Rammeaftale om det sociale kapitel O.11 25/2011 Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale om det sociale kapitel. 08.41 O.11 25/2011 Side 1"

Transkript

1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Sundhedskartellet Side 1

2 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål Hvem er omfattet af aftalen Aftalens formål... 5 Kapitel 2 Medarbejderinddragelse Fastlæggelse af retningslinjer i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg Fastlæggelse af retningslinjer på arbejdspladsen... 7 Kapitel 3 Aftalebaserede job på særlige vilkår Målgruppe Løn- og ansættelsesvilkår Tjenestemænd mfl Ændrede forudsætninger... 8 Kapitel 4 Fleksjob Målgruppe Løn- og ansættelsesvilkår mv Tjenestemænd m.fl Ændrede forudsætninger Kapitel 5 Ansættelse med løntilskud Målgruppe Lokal medindflydelse "Dagpengeberettigede ledige i løntilskudsjob" a Løntilskudsjob for ledige der modtager kontant- eller starthjælp alene på grund af ledighed "Førtidspensionister i løntilskudsjob" "Revalidender i løntilskudsjob" Kapitel 6 Virksomhedspraktik Målgruppe Lokal medindflydelse Kapitel 7 Ikrafttræden og opsigelse Rammeaftalens ikrafttræden og opsigelse mv Bilag 1 Drøftelse og fastsættelse af retningslinjer i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg Bilag 2 Fastlæggelse af retningslinjer på den enkelte arbejdsplads/ institution Bilag 3 Rammeaftale om socialt kapitel, reglerne for medbestemmelse og partssamarbejde... 18

3 Bilag 4 Beregning af løn og arbejdstid i job med løntilskud til dagpengeberettigede ledige og ledige der modtager kontant- eller starthjælp alene pga. ledighed hos offentlige arbejdsgivere Side 3 Bilag 5 Model for pensionsberegning for dagpengeberettigede ledige samt for personer på kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse i løntilskudsjob efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats...23 Bilag 6 Oversigt over ordninger rettet mod personer med nedsat arbejdsevne samt ledige...24 Protokollat til rammeaftale om socialt kapitel om pensionsforhold for ansatte i fleksjob...29 Protokollat om forholdet mellem ordinært ansatte og ekstraordinært ansatte med løntilskud og virksomhedspraktik omfattet af kapitel 11 og 12 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats...30

4 Side 4 Indledning Rammeaftalen er pr. 1. april 2011 justeret og tilpasset i forhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mv. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats indeholder bestemmelser om tilbud til ledige og tilbud til personer, der modtager hjælp efter lov om en aktiv socialpolitik. Loven indeholder en redskabsvifte for kommunerne og jobcentrene bestående af 3 redskaber: Vejledning og opkvalificering Virksomhedspraktik Løntilskud Rammeaftalen om socialt kapitel danner rammerne for medarbejderinddragelse ved beskæftigelse af ledige og personer med nedsat arbejdsevne. Det gælder både overordnede drøftelser i kommunens øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg af den samlede indsats i kommunen, på arbejdspladsniveau og konkrete bestemmelser om forhandling og aftaleindgåelse ved oprettelsen af job til personer med nedsat arbejdsevne og ledige. I lovgivningen er der fastlagt bestemmelser for medarbejderinddragelse i forbindelse med etablering af løntilskudsjob og virksomhedspraktik. I rammeaftalen er der fastlagt bestemmelser om medarbejderinddragelse mv. ved etablering af: løntilskudsjob for dagpengeberettigede ledige og ledige der modtager kontant- eller starthjælp, alene på grund af ledighed, løntilskudsjob til førtidspensionister samt job til revalidender I rammeaftalen er der desuden fastlagt bestemmelser om medarbejderinddragelse ved etablering af virksomhedspraktik i mere end 13 uger, samt ved ansættelse af personer i fleksjob. Der er udarbejdet en række bilag for at give de lokale parter et overblik over de forskellige ordninger og målgrupper, herunder bestemmelser om medarbejderinddragelse, løn- og ansættelsesforhold, merbeskæftigelseskrav mv., samt for at give inspiration til fastlæggelse af retningslinjer i samarbejdsorganer mv. Parterne er enige om, at EU-aftalen om Framework agreement on inclusive labour markets underskrevet den 25. marts 2010 er implementeret i Rammeaftalen om socialt kaptiel.

5 Side 5 Kapitel 1 Aftalens område og formål 1 Hvem er omfattet af aftalen Aftalen omfatter alle ansatte inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde, som er ansat 1. i KL s forhandlingsområde, 2. på selvejende institutioner mv., som Københavns Kommune har indgået driftsoverenskomst med, og som er omfattet af kommunale overenskomster. KL s forhandlingsområde er alle kommuner, alle kommunale fællesskaber i henhold til den Kommunale Styrelseslovs 60, trafikselskaber, alle selvstyrehavne og alle selvejende dag- og døgninstitutioner for børn og unge og selvejende institutioner for voksne, som kommunen har indgået driftsaftale med, og hvor løn- og ansættelsesvilkårene er omfattet af Kommunernes Lønningsnævns tilsyn. 2 Aftalens formål Aftalens formål er at fremme: "Forebyggende indsats" a) Den forebyggende indsats gennem løbende forbedring af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på kommunale arbejdspladser. "Beskæftigelse af allerede ansatte med nedsat arbejdsevne" b) Fortsat beskæftigelse af allerede ansatte, der har fået forringet arbejdsevnen, men som ønsker at fastholde tilknytningen til kommuner som arbejdsgiver. Fastholdelse kan ske på ordinære vilkår ved, fx ændret arbejdstilrettelæggelse, omplacering, omskoling eller ved ansættelse i aftalebaserede job på særlige vilkår, fleksjob, samt løntilskudsjob til personer, der modtager førtidspension og til revalidender. "Beskæftigelse af udefra kommende med nedsat arbejdsevne" c) Beskæftigelse af udefra kommende personer med nedsat arbejdsevne for, at disse kan opnå en arbejdspladstilknytning og dermed undgå udstødning af arbejdsmarkedet. Beskæftigelse kan ske ved ansættelse i aftalebaserede job på særlige vilkår, fleksjob samt job med løntilskud til personer, der modtager førtidspension og revalidender. Desuden kan det ske i form af oprettelse af virksomhedspraktikpladser for særlige målgrupper. "Beskæftigelse af ledige" d) Beskæftigelse af ledige med henblik på meningsfuld beskæftigelse og forberedelse til et job på det ordinære arbejdsmarked eller til uddannelse inden for det område, hvor beskæftigelsen finder sted.

6 Side 6 Stk. 2 Det forudsættes, at kommuner i tide er opmærksomme på ansatte, der på grund af sygdom og/eller midlertidig nedsættelse af arbejdsevnen er udstødningstruede. Kommunen undersøger de eksisterende muligheder for justering af ansættelsesbetingelserne samt for at fastholde på ordinære vilkår fx via ændret arbejdstilrettelæggelse, omplacering eller omskoling til andet arbejde. Stk. 3 Aftalen tilsigter ingen forringelse af vilkårene for handicappede, der kan gøre rimelig fyldest i en ordinær stilling, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. Kapitel 2 Medarbejderinddragelse 3 Fastlæggelse af retningslinjer i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg Der skal ske en generel og overordnet drøftelse i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg med henblik på at fremme en fælles forståelse af og holdning til beskæftigelse på særlige vilkår, at fastlægge retningslinjer for beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige, at drøfte retningslinjer og konsekvenser for personale- og arbejdsvilkår for de øvrige ansatte, herunder sikre, at fortrængning eller udstødelse af allerede ansatte ikke finder sted, samt at drøfte opfyldelse af aftalens formål og personalepolitiske tiltag for at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, herunder at forebygge sygdom og nedsættelse af arbejdsevnen. Stk. 2 I drøftelserne om retningslinjer for beskæftigelse af ledige i job med løntilskud og andre i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats indgår elementer som, fx a) antallet af ledige og personer med nedsat arbejdsevne, der er ansat/aktiverede i løntilskudsjob og virksomhedspraktik, b) disses fordeling på områder, og c) det generelle indhold af forløb, herunder uddannelseselementer, og d) generelle retningslinjer om merbeskæftigelsesforudsætninger, jf. lov og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. De konkrete elementer, der kan danne udgangspunkt for drøftelsen og fastsættelsen af retningslinjer er beskrevet i bilag 1.

7 4 Fastlæggelse af retningslinjer på arbejdspladsen Side 7 Såfremt det på den enkelte arbejdsplads-/institution besluttes, at der kan ske ansættelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige, er det hensigtsmæssigt, at ledelsen og medarbejderne drøfter retningslinjer for beskæftigelse af disse. Hensigten med denne drøftelse er at fremme en fælles forståelse og holdning til ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår. Der henvises desuden til bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats 64 og 69 om merbeskæftigelse mv. og bemærkningerne til denne aftales 14. I drøftelsen kan der tages udgangspunkt i de elementer, der er beskrevet i bilag 2. Kapitel 3 Aftalebaserede job på særlige vilkår 5 Målgruppe Målgruppen er personer, der ikke kan fastholdes på ordinære vilkår, fx via ændret arbejdstilrettelæggelse eller omplacering eller omskoling til andet ordinært arbejde. Tilbuddet efter 5 kan afgives, både til allerede ansatte og udefrakommende personer, herunder også tjenestemænd, reglementsansatte og budgetmæssigt fastansatte, som selv ønsker ansættelse i et aftalebaseret job. Der skal indgås aftale med (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation om særlige løn- og ansættelsesvilkår. I forbindelse med oprettelse af aftalebaserede job på særlige vilkår gives der ikke løntilskud, da der ikke er hjemmel i nogen lovgivning. 6 Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelse i aftalebaserede job på særlige vilkår er betinget af, at der opnås enighed om løn- og ansættelsesvilkår mellem arbejdsgiveren og (lokale) repræsentanter fra den forhandlingsberettigede organisation. Stk. 2 Med udgangspunkt i den overenskomst-/tjenestemandsaftale mv., der dækker arbejde af den tilbudte karakter, kan der aftales særlige løn- og ansættelsesvilkår af tilpasset indhold, jf. dog 6, stk. 3 og 7. Det præciseres i aftalen, hvilke bestemmelser i overenskomsten mv., der er fraveget, og hvilke vilkår, der i stedet er aftalt. Når der er opnået enighed mellem parterne, kan et ansættelsesbrev udfærdiges. En kopi af den lokalt indgåede aftale fremsendes til den forhandlingsberettigede organisation. Aftaleparterne tager stilling til, hvorvidt optjent anciennitet videreføres ved overgang til ansættelse på særlige vilkår.

8 Side 8 Stk. 3 Hvis en allerede ansat medarbejder overgår til ansættelse i et aftalebaseret job på særlige vilkår inden for kommunen, og ansættelsen medfører en lønnedgang, skal den pågældendes pensionsbidrag fortsat beregnes og optjenes på baggrund af den hidtidige pensionsgivende løn og beskæftigelsesgrad. 7 Tjenestemænd mfl. Der kan aftales fravigelser af løn- og ansættelsesvilkår fastlagt ved aftale i henhold til tjenestemandsregulativerne. Dette gælder for tjenestemænd, reglementsansatte og budgetmæssigt fastansatte, der overgår til job på særlige vilkår, men beholder deres status som henholdsvis tjenestemand, reglementsansat eller budgetmæssigt fastansat. Fastsættelsen af løn- og ansættelsesvilkår sker efter 6. Forinden der afgives tilbud om job på særlige vilkår, foretages der bl.a. overvejelser om muligheder for at fastholde tjenestemanden efter bestemmelser i: 12, stk. 2, jf. 37, stk. 1 og 2 i Tjenestemandsregulativ af 2008 for kommuner inden for KL's forhandlingsområde. 8 Ændrede forudsætninger Hvis den ansattes arbejdsevne ikke længere er nedsat, skal der optages drøftelse om den ansattes muligheder for ansættelse på almindelige vilkår, hvis arbejdsgiveren eller en (lokal) repræsentant for den forhandlingsberettigede organisation ønsker det. Kapitel 4 Fleksjob 9 Målgruppe Målgruppen er personer med varigt nedsat arbejdsevne, der ikke får førtidspension, og som bopælskommunen i henhold til kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats tilbyder ansættelse i fleksjob. 10 Løn- og ansættelsesvilkår mv. De rammer, som er fastlagt i kapitel 13 (om fleksjob) i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, udfyldes ved lokale drøftelser og forhandlinger. Stk. 2 Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i en skriftlig aftale mellem arbejdsgiveren og den ansatte i samarbejde med den forhandlingsberettigede organisation og med udgangspunkt i den overenskomst, der dækker arbejde af den tilbudte karakter. Aftaleparterne tager stilling til, hvorvidt optjent anciennitet videreføres ved overgang til ansættelse i fleksjob for allerede ansatte.

9 Løn Stk. 3 Lønnen fastsættes som følger: Side 9 Lønnen fastsættes som udgangspunkt som grundlønnen eller begyndelseslønnen i vedkommende overenskomst eller tjenestemandsaftale. Udover grundlønnen eller begyndelseslønnen kan der ydes kvalifikations- og/eller funktionsløn og/eller resultatløn efter de sædvanlige kriterier i den pågældende overenskomst. Forhandling om aflønning ud over grundlønnen eller begyndelseslønnen skal afholdes, hvis der fremsættes begæring om dette fra (lokale) repræsentanter fra den forhandlingsberettigede organisation eller arbejdsgiveren. Stk. 4 Hvis der ikke kan opnås enighed med den forhandlingsberettigede organisation efter stk. 3, kan arbejdsgiveren beslutte at fastsætte lønnen, dog minimum som grundlønnen eller begyndelseslønnen. Stk. 5 Fastsættelse af lønnen som en procentdel af grundlønnen eller begyndelseslønnen kan kun ske efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation. Dette sker efter en konkret vurdering. Grundlønnen er fastsat i de enkelte overenskomster. Grundlønnen kan være fastsat som et bestemt løntrin eller et løntrin med et tillæg eller som et kronebeløb. Begyndelseslønnen er fastsat i de enkelte overenskomster for de personalegrupper, der ikke er overgået til ny løndannelse. Begyndelseslønnen er første løntrin i et anciennitetsbaseret lønforløb. Til begyndelseslønnen medregnes tillæg, der træder helt eller delvist i stedet for et løntrin. Stk. 6 Hvis en allerede ansat medarbejder overgår til ansættelse i et fleksjob inden for kommunen, og ansættelsen medfører en lønnedgang, skal den pågældendes pensionsbidrag fortsat beregnes og optjenes på baggrund af den hidtidige pensionsgivende løn og beskæftigelsesgrad. Stk. 7 Tillæg for særlig opgavevaretagelse, som fx rådighedsvagt eller arbejde i forskudt tid, skal også ydes til en ansat i fleksjob, hvis denne varetager det pågældende arbejde. Øvrige ansættelsesvilkår Stk. 8 Som udgangspunkt gælder ansættelsesvilkårene i den relevante overenskomst/aftale. Fravigelser kan aftales mellem arbejdsgiveren og den forhandlingsberettigede organisation. Det præciseres i den skriftlige aftale mellem parterne, hvilke bestemmelser i overenskomsten/tjenestemandsaftalen mv., der er fraveget, og hvilke vilkår, der i stedet er aftalt.

10 Side Tjenestemænd m.fl. Der kan aftales fravigelser af løn- og ansættelsesvilkår fastlagt ved aftale i henhold til tjenestemandsregulativerne. Dette gælder for tjenestemænd, reglementsansatte og budgetmæssigt fastansatte, der overgår til fleksjob, men beholder deres status som henholdsvis tjenestemand, reglementsansat eller budgetmæssigt fastansat. Fastsættelsen af løn- og ansættelsesvilkår sker efter 10. Forinden der afgives tilbud om fleksjob, foretages der bl.a. overvejelser om muligheder for at fastholde tjenestemanden efter bestemmelser i: 12, stk. 2, jf. 37, stk. 1 og 2 i Tjenestemandsregulativ af 2008 for kommuner inden for KL's forhandlingsområde. For tjenestemandsansatte lærere i den lukkede gruppe oplyser Personalestyrelsen, at ansættelseskommunen indbetaler et pensionsbidrag på 15 pct. af differencen mellem den hidtidige højere pensionsgivende løn og den pensionsgivende løn i den nye stilling, jf. 5, stk. 2 i tjenestemandsloven. Betingelsen om indbetaling af dækningsbidrag til pension gælder også for reglementsansatte. Stk. 2 For så vidt angår tjenestemandspensionister, der ansættes i fleksjob, sker fastsættelsen af løn- og ansættelsesvilkår efter 10. Tjenestemandspensionen skal dog indgå i beregningen af begyndelseslønnen. 12 Ændrede forudsætninger Hvis den ansattes arbejdsevne ikke længere er nedsat, skal der optages drøftelse om den ansattes muligheder for ansættelse på almindelige vilkår, hvis en (lokal) repræsentant for den forhandlingsberettigede organisation eller arbejdsgiveren ønsker det. Kapitel 5 Ansættelse med løntilskud 13 Målgruppe Målgruppen er dagpengeberettigede ledige, ledige der modtager kontant- eller starthjælp, alene på grund af ledighed, revalidender samt personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der får førtidspension, som får ansættelse i et løntilskudsjob efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 14 Lokal medindflydelse Ved ansættelse af personer i målgruppen nævnt i denne aftales 13 med løntilskud skal arbejdsgiveren og (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation forhandle om a) formålet med ansættelsen, jf. 2,

11 b) tilrettelæggelse af forløbet, herunder jobbeskrivelsen og uddannelseselementer, Side 11 c) et særligt introduktionsbehov, herunder en evt. mentorordning, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 78-81, d) opkvalificeringsbehov og/eller behov for opfølgning, fx i form af opfølgningsaktiviteter/medarbejdersamtaler mv., e) antallet af ansatte med løntilskud, og f) merbeskæftigelsesforudsætninger, jf. lov og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats for så vidt angår dagpengeberettigede ledige og ledige der modtager kontant- eller starthjælp, alene på grund af ledighed. Af ansættelsesmyndighedens tilbud til Jobcentrene eller kommunen om ansættelse af personer i målgruppen nævnt i 13 med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal det fremgå, at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen, og om de ansatte er positive over for at medvirke til opfyldelsen af formålet med ansættelsen. Ved tilbud om ansættelse af ledige dagpengemodtagere og ledige der modtager kontant- eller starthjælp, alene på grund af ledighed, skal det endvidere fremgå, om der er enighed mellem ansættelsesmyndigheden og de ansatte om, at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt, jf. denne aftales 14, stk. 1 pkt. f). For så vidt angår bestemmelser, herunder om lokal forhandling mellem arbejdsgiveren og repræsentanter for de ansatte for øvrige målgrupper i løntilskudsjob omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats modtagere - henvises til bilag 6. Løn og ansættelsesvilkår 15 "Dagpengeberettigede ledige i løntilskudsjob" Løn- og ansættelsesvilkår for dagpengeberettigede ledige i løntilskudsjob skal efter loven svare til de overenskomstmæssige eller de vilkår, der gælder for tilsvarende arbejde, jf. 55 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Arbejdsmarkedsstyrelsen fastsætter timelønsloftet. Meddelelse herom sker ved udsendelse af et cirkulære. Stk. 2 Hvis der er tilknyttet en overenskomstmæssig pensionsordning til ansættelsen, beregnes pensionsbidragene på grundlag af den aktuelle arbejdstid og den overenskomstmæssige løn, den ansatte ville have været berettiget til, hvis der ikke i loven var fastsat et timelønsloft. Der henvises til bilag 5 med hensyn til beregningen af pensionsbidrag.

12 15a Løntilskudsjob for ledige der modtager kontant- eller starthjælp alene på grund af ledighed Side 12 Ved ansættelse af ledige der modtager kontant- eller starthjælp i løntilskudsjobs, skal løn- og ansættelsesvilkår efter loven svare til de overenskomstmæssige eller de vilkår, der gælder for tilsvarende arbejde, jf. 55 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Arbejdsmarkedsstyrelsen fastsætter timelønsloftet. Meddelelse herom sker ved udsendelse af et cirkulære. Stk. 2 Hvis der er tilknyttet en overenskomstmæssig pensionsordning til ansættelsen, beregnes pensionsbidragene på grundlag af den aktuelle arbejdstid og den overenskomstmæssige løn, den ansatte ville have været berettiget til, hvis der ikke i loven var fastsat et timelønsloft. Der henvises til bilag 5 med hensyn til beregningen af pensionsbidrag. 16 "Førtidspensionister i løntilskudsjob" Løn- og ansættelsesvilkår, herunder arbejdstiden, for personer med varigt nedsat arbejdsevne, der modtager førtidspension efter lov om social pension, fastsættes i en skriftlig aftale mellem arbejdsgiveren og den ansatte i samarbejde med den forhandlingsberettigede organisation. Stk. 2 Opnås der under en forhandling mellem den forhandlingsberettigede organisation og arbejdsgiveren ikke enighed, fastsættes vilkårene af arbejdsgiveren. 17 "Revalidender i løntilskudsjob" Løn- og ansættelsesvilkår for revalidender i løntilskudsjob, jf. 56 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats: a) Lønnen skal som minimum svare til det mindste overenskomstmæssige på det aktuelle ansættelsesområde eller for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende. Øvrige arbejdsvilkår skal svare til de overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende. b) Ansættelsesmyndigheden orienterer (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettige organisation om de tilbudte løn- og ansættelsesvilkår. c) (Lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettige organisation har adgang til forhandling med ansættelsesmyndigheden om de tilbudte løn- og ansættelsesvilkår. d) Opnås der under en evt. forhandling ikke enighed, jf. pkt. c, fastsættes vilkårene af ansættelsesmyndigheden.

13 Side 13 Bemærkning til 15-17: For en nærmere oversigt over løn- og ansættelsesvilkår mv. i løntilskudsjob efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats henvises til bilag 6. Kapitel 6 Virksomhedspraktik 18 Målgruppe Målgruppen og ordningen er defineret i kapitel 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 19 Lokal medindflydelse Forud for etablering af virksomhedspraktik i mere end 13 uger skal arbejdsgiveren og (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettiget organisation have drøftet, hvorledes tilbuddet tilrettelægges. Af ansættelsesmyndighedens tilbud om etablering af en virksomhedspraktikplads skal det fremgå, at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen. Personer i virksomhedspraktik er i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ikke omfattet af de for lønmodtagere gældende regler fastsat i henhold til lov eller ved kollektiv overenskomst mv. Personerne er dog omfattet af arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Kapitel 7 Ikrafttræden og opsigelse 20 Rammeaftalens ikrafttræden og opsigelse mv. Aftalen er gældende fra den 1. april Samtidig ophæves rammeaftale om socialt kapitel af den 1. juli Stk. 2 Aftalens 6, stk. 3 og 10, stk. 6 har virkning for de personer, der ansættes den 1. april 2002 eller senere. For tjenestemænd mfl. der er ansat i aftalebaserede job på særlige vilkår eller fleksjob forud for 1. april 2002, er ansættelsen sket efter daværende bestemmelser om, at tjenestemanden eller ansatte med tjenestemandsrettigheder bevarer retten til at få pensionen beregnet efter den hidtidige højere pensionsgivende løn og beskæftigelsesgrad. Ikrafttrædelsesbestemmelsen i 20, stk. 2 influerer derfor ikke på disse ansættelsesforhold. Stk. 3 Aftalen optages til genforhandling, såfremt der sker relevante ændringer i lovgrundlaget.

14 Side 14 Stk. 4 Aftalen kan i øvrigt opsiges af aftalens parter med 3 måneders varsel dog tidligst til den 31. marts Opsigelsen skal ske skriftligt. Stk. 5 Aftalens opsigelse og eventuelle bortfald er uden virkning for de ansættelseskontrakter, der er indgået i henhold til rammeaftalen. København den 12. juni 2012 For KL Michael Ziegler Johnny Kristensen For Sundhedskartellet Grete Christensen Helle Varming

15 Side 15 Bilag 1 Drøftelse og fastsættelse af retningslinjer i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg Ifølge rammeaftalen om socialt kapitel 3, stk. 1 skal der ske en drøftelse i det øverste medindflydelsesorgan. Aftalens 3, stk. 1 angiver formålet med drøftelserne og 3, stk. 2 giver eksempler på mere generelle emner, der kan indgå i debatten ved fastlæggelse af retningslinjer. De personalepolitiske bestemmelser i rammeaftalen supplerer rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse samt aftalen om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. Bestemmelserne sikrer en drøftelse af ansættelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige. Drøftelsen bør tage udgangspunkt i rammeaftalens 2 og 3, herunder om forebyggelse, fastholdelse og integration. Sigtet med drøftelsen er, at skabe rummelighed på kommunale arbejdspladser bl.a. ved at fastlægge retningslinjer for beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige. Medarbejderne på arbejdspladserne inddrages i videst muligt omfang ved ansættelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige. De konkrete elementer der kan danne udgangspunkt for drøftelsen og fastlæggelsen af retningslinjer kan fx være: Mulighed for, at rammeaftalens elementer indgår i kommunens samlede personalepolitik, fx sygdomspolitik, arbejdsmiljø, rekruttering mv. Målsætninger og visioner for kommunens efterlevelse af formålsbestemmelserne i rammeaftalen. Muligheder og barrierer ved implementering af aftalen, fx ved afdækning af anvendelsen af det sociale kapitel, konkrete problemer på arbejdspladserne, holdningsmæssige barrierer mv. Behovet for en handlingsplan for det/de kommende år på området. Evaluering af indsatsen på området. Behovet for at fastlægge procedurer for medarbejderinddragelse centralt og på arbejdspladserne. Informationsaktiviteter. Budgetspørgsmål fx puljeordninger mv. Generelle retningslinjer vedrørende merbeskæftigelse. For ledige i løntilskudsjob samt andre i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats drøftes desuden. - antallet af ledige og personer med nedsat arbejdsevne, der er ansat/aktiverede i løntilskudsjob og virksomhedspraktik, - fordelingen på områder, - det generelle indhold af forløb, herunder uddannelseselementer. Ovennævnte er som anført alene forslag til mulige emner for drøftelse og fastsættelse af retningslinjer i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg.

16 Flere informationer om personalepolitiske tiltag i relation til rammeaftalen, sygdomspolitik mm. findes på den fælles hjemmeside Side 16

17 Side 17 Bilag 2 Fastlæggelse af retningslinjer på den enkelte arbejdsplads/institution Såfremt det på den enkelte arbejdsplads/institution besluttes, at der kan ske ansættelse af personer med nedsat arbejdsevne eller ledige, er det hensigtsmæssigt, at ledelsen og medarbejderne drøfter retningslinjer for beskæftigelse af disse. Hensigten med drøftelsen er at fremme en fælles forståelse og holdning til ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår. Drøftelsen bør tage udgangspunkt i rammeaftalens 3, stk. 1 og stk. 2. De konkrete elementer, der kan danne udgangspunkt for drøftelsen og fastlæggelsen af retningslinjer kan fx være: Hvordan udmøntes de overordnede retningslinjer fastsat i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg hos os? Hvilke specielle forhold skal vi tage højde for på vores arbejdsplads, når vi ansætter medarbejdere på særlige vilkår - eller ledige i løntilskudsjob mv.? Er der særlige arbejdsfunktioner, der med fordel kan varetages af personer ansat på særlige vilkår? Hvordan sikrer vi, at ledige, der ansættes med løntilskud, udfører meningsfuld beskæftigelse til forberedelse til job på ordinære vilkår, her på arbejdspladsen, i kommunen eller et andet sted? Hvordan sikrer vi, at en medarbejder ansat på særlige vilkår eller en ledig i løntilskudsjob mv. bliver en del af kollegaskabet på lige fod med andre på arbejdspladsen? Konkret jobbeskrivelse for den enkelte ansatte på særlige vilkår eller den ledige i løntilskudsjob mv. Hvordan modtager vi ansatte på særlige vilkår og ledige i løntilskudsjob mv., og hvordan forbereder vi kollegerne herpå - fx i form af en introduktionsplan? Tilknytning af kontaktperson til den ansatte på særlige vilkår eller den ledige i løntilskudsjob mv. (kontaktperson, mentor el. lign.). Opfølgning i ansættelsen - fx MUS-samtale, efteruddannelsesplan, muligheder for evt. efterfølgende ordinær ansættelse mv. Arbejdspladsens ressourcer i forhold til antallet af ansatte på særlige vilkår og ledige med løntilskud - hvad er et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud? Påvirkes arbejdspladsens budget af ansættelse af personer på særlige vilkår eller ledige med løntilskud mv.? Hvordan evaluerer vi vores indsats og de enkelte ansættelser?

18 Side 18 Bilag 3 Rammeaftale om socialt kapitel, reglerne for medbestemmelse og partssamarbejde Aftalebaserede job på særlige vilkår Fleksjob Ansættelse med løntilskud 1 Virksomhedspraktik Central MEDdrøftelse 2 Lokal drøftelse 2 ( 3, stk. 1-2) Indgår i drøftelse om opfyldelse af aftalens formål om forebyggelse, fastholdelse og integration gennem personalepolitiske tiltag, og herunder fastlæggelse af centrale retningslinjer, fx om antal ledige og personer med nedsat arbejdsevne, der er ansat/aktiveret, fordeling på områder og indhold af forløb. ( 4) Anbefaling om drøftelse af retningslinjer ved beslutning om, at der lokalt kan ske ansættelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne eller ledige. Dagpengeberettiget ledige og ledige der modtager kontant- og starthjælp alene pga. ledighed Revalidender Personer med nedsat arbejdsevne der modtager førtidspension Lokal forhandling 2 ( 5 og 6) Oprettelse af job forudsætter forhandling og enighed med organisation samt, at pågældende medarbejder ønsker job på særlige vilkår. ( 10, stk. 2) Forhandling med organisation. 14, 15 og 15a Forhandling med organisationen. 14 og 17 Orientering af og forhandling med organisation. 14 og 16 Forhandling med organisation. ( 19) Drøftelser forud for etablering af virksomhed s praktik i mere end 13 uger. 1 I henhold til bekendtgørelsen om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal der forud for ansættelse af personer i løntilskudsjob finde en drøftelse sted mellem arbejdsgiveren og repræsentanter for de ansatte, jf I centrale og lokale drøftelser om retningslinier indgår også andre tilbud efter lovgivningen. Ordningerne indgår ikke i øvrigt i rammeaftalen, men efter lovgivningen kan der gælde regler for medinddragelse/samarbejde. Se også bilag 6. Aftalebaserede job på særlige vilkår Fleksjob Ansættelse med løntilskud 1 Virksomhedspraktik Lokale aftaler 2 Aftalebaserede job på særlige vilkår ( 6 stk. 1, 2 og 3) Aftale om lønog ansættelsesvilkår. Hvis oprettelse af job sker som fastholdelse af allerede ansatte, kan hidtidigt grundlag for beregning og optjening af pensionsbidrag ikke forringes. Kopi af aftale til forhandlingsbere ttigede organisation. Fleksjob ( 10 stk. 1-8) Aftale om løn- og ansættelsesvilkår. Hvis oprettelse af fleksjob sker som fastholdelse af allerede ansatte, kan hidtidigt grundlag for beregning og optjening af pensionsbidrag ikke forringes. ( 10 stk. 6). Opnås der ikke enighed, fastsættes lønnen af arbejdsgiveren dog minimum grundløn/ begyndelsesløn. Dagpengeberettiget ledige Revalidender og ledige der modtager kontant- eller starthjælp alene pga. ledighed Ansættelse med løntilskud ( 15) Aftale evt. om decentral anvendelse af ny løndannelse. ( 17) Aftale om lønog ansættelsesvilkår. Opnås der ikke enighed, fastsættes løn og vilkår af arbejdsgiveren jf. dog 17. Personer med nedsat arbejdsevne der modtager førtidspension ( 16 ) Aftale om løn- og ansættelsesvilkår. Opnås der ikke enighed, fastsættes løn og vilkår af arbejdsgiveren. Ingen.

19 Side 19 Bilag 4 Beregning af løn og arbejdstid i job med løntilskud til dagpengeberettigede ledige og ledige der modtager kontant- eller starthjælp alene pga. ledighed hos offentlige arbejdsgivere 1. Generelt Det er den kommunale arbejdsgiver, der i henhold til loven har ansvar for at beregne løn og arbejdstid for den ansatte. Jobcenteret giver arbejdsgiveren oplysninger om, hvilke regler der gælder ved beregning af arbejdstid og løn i job med løntilskud for ledige dagpengemodtagere og ledige der modtager kontant- eller starthjælp alene på grund af ledighed. Jobcenteret har pligt til at give arbejdsgiveren oplysninger om den enkeltes dagpengesats eller den enkeltes samlede individuelle hjælp til brug for beregning af løn og arbejdstid. For øvrige personer er det kommunen som rådgiver. Beregningen kan foretages i et regneark, som er udarbejdet af KMD. Regnearket er tilgængeligt for alle på I regnearket er alle de grundlæggende kendte oplysninger om lønreguleringer og dagpengestigninger mv. lagt ind. 2. Lønnen Lønnen og eventuelle tillæg skal svare til det, der fremgår af overenskomsten for det pågældende arbejdsområde eller for tilsvarende arbejde. Den samlede aflønning til dagpengeberettigede ledige skal efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens individuelle dagpenge. Lønnen må dog ikke være lavere end 82 % af den maksimale dagpengesats for henholdsvis fuldtids- og deltidsforsikrede. Oprunding af arbejdstiden indebærer, at lønnen til den ledige kan overstige den individuelle dagpengesats, jf. nedenfor. Den maksimale timeløn må efter loven højst udgøre 113,01 kr. (1. oktober 2011) (excl. feriegodtgørelse, ferietillæg og eventuel søgnehelligdagsbetaling). Udover den maksimale timeløn ydes kun omkostningsdækkende ydelser, arbejdstidsbestemte tillæg, arbejdsbestemte tillæg, der ikke er en fast påregnelig del af lønnen, samt arbejdsgiverens bidrag til en overenskomstmæssig pensionsordning. Den gennemsnitlige timeløn kan dog ligge over timelønsloftet på ansættelsestidspunktet. Lønnen fastsættes på baggrund af et gennemsnit af timelønnen i hele ansættelsesperioden. Timelønssatsen vægtes i forhold til, hvor meget den enkelte periode med en given sats udgør af den samlede ansættelsesperiode. Ved fastsættelse af lønnen skal der på ansættelsestidspunktet tages højde for kendte reguleringer i ansættelsesperioden. Den gennemsnitlige timeløn forhøjes kun, hvis der sker reguleringer i den individuelle dagpengesats i ansættelsesperioden. Der skal dog foretages en helt ny beregning af løn og arbejdstid ved væsentlige ændringer af forudsætningerne - fx hvis arbejdet omlægges fra dagarbejde til fast natarbejde eller lignende. Hvis der er tale om en sådan væsentlig ændring skal ændringen varsles med den pågældendes individuelle opsigelsesvarsel, og der skal laves et nyt ansættelsesbrev eller et tillæg til ansættelsesbrevet. Den lovgivningsmæssige fastsatte maksimale timeløn reguleres procentuelt i overensstemmelse med reguleringsprocenten for henholdsvis kommuner og staten. Arbejdsmarkedsstyrelsen udmelder ændringer i satsen for timelønsloftet. Timelønsloftet udgør: 113,01 kr. pr

20 Side 20 Den overenskomstmæssige timeløn for det kommunale ansættelsesområde kan ses i bilagene til aftalen om lønninger for kommunalt ansatte samt tilsvarende aftaler på de øvrige kommunale arbejdsgiverområder. På baggrund af kendte reguleringer i ansættelsesperioden udregnes en gennemsnitlig timeløn for ansættelsesperioden. Udregningen sker efter følgende formel: Gennemsnitlig timeløn i ansættelsesperioden = (timeløn 1 x antal mdr.) + (timeløn 2 x antal mdr.) + evt. flere antal måneder ansættelsesperioden varer Ledige under 25 år, som har ret til andre tilbud end uddannelse kan komme i job med løntilskud på samme løn- og arbejdsvilkår som ledige over 25 år. 3. Arbejdstid Eventuelle arbejdstidsbestemte tillæg og ikke fast påregnelige tillæg omregnes til et gennemsnitligt tillæg i ansættelsesperioden. Arbejdstiden fastsættes ved ansættelsens start og rundes op til nærmeste hele antal timer på ugebasis. Arbejdstiden fastsættes på ansættelsestidspunktet og er den samme i hele ansættelsesperioden. Det vil sige, at der ikke længere skal foretages reguleringer i arbejdstiden ved ændringer af dagpengesatsen, den overenskomstmæssige timeløn og det lovfastsatte timelønsloft. Beregning af arbejdstiden sker efter følgende formel: Ugentlig arbejdstid (oprundes) = (individuelle dagpenge pr. uge (dog mindst 82%af max) + AM-bidrag (8%) Gennemsnitlige timeløn + evt. gennemsnitlige tillæg I beregningen af arbejdstiden tages højde for kendte lønreguleringer i den afgrænsede ansættelsesperiode, jf. pkt. 2. Hvis det lovfastsatte timelønsloft ikke er udmeldt af Arbejdsmarkedsstyrelsen for hele den pågældendes ansættelsesperiode tages udgangspunkt i det kendte timelønsloft, som reguleres med de kendte reguleringer fra forliget med Sundhedskartellet. Der skal ikke ske en ny beregning af løn og arbejdstid, hvis den ledige ophører i job med løntilskud før forventet. 4. Ansættelse af personer med kontanthjælp eller starthjælp i løntilskudsjob Ovenstående beregning anvendes også ved ansættelse af personer med kontanthjælp eller starthjælp i et løntilskudsjob. Lønnen til disse personer skal efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens individuelle hjælp efter lov om en aktiv socialpolitik, dog mindst 82 pct. af højeste dagpengesats. Den ansattes bopælskommune har pligt til at oplyse om den individuelle hjælp.

21 5. Klageadgang Side 21 I henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan en klage over den kommunale arbejdsgivers beregninger for dagpengeberettigede ledige og ledige der modtager kontant- eller starthjælp, alene på grund af ledighed, inden 4 uger indbringes for jobcentret af den, som afgørelsen vedrører. Eksempler på beregning af løn og arbejdstid Eksempel 1: En ledig ansættes i kommunen fra den Ansættelsen sker på trin 4 (områdetillæg gruppe 4) + et tillæg på kr. pr. år ( ) efter overenskomsten mellem KL og Dansk Sygeplejeråd. Aflønningsformen er månedsløn. Den samlede timeløn, (timeløn 146,02 kr. + tillæg 1,76 kr.), udgør 147,78 kr. pr. time ( ). Lønnen pr. time rammer på ansættelsestidspunktet det maksimale timelønsloft på: 113,01 kr. (pr / ). Det maksimale timelønsloft er uændret i hele ansættelsesperioden. Den ugentlige dagpengesats var: (pr ) og satsen ændres pr til kr. Det afhænger af den enkeltes individuelle vagtplan, hvorvidt den ansatte får arbejdstidsbestemte tillæg. Hvis den ansatte får arbejdstidsbestemte tillæg reguleres disse med de kendte reguleringer i SHK-forliget. Evt. arbejdstidsbestemte tillæg det gennemsnitlige arbejdstidstillæg pr. time - indgår i beregningen af den pågældendes arbejdstid. Den gennemsnitlige timeløn i ansættelsesperioden udregnes på følgende måde: ,01 kr. x 11 mdr. = 1.243,11 kr. Gennemsnitlig timeløn (1.243,11/11) 113,01 kr. Beregning af arbejdstiden: 3.760/0,92 = 36,16 timer pr. uge. Denne rundes herefter op til 37 timer pr. uge. 113,01 kr. Beløbet på kr. var den ugentlige dagpengesats i 2010 og divisor 0,92 er en omregning af 8 % i AM-bidrag. Beløbet (3.760/0,92) divideres med den gennemsnitlige timeløn (113,01 kr.) plus evt. gennemsnitlige arbejdstidstillæg. I nov. dec skal den ledige arbejde 37 timer pr. uge til 113,01 kr. Pr. 3. januar 2011 hæves dagpengesatsen til kr. pr. uge. Arbejdstiden reguleres ikke. Timelønnen i 2011 er herefter: x 113,01 kr. = 115,11 kr. pr. time i Beløbet på kr. er den ugentlige dagpengesats i 2011 og beløbet 113,01 kr. er den gennemsnitlige timeløn inkl. evt. arbejdstidsbestemte tillæg pr. time. Beløbet (3.830/113,01) divideres med kr., der var dagpengesatsen i 2010.

22 Side 22 Eksempel 2: Eksemplet viser, hvorledes timelønnen og arbejdstiden beregnes, når timelønsloftet for dagpenge og de arbejdstidsbestemte tillæg ændres i ansættelsesperioden. I eksemplet er der regnet på alle kendte reguleringer på ansættelsestidspunktet, dvs. at reguleringsprocenten er kendt og det maksimale timelønsloft pr på kr. 112,32 er kendt. En ledig ansættes i kommunen fra den Ansættelsen sker på trin 4 (områdetillæg gruppe 4) + et tillæg på kr. pr. år ( ) efter overenskomsten mellem KL og Dansk Sygeplejeråd. Aflønningsformen er månedsløn. Den samlede timeløn, (timeløn 144,28 kr. + tillæg 1,74 kr.), udgør 146,02 kr. pr. time ( ). Lønnen pr. time rammer på ansættelsestidspunktet det maksimale timelønsloft på: 111,35 kr. (pr ). Det maksimale timelønsloft ændres pr til kr. 112,32. Den ugentlige dagpengesats var: kr. (pr ) og satsen ændres pr til kr. Det afhænger af den enkeltes individuelle vagtplan, hvorvidt den ansatte får arbejdstidsbestemte tillæg. Hvis den ansatte får arbejdstidsbestemte tillæg reguleres disse med de kendte reguleringer i SHK-forliget. Evt. arbejdstidsbestemte tillæg det gennemsnitlige arbejdstidstillæg pr. time - indgår i beregningen af den pågældendes arbejdstid. Den gennemsnitlige timeløn i ansættelsesperioden udregnes på følgende måde: : 111,35 x 6 = 668,10 kr : 112,32 x 5 = 561,60 kr. Sum 1.229,70 kr. Gennemsnitlige timeløn (1229,70/11) 111,79 kr. Beregning af arbejdstiden: 3.625/0,92 = 35,25 timer pr. uge. Denne rundes herefter op til 36 timer pr. uge. 111,79 kr. Beløbet på kr. var den ugentlige dagpengesats i 2009 og divisor 0,92 er en omregning af 8 % i AM-bidrag. Beløbet (3.760/0,92) divideres med den gennemsnitlige timeløn (111,79 kr.) plus evt. gennemsnitlige tillæg. I hele 2009 skal den ledige arbejde 36 timer pr. uge til 111,79 kr. pr. time. Pr. 1. januar 2010 hæves dagpengesatsen til kr. pr. uge. Arbejdstiden reguleres ikke. Timelønnen i 2010 er herefter: x 111,79 kr. = 115,95 kr. pr. time i Beløbet på kr. var den ugentlige dagpengesats i 2010 og beløbet 111,79 kr. er den gennemsnitlige timeløn inkl. evt. arbejdstidsbestemte tillæg pr. time. Beløbet (3.760/111,79) divideres med kr., der var dagpengesatsen i 2009.

23 Side 23 Bilag 5 Model for pensionsberegning for dagpengeberettigede ledige samt for personer på kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse i løntilskudsjob efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Pensionsindbetaling: Pension beregnes af den sædvanlige pensionsgivende månedsløn (inkl. evt. kvalifikations-, funktions- eller resultatløn), tillagt månedlig pension af pensionsgivende tillæg. Pensionsindbetalingen beregnes af det timetal, der er udregnet for pågældende efter bilag 4. Vær opmærksom på, at pensionsindbetalingen skal reguleres såvel ved regulering af timetallet, som når den ansatte efter overenskomsten opnår obligatoriske lønstigninger, fx efter en vis ansættelsestid, eller ved indgåelse af lokale lønaftaler omfattende de pågældende.

24 Side 24 Bilag 6 Oversigt over ordninger rettet mod personer med nedsat arbejdsevne samt ledige Personer som er omfattet af de forskellige ordninger i henhold til socialt kapitel, lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv socialpolitik mv. Nr. 1 Dagpengeberettigede ledige Nr. 2 Ledige arbejdsparate kontant- og starthjælpsmodtagere Nr. 3 Ledige ikke arbejdsparate kontant- og starthjælpsmodtagere Nr. 4 Revalidender Nr. 5 Sygedagpengemodtagere Nr. 6 Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der får førtidspension Nr. 7 Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke får førtidspension (fleksjob) Nr. 8 Nyuddannede personer med et handicap, der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed mv. Nr. 9 Personer under 18 år, som har behov for en uddannelse- og beskæftigelsesfremmende indsats Nr. 10 Personer ansat i aftalebaserede job på særlige vilkår uden løntilskud (I nedenstående skema refereres til ovenstående grupper) Personer med nedsat arbejdsevne Aftalebaserede job Løntilskudsjob Fleksjob Virksomhedspraktik Delvis uarbejdsdygtig Målgrupper Personer med nedsat arbejdsevne som er ansat i aftalebaserede job på særlige vilkår (nr. 10) Revalidender (nr. 4) Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension. (nr. 6) Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke får førtidspension. Fleksjob (nr. 7) Revalidender (nr. 4) Sygedagpengemo dtagere (nr. 5) Fleksjob på ledighedsydelse og særlige ydelser (nr. 7) Delvis uarbejdsdygtige Formål Give mulighed for at personer med nedsat arbejdsevne kan fastholdes eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet gennem ansættelse på særlige vilkår. Oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer. At fastholde eller opnå beskæftigelse for personer med varig nedsat arbejdsevne, der modtager førtidspension. At fastholde eller opnå beskæftigelse for personer med varig nedsat arbejdsevne, der ikke modtager førtidspension. Afdække eller optræne personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt at afklare beskæftigelsesmål. At fastholde eller ansætte personer som på grund af sygdom er delvist uarbejdsdygtige. Løn og ansættelsesvilkår Aftales lokalt mellem arbejdsgiveren og (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation. Mulighed for at fravige overenskomster og aftaler mht. løn- og ansættelses-vilkår. Allerede ansatte bevarer ved overgang til aftalebaseret job inden for kommunen optjening og beregning af pensionsbidrag svarende til hidtidige løn og beskæftigelsesgrad. Lønnen skal som minimum svare til den mindste overenskomstmæssige løn på det aktuelle ansættelsesområde. Arbejdsvilkårene skal svare til de overenskomstmæssige. Løn- og ansættelsesvilkår, herunder arbejdstiden aftales mellem arbejdsgiveren og personen i samarbejde med de faglige organisationer. Overenskomster og aftaler kan fraviges. Aftales lokalt mellem arbejdsgiveren og (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation. Udgangspunktet er overenskomsten. Der kan ikke, med mindre dette aftales, betales mindre end grundløn/begyndels esløn. Allerede ansatte bevarer ved overgang til fleksjob inden for kommunen optjening og beregning af pensionsbidrag svarende til hidtidige løn og beskæftigelsesgrad. Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud har været afprøvet. Der udbetales ikke løn. Den enkelte oppebærer hidtidig individuel hjælp. Personer i virksomhedspraktik er i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesinds ats ikke omfattet af de for lønmodtagere gældende regler fastsat i henhold til lov eller ved kollektiv overenskomst mv. Personerne er dog omfattet af arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Delvist fravær ændrer ikke eksisterende lønog ansættelsesvilkår.

25 Side 25 Personer med nedsat arbejdsevne Aftalebaserede job Løntilskudsjob Fleksjob Virksomhedspraktik Delvis uarbejdsdygtig Målgrupper Personer med nedsat arbejdsevne som er ansat i aftalebaserede job på særlige vilkår (nr.10) Revalidender (nr. 4) Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension. (nr. 6) Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke får førtidspension. Fleksjob (nr. 7) Revalidender (nr. 4) Sygedagpengemodtagere (nr. 5) Fleksjob på ledighedsydelse og særlige ydelser (nr. 7) Delvis uarbejdsdygtige Varighed Ingen tidsbegrænsning. Tilbud om ansættelse kan gives udover et år. Ingen tidsbegrænsning. Ingen tidsbegrænsning. Revalidender: Op til 13 uger. Hvis jobplan kan varigheden fastsættes efter konkret individuel vurdering. Sygedagpengemodtagere: Op til 13 uger. Fleksjob på ledighedsydelse mv.: Op til 13 uger. Ophører ved udbetaling af dagpenge eller løn i mere end 52 uger i de 18 forudgående kalendermåneder. Loven indeholder i særlige tilfælde mulighed for forlængelse. Løntilskud (pr. 1. januar 2011) Der gives ikke tilskud. Løntilskuddet kan højst udgøre 132,51 kr. pr. time. Valg af løntilskudssats sker ud fra en konkret vurdering af personens arbejdsevne. Tilskuddet udgør 24,58 kr. pr. time. I særlige tilfælde 43,02 kr. pr. time. Bopælskommunen giver arbejdsgiveren tilskud til lønnen. Tilskuddet kan ikke overstige hhv. 1/2 eller 2/3 af den mindste overenskomstmæss ige løn. Tilskuddet er afhængig af graden af nedsat arbejdsevne. Der gives ikke tilskud. Bopælskommunen yder sygedagpenge/ refusion efter sygedagpengelovens almindelige regler for den tid, hvor den ansatte er fraværende. Særlige bestemmelser Kopi af aftale sendes til den forhandlingsberettigede organisation. Ret til genforhandling med henblik på ordinær beskæftigelse, hvis forudsætninger ændres. Ved ansættelsen skal arbejdsgiveren og lokale repræsentanter for den forhandlingsberettige organisation forhandle om: a. Formålet med ansættelsen. b. Tilrettelæggelsen af forløbet, herunder jobbeskrivelse og uddannelseselementer. c. Et særligt introduktionsbehov, herunder en evt. mentorordning. d. Opkvalificeringsbehov og/eller behov for opfølgning. e. Antallet af ansatte med løntilskud. Af arbejdsgiverens tilbud til jobcenteret eller kommunen skal det fremgå, at de ansatte er blevet hørt om ansøgningen, og om de ansatte er positive overfor at medvirke til opfyldelsen af formålet med ansættelsen. Bopælskommunen træffer beslutning og tilbyder fleksjob i samråd med arbejdsgiveren, personen samt de faglige organisationer. I flg. lov om en aktiv beskæftigelsesinds ats har bopælskommunen pligt til at tilbyde fleksjob på fuld tid. Fuld løn kan ydes svarende til fuld tid, uanset om den faktiske arbejdstid er nedsat som følge af nedsat arbejdsevne. Forud for etablering af virksomhedspraktik i mere end 13 uger skal arbejdsgiveren og (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettige organisation have drøftet, hvorledes tilbuddet tilrettelægges. Af arbejdsgiverens tilbud til kommunen om at etablere virksomhedspraktik, skal det fremgå at repræsentanter for de ansatte er blevet hørt om ansøgningen. For personer med kroniske lidelser eller udsigt til et behandlingsforløb, der medfører omfattende fravær kan der indgås en 28- aftale, der giver arbejdsgiveren adgang til dagpengerefusion. Medlemskab af A-kasse kan ikke opretholdes. Personen modtager fortsat førtidspension under ansættelsen. Medlemskab af A- kasse kan ikke opretholdes. I stedet for dagpenge og efterløn kan personen modtage ledigheds- og fleksydelse.

26 Side 26 Personer med nedsat arbejdsevne Aftalebasere de job Løntilskudsjob Fleksjob Virksomhedspraktik Delvis uarbejdsdygtig Målgrupper Personer med nedsat arbejdsevne som er ansat i aftalebaserede job på særlige vilkår (nr. 10) Revalidender (nr. 4) Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension (nr. 6) Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke får førtidspension. Fleksjob (nr. 7) Revalidender (nr. 4) Sygedagpengemodta gere (nr. 5) Fleksjob på ledighedsydelse og særlige ydelser (nr. 7) Delvis uarbejdsdygtige Merbeskæf tigelseskrav Der er ikke krav om merbeskæftigelse. Under tilbuddet kan personen varetage arbejdsfunktioner, der ellers ville blive udført som almindeligt lønnet arbejde. Der er ikke krav om merbeskæftigelse. Rimeligt forhold mellem ansatte med og uden tilskud. Hjemmelsgrundlag Rammeaftale om socialt kapitel. Rimeligt forhold mellem ansatte uden løntilskud og personer med løntilskud. Rammeaftale om Rammeaftale om socialt kapitel, socialt kapitel og lov om en aktiv lov om en aktiv beskæftigelsesin beskæftigelsesindsats. dsats og lov om en aktiv socialpolitik. Rammeaftale om socialt kapitel, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt lov om fleksydelse. Rammeaftale om socialt kapitel og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Lov om dagpenge ved sygdom og fødsel 5, stk. 2.. Ledige Løntilskudsjob 1 Virksomhedspraktik Målgrupper Dagpengeberettigede ledige (nr. 1) Ledige arbejdsparate kontant- og starthjælpsmodtagere (nr. 2) Ledige ikke arbejdsparate kontant- og starthjælpsmodtagere (nr. 3) Personer under 18 år, som har behov for en uddannelsesog beskæftigelsesfremmende indsats (nr. 9) Nyuddanned e personer med et handicap (nr. 8) Dagpengeberettigede ledige (nr. 1) Ledige arbejdsparate kontant- og starthjælpsmodtagere (nr. 2) Ledige ikke arbejdsparate kontantog starthjælpsmodtagere (nr. 3) Personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats ( nr. 9) Formål Med henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer. Med henblik på varig beskæftigelse og helt eller delvis selvforsørgelse. Med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet. At afdække eller optræne personers faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt at afklare beskæftigelsesmål. Løn og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår skal være overenskomstmæssige. Personer med løntilskud er i øvrigt omfattet af den lovgivning, der gælder for lønmodtagere. Der udbetales ikke løn. Den enkelte oppebærer hidtidige individuel hjælp. Lønnen skal efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens individuelle dagpenge, dog mindst 82 pct. af max. dagpenge. Lønnen skal efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens samlede individuelle hjælp, dog mindst 82 pct. af max. dagpenge. Lønnen skal efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med introduktionsy delsen, dog mindst 82 pct. af max. dagpenge. Personer i virksomhedspraktik er i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ikke omfattet af de for lønmodtagere gældende regler fastsat i henhold til lov eller ved kollektiv overenskomst mv. Personerne er dog omfattet af arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Lønnen må dog højst udgøre 113,01kr. pr. time ( ) eksklusiv feriepenge mv. Mht. arbejdstiden henvises til bilag 4. 1 Af 2, stk. 3 i Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg samt 11, stk. 3 i MED-rammeaftalen fremgår det, at tillidsrepræsentanten ved forestående ansættelser og afskedigelser inden for det område og den gruppe, han/hun repræsenterer, holdes bedst muligt orienteret. Dette indebærer, at alle oplysninger af interesse for tillidsrepræsentantens varetagelse af sin funktion i forbindelse med ansættelser og afskedigelser uopfordret skal tilgå tillidsrepræsentanten. Af 2, stk. 4 i Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg samt 11, stk. 4 i MED-rammeaftalen fremgår det, at tillidsrepræsentanten skal have mulighed for at få alle relevante oplysninger om løn- og ansættelsesforhold for de personer, som pågældende repræsenterer, herunder en liste over de ansatte. Såfremt de relevante oplysninger ikke automatisk tilgår tillidsrepræsentanten, skal oplysningerne udleveres på tillidsrepræsentantens begæring.

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune 05.41 Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indledning...4 Kapitel 1. Aftalens område

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

RAMMEAFTALE OM DET SOCIALE KAPITEL

RAMMEAFTALE OM DET SOCIALE KAPITEL AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE 11.08.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE RAMMEAFTALE OM DET SOCIALE KAPITEL 2004 Side 2 INDLEDNING... 4 KAPITEL 1. AFTALENS

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indledning...4 Kapitel 1. Aftalens område og

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side l Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formå1..... 5 1 Aftalens

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

RAMMEAFTALE DET SOCIALE KAPITEL

RAMMEAFTALE DET SOCIALE KAPITEL Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET RAMMEAFTALE OM DET SOCIALE KAPITEL 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE OG FORMÅL... 5 1. AFTALENS

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel KL Forhandlings fællesskabet 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål 5 1 Aftalens område 5 2 Aftalens formål

Læs mere

Rammeaftale om Socialt Kapitel

Rammeaftale om Socialt Kapitel Rammeaftale om Socialt Kapitel Side 1 Forebyggelse samt fastholdelse og integration af personer med nedsat arbejdsevne og ledige i aftalebaserede job på særlige vilkår fleksjob skånejob og jobtræning mv.

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

05.25 O.11 42/2011 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger

05.25 O.11 42/2011 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger Side 1 Aftale om integrations- og oplæringsstillinger KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse 05.25 Side 2 Side Indledning... 3 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4 3. Målgruppe...

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

08.25 O.11 /2011 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger

08.25 O.11 /2011 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger Side 1 Aftale om integrations- og oplæringsstillinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 08.25 Side 2 Indledning... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 4 2. Formål... 4 3. Målgruppe... 4 4.

Læs mere

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Indledning Helsingør Kommune ansætter vi medarbejdere i job på særlige vilkår (løntilskudsjob, fleksjob og lign.). Det er Personale Service, som er ansvarlig

Læs mere

05.25 O.08 26/2009 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger

05.25 O.08 26/2009 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger 05.25 Side 1 Aftale om integrations- og oplæringsstillinger KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 05.25 Side 2 Indledning... 3 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Forord 3. Regler og ordninger 4 Personer med nedsat arbejdsevne 5 Løntilskudsjob og praktik for ledige 12 Integrations- og oplæringsstillinger 20

Forord 3. Regler og ordninger 4 Personer med nedsat arbejdsevne 5 Løntilskudsjob og praktik for ledige 12 Integrations- og oplæringsstillinger 20 HR/Personalecentret 2011 Håndbog om specielle jobtyper Det sociale kapitel og Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger integrations- og oplæringsstillinger Indhold Forord 3 Regler og

Læs mere

Dansk Metal - Himmerland

Dansk Metal - Himmerland Dansk Metal - Himmerland Hvordan kan du være med til at undgå misbrug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob? Dine opgaver og dit ansvar Som tillidsrepræsentant skal du inddrages og skrive under på, at

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte O.13 32/2013 Side 1

Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte O.13 32/2013 Side 1 Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.30 O.13 32/2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Aftalens område... 3 1. Hvem er

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik 28/9-04 LJ/LH Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik,,qgohgqlqj På baggrund af LO s undersøgelse fra foråret 2004 om LOkoordinationsudvalgenes erfaringer

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Version 9, december 2016 FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Bilag til Spilleregler om brug af løntilskudsjob i Frederikshavn kommune Indledning I forbindelse med evaluering af spilleregler

Læs mere

LPnyt nr. 2014:15 Nye regler for løntilskudsjob fra den 1. januar 2015 ændret den 16. februar 2015

LPnyt nr. 2014:15 Nye regler for løntilskudsjob fra den 1. januar 2015 ændret den 16. februar 2015 LPnyt nr. 2014:15 Nye regler for løntilskudsjob fra den 1. januar 2015 ændret den 16. februar 2015 Løn- og Personalenyt Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Indhold... 1 1) Indførelse af en 6 måneders karensperiode

Læs mere

Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Håndbog om specielle jobtyper Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger HR/Personalecentret 2010 1 2 Indhold Forord, 53 Regler og ordninger, 64 Personer med nedsat arbejdsevne, 57 Ledige,

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet 08.21 47/2011 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.21 47/2011 Side 2 Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde...

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for ansatte inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde O.13 38/2013 Side 1

Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for ansatte inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde O.13 38/2013 Side 1 Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for ansatte inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde KL Sundhedskartellet 07.30 Side 1 Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 1. Område... 3 Kapitel

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

VEJLEDNING om LØNTILSKUD

VEJLEDNING om LØNTILSKUD 7. juni 2012 VEJLEDNING om LØNTILSKUD Vejledningens disposition: Sidetal på alle afsnit i disposition 1. Vejledningens opbygning 2. Personkreds + krav om forudgående ledighed ved ansættelse med løntilskud

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Vejledning om løntilskud

Vejledning om løntilskud Page 1 of 27 VEJ nr 9621 af 20/12/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-12-2012 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning om løntilskud Vejledningens disposition: Sidetal på alle afsnit i

Læs mere

Bevilling af løntilskud til ansættelse af medarbejder Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12

Bevilling af løntilskud til ansættelse af medarbejder Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Arbejdsgivers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Blad 1 Journalnummer KLE 15.20.03G01 Bevilling af løntilskud til ansættelse af medarbejder Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Formål... 3 Kapitel 2. Aftaler om

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

Aftale om beskæftigelsesanciennitet for ansatte i kommuner

Aftale om beskæftigelsesanciennitet for ansatte i kommuner Side 1 Aftale om beskæftigelsesanciennitet for ansatte i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Almindelige bestemmelser

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. april 2018) (UT = Undtagelsesbestemmelser)

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. april 2018) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. april 2018) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Privat Emne løntilskud Målgrupper Personer omfattet af LAB 2, nr. 1-6, 8 og 11-14. Personer

Læs mere

ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR December 2014 Vejedningen er udarbejdet af: Redaktionsgruppen består af: Ole Jensen (FOA) Annette Poulsen (FOA) Nina Vedel Møller (3F) Jette Hoy (FTF-K) Per Stech (HK-K) Amalie

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Indholdsfortegnelse Side 44.02 Side 2 1. Hvem er omfattet... 3 2 Generelle bestemmelser... 3 3. Supplerende

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Vejledning om socialt kapitel i staten

Vejledning om socialt kapitel i staten MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Vejledning om socialt kapitel i staten December 2015 Vejledning om socialt kapitel i staten Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes

Læs mere

23.10 O.15 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

23.10 O.15 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Formål... 3 1... 3 Kapitel 2. Aftaler om supplerende pensionsordning...

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Side 1 Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Aftalens anvendelsesområde...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse. 07.84 O.11 xx/2012 Side 1

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse. 07.84 O.11 xx/2012 Side 1 Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål... 3 2. Hvem er omfattet af aftalen... 3 3. Definitioner... 4 4. Princippet om ikke-forskelsbehandling...

Læs mere

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2017) (UT = Undtagelsesbestemmelser)

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2017) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2017) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Privat Emne løntilskud Målgrupper Personer omfattet af LAB 2, nr. 1-6, 8 og 11-14. Personer

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Forhandlingsfællesskabet 0.4.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 0.4.11 Side

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser...

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR Marts 2017 Vejedningen er udarbejdet af: Redaktionsgruppen består af: Ole Jensen (FOA) Carsten Thuelund (FOA) Nina Vedel Møller (3F) Jette Hoy (FTF-K) Per Stech (HK-K) Amalie

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer Cirkulære om organisationsaftale for Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer 2014 Cirkulære af 7. maj 2014 Modst.nr.

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune Version 2 - oktober 2013 Side 2... Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud De oprindelige Retningslinjer

Læs mere

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle

Læs mere

33.04 O.15 45/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger

33.04 O.15 45/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger 33.04 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger KL Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Ingeniørforeningen, IDA Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET 11.20.7 Side 1 AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Side 1 Rammeaftale om seniorpolitik KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser...

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik. 05.21 O.11 35/2011 Side 1

Rammeaftale om seniorpolitik. 05.21 O.11 35/2011 Side 1 Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale tjenestemænd og overenskomstansatte 05.21 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.21 Side 2 Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen...

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bemærkninger

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune,

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kommune er som offentlig arbejdsgiver forpligtet til at deltage aktivt i de arbejdsmarkedsordninger og reguleringer som vedtages.

Læs mere

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne.

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne. 888.20 21.04.1 Side 1 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000 UDKAST Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere