Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik"

Transkript

1 Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Indledning Helsingør Kommune ansætter vi medarbejdere i job på særlige vilkår (løntilskudsjob, fleksjob og lign.). Det er Personale Service, som er ansvarlig for at oprette disse job, hvis der er tale om et ansættelsesforhold. Hvis du er leder og overvejer at ansætte en medarbejder på særlige vilkår, kan du med fordel henvende dig til Personale Service og få råd og vejledning om lønaftale og ansættelsesvilkår. Når der skal oprettes et job på særlige vilkår sker det altid i samarbejde med jobcentret i den ansattes bopælskommune. Bemærk at reglerne for at indhente straffeattester er ens, uanset om der er tale om ansættelse af medarbejdere på almindelige eller særlige vilkår. Det betyder, at Helsingør Kommune skal indhente straffeattest for alle, som kommunen påtænker at ansætte inden for børne- og ungeområdet. Se også afsnittet om straffeattester i Personalehåndbogen. Ifølge lovgivning og Rammeaftale om socialt kapitel indgået mellem KTO og KL 1 er der både ligheder og forskelle mellem disse ansættelsesformer, som er vigtige at være opmærksom på. Reglernes formål er: Forebyggende indsats Fastholde allerede ansatte med nedsat arbejdsevne Beskæftigelse af udefrakommende 2 personer med nedsat arbejdsevne Beskæftigelse af ledige Der skelnes mellem: At fastholde allerede ansatte medarbejdere med nedsat arbejdsevne på ændrede løn- og arbejdsvilkår frem for afskedigelse (se også retningslinjer i forbindelse med sygdom og fravær) At ansætte udefrakommende personer, der er ledige, og som på grund af nedsat arbejdsevne ikke fuldt ud kan leve op til de sædvanlige krav, der stilles på arbejdspladsen (jf. social- og arbejdsmarkedspolitiske hensyn) 1 Rammeaftale om socialt kapitel omhandler forebyggelse, fastholdelse og integration af personer med nedsat arbejdsevne, ledige i aftalebaserede job på særlige vilkår, fleksjob, løntilskudsjob, virksomhedspraktik og førtidspensionister i løntilskudsjob. 2 Med udefra kommende personer menes personer, der ikke er ansat i Helsingør Kommune. side 1 af 11

2 Der gælder forskellige regler for forhandling og aftale om vilkårene. Det afhænger af, hvilken type det drejer sig om. Ansættelser på særlige vilkår Ledige eller personer med nedsat arbejdsevne kan ansættes eller beskæftiges på særlige vilkår. Ansættelse på særlige vilkår omfatter: 1. Løntilskudsjob f.eks. ledige på dagpenge eller kontanthjælp, revalidender eller førtidspensionister i løntilskudsjob 2. Fleksjob dvs. personer med nedsat arbejdsevne, der ikke modtager førtidspension 3. Virksomhedspraktik dvs. ledige på offentlig forsørgelse, der prøver kræfter med nye arbejdsområder og tilegner sig nye kompetencer, herunder nytteindsats, dvs. f.eks. ledige på kontanthjælp, der skal arbejde for deres ydelse Det bemærkes, at dette afsnit ikke omfatter seniorjobs, se i stedet under Seniorpolitikken. Der er flere måder, hvorpå personer kan få ansættelse på særlige vilkår. Det kan være: Jobcentret, der retter henvendelse til Helsingør Kommune for at oprette stillinger inden for de tre ordninger. Helsingør Kommune, der selv tager kontakt til jobcentret for at fastholde en ansat via fleksjob, ønsker at beskæftige personer i virksomhedspraktik eller ønsker at ansætte en ledig med løntilskud Ledige, der selv tager kontakt til Helsingør Kommune med udgangspunkt i den af jobcentret fastlagte jobplan 1.Løntilskudsjob Hensigten med ansættelsen med løntilskud er forskellig afhængig af, hvilken målgruppe, der er tale om. Når det f.eks. drejer sig om ledige dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere eller revalidender, er målet at oplære eller genoptræne faglige, personlige eller sociale kompetencer for at opnå varig beskæftigelse. For nyuddannede med et handicap er målet indslusning og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Løntilskudsjob til førtidspensionister er en ansættelse af personer, der går på førtidspension, når de pågældende ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdspladsen. Det bemærkes, at kvoten for offentlige løntilskudsjob er afskaffet pr. 1. januar måneders karensperiode Der er krav om, at følgende grupper skal have været ledige i mere end 6 måneder for at kunne ansættes i offentligt løntilskudsjob: Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere side 2 af 11

3 Uddannelseshjælpsmodtagere Selvforsørgende Ressourceforløbsmodtagere Personer, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse (personer der har opbrugt dagpengeretten) Kravet om mere en 6 måneders ledighed gælder ikke for: Revalidender Førtidspensionister Nyuddannede med handicap Personer, der ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasium eller højere niveua Personer over 50 år Enlige forsørgere Varighed Der er forskel på, hvor længe ledige kan være ansat i løntilskudsjob, alt efter hvilken persongruppe, der er tale om. Personer Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Uddannelseshjælpsmodtagere Ledige sygedagpengemodtagere Nyuddannede med handicap Ressourceforløbsmodtagere Revalidender Førtidspensionister Varighed Op til 4 måneder Op til 6 måneder Op til 1 år Ud over 1 år Løn- og ansættelsesvilkår Når et ansættelsesforhold med løntilskud indgås, bliver der oprettet en ansættelseskontrakt, hvor løn- og arbejdsvilkår samt forventet tilskudsperiode anføres. Ansættelsesforholdet kan kun ophøre i overensstemmelse med gældende overenskomst eller lovgivning. Helsingør Kommune betaler lønnen til den ansatte. Ansatte i løntilskud er omfattet af den lovgivning, der gælder for lønmodtagere. Timeløn Følgende grupper skal have en timeløn på kr. 121, 47 (2015-niveau) Dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere Uddannelseshjælpsmodtagere Personer der som led i et jobafklaringsforløb modtager ressourceforløbsydelse side 3 af 11

4 Personer, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse Lønnen i løntilskudsjob skal fortsat ligge på niveau med den pågældendes individuelle ydelse. Da timelønnen ligger fast for ovenstående grupper, reguleres den ansattes arbejdstid, således at den ansatte får samme forsørgelsesniveau. Fuldtidsforsikrede dagpengemodtagere skal arbejde 37 timer om ugen i et løntilskudsjob, mens kontanthjælpsmodtagere, der ikke er fyldt 30 år, skal arbejde 23 timer om ugen (2015-niveau) i et løntilskudsjob. Løn i øvrigt: Ud over timelønnen på kr. 121,47 ydes kun omkostningsbestemte ydelser, arbejdstidsbestemte tillæg og tillæg og arbejdstidsbestemte tillæg efter overenskomsten. Dette betyder, at lønnen i løntilskudsjobbet kan blive højere end den ansattes individuelle yderligere. Personer, der ikke har en timeløn på 121,47: Førtidspensionister: Der er ikke krav om, at løn- og ansættelsesvilkår skal være overenskomstmæssige. Lønne fastsættes efter aftale mellem arbejdsgiver og den ansatte. Revalidender: Lønnen skal som minimum svare til den mindste overenskomstmæssige løn. Nyuddannede med handicap: Lønnen skal være overenskomstmæssig Arbejdstid Fra den 1. januar 2015 skal der kun beregnes arbejdstid én gang i ansættelsesforholdet. Arbejdstiden skal således ikke reguleres i ansættelsesperioden. Eksempel 1 En fuldtidsforsikret dagpengemodtager modtager kr. pr. uge: (4.135: 0,92) = 121,47=37 timer. En fuldtidsforsikret dagspengemodtager skal således arbejde 37 timer om ugen i et løntilskudsjob. Eksempel 2 En kontanthjælpsmodtager, der er fyldt 30 år, modtager kr. om ugen (2.506:0,92) = 121,47= 22,42 dvs. 23 timer om ugen. En kontanthjælpsmodtager, der er fyldt 30 år, skal derfor arbejde 23 timer om ugen i et løntilskudsjob. Refusion til arbejdsgiver side 4 af 11

5 Refusionen er 107,55 kr. (2015-niveau) pr. time ved ansættelse af dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere og personer, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelser, i løntilskudsjob. De nye regler finder ikke anvendelse, hvis løntilskudsjobbet er etablereret før 1. januar For øvrige grupper er løntilskuddet uændret. Løntilskudssatserne ændrer sig løbende, og oplysninger om de aktuelle satser kan fås ved henvendelse til Personale Service eller Jobcentret. Merbeskæftigelse m.v. Forud for ansættelse med løntilskud skal spørgsmålet om ansættelsen have været drøftet mellem virksomheden og repræsentanter for virksomhedens ansatte. Ansættelse med løntilskud skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte hos arbejdsgiveren. Ved nettoudvidelse forstås merbeskæftigelse i forhold til virksomhedens normale beskæftigelse, jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, for nærmere oplysninger, se Forhold mellem personer i løntilskud og ordinært ansatte Antallet af personer i virksomhedspraktik og løntilskud må maksimalt udgøre 1 for hver 5. ordinært ansatte (dog altid en person), hvis en virksomhed har 0-50 ansatte, og herudover 1 for hver 10. ordinært ansatte. Lokal medindflydelse Ved ansættelse af personer, som modtager dagpenge, revalidender og førtidspensioner med løntilskud skal der ske en forhandling mellem Helsingør Kommune og lokale repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation. Ved ansættelse af personer, der modtager kontanthjælp, skal spørgsmålet om ansættelse have været drøftet mellem Helsingør Kommune og repræsentanter for de ansatte. Se afsnit om medarbejderinddragelse. 2.Fleksjob Afsnittet er opdateret i forhold til de nye lovregler om fleksjob, der trådte i kraft pr. 1. januar Reglerne gælder for fleksjobansatte, der bliver ansat pr. 1. januar 2013 og senere. De nye regler har betydning for aflønning og lønrefusion. Hvis en ansat har en sygdom eller et handicap og derfor ikke kan varetage et arbejde på normale vilkår, har vedkommende mulighed for at få bevilget et fleksjob. Fleksjob er et almindeligt arbejde på nedsat tid eller med særlige skånehensyn. Fleksjob kan oprettes inden for alle arbejdsområder, funktioner og stillingstyper. Oprettelse af fleksjobs er ikke betinget af et krav om merbeskæftigelse på arbejdspladsen. Fleksjob er som udgangspunkt midlertidige, jf. afsnit nedenfor. Betingelser der skal opfyldes for at være i fleksjob side 5 af 11

6 Ansatte og udefrakommende kan bevilges fleksjobs, hvis de er under folkepensionsalderen og har varige begrænsninger i arbejdsevnen. Det er jobcenteret i bopælskommunen, der træffer afgørelse om, hvorvidt en ansat og en udefrakommende er berettiget til et fleksjob. Betingelser for et fleksjob: Der skal være tale om væsentlig og varig nedsat arbejdsevne Alle relevante tilbud for at afklare og udvikle arbejdsevnen skal være forsøgt og udtømte ud fra et individuelt skøn. Relevante tilbud kan f.eks. omfatte én-mandskontor, diverse hjælpemidler eller en 56 aftale 3. Derudover er det en forudsætning, at arbejdsgiver kan tilbyde et fleksjob. Fleksjob er midlertidige og retten til et fleksjob gælder for en periode på 5 år. Når de op til 5 år er gået, skal bopælskommunen revurdere den ansattes arbejdsevne og retten til fleksjob. Hvis bopælskommunen vurderer, at den ansatte fortsat er berettiget til fleksjob, kan denne efter aftale med arbejdsgiver blive i det samme fleksjob. Hvis den ansatte er over 40 år er det muligt, efter det første 5-årige fleksjob, at få et permanent fleksjob. Det kræver, at Jobcentret vurderer, at den ansatte heller ikke på sigt kan udvikle sin arbejdsevne og varetage et arbejde på almindelige vilkår. Aftalen mellem arbejdsgiver og den ansatte skal være skriftlig og indeholde oplysninger om, hvilke funktioner den ansatte har svært ved at udføre, og hvilke konkrete skånehensyn, der er aftalt. Allerede ansatte Ønsker en allerede ansat og nuværende arbejdsgiver at oprette en stilling som et fleksjob, er det et krav, at den ansatte har været ansat i stillingen i mindst 12 måneder under de sociale kapitler(1). Kontakt evt. Jobcentret. Arbejdsgiver skal i den tidligere ordning dokumentere, at der er gjort et reelt forsøg på at etablere et vedvarende ustøttet job efter de sociale kapitler 4. De generelle betingelser for at komme i fleksjob skal fortsat være opfyldt. Kravet om de 12 måneders ansættelse gælder ikke, hvis det er åbenbart formålsløst f.eks. fordi den ansatte har været udsat for en alvorlig arbejdsskade. Ansættelsesvilkår Det er bopælskommunen, der beslutter om personen har ret til et fleksjob. Fleksjobbets konkrete indhold, herunder de skånehensyn, der skal tages, aftales mellem det enkelte tjenestested, bopælskommunen, personen og den forhandlingsberettigede organisation. Skånehensynet betyder, at den ansatte kan blive 3 Efter dagpengelovens 56 er der mulighed for, at en arbejdsgiver, der beskæftiger en medarbejder, hvis fraværsrisiko på grund af langvarig eller kronisk sygdom er væsentligt forøget, kan få refunderet udgiften til sygedagpenge for de 21 kalenderdage (arbejdsgiverperioden) af hvert sygefravær som følge af lidelsen. 4 De sociale kapitler beskriver f.eks regler og procedurer i forbindelse med ansættelse af personer i fleksjob med løntilskud, løntilskud til ledige osv. side 6 af 11

7 ansat på nedsat tid, at den ansatte har mulighed for hvilepauser, mulighed for periodevis at gå ned i tid m.v. For at blive bevilget et fleksjob, er det et krav, at der er indgået en skriftlig aftale mellem Personale Service, tjenestestedet og den ansatte i samarbejde med den forhandlingsberettigede organisation om løn- og ansættelsesvilkår for fleksjobbet. Som udgangspunkt gælder ansættelsesvilkårene i den relevante overenskomst/ tjenestemandsaftale. Fravigelser kan aftales mellem Personale Service og den forhandlingsberettigede organisation. Det præciseres i den skriftlige aftale mellem parterne, hvilke bestemmelser i overenskomsten/tjenestemandsaftalen mv., der er fraveget, og hvilke vilkår der er aftalt i stedet. Medarbejderinddragelse MED-systemet skal drøfte de gældende ansættelsesvilkår og forudsætningen for oprettelse af fleksjob i Rammeaftalen om socialt kapitel, herunder at forholdet mellem antallet af ansatte på almindelige vilkår og ekstraordinært ansatte. Drøftelsen kan også finde sted i andre MED-udvalg efter ønske fra de ansatte. Lønvilkår Ansatte efter 1. januar 2013 De nye regler betyder, at personen i et fleksjob får løn for det antal timer, som den ansatte reelt arbejder. Det betyder, at refusionen til arbejdsgiver bortfalder. Ansatte før 1. januar 2013 Fleksjobansatte, der er ansat før den 1. januar 2013, er stadig omfattet af de tidligere regler om fleksjob. Fleksjobansatte, der er ansat efter den gamle ordning, får løn for 37 timer, selvom de reelt arbejder mindre. Arbejdspladsen modtager efter den gamle ordning et løntilskud på 1/2 eller 2/3 af den mindste overenskomstmæssige løn samt eventuel funktionsløn. Tilskudsandelen afhænger af graden af nedsat erhvervsevne hos den ansatte. Helsingør Kommune fortsætter med at få refusion, indtil ansættelsesforholdet ophører. Der er ikke tale om et nyt fleksjob Hvis det alene er skånebehovet eller timeantallet, der bliver ændret Hvis der alene ændres i jobbeskrivelse, men hvor ansættelsesområdet og arbejdsopgaverne er sammenfaldende med de hidtidige arbejdsopgaver Hvis den ansatte skifter tjenestested men ikke arbejdsgiver, fordi den ansattes hidtidige arbejdsopgaver flyttes til et nyt tjenestested. Der vil være tale om et nyt fleksjob Hvis den ansatte er stoppet i et fleksjob på grund af kontraktens ophør eller opsigelse. side 7 af 11

8 Hvis den ansatte skifter fra en arbejdsgiver til en anden arbejdsgiver inden for samme eller et andet arbejdsområde (Helsingør Kommune er i den sammenhæng én arbejdsgiver). Hvis den ansatte skifter til et nyt ansættelsesområde inden for samme virksomhed/hos samme arbejdsgiver - og arbejdsopgaver, løn- og ansættelsesvilkår er ændret. Løntilskuddet til fleksjobbet Den medarbejder, som bliver ansat i et fleksjob, får et løntilskud for de timer, som arbejdstiden er nedsat med. Det betyder, at aflønningen af en medarbejder i et fleksjob sker efter følgende model: Arbejdsgiveren betaler løn inkl. pension for den arbejdsindsats, den ansatte reelt kan præstere. Er den ansatte eksempelvis vurderet til at kunne arbejde 8 timer om ugen, skal arbejdsgiver give løn for 8 timer plus pension (af de 8 timer) Reel arbejdsindsats er den effektive arbejdsindsats, som jobcentret har vurderet, den ansatte er i stand til at arbejde. Jobcentret supplerer lønnen fra arbejdsgiveren med et fleksløntilskud, som bliver reguleret på baggrund af lønindtægten inkl. pensionsbidraget. Det er jobcentret, der udbetaler fleksløntilskuddet til den ansatte på baggrund af lønindtægten fra arbejdsgiveren i den forudgående måned. Fleksløntilskuddet kan højst udgøre 98 pct. af højeste dagpengesats. For den aktuelle sats kontakt jobcenteret i bopælskommunen. Tilskuddet falder bort, når lønindkomst inkl. pension fra arbejdsgiveren kommer op på ,00 kr. pr. måned Fleksløntilskuddet udbetales også i de uger, hvor den ansatte holder ferie. Her vil tilskuddet blive fratrukket feriepengene efter ovenstående model.)¹ Hvis du har andre har spørgsmål i forbindelse med ansættelse i fleksjob, kan du kontakte Personale Service. Tilskudsordningen Hvis den ansattes arbejdstid er 10 timer eller mindre om ugen i en sammenhængende periode på 6 måneder, er tjenestestedet berettiget til at modtage en fleksjobbonus på kr., se nedenstående link. 3.Virksomhedspraktik Virksomhedspraktik er et tidsbegrænset forløb, hvor personen kan prøve et bestemt arbejdsområde (f.eks. arbejdsprøvning). Hensigten er at afdække eller optræne faglige, sociale eller personlige kompetencer og at finde ud af, hvilket arbejdsområde personen ønsker eller kan arbejde indenfor Målgruppe Der er to målgrupper for virksomhedspraktik: Ledige, dvs. dagpengeberettigede ledige og kontanthjælpsmodtagere samt selvforsørgende ledige (f.eks. familiesammenførte) side 8 af 11

9 Personer med nedsat arbejdsevne, dvs. revalidender, sygedagpengemodtager og personer, der modtager ledighedsydelse (dvs. personer, der afventer tilbud om fleksjob) Ordningen kan anvendes som led i en fastholdelsesindsats f.eks. i forhold til en medarbejder på sygedagpenge, der ikke kan vende tilbage til sit oprindelige arbejdsområde, og derfor har behov for afprøvning andre funktionsområder. Ordningen kan også anvendes som led i integrationsindsatsen. Vilkår for virksomhedspraktik Virksomhedspraktik er en ordning, hvor varigheden udgør op til 4 uger for personer, der modtager dagpenge eller modtager kontanthjælp alene pga. ledighed udgør op til 13 uger for kontanthjælpsmodtagere, der alene modtager kontanthjælp pga. ledighed, hvis personen ikke har erhvervserfaring, har lang ledighed eller har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud udgør op til 13 uger for personer, der modtager kontanthjælp ikke alene pga. ledighed, revalidender og personer, der modtager sygedagpenge eller ledighedsydelse For personer, der modtager kontanthjælp eller sygedagpenge, kan varigheden efter en konkret vurdering forlænges op til 26 uger. Hvis personen herefter ud fra en konkret individuel vurdering har særlige behov for en længere periode, kan perioden forlænges yderligere. Ved tilbud over 13 ugers varighed, skal Helsingør Kommune i forbindelse med kontaktforløbet tage stilling til, om betingelserne for tilbuddet fortsat er opfyldt. For revalidender, som har fået en jobplan, kan varigheden fastsættes ud fra en konkret individuel vurdering af det i jobplanen fastsatte behov for optræning. Arbejdstiden skal ligge inden for Helsingør Kommunes normale arbejdstid, og må ikke have et omfang, der overstiger normal fuld arbejdstid pr. uge. Varighed af virksomhedspraktik for selvforsørgende ledige følger reglerne for kontanthjælpsmodtagere. Personer i virksomhedspraktik modtager fortsat den forsørgelse, som de modtog før dvs. enten arbejdsløshedsunderstøttelse, sygedagpenge, kontanthjælp eller revalideringsydelse. Selvforsørgende, der kommer i virksomhedspraktik, modtager fortsat ingen forsørgelse. Der gives ikke offentligt tilskud til virksomhedspraktik. Praktikken aftales mellem Helsingør Kommune, personen og bopælskommunen. Der udarbejdes ikke ansættelsesbrev, da der ikke er tale om en ansættelse. Personerne er ikke omfattet af reglerne for lønmodtagere, feriepenge, kollektive overenskomster m.v., men er alene omfattet af arbejdsmiljølovgivningen og forbud mod forskelsbehandling. Du kan hente en pjece her, som kort beskriver reglerne. Pjecen kan med fordel udleveres til personer i løntilskudsjob og virksomhedspraktik. Lokal medindflydelse Inden der bliver lavet aftale om virksomhedspraktik i mere end 13 uger skal Helsingør Kommune og organisationen have drøftet, hvordan tilbuddet tilrettelægges. Der skal i samme ombæring være en side 9 af 11

10 drøftelse om hvorvidt tillidsrepræsentanten eller en anden medarbejder i enheden skal være mentor for virksomhedspraktikanten. Forhold mellem personer i virksomhedspraktik og ordinært ansatte Medarbejderinddragelse I lovgivningen er der bestemmelser for medarbejderinddragelse i forbindelse med etablering af fleksjob, løntilskudsjob og virksomhedspraktik. Rammeaftalen om socialt kapitel danner rammerne for medarbejderinddragelse ved beskæftigelse af dagpengeberettigede ledige, begrænsninger i arbejdsevnen ved fleksjob, til modtagere af førtidspension samt for revalidender. Ved etablering af løntilskudsjob for øvrige målgrupper (f.eks. kontanthjælpsmodtagere) er bestemmelserne alene fastlagt i lovgivning. Bestemmelserne gælder på tre niveauer: a) Overordnede drøftelser i Helsingør Kommunes øverste MED-udvalg om den samlede indsats i Helsingør Kommune Ad a) b) Lokale drøftelser af retningslinjer på arbejdspladsniveau c) Konkrete bestemmelser om forhandling og aftaleindgåelse ved oprettelsen af job til personer med nedsat arbejdsevne og ledige De overordnede drøftelser i Helsingør Kommune foregår i K-MED i december måned sammen med de årlige drøftelser af arbejdsmiljøpolitikken. Formålet med de overordnede drøftelser er at fremme en fælles forståelse og holdning til ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår. Der bør således ske en drøftelse af forebyggelse, fastholdelse og integration. Formålet med drøftelsen er at skabe rummelighed på kommunale og amtskommunale arbejdspladser bl.a. ved at fastlægge retningsliner for beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige. Endvidere bør det drøftes, hvordan der gennem personalepolitiske tiltag kan ske en forbedring af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Ad b) Særligt henledes opmærksomheden på drøftelserne på arbejdspladsniveau (A-MED, F-MED eller, såfremt der ikke findes et MED-udvalg, mellem ledelsen og den lokale tillidsrepræsentant). Hvis den enkelte arbejdsplads beslutter at, at der kan ansættes personer med nedsat arbejdsevne og ledige, anbefales det at ledelse og medarbejdere drøfter retningslinjer for beskæftigelse af disse. Hensigten med denne drøftelse er at fremme en fælles forståelse og holdning til ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår. H MED anbefaler, at der som minimum drøftes generelle retningslinjer på arbejdspladsniveau vedr. følgende emner: Udmøntning af de overordnede retningslinjer fastsat i Hoved-MED Hensyn til specielle forhold på arbejdspladsen side 10 af 11

11 Sikring af, at personen gennem arbejdet forberedes til job på ordinære vilkår Udarbejdelse af introduktionsprogram Ressourcer, herunder forholdet mellem antallet af ansatte uden tilskud, antallet af personer i virksomhedspraktik og ansatte med løntilskud Evaluering I drøftelserne og fastlæggelsen af retningslinjer kan der derudover bl.a. indgå: Personens arbejdsfunktioner Sikring af, at personen får samme vilkår som kollegerne Udarbejdelse af konkret jobbeskrivelse Tilknytning af kontaktperson Opfølgning (MUS -samtale, uddannelse mv.) Arbejdspladsens budget Emner/antallet af emner aftales i A-MED, C-MED eller med den lokale tillidsrepræsentant. side 11 af 11

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

LPnyt nr. 2014:15 Nye regler for løntilskudsjob fra den 1. januar 2015 ændret den 16. februar 2015

LPnyt nr. 2014:15 Nye regler for løntilskudsjob fra den 1. januar 2015 ændret den 16. februar 2015 LPnyt nr. 2014:15 Nye regler for løntilskudsjob fra den 1. januar 2015 ændret den 16. februar 2015 Løn- og Personalenyt Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Indhold... 1 1) Indførelse af en 6 måneders karensperiode

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

Dansk Metal - Himmerland

Dansk Metal - Himmerland Dansk Metal - Himmerland Hvordan kan du være med til at undgå misbrug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob? Dine opgaver og dit ansvar Som tillidsrepræsentant skal du inddrages og skrive under på, at

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR December 2014 Vejedningen er udarbejdet af: Redaktionsgruppen består af: Ole Jensen (FOA) Annette Poulsen (FOA) Nina Vedel Møller (3F) Jette Hoy (FTF-K) Per Stech (HK-K) Amalie

Læs mere

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. april 2018) (UT = Undtagelsesbestemmelser)

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. april 2018) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. april 2018) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Privat Emne løntilskud Målgrupper Personer omfattet af LAB 2, nr. 1-6, 8 og 11-14. Personer

Læs mere

FLEKSJOB. Det betyder fleksjobreformen for dig

FLEKSJOB. Det betyder fleksjobreformen for dig FLEKSJOB Det betyder fleksjobreformen for dig 9 Fleksjobreformen, som trådte i kraft 1. januar 2013, ændrer ikke på kriterierne for fleksjob. Vil du i betragtning til et fleksjob, er det fortsat et krav,

Læs mere

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2017) (UT = Undtagelsesbestemmelser)

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2017) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2017) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Privat Emne løntilskud Målgrupper Personer omfattet af LAB 2, nr. 1-6, 8 og 11-14. Personer

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Tilskudsjob i Svendborg Kommune

Tilskudsjob i Svendborg Kommune Direktørområde Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Tilskudsjob i Svendborg Kommune I forbindelse med kontanthjælpsreformen der trådte i kraft den 1. januar

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik 28/9-04 LJ/LH Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik,,qgohgqlqj På baggrund af LO s undersøgelse fra foråret 2004 om LOkoordinationsudvalgenes erfaringer

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indledning...4 Kapitel 1. Aftalens område og

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Efter lov om

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR Marts 2017 Vejedningen er udarbejdet af: Redaktionsgruppen består af: Ole Jensen (FOA) Carsten Thuelund (FOA) Nina Vedel Møller (3F) Jette Hoy (FTF-K) Per Stech (HK-K) Amalie

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Vejledning om socialt kapitel i staten

Vejledning om socialt kapitel i staten MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Vejledning om socialt kapitel i staten December 2015 Vejledning om socialt kapitel i staten Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

N O T A T. Analysenotat om løntilskud

N O T A T. Analysenotat om løntilskud N O T A T April 2017 Analysenotat om løntilskud J.nr. Arbejdsmarkedspolitik Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), som aftalt

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber

Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber Virksomhedsrettede tilbud afgrænses i LBK nr. 1342 ad 21/11/2016 af 3 tilbudsformer: - Virksomhedspraktik - Nyttejob - Løntilskud Fælles for virksomhedspraktik

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i kommunerne Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune,

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kommune er som offentlig arbejdsgiver forpligtet til at deltage aktivt i de arbejdsmarkedsordninger og reguleringer som vedtages.

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune Job med løntilskud Hvem kan få job med løntilskud Du har mulighed for at få et job med løntilskud, hvis

Læs mere

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Version 9, december 2016 FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Bilag til Spilleregler om brug af løntilskudsjob i Frederikshavn kommune Indledning I forbindelse med evaluering af spilleregler

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 08.41 O.11 25/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 08.41 O.11 25/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Sundhedskartellet 08.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Hvem er omfattet af aftalen... 5 2

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune Version 2 - oktober 2013 Side 2... Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud De oprindelige Retningslinjer

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Reform af fleksjob. BR-Nordjylland VINSA/CABI 13. marts Kontorchef Kirsten Brix Pedersen SFR

Reform af fleksjob. BR-Nordjylland VINSA/CABI 13. marts Kontorchef Kirsten Brix Pedersen SFR Reform af fleksjob BR-Nordjylland VINSA/CABI 13. marts 2013 Kontorchef Kirsten Brix Pedersen SFR Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l sfr@sfr.dk Dato: 22012013

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Ansættelse med løntilskud. Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller?

Ansættelse med løntilskud. Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller? Ansættelse LØNTILSKUDSORDNINGER PÅ DET KOMMUNALE ANSÆTTELSESOMRÅDE med løntilskud Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller? LØNTILSKUDSORDNINGER PÅ DET KOMMUNALE ANSÆTTELSESOMRÅDE Ansættelse med

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Notatet ser ikke på nytteindsats, der er en særlig form for virksomhedspraktik, hvor formålet kun er, at den ledige arbejder for sin ydelse.

Notatet ser ikke på nytteindsats, der er en særlig form for virksomhedspraktik, hvor formålet kun er, at den ledige arbejder for sin ydelse. N O T A T Analysenotat om virksomhedspraktik April 2017 J.nr. Arbejdsmarkedspolitik Arbejdsmarkedsfastholdelse Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv

Læs mere

Tillidsvalgtes roller og opgaver

Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A f a g o g a r b e j d e Tillidsvalgtes roller og opgaver FØR I opretter en virksomhedspraktik på arbejdspladsen s 4 n Initiativet s 4 n Personalepolitiske retningslinjer s 4 n Virksomhedspraktikantens

Læs mere

Forord 3. Regler og ordninger 4 Personer med nedsat arbejdsevne 5 Løntilskudsjob og praktik for ledige 12 Integrations- og oplæringsstillinger 20

Forord 3. Regler og ordninger 4 Personer med nedsat arbejdsevne 5 Løntilskudsjob og praktik for ledige 12 Integrations- og oplæringsstillinger 20 HR/Personalecentret 2011 Håndbog om specielle jobtyper Det sociale kapitel og Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger integrations- og oplæringsstillinger Indhold Forord 3 Regler og

Læs mere

Indledning: Den nye fleksjobordning:

Indledning: Den nye fleksjobordning: Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2013:37 af 17. April 2013 Nye regler om fleksjob Løn- og ansættelsesvilkår mv. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - 70e skal anvendes ved fastsættelse af lønog

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Nedenfor beskrives virknings- og overgangsbestemmelserne vedrørende ændringer, der træder i kraft 1. januar 2015 i forhold til: 1. Jobrotation 2. Målrettet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Håndbog om specielle jobtyper Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger HR/Personalecentret 2010 1 2 Indhold Forord, 53 Regler og ordninger, 64 Personer med nedsat arbejdsevne, 57 Ledige,

Læs mere

RAMMEAFTALE DET SOCIALE KAPITEL

RAMMEAFTALE DET SOCIALE KAPITEL Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET RAMMEAFTALE OM DET SOCIALE KAPITEL 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE OG FORMÅL... 5 1. AFTALENS

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

VEJLEDNING om LØNTILSKUD

VEJLEDNING om LØNTILSKUD 7. juni 2012 VEJLEDNING om LØNTILSKUD Vejledningens disposition: Sidetal på alle afsnit i disposition 1. Vejledningens opbygning 2. Personkreds + krav om forudgående ledighed ved ansættelse med løntilskud

Læs mere

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik april 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Løntilskudsjob og virksomhedspraktik Tillidsrepræsentantens rolle på private arbejdspladser LØNTILSKUDSJOB OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK Tillidsrepræsentantens rolle på

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLETS GUIDELINES FOR. FLEKSJOBBERES LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR Juni 2013

SUNDHEDSKARTELLETS GUIDELINES FOR. FLEKSJOBBERES LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR Juni 2013 SUNDHEDSKARTELLETS GUIDELINES FOR FLEKSJOBBERES LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR Juni 2013 Nye regler for fleksjobbere pr. 1. januar 2013 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som gennemfører fleksjobreformen,

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Fleksjob Reglerne for fleksjob Antallet af fleksjob og ventelisten til fleksjob i

Læs mere

at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering.

at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering. Pkt.nr: 6 Kommunale fleksjob 201721 Indstilling: at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering. at

Læs mere

Bevilling af løntilskud til ansættelse af medarbejder Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12

Bevilling af løntilskud til ansættelse af medarbejder Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Arbejdsgivers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Blad 1 Journalnummer KLE 15.20.03G01 Bevilling af løntilskud til ansættelse af medarbejder Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune 05.41 Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indledning...4 Kapitel 1. Aftalens område

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker Ordning for kommunale virksomhedspraktikker 2016-1 - Indhold INDLEDNING... 3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK... 3 FORMÅLET MED ORDNINGEN... 4 ARBEJDSGANG/ÅRSCYKLUS FOR HÅNDTERING AF ORDNINGEN... 4 PRINCIPPERNE

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Jobindsatsen i Albertslund kommune

Jobindsatsen i Albertslund kommune Jobindsatsen i Albertslund kommune De senere år er der kommet stigende og berettiget fokus på jobcentrenes virke. Talrige ledige, syge og udsatte borgere kan berette om urimelige afgørelser og et system,

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester DANSK ERHVERV Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester Udfordringer Risikoen for at miste refusionen, mens vi arbejder på fastholdelse.

Læs mere