Jyske Bank Delårsrapport 1. halvår 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jyske Bank Delårsrapport 1. halvår 2015"

Transkript

1 Jyske Bank Delårsrapport Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 1 af 49

2 Delårsrapport Ledelsesberetning Jyske Bank-koncernen i hovedtal 3 Sammendrag 4 Ledelsen udtaler 4 5 Nedskrivninger på udlån mv. samt værdireguleringer af overtagne aktiver 8 Beholdningsresultat 9 Bankaktiviteter 10 Realkreditaktiviteter 12 Leasingaktiviteter 14 Basis- og beholdningsresultat 15 Kapitalforhold og kapitalstyring 16 Likviditetsstyring 17 Øvrig information 19 Påtegning Ledelsespåtegning 21 Perioderegnskab Resultatopgørelse og opgørelse af totalindkomst 22 Balance 23 Egenkapitalopgørelse 24 Kapitalopgørelse 25 Pengestrømsopgørelse i sammendrag 26 Noter 27 Jyske Bank A/S 42 Jyske Bank A/S Vestergade Silkeborg Telefon CVR-nr Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 2 af 49

3 Jyske Bank-koncernen i hovedtal BASISRESULTAT OG PERIODENS RESULTAT Indeks 15/14 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. Året Netto renteindtægter Netto gebyr- og provisionsindtægter Kursreguleringer Øvrige indtægter Indtægter fra operationel leasing (netto) Basisindtægter Basisomkostninger Basisresultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før skat Skat Periodens resultat BALANCE I SAMMENDRAG, ULTIMO Udlån heraf realkreditudlån heraf bankudlån heraf repoudlån Obligationer og aktier mv Aktiver i alt Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån heraf bankindlån heraf repoindlån Udstedte obligationer til dagsværdi Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Efterstillede kapitalindskud Egenkapital NØGLETAL Periodens resultat pr. aktie (kr.) 14,6 34,0-10,5 4,1-2,3 5,8 25,5 35,1 Periodens resultat pr. aktie (udvandet) (kr.) 14,6 34,0-10,5 4,1-2,3 5,8 25,5 35,1 Resultat før skat p.a. i pct. af primo egenkapital 13,1 32,1-18,9 7,3-6,9 13,8 54,6 17,8 Periodens resultat i pct. af gnsn. egenkapital 4,9 12,3-3,5 1,4-0,8 2,0 10,8 13,7 Omkostninger i pct. af indtægter 58,9 42,7-51,9 67,6 70,5 58,6 32,4 51,4 Kapitalprocent 17,1 16,4-17,1 16,3 16,4 16,7 16,4 16,4 Egentlig kernekapitalprocent (CET1 %) 16,1 15,3-16,1 15,3 15,3 15,7 15,3 15,3 Individuelt solvensbehov (%) 11,0 10,4-11,0 10,7 10,9 10,7 10,4 10,9 Kapitalgrundlag (mio. kr.) Vægtet risikoeksponering (mio. kr.) Ultimokurs pr. aktie (kr.) Indre værdi pr. aktie (kr.) Kurs/indre værdi pr. aktie (kr.) 1,1 1,1-1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 Antal heltidsmedarbejdere ultimo perioden BRFkredit indgår i resultatopgørelsen fra 1. maj og i balancen fra ultimo 2. kvartal. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 3 af 49

4 SAMMENDRAG Basisindtægter mio. kr. ( : mio. kr. ekskl. badwill på mio. kr.) Resultat før skat mio. kr. ( : 443 mio. kr. ekskl. badwill på mio. kr.) Resultat før skat forrenter primoegenkapitalen med 13,1% p.a. ( : 5,1% p.a. ekskl. badwill) Kursreguleringer under basisresultat 386 mio. kr. ( : 76 mio. kr.) Nedskrivninger på udlån mv. under basisresultat 351 mio. kr. ( : 838 mio. kr.) o Heraf udgør ledelsesmæssigt skøn 270 mio. kr. ( : 0 mio. kr.) Udlån 375 mia. kr. (ultimo : 362 mia. kr.) o o Realkreditudlån 234 mia. kr. (ultimo : 219 mia. kr.) Bankudlån 114 mia. kr. (ultimo : 120 mia. kr.) Bankindlån 129 mia. kr. (ultimo : 133 mia. kr.) Kapitalprocent 17,1, heraf egentlig kernekapitalprocent 16,1 (ultimo : 16,4 og 15,3) o Kapitalbuffer 10,3 mia. kr. (ultimo : 9,7 mia. kr.) o Målsætning: kapitalprocent 17,5 og egentlig kernekapitalprocent 14,0 Fusionen med BRFkredit: o o Resultat før skat i BRFkredit 362 mio. kr. ( : 53 mio. kr.) Alle omkostnings- og indtjeningssynergier forventes at få fuld årseffekt medio 2018 mod tidligere ultimo 2018 o Forventede integrationsomkostninger er nu på mio. kr. (seneste udmelding mio. kr.) LEDELSEN UDTALER I forbindelse med offentliggørelsen af delårsrapporten for udtaler ordførende direktør Anders Dam: Med et resultat før skat på mio. kr. leverer Jyske Bank-koncernen et resultat for, der er klart bedre end vores forventninger. Fremgangen for de nye boliglån fortsætter, og der er pr. 30. juni ydet boliglån for 47 mia. kr. og aktuelt for 50 mia. kr. Fusionen med BRFkredit er samlet set foran planen, og der er i 2. kvartal gennemført IT-konvertering af BRFkredit Bank til Jyske Bank. Basisomkostningerne falder kvartal for kvartal, hvilket afspejler effekten af organisationstilpasningerne, der bl.a. har medført en reduktion på 332 medarbejdere siden 30. april. Som følge af generelt forbedrede økonomiske konjunkturer falder nedskrivninger under basisresultat til 351 mio. kr. heri indgår et ledelsesmæssigt skøn på 270 mio. kr. på grund af stigende renter og det forlængede importstop af danske varer til Rusland, der især rammer landbruget. Periodens resultat forrenter primoegenkapitalen med 13,1% p.a., og den egentlige kernekapitalprocent stiger til 16,1, hvilket bekræfter styrken af koncernens kapitalgrundlag og stiller koncernen gunstigt i forhold til vækst, krav fra Standard & Poor s, nye lovkrav samt eventuelle opkøb, aktietilbagekøb eller udbytte, slutter Anders Dam. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 4 af 49

5 Samfundsøkonomisk udvikling Ved årets begyndelse var forventningen en moderat økonomisk vækst. Siden da er udsigterne for dansk økonomi forbedrede. Med baggrund i et stigende privatforbrug og bedring på boligmarkedet i det meste af landet forventes den moderate økonomiske vækst at udvikle sig til et egentligt økonomisk opsving. Væsentlige forhold Integrationen med BRFkredit forløber hurtigere end forventet. Målet for de årlige synergier er uændret mindst 600 mio. kr. og forventes nu at få fuld årseffekt fra medio 2018 mod tidligere ultimo Integrationsomkostninger forventes nu at blive i intervallet mio. kr. mod seneste udmelding på mio. kr. Vækst i nye boliglån er fortsat med uformindsket styrke i og har nået et niveau på 47 mia. kr. ultimo juni og dags dato 50 mia. kr. Den årlige indtjening herpå udligner fremover den tabte provisionsindtjening fra Totalkredit. Antallet af heltidsmedarbejdere er ved udgangen af mod pr. 30. april, hvor Jyske Bank fusionerede med BRFkredit. Koncernens omkostninger følger den udmeldte plan, herunder planen for reduktion af medarbejderantallet til et niveau på ca heltidsmedarbejdere. Den sidste del af perioden har været præget af uro på rentemarkederne og stigende lange renter. Renteuroen har medført en lavere konverteringsaktivitet end tidligere på året. De stigende lange renter har til gengæld påvirket kursreguleringer på kunders forretninger vedrørende rentesikring positivt. Nationalbankens indskudsbevisrente er uændret -0,75 %, og indlånsforretningen er dermed fortsat præget af de negative renter. Ultimo januar indgik Jyske Bank og Jyske Invest Fund Management aftale om porteføljerådgivning og distribution, så Jyske Bank fremover rådgiver Jyske Invest om alle investeringer og varetager salg af Jyske Invests fonde til distributører, primært andre pengeinstitutter. Jyske Bank ønsker med aftalen at skabe mulighed for yderligere vækst på kapitalforvaltningsområdet og dermed positionere Jyske Bank som en betydende kapitalforvalter. Sammenlægningen er implementeret i 2. kvartal. Jyske Bank overtog i denne forbindelse 23 medarbejdere. Standard & Poor s bekræftede d. 13. juli Jyske Banks rating. Jyske Banks mere robuste kapital- og risikoposition opvejer, at Standard & Poor s ikke længere indregner statslig støtte i ratingen. Jyske Banks aktuelle kapitalforhold er tæt på Standard & Poor s langsigtede kapitalforventninger til banken. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 5 af 49

6 Periodens resultat Jyske Bank-koncernen opnåede i et resultat før skat på mio. kr. Beregnet skat udgjorde 414 mio. kr., og resultat efter skat udgjorde mio. kr. Resultat før skat forrentede primoegenkapitalen med 13,1% p.a. mod 32,1% p.a. i tilsvarende periode i, hvor der indgik badwill på mio. kr. BASISRESULTAT OG PERIODENS RESULTAT Indeks 15/14 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. Året Netto renteindtægter Netto gebyr- og provisionsindtægter Kursreguleringer Øvrige indtægter Indtægter fra operationel leasing (netto) Basisindtægter Basisomkostninger Basisresultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før skat Skat Periodens resultat BRFkredit indgår i resultatopgørelsen fra 1. maj og i balancen fra ultimo 2. kvartal. Basisindtægter udgør mio. kr. mod mio. kr. i, og basisomkostninger udgør mio. kr. mod mio. kr. i. Basisresultatet udgør mio. kr. mod mio. kr. i. Netto renteindtægter udgør mio. kr. mod mio. kr. i. Netto renteindtægterne understøttes af den fortsatte vækst i boligudlån og sammenlægningen med BRFkredit, men påvirkes negativt af det lave renteniveau, lave genplaceringsrenter, fortsat pres på rentemarginalerne som følge af konkurrencesituationen og et fald i traditionelle bankudlån. Netto gebyr- og provisionsindtægter udgør 967 mio. kr. mod 775 mio. kr. i. Stigningen kan henføres til 1. kvartal, hvor den gunstige udvikling på de finansielle markeder resulterede i store afkastafhængige gebyrer, og det lave renteniveau medførte stor konverteringsaktivitet i BRFkredit. Jyske Bank tilbyder stadig gebyrfri flytning af boliglån. Kursreguleringer udgør 386 mio. kr. mod 76 mio. kr. i. De stigende markedsrenter har haft en positiv påvirkning på kunders forretninger vedrørende rentesikring, og der er en positiv kursregulering herpå på 296 mio. kr. mod en negativ kursregulering på 292 mio. kr. i samme periode sidste år. Øvrige indtægter udgør 120 mio. kr. mod mio. kr. i. Forskellen skyldes primært indregningen af badwill relateret til fusionen med BRFkredit (2.360 mio. kr.) og fortjeneste ved salg af Silkeborg Data (296 mio. kr.). Basisomkostninger udgør mio. kr. mod mio. kr. i. I er koncernens nedskrivninger under basisresultatet på 351 mio. kr., hvilket understreger, at dansk økonomi er i bedring. Med baggrund i stigende renter og det forlængede importstop af danske varer til Rusland, der især rammer landbruget, er der indregnet et ledelsesmæssigt skøn på 270 mio. kr. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 6 af 49

7 BALANCE I SAMMENDRAG, ULTIMO Indeks 15/14 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. Året Udlån heraf realkreditudlån heraf bankudlån, traditionelle bankudlån heraf bankudlån, nye boligudlån heraf repoudlån Obligationer og aktier mv Aktiver i alt Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån heraf bankindlån heraf repoindlån Udstedte obligationer til dagsværdi Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Forretningsomfang og finansiel stilling Trods de forbedrede udsigter for dansk økonomi er efterspørgslen efter nyudlån hos erhvervskunderne fortsat lav, og konkurrencesituationen er hård. Traditionelle bankudlån til privatkunder er stabile. Salget af nye boliglånsprodukter forløber fortsat tilfredsstillende og er den væsentligste årsag til, at koncernens samlede udlån ekskl. repoudlån udviser en stigning på 2,4% i forhold til ultimo. Ved udgangen af har Jyske Bank, siden lanceringen af bankens egne nye boliglånsprodukter medio december 2013, ydet boliglån for 47 mia. kr. og dags dato 50 mia. kr. Ultimo er der i koncernen balanceført 46 mia. kr. mod 31 mia. kr. ultimo. I samme periode er traditionelle bankudlån faldet fra 102 mia. kr. til 97 mia. kr. Faldet vedrører primært statslige institutioner, sekundært erhvervskunder. På realkreditudlån opleves der modsat en vækst i udlån til erhvervskunder. Ultimo udgør bankindlån (ekskl. repoindlån) 129 mia. kr., hvilket er ca. 4 mia. kr. mindre end ultimo og et mindre fald i forhold til 1. kvartal. Udviklingen er et resultat af det lave renteniveau og de gennemførte forretningsmæssige tiltag målrettet mod optimering af indlånsporteføljens omfang og prissætning. Ultimo udgør forretningsomfanget inden for kapitalforvaltning 123 mia. kr. mod 94 mia. kr. ultimo. Udviklingen kan i høj grad henføres til aftalen om porteføljerådgivning mellem Jyske Bank og Jyske Invest Fund Management, men også en fortsat tilgang af midler fra kunder. Formueværdierne i Jyske Invest, som Jyske Bank er depotbank for, udgør 64 mia. kr. ultimo mod 61 mia. kr. ultimo. Efter halvårets konsolidering udgjorde koncernens egenkapital 29 mia. kr. mod 27,6 mia. kr. ultimo. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 7 af 49

8 Nedskrivninger på udlån mv. samt værdireguleringer af overtagne aktiver Under basisresultatet er der udgiftsført 351 mio. kr. i nedskrivninger på udlån mv. mod 838 mio. kr. i samme periode i. I den regulatoriske regnskabsopstilling er der udgiftsført 852 mio. kr. i nedskrivninger på udlån mv. Forskellen til nedskrivninger under basisresultatet skyldes reklassifikation vedrørende nedskrivninger på værdiforringede udlån fra BRFkredit Bank, BRFkredit og SparLolland. Der er i konstateret en væsentlig lavere tilgang af nye nedskrivningsengagementer, og samtidigt er der konstateret forbedringer på en række allerede nedskrevne engagementer med faldende nedskrivninger til følge. UDLÅN OG GARANTIER SAMT VÆRDIREGULERINGER PÅ UDLÅN MV. Indeks 15/14 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. Året Udlån og garantier Rentenulstillede udlån og udlån med 90-dages overtræk/restance Individuelt vurderede udlån: Udlån med OIV før nedskrivninger Nedskrivninger Udlån med OIV efter nedskrivninger Nedskrivnings- og hensættelsessaldo Individuelle nedskrivninger mv Gruppevise nedskrivninger mv Værdiregulering af overtagne aktiver: Underkurssaldo på overtagne aktiver, primo Underkurs i forbindelse med virksomhedssammenslutninger Anden tilgang Positive værdireguleringer (renteindtægter) Negative værdireguleringer (tabsafskrevet) Underkurssaldo på overtagne aktiver, ultimo Samlet saldo for nedskrivninger på udlån mv. og underkurssaldo på overtagne aktiver Driftsmæssige nedskrivninger på udlån mv Driftsmæssige tab Samlet saldo for nedskrivninger på udlån mv. og underkurssaldo på overtagne aktiver udgør 2,2% af de samlede udlån og garantier. Ved udgangen af har Jyske Bank-koncernen ingen engagementer, der udgør mere end 10% af det justerede kapitalgrundlag. Koncernen har fire engagementer, der ligger mellem 5% og 7,5% af det justerede kapitalgrundlag, og to engagementer, der ligger mellem 7,5% og 10% af det justerede kapitalgrundlag. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 8 af 49

9 Beholdningsresultat BEHOLDNINGSRESULTAT Indeks 15/14 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. Året Netto renteindtægter Netto gebyr- og provisionsindtægter Kursreguleringer Øvrige indtægter Indtægter Omkostninger Beholdningsresultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Beholdningsresultat Beholdningsresultat udgør 314 mio. kr. mod 162 mio. kr. i tilsvarende periode i. Ved sammenligning med skal der tages højde for, at indregningen af beholdningsindtjening fra BRFkredit startede 1. maj. Resultatet er negativt påvirket af kursudviklingen på beholdningen af danske realkreditobligationer, som dog i væsentligt omfang har været renterisikoafdækket. Disponeringen af koncernens aktiepositioner har bidraget positivt til resultatet. Vurderet ud fra den valgte forsigtige risikoprofil og det aktuelle renteniveau er beholdningsresultatet tilfredsstillende. Markedsrisiko Den samlede Value-at-Risk på rente-, valuta og aktierisiko udgør 60 mio. kr. ved udgangen af 2. kvartal (opgjort med 1 dags horisont og 99% sandsynlighed) mod 19 mio. kr. ultimo. Stigningen kan primært henføres til koncernens portefølje af danske realkreditobligationer, der er påvirket af øget volatilitet i danske renter. % 0,3 Udvikling i Value-at-Risk i procent af egenkapital 0,2 0,1 0, Total Renter Valuta Aktier Koncernens portefølje af obligationer under hold-til-udløb udgør 4,9 mia. kr. mod 6,9 mia. kr. ultimo. Den er fortsat domineret af kreditsikre værdipapirer. Ved udgangen af er markedsværdien 201 mio. kr. større end den regnskabsmæssige værdi mod 246 mio. kr. ultimo. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 9 af 49

10 Segmentoplysninger Koncernen har ændret forretningssegmenterne, så de bedre afspejler samtlige aktiviteter i bank, realkredit og leasing inklusiv de investeringsaktiviteter, der knytter sig til kundernes almindelige forretninger. Beholdningsresultatet i de juridiske enheder knyttes til de pågældende enheders aktiviteter. Sammenligningstal er tilpassede. Bankaktiviteter RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG Indeks 15/14 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. Året Netto renteindtægter Netto gebyr- og provisionsindtægter Kursreguleringer Øvrige indtægter Basisindtægter Basisomkostninger Basisresultat før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før skat BALANCE I SAMMENDRAG, ULTIMO Udlån heraf bankudlån heraf repoudlån Aktiver i alt Indlån heraf bankindlån heraf repoindlån Udstedte obligationer Resultat før skat Resultatet før skat for bankaktiviteter udgør mio. kr. mod mio. kr. i tilsvarende periode i, hvor der var indregnet badwill på mio. kr. Salg af nye boliglån udgør fortsat en væsentlig aktivitet og bidrager positivt til nettorenteindtægterne, der i øvrigt er præget af en hård konkurrence på markedspladsen, hvilket presser rentemarginalerne og volumen af traditionelle bankudlån. Dertil kommer, at det lave renteniveau fortsat presser indlånsforretningen. Der opleves en resultatmæssig fremgang inden for handels- og investeringsaktiviteter, hvilket primært skyldes tilgang af kunder. Netto gebyr- og provisionsindtægterne er fortsat tilfredsstillende men påvirkes negativt af, at faldende aktie- og obligationsmarkeder har medført lavere afkastafhængige investeringsgebyrer i den sidste del af perioden. Hertil kommer, at Jyske Bank stadig tilbyder gebyrfri flytning af boliglån. Resultatet er positivt påvirket af stigningen i de lange renter i periodens slutning. For halvåret som helhed er der således en positiv kursregulering på kunders forretninger vedrørende rentesikring på 296 mio. kr. ( : -292 mio. kr.). Modsat har rentestigningerne haft negativ effekt på kursreguleringer på realkreditobligationer. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 10 af 49

11 Omkostningerne er på niveau med det forventede. Forretningsomfang Volumen i traditionelle bankudlån falder. Indenfor erhvervssegmentet opleves der fortsat en moderat efterspørgsel og en skærpet konkurrence. For privatsegmentet er udviklingen i bankudlån ekskl. nye boligudlånsprodukter stabil. Væksten i de nye boligudlånsprodukter slår ikke igennem under Bankaktiviteter, da der i samtidigt er overført stor volumen til BRFkredit, hvorfor væksten er synlig under Realkreditaktiviteter. Indenfor handels- og investeringsaktiviteter har volatiliteten på de finansielle markeder resulteret i øget kundeaktivitet indenfor risikostyring på både aktiv- og passivsiden. Dertil kommer en tilgang i midler under forvaltning. Samlet set har dette resulteret i øget forretningsvolumen og øgede markedsandele med stigende indtjening til følge. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 11 af 49

12 Realkreditaktiviteter RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG Indeks 15/14 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. Året Netto renteindtægter Netto gebyr- og provisionsindtægter Kursreguleringer Øvrige indtægter Basisindtægter Basisomkostninger Basisresultat før nedskrivninger på udlån mv Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før skat BALANCE I SAMMENDRAG, ULTIMO Udlån heraf realkreditudlån heraf bankudlån Aktiver i alt Bankindlån Udstedte obligationer Realkreditaktiviteterne indgår i resultatopgørelsen fra 1. maj og i balancen fra ultimo 2. kvartal. Resultat før skat 2. kvartals resultat før skat er negativt påvirket af fald i renteindtægterne, negative kursreguleringer, omkostninger til opsagte medarbejdere og positivt påvirket af tilbageførte nedskrivninger sammenlignet med 1. kvartal. Netto renteindtægterne er negativt påvirkede af overdragelsen af bankaktiviteterne til Jyske Bank i maj måned. Gebyrindtægterne er fortsat positivt påvirkede af den igangværende konverteringsaktivitet, der dog er aftagende i 2. kvartal, hvor der ikke har været gebyrindtægter fra refinansiering af rentetilpasningslån. Bidragsindtægterne er stigende, hvilket hovedsageligt skyldes en større låneportefølje. Samme forhold gør sig gældende for fælles fundede boliglån. Den negative kursregulering i perioden skyldes hovedsageligt kurstab i forbindelse med salg af bankaktiviteterne. Herudover har der været tab på selskabets basisbeholdning af realkreditobligationer, som benyttes i forbindelse med kunders indfrielse af realkreditlån. Omkostningerne er steget med 12 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes udgiftsførte lønomkostninger til opsagte medarbejdere med 15 mio. kr. (integrationsomkostninger). Nedskrivninger på udlån mv. udgør 48 mio. kr. for. Heraf udgør 2. kvartal en indtægt på 28 mio. kr., hvilket skyldes tilbageførte nedskrivninger inden for erhvervssegmentet. Forretningsomfang Realkreditaktiviteter fortsætter den positive udvikling, og siden sammenlægning mellem Jyske Bank og BRFkredit udviser realkreditaktiviteten en vækst fra nominelt 194,9 mia. kr. til nominelt 228,9 mia. kr., heraf 9,6 mia. kr. i 2. kvartal. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 12 af 49

13 Stigningen henføres til både privat- og erhvervsmarkedet. Væksten på privatmarkedet kommer primært som følge af de nye boligudlånsprodukter etableret gennem Jyske Bank, sekundært som følge af en øget efterspørgsel på realkreditlån fra kunderne. I 2. kvartal af er BRFkredits bankaktivitet overdraget til Jyske Bank. Heraf udgjorde udlån 2,6 mia. kr. og indlån 4,5 mia. kr. For yderligere oplysninger vedrørende BRFkredit henvises til BRFkredits delårsrapport for. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 13 af 49

14 Leasingaktiviteter RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG Indeks 15/14 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. Året Netto renteindtægter Netto gebyr- og provisionsindtægter Kursreguleringer Øvrige indtægter Indtægter fra operationel leasing (netto) Basisindtægter Basisomkostninger Basisresultat før nedskrivninger på udlån mv Nedskrivninger på udlån mv Resultat før skat BALANCE I SAMMENDRAG, ULTIMO Udlån Aktiver i alt Indlån Resultat før skat Resultatet før skat for leasingaktiviteterne udgør 177 mio. kr. mod 179 mio. kr. i tilsvarende periode i. Resultatet er tilfredsstillende og er opnået på baggrund af et stigende forretningsomfang og fokus på omkostningsstyring. Der opleves fremgang indenfor operationel leasing primært som følge af forbedrede marginaler men også på grund af fortjeneste ved salg af biler med åben restværdier. Stigende anvendelse af kontrakter med forhandlerbonus påvirker netto gebyr- og provisionsindtægterne negativt, da gebyrindtægten periodiseres over kontraktens løbetid. Omkostninger udgør 81 mio. kr. og ligger under samme periode i. Forretningsomfang I har nysalget været tilfredsstillende, og der er netto tilgang til forretningsomfanget. Fremadrettet forventes der fortsat en positiv udvikling i forretningsomfanget. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 14 af 49

15 Basis- og beholdningsresultat Resultat før skat for fordelt på basis- og beholdningsresultat fremgår nedenfor. FORDELING AF PERIODENS RESULTAT Basisresultat Reklassifikation I alt Basisresultat Reklassifikation I alt Netto renteindtægter Netto gebyr- og provisionsindtægter Kursreguleringer Øvrige indtægter Indtægter fra operationel leasing (netto) Indtægter Omkostninger Resultat før nedskrivninger på udlån mv Nedskrivninger på udlån mv Resultat før skat Beholdningsresultat Beholdningsresultat Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 15 af 49

16 Kapitalforhold og kapitalstyring Egentlig kernekapital og kapitalgrundlag Ved udgangen af udgør egentlig kernekapital (CET1) mio. kr. og 94% af kapitalgrundlaget mod mio. kr. og 93% ultimo. Den egentlig kernekapitalprocent er steget til 16,1. KAPITAL- OG KERNEKAPITALPROCENT 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. Ultimo Kapitalprocent 17,1 16,3 16,4 16,7 16,4 16,4 Kernekapitalprocent inkl. hybrid kapital 16,5 15,7 15,8 16,2 15,8 15,8 Egentlig kernekapitalprocent (CET1) 16,1 15,3 15,3 15,7 15,3 15,3 Jyske Bank-koncernens samlede vægtede risikoeksponering udgør 177 mia. kr. ved udgangen af mod 176 mia. kr. ultimo. Jyske Bank-koncernens samlede vægtede risikoeksponering med kreditrisiko udgør 138 mia. kr. svarende til 78% af den samlede vægtede risikoeksponering. Den samlede vægtede risikoeksponering med kreditrisiko er påvirket af to modsatrettede forhold: en lavere volumen i traditionelle banklån, der reducerer risikoeksponeringen og en vækst i nye boliglån, der forøger risikoeksponeringen. Jyske Bank har fastlagt en langsigtet kapitalmålsætning om en kapitalprocent på 17,5 og en egentlig kernekapitalprocent på 14,0 med fuldt implementerede kapitaldækningsregler i Individuelt solvensbehov og kapitalbuffer Det individuelle solvensbehov for Jyske Bank-koncernen fastlægges som det højeste af henholdsvis den interne metode, Finanstilsynets 8+tilgang samt lovfastsatte grænser. Ud over minimumskapitalen er det individuelle solvensbehov underlagt overgangsreglerne for AIRB-institutter. Jyske Bank-koncernen har ultimo opgjort et individuelt solvensbehov på 11,0% af den samlede vægtede risikoeksponering mod 10,9% ultimo. Hertil kommer et SIFI-krav på 0,3 procent ultimo. Sammenholdt med det faktiske kapitalgrundlag på 30 mia. kr. var der ved udgangen af en kapitalbuffer på 10,3 mia. kr. svarende til 5,8 procentpoint. Kapitalbufferen plus den løbende indtjening angiver den kritiske grænse for det maksimale tab, der kan forekomme uden behov for ekstra tilførsel af kapital. Jyske Bank-koncernens store andel af egentlig kernekapital underbygger kvaliteten af den samlede kapital. Kapitalbehov efter overgangsregler efter Basel I er 9,3% mod 9,2% ultimo. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 16 af 49

17 Likviditetsstyring Koncernens likviditetsberedskab Ved udgangen af 2. kvartal udgjorde koncernens likviditetsberedskab 69 mia. kr. mod 55 mia. kr. ultimo. Fordelingen af likviditetsberedskabet på de 3 forskellige interne likviditetsklasser er afspejlet i nedenstående figur: 7% 11% Belånbare i Nationalbanken Belånbare i ECB Ikke belånbare i nationalbanker 82% Likviditetsberedskabet, målt i et stress scenarie, hvor det forudsættes, at koncernen afskæres fra refinansiering på de internationale finansielle lånemarkeder for usikret seniorgæld samt fra markedet for de såkaldte senior sikrede obligationer, opgøres til 44,6 mia. kr. efter 12 måneder og 36,6 mia. kr. efter 24 måneder. LIKVIDITETSBEREDSKAB OG AFLØB Mia. kr. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. Ultimo Udgangspunkt ultimo perioden 69,0 61,5 55,1 52,4 54,3 55,1 3 mdr. 57,3 45,4 48,2 38,1 44,0 48,2 6 mdr. 53,8 41,9 42,4 32,0 33,5 42,4 9 mdr. 46,5 35,6 39,7 27,7 30,9 39,7 12 mdr. 44,6 27,4 30,3 25,2 25,8 30,3 Likviditetsreserven målt ved 152, stk. 1, nr. 2 i Lov om Finansiel Virksomhed har til stadighed ligget højt. Ultimo 2. kvartal lå likviditetsbrøken på 22,1 procent, hvilket er en overdækning på 121 procent mod 144 procent ultimo. Liquidity Coverage Ratio Jyske Bank er et systemisk finansielt institut og skal derfor opfylde det nye likviditetsnøgletal Liquidity Coverage Ratio (LCR) på 100% fra og med 1. oktober. Jyske Bank såvel som BRFkredit har i løbet af gradvist foretaget tilpasninger af likviditetsberedskabet (øget beholdningen af Level 1a aktiver), justeret repo positioner samt udbygget koncernens basis likviditetsbalance. Koncernens LCR ratio var pr. 30. juni 111%. Koncernens minimumsmålsætning om buffer til LCR lovkravet er moderat højere end de aktuelle niveauer pr. ultimo. Ses der bort fra begrænsningen på indregning af realkreditobligationer i LCR reserven (max. 70% af den total LCR reserve) kan koncernens proforma LCR opgøres til 142% pr. 30. juni. Koncernens finansieringsprofil Ultimo 2. kvartal er porteføljen af traditionelle bankudlån fortsat mere end finansieret af bankindlån. Realkreditudlån er finansieret ved udstedelse af realkreditobligationer. Afløbsprofilen på koncernens seniorgæld samt senior sikrede udstedelser fra BRFkredits kapitalcenter er illustreret i nedenstående figur. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 17 af 49

18 mia. kr H > 2020 Jyske Bank senior unsecured EMTN bonds & long term senior debt BRF senior secured bonds BRF senior unsecured bonds Kapitalmarkedsfinansiering via låneprogrammer Ultimo 2. kvartal udgjorde fremskaffelse af likviditet under CP-programmet 24,2 mia. kr. (EUR 3,3 mia.) mod 20,6 mia. kr. (EUR 2,8 mia.) ultimo. Længere løbende seniorgældsudstedelser under Jyske Banks EMTN program samt øvrig langfristet seniorgæld udgjorde 19 mia. kr. mod 17,2 mia. kr. ultimo. De internationale kapitalmarkeder var i perioden maj-juni, primært pga. uroen omkring Grækenland, præget af øget volatilitet, stigende lange renter og udvidelser af kreditspænd især på langfristet fastforrentet senior gæld og ansvarlig kapital. Jyske Bank benyttede de attraktive markedsvilkår i perioden op til maj til at være aktiv i privat placeringsmarkedet, hvor der blev udstedt 2-årige obligationer for SEK 1 mia., 5-årige obligationer for SEK 1,35 mia. samt en mindre 7 årig obligation på EUR 10 mio. Yderligere blev der i marts udstedt en 3-årig offentlig benchmarkobligation på EUR 500 mio. Mere end 90% af obligationen blev solgt til udenlandske investorer, hvilket viser, at Jyske Bank har opbygget en stærk adgang til den europæiske investorbase. Som led i den ordinære styring af afløbsprofilen har Jyske Bank pr. ultimo juni tilbagekøbt EMTN-udstedelser med kortere løbetid for 1,5 mia. kr. Hovedparten af Jyske Banks nye boligudlånsprodukter finansieres under fælles funding-aftalen. Ultimo 1 halvår er der under fælles funding-aftalen finansieret 27,6 mia. kr. mod 14,1 mia. kr. ultimo. Refinansiering i realkreditaktiviteter Den største likviditetspåvirkning fra BRFkredit på koncernens likviditetsrisikoprofil er refinansieringsrisikoen. For at reducere denne refinansieringsrisiko er refinansieringerne bl.a. blevet spredt ud på 3 årlige terminer med øje for, at de enkelte serier skal være så store, at de kan indregnes i kreditinstitutters likviditetsbuffere i de kommende LCR-krav. Endvidere har BRFkredit i løbet af finansieret og refinansieret F1-lån og fælles funding-boligudlån i RTL F obligationer (Forfinansierede obligationer). Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over såvel planlagt refinansiering af realkreditobligationer samt fordeling af lånerestgæld på realkreditudlånene. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 18 af 49

19 PLANLAGT REFINANSIERING OG FORDELING AF LÅNERESTGÆLD Mia. kr. Planlagt Termin refinansieringsbeløb Funding Lån Udløb pr. (udbudt mængde) Udløb pr. Refinansieringstermin refinansieringstermin + 2 år (RTL F) F1 F3 F5 Øvrige okt-15 8,3 2,0 6,3 6,3 1,0 0,5 0,5 jan-16 47,0 11,1 35,9 35,9 4,8 3,5 2,8 apr-16 8,6 2,9 5,7 5,7 1,4 0,0 1,5 okt-16 5,7 4,5 1,2 1,2 0,6 2,0 1, ,0 29,0 0,0 0,0 8,3 6,8 13, ,4 26,4 0,0 0,0 9,0 13,8 3, ,4 12,4 0,0 0,0 0,0 10,8 1, ,9 3,9 0,0 0,0 0,0 3,1 0, ,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,3 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1, ,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 Note: Tabellen indeholder ikke fastforrentede lån. Fordeling af BRFkredits udlånsportefølje på lånetyper 7% 39% Rentetilpasningslån med refinansering indenfor det næste år Refinansiering efter mere end 1 år 54% Andre udlånstyper (f.eks. Fastrente mm.) Øvrig information Tilsynsdiamanten Jyske Bank A/S Tilsynsdiamanten fastlægger en række særlige risikoområder med angivne grænseværdier, som institutterne som udgangspunkt bør ligge inden for. Opgørelse af tilsynsdiamantens grænseværdier for Jyske Bank A/S præsenteres nedenfor. TILSYNSDIAMANTEN FOR JYSKE BANK A/S 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. Ultimo Summen af store eksponeringer < 125% af det justerede kapitalgrundlag 0% 0% 0% 0% 0% 0% Udlånsvækst < 20% om året 0% 4% 9% 5% 5% 9% Ejendomseksponering < 25% af de samlede udlån 7% 7% 7% 7% 8% 7% Stabil funding < 1 0,67 0,71 0,72 0,72 0,71 0,72 Likviditetsoverdækning > 50% 174% 137% 129% 130% 148% 129% Jyske Bank A/S opfylder alle tilsynsdiamantens pejlemærker. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 19 af 49

20 Tilsynsdiamanten BRFkredit a/s Tilsynsdiamanten fastlægger en række særlige risikoområder med angivne grænseværdier, som institutterne som udgangspunkt bør ligge inden for. Ikrafttræden for tilsynsdiamanten sker i henholdsvis 2018 og Opgørelse af tilsynsdiamantens grænseværdier for BRFKredit a/s præsenteres nedenfor. TILSYNSDIAMANTEN FOR BRFkredit a/s 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. Ultimo Koncentrationsrisiko < 100% 72,5% 74,6% 76,4% ,4% Udlånsvækst < 15% om året i segment: Ejerboliger og fritidshuse 23,1% 17,4% 9,1% - - 9,1% Boligudlejningsejendomme 7,0% 4,8% 4,0% - - 4,0% Landbrug Andet erhverv 4,7% -0,4% 2,7% - - 2,7% Låntagers renterisiko < 25% Ejendomme med boligformål 29,4% 28,2% 27,0% ,0% Afdragsfrihed < 10% Ejerboliger og fritidshuse 10,8% 11,3% 11,5% ,5% Lån med kort rente: Refinansiering (årlig) < 25% 26,3% 27,5% 27,5% ,5% Refinansiering (kvartal) < 12,5% 0,0% 3,2% 19,4% ,4% Pr. 30. juni opfylder BRFkredit a/s Tilsynsdiamantens pejlemærke for koncentrationsrisiko. BRFkredit overholder ikke pejlemærket for udlånsvækst i forhold til ejerboliger og fritidshuse pr.. BRFkredit finder væksten, der primært følger af kundetilgang i forlængelse af fusionen med Jyske Bank, uproblematisk, da der fortrinsvis er tale om udlån til kendte kunder i koncernen, og ikke om en konjunkturdrevet vækst. For så vidt angår de tre sidstnævnte pejlemærker overskrider sektoren som helhed middelværdien. BRFkredit forholder sig løbende til instituttets position i forhold til de opstillede pejlemærker og forventer at blive compliant inden ikrafttræden. Yderligere information For yderligere information henvises til Her findes interview med ordførende direktør Anders Dam, detaljerede finansielle informationer samt Jyske Banks Årsrapport og Risiko- og kapitalstyring, som indeholder yderligere informationer om Jyske Banks interne risiko- og kapitalstyring samt regulatoriske forhold, herunder en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer som Jyske Bank kan påvirkes af. Der henvises desuden til Her findes BRFkredits delårsrapport og detaljerede finansielle informationer om BRFkredit. Kontaktpersoner er: Anders Dam ( ) Birger Krøgh Nielsen ( ) Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 20 af 49

21 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 30. juni for Jyske Bank A/S. Delårsregnskabet for koncernen aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU, og delårsregnskabet for moderselskabet aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Delårsrapporten udarbejdes herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Delårsrapporten har ikke været genstand for revision eller review. Det er vores opfattelse, at delårsregnskaberne giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for perioden 1. januar til 30. juni. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen giver en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og koncernens og moderselskabets finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet kan påvirkes af. Silkeborg, den 18. august DIREKTIONEN ANDERS DAM Ordførende direktør SVEN A. BLOMBERG Viceordførende direktør NIELS ERIK JAKOBSEN LEIF F. LARSEN PER SKOVHUS /JENS BORUM Funktionsdirektør BESTYRELSEN SVEN BUHRKALL Formand KURT BLIGAARD PEDERSEN Næstformand RINA ASMUSSEN PHILIP BARUCH JENS A. BORUP OLUF ENGELL KELD NORUP JESPER HOLBØLL Medarbejderrepræsentant HAGGAI KUNISCH Medarbejderrepræsentant MARIANNE LILLEVANG Medarbejderrepræsentant Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 21 af 49

22 RESULTATOPGØRELSE OG OPGØRELSE AF TOTALINDKOMST Note Jyske Bank-koncernen RESULTATOPGØRELSE 5 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Øvrige indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Nedskrivninger på udlån mv Resultat før skat Skat Periodens resultat Fordeles således: Aktionærerne i Jyske Bank A/S Minoritetsinteresser I alt Periodens resultat pr. aktie Periodens resultat pr. aktie, kr. 14,62 34,04 10,48 26,59 Periodens resultat pr. aktie, kr. udvandet 14,62 34,04 10,48 26,59 OPGØRELSE AF TOTALINDKOMST Periodens resultat Anden totalindkomst: Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Valutakursregulering af udenlandske enheder Regnskabsmæssig sikring af udenlandske enheder Skat af regnskabsmæssig sikring Anden totalindkomst efter skat Periodens totalindkomst Fordeles således: Aktionærerne i Jyske Bank A/S Minoritetsinteresser I alt Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 22 af 49

23 BALANCE Note 30. juni Jyske Bank-koncernen 31. dec. 30. juni BALANCE AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker ,14 Udlån til dagsværdi Udlån til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Obligationer til amortiseret kostpris Aktier mv Immaterielle aktiver Materielle aktiver Skatteaktiver Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER Forpligtelser Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte obligationer til dagsværdi Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Andre forpligtelser Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Forpligtelser i alt Egenkapital Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Overført overskud Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Passiver i alt IKKE BALANCEFØRTE POSTER Garantier mv Andre eventualforpligtelser mv Garantier og andre eventualforpligtelser i alt Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 23 af 49

24 EGENKAPITALOPGØRELSE Jyske Bank-koncernen Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Valutaomregningsreserve Overført overskud I alt Minoritetsinteresser Total egenkapital Egenkapital 1. januar Periodens resultat Anden totalindkomst: Valutakursregulering af udenlandske enheder Regnskabsmæssig sikring af udenlandske enheder Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst efter skat Periodens totalindkomst Køb af egne aktier Salg af egne aktier Transaktioner med aktionærer Egenkapital 30. juni Egenkapital 1. januar Periodens resultat Anden totalindkomst: Valutakursregulering af udenlandske enheder Regnskabsmæssig sikring af udenlandske enheder Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst efter skat Periodens totalindkomst Kapitalforhøjelse Omkostninger ved kapitalforhøjelse Køb af egne aktier Salg af egne aktier Regulering af minoritetsinteresser Transaktioner med aktionærer Egenkapital 30. juni Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 24 af 49

25 KAPITALOPGØRELSE 30. juni Jyske Bank-koncernen 31. dec. 30. juni Egenkapital Immaterielle aktiver Udskudte skatteforpligtelser vedr. immaterielle aktiver Forsigtig værdiansættelse Udskudte skatteaktiver Øvrige fradrag Egentlig kernekapital Hybrid kernekapital efter reduktion Øvrige fradrag Kernekapital Ansvarlig lånekapital efter reduktion Forskel mellem forventet tab og regnskabsmæssige nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger under standardmetoden Øvrige fradrag Kapitalgrundlag Vægtet risikoeksponering med kreditrisiko mv Vægtet risikoeksponering med markedsrisiko Vægtet risikoeksponering med operationel risiko Vægtet risikoeksponering i alt Kapitalkrav fra Søjle I Kapitalkrav fra overgangsregler Kapitalkrav i alt Kapitalprocent 17,1 16,4 16,4 Kernekapitalprocent 16,5 15,8 15,8 Egentlig kernekapitalprocent 16,1 15,3 15,3 Kapitalprocenter er fra opgjort efter CRD III (Basel II). Pr. 30. juni udgør den samlede vægtede risikoeksponering efter Basel I mio. kr. for Jyske Bank-koncernen. Det medfører et kapitalkrav efter overgangsreglerne på 80 procent af kapitalkravet på 8 procent af den samlede vægtede risikoeksponering svarende til mio. kr. for Jyske Bank-koncernen. Ved udgangen af medførte overgangsreglerne et kapitalkrav på mio. kr. for Jyske Bank-koncernen. Overgangsregler for den samlede vægtede risikoeksponering fortsætter i de kommende år. For opgørelse af det individuelle solvensbehov henvises til Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 25 af 49

26 PENGESTRØMSOPGØRELSE I SAMMENDRAG Jyske Bank-koncernen Periodens resultat Regulering for ikke-likvide driftsposter og ændring i driftskapitalen Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle aktiver Køb af immaterielle aktiver 0-51 Pengestrømme fra investeringsaktivitet Kapitalforhøjelse Køb af egne aktier Salg af egne aktier Optagelse og indfrielse af efterstillede kapitalindskud Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm Likvider primo Likvider ultimo Likvider ultimo omfatter: Kassebeholdning mv Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Likvider ultimo Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 26 af 49

Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 1 af 46 Delårsrapport 1.-3. kvartal Ledelsesberetning Jyske Bank-koncernen i hovedtal 3 Sammendrag 4 Ledelsen

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2013

Indhold. Årsrapport 2013 2013 Årsrapport Årsrapport 2013 Indhold LEDELSESBERETNING Jyske Bank-koncernen i hovedtal 2 Sammendrag 3 Året 2013 4 Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 8 Nedskrivninger på udlån mv. 9 Beholdningsindtjening

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2014

Indhold. Årsrapport 2014 2014 Årsrapport Årsrapport 2014 Indhold LEDELSESBERETNING i hovedtal 2 Sammendrag 3 Året 2014 4 Årets resultat 7 Nedskrivninger på udlån mv. samt værdireguleringer af overtagne aktiver 11 Beholdningsresultat

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2011

Indhold. Årsrapport 2011 Årsrapport Årsrapport 2011 Indhold LEDELSESBERETNING Jyske Bank-koncernen i hovedtal 2 Ledelsen udtaler 3 Året 2011 4 Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 7 Nedskrivninger på udlån mv. 8 Beholdningsindtjening

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1)

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) 2014 ÅRSRAPPORT INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) LEDELSESBERETNING 2 BRFkredit i hovedtal 3 Sammendrag 4 Året 2014 5 Årets resultat 2014 8 Realkreditmarkedet 2014 10 Forretningsområder 12

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2010

Indhold. Årsrapport 2010 Årsrapport Indhold Årsrapport 2010 LEDELSESBERETNING Jyske Bank-koncernen i hovedtal 2 Ledelsen udtaler 3 Året 2010 4 Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 6 Nedskrivninger på udlån mv. 7 Beholdningsindtjening

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2013 4 Forventninger til 2014 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution 6 Funding 9

Læs mere

Årsrapport Jyske Bank Marketing

Årsrapport Jyske Bank Marketing Årsrapport Indhold Ledelsesberetning 1 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 1 Ledelsen udtaler 2 Året 2009 3 - Samfundsøkonomisk baggrund 4 - Basisindtjening 5 - Forretningsomfang 5 - Bruttoindtjening 6 -

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2012 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2012 1 Årsrapport 2012 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2012 4 Forventninger til 2013 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Side 1 af 24 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 5. august 2015 Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Resultatet før skat

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2012 31. MARTS 2012 RESULTAT s resultat før skat blev 1.788 mio. kr. mod 1.004 mio. kr. i 1.

Læs mere

Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning

Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning Til NASDAQ OMX Copenhagen Fondsbørsmeddelelse nr. 18, 13. august Halvårsrapport for A/S Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,3 pct. p.a. Halvårets basisindtægter blev på 1.597

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. CVR-nr. 32 77 66 55

ÅRSRAPPORT 2012. CVR-nr. 32 77 66 55 ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 7 Ledelsen i Saxo Privatbank

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning på 18,8 pct. p.a.

Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning på 18,8 pct. p.a. Til NASDAQ OMX Copenhagen 7. maj Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 4 Forventninger til 2010 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån 6 Funding 8 Kapital- og risikostyring

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/08 21. oktober 2008 1 / 31 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Ledelsesberetning Hovedtal Sydbank-koncernen 5 Beretning 6 Ledelsespåtegning 12 Regnskab

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

6. februar 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008

6. februar 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen 6. februar 2009 Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008 Årets resultat efter skat er på 184 mio. kr. Tilfredsstillende nettorente- og gebyrindtjening

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013 ÅRSRAPPORT for BRFkredit-koncernen 2013 KORT OM BRFKREDIT-KONCERNEN * MISSION BRFkredit finansierer fast ejendom og til byder dertil knyttede finansielle produkter og services. VISION Konkurrencedygtig

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%.

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for 1.3. kvartal 2006 24.10.2006

Læs mere

FIH årsrapport 2014 CVR-NR. 17029312

FIH årsrapport 2014 CVR-NR. 17029312 FIH årsrapport 2014 CVR-NR. 17029312 Indhold Indhold... 1 Resume... 2 Hovedtal... 3 Forord... 4 Årets resultat... 6 Likviditet og funding... 12 Kreditrisiko og andre typer risici... 13 Solvensbehov og

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere