VEJLEDNING om LØNTILSKUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING om LØNTILSKUD"

Transkript

1 7. juni 2012 VEJLEDNING om LØNTILSKUD Vejledningens disposition: Sidetal på alle afsnit i disposition 1. Vejledningens opbygning 2. Personkreds + krav om forudgående ledighed ved ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere 2.1. Hvem kan få tilbud om ansættelse med løntilskud 2.2. Krav til forudgående ledighed ved ansættelse med løntilskud hos en privat arbejdsgiver 3. Formål 4. Virksomheder hvor der ikke kan ske ansættelse med løntilskud 4.1. Forbud mod ansættelse med løntilskud hos ægtefælle, registrerede partner eller samlever 4.2. Forbud mod tilbud i den virksomhed, hvor man senest har været ansat 4.3. Forbud mod løntilskud som eksportstøtte m.v Forbud mod løntilskud til kriseramte virksomheder 5. Varighed 5.1. Ugyldige tilbud fx pga. ophør af dagpengeret 6. Løn og arbejdsvilkår 6.1. Ansættelseskontrakt ansættelsesbrev m.v Løn og arbejdstid hos private arbejdsgivere dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere samt selvforsørgende (LAB 2, nr. 1, 2, 3, 5 og 10) Uenighed om hvorvidt løn- og arbejdsvilkår er overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende Konkurrence- og kundeklausuler Deltidsansættelse hos en privat arbejdsgiver 6.3. Løn og arbejdstid hos offentlige arbejdsgivere dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere samt selvforsørgende (LAB 2, nr. 1, 2, 3, 5 og 10) Lønvilkår ved ansættelse med løntilskud hos offentlig arbejdsgiver Tillæg Arbejdstid ved ansættelse med løntilskud hos offentlig arbejdsgiver Beregninger i forskellige situationer Når der ikke er kendte reguleringer af timelønnen i løntilskudsperioden Når der er kendte reguleringer af timelønnen i løntilskudsperioden Når der sker reguleringer af satserne for dagpenge og kontanthjælp i løntilskudsperioden Når den beregnede arbejdstid overstiger 37 timer 6.4. Løn og arbejdstid revalidender, førtidspensionister og personer omfattet af den særlige ordning for nyuddannede handicappede (LAB 2, nr. 4, 6 og 8) Arbejdsvilkår for revalidender Arbejdsvilkår for førtidspensionister Arbejdsvilkår for personer omfattet af den særlige ordning for relativt nyuddannede handicappede 6.5. Anden lovgivning, der gælder for lønmodtagere 7. Merbeskæftigelse 7.1. Merbeskæftigelse nettoudvidelse og afgrænsning af virksomhedsbegreb ved P-nummer også i forhold til rimelighedskravet Drøftelse af ansættelser med løntilskud med repræsentant for virksomhedens ansatte Merbeskæftigelseskravet nettoudvidelse Merbeskæftigelseskravet i private virksomheder Merbeskæftigelseskravet i offentlige virksomheder Afgrænsningen af virksomheden ved hjælp af P-nummer ved merbeskæftigelseskravet og rimelighedskravet 1

2 Mulighed for at fravige reglen om P-nummeret i visse tilfælde ved merbeskæftigelseskravet og rimelighedskravet Merbeskæftigelseskravet (og rimelighedskravet) ved ansættelser med løntilskud i vikarvirksomheder 7.2. Særligt merbeskæftigelseskrav for revalidender, førtidspensionister og personer, der er omfattet af den særlige ordning for relativt nyuddannede handicappede (LAB 2, nr. 4, 6 og 8) 7.3. Kontrol med merbeskæftigelseskravet Private arbejdsgivere Offentlige arbejdsgivere 8. Rimelighedskrav 8.1. Rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og ansatte med løntilskud 8.2. Max antal ansatte med løntilskud og i virksomhedspraktik 8.3. Fravigelse af max-antallet af personer i løntilskud og virksomhedspraktik ved ansættelse af førtidspensionister kun for offentlige virksomheder 8.4. Opgørelse af antallet af ansatte 8.5. Afgræsning af virksomheden som P-nummer 9. Medinddragelse af repræsentanter for virksomhedens ansatte m.v Private arbejdsgivere 9.2. Offentlige arbejdsgivere 9.3. Erklæring i forbindelse med rimelighedskravet 10. Diverse bestemmelser Definition af offentlige arbejdsgivere Kombination med uddannelse Opfølgning ved sygdom Underretning af jobcenteret Udlandet Løntilskudsansættelse på fremmede landes ambassader i Danmark m.v. 11. Løntilskud størrelse m.v Dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende Revalidender Sygedagpengemodtagere Førtidspensionister Personer omfattet af den særlige ordning for relativt nyuddannede handicappede Ændring af løntilskuddets størrelse, ferie og overarbejde Støtteloft 12. Konkurrenceforvridning 13. Befordringsgodtgørelse, hjælpemidler og mentor Befordringsgodtgørelse Persongrupper og procedure for ansøgning Hjælpemidler og mentor Hjælpemidler Mentor 14. Støtteintensitet (støtteloft) Støtteloft To lofter for bruttostøtteintensitet Beregning af bruttostøtteintensitet inden for loftet på 50 pct Anden offentlig støtte 15. Udbetaling m.v Sygedagpenge, overarbejde, underretning af jobcenteret m.v Sygedagpenge Løntilskudsperiodens længde Overarbejde Flytning til ny opholdskommune Udbetaling og udbetalingsgrundlag m.v Annullation af bevillinger, tilbagebetaling af ydelser, misbrug m.v. 16. Særlig løntilskudsordning for personer over 55 år Betingelser vedrørende den ledige 2

3 16.2. Betingelser vedrørende den private virksomhed Jobcenterets rolle 1. Vejledningens opbygning Vejledningen beskriver reglerne for løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) kapitel 12, og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB) kapitel 9, Bestemmelserne i LAB er gennemgået i den rækkefølge, de står i loven. Den del af bekendtgørelsens regler, der er en direkte præcisering/uddybning af LAB bestemmelser, er gennemgået i forbindelse med de relevante lovbestemmelser. Den del af bekendtgørelsens bestemmelser, der har et selvstændigt indhold er gennemgået på de steder, hvor det forekommer logisk, og en del er samlet i et særskilt afsnit under afsnit 10. Diverse bestemmelser. Andre aktører, der har fået overladt beskæftigelsesindsatsen for en person, har samme funktioner som jobcenteret. 2. Personkreds + krav til forudgående ledighed ved ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere LAB 51. Personer, der er omfattet af 2, nr. 1-6 og 8, kan få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere. Det gælder dog ikke personer, der er omfattet af 2, nr. 5, og som er i et ansættelsesforhold. Stk. 2. For at blive ansat med løntilskud hos private arbejdsgivere skal personer, der er omfattet af 2, nr. 1, have været ledige i sammenlagt mere end 6 måneder, jf. dog stk. 3,og personer, der er omfattet af 2, nr. 2 og 3, skal have modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder, jf. dog stk. 3. Personer, der er omfattet af 2, nr. 5, skal have modtaget dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller modtaget sygedagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge i sammenlagt mere end 6 måneder, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Varighedskravene i stk. 2 gælder ikke, hvis personen 1) ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt eller højere niveau, 2) er over 50 år eller 3) er enlig forsørger Hvem kan få tilbud om ansættelse med løntilskud? Personer, der modtager a-dagpenge, sygedagpenge eller kontanthjælp, revalidender, førtidspensionister, og personer, der er omfattet af den særlige ordning for relativt nyuddannede handicappede, kan få tilbud om at blive ansat med løntilskud i en privat eller offentlig virksomhed. For sygedagpengemodtagere er det en betingelse, at de ikke er i et ansættelsesforhold. Sygedagpengemodtagere, der er i et ansættelsesforhold, vil derimod godt kunne få tilbud om virksomhedspraktik, jf. LAB 42. For førtidspensionister er det en betingelse, at de ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet, jf. LAB 2, nr. 6. Efter LAB kapitel 13 a kan også selvforsørgende få tilbud om ansættelse med løntilskud. Ved selvforsørgende forstås personer, der er omfattet af LAB 2, nr. 10, dvs. personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller kontanthjælp efter lov om en aktiv socialpolitik eller SU efter lov om statens uddannelsesstøtte, samt personer der ikke kan få tilbud efter integrationsloven. Selvforsørgende kan dog ikke få tilbud om ansættelse med løntilskud efter den særlige løntilskudsordning for personer over 55 år i LAB 67 a. Hvis en person mister retten til dagpenge eller kontanthjælp, mens den pågældende er ansat med løntilskud, kan der ikke længere udbetales løntilskud til arbejdsgiveren, jf. 34, stk.1, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der vil dog kunne udbetales løntilskud i en periode svarende til det opsigelsesvarsel, personen er ansat med. Om ansættelsesforholdet fortsætter eller ophører, afhænger af de ansættelsesretlige regler. Det samme gælder for revalidender, jf. LAB 24, stk. 3. 3

4 Der er dog en undtagelse i forbindelse med den særlige løntilskudsordning for personer over 55 år i LAB 67 a, idet der her ikke er noget krav om, at den ledige skal have ret til dagpenge eller kontanthjælp i hele løntilskudsperioden. Se nærmere herom i bemærkningerne til 67 a Krav til forudgående ledighed ved ansættelse med løntilskud hos en privat arbejdsgiver Efter 51, stk. 2, stilles der krav om en vis forudgående ledighed, hvis dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere skal have tilbud om ansættelse med løntilskud hos en privat arbejdsgive. Der er ikke krav til forudgående ledighed ved ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere. Dagpengemodtagere skal have været ledige i sammenlagt 6 måneder, kontanthjælpsmodtagere skal have modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på mere end 6 måneder, og sygedagpengemodtagere skal have modtaget dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller modtaget sygedagpenge efter lov om sygedagpenge i sammenlagt mere end 6 måneder. Følgende grupper kan få tilbud om ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere uafhængigt af den forudgående ledighedsperiodes længde: Revalidender. Førtidspensionister. Personer omfattet af den særlige ordning for relativt nyuddannede handicappede.. Personer, der ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt eller højere niveau. Personer over 50 år. Enlige forsørgere. Kravene til selvforsørgende følger kravene for kontanthjælpsmodtagere, jf. LAB 75 a. Der er ikke fastsat regler om dokumentationen for, at man har været uden beskæftigelse. Kommunen har mulighed for i eindkomstregisteret at undersøge, om der er udbetalt løn og offentlige forsørgelsesydelser. Det er op til kommunen, hvordan indkomst fra selvstændig virksomhed skal dokumenteres. Den særlige løntilskudsordninger for dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere over 55 år i LAB 75 a betragtes ikke som statsstøtte Dagpengemodtagere skal have været ledige i sammenlagt 12 måneder, og kontanthjælpsmodtagere skal have modtaget kontanthjælp i en sammenhængende periode på mere end12 måneder. Opgørelsen af den forudgående ledighed skal ske efter reglerne herom i 108 og 109 i bekendtgørelsen om en aktiv beskæftigelsesindsats, det vil sige på samme måde som ved ret og pligt tilbud. 3. Formål LAB 52. Tilbud om ansættelse med løntilskud gives 1) med henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer af personer, der er omfattet af 2, nr. 1-5, 2) med henblik på opnåelse eller fastholdelse af beskæftigelse for personer, der er omfattet af 2, nr. 6, og 3) med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet af personer, der er omfattet af 2, nr. 8. Bestemmelsen angiver formålene med et tilbud om ansættelse med løntilskud for de forskellige grupper, der kan få et sådant tilbud. Tilbud om ansættelse med løntilskud er en ud af tre muligheder. Fælles for tilbudsmulighederne er, at de så vidt muligt skal være rettet mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft og gives ud fra en vurdering af den enkeltes ønsker og forudsætninger med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse, jf. LAB 22, stk. 3. Hovedformålet er med ansættelse med løntilskud opkvalificering, som skal bringe den ledige tættere på et job. For ledige a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender og sygedagpengemodtagere er formålet med tilbud om ansættelse med løntilskud oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer. Oplæringen og genoptræningen behøver således ikke at være af faglig karakter, men kan eksempelvis også bestå i, 4

5 at den ledige igen bliver vænnet til at møde på en arbejdsplads, deltage i arbejdsprocesser sammen med kolleger, indrette sig efter instrukser fra arbejdsledere m.m. For personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som får førtidspension, og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår, er formålet at opnå eller fastholde beskæftigelse. For personer, der er omfattet af den særlige ordning for relativt nyuddannede handicappede, er formålet at bidrage til indslusning på arbejdsmarkedet. 4. Virksomheder, hvor der ikke kan ske ansættelse med løntilskud BAB 56. Ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere kan ikke tilbydes en person i en virksomhed, der ejes af dennes ægtefælle, registrerede partner eller samlever. Stk. 2. Ansættelse med løntilskud hos private og offentlige arbejdsgivere kan ikke tilbydes en person i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat, herunder hvis ansættelsen har været med offentligt tilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 72. Løntilskudsordningen må ikke 1) udgøre støtte til eksportrelaterede aktiviteter, navnlig tilskud der er direkte knyttet til de eksporterede mængder, til etablering og drift af et distributionsnet eller til andre løbende udgifter i forbindelse med eksportvirksomhed, 2) være betinget af, at der anvendes indenlandske produkter i stedet for importerede, 3) udgøre støtte til virksomheder, der ikke har efterkommet et krav om tilbagebetaling af støtte, som EU- Kommissionen ved en tidligere beslutning har erklæret ulovlig og uforenelig med fællesmarkedet, 4) udgøre støtte til kriseramte virksomheder, eller 5) udgøre støtte til virksomheder, som modtager støtte, der er godkendt af EU-Kommissionen i henhold til EU s rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder Forbud mod ansættelse med løntilskud hos ægtefælle, registrerede partner eller samlever Der kan ikke gives tilbud om ansættelse med løntilskud i en virksomhed, der ejes af den pågældendes ægtefælle, registrerede partner eller samlever. Bestemmelsen forhindrer ikke ansættelse med løntilskud hos andre familiemedlemmer eller i virksomheder, hvor ægtefælle, registrerede partner eller samlever er ansat, heller ikke hvis vedkommende er leder af virksomheden. Det er dog altid vigtigt at sikre sig, at formålet med tilbuddet om ansættelse med løntilskud, jf. LAB 52 kan opfyldes med en ansættelse i den pågældende virksomhed. Hvorvidt en ægtefælle m.v. ejer en virksomhed beror på en konkret vurdering ud fra selskabsretlige betragtninger om virksomheder og selskabers ejerforhold, herunder om hvorvidt der er tale om bestemmende indflydelse. Hvis ægtefællen, den registrerede partner eller samleveren kun er indehaver af en lille del af virksomheden, eksempelvis som ejer af en lille portion aktier i et stort aktieselskab, vil bestemmelsen normalt ikke forhindre et tilbud om ansættelse med løntilskud. For så vidt angår, hvad der forstås ved bestemmende indflydelse henvises til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Som hovedregel vil man ikke kunne blive ansat i ens egen virksomhed, fordi formålet med løntilskudsansættelsen ikke vil kunne opfyldes, idet der ikke er tale om en opkvalificering i samspil med en ledelse og kolleger på en almindelig arbejdsplads. For den særlige løntilskudsordning for personer over 55 år, jf. LAB 67 a gælder forbuddet i BAB 56, stk. 1, ikke Forbud mod tilbud i den virksomhed, hvor man senest har været ansat Man kan ikke blive ansat med løntilskud hos den arbejdsgiver, hvor man senest har været ansat. Herved forhindres situationer, hvor en ledig får tilbud på den samme virksomhed og måske i det samme job, som den pågældende lige er blevet afskediget fra. 5

6 Forbuddet gælder også, hvis den seneste ansættelse har været en ansættelse med offentligt tilskud efter loven. Det vil sige, at jobcenteret ikke kan give tilbud om ansættelse med løntilskud i en virksomhed, hvor den ledige senest har været ansat med løntilskud, i fleksjob eller som voksenlærling. En forlængelse af et tilbud om løntilskud fra fx 6 måneder til 9 eller 12 måneder vil ikke være omfattet af forbuddet, så længe formålet med tilbuddet fortsat er opfyldt. Forbuddet gælder ansættelse i den virksomhed, personen senest har været ansat i, og der er ikke nogen grænse for, hvor langt tilbage den seneste ansættelse tidsmæssigt kan ligge. Det fremgår ikke af bestemmelsen, hvordan begrebet virksomhed skal afgrænses. Som hovedregel vil det være naturligt at anvende P-nummer-afgrænsningen på samme måde, som der sker i forbindelse med merbeskæftigelseskravet og rimelighedskravet ved løntilskudsansættelser, se afsnit og I andre tilfælde kan det være nødvendigt at anvende en anden afgrænsning (evt. CVR-nummeret), hvis formålet med bestemmelsen ikke kan opfyldes ved anvendelse af P-nummeret. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis der er tale om én virksomhed med to P-numre, der har samme arbejdsgiver og samme arbejdsopgaver. Har den ledige været ansat i et vikarbureau, som har udsendt den pågældende til en virksomhed, gælder forbuddet vikarbureauet og ikke "modtagervirksomheden". Har den ledige været ansat som vikar i virksomheden, må dette betragtes som en ansættelse, og forbuddet gælder i relation til denne virksomhed. For den særlige løntilskudsordning for personer over 55 år, jf. LAB 67 a gælder forbuddet i 56, stk. 2, ikke Forbud mod løntilskud som eksportstøtte m.v. Løntilskudsordningen må ikke udgøre støtte til eksportrelaterede aktiviteter, eller være betinget af at der anvendes indenlandske produkter i stedet for importerede. Bestemmelsen følger af EU`s fritagelsesforordning på statsstøtteområdet og skyldes, at eksportstøtte ikke er tilladt. Løntilskud vil dog som hovedregel ikke være eksportstøtte, da der er tale om et arbejdsmarkedspolitisk instrument, hvor arbejdsgivere får kompensation for at ansætte arbejdstagere, der skal oplæres eller genoptrænes, og som derfor normalt ikke kan yde en almindelig arbejdsindsats. Hvis der i praksis opstår tvivl om, hvorvidt der er tale om eksportstøtte, vil der kunne søges vejledning hos Økonomi- og Erhvervsministeriet, der administrerer EU`s statsstøtteregler i Danmark Forbud mod løntilskud til kriseramte virksomheder m.v. Bestemmelserne følger af EU`s fritagelsesforordning på statsstøtteområdet og vil som oftest ikke have betydning for etablering af en løntilskudsansættelse. Bestemmelsen om, at løntilskuddet ikke må udgøre støtte til kriseramte virksomheder, betyder primært, at en virksomhed betragtes som kriseramt, hvis den er gået i betalingsstandsning eller er under konkursbehandling. Derudover er den kriseramt, hvis halvdelen af virksomhedens kapital er forsvundet, og over en fjerdedel af denne kapital er gået tabt inden for det sidste år. Med hensyn til arbejdsfordeling henvises til afsnit Varighed af løntilskud LAB 53. Et tilbud om ansættelse med løntilskud kan gives i op til 1 år. Stk. 2. For personer, der er omfattet af 2, nr. 4 og 6, kan et tilbud om ansættelse med løntilskud gives ud over 1 år. Et tilbud om ansættelse med løntilskud hos såvel offentlige som private arbejdsgivere kan maksimalt vare et år. Varigheden fastlægges efter en individuel konkret vurdering af den lediges behov for opkvalificering, og perioden skal ikke være længere, end at formålet med ansættelsen kan opnås. Bestemmelsen er ikke til hinder for, at personen efter det første tilbud om ansættelse med løntilskud efterfølgende får et andet tilbud om ansættelse med løntilskud, hvis det vurderes, at det nye tilbud vil bringe personen nærmere ordinær beskæftigelse. Dvs. at formålet med at give et tilbud om ansættelse med løntilskud stadig er opfyldt. Da der 6

7 iflg. BAB 56, stk. 2, ikke må gives tilbud hos den arbejdsgiver, en person senest har været ansat hos, kan der ikke gives et nyt løntilskudsjob hos den samme arbejdsgiver. Et tilbud om ansættelse med løntilskud kan kun tilbydes i 1 år hos samme arbejdsgiver. Er tilbuddet givet for mindre end 1 år, kan det kun forlænges i op til samlet 1 år. For personer, der er i revalidering i form af et løntilskudsjob, kan der gives løntilskud ud over 1 år, dog under hensyntagen til, at en revalidering skal gennemføres på så kort tid som muligt. Personer der modtager førtidspension kan få tilbud om ansættelse med løntilskud med en længere varighed (skånejob). Hvis en person bliver syg under løntilskudsansættelsen, skal løntilskuddet nedsættes med det beløb, arbejdsgiveren modtager i sygedagpenge, jf. BAB 75. Hvis løntilskuddet helt bortfalder, vil varigheden af løntilskuddet kunne forlænges med de perioder, hvor der ikke er udbetalt løntilskud til arbejdsgiveren. Efter reglerne i LAB 75 a om den særlige løntilskudsordning for personer over 55 år kan varigheden maksimalt være 6 måneder Ugyldige tilbud - fx ved ophør af dagpengeret Hvis en løntilskudsansættelse er etableret på et forkert grundlag, eller retten til dagpenge eksempelvis ophører, vil der som udgangspunkt være tale om en manglende hjemmel for tilbuddet, og tilbuddet vil derfor være ugyldigt. Løntilskuddet bør normalt annulleres med virkning for fremtiden. Karantæne i forbindelse med dagpenge udsættes til efter ophøret af løntilskudsansættelsen. Hvis udbetalingen af løntilskud skal stoppes, vil arbejdsgiveren være berettiget til løntilskud i en periode svarende til den lediges opsigelsesvarsel. Herved bliver arbejdsgiveren stillet på samme måde, som hvis den ledige havde fået et ordinært job og derfor skulle sige løntilskudsansættelsen op. Se også afsnit 2.1. Det er op til jobcenteret at tage stilling til, hvordan en eventuel videre aktivering skal tilrettelægges. 6. Løn- og arbejdsvilkår 6.1 Ansættelseskontrakt, ansættelsesbrev m.v. BAB 58. Når et ansættelsesforhold med løntilskud indgås, oprettes der en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesbrev, hvori løn- og arbejdsvilkår samt forventet tilskudsperiode anføres. Ansættelsesforholdet kan i alle tilfælde kun bringes til ophør i overensstemmelse med gældende overenskomster og lovgivning. Betaling af den fulde lønudgift påhviler ansættelsesstedet. Ansættelsesforholdet mellem den person, som ansættes med løntilskud, og arbejdsgiveren etableres med de retsvirkninger, der følger af en ansættelse, og dette skal fremgå af ansættelseskontrakten eller ansættelsesbrevet. Det betyder i praksis, at ansættelseskontrakten eller ansættelsesbrevet skal angive løn- og arbejdsvilkår for den ansatte, herunder henvise til eller direkte angive de overenskomster og den lovgivning, som gælder for ansættelsesforholdet. Lovgivningen kan være funktionærloven og ansættelsesbevisloven mv. Det skal også fremgå af ansættelseskontrakten eller ansættelsesbrevet, hvor længe der forventes at blive givet løntilskud. Efter ansættelsesbevisloven skal alle lønmodtagere, der er ansat over en måned og har mere end 8 timers arbejde om ugen, have udfærdiget et ansættelsesbevis. Det er arbejdsgiveren, der skal udfærdige ansættelsesbeviset. Ansættelsesforholdet kan kun bringes til ophør i overensstemmelse med gældende overenskomster og lovgivning. Det betyder fx, at hvis der er tale om en overenskomstansat, skal opsigelsesbestemmelserne i overenskomsten følges, og hvis der er tale om en funktionær, skal opsigelsesbestemmelserne i funktionærloven anvendes. 7

8 For så vidt angår nærmere omtale af specifikke løn- og arbejdsvilkår henvises til afsnit 6.2 og 6.3. Betalingen af den fulde lønudgift påhviler ansættelsesstedet. Såfremt den pågældende arbejdsgiver ikke har fået udbetalt løntilskuddet på tidspunktet for lønudbetalingen, kan arbejdsgiveren ikke tilbageholde lønudbetalingen, men skal forestå lønudbetalingen på sædvanlig vis. Personer, der bliver ansat med løntilskud, er stadigvæk omfattet af bestemmelserne om kontaktforløbet jf. LAB kapitel 7 og BAB kapitel 4 og skal fortsat være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for et ordinært job. I forbindelse hermed anbefales det, at arbejdsgivere i rimeligt omfang tager hensyn til personens pligt til at deltage i kontaktforløbets jobsamtaler og til at være aktivt jobsøgende. Efter LAB 17 og 18 kan jobsamtaler med jobcenteret dog ske telefonisk eller digitalt, hvis personen deltager i et tilbud. 6.2 Løn og arbejdstid hos private arbejdsgivere dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og selvforsørgende (LAB 2, nr. 1, 2, 3, 5 og 10) LAB 54. Ved ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere af personer, der er omfattet af 2, nr. 1-3 og 5, skal løn- og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende. Dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere, som ansættes med løntilskud, skal som minimum sikres løn- og arbejdsvilkår svarende til de overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende. Bestemmelsen gælder også for den særlige løntilskudsordning for personer over 55 år, jf. LAB 67 a. Da selvforsørgende får tilbud efter reglerne for kontanthjælpsmodtagere, gælder bestemmelsen også for dem jf. LAB 75 a. Private arbejdsgivere, der ikke har overenskomst, er forpligtet til at følge de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende løn- og ansættelsesvilkår for personer i løntilskudsjob. Der kan udbetales løntilskud for overarbejde hos private arbejdsgivere, hvis overarbejde er naturligt og sædvanligt i den pågældende branche, og arbejdsgiveren kan dokumentere, at arbejdspladsens øvrige ansatte har haft tilsvarende overarbejde, jf. LAB Uenighed om hvorvidt løn- og arbejdsvilkår er overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende Hvis der fx fordi den lediges faglige organisation gør opmærksom herpå - inden en aftale om ansættelse med løntilskud indgås opstår spørgsmål om, hvorvidt de løn- og arbejdsvilkår, som arbejdsgiveren tilbyder, er overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende, skal dette tvivlsspørgsmål afklares, inden der kan afgives tilbud om ansættelse med løntilskud. Jobcenteret kan ikke tage stilling til sådanne tvister, da det er op til det fagretlige system at afgøre, om løn- og arbejdsvilkårene opfylder kravene. Jobcenteret må således tage meddelelsen om, at løn- og arbejdsvilkår ikke vurderes at være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende til efterretning. Det kan i den konkrete situation medføre, at jobcenteret må undlade at give tilbud om ansættelse med løntilskud hos den pågældende arbejdsgiver og i stedet give den ledige et andet tilbud. Opstår der på et tidspunkt efter, at der er afgivet tilbud om ansættelse med løntilskud, spørgsmål om, hvorvidt de løn- og arbejdsvilkår, som arbejdsgiveren tilbyder, er overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende, må den ansatte med løntilskud indbringe spørgsmålet for det fagretlige system med henblik på afklaring Konkurrence- og kundeklausuler På visse områder på arbejdsmarkedet er konkurrence-, kunde- eller kombinationsklausuler almindelige og sædvanligt forekommende som vilkår knyttet til en ansættelse og kan derved blive en forudsætning for overhovedet at opnå ansættelse med løntilskud. 8

9 En konkurrenceklausul er en aftale mellem medarbejder og arbejdsgiver, hvor medarbejderen i en vis periode efter ansættelsens ophør forpligter sig til ikke at drive eller tage ansættelse i en konkurrerende virksomhed. En kundeklausul er en aftale mellem medarbejder og arbejdsgiver, hvor medarbejderen forpligter sig til i en vis periode efter ansættelsens ophør ikke at betjene den tidligere arbejdsgivers kunder og/eller andre forretningsforbindelser, så som agenturgivere, leverandører mv. En kombinationsklausul er både en konkurrence- og kundeklausul. Konkurrence- og kundeklausuler bruges altovervejende ved funktionær- eller funktionærlignende ansættelser. Klausuler anvendes i mindre grad på timelønsområdet. Klausuler er særligt udbredt inden for Danske Sælgere og Ledernes område. Klausuler kan også være en del af et arbejdsvilkår, f.eks. inden for it-sektoren. En konkurrence-, kunde- eller kombinationsklausul kan indgå ved ansættelse med løntilskud, hvis 1) den ledige selv accepterer klausulen, 2) de faglige organisationer, der har aftaler på ansættelsesområdet, oplyser jobcenteret om, at klausuler er sædvanlige inden for det område, hvor ansættelsen skal ske, og 3) jobcenteret vurderer, at det samlet set vil være til fordel for den lediges fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Det beror således på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, om det ved afgivelse af tilbud om ansættelse med løntilskud kan accepteres, at der kan indgå en konkurrence-, kunde- eller kombinationsklausul i selve ansættelsen med løntilskud. Ønsker en arbejdsgiver, at den ledige påtager sig en konkurrence-, kunde- eller kombinationsklausul, skal ovennævnte tre elementer indgå i jobcenterets vurdering, inden der afgives tilbud om ansættelse med løntilskud. Det kan også være hensigtsmæssigt, at den ledige søger vejledning hos sin faglige organisation eller a-kasse, inden den ledige indgår en aftale om ansættelse med løntilskud, hvortil der er knyttet en klausul. Hvis personen i forbindelse med et tilbud om ansættelse med løntilskud har accepteret fx en konkurrenceklausul og gyldigt indgået en aftale med arbejdsgiveren herom, bindes personen som udgangspunkt af klausulen, selv om vedkommende ikke efterfølgende får ordinær ansættelse hos arbejdsgiveren. I en aftale om fx en konkurrenceklausul fastsætter parterne - ud fra de konkrete behov - det nærmere indhold af forpligtelsen, såsom klausulens dækningsområde, definitionen af en konkurrerende virksomhed, vederlag, den tidsmæssige binding og sanktioner ved overtrædelse. Spørgsmålet om lovligheden af konkurrenceklausuler henhører under domstolene Deltidsansættelse hos en privat arbejdsgiver Der kan gives tilbud om ansættelse på deltid hos private arbejdsgivere. Hvis en dagpengeberettiget person ansættes på nedsat tid med løntilskud hos en privat arbejdsgiver, er der i arbejdsløshedsforsikringsmæssig forstand tale om arbejde på nedsat tid, og der er ret til supplerende dagpenge efter de almindelige regler. Det betyder, at medlemmet skal have en frigørelsesattest for at kunne få udbetalt supplerende dagpenge. Deltidsansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver kan kun ske hvis det er et resultat af reglerne om beregning af arbejdstid, jf. afsnit Løn og arbejdstid hos offentlige arbejdsgivere dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og selvforsørgende (LAB 2, nr. 1, 2, 3, 5 og 10) 9

10 LAB 55. Ved ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere af personer, der er omfattet af 2, nr. 1-3 og 5, skal løn- og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige, jf. dog stk Stk. 2. Lønnen kan højst udgøre 96,21 kr. pr. time (1. juli 2002) eksklusive feriepenge m.v. Stk. 3. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af 2, nr. 1, skal lønnen til personen efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens individuelle dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., dog mindst udgøre 82 pct. af højeste dagpenge for henholdsvis fuldtids- og deltidsforsikrede. Stk. 4. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af 2, nr. 2 og 3, skal lønnen til personen efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens samlede individuelle hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, dog mindst udgøre 82 pct. af højeste dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Stk. 5. Den offentlige arbejdsgiver fastsætter arbejdstiden i det enkelte tilbud under hensyn til lønnen, jf. stk. 3 og 4, samt under hensyn til timeløn og tillæg m.v. Antallet af arbejdstimer rundes op til nærmeste hele antal timer. Ved ansættelsesforholdets påbegyndelse fastsættes arbejdstiden og den gennemsnitlige timeløn for hele perioden, idet der tages højde for kendte reguleringer i timelønnen. Den gennemsnitlige timeløn reguleres procentuelt i overensstemmelse med eventuelle reguleringer i den individuelle dagpengesats eller hjælp i ansættelsesperioden. Stk. 6. Ved ansættelse af en person, der er omfattet af 2, nr. 5, fastsættes arbejdstiden efter aftale mellem kommunen, arbejdsgiveren og personen. Stk. 7. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at lønnen og arbejdstiden nedsættes, hvis personen har ordinær beskæftigelse. BAB (offentlige arbejdsgivere) 59. Ved ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere af personer, der er omfattet af 1, nr. 1-3, skal lønnen svare til den overenskomstmæssige eller den for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende. Stk. 2. Lønnen kan dog maksimalt udgøre 113,92 kr. (1.januar 2012) pr. arbejdstime, eksklusiv feriegodtgørelse, ferietillæg og eventuel søgnehelligdagsbetaling, jf. dog 60, stk. 1. Den maksimale timeløn reguleres procentuelt i overensstemmelse med den gennemsnitlige regulering af de offentlige lønskalaer. Stk. 3. Ud over lønnen pr. arbejdstime ydes kun 1) omkostningsdækkende ydelser, 2) arbejdstidsbestemte tillæg og 3) arbejdsbestemte tillæg, der ikke er en fast påregnelig del af lønnen. Stk. 4. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af 1, nr.1, skal lønnen til personen efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens individuelle dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., dog mindst udgøre 82 pct. af højeste dagpenge for henholdsvis fuldtids- og deltidsforsikrede. Stk. 5. Ved ansættelse af personer, der er omfattet af 1, nr. 2 og 3, skal lønnen til personen efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens individuelle hjælp efter 25 og 34 i lov om aktiv socialpolitik, dog mindst udgøre 82 pct. af højeste dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Ved fastsættelse af den samlede løn omregnes den særlige støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik til en skattepligtig indkomst ved at dividere med 0,6. Stk. 6. Hvis der til ansættelsen er tilknyttet en overenskomstmæssig pensionsordning, indbetaler arbejdsgiveren til denne eget- og arbejdsgiverbidrag beregnet på grundlag af den overenskomstmæssige timeløn. 60. Den offentlige arbejdsgiver fastsætter arbejdstiden i det enkelte tilbud under hensyn til den samlede løn, jf. 59, stk. 4 og 5, samt under hensyn til timeløn og tillæg m.v. Antallet af arbejdstimer rundes op til nærmeste hele antal timer. Den samlede løn beregnes ud fra det oprundede timetal. Den ugentlige arbejdstid må dog ikke have et omfang, der overstiger normal, fuld arbejdstid pr. uge. For personer, der er omfattet af 1, nr. 1, og som er deltidsforsikrede, kan deltagelsen ikke have et omfang, der overstiger normal fuld arbejdstid pr. uge for deltidsforsikrede. Ved ansættelsesforholdets påbegyndelse fastsættes arbejdstiden og den gennemsnitlige timeløn for hele ansættelsesperioden, idet der tages højde for kendte reguleringer i timelønnen. Den gennemsnitlige timeløn reguleres procentuelt i overensstemmelse med eventuelle reguleringer i den individuelle dagpengesats eller hjælp i ansættelsesperioden. Stk. 2. Eventuelt over- og merarbejde skal afspadseres og beregnes på grundlag af den i 59, stk. 2, fastsatte timebetaling med de procenttillæg m.v., der følger af den pågældende overenskomst. Stk. 3. Den ugentlige arbejdstid nedsættes, hvis personen har ordinær beskæftigelse som lønmodtager i mere end 5 timer ugentligt. For hver times ordinær beskæftigelse udover 5 timer ugentligt nedsættes den ugentlige arbejdstid i tilbuddet med én time. 10

11 Stk. 4. Personen skal oplyse jobcenteret om omfang af og eventuelle ændringer i den ordinære beskæftigelse. Stk. 5. Arbejdsvilkårene skal i øvrigt svare til de overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende. Stk. 6. Til brug for den offentlige arbejdsgivers fastsættelse af arbejdstiden, jf. stk. 1, kan jobcenteret underrette arbejdsgiveren om personens individuelle dagpengesats, jf. 59, stk. 4, for personer omfattet af 1, nr. 1, henholdsvis om personens hidtidige individuelle hjælp efter 25 og 34 i lov om en aktiv socialpolitik, jf. 59, stk. 5, for personer omfattet af 1, nr. 2 og Lønvilkår ved ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere Lønvilkårene for dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere skal være overenskomstmæssige. Dog kan lønnen i offentlige løntilskudsjob ikke overstiger niveauet for den ydelse, man får under ledighed. Lønnen skal som minimum udgøre 82 pct. af den højeste dagpengesats. Pr. 1. juli 2002 kan lønnen maksimalt udgøre 96,21 kr. pr. time (113,92 kr. i 2012-niveau) (det aktuelle beløb fremgår af Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside eksklusiv feriegodtgørelse, ferietillæg, eventuel søgnehelligdagsbetaling og tillæg, der ikke er omfattet af BAB 59, stk. 3. Ud over lønnen pr. arbejdstime ydes kun omkostningsdækkende ydelser, arbejdstidsbestemte tillæg og arbejdsbestemte tillæg, der ikke er en fast påregnelig del af lønnen (se afsnit om tillæg). Dagpengemodtagere skal have en løn, der efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligger på niveau med personens individuelle dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., dog mindst 82 pct. af højeste dagpenge for henholdsvis fuldtids- og deltidsforsikrede. Dette gælder også, hvis der er sket fradrag i dagpengene som følge af en tjenestemandspension. Kontanthjælpsmodtagere skal have en løn, der efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligger på niveau med personens samlede individuelle hjælp efter 25 og 34 i lov om aktiv socialpolitik, dog mindst 82 pct. af højeste dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Evt. særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik omregnes til en skattepligtig indkomst ved at dividere med 0,6. Selvforsørgende behandles som kontanthjælpsmodtagere, jf. LAB 75 a og vil derfor skulle have 82 pct. af højeste dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Hvis der til ansættelsen er tilknyttet en overenskomstmæssig pensionsordning, skal arbejdsgiveren indbetale såvel arbejdsgiverbidraget som den ansattes pensionsbidrag beregnet på grundlag af den overenskomstmæssige timeløn. Pensionsbidraget skal således beregnes på grundlag af den overenskomstmæssige timeløn og ikke på grundlag af den maksimale timeløn efter LAB 55. Ved overenskomstmæssig timeløn forstås den grundløn, som personens anciennitet berettiger til. Når ordinært ansatte kan få udbetalt den del af pensionsbidraget, der overstiger 16,8 pct., samt pensionsbidraget af rådighedstillægget gælder det samme for personer, der er ansat i offentligt løntilskud.. Evt. udbetaling heraf har ingen indflydelse på arbejdstiden Tillæg Efter BAB 59, stk. 3, kan der udover lønnen pr. arbejdstime - kun ydes 1) omkostningsdækkende ydelser, 2) arbejdstidsbestemte tillæg og 3) arbejdsbestemte tillæg, der ikke er en fast påregnelig del af lønnen. For at en løntilskudsansat kan få udbetalt de nævnte tillæg, skal der være hjemmel hertil i den overenskomst, som gælder på den løntilskudsansattes beskæftigelsesområde. Omkostningsdækkende ydelser Omkostningsdækkende ydelser kan være ydelser, der gives for at dække særlige udgifter, som den ansatte har i forbindelse med ansættelsen. Det kan eksempelvis være til personligt sikkerhedsudstyr som fx sikkerhedssko. 11

12 Arbejdstidsbestemte tillæg Arbejdstidsbestemte tillæg kan være særlige tillæg, der udbetales for forskudt arbejdstid - evt. tillæg for nattevagter eller weekendarbejde. Arbejdsbestemte tillæg, der ikke er en fast påregnelig del af lønnen Arbejdsbestemte tillæg er tillæg, der ydes for en nærmere fastsat funktion eller arbejdsforpligtelse. Kravet om, at tillægget ikke må være en fast påregnelig del af lønnen betyder, at det ikke er et fast tillæg, som personen har haft krav på ved ansættelsen Som eksempel på arbejdsbestemte tillæg, der ikke er en fast påregnelig del af lønnen, kan nævnes engangsvederlag og seniorbonusydelse. Tillæg, der opfylder betingelserne i BAB 59, stk. 3, gives udover den maksimale timeløn i LAB 55, og beløbet skal holdes uden for arbejdstidsberegningen i samme bestemmelse. Hvis der i overenskomsten er valgfrihed imellem at udbetale og afspadsere arbejdstidsbestemte tillæg, gælder denne valgfrihed også for en ansat med løntilskud Arbejdstid ved ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere Over- og merarbejde skal afspadseres og beregnes på grundlag af den fastsatte timebetaling med de procenttillæg m.v., der følger af overenskomsten. Bestemmelsen i 60 vedrører fastsættelse af arbejdstiden hos offentlige arbejdsgivere. Der indgår følgende faktorer ved fastsættelse af løn og beregning af arbejdstid: 1) Den maksimale timeløn der må ydes af arbejdsgiveren, jf. LAB 55, stk. 2, og BAB 59, stk. 2. Den maksimale timeløn reguleres procentuelt i overensstemmelse med den gennemsnitlige regulering af de offentlige lønskalaer, dvs. pr. 1. april og 1. oktober. Satserne offentliggøres på og jobcentrene orienteres særskilt. 2) Den samlede løn til den løntilskudsansatte, jf. LAB 55, stk. 3, og BAB 59, stk. 4 (dagpengemodtagere) eller LAB 55, stk. 4, og BAB 59, stk. 5, (kontanthjælpsmodtagere). Princippet er, at man ikke må få udbetalt mere, når man er i løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, end når man er ledig. Den samlede ugentlige løn skal for en dagpengemodtagers vedkommende ligge på niveau med personens individuelle dagpengesats. For kontanthjælpsmodtagere skal den ugentlige løn ligge på niveau med personens samlede individuelle hjælp efter lov om aktiv socialpolitik. På niveau med betyder i praksis lidt højere, fordi der foretages oprundinger i beregningerne. Som minimum skal lønnen dog mindst udgøre 82 pct. af højeste dagpengesats. Dette gælder både for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Tillæg, der kan ydes efter BAB 59, stk. 3, udover lønnen pr. arbejdstime indgår ikke i beregningen af arbejdstid. 3) Arbejdsmarkedsbidrag på 8 pct. skal lægges til dagpenge m.v. jf. LAB 55, stk. 3, og BAB 59, stk. 4, (dagpengemodtagere) eller LAB 55, stk. 4, og BAB 59, stk. 5, (kontanthjælpsmodtagere). Da der ikke trækkes arbejdsmarkedsbidrag af dagpenge eller sociale ydelser, men af løn, skal der tillægges arbejdsmarkedsbidrag på 8 pct. svarende til, at den ugentlige sats divideres med 0,92. 12

13 Det beregnede ugentlige antal arbejdstimer fastholdes i hele ansættelsesperioden, uanset der sker evt. andre reguleringer Beregninger og reguleringer af lønnen i forskellige situationer Fremgangsmåden for beregningen er følgende: Find sats for dagpenge eller kontanthjælp, dog minimum 82 pct. af højeste dagpengesats, pr. uge. Dette beløb tillægges arbejdsmarkedsbidrag på 8 pct., svarende til, at den ugentlige ydelse divideres med 0,92. Herved fremkommer den opregulerede ydelse. Timelønnen skal være den maksimale ( med mindre den overenskomstmæssige timeløn er lavere. Arbejdstiden pr. uge beregnes ved at dividere den opregulerede ydelse med timeløn. Det antal timer, man når frem til, oprundes til nærmeste hele timetal. Ugelønnen omregnes til månedsløn ved at gange med 4,33. Lønnen beregnes på baggrund af dagpengesatsen og den maksimale timeløn. I de følgende 3 afsnit illustreres beregningen af løn og arbejdstid i tilfælde, hvor satsen og/eller timelønnen reguleres. Afsnit : Ansættelsesperioden hen over en 1. april og 1. oktober, men størrelsen på reguleringen af den maksimale timeløn kendes ikke på ansættelsestidspunktet. Eksemplerne 1, 2 og 3 illustrerer denne situation. Afsnit : Regulering af timeløn, herunder tidspunkt og størrelse, kendes på ansættelsestidspunktet. Eksempel 4 illustrerer, at der i denne situation skal udregnes et vægtet gennemsnit af timelønnen, der gælder for hele ansættelsesperioden. Afsnit : Ansættelsen rækker ind over 1. januar, hvor satserne for dagpenge og kontanthjælp reguleres. Størrelsen af reguleringen kendes ikke på ansættelsestidspunktet. Det kan samtidig være sådan, at der i ansættelsesperioden kommer en regulering af den maksimale timeløn, som man heller ikke kender. Der skal derfor foretages nye beregninger under ansættelsesforholdet. Eksemplerne 5 og 6 illustrerer dette Når der ikke er kendte reguleringer af timelønnen i løntilskudsperioden Eksempel 1: Løntilskudsansættelsen starter 1. januar 2011 og varer til 30. juni Løntilskudspersonen er berettiget til den maksimale dagpengesats og får den maksimale timeløn. På ansættelsestidspunktet er dagpengesatsen reguleret pr. 1. januar Den maksimale timeløn skal reguleres pr. 1. april 2011, men størrelsen kendes ikke på ansættelsestidspunktet. Den maksimale timeløn er reguleret pr. 1. oktober 2010 og var på ansættelsestidspunktet 113,01 kr. Pr. 1. april 2011 bliver timelønnen reguleret, dog således at størrelsen er uændret. Løn- og arbejdstidsberegningen pr. 1. januar 2011 fortsætter derfor resten af ansættelsesperioden. Max. dagpengesats: kr. pr. uge Reguleret med 8 pct. AM-bidrag: (3.830 kr./ 0,92) = 4.163,04 kr. (opreguleret ydelse) Timeløn: 113,01 kr. Antal timer pr. uge: 4.163,04 kr. / 113,01 kr. = 36,84 timer Antal arbejdstimer pr. uge oprundes til 37 timer Ugeløn: 37 x 113,01 kr. = 4.181,37 kr. pr. uge 13

14 Eksempel 2: Løntilskudsansættelsen starter 1. januar 2011 og varer til 30. juni Løntilskudspersonens individuelle dagpengesats (3.400 kr. pr. uge) er mindre end den maksimale dagpengesats (3.830 kr. pr. uge), og personen får den maksimale timeløn på ansættelsestidspunktet 113,01 kr. Individuel dagpengesats: kr. pr. uge Reguleret med 8 pct. AM-bidrag: (3.400 kr./ 0,92) = 3.695,65 kr. (opreguleret ydelse) Timeløn: 113,01 kr. Antal timer pr. uge: 3.695,65 kr. / 113,01 kr. = 32,7 timer Antal arbejdstimer pr. uge oprundes til 33 timer Ugeløn: 33 x 113,01 kr. = 3.729,33 kr. pr. uge Eksempel 2 svarer til eksempel 1, bortset fra at personen ikke er berettiget til den maksimale dagpengesats. Derfor er arbejdstiden 33 timer. Eksempel 3: Løntilskudsansættelsen varer fra 1. februar 2011 til 31. juli Løntilskudsperson er på starthjælp og er derfor berettiget til mindstelønnen på 82 pct. af max dagpenge. Timeløn iflg. overenskomstområdet er på kr. (altså under den max. timeløn). Reguleringen af timelønnen pr. 1. april 2011 blev, at den fortsatte uændret. Hvis den maksimale timeløn pr. 1. april 2011 ikke havde været uændret, men fx var blevet reguleret med 1,3 pct., skulle den pågældendes timeløn have været reguleret med 1,3 pct., og løntilskudspersonen skulle herefter have udbetalt den regulerede timeløn. Timetallet fastholdes. 82 pct. af max dagpengesats: kr. pr. uge Reguleret med 8 pct. AM-bidrag: (3.140,60 kr./ 0,92) = 3.413,70 kr. (opregulerede ydelse) Timeløn: 110,00 kr. Antal timer pr. uge: 3.413,70 kr. / 110,00 kr. = 31,03 timer Antal arbejdstimer pr. uge oprundes til 32 timer Ugeløn: 32 x 110,00 kr. = 3.520,00 kr. pr. uge Når der er kendte reguleringer af timelønnen i løntilskudsperioden Som nævnt reguleres den maksimale timeløn pr. 1. oktober og 1. april. Ved fastsættelse af lønnen skal der på ansættelsestidspunktet tages højde for kendte reguleringer i ansættelsesperioden. Kendes reguleringen af timelønnen pr. 1. april eller 1. oktober på ansættelsestidspunktet skal arbejdsgiveren beregne et gennemsnit af timelønnen for hele ansættelsesperioden. Timelønssatsen vægtes i forhold til, hvor meget den enkelte periode, med en given sats, udgør af den samlede ansættelsesperiode. Eksempel 4: Løntilskudsansættelsen starter 1. marts 2011 og varer til 1. september Løntilskudspersonen er fra kontanthjælpssystemet og berettiget til 82 pct. af den maksimale dagpengesats. Timelønnen på ansættelsestidspunktet er 113,01 kr. Reguleringen af timelønnen pr. 1.april kendes på ansættelsestidspunktet. Timelønnen fortsatte uændret. 14

15 Hvis man den 1. marts havde vidst, at den regulerede timeløn pr. 1. april ville blive 114,98 kr. og ikke uændret 113,01 kr. skulle der på ansættelsestidspunktet have været beregnet et vægtet gennemsnit af timelønnen for hele ansættelsesperioden. Den løntilskudsansatte skal derfor i 1 måned have 113,01 kr. i timen og i 5 måneder 114,98 kr. Den gennemsnitlige, vægtede timeløn er 114, 65 kr. ((1 x 113,01 kr. + 5 x 114,98) / 6). Løntilskudsperson med 82 pct. af max dagpengesats: 3.140,60 kr. pr. uge Reguleret med 8 pct. AM-bidrag: (3.140,60 kr./ 0,92) = 3.413,70 kr. (opregulerede ydelse) Timeløn: 114,65 kr. (gennemsnitlig timeløn med et vægtet gennemsnit) Antal timer pr. uge: 3.413,70 kr. / 114,65 kr. = 29,77 timer Antal arbejdstimer pr. uge oprundes til 30 timer Ugeløn: 30 x 114,65 kr. = 3.439,95 kr. pr. uge Når der sker reguleringer af satserne for dagpenge og kontanthjælp i løntilskudsperioden Dagpenge og offentlige forsørgelsesydelser reguleres hvert år den 1. mandag i året. Det fremgår af LAB 55, stk. 5, og BAB 60, stk. 1, at timelønnen reguleres procentuelt i overensstemmelse med eventuelle reguleringer i den individuelle dagpengesats eller hjælp i ansættelsesperioden. Dette har betydning for løntilskudsansættelser, som strækker sig hen over et årsskifte. Der bliver i denne situation forskel på den samlede løn før og efter 1. januar. Arbejdstiden er uændret. Eksempel 5: Løntilskudsansættelsen starter 1. oktober 2010 og varer til 31. marts Løntilskudsperson på max. dagpenge og berettiget til max. timeløn. Max. dagpenge pr. 1. oktober 2010 på kr. pr. uge og max. timeløn er 113,01 kr. På ansættelsestidspunktet kendes ikke størrelsen af dagpengesatsen pr. 1. januar Det betyder, at timelønnen må beregnes ad 2 omgange for ansættelsesperioder for hver side af 1. januar Perioden 1. oktober 2010 og frem til 1. januar 2011: Løntilskudsperson med max. dagpengesats: kr. pr. uge Reguleret med 8 pct. AM-bidrag: (3.760 kr./ 0,92) = 4.086,96 kr. (opregulerede ydelse). Timeløn: 113,01 kr. Antal timer pr. uge: 4.086,96 kr. / 113,01 kr. = 36,16 timer Antal arbejdstimer pr. uge oprundes til 37 timer Ugeløn: 37 x 113,01 kr. = 4.181,37 kr. pr. uge Perioden 1.januar 2011 til og med 31.marts 2011: Pr. 1. januar 2011 stiger max. dagpenge til kr. pr. uge. Iflg. reglerne i LAB 55 stk. 5, skal der derfor ske regulering. Dette gøres ved at forholde de 2 max. dagpengesatser til hinanden og gange med max. timesats. Altså: (3.830 kr. /3.760 kr.) x 113,01 kr. = 115,11 kr. time. Da timetallet er fast i hele perioden udgør den nye ugeløn: 37 timer x 115,11 kr. = 4.259,21 kr. uge i resten af ansættelsesperioden med løntilskud. Eksempel 6: Løntilskudsansættelsen starter den 1.december 2010, og forløbet er planlagt frem til 1. juni

16 Løntilskudsperson på max. dagpenge og berettiget til max. timeløn. På ansættelsestidspunktet kendes ikke størrelsen af dagpengesatsen pr. 1. januar 2011 eller af den maksimale timeløn pr. 1. april Perioden 1. oktober 2010 og frem til 1. januar 2011: Max. dagpengesats: kr. pr. uge Reguleret med 8 pct. AM-bidrag: (3.760 kr./ 0,92) = 4.086,96 kr. (opreguleret ydelse) Timeløn: 113,01 kr. Antal timer pr. uge: 4.086,96 kr. / 113,01 kr. = 36,16 timer Antal arbejdstimer pr. uge oprundes til 37 timer Ugeløn: 37 x 113,01 kr. = 4.181,37 kr. pr. uge Perioden 1. januar 2011 til og med 31. marts 2011: Pr. 1. januar 2011 stiger max. dagpenge til kr. pr. uge. Iflg. LAB 55, stk. 5, skal der derfor ske regulering af timelønnen. Dette gøres ved at forholde de 2 max. dagpengesatser til hinanden og gange med max. timesats, dvs kr. / kr.) x 113,01 kr.= 115,11 kr. time. Da timetallet jo er fast i hele perioden udgør ugelønnen i denne periode: 37 timer x 115,11 kr. = 4.259,21 kr. uge Perioden 1. april 2011 til og med 31. maj 2011: Pr. 1. april 2011 blev timelønnen reguleret. Selv om der ikke skete nogen regulering, således at satsen er uændret på 113,01 kr., fortsættes udbetalingen med en timeløn på 115,11 kr. Det samme gælder, hvis den regulerede timeløn ligger mellem 113,01 kr. og 115,11 kr. Hvis den regulerede timeløn ligger over 115,11 kr. skal denne regulerede timeløn udbetales Når den beregnede arbejdstid overstiger 37 timer Pr. 1. januar 2012 blev den maksimale timeløn efter 55, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere ændret fra 113,01 kr. pr. time til 113,92 kr. pr. time. Det har særlige konsekvenser for fuldtidsforsikrede dagpengemodtagere, der er berettiget til den højeste dagpengesats på 788 kr. om dagen. Beregningen for denne gruppe fremgår af nedenstående eksempel: Højeste dagpengesats pr. uge: (5 x 788) 3.940,00 kr. Reguleret med 8 % AM-bidrag: (3.940 : 0,92) 4.282,61 kr. Timeløn pr. 1. januar 2012: 113,92 kr. Antal timer pr. uge: (4.282,61: 113,92) 37,60 timer Antal timer pr. uge oprundes til 38 timer Ugeløn: (38 x 113,92 kr.) 4.328,96 kr. Arbejdstid i løntilskud: 37 timer. 16

17 Som det fremgår, bliver resultatet, at den oprundede arbejdstid overstiger 37 timer og forhøjes til 38 timer. Der beregnes løn for 38 timer, og arbejdsgiveren får løntilskud for 38 timer. Arbejdstiden i løntilskudsjobbet kan dog ikke overstige den almindelige ugentlige arbejdstid på 37 timer. For en detaljeret gennemgang af principperne i beregningen kan henvises til Arbejdsmarkedsstyrelsens NOAmeddelelse fra Løn og arbejdstid revalidender, førtidspensionister og personer omfattet af den særlige ordning for nyuddannede handicappede (LAB 2, nr. 4, 6 og 8) LAB 56. Ved ansættelse med løntilskud af personer, der er omfattet af 2, nr. 4, skal lønnen som minimum svare til den mindste overenskomstmæssige på det aktuelle ansættelsesområde eller den for tilsvarende arbejde sædvanlig gældende og arbejdsvilkårene svare til de overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanlig gældende. Stk. 2. Ved ansættelse med løntilskud i elev- eller lærlingeforløb af personer, der er omfattet af 2, nr. 4, og som på grund af omfattende psykiske, fysiske eller sociale problemer alene er i stand til at yde en meget begrænset arbejdsindsats, skal lønnen svare til den mindste overenskomstmæssige elev- eller lærlingeløn og arbejdsvilkårene svare til de overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanlig gældende, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Jobcenteret kan efter en konkret og individuel vurdering beslutte, at lønnen til personer omfattet af stk. 2 som minimum skal svare til den mindste overenskomstmæssige løn på det aktuelle ansættelsesområde eller den for tilsvarende arbejde sædvanlig gældende 57. Ved ansættelse med løntilskud af personer, der er omfattet af 2, nr. 6, fastsættes løn- og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, ved aftale mellem arbejdsgiveren og personen. Dette skal ske i samarbejde med de faglige organisationer. 58. Ved ansættelse med løntilskud af personer, der er omfattet af 2, nr. 8, skal løn- og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende Arbejdsvilkår for revalidender 56 omhandler løn- og arbejdsvilkår for revalidender, der får tilbud om ansættelse med løntilskud. Det var tidligere en forudsætning for, at revalidering kan gives med overenskomstmæssig løn, at der foreligger særlige forhold, som især kunne være, at personen er over den sædvanlige uddannelsesalder, tidligere har haft tilknytning til arbejdsmarkedet eller har pligt til at forsørge ægtefælle eller børn. Betingelsen om disse særlige forhold blev ophævet den 5. marts 2012 ved ændringslov nr.153 af 28, februar Det vil fortsat bero på en konkret vurdering, hvorvidt en revalidend på en virksomhed skal have revalideringsydelse efter reglerne om virksomhedspraktik for revalidender eller overenskomstmæssig løn, hvor tilbuddet gives efter reglerne om løntilskud. Ved vurderingen vil der i større grad kunne lægges vægt på den almindelige formålsbestemmelse for løntilskudsjob, jf. lovens 52, stk. 1. Den nye regel ændrer ikke på, at det er en forudsætning for at kunne få revalidering, at man har nedsat arbejdsevne, og at der skal være en realistisk mulighed for, at revalideringen fører til hel eller delvis selvforsørgelse. Delvis selvforsørgelse kan for eksempel være fleksjob. Tillige gælder det fortsat, at revalidering ikke kan iværksættes, hvis der er andre tiltag, fx inden for den almindelige aktivering, der vurderes at kunne bringe personen tilbage til arbejdsmarkedet, jf. subsidiaritetsprincippet. 17

18 Arbejdsvilkår for førtidspensionister 57 omhandler løn- og arbejdsvilkår ved ansættelse med løntilskud af personer, der modtager førtidspension efter lov om social pension (skånejob). Når et jobcenter har givet tilbud om ansættelse med løntilskud til en person, der modtager førtidspension, og sikret, at arbejdsgiveren er indforstået med det nødvendige hensyn til den nedsatte arbejdsevne, fastsættes løn og øvrige arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, ved aftale mellem arbejdsgiver og personen i samarbejde med de faglige organisationer. Da der er tale om personer, som modtager førtidspension, vil deres arbejdsevne som regel være så nedsat, at den løn, der aftales, vil ligge et godt stykke under den overenskomstmæssige løn. Fastsættelsen af løn- og arbejdsvilkår sker i samarbejde med de faglige organisationer, som dog ikke har en egentlig vetoret over for ansættelsen. Såfremt personen ansættes inden for et område, der ikke er dækket af en faglig overenskomst, skal der rettes henvendelse til den organisation, der dækker et område, der ligger nærmest det område, som personen ansættes inden for Arbejdsvilkår for personer omfattet af den særlige ordning for relativt nyuddannede handicappede Ved ansættelse af personer, der er omfattet af den særlige ordning for relativt nyuddannede handicappede, skal lønog arbejdsvilkår være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde gældende. Gruppen består af personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og som mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til. 6.5 Anden lovgivning, der gælder for lønmodtagere LAB 59. Personer, der ansættes med løntilskud, er i øvrigt omfattet af den lovgivning, der gælder for lønmodtagere. Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte undtagelser fra stk. 1. Personer, der bliver ansat med løntilskud, er omfattet af den almindelige lovgivning for lønmodtagere. Her tænkes eksempelvis på funktionærloven, arbejdsmiljø- og arbejdsskadelovgivning m.m. Bestemmelsen gælder også ved ansættelse med løntilskud efter den særlige løntilskudsordning for personer over 55 år, jf. LAB 67 a. Barsel Der er ikke efter lov om aktiv socialpolitik eller LAB pligt til at orientere jobcenteret om, at man er gravid. Der gælder samme regler for graviditet, herunder afskedigelse, for løntilskudsansatte som ordinært ansatte. 7. Merbeskæftigelse m.v. 7.1 Merbeskæftigelse nettoudvidelse og afgrænsning af virksomhedsbegreb ved P- nummer LAB 60. Forud for ansættelse med løntilskud skal spørgsmålet om ansættelsen have været drøftet mellem virksomheden og repræsentanter for virksomhedens ansatte. 61. Ansættelse med løntilskud af personer, der er omfattet af 2, nr. 1-3 og 5, skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte hos vedkommende arbejdsgiver. Ved nettoudvidelse forstås merbeskæftigelse i forhold til virksomhedens normale beskæftigelse. Stk. 2. Betingelsen om merbeskæftigelse påses af arbejdsgiveren og de ansatte i fællesskab. Uenighed om betingelsen om merbeskæftigelse afgøres efter de gældende fagretlige regler om mægling og eventuel voldgift. For 18

19 private arbejdsgivere, der ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, afgør det regionale beskæftigelsesråd, jf. kapitel 6 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, administrativt endeligt, om betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt. BAB 64. Ansættelse med løntilskud af personer, der er omfattet af 1, nr. 1-3 og 5, skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte hos vedkommende arbejdsgiver. Stk. 2. Ved nettoudvidelse forstås merbeskæftigelse i forhold til det gennemsnitlige antal i de foregående 12 måneder, og at ansættelsen ikke sker i en stilling, der er blevet ledig ved afskedigelse eller fratrædelse af en ansat uden støtte inden for de foregående 3 måneder, jf. dog 67, stk. 2. Ved opgørelsen af antallet af ordinært ansatte medregnes alle beskæftigede uden hensyn til arbejdstidens længde. Der skal dog ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud og personer, der er ansat i henhold til en ansættelsesaftale, der er indgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave. Stk. 3. Virksomheden afgrænses som udgangspunkt som en arbejdsplads med selvstændigt produktionsenhedsnummer (P-nummer), jf. lov om det centrale virksomhedsregister. Såfremt der er enighed mellem arbejdsgiveren og de ansatte herom, kan der ske en anden afgrænsning. Der skal foreligge skriftlig tilkendegivelse om dette fra arbejdsgiveren og en medarbejderrepræsentant, der er ansat på den adresse (Pnummer), hvor ansættelsen med løntilskud skal ske. Stk. 4. Det betragtes som nettoudvidelse, hvis personen, der ansættes med løntilskud, afløser en fastansat, der er på orlov efter lov om værnepligtsorlov eller deltager i uddannelsesjobrotation, herunder efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte. Stk. 5. I virksomheder, hvor der er etableret eller aftalt arbejdsfordelingsordninger, kan personen ikke ansættes med løntilskud. Stk. 6. Hvis en virksomhed kun har haft ansatte i en del af de foregående 12 måneder, beregnes det gennemsnitlige antal ansatte efter stk. 2 som et gennemsnit af antallet af ansatte i de måneder inden for de foregående 12 måneder, hvor der har været ansatte. 67, stk. 2. Vurderingen af, om betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt, skal tage udgangspunkt i antallet af beskæftigede som følge af budgettet for den enkelte offentlige virksomhed Drøftelse af ansættelser med løntilskud med repræsentant for virksomhedens ansatte Efter LAB 60 skal der ske drøftelse med en repræsentant for virksomhedens ansatte forud for ansættelser med løntilskud. Bestemmelsen omtales nærmere i forbindelse med BAB 68 og 69 i afsnit 9 Medinddragelse af repræsentanter for virksomhedens ansatte m.v. Der kan mellem parterne være indgået aftale om medarbejderrepræsentation Merbeskæftigelseskravet nettoudvidelse Efter LAB 61 og BAB 64 skal en ansættelse af dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere med løntilskud medføre merbeskæftigelse i den virksomhed, hvor ansættelsen sker (merbeskæftigelseskrav) Ved merbeskæftigelse forstås en nettoudvidelse af antallet af ansatte i virksomheden i forhold til virksomhedens normale beskæftigelse. Merbeskæftigelseskravet gælder både ved ansættelse med løntilskud hos private og hos offentlige arbejdsgivere, men der er forskel på den måde hvorpå merbeskæftigelse vurderes, se BAB 64, stk. 2, (private arbejdsgivere) og BAB 67, stk. 2, (offentlige arbejdsgivere) og nedenstående bemærkningerne hertil. Bestemmelserne om merbeskæftigelse gælder også for den særlige løntilskudsordning for personer over 55 år, jf. LAB 67 a, og for selvforsørgende, jf. LAB 75 a. Der gælder et særligt merbeskæftigelseskrav for revalidender, førtidspensionister og personer, der er omfattet af den særlige ordning for relativt nyuddannede handicappede, se afsnit 7.2. I virksomheder, hvor der er etableret eller aftalt arbejdsfordelingsordninger på hele virksomheden, kan der ikke etableres ansættelse med løntilskud. Hvis der alene er etableret arbejdsfordeling i en afdeling, vil der godt kunne etableres løntilskud i en anden afdeling, der ikke er berørt af arbejdsfordelingen. 19

20 Merbeskæftigelseskravet i private virksomheder I BAB 64, stk. 2, uddybes, hvad der forstås ved merbeskæftigelse hos private arbejdsgivere. Merbeskæftigelse skal ses i forhold til det gennemsnitlige antal ansatte i virksomheden i de foregående 12 måneder, og ansættelsen må ikke ske i en stilling, der er blevet ledig ved afskedigelse eller fratrædelse af en ansat uden støtte inden for de foregående 3 måneder. Personer, der er ansat med støtte (løntilskud, fleksjob), skal ikke tælles med i det gennemsnitlige antal ansatte. Bestemmelsen om, at stillingen ikke må være blevet ledig på grund af afskedigelse eller fratrædelse, gælder ikke, hvis der har været tale en ansættelse med støtte. Man kan således ansættes med løntilskud i en stilling, som en person ansat med løntilskud eller i fleksjob er blevet afskediget fra. Hvis en virksomhed kun har haft ansatte i en del af de foregående 12 måneder, beregnes det gennemsnitlige antal ansatte som et gennemsnit af antallet i de måneder - inden for de foregående 12 måneder - hvor der har været ansatte, jf. bestemmelsens stk. 6. Det betragtes som merbeskæftigelse, hvis der ansættes en person med løntilskud i en stilling, der afløser en fastansat, som aftjener sin værnepligt eller deltager i uddannelsesjobrotation, jf. bestemmelsens stk. 4. Bestemmelsen i stk. 4 er udtømmende. Det betyder bl.a., at det ikke betragtes som en nettoudvidelse, hvis en løntilskudsansat person erstatter en person, der går på barselsorlov Merbeskæftigelseskravet i offentlige virksomheder Efter BAB 67, stk. 2, skal vurderingen af, om betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt i offentlige virksomheder, tage udgangspunkt i antallet af beskæftigede i henhold til budgettet i den enkelte offentlige virksomhed. Der er således ikke krav om, at der skal være tale om merbeskæftigelse i forhold til det gennemsnitlige antal ansatte i de seneste 12 måneder, eller at ansættelsen ikke sker i en stilling, der er blevet ledig ved fratrædelse inden for de foregående 3 måneder. Det afgørende er, om der er tale om merbeskæftigelse i forhold til den enkelte offentlige virksomheds aktuelle budget. Det betyder, at der godt kan ske ansættelser med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere, selvom der er gennemført personalereduktioner, hvis den offentliges virksomheds budget herefter er tilpasset reduktionerne. Det er den enkelte offentlige arbejdsgiver, som skal dokumentere, at der er tale om merbeskæftigelse i forhold til budgettet Afgrænsningen af virksomheden ved hjælp af P-nummer ved merbeskæftigelseskravet og rimelighedskravet (BAB 64, stk. 3, og 70, stk. 4) Formålet med et tilbud sikres bedst i realistiske rammer, hvilket vil sige på en arbejdsplads, hvor der fortrinsvis er ordinært ansatte. Et tilbud, hvor dette ikke er opfyldt, og hvor den ledige overvejende er sammen med andre ledige, giver dårligere betingelser for, at formålet kan opfyldes. Bedømmelsen af, om merbeskæftigelseskravet (og rimelighedskravet, jf. LAB 62 og BAB 70) er opfyldt, skal derfor træffes på baggrund af en passende afgrænsning af virksomheden, dvs. en passende opgørelse af virksomhedens ordinære ansatte. Ved vurderingen heraf afgrænses en virksomhed som udgangspunkt ud fra, at der skal være tale om en produktionsenhed efter CVR-loven, - dvs. den skal have selvstændigt produktionsenhedsnummer (P-nummer.) Som hovedregel er alle virksomheder registreret i CVR-registret, der er det centrale register med data om alle virksomheder i Danmark. Virksomhedens CVR-nummer er den overordnede identifikation af en virksomhed som juridisk enhed. Hver produktionsenhed har sit eget P-nummer. Ved en produktionsenhed forstås en virksomhedsaktivitet på en bestemt adresse, hvor der produceres én eller overvejende én slags varer eller tjenesteydelser. P-nummeret er således identifikationen af virksomhedens enkelte produktionsenheder/aktiviteter. Alle virksomheder med eget CVR-nummer har således mindst ét P-nummer. Hvis aktiviteterne er spredt på flere adresser, har hver adresse eget P-nummer. 20

Vejledning om løntilskud

Vejledning om løntilskud Page 1 of 27 VEJ nr 9621 af 20/12/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-12-2012 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning om løntilskud Vejledningens disposition: Sidetal på alle afsnit i

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT Bilag 2. Uddrag af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kapitel 11 Virksomhedspraktik og nytteindsats

Læs mere

Bevilling af løntilskud til ansættelse af medarbejder Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12

Bevilling af løntilskud til ansættelse af medarbejder Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Arbejdsgivers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Blad 1 Journalnummer KLE 15.20.03G01 Bevilling af løntilskud til ansættelse af medarbejder Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2. Målgrupper efter afsnit III-VII i denne lov er: 1) Ledige, der modtager dagpenge eller

Læs mere

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. april 2018) (UT = Undtagelsesbestemmelser)

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. april 2018) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. april 2018) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Privat Emne løntilskud Målgrupper Personer omfattet af LAB 2, nr. 1-6, 8 og 11-14. Personer

Læs mere

Dansk Metal - Himmerland

Dansk Metal - Himmerland Dansk Metal - Himmerland Hvordan kan du være med til at undgå misbrug af virksomhedspraktik og løntilskudsjob? Dine opgaver og dit ansvar Som tillidsrepræsentant skal du inddrages og skrive under på, at

Læs mere

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2017) (UT = Undtagelsesbestemmelser)

Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2017) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Lynoversigt over løntilskudsordninger og tilknyttede regelsæt (pr. januar 2017) (UT = Undtagelsesbestemmelser) Privat Emne løntilskud Målgrupper Personer omfattet af LAB 2, nr. 1-6, 8 og 11-14. Personer

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

LPnyt nr. 2014:15 Nye regler for løntilskudsjob fra den 1. januar 2015 ændret den 16. februar 2015

LPnyt nr. 2014:15 Nye regler for løntilskudsjob fra den 1. januar 2015 ændret den 16. februar 2015 LPnyt nr. 2014:15 Nye regler for løntilskudsjob fra den 1. januar 2015 ændret den 16. februar 2015 Løn- og Personalenyt Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Indhold... 1 1) Indførelse af en 6 måneders karensperiode

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Modtaget dato. institution eller lignende Regional eller kommunal forvaltning, Region/kommune

Modtaget dato. institution eller lignende Regional eller kommunal forvaltning, Region/kommune Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.03G01 Sagsidentifikation 1. Virksomheden Akademiker Center Jobcenter Frederiksberg

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Nedenfor beskrives virknings- og overgangsbestemmelserne vedrørende ændringer, der træder i kraft 1. januar 2015 i forhold til: 1. Jobrotation 2. Målrettet

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Indledning Helsingør Kommune ansætter vi medarbejdere i job på særlige vilkår (løntilskudsjob, fleksjob og lign.). Det er Personale Service, som er ansvarlig

Læs mere

N O T A T. Analysenotat om løntilskud

N O T A T. Analysenotat om løntilskud N O T A T April 2017 Analysenotat om løntilskud J.nr. Arbejdsmarkedspolitik Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), som aftalt

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Vejledning om supplerende dagpenge

Vejledning om supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. 1067 af 21. november 2011 er der fastsat regler om supplerende dagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Vejledning om satser mv. 2012

Vejledning om satser mv. 2012 VEJ nr 9602 af 01/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 3. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen,.j.nr. 2011-0013933 Senere ændringer

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Samtlige jobcentre, kommuner m. fl. Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Der er en række forskellige ikrafttrædelsesdatoer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. 28. december 2011. Nr. 1404.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. 28. december 2011. Nr. 1404. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. december 2011 28. december 2011. Nr. 1404. Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats I medfør af 4, stk. 1 og 2, 4 a, stk. 3, 8, 11, stk. 4, 21, stk. 1 og 2, 25,

Læs mere

Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber

Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber Bilag 2: Fakta om virksomhedsrettede redskaber Virksomhedsrettede tilbud afgrænses i LBK nr. 1342 ad 21/11/2016 af 3 tilbudsformer: - Virksomhedspraktik - Nyttejob - Løntilskud Fælles for virksomhedspraktik

Læs mere

Ansatte på særlige vilkår

Ansatte på særlige vilkår Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter

Læs mere

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Ballerup Kommune CVR-nr. 58 27 17 13 Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Indholdsfortegnelse 1. Temarevision 2014 virksomhedspraktik og løntilskud 2 1.1 Omfang og indhold 2 1.2 Grundlag og resultater

Læs mere

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne

Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Råd og vink om LØNTILSKUDSJOB til tillidsrepræsentanter i kommunerne Som tillidsrepræsentant spiller du en vigtig rolle, når din arbejdsplads vil ansætte en ledig med løntilskud inden for undervisningsområdet.

Læs mere

Tilskudsjob i Svendborg Kommune

Tilskudsjob i Svendborg Kommune Direktørområde Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Tilskudsjob i Svendborg Kommune I forbindelse med kontanthjælpsreformen der trådte i kraft den 1. januar

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. maj 2008, som

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik april 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Løntilskudsjob og virksomhedspraktik Tillidsrepræsentantens rolle på private arbejdspladser LØNTILSKUDSJOB OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK Tillidsrepræsentantens rolle på

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret.

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret. En del af Velfærdsaftalen fra 2006: Ny permanent og enkel jobrotationsordning Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret. Beskæftigede: Målgruppen er beskæftigede,

Læs mere

Ansøgning om jobrotation/ Anmodning om udbetaling af jobrotationsydelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, 97 og 98a

Ansøgning om jobrotation/ Anmodning om udbetaling af jobrotationsydelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, 97 og 98a Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.21.05G01 Sagsidentifikation Ansøgning om / Anmodning om udbetaling af sydelse efter

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik

Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik 28/9-04 LJ/LH Vejledning om k oordinat ionsudvalget s rolle i forhold t il t ilbud om virk som hedsprak t ik,,qgohgqlqj På baggrund af LO s undersøgelse fra foråret 2004 om LOkoordinationsudvalgenes erfaringer

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag Nr. 1153. 7092 29. december 1999. Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag I medfør af 84, stk. 7 og 90 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2008/1 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., AMS, j.nr. 2008-0002004 Fremsat den 12. november 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

Ansættelse med løntilskud. Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller?

Ansættelse med løntilskud. Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller? Ansættelse LØNTILSKUDSORDNINGER PÅ DET KOMMUNALE ANSÆTTELSESOMRÅDE med løntilskud Social ansvarlighed, gratis arbejdskraft eller? LØNTILSKUDSORDNINGER PÅ DET KOMMUNALE ANSÆTTELSESOMRÅDE Ansættelse med

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Efter lov om

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Forord 3. Regler og ordninger 4 Personer med nedsat arbejdsevne 5 Løntilskudsjob og praktik for ledige 12 Integrations- og oplæringsstillinger 20

Forord 3. Regler og ordninger 4 Personer med nedsat arbejdsevne 5 Løntilskudsjob og praktik for ledige 12 Integrations- og oplæringsstillinger 20 HR/Personalecentret 2011 Håndbog om specielle jobtyper Det sociale kapitel og Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger integrations- og oplæringsstillinger Indhold Forord 3 Regler og

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Notatet ser ikke på nytteindsats, der er en særlig form for virksomhedspraktik, hvor formålet kun er, at den ledige arbejder for sin ydelse.

Notatet ser ikke på nytteindsats, der er en særlig form for virksomhedspraktik, hvor formålet kun er, at den ledige arbejder for sin ydelse. N O T A T Analysenotat om virksomhedspraktik April 2017 J.nr. Arbejdsmarkedspolitik Arbejdsmarkedsfastholdelse Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR Marts 2017 Vejedningen er udarbejdet af: Redaktionsgruppen består af: Ole Jensen (FOA) Carsten Thuelund (FOA) Nina Vedel Møller (3F) Jette Hoy (FTF-K) Per Stech (HK-K) Amalie

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1029 af 26/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-003139

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR ANSÆTTELSER PÅ SÆRLIGE VILKÅR December 2014 Vejedningen er udarbejdet af: Redaktionsgruppen består af: Ole Jensen (FOA) Annette Poulsen (FOA) Nina Vedel Møller (3F) Jette Hoy (FTF-K) Per Stech (HK-K) Amalie

Læs mere

Forsøg med frikommuner

Forsøg med frikommuner Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (Forsøg med frikommuner) I medfør

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet I medfør af 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014, og 110, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven BEK nr 628 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2012-0005558

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. UDKAST Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I medfør af 6, stk. 2, 24 c, stk. 2, 32, stk. 5, 46, stk. 2, 47, stk. 2, 49 og 68, stk. 2, i lov om sygedagpenge,

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013 Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Torsdag den 25. september 2013 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats LAB - Lov om en

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionsprogrammet efter integrationsloven I medfør af 19, stk. 6, 23, stk. 6, og 24 a, stk. 5, i lov om integration

Læs mere