BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler"

Transkript

1 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle udgifter i forbindelse med administration, vejledning, kørsel m.m. Der er på funktionen budgetlagt med udgifter til skoleydelse og undervisningsforløb jf. lov om erhvervsgrunduddannelse. Derudover er der budgetlagt med udgifter til praktikforløb. Efter ændring i 2007 af loven om Erhvervsgrunduddannelser forventes antallet af EGU-elever på landsplan at stige fra 1100 til ca årselever. Aldersgruppen er udvidet til at omfatte elever op til 30 år. I august 2008 overtog Silkeborg Produktionshøjskole opgaven med at etablere og forestå EGUvirksomheden i Silkeborg Kommune. Antallet af elever er p.t. 36 og fortsat stigende. I lyset af finanskrisens negative påvirkning af praktikpladssituationen er der indgået en politisk aftale om en praktikpladspakke, der skal være med til at øge antallet af pladser. For erhvervsgrunduddannelserne betyder det et løntilskud på ca. 30 kr. i timen i prøveperioden til virksomheder som opretter EGU-pladser. Finansieringsmodellen for EGU er omlagt til en delvis refusionsordning, hvor den enkelte kommune frem for et fast årligt tilskud i stedet modtager et aktivitetsafhængigt tilskud ud fra det faktiske antal EGU-elever. Praktikpladspakken blev implementeret i løbet af Dette vurderes ikke umiddelbart at få konsekvenser for de samlede udgifter til ordningen Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. -priser Netto Introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet af Integrationsloven. Danskundervisning for personer omfattet af lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. Fra 1. januar 2008 og frem til ultimo varetages opgaven af Sprogcenter Horsens. Grundtilskud fra staten i den 3-årige introduktionsperiode for alle udlændinge omfattet af Integrationsloven. Tilskud fra staten for mindreårige asylansøgere, der har opholdstilladelse efter Udlændingeloven, og bor i kommunen. Tilskuddet udbetales indtil barnet fylder 18 år eller pågældendes forældre får lovligt ophold her i landet. Resultattilskud fra staten for hver udlænding, - der inden introduktionsperiodens udløb kommer i ordinær beskæftigelse og fortsætter i samme i en sammenhængende periode på minimum 6 måneder, - der inden introduktionsperiodens udløb påbegynder studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse og fortsætter uddannelsesforløbet i minimum 6 måneder og under studieforløbet kan modtage SU, elevløn el. lign., der sikrer udlændingen et forsørgelsesgrundlag,

2 - der inden introduktionsperiodens udløb indstiller sig til prøve i dansk og senest ved første prøvetermin efter introduktionsperiodens udløb består prøve i dansk på det fastsatte niveau - der efter introduktionsperiodens udløb tilbydes danskuddannelse, og senest 1 år efter introduktionsperiodens udløb indstiller sig til prøve i dansk, og senest ved første prøvetermin herefter består prøve i dansk på det fastsatte niveau. Tilskud: Årspersoner Takst pr. år (kr.) Grundtilskud Tilskud for mindreårige uledsagede asylansøgere Note: Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler Silkeborg Kommunes andel af flygtningekvoten for er endnu ikke udmeldt. Udlændingeservice har 13. maj udmeldt sit skøn - det såkaldte landstal - over det antal flygtninge, der forventes at få opholdstilladelse i, og som skal visiteres til boligplacering i kommunerne. Landstallet for er fastsat til personer. Silkeborg Kommunes kvote for forventes at være 60 personer, heraf 20 børn og 2 uledsagede mindreårige asylansøgere. Der budgetteres derfor på grundlag af dette antal. Der er en stigning i antallet af årspersoner, hvortil der kan hjemtages grundtilskud. Dette skyldes, at kvoterne for både 2010 og er væsentlig større end tidligere. I 2010 blev modtaget 64 personer svarende til kvoten. Samme antal forventes i. Endvidere er antallet af øvrige udlændinge, der er indrejst i 2010, også steget i forhold til tidligere. Dette forventes også at gøre sig gældende i både og. Aktuelt er der 7 uledsagede mindreårige asylansøgere i Silkeborg Kommune, hvoraf 5 fylder 18 år i. Af KL s budgetvejledning fremgår ikke, om der kan forventes et fald eller stigning, men på forespørgsel har Udlændingeservice ultimo maj oplyst, at der på landsplan forventes et fald i antallet af uledsagede mindreårige asylansøgere. Der forventes derfor i og et mindre fald, så der i budgetteres med tilskud for 6 børn/ unge. Resultattilskud Årspersoner Takst pr. år (kr.) Ordinær beskæftigelse Studieeller kompetencegivende uddannelse Bestået danskprøve Note: Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler På grundlag af antallet af udlændinge omfattet af Integrationsloven, der i afslutter den 3 årige introduktionsperiode, budgetteres med mindre stigning i antal årspersoner, hvortil der kan hjemtages resultattilskud. Statsrefusion: Inden for et rådighedsbeløb refunderer staten 50 % af udgifterne til introduktionsprogrammer, herunder danskuddannelse og aktiveringstilbud. I udgør rådighedsbeløbet kr. pr. udlænding (årsperson) i kommunen, som i introduktionsperioden deltager i danskuddannelse og/eller aktiveringstilbud. På grundlag af stignin-

3 gen i antallet af flygtninge og øvrige udlændinge omfattet af Integrationsloven forventes 110 årspersoner at deltage i aktivering/danskuddannelse i. Staten yder endvidere 50 % refusion af udgifterne til danskuddannelse for udlændinge, som ikke er omfattet af Integrationsloven og ikke er henvist til danskuddannelse jfr. Lov om Aktivbeskæftigelsesindsats Dagpenge til forsikrede ledige -priser Netto På denne funktion afholdes udgifter til: arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede, hvor kommunen bidrager til finansieringen med 50, 70 eller 100 pct. befordringsudgifter til forsikrede ledige. Det skønnes i maj, at ledigheden for forsikrede ledige vil være ca helårspersoner i, hvilket er en reduktion på 250 årspersoner i forhold til skønnet for. Arbejdsløshedsdagpengene vurderes til kr. pr. helårsperson. I er karensperioden, dvs. antallet af uger hvor kommunen ikke bidrager til arbejdsløshedsdagpengene, på 8 ugers sammenlagt ledighed. Andelen af fuldtidsledige i karensperioden i skønnes at blive 195 fuldtidspersoner (10 %), men vil afhænge af den konkrete udvikling i tilgangen af nyledige. Ledige som deltager i tilbud der indeholder løntilskud til en arbejdsgiver (løntilskudsjob, uddannelsesaftaler for personer over 25 år samt jobrotation), i alt 238 i, modtager ikke arbejdsløshedsdagpenge. Kommunens bidrag til arbejdsløshedsdagpengene er 100 % i perioder, hvor aktive tilbud ikke er påbegyndt rettidigt. Der er i budgettet taget højde for at det ikke forventes at være muligt at opnå fuld rettidighed. Der budgetteres med en overskridelse af rettidigheden, svarende til 5 %, hvilket svarer til 87 helårspersoner med en udgift på 16,86 mio. kr. Kommunens bidrag til arbejdsløshedsdagpenge er på 50 % under deltagelse i ordinær uddannelse eller virksomhedspraktik. Under deltagelse i jobsøgnings- og vejledningsforløb, 6-ugers selvvalgt uddannelse samt under passive perioder er kommunens bidrag 70 %. Ud fra de planlagte forudsætninger om aktiveringsindsats og redskabsfordelingen i indsatsen forventes, at kommunens bidrag til arbejdsløshedsdagpenge vil udgøre 205,505 mio. kr., hvortil kommer udgifter til befordring for forsikrede ledige på forventet 0,75 mio. kr. Antal årspersoner () Dagpenge ved manglende rettidighed, 100 % kommunalt bidrag Dagpenge i aktive perioder, 50 % kommunalt bidrag Dagpenge i aktive perioder, 70 % kommunalt bidrag Dagpenge i passive perioder, 70 % kommunalt bidrag Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, 70 % kommunalt bidrag Befordring til forsikrede ledige

4 Revalidering -priser Netto Revalideringsindsatsen, herunder arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse Driftsudgifter i forbindelse med revalidering, herunder taxameterbetaling vedrørende deltagelse i uddannelsesforløb Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse -priser Netto Løntilskud til personer i fleksjob Løntilskud til personer i skånejob Driftsudgifter til personer i fleksjob. Der skelnes her mellem fleksjob etableret før 1. juli 2001 og efter 1. juli For fleksjob etableret før 1. juli 2001 kan der ydes tilskud på 1/3, 1/2 eller 2/3 til arbejdsgiveren. For fleksjob etableret efter 1. juli 2001 kan der alene ydes et tilskud til arbejdsgiveren på enten 1/2 eller 2/3 tilskud. Løntilskud til fleksjob Årspersoner Gennemsnitstakst (kr.) () 1/3 tilskud til lønmodtagere /2 tilskud til lønmodtagere /3 tilskud til lønmodtagere Skånejob Note: Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler Der kan endvidere gives løntilskud til personer, der driver selvstændig virksomhed, og som på grund af varige begrænsninger i arbejdsevnen har vanskeligt ved at opretholde beskæftigelsen i den selvstændige virksomhed. Tilskuddet gives med udgangspunkt i den mindste overenskomstmæssige løn for området. Statsrefusion:

5 Staten yder 65 % refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og 50 % refusion af løntilskud til personer i skånejob Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats -priser Netto Driftsudgifter for dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender/- forrevalidender, sygedagpengemodtagere og modtagere af ledighedsydelse samt for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Den kommunale beskæftigelsesindsats består blandt andet af aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Der skelnes mellem driftsudgifter til ordinære uddannelser og øvrige uddannelser Ordinær uddannelse bevilges efter 32 stk. 1, nr. 1, i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, medens øvrige udannelser bevilges efter samme lovs 32, stk. 1, nr. 2. Driftsudgifterne til forsikrede ledige omfatter udgifter til ordinær uddannelse og øvrige opkvalificerings- og vejledningsforløb, der gennemføres i henhold til en jobplan. I driftsudgifterne indgår også kommunens udgifter til drift og bonus, når ledige er udlagt til anden aktør med myndighedsrolle i henhold til centrale udbud. Det er obligatorisk at anvende centrale udbud for ledige med længerevarende uddannelse (LVU-udbuddet). Forsikrede ledige i første ledighedsperiode har mulighed for at deltage i selvvalgt uddannelse i op til 6 uger. Der er fastsat et prisloft på kr. pr uge for selvvalgt uddannelse. Udviklingen i ledigheden samt prisloftet medfører et forventet fald i udgifterne på området. Arbejdsmarkedsudvalget har i maj vedtaget en kontanthjælpsstrategi for Silkeborg Kommune. Kontanthjælpsstrategien skal bl.a. understøtte: Kompetenceudvikling af medarbejdere, fokus på uddannelse, fokus på job, effektivt kontraktforløb m.v. Der etableres projekt Fokuscenter, med henblik på at tilbyde kontanthjælpsmodtagere en koncentreret og stringent arbejdsmarkedsrettet indsats. For unge ydelsesmodtagere betones også mulighederne for uddannelsespålæg. Fokuscentret skal håndtere en sagsvolumen på personer i en sagbehandlingskvalitet af ca sager pr. medarbejder. I henhold til KL s budgetvejledning for, forventes der at ske en stigning i antallet af helårspersoner på kontanthjælpsområdet på ca. 24, pga. afkortning af dagpengeperioden samt skærpede regler for genoptjening af dagpengeretten. tet er baseret på forventning om 290 revalidender, som fordeler sig med 165 personer i ordinær uddannelse, 95 i virksomhedspraktik og 30 er selvforsørgere. I forhold til er der tale om et mindre fald. På sygedagpengeområdet forventes 469 årspersoner at være i aktivitet, heraf 228 årspersoner som delvist raskmeldte, i virksomhedspraktik eller ordinær uddannelse. Resterende 241 årspersoner er i vejledning og opkvalificering.

6 Der satses på, at flest mulige borgere henvises til arbejdsfastholdende aktiviteter. Der er fortsat behov for forberedende aktiviteter med henblik på iværksættelse af målrettet arbejdsfastholdelse. Forberedende aktiviteter reduceres. Afsatte budgetmidler muliggør videreførelse af Silkeborg Kommunes sygedagpengestrategi, som opererer med en højere aktiveringsindsats end forudsat efter lovændring og finansieringsomlægning gældende fra. Endelig afholdes driftsudgifter til vejledning og opkvalificering for ledighedsydelsesmodtagere. Antal årspersoner () Driftsudgifter dagpengemodtagere incl. deltagelse i seks ugers selvvalgt uddannelse Driftsudgifter kontanthjælpsmodtagere Driftsudgifter revalidender/forrevalidender Driftsudgifter sygedagpengemodtagere Driftsudgifter ledighedsydelsesmodtagere Statsrefusion 50% under det fælles driftsloft Staten yder 50 % refusion indenfor et fælles driftsloft Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige -priser Netto Løntilskud (private og offentlige) Personlig assistance til handicappede Hjælpemidler til forsikrede ledige og beskæftigede Løntilskud til uddannelsesaftaler til personer over 25 år (voksenlærlinge) Jobrotation. Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige omfatter også aktiviteter på funktion (grp. 001, 002 og 101). Aktiviteterne på funktionerne og er uløseligt forbundne med budgettet for funktion Refusionsomlægningen med virkning pr. 1. januar har berørt alle 3 områder og deres indbyrdes samspil. Løntilskud til offentlige arbejdsgivere kan være hos kommunale, statslige-, regionale- eller selvejende institutioner. Hovedparten vil være kommunale løntilskud. En lille andel af de private løntilskud vil vedrøre det særlige private løntilskud for ledige over 55 år med mindst 1 års ledighed.

7 Antal årspersoner () Løntilskud til offentlige arbejdsgivere Løntilskud til private arbejdsgivere Personlig assistance til handicappede i erhverv samt under efter- og videreuddannelse Hjælpemidler til forsikrede ledige og beskæftigede 400 Løntilskud til uddannelsesaftaler for personer over 25 år Jobrotation Statsrefusion Der er 2 forskellige satser for statsrefusion knyttet til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Der ydes 50 % i statsrefusion for ansættelse i løntilskud (både private og offentlige arbejdsgivere), personlig assistance til handicappede i erhverv eller under efter- og videreuddannelse, hjælpemidler til forsikrede ledige og beskæftigede. Statsrefusionen på disse områder vil udgøre i alt 24,33 mio. kr. Der ydes 100 % statsrefusion til løntilskud til uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede over 25 år samt til jobrotation. Udgifterne til disse områder vil udgøre 5,48 mio. kr. og modsvares fuldt ud af statsrefusion Seniorjob for personer over 55 år -priser Netto Løn til personer i seniorjob Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjob. Silkeborg Kommune er forpligtiget til at tilbyde seniorjob til ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Såfremt Silkeborg Kommune ikke rettidigt er i stand til at tilbyde et seniorjob, skal kommunen i stedet udbetale en kompensation. Der budgetteres med at være 18 årspersoner ansat i seniorjob i. Dette har baggrund i vurderingen af, hvor mange personer over 55 år, der kan forventes at miste retten til dagpenge i hvor især andet halvår er tungtvejende. Årspersoner Takst pr. år (kr.) () Seniorjob

8 Silkeborg Kommune kompenseres med et beløb på ca kr. pr. årsperson Beskæftigelsesordninger -priser Netto På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende: Godtgørelse til særligt udsatte unge under 18 år Løntilskud ved offentlig arbejdsgiver Udgifter til hjælpemidler for aktiverede kontanthjælpsmodtagere Udgifter til mentorer Der er her primært tale om udgifter forbundet med Silkeborg Kommunes beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentorer og jobpræmie til enlige forsørgere. Udgifterne omfatter blandt andet hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere, f.eks. arbejdstøj og sikkerhedssko. Øvrige udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats afholdes på funktion

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET (side 30-59) 30 s opgaver Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler. 23 Driftsområde - Indkomstoverførsler 137827042 5011000000 Førtidspension med 50 % refusion (054868) 8436862 Højeste og mellemste førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år Erhvervsevnen

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Henrik Alleslev(A) Formand Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Administrativ organisation H.C. Knudsen Beskæftigelseschef H. C. Knudsen er sekretær

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

Afgrænsning af bevillingsområdet

Afgrænsning af bevillingsområdet Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Afgrænsning af bevillingsområdet Det enstrengede beskæftigelsessystem indebærer, at kommunen

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

SPECIELLE BEMÆRKNINGER

SPECIELLE BEMÆRKNINGER SPECIELLE BEMÆRKNINGER Bemærkninger 2013 Side 1 Økonomiudvalg 1: Præsentation af hovedområder Økonomiudvalget har følgende ansvarsområder: Faste ejendomme På dette område afholdes der udgifter/indtægter

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering December November e 2007 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse

Læs mere

Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Budgetoplæg 2016. Økonomicentret / Center for Arbejdsmarked, d. 06-08-2015 Doknr. 96970-15.

Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Budgetoplæg 2016. Økonomicentret / Center for Arbejdsmarked, d. 06-08-2015 Doknr. 96970-15. Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget Økonomicentret / Center for Arbejdsmarked, d. 06-08-2015 Doknr. 96970-15. Arbejdsmarkedsudvalgets Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 3 2. Refusionsreform

Læs mere

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats.

Læs mere

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10184 Doknr. 184406 Dato 20-12-2013 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10105 Doknr. 152407 Dato 10-10-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Ændringer af bekendtgørelsen Ændring af 7 I 7, stk. 1, 4. pkt., ændres 2. pkt. og 3. pkt. til følgende: 2. pkt. henholdsvis 3. pkt.

Ændringer af bekendtgørelsen Ændring af 7 I 7, stk. 1, 4. pkt., ændres 2. pkt. og 3. pkt. til følgende: 2. pkt. henholdsvis 3. pkt. Samtlige kommunalbestyrelser Sagsnr. 2012-02164 Doknr. 20890 Dato 21-12-2012 Orientering om 26. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner samt om ændringer i bekendtgørelse om

Læs mere

FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE

FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE FLYGTNINGE, FAMILIESAMMENFØRTE UDLÆNDINGE OG INDVANDRERE MED BEHOV FOR STØTTE BETINGELSER OG VILKÅ R I FORBINDELSE ME D: FORSØRGE LSE OG BESKÆ FTIGELSE HJ ÆLP I SÆRLIGE TILF Æ LDE SÆRLIG STØTTE TIL BØ

Læs mere

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplan 2012 3 Kapitel 2. Indholdet i beskæftigelsesplan 2012 4 2.1. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere