidlig opsporing og opgradering af faglig kompetence hos personalet i undervisnings- social- og sundhedssektoren. Ligeledes har arbejdsgruppen lavet forslag til organisering af længerevarende rehabilitering efter endt behandling (4). I flere specialistcentre gennemføres forskning og kvalitetssikring vedrørende behandlingens effekt. Begrundelse for fagområdet Spiseforstyrrelser Ved Anorexia Nervosa er de centrale problemer intens optagethed og forvrænget opfattelse af vægt og udseende, vægring mod almindelig fødeindtagelse, ønske om vægttab, hormonelle forandringer og en undertiden livstruende sulttilstand. Sygdommen debuterer typisk i årsalderen. Prognosen er vanskelig at bedømme, men omkring 50 % af patienterne har efter 10 år fortsat anorektiske symptomer eller er døde (7 %) svarende til en overdødelighed på ca. 10 gange den forventede i tilsvarende befolkningsgrupper (5;6). Bulimia Nervosa er som Anorexia Nervosa karakteriseret af en forvrænget kropsopfattelse. Men ellers står episoderne med tvangsmæssig overspisning med efterfølgende vægtregulerende adfærd som det centrale. Vægten er oftest normal. Tandemalieskader og elektrolytforstyrrelser er almindelige somatiske komplikationer. Bulimia Nervosa debuterer typisk i årsalderen. Helbredelsesprocenten skønnes at være % (7). Binge Eating Disorders ligner Bulimia Nervosa ved episoder med kontroltab og tvangsmæssig overspisning. Der er ingen forvrænget kropsopfattelse, men ofte en betydelig sekundær fedme, idet overspisningerne ikke efterfølges af systematisk vægtkompenserende adfærd. Debutalder for overspisningsepisoderne er som ved Bulimia Nervosa. Den sekundære fedme udvikler sig over en længere årrække. BED er en endnu ikke helt velafgrænset sygdomsenhed, og prognostiske data foreligger i beskedent omfang. Overspisningsepisoderne kan på kort sigt reduceres hos % af patienterne. Vægtnormalisering er derimod svær at opnå (2). Prævalensen af AN, BN og BED skønnes at være 0,3 %, 2 % og 3 % i højrisikogruppen af unge kvinder. Anorexia Nervosa og Bulimia Nervosa rammer unge kvinder 10 gange hyppigere end mænd. Ved Binge Eating Disorder er kønsforskellen reduceret til 3:1. Spiseforstyrrelser har ofte også betydelig psykiatrisk komorbiditet, alvorlige somatiske komplikationer og social funktionsnedsættelse. Et særligt problem er, at mange patienter skjuler deres symptomer i lang tid, er ambivalente eller slet ikke motiverede for behandling, samt at % af patienterne med anoreksi og bulimi har et meget langvarigt / kronisk forløb. Dertil kommer at tilbagefaldshyppigheden ligger på %. I konsekvens af de problemer, der ses i spiseforstyrrelsernes sygdomsforløb, anbefales det, at behandlingen differentieres svarende til 5 sygdomsniveauer, der er afhængige af spiseforstyrrelsernes sværhedsgrad, motivation, psykiatrisk og somatisk komorbiditet og komplicerende sociale forhold (2;8). Behandlingsmålene vil være forskellige og varierer fra at være livsreddende, helbredende, motivationsfremmende, vedligeholdende til rehabiliterende. De kliniske opgaver omfatter: tidlig opsporing (1), psykiatrisk, somatisk og social udredning, vurdering af behandlingsbehovet, iværksættelse af relevant intervention. Interventionerne spænder fra ambulant rådgivning til intensiv behandling under indlæggelse, under tiden under tvang. Langt hovedparten af behandlingerne er dog ambulante. Behandlingen bør i princippet være flersporet med flere specialiserede behandlingsformer, så der både arbejdes med normalisering af spisning, Marianne Hertz, Marianne Lau, Mette Waaddegaard 2

3 vægt og vægtkompenserende adfærd, samt psykoterapeutisk bearbejdning af psykiske problemer, behandling af somatiske komplikationer, miljøterapi, kropsterapi og social rehabilitering (2). Organisatorisk og strukturel placering I Sundhedsstyrelsens rapport Spiseforstyrrelser. Anbefalinger for organisation og behandling anbefales det, at behandlingen bliver organiseret på 3 eksperticeniveauer: 1) I primær sektoren, i distriktpsykiatriske centre og hospitalsafdelinger uden speciel erfaring i behandling af spiseforstyrrelser skal lettere og ukomplicerede tilfælde af spiseforstyrrelser behandles. 2) På amtsligt niveau i teams med erfaring i spiseforstyrrelsesbehandling skal en centralt amtslig visitation varetages, behandlingen i amtet samles samt konsulentopgaver udføres. Det anbefales, at disse teams er tværfaglige bestående af psykiater, børnepsykiater, psykolog, socialrådgiver, diætist foruden fysio- og ergoterapeut samt plejepersonale. Teamet skal stå for den ambulante behandling og have adgang til senge. Teamet forudsættes at have et formelt samarbejde med en medicinsk / en pædiatrisk afdeling i amtet. 3) Endelig foreslås et højt specialiseret niveau (landsdelsfunktion) i 3-4 centre for det relativt lille antal patienter, der har behov for denne type behandling. Befolkningsunderlaget bør være mindst 1 mio. indbyggere pr. center. Ved Center for Spiseforstyrrelser i Århus og Center for Spiseforstyrrelser i Odense varetages landsdelsfunktion for børn, unge og voksne. Klinik for Spiseforstyrrelser på Rigshospitalet i København varetager landsdelfunktion for voksne og Bispebjerg Hospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Anoreksiafsnit varetager landsdelfunktion for børn og unge op til 18 år. Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Gentofte, har endvidere en specialfunktion for lettere og moderate spiseforstyrrelser for voksne fra 18 år, ligesom specialiserede teams for børn og unge og/eller voksne findes eller er på vej f.eks. i Glostrup, Roskilde, Næstved, Augustenborg, Esbjerg, Vejle, Kolding, Herning og Viborg og Aalborg. Lægelig kompetence Speciallæge i (almen) psykiatri eller børne - ungdomspsykiatri. Kvalifikationer erhverves ved anvendt tid og dermed opnåede kvalifikationer og erfaring indenfor området samt uddannelse i psykoterapi og ved kurser relateret til spiseforstyrrelsers epidemiologi, ætiologi og behandling. Ligeledes ved beviste præstationer, f.eks. forskningsaktivitet med afhandlinger eller artikler, undervisning, kurser. Internationale forhold I Norge og Sverige har man specialiseret behandlings - og forskningsindsatsen indenfor det offentlige sygehusvæsen. I Sverige er oprettet et certificeret kursus i behandling af spiseforstyrrelser. Spiseforstyrrelser udgør dog heller ikke her et selvstændigt speciale. I de øvrige europæiske lande findes ligeledes flere specialiserede behandlingsenheder. I Danmark er i 1998 oprettet Dansk Selskab for Spiseforstyrrelser (DSS), en tværfaglig sammenslutning for behandlere og forskere, der er tilsluttet Nordic Eating Disorders Society (NEDS). På europæisk plan findes European Council on Eating Disorders (ECED). Flere danske specialafdelinger har deltaget i et europæisk multicenterstudie vedrørende diagnosticering og behandling af spiseforstyrrelser (COST). American Psychiatric Association (APA) har udarbejdet guidelines for diagnostik og Marianne Hertz, Marianne Lau, Mette Waaddegaard 3

4 behandling af spiseforstyrrelser (8). World Psychiatric Association (WPA) har en faglig gruppe vedrørende spiseforstyrrelser. Marianne Hertz, Marianne Lau, Mette Waaddegaard 4

5 Litteratur liste (1) Sundhedsstyrelsen. Spiseforstyrrelser. Hvor stort er problemet og hvordan kan man forebygge. København: Sundhedsstyrelsen, Rapport (2) Sundhedsstyrelsen. Behandling af alvorlige spiseforstyrrelser. Anbefalinger for organisation og behandling Rapport (3) American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual. DSM-IV-TR. Fourth Edition. Text Revision ed. Washington DC: (4) Socialministeriet, Indenrigs - og Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen. Notat fra arbejdsgruppen vedr. 'Indsats mod spiseforstyrrelser' (5) Emborg C. Mortality and causes of death in patients with eating disorders in Denmark, Ugeskrift for Læger 2001; 163(25): (6) Nielsen S. Epidemiology and mortality of eating disorders. Psychiatric Clinic of North America 2001; 24(2):201-viii. (7) Fichter MM, Quadflieg N, Gnutzmann A. Binge eating disorder: treatment outcome over a 6-year course. Journal of Psychosomatic Research 1998; 44(3-4): (8) American Psychiatric Association. Practice guideline for the treatment of patients with eating disorders (2nd ed.). vii ed. Washington, DC, US: American Psychiatric Association, Marianne Hertz, Marianne Lau, Mette Waaddegaard 5

SPISEFORSTYRRELSER Anbefalinger for organisation og behandling. Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen

SPISEFORSTYRRELSER Anbefalinger for organisation og behandling. Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen SPISEFORSTYRRELSER Anbefalinger for organisation og behandling 2005 Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen Spiseforstyrrelser. Anbefalinger for organisation og behandling Udarbejdet af

Læs mere

Behandling af spiseforstyrrelser

Behandling af spiseforstyrrelser Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 15 Offentligt Behandling af spiseforstyrrelser Mette Waaddegaard, speciallæge i psykiatri, Ph.d., formand for Dansk Selskab for Spiseforstyrrelser Jeg undrer

Læs mere

1. Hovedstadens Sygehusfælleskab (H:S)

1. Hovedstadens Sygehusfælleskab (H:S) Bilag 1 Amternes og H:S besvarelser af Sundhedsstyrelsens spørgeskemaundersøgelse vedr. spiseforstyrrelser, april 2006. Øvrige data er gengivet i tabelform i statusrapporten om Udvikling i den børne- og

Læs mere

Behandling af psykiske lidelser af ikkepsykotisk. Dansk Psykiatrisk Selskab

Behandling af psykiske lidelser af ikkepsykotisk. Dansk Psykiatrisk Selskab Behandling af psykiske lidelser af ikkepsykotisk karakter Dansk Psykiatrisk Selskab 2001 Indholdsfortegnelse Forord...3 Indledning...4 Kommissorium...5 Udvalgets sammensætning...6 Resumé...7 Baggrund for

Læs mere

Psykiatriens kerneopgaver og udfordringer

Psykiatriens kerneopgaver og udfordringer Psykiatriens kerneopgaver og udfordringer 2004-2010 Dansk Psykiatrisk Selskab 2004 1. Forord... 3 2. Resumé af Dansk Psykiatrisk Selskabs anbefalinger 4 3. Baggrund herunder kommissorium... 7 4. Psykiatrisk

Læs mere

Fagområder psykiatri.

Fagområder psykiatri. Fagområder psykiatri. Rapport fra ad hoc arbejdsgruppe i Forord nedsatte i juni 2002 en arbejdsgruppe vedr. fagområder i psykiatri. Arbejdsgruppen har nu færdiggjort deres rapport, der har været drøftet

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

KOK - specialuddannelse i opsporing og behandling af spiseforstyrrelser

KOK - specialuddannelse i opsporing og behandling af spiseforstyrrelser Projektbeskrivelse KOK Februar 2008 KOK - specialuddannelse i opsporing og behandling af spiseforstyrrelser Et nationalt uddannelsesprogram i Danmark. KOK - Koordinering, Opkvalificering, Kvalitetssikring.

Læs mere

Et liv til forskel. bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse. Klart ansvar for de svageste

Et liv til forskel. bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse. Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Et liv til forskel bedre social rehabilitering af mennesker med svær spiseforstyrrelse Et liv til forskel bedre

Læs mere

Høringsudkast 11. august 2011

Høringsudkast 11. august 2011 Høringsudkast 11. august 2011 Flere og flere danskere får diagnosticeret en livstruende sygdom og lever længere tid med en livstruende sygdom. Dette er en følge af forbedret diagnostik og behandling.

Læs mere

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum HØRINGSVERSION Psykiatriplan 2015-2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien, Region Nordjylland psykiatri@rn.dk 24. februar 2015 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Introduktion:

Læs mere

Barrierer for optimal psykiatrisk behandling

Barrierer for optimal psykiatrisk behandling Dokumentation: Barrierer for optimal psykiatrisk behandling Eksperter har defineret og dokumenteret ti barrierer, som hindrer den bedst mulige behandling af psykisk syge danskere Forfattere: Jeanett Bauer

Læs mere

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010 Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring April 2010 Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt oplæg til høring april 2010 Forord Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt

Læs mere

Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden. Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden

Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden. Psykiatriplan 2007. Region Hovedstaden Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden 2 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden Juni 2007 3 Psykiatriplan 2007 Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Juni

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF MODERAT OG SVÆR BULIMI

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF MODERAT OG SVÆR BULIMI NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF MODERAT OG SVÆR BULIMI 2015 National Klinisk Retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet debatoplæg DPBO 1 Side 1 3 6 8 15 Arbejdsmarkedet lider under psykisk sygdom Flere og flere forlader arbejdsmarkedet på grund af psykiske lidelser Psykisk syge mennesker

Læs mere

GOD SOCIALPSYKIATRISK STANDARD I BEHANDLING AF UNGE OG VOKSNE MED SKIZOFRENI

GOD SOCIALPSYKIATRISK STANDARD I BEHANDLING AF UNGE OG VOKSNE MED SKIZOFRENI GOD SOCIALPSYKIATRISK STANDARD I BEHANDLING AF UNGE OG VOKSNE MED SKIZOFRENI Udvalget for Socialpsykiatriske Behandlingsmetoder i Psykiatri Merete Nordentoft, Anders Kelstrup, Karin Garde, Helle Aggernæs,

Læs mere

BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER. Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet

BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER. Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet 2010 Behandling af PTSD hos veteraner Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Specialfunktionsbeskrivelser. Psykiatri

Specialfunktionsbeskrivelser. Psykiatri Specialfunktionsbeskrivelser Psykiatri Økonomi- og Planlægningsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 67 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Affektiv Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland. Psykiatri og Social

Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Affektiv Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland. Psykiatri og Social Uddannelsesprogram for Uddannelsen til Specialpsykolog i Psykiatri Affektiv Søjle, AUH Risskov, Region Midtjylland Psykiatri og Social Indhold Indhold...2 Organiseringen af Århus Universitetshospital Risskov

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE 2015 National klinisk retningsline for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline

Læs mere

Opsporing og udredning. National Autisme Plan

Opsporing og udredning. National Autisme Plan Opsporing og udredning National Autisme Plan Opsporing og udredning National Autisme Plan National Autisme Plan Opsporing og udredning Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Regeringen 16. november 2011 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

Forløbsprogram for type 2 diabetes

Forløbsprogram for type 2 diabetes Forløbsprogram for type 2 diabetes 2. udgave revideret oktober 2012 Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for type 2 diabetes 2. udgave revideret oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2.

Læs mere

for angstlidelser hos voksne

for angstlidelser hos voksne Referenceprogram for angstlidelser hos voksne 2007 Referenceprogram for angstlidelser hos voksne Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sekretariatet for Referenceprogrammer SfR Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING

FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF 11:05 METTE DEDING (RED.) 11:05 FORSKNING OM TVANG I MISBRUGSBEHANDLING EN KORTLÆGNING FORETAGET AF SFI CAMPBELL METTE DEDING (RED.)

Læs mere

Forløbsprogram for type 2 diabetes

Forløbsprogram for type 2 diabetes Forløbsprogram for type 2 diabetes Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for type 2 diabetes Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Baggrund...6 2.1 Type 2 diabetes...7 3. Forløbsprogrammets patientgruppe...9

Læs mere