Kirkefondets årsberetning 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkefondets årsberetning 2014"

Transkript

1 Kirkefondets årsberetning 2014 Det seneste års arbejde Salg af kirker i København har præget mediebilledet og er nok det emne, som Kirkefondet er blevet mest omtalt for gennem det seneste år. På en måde er det forståeligt, men på den anden side så er salg af mursten jo ikke Kirkefondets hovedopgave og dermed heller ikke det mest væsentlige, der er sket i året, hvis man fokuserer på Kirkefondets formål. Det er bestyrelsen meget opmærksom på, og det vil denne samlede beretning forhåbentlig kunne rette op på. Uanset det så nærmer vi os afslutningen på et langstrakt forløb, der har ført til, at vi har bragt de 4 kirkebygninger - Absalons, Blågårds, Gethsemane og Samuels Kirke - videre til nye spændende formål for lokalområderne, så de fortsat kan virke som ramme for andre spændende aktiviteter. Det betyder også, at de midler, der i sin tid blev indsamlet til opførelsen af disse kirker, nu i et eller andet omfang er til rådighed for Kirkefondet, så de kan virke for Kirkefondets formål. Det er vi i processen blevet udfordret på, men det er nu engang bestyrelsens opgave at varetage Kirkefondets interesser. Det seneste års bestyrelsesarbejde har derfor været præget af denne aktivitet samt af Lokal Kirkeudvikling. Heldigvis har vi i Kirkefondet samtidig kunnet fastholde rækken af andre gode indsatser indenfor konsulentog analysearbejde samt udgivelsesvirksomhed, som vil fremgå i det følgende. Det sædvanlige og det særlige om Kirkefondets aktiviteter og tilbud Lokal Kirkeudvikling status og fremtidsplaner De godt 10 sogne, som har været med i de første sognenetværk i Lokal Kirkeudvikling, er så småt ved at være færdige med deres treårige forløb, og de to provstinetværk i Hedensted og Bogense er ca. midtvejs i deres. Derfor er det helt naturligt at fokusere på, hvad der er blevet sat i gang ved at være med i projektet. Ikke kun på det, der har konkrete resultater som mål, men ligeså meget stræber efter at skabe en mentalitetsændring i sognene og en ny måde at tænke på om det at være kirke. Her er et lille udpluk af respons fra forskellige sogne og deltagere i netværkskonferencerne i Lokal Kirkeudvikling: - Vi ønsker at være en givende kirke og et sted, hvor man kan blive set og blive inddraget til opgaver. Kirken skal nå de mange socialt udsatte og enlige i sognet ved at være givende og inkluderende f.eks. ved at arrangere fællesspisning mv. Vi skal skabe et rum for dem, der oplever smerten ved at være en del af en skilsmisse, og vi skal bearbejde berøringsangsten i forhold til kirke og tro. Kirken skal være et sted, hvor man tør tale om sin tro. - Vi har sendt sognets vision og vore målsætninger til test på forskellige grupper i sognet. F.eks. er medlemmer i de foreninger, som menighedsrådet samarbejder med, blevet spurgt om deres mening, og mere end 200 personer har svaret. - Jeg er ny i menighedsrådet. Denne netværkskonference i Lokal Kirkeudvikling har tændt mig på at arbejde med gudstjenesteudvikling sammen med præsten - ud fra Fredrik Modeus tanker om inddragelse af menigheden. Selvom der fra begyndelsen har været en forholdsvis fast skabelon for afviklingen af de 6 netværkskonferencer i hvert netværk, så er der allerede nu sket mindre justeringer i forløbet. Bl.a. har der været afholdt netværkskonferencer med et mere tematisk præg dels om diakoni/socialt arbejde dels om frivillighed og tilbagemeldingerne har i begge tilfælde været, at det var godt at arbejde med nogle mere konkrete forhold. Det er planen, at der allerede nu igangsættes en mere systematisk evalueringsproces med det formål at justere Lokal Kirkeudvikling ud fra de erfaringer, der er gjort, samtidig med at vi vil se på, om der er læring og processer fra Lokal Kirkeudvikling, som kan styrke og supplere Kirkefondets øvrige aktiviteter især med henblik på konsulentydelser rettet mod sogne og provstier. Indsamling af informationer til evalueringen vil

2 primært foregå ved hjælp af interviews med deltagere fra de sognenetværk, som slutter i januar 2015 og fra de to provstinetværk. Der skal dels spørges ind til de praktiske forhold omkring projektet, dels til de forandringer, der er sket i de enkelte sogne og for de enkelte deltagere. Det er desværre ikke lykkedes at igangsætte nye netværk i 2014, men der er håb om, at et københavnsk/ sjællandsk netværk kan gå i gang i 2015, idet der allerede er 2-3 sogne, som har vist interesse for at være med i Lokal Kirkeudvikling næste år. Desuden er der nogle provstier, som skal kontaktes med henblik på at være med. Der har været afholdt møde med biskop og stiftsrådsformand fra Roskilde stift, og de gav gode ideer til sogne, storpastorater og provstier, hvor det kunne være relevant at henvende sig i de kommende år med henblik på Lokal Kirkeudvikling. Endelig har vi i 2014 søsat en speciel udgave af Lokal Kirkeudvikling, idet Romdrup- Klarup sogne i Aalborg stift er gået ind i en toårig proces, hvor de ikke er med i et netværk. I stedet samles lokalt en gruppe af menighedsrådsmedlemmer, ansatte og frivillige seks gange, hvor de præsenteres for de fleste af de udviklingsredskaber, som normalt ligger i det 3årige forløb. Visions- og målsætningsarbejdet Der har i 2014 været afholdt godt 10 foredrag og visionsdage rundt om i landet fra Thyholm i nord til Bråby i syd. Desuden har der været en række specialopgaver. Brønderslev sogn har sat gang i en større visionsproces i forbindelse med en påtænkt større ombygning af kirke og menighedslokaler. Kirkefondet har i den forbindelse bidraget med en sogneanalyse, et oplæg om udfordringer og muligheder ved at være kirke i dag samt udkast til spørgeskemaundersøgelse i sognet. I Glostrup Provsti blev en provstiprofil fulgt op med et ide-katalog med forslag til relevante aktiviteter i og på tværs af sognene med afsæt i de demografiske data. Endelig er der lavet en stor aktivitetsanalyse blandt menighedsråd og præster i Slagelse-Skælskør provsti i forbindelse med sammenlægning af de to provstier. I slutningen af året har vi lanceret konsulentydelser i form af foredrag, workshops og inspirationsdage indenfor en række nye emneområder: Frivillighed, gudstjenesteudvikling, liturgisk eksperimentarium for konfirmander, lokalt samarbejde og hjælp til at komme i gang med diakonalt arbejde i sognet. Demografi: Analyser, profiler og forskning Vi kan med glæde konstatere, at der i 2014 har været stor efterspørgsel på både sogneprofiler og -analyser og provstiprofiler med i alt leverancer, ligesom der ender med at blive knap 10 fremlæggelser i alt. Desuden har der været en række særordrer for både sogne og provstier, hvor der er ønske om at de demografiske analyser får en speciel vinkel f.eks. med fokus på diakoni, indvandrere, byområder i forventet vækst mv. På Kirkefondets initiativ og efter henvendelse til Kirkeministeriet kunne vi igen, som det er ved at være sædvane hvert 3. år, få leveret nye statistiske demografiske data for 2014 på sogneniveau fra Danmarks Statistik, således at vore profiler og analyser er baseret på helt aktuelle tal, der er yderst relevante for visionsarbejdet i kirken. Gennem et års tid har Kirkefondet repræsenteret ved analysekonsulent Sille Fusager og generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsen deltaget i et projekt om kirkestatistik finansieret af Folkekirkens Videnspulje og under ledelse af Marie Vejrup fra Århus Universitet og Hans Raun Iversen fra Københavns Universitet. En arbejdsgruppe bestående af et bredt udsnit af forskere indenfor området og praktikere fra folkekirkens forskellige niveauer (sogn, provsti og stift) har indsamlet erfaringer med kirkestatistik, som bliver samlet i en bogudgivelse, som også indeholder anbefalinger til en styrkelse af det kirkestatistiske felt. Kirkefondet bidrager med to artikler i bogen. Kirkefondet er også engageret i et andet projekt med støtte fra Folkekirkens Videnspulje, nemlig Dåb eller ej en undersøgelse af forældres beslutning omkring barnedåb, hvor generalsekretæren er med i styregruppen, som ledes af Hans Raun Iversen. Vi bidrager bl.a. til projektet med en gennemgribende demografisk analyse af Sydhavn sogn, idet projektet vil lave interviews med forældre i dette sogn. Inspiration i trykt form Igen i år har de 4 temanumre af Kirken i dag behandlet et bredt spektrum af emner samtidig med, at man har forsøgt at ramme, hvad der er pt. er relevante emner at drøfte og arbejde med i folkekirken. Følgende emner er allerede udkommet: Dannelse, Frivillighed, Kirkens kommunikation og i december udgives temanummer om Inspiration udefra. I alle temanumre gives der både en mere grundlæggende og teoretisk indføring i emnet og nogle mere praktiske ideer til brug i kirken. Og bag hvert temanummer står en til lejligheden sammensat gruppe af "eksperter" indenfor de forskellige emneområder. Side 2

3 Æskerne med inspirationskort til at sætte frem i kirken er blevet en stor succes, og der er i 2014 foretaget genoptryk af kortene, ligesom man nu også kan få en æske med kort på engelsk og tysk til udenlandske turister. Også indenfor vejkirke-konceptet er der sket en fornyelse i det forløbne år, idet der nu lanceres såkaldt cykelvenlige kirker med et nyt symbol. Det er sket i samarbejde med "Panoramaruterne", idet der var en fælles markering af nye cykelruter og offentliggørelse af de første cykelvenlige vejkirker på Møn. Der har været meget omtale af dette nye tiltag og vejkirker som sådan. Desuden vil der komme nye muligheder for at søge oplysninger om vejkirker i forbindelse med ny hjemmeside både på computer og på mobil. Kirkefondet var medarrangør af et Iona-seminar med i alt 75 deltagere. Det blev afviklet den 12. september 2014 i samarbejde med Danske Kirkers Råd, Areopagos og Roskilde Domkirkes natkirke. Seminaret havde besøg af Graham Maule og Jo Love fra Iona, og sluttede i natkirken med koncert af Vindens Vej. Vi har netop sagt ja til Danske Kirkers Råd om at være med i en ny temadag til næste år. På seminaret var der flere forespørgsler om at udgive mere materiale fra Iona, og vi vil derfor arbejde på en udgivelse af en samling af tekster fra Iona, der kan fungere i en dansk sammenhæng. Status quo eller forandring - om Kirkefondets engagement i og for folkekirken Kirkefondets bestyrelse har i høringssvar bakket op om de fremsatte forslag til en ny overordnet styringsstruktur for folkekirken. Som det fremgår af Kirkeministeriets køreplan for hele processen skulle et lovforslag være fremsat ved Folketingets åbning i oktober 2014, men desværre ser det ud til, at forslaget om en ny national styringsstruktur for folkekirken er havnet i et politisk dødvande. Det fornemmes, at der blandt de kirkelige medlemmer af det udvalg, som har lavet hele forarbejdet til forslagene om ny styringsstruktur, er en rimelig konsensus om, at det er på tide, at der skabes en sådan struktur i folkekirken, mens der er tøven eller direkte modstand fra de politiske medlemmer af udvalget. Man kan håbe, at en mere eller mindre enig kirkelig front kan påvirke politikerne til at vedtage en ny overordnet styringsstruktur for folkekirken. Øget mulighed for brug af kirkerummet På et andet område nemlig brug af kirkens rum er der i foråret 2014 vedtaget en lov med øget mulighed for brug af kirkerummet til ikke-kirkelige formål. Kirkefondet har været med i udvalgsarbejdet forud for den nye lov, og nu håber vi, at der snart viser sig konkrete udmøntninger af lovens muligheder. Det kan evt. være nødvendigt på forskellig vis at gå ind og støtte konkrete projekter om at bruge kirkerummet på en ny måde. F.eks. kan der i nogle kirker være brug for fysiske ændringer i kirkerummet og deraf følgende forhandlinger med f.eks. Nationalmuseets konsulenter. Endvidere vil det være relevant at bidrage med erfaringer fra udlandet, hvor man i højere grad har været kreative med at omforme kirkerummet, så det kan bruges både til de rent kirkelige handlinger og til andre ikke-kirkelige formål. Vi har også i en anden sammenhæng drøftet behovet for at trække på erfaringer fra bl.a. Holland og England nemlig disse landes tilgang til at tage vare om lukkede kirker som en del af landets kulturarv. Både ved drøftelser med kirke- og kulturminister Marianne Jelved og med repræsentanter fra A. P. Møllers fonde var der et ønske om, at vi i Danmark kunne skabe en form for beredskab, som på ordentlig og redelig vis kan sørge for det videre forløb for evt. lukkede kirker hvad enten disse skal henstå som museale bygninger, indrettes som multifunktionelle kombinationskirker, omdannes til helt andre formål eller rives ned. Deltagelse i andre projekter Mere eller mindre foranlediget af tidligere kirke- og ligestillingsministers Manu Sareens hurtige udmelding forrige år om at op mod 200 kirker på landet burde tages helt eller delvist ud af drift, så er der kommet et stærkt fokus på vilkårene for kirken i landområderne i Udkantsdanmark. Kirken på landet er dukket op flere steder i den folkekirkelige debat som et væsentligt tema bl.a. faciliteret af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Grundtvigsk Forum, Lolland-Falster stift og Teologisk Pædagogisk Center (nu FUV). Kirkefondet har overfor denne arbejdsgruppe givet et oplæg om Lokal Kirkeudviking som et tilbud, der kan være særligt egnet for f.eks. provstier med mange landsogne, ligesom vi deltog i et seminar arrangeret af ovennævnte arbejdsgruppe. Som nævnt ovenfor er Kirkefondet repræsenteret i styregruppen for projektet Dåb eller ej: en pilotundersøgelse af forældrenes beslutninger omkring barnedåb. Vi finder det vigtigt, at der bliver arbejdet indgående med spørgsmålet om, hvorfor flere og flere børn ikke bliver barnedøbt bl.a. ser vi tit ved fremlæggelse af demografiske tal i vore sogne- og provstiprofiler, at der over en årrække er sket et markant fald i antallet af folkekirkemedlemmer i alderen 0-4 år. Side 3

4 Forhandlinger og salg på vej mod ny anvendelse af lukkede kirker Siden de to første kirker, Blågårds Kirke og Samuels Kirke blev udbudt til salg i en lukket budrunde i foråret 2013, har salg af kirker fyldt meget i det daglige arbejde i Kirkefondet og i bestyrelsens drøftelser. Kort før jul 2013 var vi nået meget langt i forhandlinger med en potentiel køber til Samuels Kirke, som ville indrette kirken til et socialt humanitært formål både med administrationslokaler for den pågældende organisation og med mødested, rådgivning, aktiviteter mv. for sårbare mennesker. Desværre trak køberen sig kort efter nytår, og vi valgte at sætte Samuels Kirke til salg i et åbent bud sammen med Absalons Kirke og Blågårds Kirke. Der har været stor interesse for at købe en kirke, og der har været vidt forskellige anvendelsesformål i spil heldigvis har mange af dem ligget inden for rammer, som Kirkefondets bestyrelse tidligere har udstukket som ønskelige, mulige anvendelser af en lukket kirke. Der har været ført forhandlinger med flere potentielle købere efter, at ejendomsmægler Peter Lassen, fra Colliers i første omgang har vurderet køberne, og efter at vores bestyrelse har prioriteret dem i forhold til påtænkt anvendelse og den pris, de har budt. De 4 lukkede kirker Forhandlingerne vedr. Samuels Kirke førte kort før sommerferien til, at der blev underskrevet en betinget købsaftale med boligselskabet VIBO, som ønsker at indrette kirken til ungdomsboliger. Der afventes fortsat de endelige godkendelser fra kommunen før, at handlen er gået endelig igennem. Absalons Kirke overtog vi pr. 1. juli 2014, og i oktober 2014 blev der også underskrevet betinget købsaftale for denne kirke, som overtages af Lennart Lajboschitz, kendt som skaber af Tiger-kæden. Han ønsker at skabe et moderne forsamlingshus, hvor der bl.a. er mulighed for at mødes om alskens brætspil, bordfodbold, bordtennis mv. samtidig med, at man kan få en kop kaffe eller lign.. Desuden ønsker han at give rum for foredrag, koncerter mv. i kirkerummet. Med i overtagelsen følger menighedsbørnehavens lejemål i kirken. For Blågårds Kirkes vedkommende har der også været forhandlinger med flere forskellige parter, men endnu er der ikke skrevet en købsaftale under. Siden kirken blev lukket pr har den været udlånt til KoncertKirken, som også har givet mulighed for, at den bespisning, som arrangeres af Blågårdens sogn, fortsat kan finde sted i kirken. Endelig har der mht. Gethsemane kirke været en længere proces, som Kuben Management har styret med det formål at finde en række lokale interessenter, som kunne gå sammen om at drive og evt. overtage Gethsemane Kirke som en slags kombi-kirke, hvor der udover kirkelige aktiviteter i regi af Vesterbro Sogns ukirke også skulle være andre aktiviteter f.eks. børn fra skole og fritidshjem, kulturarrangementer mv. Det har vist sig at være svært at få mange med rundt om bordet i et forpligtende samarbejde, så nu arbejdes der alene med at etablere formaliseret samarbejde mellem Settlementet, fritidsklubben Vestervang og Vesterbro Sogn foreløbig i en 2-årig forsøgsperiode. Rapport og idekatalog om ny brug af kirkebygninger Sideløbende med det konkrete arbejde med at afhænde lukkede kirker har generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsen været med i en styregruppe for et samarbejde mellem Realdania, Dansk Bygningsarv og Kirkefondet med det formål at sætte fokus på hvad man kan gøre med evt. lukkede kirker. Projektet mundede ud i en rapport Ny brug af danske kirkebygninger og et idekatalog med forslag til ny brug af seks lukkede københavnske kirker. Begge dele blev præsenteret på et velbesøgt seminar i Absalons Kirke i marts Kirkefondet finder stadig, at lukning og afvikling af nogle kirker kan være en nødvendig vej fremadrettet for overordnet set at skabe udvikling af folkekirken i København. I den forbindelse har der været samtaler med biskop Peter Skov-Jakobsen og med præster fra Sydhavn sogn for at sondere mulighederne for, at Kirkefondet på forskellig vis og på forskellige områder i byen kan være med til at udvikle det lokale kirke- og menighedsliv ikke mindst i de områder, hvor der er planer om at bygge nye kirker. Stabilitet og fornyelse - om Kirkefondets interne forhold To nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt ind ved forrige års repræsentantskabsmøde, Hanne Hummelshøj og Katrine Söderberg, men ellers er der fortsat stor stabilitet i Kirkefondets bestyrelse med formand Erik Mollerup ved roret. Bestyrelsen har i det forløbne år fortsat arbejdet med at sætte en kurs for Kirkefondet videre vej fremad bl.a. i lyset af, at der ved salg af kirker kan frigøres midler til nye og spændende projekter til gavn for kirkelivet i Danmark. Side 4

5 Kirkefondets økonomi Igen i år er Kirkefondets økonomi præget af omkostninger og investeringer, som forhåbentlig på længere sigt skulle give et fornuftigt afkast. Her tænkes dels på udgifter til rådgivning mv. i forbindelse med salg af Blågårds, Samuels og Absalons kirker, dels på de mange personalemæssige ressourcer, som især Kirkefondets generalsekretær investerer i salgsprocessen. Endeligt har der også i år været lidt ekstra omkostninger til renovering af den ejendom i Emdrup, som Kirkefondet arvede i Heldigvis er det lykkedes at udleje huset fra foråret 2014 til en medarbejder ved Emdrup Kirke. Hvad angår den almindelige drift, så kom Kirkefondet ud af 2013 med et underskud på kr., hvilket var ca kr. bedre end det budgetterede driftsresultat. Forbedringen skyldes primært større bidrag fra fonde, tipsmidler, legater mv. end budgetteret. I 2014 tegner det til, at driftsresultatet bliver et underskud på omkring kr., hvilket er ca kr. dårligere end det budgetterede. Det skyldes bl.a., at der mod forventning ikke blev sat nye netværk i gang i 2014 in Lokal Kirkeudvikling. At det samlede regnskab for 2014 ser ud til at ende med et underskud på knap 1,3 mio. kr., skyldes de ovenfor nævnte forhold med salg af kirker og renovering af ejendommen i Emdrup. Ændrede regler for 8a-godkendelse Kirkefondet er berettiget til at modtage gaver til Kirkefondets arbejde med skattefradrag for giveren. SKAT har i 2014 strammet op på reglerne for, at en organisation kan beholde denne godkendelse, som giver en række fordele på andre områder bl.a. mulighed for at få del i penge fra tips- og lottopuljen. For at være sikre på, at Kirkefondet kan beholde den såkaldte 8a-godkendelse, skal vi have 100 givere hvert år, som hver har givet mindst kr. 200 som en personlig gave til Kirkefondets arbejde for liv og vækst. Vi håber derfor, at repræsentantskabets medlemmer selv vil være med til og gerne opfordre andre til at støtte Kirkefondets arbejde med mindst kr. 200, så vi kan nå op på de 100 givere i Farvel og goddag På det personalemæssige område har Kirkefondet sagt farvel til udviklingskonsulent Annette Bennedsgaard, som efter godt 2 år med fokus på Lokal Kirkeudvikling, pr blev ansat som provst i Horsens. 1. august kunne vi byde velkommen til den 35-årige Dorte Kappelgaard som ny udviklingskonsulent. Hun er uddannet sociolog og kommer fra en stilling som projektleder ved Frivilligcenter Hillerød. Hun har generelt arbejdet meget med frivillighed, og i den forbindelse skrevet bogen Ledelse af frivillige en håndbog sammen med Rie Skårhøj. Desuden har vi pr. 1. august også ansat en ny studentermedhjælper, stud. teol. Ida Schaumburg- Müller, som afløser for Johanne Amalie Lodberg. Kirkefondet fylder 125 år næste år I efteråret 2014 blev det besluttet, at Kirkefondet skal have en ny hjemmeside, og det arbejdes der nu ihærdigt med, således at den nye hjemmeside kan være klar i foråret For 2015 er et vigtigt år for Kirkefondet, for der kan vi fejre vort 125 års jubilæum. Et jubilæumsudvalg nedsat af bestyrelsen arbejder med planer for, hvordan jubilæumsfejringen kan strækkes ud over hele året og hele landet. Første skridt er dog taget med beslutning om, at første nummer af Kirken i dag i 2015 bliver et udvidet jubilæumsnummer med temaet Kirken i morgen. Vi håber også, at jubilæet bliver anledning til at mødes med de mange mennesker, som vi med glæde kan konstatere bidrager til Kirkefondets vidtforgrenede virke - i stiftsudvalg, i netværk for kirkebyggeri, i arbejdsgrupper, i temaredaktioner for Kirken i dag og på mange andre måder. Afsluttende bemærkning Som det fremgår, har aktivitetsniveauet været meget højt - ikke mindst set i forhold til Kirkefondets størrelse. Vi er en lille organisation med store ambitioner om at være med til at præge og udvikle folkekirken, og derved bidrage til, at menighedens liv og vækst kan fremmes, hvad enten indsatsen gøres i den enkelte menighed, eller det sker som meningsdanner gennem aktiv deltagelse i medier, udvalg og debatfora. Vi skylder stor tak til alle ansatte, med generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsen i spidsen, og til de mange frivillige, som har bakket op om vores arbejde og aktiviteter. Jeres engagement er værdifuldt og værdsat. Kirkefondet deltager i en række samarbejdsfora og organisationer. Et samarbejde, hvor vi kan se hinandens arbejde i en sammenhæng, hvor det giver mening - og det er et fællesskab, som kan være til inspiration for os alle. Et fællesskab, som fremmer den samlede vision om en stærk og levende folkekirke for alle. På bestyrelsens vegne Erik Mollerup, formand November 2014 Side 5

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

INDHOLD FORENINGENS MÅLSÆTNING OG ORGANISATION KIRKELIGE ANLIGGENDER PERSONALE MEDLEMSSERVICE STYRELSE OG STRUKTUR ÅRSMØDE

INDHOLD FORENINGENS MÅLSÆTNING OG ORGANISATION KIRKELIGE ANLIGGENDER PERSONALE MEDLEMSSERVICE STYRELSE OG STRUKTUR ÅRSMØDE ÅRS RAPPORT 2015 INDHOLD KIRKELIGE ANLIGGENDER Dåbsprocenten falder, og derfor sætter vi nu fokus på, hvad vi som menighedsråd kan gøre. side 4 PERSONALE Det var ikke nogen nem opgave, som vores forhandlere

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Repræsentantskabsmødet holdes jf. indkaldelse af 27. maj 2014 onsdag, den 20. august 2014 kl. 13.00-17.00 på Hotel Nyborg Strand,

Læs mere

Tal om kirken. Undersøgelser af Folkekirkens aktivitets- og deltagerstatistik

Tal om kirken. Undersøgelser af Folkekirkens aktivitets- og deltagerstatistik Tal om kirken Undersøgelser af Folkekirkens aktivitets- og deltagerstatistik Tal om kirken Undersøgelser af Folkekirkens aktivitets- og deltagerstatistik Redigeret af Marie Vejrup Nielsen Hans Raun Iversen

Læs mere

[2013] Skriftlig beretning. Håndbold Region Øst

[2013] Skriftlig beretning. Håndbold Region Øst [2013] Skriftlig beretning Håndbold Region Øst Indhold Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde...3 Formandens beretning....4 Ny turneringsstruktur....4 Idræts Forum København....4 KNÆK KURVEN...5

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand 7. august 2014 REFERAT AF DELEGERETMØDE 1. Mødets åbning Inge Lise Pedersen bød velkommen til delegeretmøde.

Læs mere

Landsmøde 2012. Dagsorden

Landsmøde 2012. Dagsorden Landsmøde 2012 Dagsorden Landsmøde2012 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen af at udsende dagsorden til FDFs Landsmøde, der finder sted på Hotel Nyborg Strand fra den 9.-11. november 2012.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

2013: FREMTIDENS KIRKE

2013: FREMTIDENS KIRKE ÅRS RAP PORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD Folkekirken under lup Vi er med når folkekirkens overordnede økonomi og struktur diskuteres. 2013: FREMTIDENS KIRKE...side 4 Debat Vi har sat dagsordener og

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november !?!??!??! spot på ordene er i spil fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november ordene er i spil indhold 05 Velkommen til Korpsrådsmødet 2012 06 Sæt spot på fremtiden 08 Årets tema Debat 10 Spot på Spejd

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014

Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014 Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014 Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden stiftelsen 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose: Danmarks Lungeforenings

Læs mere

Årsberetning 2008. Gør det selv-viden 28 til folkeskolen. 56 Alle vil vide hvad der virker. 8 Når viden får ben at gå på

Årsberetning 2008. Gør det selv-viden 28 til folkeskolen. 56 Alle vil vide hvad der virker. 8 Når viden får ben at gå på TEmA Gør det selv-viden 28 til folkeskolen Årsberetning 2008 Tema 56 Alle vil vide hvad der virker Tema 8 Når viden får ben at gå på Tema 34 Gymnasiereformen giver fagligheden et nyt ansigt Årsberetning

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014 hjem til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014 Af Steen Jonassen formand Boligselskabet Fruehøjgaard Boligselskabet

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012

Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012 1 Pædagogiske Psykologers Forening Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012 Den skriftlige beretning omhandler væsentlige forhold for

Læs mere

Menighedsrådsvalgets betydning og tilslutning

Menighedsrådsvalgets betydning og tilslutning Menighedsrådsvalgets betydning og tilslutning Formålet med skriftserien Perspektiv på folkekirken er at formidle faglige analyser til alle, der har et ledelsesansvar i folkekirken. Baggrunden for dette

Læs mere

Evaluering af forsøg med stiftsråd. forsøg med stiftsråd

Evaluering af forsøg med stiftsråd. forsøg med stiftsråd Betænkning 1495 Betænkning 1495 Betænkning 1495 Evaluering af forsøg Evaluering af Evaluering med af stiftsråd forsøg med stiftsråd forsøg med stiftsråd 3 Kirkeministeriet - Januar 2008 3 Kirkeministeriet

Læs mere