Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004"

Transkript

1

2 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004

3 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang Albertslund Telefon / Fax Hjemmeside: Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Personalestyrelsen, Arbejdsmarkedspolitisk kontor Frederiksholms Kanal København K Telefon Omslag og tryk: Nordsjællands Trykcenter Oplag: ISBN: Elektronisk publikation: Produktion: Nordsjællands Trykcenter ISBN: Publikation kan hentes på Personalestyrelsens hjemmeside: eller på Centralorganisationernes Fællesudvalgs hjemmeside: 2

4

5 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Indholdsfortegnelse 1. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten hvorfor? Hvordan går det med rummeligheden i staten? Hvad vil vi med rummelighed på de statslige arbejdspladser? Hvordan kan en arbejdsplads arbejde med rummelighed?

6 1. Samarbejdsudvalget og socialt kapitel i staten hvorfor? 1. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten hvorfor? Personalestyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) udgiver i forbindelse med Vejledning om Socialt kapitel i staten denne pjece Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Pjecen henvender sig til samarbejdsudvalgene i de statslige institutioner, idet samarbejdsudvalget ifølge samarbejdsaftalen skal drøfte en række forhold vedrørende ansættelse af personer på særlige vilkår. Pjecen er inspirationsmateriale til samarbejdsudvalget, mens vejledningen i højere grad er et redskab, der henvender sig til personalefunktionen. Personalestyrelsen og CFU ønsker med pjecen at inspirere samarbejdsudvalgene til en konstruktiv dialog, der kan åbne op for større rummelighed på arbejdspladserne og sikre fortsat opmærksomhed på området. Det rummelige arbejdsmarked i staten er en bred betegnelse, der dækker over en lang række temaer, der har det til fælles, at de er med til at tegne en arbejdsplads, der udviser social ansvarlighed over for de ansatte. Følgende aspekter indgår, bl.a. via samarbejdsudvalget, i indsatsen for at skabe rummelighed: x Forberedelse hvordan kan arbejdspladsen gøres parat til at modtage personer med nedsat arbejdsevne eller personer, der har stået uden for arbejdsmarkedet i en længere periode. x Fastholdelse hvordan kan arbejdspladsen arbejde for at sikre, at allerede ansatte medarbejdere, der rammes af nedslidning, sygdom eller lignende kan blive i institutionen. 5

7 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten x Integration er der mulighed for, at arbejdspladsen kan arbejde for at dens rummelighed også rettes mod udefrakommende personer, der er ledige eller har nedsat arbejdsevne. Indsatsen på disse områder suppleres af en indsats på områder, der er nært beslægtet med rummelighed, og som i visse sammenhænge er en integreret del af arbejdet i samarbejdsudvalget og eventuelt sikkerhedsorganisationen. Det gælder f.eks. x Forebyggelse af nedslidning gennem et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø og tiltag, der kan være med til at skabe velvære blandt ledere og medarbejdere. x Personalepolitikken hvor social ansvarlighed og rummelighed kan være en del af de personalepolitiske målsætninger og indsatsområder. x Arbejde for et lavt sygefravær. Der er flere grunde til at sætte rummelighed på dagsordenen i staten: x De statslige institutioner har en forpligtelse til at gå forrest, når det handler om at hjælpe borgere, der af den ene eller anden grund har vanskeligt ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. x En indsats for rummelighed og social ansvarlighed er med til at skabe tryghed hos de ansatte. x En rummelig og social ansvarlig arbejdsplads medvirker til at skabe et godt omdømme blandt brugere og samarbejdspartnere. x De statslige arbejdspladser kan forberede sig til endnu mere rummelighed bl.a. ved allerede nu at afprøve forskellige muligheder for at integrere personer, der ikke ansættes på normale vilkår for derved at udnytte den arbejdskraft, der er til rådighed. Vi håber, både ledelses- og medarbejderrepræsentanter vil tage godt imod pjecen. 6

8 2. Hvordan går det med rummeligheden i staten? 2. Hvordan går det med rummeligheden i staten? Mange statslige arbejdspladser har de seneste år arbejdet aktivt med rummelighed. Derfor viser tallene også, at der i dag er ansat langt flere på særlige vilkår end for få år siden. Den samlede udvikling i staten i perioden illustreres i figur 1. Figur 1. Det sociale ansvar i staten, Antal I alt Ordninger rettet mod ledige m.fl. Ordninger rettet mod personer med nedsat arbejdsevne Fleksjob Tallene viser, at antallet af ansatte inden for det rummelige arbejdsmarked i staten er steget fra knap personer i 1996 til over personer i en stigning på ca. 150 pct. Den markante stigning betyder, at 3,6 pct. af alle ansatte i staten ved udgangen af 2003 er ansat i ordninger inden for det rummelige arbejdsmarked. 7

9 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Figur 1 viser desuden, at der i perioden er sket et skift i anvendelsen af ordningerne. Mens størstedelen af de ansatte i slutningen af halvfemserne var ledige, der blev integreret via beskæftigelsespolitiske ordninger, er situationen omvendt i 2003, hvor langt størstedelen er personer med nedsat arbejdsevne. Hvilke personalegrupper ansættes inden for målgruppen? De ansatte inden for målgruppen kan opdeles i ni forskellige personalegrupper. Fordelingen er afbildet i figur 2, der også illustrerer fordelingen blandt statens samlede personale. Figur 2. Fordelingen på personalegrupper i de forskellige ordninger samt staten, 4. kvartal 2003 Pct IT Chefer mv. Akademikere Politi og forsvar Kontor Faglærte Ikke faglærte Lærere Øvrige Ordninger rettet mod ledige Ordninger rettet mod personer med nedsat arbejdsevne Alle ansatte i staten 8

10 2. Hvordan går det med rummeligheden i staten? Figuren viser, at personer inden for det rummelige arbejdsmarked i staten fortrinsvis er at finde i gruppen af kontorfunktionærer og ikke faglærte, både når det gælder personer med nedsat arbejdsevne og ledige. Ca. 70 pct. af samtlige ansatte inden for det rummelige arbejdsmarked er ansat i de to personalegrupper. Omvendt er andelen af akademikere, politi og forsvar samt faglærte inden for det rummelige arbejdsmarked markant lavere end i staten som helhed. Du kan se flere tal om rummeligheden i staten i pjecen Så rummelig er staten, som Personalestyrelsen udgav i april Publikationen kan hentes på eller bestilles hos Schultz på eller på

11

12 3. Hvad vil vi med rummelighed på de statslige arbejdspladser? 3. Hvad vil vi med rummelighed på de statslige arbejdspladser? Personalestyrelsen og CFU har i fællesskab udpeget tre indsatsområder for de kommende års indsats som oplæg til drøftelse af, hvordan institutionen gør en indsats for at skabe rummelighed: 1. Rummelighed i praksis At skabe en rummelig arbejdsplads forudsætter opmærksomhed på problemstillingen, og at det indgår i tilrettelæggelsen af arbejdet. Selv om tallene for ansættelser inden for det rummelige arbejdsmarked viser klar fremgang, er det ikke det samme som at fastslå, at det er godt nok. Rummelighed er ikke noget, der alene afspejles i tal og statistikker. En væsentlig dimension ved rummelighed og social ansvarlighed drejer sig om at de ansatte føler sig som en integreret del af organisationen med ansvar og opgaver, der i videst muligt omfang svarer til deres ønsker og kompetencer. En forudsætning for forbedret integration er dialogen i samarbejdsudvalget, og at denne dialog bliver formidlet ud til de ansatte i institutionen. Det skaber accept af de løsninger, der vælges, og bidrager til, at institutionen kan udvise rummelighed på en måde, så de ansatte under det sociale kapitel, ikke blot bidrager til at forbedre statistikken, men også opfatter sig som en del af det kollegiale fællesskab på arbejdspladsen. 2. Socialt ansvar som en integreret del af arbejdet med personale- og ledelsespolitikken Det er vigtigt at ansvaret for at udvise social ansvarlighed bliver en naturlig og integreret del af personale- og ledelsespolitikken i institutionen. Det er både ledelsens og medarbejdernes ansvar 11

13 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten at sikre dette i samarbejdsudvalget, så der skabes synlighed og accept af at anvende det sociale kapitel bedst muligt i institutionen. 3. Bedre og mere fleksibel anvendelse af mulighederne i de eksisterende ordninger Den enkelte institution bør drøfte, hvor i institutionen der er muligheder for at ansætte personer under det sociale kapitel. For at den ansatte eventuelt kan komme (tilbage) i ordinær beskæftigelse, er det ligeledes vigtigt at drøfte, hvordan indholdet i de pågældende stillinger kan kombineres med kompetenceudvikling for de ansatte. Et grundlæggende kendskab til de forskellige ordninger, der præsenteres i Vejledning om Socialt kapitel i staten, er vigtigt. Herved øges mulighederne for, at der i konkrete tilfælde kan findes en løsning til gavn for både medarbejderen og institutionen. Et eksempel på en måde at anvende mulighederne på er at kombinere et fleksjob med en lokal aftale om job på særlige vilkår, hvilket giver en højere grad af fleksibilitet i ansættelsen Flere faktorer spiller ind, når indsatsen skal tilrettelægges. Medarbejdersammensætning, opgaver, brugere samt kultur og traditioner mv. er forskellige fra institution til institution. Der findes derfor ikke kun én løsning på, hvordan rummelighed i praksis kan opnås i institutionen. 12

14 4. Hvordan kan en arbejdsplads arbejde med rummelighed? 4. Hvordan kan en arbejdsplads arbejde med rummelighed? Samarbejdsudvalgets rolle I en institution, der vil tage et socialt ansvar og skabe rummelighed på arbejdspladsen, er samarbejdsudvalget rolle helt afgørende: x Det er samarbejdsudvalgets drøftelser og beslutninger, der udmønter sigtelinjerne for institutionens indsats og prioriteringer og x Dialog i samarbejdsudvalget skaber en forståelse for, hvad institutionen vil. For at det kan lykkes at skabe rummelighed og social ansvarlighed på en arbejdsplads, forudsætter det en fælles indsats. Derfor er det væsentligt, at både ledelse og medarbejdere deltager i drøftelserne på flere niveauer. I Samarbejdsaftalens pkt. 10 beskrives de overordnede rammer for drøftelserne af institutionens arbejde med rummelighed og socialt ansvar: I forbindelse med samarbejdsudvalgets drøftelser af institutionens/virksomhedens arbejds- og personaleforhold skal udvalget: x Løbende undersøge mulighederne for at integrere grupper, der har vanskeligt ved at få en placering på arbejdsmarkedet x Løbende undersøge mulighederne for at etablere job på særlige vilkår x Løbende drøfte retningslinjer for beskæftigelse af ledige, herunder antal af ledige der er ansat i beskæftigelsespolitiske ordninger og disses fordeling på områder, merbeskæftigelsesforudsætninger, indhold i jobbet, overgang til ordinær beskæftigelse 13

15 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten x Løbende drøfte hvilke særlige behov ansatte i beskæftigelsespolitiske ordninger har i forhold til ordinært ansatte x Fastlægge generelle retningslinjer for udformning af job på særlige vilkår. Aftalens formål er at sikre, at SU drøfter aspekterne vedrørende rummelighed på arbejdspladsen, og hvordan institutionen kan udvise et socialt ansvar. Samarbejdsudvalget har en væsentlig rolle, idet ledelse og medarbejdere her drøfter de mere generelle og overordnede problemstillinger og retningslinjer for at skabe og arbejde med rummelighed og social ansvarlighed i institutionen. Drøftelser i samarbejdsudvalget gør det dog ikke alene. Det er lige så vigtigt at fokusere på holdningerne til medarbejdere/kolleger ansat inden for det rummelige arbejdsmarked. Derfor er det vigtigt, at resultatet af drøftelserne i samarbejdsudvalget bliver formidlet til hele institutionen, og at de generelle retningslinjer bliver omsat til handling, hvor det er muligt. Nedenfor findes forslag til arbejdsspørgsmål for samarbejdsudvalget om generelle og overordnede problemstillinger omkring rummelighed mv. Listen af spørgsmål er ikke udtømmende og skal ses som inspiration. 14

16 4. Hvordan kan en arbejdsplads arbejde med rummelighed? Arbejdsspørgsmål til SU x Hvad forstår SU generelt ved rummelighed og social ansvarlighed i institutionen? x På hvilken måde indgår elementer vedrørende socialt kapitel og ansatte på særlige vilkår i institutionens personalepolitik (f.eks. i sygdomspolitik, arbejdsmiljø, rekruttering mv.)? x Hvilke muligheder og begrænsninger findes der i institutionen for at anvende henholdsvis de lovbaserede ordninger og aftalen om socialt kapitel (jf. Vejledning om Socialt kapitel i staten)? x Hvor i institutionen er der mulighed for at beskæftige ledige eller personer med nedsat arbejdsevne? x Hvad vil institutionen gerne opnå, og kan der opstilles succeskriterier på området? x Er der oversete muligheder i det hidtidige arbejde med socialt kapitel og ansættelse af personer på særlige vilkår? x Hvordan opsamler SU erfaringer og evaluerer indsatsen? x Hvordan informerer SU ledere og medarbejdere, om det institutionen ønsker og gør på dette område? Kan informationen gøres bedre? x Hvordan kan samarbejdsudvalget understøtte rummelighed og social ansvarlighed i forbindelse med det daglige arbejde i institutionen? x Hvad er et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud? x Påvirkes budgettet af ansættelse af personer på særlige vilkår eller ledige med løntilskud mv.? 15

17 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Der findes ikke faste retningslinjer for, hvor ofte SU skal drøfte disse spørgsmål, eller hvordan formen for drøftelserne skal være. Som udgangspunkt kan en årlig drøftelse sikre både en fornuftig kontinuitet og opfølgning på den hidtidige indsats. Både ledelsen og medarbejderrepræsentanterne kan sætte socialt kapitel på dagsordenen i samarbejdsudvalget, når de skønner det hensigtsmæssigt. Som udgangspunkt bør alle SU-medlemmer have rådighed over relevant materiale, når emnet skal drøftes i samarbejdsudvalget. Relevant materiale ud over denne pjece kan være en oversigt over, hvilke medarbejdere der er ansat på særlige vilkår i institutionen samt et referat af SU s seneste drøftelser om emnet. Det kan i nogle sammenhænge være en idé at lave et mindre konklusionspapir, der beskriver, hvilke initiativer institutionen eventuelt ønsker at igangsætte i de kommende år, og baggrunden for dette. Hele organisationen For at arbejdet med rummelighed og socialt ansvar kan blive andet og mere end generelle målsætninger og holdningstilkendegivelser i samarbejdsudvalget, er det vigtigt at have en konstruktiv dialog om, hvordan de overordnede retningslinjer kan omsættes i praksis. Det kan ske ved at involvere ledere og medarbejdere i de enkelte afdelinger, kontorer og enheder i institutionen. Resultatet af de generelle drøftelser i samarbejdsudvalget bør derfor formidles ud i institutionen, idet de udgør rammen og forudsætningerne for dialogen ude i institutionen. Neden for gives forslag til arbejdsspørgsmål for ledere og medarbejdere, som ønsker at drøfte muligheder for konkrete ansættelser på arbejdspladsen. Listen er ikke udtømmende og skal ses som inspiration. 16

18 4. Hvordan kan en arbejdsplads arbejde med rummelighed? Arbejdsspørgsmål til enhederne x Hvordan kan vores indsats tilrettelægges, så den spiller sammen med institutionens generelle holdninger på området? x Hvilke muligheder og begrænsninger er der i enheden for at etablere job på særlige vilkår? x Hvilke specielle forhold skal der tages højde for, når vi ansætter medarbejdere på særlige vilkår? x Er der særlige arbejdsfunktioner, der med fordel kan varetages af personer ansat på særlige vilkår? x Hvilket indhold er der i de stillinger, vi tilbyder? Hvilke kompetencer kræver de? x Anvender vi ressourcerne optimalt? x Indeholder stillingerne et fornuftigt uddannelseselement? x Hvordan sikres det, at ledige, der ansættes med løntilskud, udfører meningsfuld beskæftigelse og forberedes til job på ordinære vilkår på arbejdspladsen eller et andet sted? x Hvordan kan vi sikre, at en medarbejder ansat på særlige vilkår mv. bliver en del af det kollegiale fællesskab på lige fod med andre på arbejdspladsen? x Findes der fyldestgørende jobbeskrivelser for den enkelte ansatte på særlige vilkår? x Hvordan modtager vi ansatte på særlige vilkår? Har vi en introduktionsplan? x Hvordan forbereder vi kollegerne på det? x Tilknytter vi eventuelt en kontaktperson til den ansatte på særlige vilkår eller den ledige i løntilskudsjob mv. (kontaktperson, mentor eller lignende)? x Sker der en relevant opfølgning på ansættelsen f.eks. MUS, efteruddannelsesplan, muligheder for eventuel efterfølgende ordinær ansættelse mv.? 17

19 Oversigt over ordninger Overordnet målgruppe Ansættelsesform Personkreds Formål Løn- og arbejdsvilkår Pension Løntilskud/ refusion Særlige bestemmelser/ jobindhold Implementering/ fremgangsmåde Evt. gammel ordning Virksomhedspraktik (Afsnit 2.3) Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 42 Kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed Revalidender Personer med nedsat arbejdsevne, der ikke modtager nogen form for pension At afklare beskæftigelsesmål samt afdække eller optræne faglige, sproglige eller sociale kompetencer Personer i virksomhedspraktik er ikke ansat og er derfor ikke omfattet af de regler, der gælder for lønmodtagere fastsat enten ved lov eller kollektiv overenskomst. Der skal ikke udstedes ansættelsesbevis Virksomhedspraktik er ikke lønnet, idet de pågældende personer får aktiveringsydelse eller beholder deres hidtidige forsørgelsesgrundlag Personer i virksomhedspraktik er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet Der kan i en virksomhedspraktik udføres arbejde, der ellers ville blive udført som almindelig lønnet arbejde. Varighed udover 13 uger drøftes med repræsentanter for medarbejderne Arbejdspraktik Individuel jobtræning Arbejdsprøvning Revalidering Muligheder for personer med nedsat arbejdsevne (kapitel 2) Ansættelse med løntilskud (Afsnit 2.4) Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 51 Delvis rask-/sygemelding (Afsnit 2.2) Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel 28-aftale (Afsnit 2.2) Revalidender Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som får social pension Nyuddannede personer med handicap, der ikke har job to år efter endt uddannelse Allerede ansatte og udefrakommende der, på baggrund af en lægelig vurdering, kun kan bestride et arbejde delvist Oplæring af sproglige, faglige eller sociale kompetencer At opnå eller fastholde beskæftigelse At bidrage til indslusning på arbejdsmarkedet At fastholde eller oprette job til personer der på grund af sygdom er delvist uarbejdsdygtige Lønnen skal som minimum svare til den mindste overenskomstmæssige løn, og arbejdsvilkårene være overenskomstmæssige Løn- og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, fastsættes ved aftale mellem arbejdsgiver og den ansatte i samarbejde med de faglige organisationer Løn- og arbejdsvilkår fastsættes efter de gældende kollektive overenskomster Den ansatte oppebærer fuld løn under fravær. Institutionen kompenseres økonomisk af kommunen Institutionen indbetaler pension til en eventuel overenskomstmæssig pensionsordning Løntilskuddet kan højst udgøre 102,90 kr. pr. time (1/1 2004) Løntilskudssatsen kan udgøre 20 kr. og i særlige tilfælde 35 kr. pr. time Løntilskuddet kan højst udgøre 102,90 kr. pr. time (1/1 2004) Der er mulighed for refusion af sygedagpengeudgifter ved indgåelse af en 28 aftale Der skal være tale om merbeskæftigelse 28 aftalen kan komme i stand, hvis medarbejderens sygdom medfører et forventet fravær på mindst 10 arbejdsdage om året Løntilskudssatsen fastsættes efter en konkret vurdering af personens evner og forudsætninger for at deltage i arbejdet i samme omfang som de øvrige ansatte. Forud for ansættelse med løntilskud, skal ansættelsen drøftes mellem virksomheden og repræsentanter for virksomhedens ansatte En 28 aftale indgås skriftligt mellem medarbejder og virksomhed. Der skal bruges en særlig blanket, som sendes til godkendelse i kommunen. En lægelig vurdering af, at den enkelte kun kan bestride arbejdet delvist skal foreligge Virksomhedsrevalidering Skånejob Isbryderordningen for handicappede Aftale om job på særlige vilkår (Afsnit 2.1) Aftale om job på særlige vilkår Allerede ansatte og udefrakommende personer, hvis arbejdsevne er forringet af helbredsmæssige og/eller sociale årsager, og som selv ønsker beskæftigelse på særlige vilkår Alternativ til de eksisterende lovbaserede ordninger. Åbner mulighed for ved lokal aftale at fravige overenskomstens bestemmelser Aftales lokalt mellem ledelse og tillidsrepræsentanter. Der er mulighed for at fravige overenskomsten og centralt aftalte forhold mht. løn- og ansættelsesvilkår Institutionen indbetaler pension til den ansattes pensionsordning efter overenskomsten. For tjenestemænd indbetales pension efter hidtidig løn, jf. FL 36 Ingen, da hele lønudgiften afholdes af institutionen For udefrakommende personer kræves dokumentation for nedsat arbejdsevne Proceduren fremgår af aftale om lokale aftaler om job på særlige vilkår, jf. bilag A Fleksjob (Afsnit 2.5) Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 69 Allerede ansatte og udefra-kommende med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som ikke modtager social pension. Revalideringsmulighederne skal være udtømte At give personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet. Fleksjob kan først tilbydes, når alle andre relevante tilbud har været afprøvet Som udgangspunkt fastsættes løn- og arbejdsvilkår efter de kollektive overenskomster og mellem arbejdsgiver og den ansatte i samarbejde med de relevante faglige organisationer Der gælder det samme som ved aftale om job på særlige vilkår. Den hidtidige pensionsordning kan videreføres i fleksjobbet jf. bilag I Arbejdsgiveren betaler lønnen til den ansatte. Kommunen giver arbejdsgiveren tilskud til lønnen 1/2 eller 2/3 afhængig af graden af den nedsatte arbejdsevne Der gælder ikke et krav om merbeskæftigelse Kommunen træffer beslutning og tilbyder oprettelse af stillingen i samråd med arbejdsgiveren, den ansatte og de relevante faglige organisationer Muligheder for ledige (kapitel 3) Virksomhedspraktik (Afsnit 3.1) Lov om en aktiv beskæfti-gelsesindsats, 42 Ansættelse med løntilskud (Afsnit 3.2) Lov om en aktiv beskæftigelesesindsats, 51 Ledige dagpengemodtagere, kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere Ledige dagpengemodtagere Ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere At afklare beskæftigelsesmål samt afdække eller optræne faglige, sproglige eller sociale kompetencer Oplæring af faglige, sociale eller sproglige kompetencer Personer i virksomhedspraktik er ikke ansat og er derfor ikke omfattet af de regler, der gælder for lønmodtagere fastsat enten ved lov eller kollektiv overenskomst. Der skal ikke udstedes ansættelsesbevis Løn- og ansættelsesvilkår er i udgangspunktet overenskomstmæssige dog kan lønnen maksimalt udgøre 100,05 kr. pr. time (1/4 2004). Lønnen skal ligge på niveau med personens individuelle dagpenge/hjælp Institutionen betaler både arbejdsgiverbidrag og personens bidrag til en eventuel overenskomstmæssig pensionsordning Virksomhedspraktik er ikke lønnet, idet de pågældende personer får aktiveringsydelse eller beholder deres hidtidige forsørgelsesgrundlag Løntilskuddet kan højst udgøre 102,90 kr. pr. time (1/1 2004) Løntilskudssatsen kan højst udgøre 57,39 kr. pr. time (1/1 2004) Personer ansat i virksomhedspraktik er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen Der skal være tale om merbeskæftigelse Det forudsættes, at det arbejde, der bliver udført i en virksomhedspraktik, ellers ville blive udført som almindelig lønnet arbejde Forud for ansættelse med løntilskud, skal ansættelsen have været drøftet mellem virksomheden og repræsentanter for virksomhedens ansatte Arbejdspraktik Individuel jobtræning Arbejdsprøvning Revalidering Jobtræning Virksomhedsrevalidering Skånejob 1 Jf. Samarbejdsaftalens pkt. 10 (se bilag D) skal samarbejdsudvalget løbende drøfte en række emner relateret til ansættelse efter socialt kapitel. I pjecen Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten kan du hente inspiration til drøftelserne.

20 Links til relevante hjemmesider Personalestyrelsen: Arbejdsmarkedsstyrelsen: Projekt jobskabelse: Center for aktiv beskæftigelsesindsats: Informationsside om fleksjob: Virksomhedernes informationssystem om sygefravær og arbejdsfastholdelse: Sekretariatet for det social indeks: De samvirkende invalideorganisationer:

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

SOCIALT KAPITEL i staten

SOCIALT KAPITEL i staten Vejledning SOCIALT KAPITEL i staten Juni 2004 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Personalestyrelsen CFU Vejledning om Socialt kapitel i staten - en beskrivelse af

Læs mere

Vejledning om socialt kapitel i staten

Vejledning om socialt kapitel i staten MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Vejledning om socialt kapitel i staten December 2015 Vejledning om socialt kapitel i staten Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes

Læs mere

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik 28/9-04 LJ/LH Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik,,qgohgqlqj På baggrund af LO s undersøgelse fra foråret 2004 om LOkoordinationsudvalgenes erfaringer

Læs mere

Vejledning om Socialt kapitel i staten

Vejledning om Socialt kapitel i staten Personalestyrelsen CFU Vejledning om Socialt kapitel i staten - en beskrivelse af lokale aftaler om job på særlige vilkår samt nogle social- og beskæftigelsespolitiske ordninger Juni 2004 Vejledning om

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Ansatte på særlige vilkår

Ansatte på særlige vilkår Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering.

at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering. Pkt.nr: 6 Kommunale fleksjob 201721 Indstilling: at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering. at

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Indledning Helsingør Kommune ansætter vi medarbejdere i job på særlige vilkår (løntilskudsjob, fleksjob og lign.). Det er Personale Service, som er ansvarlig

Læs mere

Dansk Metal - Himmerland

Dansk Metal - Himmerland Dansk Metal - Himmerland Hvordan kan du være med til at undgå misbrug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob? Dine opgaver og dit ansvar Som tillidsrepræsentant skal du inddrages og skrive under på, at

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Version 9, december 2016 FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Bilag til Spilleregler om brug af løntilskudsjob i Frederikshavn kommune Indledning I forbindelse med evaluering af spilleregler

Læs mere

Velkommen til staten som arbejdsplads

Velkommen til staten som arbejdsplads xx INDBYDELSE TIL REGIONALE KONFERENCER OM STATENS PERSONALE- OG LEDELSESPOLITIK CENTRALRÅDETS PERSONALEPOLITISKE UDVALG Velkommen til staten som arbejdsplads Marts 2006 1 Staten som arbejdsplads Publikationen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Forord 3. Regler og ordninger 4 Personer med nedsat arbejdsevne 5 Løntilskudsjob og praktik for ledige 12 Integrations- og oplæringsstillinger 20

Forord 3. Regler og ordninger 4 Personer med nedsat arbejdsevne 5 Løntilskudsjob og praktik for ledige 12 Integrations- og oplæringsstillinger 20 HR/Personalecentret 2011 Håndbog om specielle jobtyper Det sociale kapitel og Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger integrations- og oplæringsstillinger Indhold Forord 3 Regler og

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Vejledning om fleksjob

Vejledning om fleksjob Vejledning om fleksjob Dokument nr: 216040 December 2004 (Nedenstående vejledning er en bearbejdning af afsnittet om fleksjob i Personalstyrelsen og CFU: Vejledning om socialt kapitel i staten - juni 2004.

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indledning...4 Kapitel 1. Aftalens område og

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SYGEPOLITIK SYGEPOLITIK Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Fleksjob og løntilskudsansættelser på KU

Fleksjob og løntilskudsansættelser på KU K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til HSU S A G S N O T A T Vedr.: Sagsbehandler: Fleksjob og løntilskudsansættelser på KU Camilla Lindqvist HR & ORGANISATION HR PERSONALEJURA NØRREGADE 10 HSU

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Tillidsvalgtes roller og opgaver

Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A f a g o g a r b e j d e Tillidsvalgtes roller og opgaver FØR I opretter en virksomhedspraktik på arbejdspladsen s 4 n Initiativet s 4 n Personalepolitiske retningslinjer s 4 n Virksomhedspraktikantens

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten

Cirkulære om aftale om. Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten Cirkulære om aftale om Ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten 2001 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 2 Til 1. Målgruppen...

Læs mere

PERSONALESTYRELSEN FINANSMINISTERIET. Så rummelig er staten

PERSONALESTYRELSEN FINANSMINISTERIET. Så rummelig er staten PERSONALESTYRELSEN FINANSMINISTERIET Så rummelig er staten April 2004 PERSONALESTYRELSEN FINANSMINISTERIET Så rummelig er staten April 2004 Så rummelig er staten Publikationen kan bestilles hos: Schultz

Læs mere

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune Version 2 - oktober 2013 Side 2... Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud De oprindelige Retningslinjer

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Efter lov om

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

05.25 O.08 26/2009 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger

05.25 O.08 26/2009 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger 05.25 Side 1 Aftale om integrations- og oplæringsstillinger KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 05.25 Side 2 Indledning... 3 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR OVERBLIK OVERBLIK Hvem står bag? Side 3 Overblik På forkant Sygepolitik Hvad er indholdet i pjecerne? Særlige vilkår Side 4

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet Dialog med jobcentret Rummelighed på arbejdsmarkedet Introduktion Rummelighed på arbejdsmarkedet er en vision om, at der er brug for alle på arbejdsmarkedet, og at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune 05.41 Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indledning...4 Kapitel 1. Aftalens område

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber

Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber Virksomhedsrettede tilbud afgrænses i LBK nr. 1342 ad 21/11/2016 af 3 tilbudsformer: - Virksomhedspraktik - Nyttejob - Løntilskud Fælles for virksomhedspraktik

Læs mere

Ansættelse med løntilskud. Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller?

Ansættelse med løntilskud. Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller? Ansættelse LØNTILSKUDSORDNINGER PÅ DET KOMMUNALE ANSÆTTELSESOMRÅDE med løntilskud Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller? LØNTILSKUDSORDNINGER PÅ DET KOMMUNALE ANSÆTTELSESOMRÅDE Ansættelse med

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen Forord Med arbejdsmarkedsreformen Flere i arbejde fra efteråret 2002 blev der taget en række skridt i retning af et mere effektivt arbejdsmarkedssystem. De nye regler blev implementeret i loven pr. juni

Læs mere

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv.

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen Att.: Birgitte S. Staffeldt Njalsgade 72A 2300

Læs mere

Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner

Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner Arbejdspapir nr. 2, marts 2007: Beskæftigelsesregion Nordjylland Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Telefon: 7222 3600 Hjemmeside: www.brnordjylland.dk

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

HR i et helhedsperspektiv. En uddannelse for HR-medarbejdere, der ønsker overblik og tværgående forståelse for HR s opgaver og roller

HR i et helhedsperspektiv. En uddannelse for HR-medarbejdere, der ønsker overblik og tværgående forståelse for HR s opgaver og roller HR i et helhedsperspektiv En uddannelse for HR-medarbejdere, der ønsker overblik og tværgående forståelse for HR s opgaver og roller Juni 2011 HR i et helhedsperspektiv Kompetent og effektiv HR forudsætter

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 08.41 O.11 25/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 08.41 O.11 25/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Sundhedskartellet 08.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Hvem er omfattet af aftalen... 5 2

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2 Bilag 2. Figuren nedenfor viser forløbet af sagsbehandlingen af ansøgninger om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag med angivelse af gennemsnitlig sagsbehandlingstid. De enkelte sagsbehandlingsskridt

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik april 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Løntilskudsjob og virksomhedspraktik Tillidsrepræsentantens rolle på private arbejdspladser LØNTILSKUDSJOB OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK Tillidsrepræsentantens rolle på

Læs mere

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Denne aftale er en konkret udmøntning af det sociale partnerskab mellem

Læs mere

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud)

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud) Vordingborg Det lokale Beskæftigelsesråd Vordingborg Kommune Februar 2014 Strategi for nytteindsats i Vordingborg Kommune Nytteindsats er et tilbud i beskæftigelsesindsatsen efter reglerne om virksomhedspraktik,

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

DET KAN SKE. for alle

DET KAN SKE. for alle DET KAN SKE for alle Indhold 4 Arbejdsfastholdelse 6 Ret og Pligt (arbejdsevne) 9 Kan jeg sige nej til et arbejde? 10 Hvad er et rimeligt arbejde? 12 Redskaber 17 Nyttige hjemmesider 18 Kontakt 2 Farum

Læs mere

Tilskudsjob i Svendborg Kommune

Tilskudsjob i Svendborg Kommune Direktørområde Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Tilskudsjob i Svendborg Kommune I forbindelse med kontanthjælpsreformen der trådte i kraft den 1. januar

Læs mere

RAMMEAFTALE OM DET SOCIALE KAPITEL

RAMMEAFTALE OM DET SOCIALE KAPITEL AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE 11.08.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE RAMMEAFTALE OM DET SOCIALE KAPITEL 2004 Side 2 INDLEDNING... 4 KAPITEL 1. AFTALENS

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

Kompetencecenter i Allerød Kommune

Kompetencecenter i Allerød Kommune Notat: Kompetencecenter i Allerød Kommune Allerød Service bliver en central faktor i kommunens beskæftigelsespolitik i et tæt samspil med et nyt kompetencecenter, der skal visitere ledige borgere med henblik

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune,

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kommune er som offentlig arbejdsgiver forpligtet til at deltage aktivt i de arbejdsmarkedsordninger og reguleringer som vedtages.

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Serviceinformation. Beskyttet beskæftigelse til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. jf. Lov om social service 103

Serviceinformation. Beskyttet beskæftigelse til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. jf. Lov om social service 103 w Serviceinformation Beskyttet beskæftigelse til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne jf. Lov om social service 103 Hvad er Beskyttet beskæftigelse Som borger med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger)

Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger) Cirkulære om aftale om Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger) 2005 Cirkulære af 29. juni 2005 Perst. nr. 036-05 PKAT nr. J.nr. 04-345-28 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere