Jyske Bank Delårsrapport 1. halvår 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jyske Bank Delårsrapport 1. halvår 2015"

Transkript

1 Jyske Bank Delårsrapport Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 1 af 49

2 Delårsrapport Ledelsesberetning Jyske Bank-koncernen i hovedtal 3 Sammendrag 4 Ledelsen udtaler 4 5 Nedskrivninger på udlån mv. samt værdireguleringer af overtagne aktiver 8 Beholdningsresultat 9 Bankaktiviteter 10 Realkreditaktiviteter 12 Leasingaktiviteter 14 Basis- og beholdningsresultat 15 Kapitalforhold og kapitalstyring 16 Likviditetsstyring 17 Øvrig information 19 Påtegning Ledelsespåtegning 21 Perioderegnskab Resultatopgørelse og opgørelse af totalindkomst 22 Balance 23 Egenkapitalopgørelse 24 Kapitalopgørelse 25 Pengestrømsopgørelse i sammendrag 26 Noter 27 Jyske Bank A/S 42 Jyske Bank A/S Vestergade Silkeborg Telefon CVR-nr Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 2 af 49

3 Jyske Bank-koncernen i hovedtal BASISRESULTAT OG PERIODENS RESULTAT Indeks 15/14 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. Året Netto renteindtægter Netto gebyr- og provisionsindtægter Kursreguleringer Øvrige indtægter Indtægter fra operationel leasing (netto) Basisindtægter Basisomkostninger Basisresultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før skat Skat Periodens resultat BALANCE I SAMMENDRAG, ULTIMO Udlån heraf realkreditudlån heraf bankudlån heraf repoudlån Obligationer og aktier mv Aktiver i alt Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån heraf bankindlån heraf repoindlån Udstedte obligationer til dagsværdi Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Efterstillede kapitalindskud Egenkapital NØGLETAL Periodens resultat pr. aktie (kr.) 14,6 34,0-10,5 4,1-2,3 5,8 25,5 35,1 Periodens resultat pr. aktie (udvandet) (kr.) 14,6 34,0-10,5 4,1-2,3 5,8 25,5 35,1 Resultat før skat p.a. i pct. af primo egenkapital 13,1 32,1-18,9 7,3-6,9 13,8 54,6 17,8 Periodens resultat i pct. af gnsn. egenkapital 4,9 12,3-3,5 1,4-0,8 2,0 10,8 13,7 Omkostninger i pct. af indtægter 58,9 42,7-51,9 67,6 70,5 58,6 32,4 51,4 Kapitalprocent 17,1 16,4-17,1 16,3 16,4 16,7 16,4 16,4 Egentlig kernekapitalprocent (CET1 %) 16,1 15,3-16,1 15,3 15,3 15,7 15,3 15,3 Individuelt solvensbehov (%) 11,0 10,4-11,0 10,7 10,9 10,7 10,4 10,9 Kapitalgrundlag (mio. kr.) Vægtet risikoeksponering (mio. kr.) Ultimokurs pr. aktie (kr.) Indre værdi pr. aktie (kr.) Kurs/indre værdi pr. aktie (kr.) 1,1 1,1-1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 Antal heltidsmedarbejdere ultimo perioden BRFkredit indgår i resultatopgørelsen fra 1. maj og i balancen fra ultimo 2. kvartal. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 3 af 49

4 SAMMENDRAG Basisindtægter mio. kr. ( : mio. kr. ekskl. badwill på mio. kr.) Resultat før skat mio. kr. ( : 443 mio. kr. ekskl. badwill på mio. kr.) Resultat før skat forrenter primoegenkapitalen med 13,1% p.a. ( : 5,1% p.a. ekskl. badwill) Kursreguleringer under basisresultat 386 mio. kr. ( : 76 mio. kr.) Nedskrivninger på udlån mv. under basisresultat 351 mio. kr. ( : 838 mio. kr.) o Heraf udgør ledelsesmæssigt skøn 270 mio. kr. ( : 0 mio. kr.) Udlån 375 mia. kr. (ultimo : 362 mia. kr.) o o Realkreditudlån 234 mia. kr. (ultimo : 219 mia. kr.) Bankudlån 114 mia. kr. (ultimo : 120 mia. kr.) Bankindlån 129 mia. kr. (ultimo : 133 mia. kr.) Kapitalprocent 17,1, heraf egentlig kernekapitalprocent 16,1 (ultimo : 16,4 og 15,3) o Kapitalbuffer 10,3 mia. kr. (ultimo : 9,7 mia. kr.) o Målsætning: kapitalprocent 17,5 og egentlig kernekapitalprocent 14,0 Fusionen med BRFkredit: o o Resultat før skat i BRFkredit 362 mio. kr. ( : 53 mio. kr.) Alle omkostnings- og indtjeningssynergier forventes at få fuld årseffekt medio 2018 mod tidligere ultimo 2018 o Forventede integrationsomkostninger er nu på mio. kr. (seneste udmelding mio. kr.) LEDELSEN UDTALER I forbindelse med offentliggørelsen af delårsrapporten for udtaler ordførende direktør Anders Dam: Med et resultat før skat på mio. kr. leverer Jyske Bank-koncernen et resultat for, der er klart bedre end vores forventninger. Fremgangen for de nye boliglån fortsætter, og der er pr. 30. juni ydet boliglån for 47 mia. kr. og aktuelt for 50 mia. kr. Fusionen med BRFkredit er samlet set foran planen, og der er i 2. kvartal gennemført IT-konvertering af BRFkredit Bank til Jyske Bank. Basisomkostningerne falder kvartal for kvartal, hvilket afspejler effekten af organisationstilpasningerne, der bl.a. har medført en reduktion på 332 medarbejdere siden 30. april. Som følge af generelt forbedrede økonomiske konjunkturer falder nedskrivninger under basisresultat til 351 mio. kr. heri indgår et ledelsesmæssigt skøn på 270 mio. kr. på grund af stigende renter og det forlængede importstop af danske varer til Rusland, der især rammer landbruget. Periodens resultat forrenter primoegenkapitalen med 13,1% p.a., og den egentlige kernekapitalprocent stiger til 16,1, hvilket bekræfter styrken af koncernens kapitalgrundlag og stiller koncernen gunstigt i forhold til vækst, krav fra Standard & Poor s, nye lovkrav samt eventuelle opkøb, aktietilbagekøb eller udbytte, slutter Anders Dam. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 4 af 49

5 Samfundsøkonomisk udvikling Ved årets begyndelse var forventningen en moderat økonomisk vækst. Siden da er udsigterne for dansk økonomi forbedrede. Med baggrund i et stigende privatforbrug og bedring på boligmarkedet i det meste af landet forventes den moderate økonomiske vækst at udvikle sig til et egentligt økonomisk opsving. Væsentlige forhold Integrationen med BRFkredit forløber hurtigere end forventet. Målet for de årlige synergier er uændret mindst 600 mio. kr. og forventes nu at få fuld årseffekt fra medio 2018 mod tidligere ultimo Integrationsomkostninger forventes nu at blive i intervallet mio. kr. mod seneste udmelding på mio. kr. Vækst i nye boliglån er fortsat med uformindsket styrke i og har nået et niveau på 47 mia. kr. ultimo juni og dags dato 50 mia. kr. Den årlige indtjening herpå udligner fremover den tabte provisionsindtjening fra Totalkredit. Antallet af heltidsmedarbejdere er ved udgangen af mod pr. 30. april, hvor Jyske Bank fusionerede med BRFkredit. Koncernens omkostninger følger den udmeldte plan, herunder planen for reduktion af medarbejderantallet til et niveau på ca heltidsmedarbejdere. Den sidste del af perioden har været præget af uro på rentemarkederne og stigende lange renter. Renteuroen har medført en lavere konverteringsaktivitet end tidligere på året. De stigende lange renter har til gengæld påvirket kursreguleringer på kunders forretninger vedrørende rentesikring positivt. Nationalbankens indskudsbevisrente er uændret -0,75 %, og indlånsforretningen er dermed fortsat præget af de negative renter. Ultimo januar indgik Jyske Bank og Jyske Invest Fund Management aftale om porteføljerådgivning og distribution, så Jyske Bank fremover rådgiver Jyske Invest om alle investeringer og varetager salg af Jyske Invests fonde til distributører, primært andre pengeinstitutter. Jyske Bank ønsker med aftalen at skabe mulighed for yderligere vækst på kapitalforvaltningsområdet og dermed positionere Jyske Bank som en betydende kapitalforvalter. Sammenlægningen er implementeret i 2. kvartal. Jyske Bank overtog i denne forbindelse 23 medarbejdere. Standard & Poor s bekræftede d. 13. juli Jyske Banks rating. Jyske Banks mere robuste kapital- og risikoposition opvejer, at Standard & Poor s ikke længere indregner statslig støtte i ratingen. Jyske Banks aktuelle kapitalforhold er tæt på Standard & Poor s langsigtede kapitalforventninger til banken. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 5 af 49

6 Periodens resultat Jyske Bank-koncernen opnåede i et resultat før skat på mio. kr. Beregnet skat udgjorde 414 mio. kr., og resultat efter skat udgjorde mio. kr. Resultat før skat forrentede primoegenkapitalen med 13,1% p.a. mod 32,1% p.a. i tilsvarende periode i, hvor der indgik badwill på mio. kr. BASISRESULTAT OG PERIODENS RESULTAT Indeks 15/14 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. Året Netto renteindtægter Netto gebyr- og provisionsindtægter Kursreguleringer Øvrige indtægter Indtægter fra operationel leasing (netto) Basisindtægter Basisomkostninger Basisresultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før skat Skat Periodens resultat BRFkredit indgår i resultatopgørelsen fra 1. maj og i balancen fra ultimo 2. kvartal. Basisindtægter udgør mio. kr. mod mio. kr. i, og basisomkostninger udgør mio. kr. mod mio. kr. i. Basisresultatet udgør mio. kr. mod mio. kr. i. Netto renteindtægter udgør mio. kr. mod mio. kr. i. Netto renteindtægterne understøttes af den fortsatte vækst i boligudlån og sammenlægningen med BRFkredit, men påvirkes negativt af det lave renteniveau, lave genplaceringsrenter, fortsat pres på rentemarginalerne som følge af konkurrencesituationen og et fald i traditionelle bankudlån. Netto gebyr- og provisionsindtægter udgør 967 mio. kr. mod 775 mio. kr. i. Stigningen kan henføres til 1. kvartal, hvor den gunstige udvikling på de finansielle markeder resulterede i store afkastafhængige gebyrer, og det lave renteniveau medførte stor konverteringsaktivitet i BRFkredit. Jyske Bank tilbyder stadig gebyrfri flytning af boliglån. Kursreguleringer udgør 386 mio. kr. mod 76 mio. kr. i. De stigende markedsrenter har haft en positiv påvirkning på kunders forretninger vedrørende rentesikring, og der er en positiv kursregulering herpå på 296 mio. kr. mod en negativ kursregulering på 292 mio. kr. i samme periode sidste år. Øvrige indtægter udgør 120 mio. kr. mod mio. kr. i. Forskellen skyldes primært indregningen af badwill relateret til fusionen med BRFkredit (2.360 mio. kr.) og fortjeneste ved salg af Silkeborg Data (296 mio. kr.). Basisomkostninger udgør mio. kr. mod mio. kr. i. I er koncernens nedskrivninger under basisresultatet på 351 mio. kr., hvilket understreger, at dansk økonomi er i bedring. Med baggrund i stigende renter og det forlængede importstop af danske varer til Rusland, der især rammer landbruget, er der indregnet et ledelsesmæssigt skøn på 270 mio. kr. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 6 af 49

7 BALANCE I SAMMENDRAG, ULTIMO Indeks 15/14 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. Året Udlån heraf realkreditudlån heraf bankudlån, traditionelle bankudlån heraf bankudlån, nye boligudlån heraf repoudlån Obligationer og aktier mv Aktiver i alt Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån heraf bankindlån heraf repoindlån Udstedte obligationer til dagsværdi Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Forretningsomfang og finansiel stilling Trods de forbedrede udsigter for dansk økonomi er efterspørgslen efter nyudlån hos erhvervskunderne fortsat lav, og konkurrencesituationen er hård. Traditionelle bankudlån til privatkunder er stabile. Salget af nye boliglånsprodukter forløber fortsat tilfredsstillende og er den væsentligste årsag til, at koncernens samlede udlån ekskl. repoudlån udviser en stigning på 2,4% i forhold til ultimo. Ved udgangen af har Jyske Bank, siden lanceringen af bankens egne nye boliglånsprodukter medio december 2013, ydet boliglån for 47 mia. kr. og dags dato 50 mia. kr. Ultimo er der i koncernen balanceført 46 mia. kr. mod 31 mia. kr. ultimo. I samme periode er traditionelle bankudlån faldet fra 102 mia. kr. til 97 mia. kr. Faldet vedrører primært statslige institutioner, sekundært erhvervskunder. På realkreditudlån opleves der modsat en vækst i udlån til erhvervskunder. Ultimo udgør bankindlån (ekskl. repoindlån) 129 mia. kr., hvilket er ca. 4 mia. kr. mindre end ultimo og et mindre fald i forhold til 1. kvartal. Udviklingen er et resultat af det lave renteniveau og de gennemførte forretningsmæssige tiltag målrettet mod optimering af indlånsporteføljens omfang og prissætning. Ultimo udgør forretningsomfanget inden for kapitalforvaltning 123 mia. kr. mod 94 mia. kr. ultimo. Udviklingen kan i høj grad henføres til aftalen om porteføljerådgivning mellem Jyske Bank og Jyske Invest Fund Management, men også en fortsat tilgang af midler fra kunder. Formueværdierne i Jyske Invest, som Jyske Bank er depotbank for, udgør 64 mia. kr. ultimo mod 61 mia. kr. ultimo. Efter halvårets konsolidering udgjorde koncernens egenkapital 29 mia. kr. mod 27,6 mia. kr. ultimo. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 7 af 49

8 Nedskrivninger på udlån mv. samt værdireguleringer af overtagne aktiver Under basisresultatet er der udgiftsført 351 mio. kr. i nedskrivninger på udlån mv. mod 838 mio. kr. i samme periode i. I den regulatoriske regnskabsopstilling er der udgiftsført 852 mio. kr. i nedskrivninger på udlån mv. Forskellen til nedskrivninger under basisresultatet skyldes reklassifikation vedrørende nedskrivninger på værdiforringede udlån fra BRFkredit Bank, BRFkredit og SparLolland. Der er i konstateret en væsentlig lavere tilgang af nye nedskrivningsengagementer, og samtidigt er der konstateret forbedringer på en række allerede nedskrevne engagementer med faldende nedskrivninger til følge. UDLÅN OG GARANTIER SAMT VÆRDIREGULERINGER PÅ UDLÅN MV. Indeks 15/14 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. Året Udlån og garantier Rentenulstillede udlån og udlån med 90-dages overtræk/restance Individuelt vurderede udlån: Udlån med OIV før nedskrivninger Nedskrivninger Udlån med OIV efter nedskrivninger Nedskrivnings- og hensættelsessaldo Individuelle nedskrivninger mv Gruppevise nedskrivninger mv Værdiregulering af overtagne aktiver: Underkurssaldo på overtagne aktiver, primo Underkurs i forbindelse med virksomhedssammenslutninger Anden tilgang Positive værdireguleringer (renteindtægter) Negative værdireguleringer (tabsafskrevet) Underkurssaldo på overtagne aktiver, ultimo Samlet saldo for nedskrivninger på udlån mv. og underkurssaldo på overtagne aktiver Driftsmæssige nedskrivninger på udlån mv Driftsmæssige tab Samlet saldo for nedskrivninger på udlån mv. og underkurssaldo på overtagne aktiver udgør 2,2% af de samlede udlån og garantier. Ved udgangen af har Jyske Bank-koncernen ingen engagementer, der udgør mere end 10% af det justerede kapitalgrundlag. Koncernen har fire engagementer, der ligger mellem 5% og 7,5% af det justerede kapitalgrundlag, og to engagementer, der ligger mellem 7,5% og 10% af det justerede kapitalgrundlag. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 8 af 49

9 Beholdningsresultat BEHOLDNINGSRESULTAT Indeks 15/14 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. Året Netto renteindtægter Netto gebyr- og provisionsindtægter Kursreguleringer Øvrige indtægter Indtægter Omkostninger Beholdningsresultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Beholdningsresultat Beholdningsresultat udgør 314 mio. kr. mod 162 mio. kr. i tilsvarende periode i. Ved sammenligning med skal der tages højde for, at indregningen af beholdningsindtjening fra BRFkredit startede 1. maj. Resultatet er negativt påvirket af kursudviklingen på beholdningen af danske realkreditobligationer, som dog i væsentligt omfang har været renterisikoafdækket. Disponeringen af koncernens aktiepositioner har bidraget positivt til resultatet. Vurderet ud fra den valgte forsigtige risikoprofil og det aktuelle renteniveau er beholdningsresultatet tilfredsstillende. Markedsrisiko Den samlede Value-at-Risk på rente-, valuta og aktierisiko udgør 60 mio. kr. ved udgangen af 2. kvartal (opgjort med 1 dags horisont og 99% sandsynlighed) mod 19 mio. kr. ultimo. Stigningen kan primært henføres til koncernens portefølje af danske realkreditobligationer, der er påvirket af øget volatilitet i danske renter. % 0,3 Udvikling i Value-at-Risk i procent af egenkapital 0,2 0,1 0, Total Renter Valuta Aktier Koncernens portefølje af obligationer under hold-til-udløb udgør 4,9 mia. kr. mod 6,9 mia. kr. ultimo. Den er fortsat domineret af kreditsikre værdipapirer. Ved udgangen af er markedsværdien 201 mio. kr. større end den regnskabsmæssige værdi mod 246 mio. kr. ultimo. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 9 af 49

10 Segmentoplysninger Koncernen har ændret forretningssegmenterne, så de bedre afspejler samtlige aktiviteter i bank, realkredit og leasing inklusiv de investeringsaktiviteter, der knytter sig til kundernes almindelige forretninger. Beholdningsresultatet i de juridiske enheder knyttes til de pågældende enheders aktiviteter. Sammenligningstal er tilpassede. Bankaktiviteter RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG Indeks 15/14 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. Året Netto renteindtægter Netto gebyr- og provisionsindtægter Kursreguleringer Øvrige indtægter Basisindtægter Basisomkostninger Basisresultat før nedskrivninger på udlån Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før skat BALANCE I SAMMENDRAG, ULTIMO Udlån heraf bankudlån heraf repoudlån Aktiver i alt Indlån heraf bankindlån heraf repoindlån Udstedte obligationer Resultat før skat Resultatet før skat for bankaktiviteter udgør mio. kr. mod mio. kr. i tilsvarende periode i, hvor der var indregnet badwill på mio. kr. Salg af nye boliglån udgør fortsat en væsentlig aktivitet og bidrager positivt til nettorenteindtægterne, der i øvrigt er præget af en hård konkurrence på markedspladsen, hvilket presser rentemarginalerne og volumen af traditionelle bankudlån. Dertil kommer, at det lave renteniveau fortsat presser indlånsforretningen. Der opleves en resultatmæssig fremgang inden for handels- og investeringsaktiviteter, hvilket primært skyldes tilgang af kunder. Netto gebyr- og provisionsindtægterne er fortsat tilfredsstillende men påvirkes negativt af, at faldende aktie- og obligationsmarkeder har medført lavere afkastafhængige investeringsgebyrer i den sidste del af perioden. Hertil kommer, at Jyske Bank stadig tilbyder gebyrfri flytning af boliglån. Resultatet er positivt påvirket af stigningen i de lange renter i periodens slutning. For halvåret som helhed er der således en positiv kursregulering på kunders forretninger vedrørende rentesikring på 296 mio. kr. ( : -292 mio. kr.). Modsat har rentestigningerne haft negativ effekt på kursreguleringer på realkreditobligationer. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 10 af 49

11 Omkostningerne er på niveau med det forventede. Forretningsomfang Volumen i traditionelle bankudlån falder. Indenfor erhvervssegmentet opleves der fortsat en moderat efterspørgsel og en skærpet konkurrence. For privatsegmentet er udviklingen i bankudlån ekskl. nye boligudlånsprodukter stabil. Væksten i de nye boligudlånsprodukter slår ikke igennem under Bankaktiviteter, da der i samtidigt er overført stor volumen til BRFkredit, hvorfor væksten er synlig under Realkreditaktiviteter. Indenfor handels- og investeringsaktiviteter har volatiliteten på de finansielle markeder resulteret i øget kundeaktivitet indenfor risikostyring på både aktiv- og passivsiden. Dertil kommer en tilgang i midler under forvaltning. Samlet set har dette resulteret i øget forretningsvolumen og øgede markedsandele med stigende indtjening til følge. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 11 af 49

12 Realkreditaktiviteter RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG Indeks 15/14 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. Året Netto renteindtægter Netto gebyr- og provisionsindtægter Kursreguleringer Øvrige indtægter Basisindtægter Basisomkostninger Basisresultat før nedskrivninger på udlån mv Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før skat BALANCE I SAMMENDRAG, ULTIMO Udlån heraf realkreditudlån heraf bankudlån Aktiver i alt Bankindlån Udstedte obligationer Realkreditaktiviteterne indgår i resultatopgørelsen fra 1. maj og i balancen fra ultimo 2. kvartal. Resultat før skat 2. kvartals resultat før skat er negativt påvirket af fald i renteindtægterne, negative kursreguleringer, omkostninger til opsagte medarbejdere og positivt påvirket af tilbageførte nedskrivninger sammenlignet med 1. kvartal. Netto renteindtægterne er negativt påvirkede af overdragelsen af bankaktiviteterne til Jyske Bank i maj måned. Gebyrindtægterne er fortsat positivt påvirkede af den igangværende konverteringsaktivitet, der dog er aftagende i 2. kvartal, hvor der ikke har været gebyrindtægter fra refinansiering af rentetilpasningslån. Bidragsindtægterne er stigende, hvilket hovedsageligt skyldes en større låneportefølje. Samme forhold gør sig gældende for fælles fundede boliglån. Den negative kursregulering i perioden skyldes hovedsageligt kurstab i forbindelse med salg af bankaktiviteterne. Herudover har der været tab på selskabets basisbeholdning af realkreditobligationer, som benyttes i forbindelse med kunders indfrielse af realkreditlån. Omkostningerne er steget med 12 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes udgiftsførte lønomkostninger til opsagte medarbejdere med 15 mio. kr. (integrationsomkostninger). Nedskrivninger på udlån mv. udgør 48 mio. kr. for. Heraf udgør 2. kvartal en indtægt på 28 mio. kr., hvilket skyldes tilbageførte nedskrivninger inden for erhvervssegmentet. Forretningsomfang Realkreditaktiviteter fortsætter den positive udvikling, og siden sammenlægning mellem Jyske Bank og BRFkredit udviser realkreditaktiviteten en vækst fra nominelt 194,9 mia. kr. til nominelt 228,9 mia. kr., heraf 9,6 mia. kr. i 2. kvartal. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 12 af 49

13 Stigningen henføres til både privat- og erhvervsmarkedet. Væksten på privatmarkedet kommer primært som følge af de nye boligudlånsprodukter etableret gennem Jyske Bank, sekundært som følge af en øget efterspørgsel på realkreditlån fra kunderne. I 2. kvartal af er BRFkredits bankaktivitet overdraget til Jyske Bank. Heraf udgjorde udlån 2,6 mia. kr. og indlån 4,5 mia. kr. For yderligere oplysninger vedrørende BRFkredit henvises til BRFkredits delårsrapport for. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 13 af 49

14 Leasingaktiviteter RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG Indeks 15/14 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. Året Netto renteindtægter Netto gebyr- og provisionsindtægter Kursreguleringer Øvrige indtægter Indtægter fra operationel leasing (netto) Basisindtægter Basisomkostninger Basisresultat før nedskrivninger på udlån mv Nedskrivninger på udlån mv Resultat før skat BALANCE I SAMMENDRAG, ULTIMO Udlån Aktiver i alt Indlån Resultat før skat Resultatet før skat for leasingaktiviteterne udgør 177 mio. kr. mod 179 mio. kr. i tilsvarende periode i. Resultatet er tilfredsstillende og er opnået på baggrund af et stigende forretningsomfang og fokus på omkostningsstyring. Der opleves fremgang indenfor operationel leasing primært som følge af forbedrede marginaler men også på grund af fortjeneste ved salg af biler med åben restværdier. Stigende anvendelse af kontrakter med forhandlerbonus påvirker netto gebyr- og provisionsindtægterne negativt, da gebyrindtægten periodiseres over kontraktens løbetid. Omkostninger udgør 81 mio. kr. og ligger under samme periode i. Forretningsomfang I har nysalget været tilfredsstillende, og der er netto tilgang til forretningsomfanget. Fremadrettet forventes der fortsat en positiv udvikling i forretningsomfanget. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 14 af 49

15 Basis- og beholdningsresultat Resultat før skat for fordelt på basis- og beholdningsresultat fremgår nedenfor. FORDELING AF PERIODENS RESULTAT Basisresultat Reklassifikation I alt Basisresultat Reklassifikation I alt Netto renteindtægter Netto gebyr- og provisionsindtægter Kursreguleringer Øvrige indtægter Indtægter fra operationel leasing (netto) Indtægter Omkostninger Resultat før nedskrivninger på udlån mv Nedskrivninger på udlån mv Resultat før skat Beholdningsresultat Beholdningsresultat Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 15 af 49

16 Kapitalforhold og kapitalstyring Egentlig kernekapital og kapitalgrundlag Ved udgangen af udgør egentlig kernekapital (CET1) mio. kr. og 94% af kapitalgrundlaget mod mio. kr. og 93% ultimo. Den egentlig kernekapitalprocent er steget til 16,1. KAPITAL- OG KERNEKAPITALPROCENT 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. Ultimo Kapitalprocent 17,1 16,3 16,4 16,7 16,4 16,4 Kernekapitalprocent inkl. hybrid kapital 16,5 15,7 15,8 16,2 15,8 15,8 Egentlig kernekapitalprocent (CET1) 16,1 15,3 15,3 15,7 15,3 15,3 Jyske Bank-koncernens samlede vægtede risikoeksponering udgør 177 mia. kr. ved udgangen af mod 176 mia. kr. ultimo. Jyske Bank-koncernens samlede vægtede risikoeksponering med kreditrisiko udgør 138 mia. kr. svarende til 78% af den samlede vægtede risikoeksponering. Den samlede vægtede risikoeksponering med kreditrisiko er påvirket af to modsatrettede forhold: en lavere volumen i traditionelle banklån, der reducerer risikoeksponeringen og en vækst i nye boliglån, der forøger risikoeksponeringen. Jyske Bank har fastlagt en langsigtet kapitalmålsætning om en kapitalprocent på 17,5 og en egentlig kernekapitalprocent på 14,0 med fuldt implementerede kapitaldækningsregler i Individuelt solvensbehov og kapitalbuffer Det individuelle solvensbehov for Jyske Bank-koncernen fastlægges som det højeste af henholdsvis den interne metode, Finanstilsynets 8+tilgang samt lovfastsatte grænser. Ud over minimumskapitalen er det individuelle solvensbehov underlagt overgangsreglerne for AIRB-institutter. Jyske Bank-koncernen har ultimo opgjort et individuelt solvensbehov på 11,0% af den samlede vægtede risikoeksponering mod 10,9% ultimo. Hertil kommer et SIFI-krav på 0,3 procent ultimo. Sammenholdt med det faktiske kapitalgrundlag på 30 mia. kr. var der ved udgangen af en kapitalbuffer på 10,3 mia. kr. svarende til 5,8 procentpoint. Kapitalbufferen plus den løbende indtjening angiver den kritiske grænse for det maksimale tab, der kan forekomme uden behov for ekstra tilførsel af kapital. Jyske Bank-koncernens store andel af egentlig kernekapital underbygger kvaliteten af den samlede kapital. Kapitalbehov efter overgangsregler efter Basel I er 9,3% mod 9,2% ultimo. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 16 af 49

17 Likviditetsstyring Koncernens likviditetsberedskab Ved udgangen af 2. kvartal udgjorde koncernens likviditetsberedskab 69 mia. kr. mod 55 mia. kr. ultimo. Fordelingen af likviditetsberedskabet på de 3 forskellige interne likviditetsklasser er afspejlet i nedenstående figur: 7% 11% Belånbare i Nationalbanken Belånbare i ECB Ikke belånbare i nationalbanker 82% Likviditetsberedskabet, målt i et stress scenarie, hvor det forudsættes, at koncernen afskæres fra refinansiering på de internationale finansielle lånemarkeder for usikret seniorgæld samt fra markedet for de såkaldte senior sikrede obligationer, opgøres til 44,6 mia. kr. efter 12 måneder og 36,6 mia. kr. efter 24 måneder. LIKVIDITETSBEREDSKAB OG AFLØB Mia. kr. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. Ultimo Udgangspunkt ultimo perioden 69,0 61,5 55,1 52,4 54,3 55,1 3 mdr. 57,3 45,4 48,2 38,1 44,0 48,2 6 mdr. 53,8 41,9 42,4 32,0 33,5 42,4 9 mdr. 46,5 35,6 39,7 27,7 30,9 39,7 12 mdr. 44,6 27,4 30,3 25,2 25,8 30,3 Likviditetsreserven målt ved 152, stk. 1, nr. 2 i Lov om Finansiel Virksomhed har til stadighed ligget højt. Ultimo 2. kvartal lå likviditetsbrøken på 22,1 procent, hvilket er en overdækning på 121 procent mod 144 procent ultimo. Liquidity Coverage Ratio Jyske Bank er et systemisk finansielt institut og skal derfor opfylde det nye likviditetsnøgletal Liquidity Coverage Ratio (LCR) på 100% fra og med 1. oktober. Jyske Bank såvel som BRFkredit har i løbet af gradvist foretaget tilpasninger af likviditetsberedskabet (øget beholdningen af Level 1a aktiver), justeret repo positioner samt udbygget koncernens basis likviditetsbalance. Koncernens LCR ratio var pr. 30. juni 111%. Koncernens minimumsmålsætning om buffer til LCR lovkravet er moderat højere end de aktuelle niveauer pr. ultimo. Ses der bort fra begrænsningen på indregning af realkreditobligationer i LCR reserven (max. 70% af den total LCR reserve) kan koncernens proforma LCR opgøres til 142% pr. 30. juni. Koncernens finansieringsprofil Ultimo 2. kvartal er porteføljen af traditionelle bankudlån fortsat mere end finansieret af bankindlån. Realkreditudlån er finansieret ved udstedelse af realkreditobligationer. Afløbsprofilen på koncernens seniorgæld samt senior sikrede udstedelser fra BRFkredits kapitalcenter er illustreret i nedenstående figur. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 17 af 49

18 mia. kr H > 2020 Jyske Bank senior unsecured EMTN bonds & long term senior debt BRF senior secured bonds BRF senior unsecured bonds Kapitalmarkedsfinansiering via låneprogrammer Ultimo 2. kvartal udgjorde fremskaffelse af likviditet under CP-programmet 24,2 mia. kr. (EUR 3,3 mia.) mod 20,6 mia. kr. (EUR 2,8 mia.) ultimo. Længere løbende seniorgældsudstedelser under Jyske Banks EMTN program samt øvrig langfristet seniorgæld udgjorde 19 mia. kr. mod 17,2 mia. kr. ultimo. De internationale kapitalmarkeder var i perioden maj-juni, primært pga. uroen omkring Grækenland, præget af øget volatilitet, stigende lange renter og udvidelser af kreditspænd især på langfristet fastforrentet senior gæld og ansvarlig kapital. Jyske Bank benyttede de attraktive markedsvilkår i perioden op til maj til at være aktiv i privat placeringsmarkedet, hvor der blev udstedt 2-årige obligationer for SEK 1 mia., 5-årige obligationer for SEK 1,35 mia. samt en mindre 7 årig obligation på EUR 10 mio. Yderligere blev der i marts udstedt en 3-årig offentlig benchmarkobligation på EUR 500 mio. Mere end 90% af obligationen blev solgt til udenlandske investorer, hvilket viser, at Jyske Bank har opbygget en stærk adgang til den europæiske investorbase. Som led i den ordinære styring af afløbsprofilen har Jyske Bank pr. ultimo juni tilbagekøbt EMTN-udstedelser med kortere løbetid for 1,5 mia. kr. Hovedparten af Jyske Banks nye boligudlånsprodukter finansieres under fælles funding-aftalen. Ultimo 1 halvår er der under fælles funding-aftalen finansieret 27,6 mia. kr. mod 14,1 mia. kr. ultimo. Refinansiering i realkreditaktiviteter Den største likviditetspåvirkning fra BRFkredit på koncernens likviditetsrisikoprofil er refinansieringsrisikoen. For at reducere denne refinansieringsrisiko er refinansieringerne bl.a. blevet spredt ud på 3 årlige terminer med øje for, at de enkelte serier skal være så store, at de kan indregnes i kreditinstitutters likviditetsbuffere i de kommende LCR-krav. Endvidere har BRFkredit i løbet af finansieret og refinansieret F1-lån og fælles funding-boligudlån i RTL F obligationer (Forfinansierede obligationer). Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over såvel planlagt refinansiering af realkreditobligationer samt fordeling af lånerestgæld på realkreditudlånene. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 18 af 49

19 PLANLAGT REFINANSIERING OG FORDELING AF LÅNERESTGÆLD Mia. kr. Planlagt Termin refinansieringsbeløb Funding Lån Udløb pr. (udbudt mængde) Udløb pr. Refinansieringstermin refinansieringstermin + 2 år (RTL F) F1 F3 F5 Øvrige okt-15 8,3 2,0 6,3 6,3 1,0 0,5 0,5 jan-16 47,0 11,1 35,9 35,9 4,8 3,5 2,8 apr-16 8,6 2,9 5,7 5,7 1,4 0,0 1,5 okt-16 5,7 4,5 1,2 1,2 0,6 2,0 1, ,0 29,0 0,0 0,0 8,3 6,8 13, ,4 26,4 0,0 0,0 9,0 13,8 3, ,4 12,4 0,0 0,0 0,0 10,8 1, ,9 3,9 0,0 0,0 0,0 3,1 0, ,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,3 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1, ,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 Note: Tabellen indeholder ikke fastforrentede lån. Fordeling af BRFkredits udlånsportefølje på lånetyper 7% 39% Rentetilpasningslån med refinansering indenfor det næste år Refinansiering efter mere end 1 år 54% Andre udlånstyper (f.eks. Fastrente mm.) Øvrig information Tilsynsdiamanten Jyske Bank A/S Tilsynsdiamanten fastlægger en række særlige risikoområder med angivne grænseværdier, som institutterne som udgangspunkt bør ligge inden for. Opgørelse af tilsynsdiamantens grænseværdier for Jyske Bank A/S præsenteres nedenfor. TILSYNSDIAMANTEN FOR JYSKE BANK A/S 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. Ultimo Summen af store eksponeringer < 125% af det justerede kapitalgrundlag 0% 0% 0% 0% 0% 0% Udlånsvækst < 20% om året 0% 4% 9% 5% 5% 9% Ejendomseksponering < 25% af de samlede udlån 7% 7% 7% 7% 8% 7% Stabil funding < 1 0,67 0,71 0,72 0,72 0,71 0,72 Likviditetsoverdækning > 50% 174% 137% 129% 130% 148% 129% Jyske Bank A/S opfylder alle tilsynsdiamantens pejlemærker. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 19 af 49

20 Tilsynsdiamanten BRFkredit a/s Tilsynsdiamanten fastlægger en række særlige risikoområder med angivne grænseværdier, som institutterne som udgangspunkt bør ligge inden for. Ikrafttræden for tilsynsdiamanten sker i henholdsvis 2018 og Opgørelse af tilsynsdiamantens grænseværdier for BRFKredit a/s præsenteres nedenfor. TILSYNSDIAMANTEN FOR BRFkredit a/s 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. Ultimo Koncentrationsrisiko < 100% 72,5% 74,6% 76,4% ,4% Udlånsvækst < 15% om året i segment: Ejerboliger og fritidshuse 23,1% 17,4% 9,1% - - 9,1% Boligudlejningsejendomme 7,0% 4,8% 4,0% - - 4,0% Landbrug Andet erhverv 4,7% -0,4% 2,7% - - 2,7% Låntagers renterisiko < 25% Ejendomme med boligformål 29,4% 28,2% 27,0% ,0% Afdragsfrihed < 10% Ejerboliger og fritidshuse 10,8% 11,3% 11,5% ,5% Lån med kort rente: Refinansiering (årlig) < 25% 26,3% 27,5% 27,5% ,5% Refinansiering (kvartal) < 12,5% 0,0% 3,2% 19,4% ,4% Pr. 30. juni opfylder BRFkredit a/s Tilsynsdiamantens pejlemærke for koncentrationsrisiko. BRFkredit overholder ikke pejlemærket for udlånsvækst i forhold til ejerboliger og fritidshuse pr.. BRFkredit finder væksten, der primært følger af kundetilgang i forlængelse af fusionen med Jyske Bank, uproblematisk, da der fortrinsvis er tale om udlån til kendte kunder i koncernen, og ikke om en konjunkturdrevet vækst. For så vidt angår de tre sidstnævnte pejlemærker overskrider sektoren som helhed middelværdien. BRFkredit forholder sig løbende til instituttets position i forhold til de opstillede pejlemærker og forventer at blive compliant inden ikrafttræden. Yderligere information For yderligere information henvises til Her findes interview med ordførende direktør Anders Dam, detaljerede finansielle informationer samt Jyske Banks Årsrapport og Risiko- og kapitalstyring, som indeholder yderligere informationer om Jyske Banks interne risiko- og kapitalstyring samt regulatoriske forhold, herunder en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer som Jyske Bank kan påvirkes af. Der henvises desuden til Her findes BRFkredits delårsrapport og detaljerede finansielle informationer om BRFkredit. Kontaktpersoner er: Anders Dam ( ) Birger Krøgh Nielsen ( ) Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 20 af 49

21 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 30. juni for Jyske Bank A/S. Delårsregnskabet for koncernen aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU, og delårsregnskabet for moderselskabet aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Delårsrapporten udarbejdes herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Delårsrapporten har ikke været genstand for revision eller review. Det er vores opfattelse, at delårsregnskaberne giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for perioden 1. januar til 30. juni. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen giver en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og koncernens og moderselskabets finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet kan påvirkes af. Silkeborg, den 18. august DIREKTIONEN ANDERS DAM Ordførende direktør SVEN A. BLOMBERG Viceordførende direktør NIELS ERIK JAKOBSEN LEIF F. LARSEN PER SKOVHUS /JENS BORUM Funktionsdirektør BESTYRELSEN SVEN BUHRKALL Formand KURT BLIGAARD PEDERSEN Næstformand RINA ASMUSSEN PHILIP BARUCH JENS A. BORUP OLUF ENGELL KELD NORUP JESPER HOLBØLL Medarbejderrepræsentant HAGGAI KUNISCH Medarbejderrepræsentant MARIANNE LILLEVANG Medarbejderrepræsentant Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 21 af 49

22 RESULTATOPGØRELSE OG OPGØRELSE AF TOTALINDKOMST Note Jyske Bank-koncernen RESULTATOPGØRELSE 5 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Øvrige indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Nedskrivninger på udlån mv Resultat før skat Skat Periodens resultat Fordeles således: Aktionærerne i Jyske Bank A/S Minoritetsinteresser I alt Periodens resultat pr. aktie Periodens resultat pr. aktie, kr. 14,62 34,04 10,48 26,59 Periodens resultat pr. aktie, kr. udvandet 14,62 34,04 10,48 26,59 OPGØRELSE AF TOTALINDKOMST Periodens resultat Anden totalindkomst: Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Valutakursregulering af udenlandske enheder Regnskabsmæssig sikring af udenlandske enheder Skat af regnskabsmæssig sikring Anden totalindkomst efter skat Periodens totalindkomst Fordeles således: Aktionærerne i Jyske Bank A/S Minoritetsinteresser I alt Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 22 af 49

23 BALANCE Note 30. juni Jyske Bank-koncernen 31. dec. 30. juni BALANCE AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker ,14 Udlån til dagsværdi Udlån til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Obligationer til amortiseret kostpris Aktier mv Immaterielle aktiver Materielle aktiver Skatteaktiver Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER Forpligtelser Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte obligationer til dagsværdi Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Andre forpligtelser Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Forpligtelser i alt Egenkapital Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Overført overskud Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Passiver i alt IKKE BALANCEFØRTE POSTER Garantier mv Andre eventualforpligtelser mv Garantier og andre eventualforpligtelser i alt Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 23 af 49

24 EGENKAPITALOPGØRELSE Jyske Bank-koncernen Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Valutaomregningsreserve Overført overskud I alt Minoritetsinteresser Total egenkapital Egenkapital 1. januar Periodens resultat Anden totalindkomst: Valutakursregulering af udenlandske enheder Regnskabsmæssig sikring af udenlandske enheder Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst efter skat Periodens totalindkomst Køb af egne aktier Salg af egne aktier Transaktioner med aktionærer Egenkapital 30. juni Egenkapital 1. januar Periodens resultat Anden totalindkomst: Valutakursregulering af udenlandske enheder Regnskabsmæssig sikring af udenlandske enheder Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst efter skat Periodens totalindkomst Kapitalforhøjelse Omkostninger ved kapitalforhøjelse Køb af egne aktier Salg af egne aktier Regulering af minoritetsinteresser Transaktioner med aktionærer Egenkapital 30. juni Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 24 af 49

25 KAPITALOPGØRELSE 30. juni Jyske Bank-koncernen 31. dec. 30. juni Egenkapital Immaterielle aktiver Udskudte skatteforpligtelser vedr. immaterielle aktiver Forsigtig værdiansættelse Udskudte skatteaktiver Øvrige fradrag Egentlig kernekapital Hybrid kernekapital efter reduktion Øvrige fradrag Kernekapital Ansvarlig lånekapital efter reduktion Forskel mellem forventet tab og regnskabsmæssige nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger under standardmetoden Øvrige fradrag Kapitalgrundlag Vægtet risikoeksponering med kreditrisiko mv Vægtet risikoeksponering med markedsrisiko Vægtet risikoeksponering med operationel risiko Vægtet risikoeksponering i alt Kapitalkrav fra Søjle I Kapitalkrav fra overgangsregler Kapitalkrav i alt Kapitalprocent 17,1 16,4 16,4 Kernekapitalprocent 16,5 15,8 15,8 Egentlig kernekapitalprocent 16,1 15,3 15,3 Kapitalprocenter er fra opgjort efter CRD III (Basel II). Pr. 30. juni udgør den samlede vægtede risikoeksponering efter Basel I mio. kr. for Jyske Bank-koncernen. Det medfører et kapitalkrav efter overgangsreglerne på 80 procent af kapitalkravet på 8 procent af den samlede vægtede risikoeksponering svarende til mio. kr. for Jyske Bank-koncernen. Ved udgangen af medførte overgangsreglerne et kapitalkrav på mio. kr. for Jyske Bank-koncernen. Overgangsregler for den samlede vægtede risikoeksponering fortsætter i de kommende år. For opgørelse af det individuelle solvensbehov henvises til Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 25 af 49

26 PENGESTRØMSOPGØRELSE I SAMMENDRAG Jyske Bank-koncernen Periodens resultat Regulering for ikke-likvide driftsposter og ændring i driftskapitalen Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle aktiver Køb af immaterielle aktiver 0-51 Pengestrømme fra investeringsaktivitet Kapitalforhøjelse Køb af egne aktier Salg af egne aktier Optagelse og indfrielse af efterstillede kapitalindskud Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm Likvider primo Likvider ultimo Likvider ultimo omfatter: Kassebeholdning mv Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Likvider ultimo Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 18. august Side 26 af 49

Selskabsmeddelelse. 21. februar Årsregnskabsmeddelelse 2016 SAMMENDRAG

Selskabsmeddelelse. 21. februar Årsregnskabsmeddelelse 2016 SAMMENDRAG Selskabsmeddelelse Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. 17616617 Årsregnskabsmeddelelse 21. februar 2017 SAMMENDRAG

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal 2015

Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal 2015 Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 11/ af 29. oktober Side 1 af 51 Delårsrapport 1.-3. kvartal Ledelsesberetning Jyske Bank-koncernen i hovedtal 3 Sammendrag 4 Ledelsen

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1. halvår 2014

Jyske Bank Delårsrapport 1. halvår 2014 Jyske Bank Delårsrapport Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 22/ af 19. august Side 1 af 44 Delårsrapport Ledelsesberetning Jyske Bank-koncernen i hovedtal 3 Sammendrag 4 Ledelsen udtaler 4 5 Nedskrivninger

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal 2015

Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal 2015 Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 8/ af 29. april Side 1 af 46 Delårsrapport 1. kvartal Ledelsesberetning Jyske Bank-koncernen i hovedtal 3 Sammendrag 4 Ledelsen udtaler

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 1 af 46 Delårsrapport 1.-3. kvartal Ledelsesberetning Jyske Bank-koncernen i hovedtal 3 Sammendrag 4 Ledelsen

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Jyske Bank Årsregnskabsmeddelelse 2010

Jyske Bank Årsregnskabsmeddelelse 2010 Jyske Bank Årsregnskabsmeddelelse 2010 Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 2/2011 af 22. februar 2011 Side 1 af 16 Årsregnskabsmeddelelse Beretning Sammendrag 3 Ledelsen udtaler 3 Jyske Bank-koncernen i

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal 2016

Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal 2016 Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 26/ af 28. april Side 1 af 51 Delårsrapport 1. kvartal Ledelsesberetning Jyske Bank-koncernen i hovedtal 3 Sammendrag 4 Ledelsen udtaler

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 6. november 2017 Selskabsmeddelelse nr. 5/2017 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2017

Periodemeddelelse 3. kvartal 2017 Periodemeddelelse 3. kvartal 2017 CVR-nr. 65746018 Møns Bank fejrer 140 års jubilæum i 2017 og har budt velkommen til kunde nr. 20.140, familien Knøsgaard Nielsen fra Præstø. Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2017

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1. halvår 2016

Jyske Bank Delårsrapport 1. halvår 2016 Jyske Bank Delårsrapport Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 48/ af 18. august Side 1 af 53 Delårsrapport Ledelsesberetning Jyske Bank-koncernen i hovedtal 3 Sammendrag 4 Ledelsen udtaler 4 6 Nedskrivninger

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2017

Delårsrapport kvartal 2017 30-10-2017 1 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2017 Meget tilfredsstillende resultat for 1.-3. kvartal 2017 31. oktober 2017 30-10-2017 2 Hovedpunkter 1. 3. kvartal 2017 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX København og pressen 6. november 2008 KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2008) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat 711 mio. kr. er på niveau med resultatet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2006 31. oktober 2006 Realkredit Danmark 1.-3. kvartal 2006 1/13 Hovedtal - Realkredit Danmark koncernen PERIODENS RESULTAT 1.-3. kvartal 1.-3.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal 2017

Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal 2017 Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 19/ af 2. maj Side 1 af 50 Delårsrapport 1. kvartal Ledelsesberetning Jyske Bank-koncernen i hovedtal 3 Sammendrag 4 Ledelsen udtaler

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Møns Bank er i front med digitale løsninger og har Møns Bank er kommet til Vordingborg lanceret en række nyheder og holder Åbent Hus i Algade 86 i Net-

Læs mere

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 19. maj 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. KVARTALSRAPPORT 2010 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2010) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat blev 388 mio. kr. mod 270 mio. kr. i 1.

Læs mere

Delårsrapporten 1. kvartal 2015

Delårsrapporten 1. kvartal 2015 28-04-2015 1 Delårsrapporten 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året 29. april 2015 28-04-2015 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Indtægter Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 5. februar 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Periodemeddelelse 1. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2016 2 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 6,4 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,4 mio. kr. Positiv kursregulering

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal 2013

Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal 2013 Jyske Bank Delårsrapport 1. kvartal Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 9/ af 1. maj Side 1 af 30 Delårsrapport 1. kvartal Ledelsesberetning Sammendrag 3 Ledelsen udtaler 3 Jyske Bank-koncernen i hovedtal

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 28. oktober 2015 Kvartalsrapport 1.-3.

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere