Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004"

Transkript

1

2 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004

3 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang Albertslund Telefon / Fax Hjemmeside: Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Personalestyrelsen, Arbejdsmarkedspolitisk kontor Frederiksholms Kanal København K Telefon Omslag og tryk: Nordsjællands Trykcenter Oplag: ISBN: Elektronisk publikation: Produktion: Nordsjællands Trykcenter ISBN: Publikation kan hentes på Personalestyrelsens hjemmeside: eller på Centralorganisationernes Fællesudvalgs hjemmeside: 2

4

5 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Indholdsfortegnelse 1. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten hvorfor? Hvordan går det med rummeligheden i staten? Hvad vil vi med rummelighed på de statslige arbejdspladser? Hvordan kan en arbejdsplads arbejde med rummelighed?

6 1. Samarbejdsudvalget og socialt kapitel i staten hvorfor? 1. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten hvorfor? Personalestyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) udgiver i forbindelse med Vejledning om Socialt kapitel i staten denne pjece Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Pjecen henvender sig til samarbejdsudvalgene i de statslige institutioner, idet samarbejdsudvalget ifølge samarbejdsaftalen skal drøfte en række forhold vedrørende ansættelse af personer på særlige vilkår. Pjecen er inspirationsmateriale til samarbejdsudvalget, mens vejledningen i højere grad er et redskab, der henvender sig til personalefunktionen. Personalestyrelsen og CFU ønsker med pjecen at inspirere samarbejdsudvalgene til en konstruktiv dialog, der kan åbne op for større rummelighed på arbejdspladserne og sikre fortsat opmærksomhed på området. Det rummelige arbejdsmarked i staten er en bred betegnelse, der dækker over en lang række temaer, der har det til fælles, at de er med til at tegne en arbejdsplads, der udviser social ansvarlighed over for de ansatte. Følgende aspekter indgår, bl.a. via samarbejdsudvalget, i indsatsen for at skabe rummelighed: x Forberedelse hvordan kan arbejdspladsen gøres parat til at modtage personer med nedsat arbejdsevne eller personer, der har stået uden for arbejdsmarkedet i en længere periode. x Fastholdelse hvordan kan arbejdspladsen arbejde for at sikre, at allerede ansatte medarbejdere, der rammes af nedslidning, sygdom eller lignende kan blive i institutionen. 5

7 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten x Integration er der mulighed for, at arbejdspladsen kan arbejde for at dens rummelighed også rettes mod udefrakommende personer, der er ledige eller har nedsat arbejdsevne. Indsatsen på disse områder suppleres af en indsats på områder, der er nært beslægtet med rummelighed, og som i visse sammenhænge er en integreret del af arbejdet i samarbejdsudvalget og eventuelt sikkerhedsorganisationen. Det gælder f.eks. x Forebyggelse af nedslidning gennem et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø og tiltag, der kan være med til at skabe velvære blandt ledere og medarbejdere. x Personalepolitikken hvor social ansvarlighed og rummelighed kan være en del af de personalepolitiske målsætninger og indsatsområder. x Arbejde for et lavt sygefravær. Der er flere grunde til at sætte rummelighed på dagsordenen i staten: x De statslige institutioner har en forpligtelse til at gå forrest, når det handler om at hjælpe borgere, der af den ene eller anden grund har vanskeligt ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. x En indsats for rummelighed og social ansvarlighed er med til at skabe tryghed hos de ansatte. x En rummelig og social ansvarlig arbejdsplads medvirker til at skabe et godt omdømme blandt brugere og samarbejdspartnere. x De statslige arbejdspladser kan forberede sig til endnu mere rummelighed bl.a. ved allerede nu at afprøve forskellige muligheder for at integrere personer, der ikke ansættes på normale vilkår for derved at udnytte den arbejdskraft, der er til rådighed. Vi håber, både ledelses- og medarbejderrepræsentanter vil tage godt imod pjecen. 6

8 2. Hvordan går det med rummeligheden i staten? 2. Hvordan går det med rummeligheden i staten? Mange statslige arbejdspladser har de seneste år arbejdet aktivt med rummelighed. Derfor viser tallene også, at der i dag er ansat langt flere på særlige vilkår end for få år siden. Den samlede udvikling i staten i perioden illustreres i figur 1. Figur 1. Det sociale ansvar i staten, Antal I alt Ordninger rettet mod ledige m.fl. Ordninger rettet mod personer med nedsat arbejdsevne Fleksjob Tallene viser, at antallet af ansatte inden for det rummelige arbejdsmarked i staten er steget fra knap personer i 1996 til over personer i en stigning på ca. 150 pct. Den markante stigning betyder, at 3,6 pct. af alle ansatte i staten ved udgangen af 2003 er ansat i ordninger inden for det rummelige arbejdsmarked. 7

9 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Figur 1 viser desuden, at der i perioden er sket et skift i anvendelsen af ordningerne. Mens størstedelen af de ansatte i slutningen af halvfemserne var ledige, der blev integreret via beskæftigelsespolitiske ordninger, er situationen omvendt i 2003, hvor langt størstedelen er personer med nedsat arbejdsevne. Hvilke personalegrupper ansættes inden for målgruppen? De ansatte inden for målgruppen kan opdeles i ni forskellige personalegrupper. Fordelingen er afbildet i figur 2, der også illustrerer fordelingen blandt statens samlede personale. Figur 2. Fordelingen på personalegrupper i de forskellige ordninger samt staten, 4. kvartal 2003 Pct IT Chefer mv. Akademikere Politi og forsvar Kontor Faglærte Ikke faglærte Lærere Øvrige Ordninger rettet mod ledige Ordninger rettet mod personer med nedsat arbejdsevne Alle ansatte i staten 8

10 2. Hvordan går det med rummeligheden i staten? Figuren viser, at personer inden for det rummelige arbejdsmarked i staten fortrinsvis er at finde i gruppen af kontorfunktionærer og ikke faglærte, både når det gælder personer med nedsat arbejdsevne og ledige. Ca. 70 pct. af samtlige ansatte inden for det rummelige arbejdsmarked er ansat i de to personalegrupper. Omvendt er andelen af akademikere, politi og forsvar samt faglærte inden for det rummelige arbejdsmarked markant lavere end i staten som helhed. Du kan se flere tal om rummeligheden i staten i pjecen Så rummelig er staten, som Personalestyrelsen udgav i april Publikationen kan hentes på eller bestilles hos Schultz på eller på

11

12 3. Hvad vil vi med rummelighed på de statslige arbejdspladser? 3. Hvad vil vi med rummelighed på de statslige arbejdspladser? Personalestyrelsen og CFU har i fællesskab udpeget tre indsatsområder for de kommende års indsats som oplæg til drøftelse af, hvordan institutionen gør en indsats for at skabe rummelighed: 1. Rummelighed i praksis At skabe en rummelig arbejdsplads forudsætter opmærksomhed på problemstillingen, og at det indgår i tilrettelæggelsen af arbejdet. Selv om tallene for ansættelser inden for det rummelige arbejdsmarked viser klar fremgang, er det ikke det samme som at fastslå, at det er godt nok. Rummelighed er ikke noget, der alene afspejles i tal og statistikker. En væsentlig dimension ved rummelighed og social ansvarlighed drejer sig om at de ansatte føler sig som en integreret del af organisationen med ansvar og opgaver, der i videst muligt omfang svarer til deres ønsker og kompetencer. En forudsætning for forbedret integration er dialogen i samarbejdsudvalget, og at denne dialog bliver formidlet ud til de ansatte i institutionen. Det skaber accept af de løsninger, der vælges, og bidrager til, at institutionen kan udvise rummelighed på en måde, så de ansatte under det sociale kapitel, ikke blot bidrager til at forbedre statistikken, men også opfatter sig som en del af det kollegiale fællesskab på arbejdspladsen. 2. Socialt ansvar som en integreret del af arbejdet med personale- og ledelsespolitikken Det er vigtigt at ansvaret for at udvise social ansvarlighed bliver en naturlig og integreret del af personale- og ledelsespolitikken i institutionen. Det er både ledelsens og medarbejdernes ansvar 11

13 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten at sikre dette i samarbejdsudvalget, så der skabes synlighed og accept af at anvende det sociale kapitel bedst muligt i institutionen. 3. Bedre og mere fleksibel anvendelse af mulighederne i de eksisterende ordninger Den enkelte institution bør drøfte, hvor i institutionen der er muligheder for at ansætte personer under det sociale kapitel. For at den ansatte eventuelt kan komme (tilbage) i ordinær beskæftigelse, er det ligeledes vigtigt at drøfte, hvordan indholdet i de pågældende stillinger kan kombineres med kompetenceudvikling for de ansatte. Et grundlæggende kendskab til de forskellige ordninger, der præsenteres i Vejledning om Socialt kapitel i staten, er vigtigt. Herved øges mulighederne for, at der i konkrete tilfælde kan findes en løsning til gavn for både medarbejderen og institutionen. Et eksempel på en måde at anvende mulighederne på er at kombinere et fleksjob med en lokal aftale om job på særlige vilkår, hvilket giver en højere grad af fleksibilitet i ansættelsen Flere faktorer spiller ind, når indsatsen skal tilrettelægges. Medarbejdersammensætning, opgaver, brugere samt kultur og traditioner mv. er forskellige fra institution til institution. Der findes derfor ikke kun én løsning på, hvordan rummelighed i praksis kan opnås i institutionen. 12

14 4. Hvordan kan en arbejdsplads arbejde med rummelighed? 4. Hvordan kan en arbejdsplads arbejde med rummelighed? Samarbejdsudvalgets rolle I en institution, der vil tage et socialt ansvar og skabe rummelighed på arbejdspladsen, er samarbejdsudvalget rolle helt afgørende: x Det er samarbejdsudvalgets drøftelser og beslutninger, der udmønter sigtelinjerne for institutionens indsats og prioriteringer og x Dialog i samarbejdsudvalget skaber en forståelse for, hvad institutionen vil. For at det kan lykkes at skabe rummelighed og social ansvarlighed på en arbejdsplads, forudsætter det en fælles indsats. Derfor er det væsentligt, at både ledelse og medarbejdere deltager i drøftelserne på flere niveauer. I Samarbejdsaftalens pkt. 10 beskrives de overordnede rammer for drøftelserne af institutionens arbejde med rummelighed og socialt ansvar: I forbindelse med samarbejdsudvalgets drøftelser af institutionens/virksomhedens arbejds- og personaleforhold skal udvalget: x Løbende undersøge mulighederne for at integrere grupper, der har vanskeligt ved at få en placering på arbejdsmarkedet x Løbende undersøge mulighederne for at etablere job på særlige vilkår x Løbende drøfte retningslinjer for beskæftigelse af ledige, herunder antal af ledige der er ansat i beskæftigelsespolitiske ordninger og disses fordeling på områder, merbeskæftigelsesforudsætninger, indhold i jobbet, overgang til ordinær beskæftigelse 13

15 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten x Løbende drøfte hvilke særlige behov ansatte i beskæftigelsespolitiske ordninger har i forhold til ordinært ansatte x Fastlægge generelle retningslinjer for udformning af job på særlige vilkår. Aftalens formål er at sikre, at SU drøfter aspekterne vedrørende rummelighed på arbejdspladsen, og hvordan institutionen kan udvise et socialt ansvar. Samarbejdsudvalget har en væsentlig rolle, idet ledelse og medarbejdere her drøfter de mere generelle og overordnede problemstillinger og retningslinjer for at skabe og arbejde med rummelighed og social ansvarlighed i institutionen. Drøftelser i samarbejdsudvalget gør det dog ikke alene. Det er lige så vigtigt at fokusere på holdningerne til medarbejdere/kolleger ansat inden for det rummelige arbejdsmarked. Derfor er det vigtigt, at resultatet af drøftelserne i samarbejdsudvalget bliver formidlet til hele institutionen, og at de generelle retningslinjer bliver omsat til handling, hvor det er muligt. Nedenfor findes forslag til arbejdsspørgsmål for samarbejdsudvalget om generelle og overordnede problemstillinger omkring rummelighed mv. Listen af spørgsmål er ikke udtømmende og skal ses som inspiration. 14

16 4. Hvordan kan en arbejdsplads arbejde med rummelighed? Arbejdsspørgsmål til SU x Hvad forstår SU generelt ved rummelighed og social ansvarlighed i institutionen? x På hvilken måde indgår elementer vedrørende socialt kapitel og ansatte på særlige vilkår i institutionens personalepolitik (f.eks. i sygdomspolitik, arbejdsmiljø, rekruttering mv.)? x Hvilke muligheder og begrænsninger findes der i institutionen for at anvende henholdsvis de lovbaserede ordninger og aftalen om socialt kapitel (jf. Vejledning om Socialt kapitel i staten)? x Hvor i institutionen er der mulighed for at beskæftige ledige eller personer med nedsat arbejdsevne? x Hvad vil institutionen gerne opnå, og kan der opstilles succeskriterier på området? x Er der oversete muligheder i det hidtidige arbejde med socialt kapitel og ansættelse af personer på særlige vilkår? x Hvordan opsamler SU erfaringer og evaluerer indsatsen? x Hvordan informerer SU ledere og medarbejdere, om det institutionen ønsker og gør på dette område? Kan informationen gøres bedre? x Hvordan kan samarbejdsudvalget understøtte rummelighed og social ansvarlighed i forbindelse med det daglige arbejde i institutionen? x Hvad er et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud? x Påvirkes budgettet af ansættelse af personer på særlige vilkår eller ledige med løntilskud mv.? 15

17 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Der findes ikke faste retningslinjer for, hvor ofte SU skal drøfte disse spørgsmål, eller hvordan formen for drøftelserne skal være. Som udgangspunkt kan en årlig drøftelse sikre både en fornuftig kontinuitet og opfølgning på den hidtidige indsats. Både ledelsen og medarbejderrepræsentanterne kan sætte socialt kapitel på dagsordenen i samarbejdsudvalget, når de skønner det hensigtsmæssigt. Som udgangspunkt bør alle SU-medlemmer have rådighed over relevant materiale, når emnet skal drøftes i samarbejdsudvalget. Relevant materiale ud over denne pjece kan være en oversigt over, hvilke medarbejdere der er ansat på særlige vilkår i institutionen samt et referat af SU s seneste drøftelser om emnet. Det kan i nogle sammenhænge være en idé at lave et mindre konklusionspapir, der beskriver, hvilke initiativer institutionen eventuelt ønsker at igangsætte i de kommende år, og baggrunden for dette. Hele organisationen For at arbejdet med rummelighed og socialt ansvar kan blive andet og mere end generelle målsætninger og holdningstilkendegivelser i samarbejdsudvalget, er det vigtigt at have en konstruktiv dialog om, hvordan de overordnede retningslinjer kan omsættes i praksis. Det kan ske ved at involvere ledere og medarbejdere i de enkelte afdelinger, kontorer og enheder i institutionen. Resultatet af de generelle drøftelser i samarbejdsudvalget bør derfor formidles ud i institutionen, idet de udgør rammen og forudsætningerne for dialogen ude i institutionen. Neden for gives forslag til arbejdsspørgsmål for ledere og medarbejdere, som ønsker at drøfte muligheder for konkrete ansættelser på arbejdspladsen. Listen er ikke udtømmende og skal ses som inspiration. 16

18 4. Hvordan kan en arbejdsplads arbejde med rummelighed? Arbejdsspørgsmål til enhederne x Hvordan kan vores indsats tilrettelægges, så den spiller sammen med institutionens generelle holdninger på området? x Hvilke muligheder og begrænsninger er der i enheden for at etablere job på særlige vilkår? x Hvilke specielle forhold skal der tages højde for, når vi ansætter medarbejdere på særlige vilkår? x Er der særlige arbejdsfunktioner, der med fordel kan varetages af personer ansat på særlige vilkår? x Hvilket indhold er der i de stillinger, vi tilbyder? Hvilke kompetencer kræver de? x Anvender vi ressourcerne optimalt? x Indeholder stillingerne et fornuftigt uddannelseselement? x Hvordan sikres det, at ledige, der ansættes med løntilskud, udfører meningsfuld beskæftigelse og forberedes til job på ordinære vilkår på arbejdspladsen eller et andet sted? x Hvordan kan vi sikre, at en medarbejder ansat på særlige vilkår mv. bliver en del af det kollegiale fællesskab på lige fod med andre på arbejdspladsen? x Findes der fyldestgørende jobbeskrivelser for den enkelte ansatte på særlige vilkår? x Hvordan modtager vi ansatte på særlige vilkår? Har vi en introduktionsplan? x Hvordan forbereder vi kollegerne på det? x Tilknytter vi eventuelt en kontaktperson til den ansatte på særlige vilkår eller den ledige i løntilskudsjob mv. (kontaktperson, mentor eller lignende)? x Sker der en relevant opfølgning på ansættelsen f.eks. MUS, efteruddannelsesplan, muligheder for eventuel efterfølgende ordinær ansættelse mv.? 17

19 Oversigt over ordninger Overordnet målgruppe Ansættelsesform Personkreds Formål Løn- og arbejdsvilkår Pension Løntilskud/ refusion Særlige bestemmelser/ jobindhold Implementering/ fremgangsmåde Evt. gammel ordning Virksomhedspraktik (Afsnit 2.3) Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 42 Kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed Revalidender Personer med nedsat arbejdsevne, der ikke modtager nogen form for pension At afklare beskæftigelsesmål samt afdække eller optræne faglige, sproglige eller sociale kompetencer Personer i virksomhedspraktik er ikke ansat og er derfor ikke omfattet af de regler, der gælder for lønmodtagere fastsat enten ved lov eller kollektiv overenskomst. Der skal ikke udstedes ansættelsesbevis Virksomhedspraktik er ikke lønnet, idet de pågældende personer får aktiveringsydelse eller beholder deres hidtidige forsørgelsesgrundlag Personer i virksomhedspraktik er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet Der kan i en virksomhedspraktik udføres arbejde, der ellers ville blive udført som almindelig lønnet arbejde. Varighed udover 13 uger drøftes med repræsentanter for medarbejderne Arbejdspraktik Individuel jobtræning Arbejdsprøvning Revalidering Muligheder for personer med nedsat arbejdsevne (kapitel 2) Ansættelse med løntilskud (Afsnit 2.4) Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 51 Delvis rask-/sygemelding (Afsnit 2.2) Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel 28-aftale (Afsnit 2.2) Revalidender Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som får social pension Nyuddannede personer med handicap, der ikke har job to år efter endt uddannelse Allerede ansatte og udefrakommende der, på baggrund af en lægelig vurdering, kun kan bestride et arbejde delvist Oplæring af sproglige, faglige eller sociale kompetencer At opnå eller fastholde beskæftigelse At bidrage til indslusning på arbejdsmarkedet At fastholde eller oprette job til personer der på grund af sygdom er delvist uarbejdsdygtige Lønnen skal som minimum svare til den mindste overenskomstmæssige løn, og arbejdsvilkårene være overenskomstmæssige Løn- og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, fastsættes ved aftale mellem arbejdsgiver og den ansatte i samarbejde med de faglige organisationer Løn- og arbejdsvilkår fastsættes efter de gældende kollektive overenskomster Den ansatte oppebærer fuld løn under fravær. Institutionen kompenseres økonomisk af kommunen Institutionen indbetaler pension til en eventuel overenskomstmæssig pensionsordning Løntilskuddet kan højst udgøre 102,90 kr. pr. time (1/1 2004) Løntilskudssatsen kan udgøre 20 kr. og i særlige tilfælde 35 kr. pr. time Løntilskuddet kan højst udgøre 102,90 kr. pr. time (1/1 2004) Der er mulighed for refusion af sygedagpengeudgifter ved indgåelse af en 28 aftale Der skal være tale om merbeskæftigelse 28 aftalen kan komme i stand, hvis medarbejderens sygdom medfører et forventet fravær på mindst 10 arbejdsdage om året Løntilskudssatsen fastsættes efter en konkret vurdering af personens evner og forudsætninger for at deltage i arbejdet i samme omfang som de øvrige ansatte. Forud for ansættelse med løntilskud, skal ansættelsen drøftes mellem virksomheden og repræsentanter for virksomhedens ansatte En 28 aftale indgås skriftligt mellem medarbejder og virksomhed. Der skal bruges en særlig blanket, som sendes til godkendelse i kommunen. En lægelig vurdering af, at den enkelte kun kan bestride arbejdet delvist skal foreligge Virksomhedsrevalidering Skånejob Isbryderordningen for handicappede Aftale om job på særlige vilkår (Afsnit 2.1) Aftale om job på særlige vilkår Allerede ansatte og udefrakommende personer, hvis arbejdsevne er forringet af helbredsmæssige og/eller sociale årsager, og som selv ønsker beskæftigelse på særlige vilkår Alternativ til de eksisterende lovbaserede ordninger. Åbner mulighed for ved lokal aftale at fravige overenskomstens bestemmelser Aftales lokalt mellem ledelse og tillidsrepræsentanter. Der er mulighed for at fravige overenskomsten og centralt aftalte forhold mht. løn- og ansættelsesvilkår Institutionen indbetaler pension til den ansattes pensionsordning efter overenskomsten. For tjenestemænd indbetales pension efter hidtidig løn, jf. FL 36 Ingen, da hele lønudgiften afholdes af institutionen For udefrakommende personer kræves dokumentation for nedsat arbejdsevne Proceduren fremgår af aftale om lokale aftaler om job på særlige vilkår, jf. bilag A Fleksjob (Afsnit 2.5) Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 69 Allerede ansatte og udefra-kommende med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som ikke modtager social pension. Revalideringsmulighederne skal være udtømte At give personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet. Fleksjob kan først tilbydes, når alle andre relevante tilbud har været afprøvet Som udgangspunkt fastsættes løn- og arbejdsvilkår efter de kollektive overenskomster og mellem arbejdsgiver og den ansatte i samarbejde med de relevante faglige organisationer Der gælder det samme som ved aftale om job på særlige vilkår. Den hidtidige pensionsordning kan videreføres i fleksjobbet jf. bilag I Arbejdsgiveren betaler lønnen til den ansatte. Kommunen giver arbejdsgiveren tilskud til lønnen 1/2 eller 2/3 afhængig af graden af den nedsatte arbejdsevne Der gælder ikke et krav om merbeskæftigelse Kommunen træffer beslutning og tilbyder oprettelse af stillingen i samråd med arbejdsgiveren, den ansatte og de relevante faglige organisationer Muligheder for ledige (kapitel 3) Virksomhedspraktik (Afsnit 3.1) Lov om en aktiv beskæfti-gelsesindsats, 42 Ansættelse med løntilskud (Afsnit 3.2) Lov om en aktiv beskæftigelesesindsats, 51 Ledige dagpengemodtagere, kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere Ledige dagpengemodtagere Ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere At afklare beskæftigelsesmål samt afdække eller optræne faglige, sproglige eller sociale kompetencer Oplæring af faglige, sociale eller sproglige kompetencer Personer i virksomhedspraktik er ikke ansat og er derfor ikke omfattet af de regler, der gælder for lønmodtagere fastsat enten ved lov eller kollektiv overenskomst. Der skal ikke udstedes ansættelsesbevis Løn- og ansættelsesvilkår er i udgangspunktet overenskomstmæssige dog kan lønnen maksimalt udgøre 100,05 kr. pr. time (1/4 2004). Lønnen skal ligge på niveau med personens individuelle dagpenge/hjælp Institutionen betaler både arbejdsgiverbidrag og personens bidrag til en eventuel overenskomstmæssig pensionsordning Virksomhedspraktik er ikke lønnet, idet de pågældende personer får aktiveringsydelse eller beholder deres hidtidige forsørgelsesgrundlag Løntilskuddet kan højst udgøre 102,90 kr. pr. time (1/1 2004) Løntilskudssatsen kan højst udgøre 57,39 kr. pr. time (1/1 2004) Personer ansat i virksomhedspraktik er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen Der skal være tale om merbeskæftigelse Det forudsættes, at det arbejde, der bliver udført i en virksomhedspraktik, ellers ville blive udført som almindelig lønnet arbejde Forud for ansættelse med løntilskud, skal ansættelsen have været drøftet mellem virksomheden og repræsentanter for virksomhedens ansatte Arbejdspraktik Individuel jobtræning Arbejdsprøvning Revalidering Jobtræning Virksomhedsrevalidering Skånejob 1 Jf. Samarbejdsaftalens pkt. 10 (se bilag D) skal samarbejdsudvalget løbende drøfte en række emner relateret til ansættelse efter socialt kapitel. I pjecen Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten kan du hente inspiration til drøftelserne.

20 Links til relevante hjemmesider Personalestyrelsen: Arbejdsmarkedsstyrelsen: Projekt jobskabelse: Center for aktiv beskæftigelsesindsats: Informationsside om fleksjob: Virksomhedernes informationssystem om sygefravær og arbejdsfastholdelse: Sekretariatet for det social indeks: De samvirkende invalideorganisationer:

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

SOCIALT KAPITEL i staten

SOCIALT KAPITEL i staten Vejledning SOCIALT KAPITEL i staten Juni 2004 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Personalestyrelsen CFU Vejledning om Socialt kapitel i staten - en beskrivelse af

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Vejledning om fleksjob

Vejledning om fleksjob Vejledning om fleksjob Dokument nr: 216040 December 2004 (Nedenstående vejledning er en bearbejdning af afsnittet om fleksjob i Personalstyrelsen og CFU: Vejledning om socialt kapitel i staten - juni 2004.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Forord 3. Regler og ordninger 4 Personer med nedsat arbejdsevne 5 Løntilskudsjob og praktik for ledige 12 Integrations- og oplæringsstillinger 20

Forord 3. Regler og ordninger 4 Personer med nedsat arbejdsevne 5 Løntilskudsjob og praktik for ledige 12 Integrations- og oplæringsstillinger 20 HR/Personalecentret 2011 Håndbog om specielle jobtyper Det sociale kapitel og Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger integrations- og oplæringsstillinger Indhold Forord 3 Regler og

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indledning...4 Kapitel 1. Aftalens område og

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 08.41 O.11 25/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 08.41 O.11 25/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Sundhedskartellet 08.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Hvem er omfattet af aftalen... 5 2

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv.

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen Att.: Birgitte S. Staffeldt Njalsgade 72A 2300

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

LAB -2008. Jens@finkelstein.dk - www.finkelstein.dk LAB - 2008. Beskæftigelseslovgivningssystemet. Regler. www.finkelstein.dk

LAB -2008. Jens@finkelstein.dk - www.finkelstein.dk LAB - 2008. Beskæftigelseslovgivningssystemet. Regler. www.finkelstein.dk Beskæftigelseslovgivningssystemet LAB -2008 www.finkelstein.dk Styring og sagsbehandling Ansvars- og styringsloven Retssikkerhedsloven Forvaltningsloven Persondataloven Offentlighedsloven VEJ nr. 73 af

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob 14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S AC s høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten.

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten. (For)revalidering - antal Revalidering www.finkelsten.dk FINKELSTEIN 3 BM: Konjunktur og arbejdsmarked - Uge 23 Aktuelle tal LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6 FINKELSTEIN 4 FINKELSTEIN 21 1 Regler

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Ansæt en medarbejder i fleksjob

Ansæt en medarbejder i fleksjob Om Job på Særlige Vilkår (JSV) JSV er Københavns Kommunes videns- og servicecenter for job på særlige vilkår. Vi kan vejlede din virksomhed om job på særlige vilkår, hvad enten det drejer sig om fleksjob

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Udgiver: De Samvirkende Invalideorganisationer (fra 1.1.2008: Danske Handicaporganisationer) Redaktør: Charlotte Kirstine

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

Særlige ansættelser. Med på vognen

Særlige ansættelser. Med på vognen Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Med på vognen Med på vognen er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er et værktøj til valgte og ansatte i afdelingerne og til de tillidsvalgte, som arbejder

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE 1 JOBSERVICE DANMARK ÉN VIRKSOMHED - ÉN INDGANG Har I brug for hjælp til at rekruttere? Jobservice Danmark tilbyder jeres virksomhed gratis hjælp til at rekruttere ledig arbejdskraft på tværs af kommuner.

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere