C. Renter i alt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C. Renter i alt"

Transkript

1 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB i kr. Regnskab 2012 Budget 2012 Tillægsbevill Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v Heraf refusion A. Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v. 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v B. Anlægsvirksomhed i alt C. Renter i alt D. Balanceforskydninger: Forøgelse (+)/forbrug(-) af likvide aktiver (08.22) Øvrige finansforskydninger ( ) D. Balanceforskydninger i alt E. Afdrag på lån (Debetsiden på 08.55) I alt A + B + C + D + E F. Finansiering Optagne lån (Kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. Finansiering i alt Balance

2 FINANSIEL STATUS 2012 Primo saldo Ultimo saldo AKTIVER 22 Likvide aktiver Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Investerings- og placeringsforeninger Realkreditobligationer Kommunekreditobligationer Statsobligationer m.v Tilgodehavender hos staten Refusionstilgodehavender Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Langfristede tilgodehavender Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder Andre forsyningsvirksomheder Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for Staten Aktiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Deposita Materielle anlægsaktiver Grunde Bygninger Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg Grunde og bygninger bestemt til videresalg BALANCE

3 PASSIVER 45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Deposita Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for Staten Kortfristet gæld til staten Anden gæld Kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Skyldige feriepenge Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Langfristet gæld Andre kommuner og regioner Kommunekredit Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Egenkapital Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Balancekonto BALANCE

4 01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 01 Kontante ydelser 01 Økonomiudvalg u i Overførsler u i Kontante ydelser *. * * u *. * * i Sociale opgaver og beskæftigelse m u v i Kontante ydelser * u * i Sygedagpenge * u * i Sygedagpenge efter 52 uger uden u refusion 002 Sygedagpenge uden refusion pga i manglende opfølgning 003 Sygedagpenge med 50 pct u refusion 004 Dagpenge med 50 pct. refusion u til forældre med alvorligt syge i børn jf. 26 og 42, stk. 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 005 Sygedagpenge med 50 pct u refusion, jf. 62, stk. 4 og 5, i lov om sygedagpenge 006 Sygedagpenge med 30 pct u refusion til passive sygedagpengemodtagere jf. 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge 009 Udgifter til hjælpemidler og u befor- dringsgodtgørelse efter i Og 82 i lov om en aktiv beskæft- igelsesindsats 070 Regresindtægt vedr. sygedagpenge i atp 2/3 og renter uden refusion 090 Regresindtægter vedrørende i sygedagpenge 73 Kontanthjælp * u * i Kontanthjælp til personer som er u visiteret til fleksjob, ikke i refusionsberettiget ( 100, stk. 1, 104, Stk. 1, 104 stk. 2 og 104A i lov om aktiv socialpolitik) 002 Kontanthjælp til personer uden i rettidigt tilbud efter reglerne i kapitel 17 i lov om aktiv beskæf- tigelsesindsats, ikke refusionsbe- rettiget ( 100, stk 2, i lov om aktiv socialpolitik) 1

5 01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 01 Kontante ydelser 003 Kontanthjælp til sygemeldte per i soner, hvor kommunen ikke har foretaget sygeopfølgning efter 12 B( 100a i lov aktiv socialpolitik) 004 Refusion af kontanthjælp m.v. på i grupperingsnr. 006 minus grp. 091, 093 Og 095 med 35 pct. refusion 013 Kontanthjælp til forsørgere og u til gifte og samlevende fyldt 25 år med 30 pct. refusion ( 25, stk.1,nr.1, 25, stk. 2 nr. 1 og 2 og 25 a i lov om aktiv socialpolitik) 016 Særlig støtte med 30 pct u refusion ( 34 i lov om aktiv socialpolitik) 018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere u og til enlige fyldt 25 år med 30 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 2, 25, Stk. 2, nr. 3, 25, stk. 3 og 25 a i lov om aktiv socialpolitik) 019 Kontanthjælp til personer fyldt u År uden ret til social pension og til asylansøgere med 30 Pct. refusion ( 25a, 27 og 27A i lov om aktiv socialpolitik) 020 Kontanthjælp til unge mv. med u pct refusion ( 25, stk. 1, nr. 3 Og 4, 25, stk. 4 og 25 a i lov om aktiv socialpolitik) 081 Betaling fra/til kommuner u Diverse udgifter (ikke u refusions- berettiget) 091 Tilbagebetaling af hjælp ydet i med 35 pct. refusion (pgf. 91, 93 Og 94 i lov om aktiv socialpolitik, og pgf. 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt pgf. 164 I lov om social service) 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet i med 50 pct. refusion (pgf. 91,93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og pgf. 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt pgf 164 I lov om social service) 094 Tilbagebetaling af u terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion (pgf. 92 i lov om aktiv socialpolitik) 097 Tilbagebetaling af hjælp ydet i med 30 pct. refusion 75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere * u * i

6 01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 01 Kontante ydelser 001 Refusion af udgifterne med i pct. refusion på gruppering 017 minus gruppering Refusion af udgifterne med i pct. refusion på gruppering 004, 011,012, 015 Og 016 minus gruppering Særlig støtte med 50 pct u refusion ( 34 i lov om aktiv i socialpolitik) 005 Særlig støtte med 30 pct u refusion ( 34 i lov om aktiv socialpolitik) 007 Godtgørelse med 50 pct. refusion u (lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 83) 010 Forsørgelse af personer i tilbud u efter kapitel 10 med 30 pct. refusion 011 Løntilskud til personer i tilbud u efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 51) 012 Hjælp til opkvalificering og u hjælpemidler, med 50 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 99 og 100) 016 Forsørgelse til personer i u tilbud efter kapitel 10 og 11 med 50 pct. refusion 093 Tilbagebetaling (lov om aktiv i socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion 094 Tilbagebetaling (lov om aktiv i socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion 097 Tilbagebetaling (lov om aktiv i socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion 78 Dagpenge til forsikrede ledige * u Dagpenge i aktive perioder i u , 25 Pct. kommunalt bidrag 002 Dagpenge i passive perioder i u , 50 Pct. kommunalt bidrag 003 Dagpenge ved manglende u rettidighed, fuld kommunal finansiering 005 Medfinansiering 50 pct. af u befordringsgodtgørelse vedr. for- sikrede ledige efter 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelses- indsats, jf. 109, I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 006 Dagpenge i aktive perioder, u pct. kommunalt bidrag 007 Dagpenge i aktive perioder, u pct. kommunalt bidrag 3

7 01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 01 Kontante ydelser 008 Dagpenge i passive perioder, u pct. kommunalt bidrag 009 Uddannelsesydelse under seks u ugers selvvalgt uddannelse, 70 pct. kommunalt bidrag 02 Revalidering *. * * u *. * * i Sociale opgaver og beskæftigelse m u v i Revalidering * u * i Revalidering * u * i Revalideringsydelse med 30 pct u refusion ( 52 i lov om aktiv i socialpolitik) 003 Hjælpemidler og u befordringsgodtgørelse under aktivering med 50 pct. refusion 004 Refusion af løntilskud og i revalideringsydelser med 65 pct. refusion på gruppering 008, 011, 097 Og 98, minus Afløb af driftsudgifter ifm u revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik 12) 008 Løntilskud i forbindelse med u revalidendens ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 51, stk. 3, jf. pgf. 64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik pgf. 51, Stk. 2) 009 Refusion af udgifter med 30 pct i refusion på gruppering 002, minus Revalideringsydelse i u forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik pgf. 52 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf.45, stk.2) 012 Revalideringsydelse med 50 pct u refusion (lov om aktiv socialpolitik 52) 091 Indtægter vedrørende i tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 Pct. refusion 4

8 01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 02 Revalidering 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet i med 65 pct. refusion (pgf. 65, pgf i lov om aktiv socialpolitik og pgf. 111i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 81 Løntilskud m.v. til personer i * u fleksjob og personer i * i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, Nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) 002 Løntilskud til løn til personer u i fleksjob og selvstændige erhvervsdrivende med begrænsninger i arbejdsevnen, ikke refusionsberettiget løntilskud (pgf. 121, stk. 4 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 003 Afløb af driftsudgifter ifm i aktive tilbud for personer på ledighedsydelse jf. 32, stk. 1 nr. 2 og 3, 32, stk. 2, 73B, 74 og 82, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 004 Udgifter til hjælpemidler og u befordringsgodtgørelse efter Og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 005 Ledighedsydelse, ikke u refusionsberettiget (pgf. 100, i stk.1 pgf. 104, stk. 1-2 og pgf. 104A i lov om aktiv socialpolitik) 006 Refusion af udgifter til i ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct. refusion (grp. 110 minus grp. 092) 007 Særlig ydelse til personer uden i ret til ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (pgf. 100, stk.1 pgf. 104, stk. 1-2 og pgf. 104A i lov om aktiv socialpolitik) 008 Løntilskud til personer i u løntilskudsstillinger efter i i målgrp. 2, nr.6, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion ( 63 og 64, stk.5 lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 010 Ledighedsydelse under ferie med u Pct. refusion ( 74 e og 74 h) 011 Særlig ydelse til personer uden u ret ledighedsydelse med 30 pct. refusion ( 74 i) 5

9 01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 02 Revalidering 012 Driftsudgifter til personer i u fleksjob, personer i løntilskuds- stillinger i målgruppe 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicap- pede personer i målgruppe 2, nr. 8 efter 74, og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til u personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til u personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 016 Tilskud på 1/2 af lønnen til u selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (pgf. 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 017 Tilskud på 2/3 af lønnen til u selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (pgf. 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 018 Ledighedsydelse i u visitationsperioden før første fleksjob med 30 pct. refusion ( 74 A, stk. 1 i lov om aktiv social politik) 019 Ledighedsydelse mellem fleksjob u med 30 pct. refusion ( 74 a, stk. 2-4 i lov om aktiv socialpolitik) 020 Ledighedsydelse under sygdom og u barsel med 30 pct. refusion ( 74 A, stk 5 og pgf. 74 f, stk. 4 i lov om aktiv socialpolitik) 092 Indtægter vedrørende i tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 35 pct. refusion ( 74a, 74f og 74H) 103 Ledighedsydelse til personer i u aktivering med 30 pct. refusion, jf. 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. 106 Ledighedsydelse til personer i u aktivering med 50 pct. refusion jf. 104 stk. 1 i lov om aktiv social politik 400 Personale u Arbejdsmarkedsforanstaltninger....*. * * u *. * * i Undervisning og kultur u i

10 01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 03 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 30 Ungdomsuddannelser * u * i Erhvervsgrunduddannelsers skole * u ophold * i Skoleydelse u i Undervisningsudgifter på u kommunale institutioner og i tilskud til særlige undervisningsforløb 004 Udgifter til forløb på u værkstedsskoler 025 Praktikløn u i Anden aktør - uuv u Sociale opgaver og beskæftigelse m u v i Arbejdsmarkedsforanstaltninger * u * i Driftsudgifter til den kommunale * u beskæftigelsesindsats * i Driftsudgifter til ordinær u uddannelse for dagpengemodtagere i Øvrige driftsudgifter for u dagpengemodtagere 003 Driftsudgifter til ordinær u uddannelse for i kontanthjælpsmodtagere m.v. 004 Øvrige driftsudgifter for u kontanthjælpsmodtagere m.v i Driftsudgifter til ordinær u uddannelse for revalidender/ forrevalidender 006 Øvrige driftsudgifter for u revalidender/forrevalidender 008 Øvrige driftsudgifter for u sygedagpengemodtagere i Øvrige driftsudgifter for u ledighedsydelsesmodtagere 010 Driftsudgifter for deltagere i u seks ugers selvvalgt uddannelse JOB AKTIV * u Øvrige driftsudgifter for u kontanthjælpsmodtagere m.v UNGE PÅ UDDANNELSE * u FASTHOLDELSE 004 Øvrige driftsudgifter for u kontanthjælpsmodtagere m.v STORE HEDDINGE VANDREHJEM * u * i Øvrige driftsudgifter for u kontanthjælpsmodtagere m.v i Beskæftigelsesindsats for * u forsikrede ledige * i

11 01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 03 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 001 Afløbsudgifter for 2010 vedr., i vejledning og opkvalificering (inkl. undervisningsmaterialer) vedr. forsikrede ledige,jf. 32, Stk. 1 og i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 003 Afløbsudgifter for 2010 vedr i driftstilskud til andre aktører vedr. forsikrede ledige, jf I styringsloven 004 Afløbsudgifter for 2010 vedr i flyttehjælp, administrationsudgifter ved partnerskabsaftaler og opkvalificering ved ansættelse vedr. forsikrede ledige, jf. 8, 81A og 99 i lov om en aktiv beskæftigelses-indsats og forsøgsbekendtgørelsen 006 Hjælpemidler m.v. vedr u forsikrede ledige og i beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. pgf. 76, 77 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 007 Personlig assistance til u handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. pgf. 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 013 Løntilskud ved u uddannelsesaftaler for ledige med 100% refusion, jf. 98c-98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 014 Løntilskud til u uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100% refusion, jf. 98c-98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 016 Jobrotation med 100 pct u refusion - forenklet permanent ordning, jf. pgf. 98a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 102 Løntilskud til forsikrede ledige u med 50 pct. refusion - statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. 51, Stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 103 Løntilskud til forsikrede ledige u med 50 pct. refusion - private arbejdsgivere, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 8

12 01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 03 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 104 Løntilskud med 50 pct. refusion u Forsikrede ledige over 55 år i private virksomheder, jf. 67A-67c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 106 Løntilskud til forsikrede ledige u med 50 pct. refusion - kommunale arbejdsgivere, jf 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 97 Seniorjob til personer over 55 år * u * i Løn til personer i seniorjob u Kompensation til personer, der u er berettiget til seniorjob i Beskæftigelsesordninger * u * i Berigtigelser (lov om i retssikkerhed og administration på det sociale område pgf. 85, stk. 1) 008 Refusion af udgifter til hjælpe i midler, mentorudgifter og til Årige med 50 pct. refusion 009 Refusion af udgifter til i jobpræmieordningen TVÆRGÅENDE KONTI * u * i Godtgørelse til særlig udsatte u unge under 18 år i virksomhedspraktik (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 75C) 009 Lønudgifter ved ansættelse af u kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder mv. (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 55) 011 Udgifter til hjælpemidler til u aktiverede kontanthjælpsmodtagere mv (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 76 Og 77) 012 Udgifter til mentor, jf. lov om u en aktiv beskæftigelsesindsats Vejledning og opkvalificering u af unge årige (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 75B) 017 Udgifter til mentor for flere u per- soner, jf. lov om en aktiv beskæft- igelsesindsats ( 80 stk punktum) 090 Jobpræmie til enlige forsørgere u

13 01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 03 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 095 Jobpræmie til u kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v 400 Personale u Materiale- og u i SOCIALT MENTOR-KORPS * u * i Refusion af udgifter til i hjælpe- midler, mentorudgifter og til årige med 50 pct. refusion 012 Udgifter til mentor, jf. lov om u en aktiv beskæftigelsesindsats Fællesudgifter og administration m u v 52 Lønpuljer m.v * u Løn- og barselspuljer * u OVERFØRT OVER-/UNDERSKUD * u LØNSUMSSTY-RING 400 Personale u Flygtninge *. * * u *. * * i Sociale opgaver og beskæftigelse m u v i Tilbud til udlændinge * u * i Integrationsprogram og * u introduktions forløb mv * i Udgifter til tilbud til u ydelsesmodtagere ifølge i integrationslovens pgf. 23a 002 Udgifter til tilbud til u ydelsesmodtagere ifølge i integrationslovens pgf. 23b 003 Udgifter til tilbud til u ydelsesmodtagere ifølge i integrationslovens pgf. 23c samt pgf. 24b 004 Udgifter til mentor for u ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 23d 005 Udgifter til tilbud til u selvforsørgende ifølge integrationslovens pgf. 23a 007 Udgifter til tilbud til u selvforsørgende ifølge integrationslovens pgf. 23c 008 Udgifter til mentor for u selvforsørgende ifølge integrationslovens pgf. 23d 009 Udgifter til opkvalificering og u introduktion ifølge integrationslovens pgf. 24a 10

14 01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 04 Flygtninge 010 Udgifter til danskuddannelse som u en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integra- tionslovens Udgifter til danskuddannelse som u en del af et integrationsprogram til selvforsørgende ifølge intgrations- lovens Udgifter til danskuddannelse som u en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens 24 d 013 Udgifter til danskuddannelse for u øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 014 Tolkeudgifter u Udgifter til kursus i danske u sam- fundsforhold og dansk kultur og historie til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens Udgifter til kursus i danske u sam- fundsforhold og dansk kultur og historie til selvforsørgende ifølge integrationslovens Udgifter til kursus i danske u sam- fundsforhold og dansk kultur og historie som en del af et introdukti onsforløb ifølge integrationslovens 24e. 022 Overskud/underskud-køge i sprogcenter 097 Grundtilskud for udlændinge i omfattet af integrationsprogrammet ifølge 45, Stk. 3, i integrationsloven 098 Berigtigelser i Resultattilskud for udlændinge i der påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens 45 stk Resultattilskud for udlændinge i der består prøve i dansk ifølge integrationslovens 45 stk Personale u Kontanthjælp til udlændinge * u omfattet af * i integrationsprogrammet 004 Kontanthjælp til udlændinge u omfattet af i integrationsprogrammet efter integrationsloven 005 Hjælp i særlige tilfælde m.v u for udlændinge 11

15 01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 01 Overførsler Hele kroner 04 Flygtninge 091 Tilbagebetaling vedrørende i introduktionsydelse og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet med 50 pct. refusion 16 Serviceudgifter u i Tværgående funktioner, puljer m.m.. *. * * u *. * * i Byudvikling, bolig- og u miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme * u Fælles formål * u RENGØRINGSKORPS * u Personale u Materiale- og u It,inventar og materiel mv u Indtægter u PULJE - RENGØRING * u Personale u Sociale opgaver og beskæftigelse m u v i Arbejdsmarkedsforanstaltninger * u * i Løn til forsikrede ledige ansat i * u kommuner samt alternative tilbud * i Løn til forsikrede ledige med u løntilskud (lov om aktiv i beskæftig- elsesindsats 55) 003 Berigtigelser (lov om en aktiv i beskæftigelsesindsats 110, stk. 5 og 111) 96 Servicejob * i 004 Tilskud til servicejob (lov om i ophævelse af lov om servicejob) 06 Fællesudgifter og administration m u v i Administrativ organisation * u * i Sekretariat og forvaltninger * u * i FÆLLESOMKOSTNINGER * u Materiale- og u FORSIKRINGER OG RISIKOSTYRING * u Personale u

16 01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 16 Serviceudgifter Hele kroner 01 Tværgående funktioner, puljer m.m TEKNIK- OG MILJØAFDELING * i 090 Administrationsudgifter i overført til forsyningsvirksomhederne 52 Lønpuljer m.v * u * i Løn- og barselspuljer * u * i Personale u i Materiale- og u TVÆRGÅENDE UDGIFTSPRESPULJE u PERSONALEGODER * u * i Personale u i Indtægter u Tjenestemandspension * u * i Personale u i Interne forsikringspuljer * u * i FORSIKRINGSENHEDEN * u * i Arbejdsskader u Materiale- og u i Indtægter u Folkevalgte *. * * u *. * * i Fællesudgifter og administration m u v i Politisk organisation * u * i Fælles formål * u Materiale- og u Kommunalbestyrelsesmedlemmer * u Materiale- og u POLITIKER IT * u It - adm. af it-centret u Kommissioner, råd og nævn * u * i BEREDSKABSKOMMISSIONEN * u Materiale- og u FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET * u Materiale- og u

17 01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 16 Serviceudgifter Hele kroner 02 Folkevalgte HEGNSSYN * u * i Materiale- og u i HANDICAPRÅD u HUSLEJENÆVN * u * i Materiale- og u Indtægter i BEBOERKLAGENÆVN * u Materiale- og u BEVILLINGSNÆVN * u Materiale- og u ANDRE KOMMISSIONER, RÅD OG NÆVN * u Materiale- og u ÆLDRERÅDET * u Materiale- og u Valg m.v * u VALG - FÆLLESUDGIFTER * u Fælles formål u FOLKETINGSVALG * u Folketingsvalg u Administrativ organisation * u * i Sekretariat og forvaltninger * u * i DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD * u * i Materiale- og u Indtægter u i Administrationsbygninger *. * * u *. * * i Fællesudgifter og administration m u v i Administrativ organisation * u * i Administrationsbygninger * u * i RÅDHUSET STORE HEDDINGE * u * i Personale u i Materiale- og u

18 01 Økonomiudvalg Regnskabsoversigt 16 Serviceudgifter Hele kroner 03 Administrationsbygninger 700 Grunde og bygninger u RÅDHUSET HÅRLEV * u Personale u Materiale- og u It,inventar og materiel mv u Grunde og bygninger u Administration *. * * u *. * * i Fællesudgifter og administration m u v i Administrativ organisation * u * i Sekretariat og forvaltninger * u * i FÆLLESOMKOSTNINGER * u * i Personale u i Materiale- og u i It,inventar og materiel mv u It - adm. af it-centret u i UDDANNELSE - FÆLLES, ADM. AF HR * u AFD. 400 Personale u RÅDHUSKANTINEDRIFT * u Personale u Materiale- og u It,inventar og materiel mv u Indtægter u DIREKTIONEN * u Personale u Materiale- og u Indtægter u FÆLLESSEKRETARIAT * u Personale u Materiale- og u KOMMUNIKATION * u Personale u Materiale- og u Indtægter u HR AFDELINGEN * u * i Personale u i Materiale- og u Indtægter u

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2011 Budget 2011 Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig og miljøforanst............

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet 2015

Arbejdsmarkedsområdet 2015 Arbejdsmarkedsområdet i alt 265.909 284.207 285.070 19.161 971 Social sikring 180.462 198.210 197.889 17.427 0 002511 Beboelse 119 17 107-12 0 2015010009 Boliger vedr. flygtninge 119 107 17-12 1 Drift

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem 3.8 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 8.01 Kontante beholdninger 8.05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 993.527.500-297.077.000 696.450.500 01 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 982.498.300-297.077.000

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab Regnskabsoversigter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Årsberetning 2012 side 1 REGNSKABSOVERSIGT 00 Direktionen * 9.416 18.523 16.010 1.949 00 Direktion * 9.416 16.010 1.949 1

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.8 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) 5.58.80 Revalidering 1 Drift 001 Afløb af merudgifter

Læs mere

F-14-100-002, F-14-100-003, F-14-100-004, F-14-100-005, F-14-105-001 og F-14-105-002 Forventet regnskab 2014 og tillægsbevillinger - MSB

F-14-100-002, F-14-100-003, F-14-100-004, F-14-100-005, F-14-105-001 og F-14-105-002 Forventet regnskab 2014 og tillægsbevillinger - MSB Tillægsbevilling i alt 0 0 0 0 0 0 1.01 Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Oversigt over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013

Oversigt over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013 over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013 Oversigt Kilde: Statsregnskabet2011 www.oes-cs.dk 44.980,3 Dagpenge 20.619.300.000

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. juli.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juli Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Sagsnr. 2016-900 Doknr. 314430 Dato 07-04-2016 Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 5 1. Ændringer af den kommunale

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705. REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer

Læs mere

03 Beskæftigelse- & Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget

03 Beskæftigelse- & Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget Budgetbemærkninger til budget 20122015!!!!"!# $!# $!!$# $#%#!%!!$# $#%#!%!!$# $#%#!% 305 Ungdomsuddannelse 31.588 32.288 33.371 1.084 31.725 32.449 724 31.725 32.449 724 31.725 32.449 724 310 Integration

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget Beskæftigelses og Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget 20142017 "!!! "!! "! Ungdomsuddannelse 19.736 20.973 1.238 19.736 20.974 1.238 19.736 20.973 1.238 19.736 20.973 1.238 Integration 10.185

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget 6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk.

Læs mere

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Medlemmerne af Budget- og regnskabsudvalget Sagsnr. 2015-944 Doknr. 219580 Dato 27-03-2015 HØRING OM: Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Budget (G2 niveau) høring

Budget (G2 niveau) høring Vejen kommune 9 9 215 1 Budget 216 19 ( niveau) høring Struktur og tekst (1. kr) M / BF 216 BO 217 BO 218 BO 219 138.25 56.15 Regn 14 (16 152.621 58.343 OB215 (16 151.53 56.62 1 dvalget for Teknik og miljø

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.

Udvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR. Udvalget for Arbejdsmarked soversigt BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget for

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 12-07-2015 Høring om: Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6

Læs mere

eskæftigelses- og Integrationsudvalget

eskæftigelses- og Integrationsudvalget Furesø Kommune Budget 2013 B eskæftigelses- og Integrationsudvalget Politikområdets indhold varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende beskæftigelse og integration, herunder:

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Beskæftigelses- Integrationsforvaltningen Oversigt over opgaver opdelt på fagområder, der foreslås henholdsvis henlagt til afgørelse i Beskæftigelses- delegeret til forvaltningen Opgaver Beskæftigelses-

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016 AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 216 en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 216 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere