Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København"

Transkript

1 Kort beskrivelse: 1. års ansættelse som præst med uddannelse lagt ind i ansættelsen. Varighed for nyansatte præster og deltagende provstier: 1. år: Samlet projektvarighed for FIP: 2 år. Projektstart: 1. august, 2011 Hjemsted: Bestyrelsen for Folkekirkens Uddannelsesinstitutioner for Præster Medvirkende stifter: Ribe, Lolland-Falster, Ålborg, København og Roskilde Projektledelse: FIP, København v. Mogens Lindhardt BESKRIVELSE: Formål: 1. at udvikle et introduktionsforløb for nyansatte præster, som a. tager højde for nyansattes individuelle forudsætninger og behov, samt stillingens og ansættelsesstedets art. b. giver mulighed for at anvende de faglige ressourcer, der måtte være i provstiet blandt præster og andre til gensidig læring, primært indenfor de pastorale kerneområder. c. udvikler samvirke mellem provstier/stifter og Folkekirkens uddannelsesinstitutioner, primært FIP, København og Århus. 2. Derudover forventes projektet at bidrage til Kollegial anvendelse af faglige ressourcer i provstiet. Inddragelse af ikke-kollegiale ressourcer i provstiet. Indsamling af viden om behov og egnede former for understøttelse og udvikling. Udvikle nye muligheder for efteruddannelse i fremtiden. Opkvalificere grundlaget for praktikordninger, nuværende som kommende. Projektets baggrund: Tilkendegivelser på obligatorisk efteruddannelse (jf. Erling Andersen: Et job med Mening, 2009 og bet. 1503, KM 2009) af behovet for en bedre introduktion til præstearbejde. Ønsker om at knytte faglig læring og arbejdssted tættere sammen (jf. igen bet.1503), herunder også drage nytte af de samarbejdsmuligheder der er lokalt. Deltagere: Nyordinerede præster i deres første faste ansættelse Tj.m/OA Nyordinerede præster i længerevarende vikariater, konstitutioner og lign. (ca. 12 mdr.) 1

2 Præster som forud for ovennævnte ansættelser har været ansat i kortere vikariater kan deltage. Optagelse i projektet: Kirkeministeriet har udformet følgende formulering til opslag af nye stillinger i de berørte stifter: Såfremt embedet besættes med en nyuddannet kandidat, vil den nyansatte præst blive tilknyttet et introprojekt under Folkekirkens Uddannelsesinstitutioner for Præster. Projektet sætter fokus på præstens første år i arbejde. Det ledes af FIP, København i samarbejde med stiftet og provstiet. Tilsvarende gælder hvis embedet besættes med en præst med kortere præsteerfaring. Projekttilknytningen omfatter 1 år. Se De involverede stifter kan derudover foreslå ansatte, som fornylig er tiltrådt, at deltage i projektet. Projektaftaler. Ved ansættelsen/optagelsen indgås en aftale mellem den nyansatte, provst og biskop, og FIP. Aftalen skal give plads til at projektet i hvert enkelt tilfælde tones ud fra den nyansattes ønsker og kunnen, samt stillingens egenart. Der skal ligeledes tages højde for de ressourcer af faglig, vejledningsmæssig art, som findes i provstiet, og for de mentor-ordninger og lign., som allerede måtte være etableret i stiftet. Særlige ønsker fra stiftet/provstiet om udvikling i stillingen kan indgå i aftalen. Aftalen omfatter såvel FIP.s bidrag som de tiltag, der søges iværksat af provstiet for at bidrage til den faglige, kollegiale vejledning (Se senere om indhold og ide-katalog). Denne aftale revurderes efter tre og otte måneder, og kan derudover løbende revideres efter aftale med parterne. Revurderingen skal også omfatte vurdering af ressourceforbrug i forhold til udbytte. De deltagende nyansatte forpligter sig til at gennem samtaler at orientere vedr. udfordringerne ved at gå i gang og ændringer i behov, samt til at indgå i de arbejdsgrupper og vejledninger, der er truffet aftale om. Provsten, (evt. en udpeget kontaktperson som refererer til provsten), sørger for at den organiserede del af den kollegiale støtte finder sted, i samarbejde med FIP. Det vil derudover være hensigtsmæssigt, hvis provstiet i første ansættelsesår ikke belaster projektdeltagerne for meget med afløsning og lign. FIP yder i projektperioden faglig sparring til de nyansatte og kollegerne i provstiet i forhold til de aftalte områder. Der afholdes efter aftale endags-kurser for de medvirkende i provstiet/stiftet - inden for FIP s ressourceområder. FIP planlægger derudover to kortere efteruddannelseskurser for de nyansatte i projektperioden. Ved et af disse deltager repræsentanter for provstiernes vejledere, og der indlægges særlig træning i vejledning. FIP holder kontakt med de deltagende nyansatte, fast hver 6.uge, og derudover efter behov. Kurserne regnes for en del af den obligatoriske efteruddannelse, som de nyansatte derved kan afvikle 2

3 indenfor godt tre år fremfor de nuværende knap fem år. FIP sikrer løbende udveksling af erfaringer og ideer imellem de deltagende stifter, provstier og medvirkende. Projektindhold. Det er afgørende for projektet, at de lokale muligheder og ønsker aktiveres, og at FIP kan indgå som sparring til dem. Derfor vil projektets konkrete indhold variere fra provsti til provsti. Men nogle ting ligger fast: 1. Kollegial støtte: Organisatoriske emner: I mange tilfælde handler det blot om, at der skal være nogen man kan spørge. I andre tilfælde om mere personlig vejledning, hvor f.eks. mentorordninger og lign. har vist sig nyttige. I enkelte tilfælde om direkte instruktion eller vejledning. I de fleste organisatoriske spørgsmål vil viden om, hvem man kan spørge dog være tilstrækkelig. De organisatoriske emner vil derfor ofte være dækket af den vejledning som provst og evt. mentor i forvejen yder nyansatte. FIP forventes her primært at få en supplerende og initiativstøttende rolle. Men kan også under provstens ledelse vejlede i samarbejde, konfliktforebyggelse etc. Endvidere er vi fra FIP.s side i interesseret i - gennem følgeskab med en gruppe nyansatte præster at supplere vores viden om, hvordan de arbejder sig ind i opgaverne, herunder samarbejde med råd og ansatte, arbejdstilrettelæggelse, opbygger kendskab til økonomi og regelsæt og fortrolighed med den folkekirkelige organisation. Vi vil derfor følge op på denne dimension med spørgsmål, anmodninger om mundtlige afrapporteringer etc. Og med rådgivning og kontakt til rådgivere. Faglige emner: Omfatter primært de pastorale kerneområder: prædiken, kirkelige handlinger, sjælesorg, gudstjenesten, undervisning, menighedsudvilkling, ledelse og samarbejde etc. Selvom der på disse områder kan være behov for at få instruktion vejledning eller at drøfte forhold med mere erfarne præster, er det afgørende, at nyansatte præster på de faglige områder er kolleger på lige fod og altså ikke står i et lærer-elev-forhold til deres kolleger. Det kræver en anden læringstil. Projektet indebærer derfor, at der kan oprettes grupper af præster, som forpligter sig til i fællesskab at arbejde med emner som: hvad er en god prædiken?, tale?, gudstjeneste?, undervisning? baseret på fremlæggelse af egne erfaringer, analyser, eksempler og faglige indspil. Og at den nyansatte inddrages på lige fod i sådanne grupper. Det samme gælder supervision i forbindelse med sjælesorg og debriefing, hvor man enten kan nyorganisere arbejdsvejledningsgrupper eller lade nyansatte eksisterende. Grupperne sammensættes i samarbejde mellem provsterne, de nyansatte og FIP. Vi forventer ikke at alle provstier skal dække alle områder med selvstændige grupper det beror både på de nyansattes behov og provstiets ressourcer. Men vi forventer at der i løbet af året er sat fokus på alle de pastorale hovedområder i en kollegial form, således at kolleger systematisk i en periode går ind og forholder sig til hovedopgaverne og mulig udvikling af dem på lige fod altså ser på mulig udvikling af sit 3

4 arbejde sammen med en nyansat. Omfanget af aktiviteten kan ikke fastlægges. Men en eller flere grupper der kan mødes mindst tre gange hvert halvår om kerneopgaverne, virker rimeligt. Udbyttet af denne del af vejledningen tilbagemeldes. I nogle tilfælde vil grupperne kunne suppleres med en fagspecialiseret præst (evt. konsulent) fra et andet provsti i stiftet. Det primære formål med denne del er, at skabe eller understøtte faglige udviklingsmuligheder indenfor provstierne ved at nyansatte inddrages i den proces. Derved vil også de nyansatte mærke, at de fra starten indtræder i et kollegialt fagligt rum. FIP kan inddrages som vejledere i forbindelse med tilrettelæggelse af denne del af arbejdet, samt som nævnt yde mindre kurser for de deltagende provstier. De ansatte på FIP står i projektperioden i øvrigt til rådighed med sparring og vejledning inden for de faglige emner, dog mest skriftligt eller telefonisk. Praktisk vil vi sammen med provst eller kontaktpersonen i provstiet prøve at opbygge mulige faglige grupper til dette formål inden for de første to måneder efter at en præst er tilknyttet projektet. Og tilbyder også at mødes med provstiets præster eller dem, der måtte være med til orientering ved en projektperiodes opstart. Andre former for kollegial støtte kunne være: lejlighedsvis deltagelse i andres undervisning, overværelse og systematisk vejledning ved gudstjenester, aftaler om at overvære hinandens kirkelige handlinger etc. Her kan ideoplægget komme fra FIP, men organiseringen bliver rent lokal. 2. Anden støtte Vi forestiller os, at det er muligt at inddrage øvrige ansatte, menighedsråd og andre ressourcer i provstiet inddrages (respons, forventningsafstemninger, faglig støtte), ligesom der i beskedent omfang inddrages arbejde med brugergrupper (fokusgrupper, samtalegrupper, respons- og planlægningsgrupper etc.) Også her kan FIP inddrages med hjælp til organisering, vejledning og opfølgning.. Omfang: I første omgang er det aftalt, at projektet gælder for 15 præster i fem stifter, som alle har tilsluttet sig: Ålborg, Ribe, Lolland-Falster, Roskilde og København. Økonomi: Projektet er finansieret af omprioriteringsmidler. De dækker blandt andet frikøb af arbejdskraft på FIP til projektstyring og vejledning, samt honorering af fagtimelærere i det omfang de inddrages. Provstiets eller stiftets udgifter vil således være begrænset til de udgifter til møder, transport og lign., der ligger lokalt, samt evt. udgifter til brug af lokale konsulenter. Der er ikke i budgettet medtænkt honorering af lokale vejledere. Vi forventer ikke et arbejdsomfang lokalt, som går meget ud over normal kollegial kontakt og vejledning, dog i en mere organiseret form. Omvendt forventer vi i projektperioden et vist udbytte for dem, som deltager. 4

5 Bilag: Foreløbigt idekatalog, så man kan se, hvad projektet kunne indebære lokalt. (pr. 15. sept. 2011) FIP s bidrag Faste tilbud om opsamling i forbindelse med vanskelige situationer, kirkelige handlinger, sammenstød etc. Supervisionsgrupper Deltagelse i netværksgrupper (teams) om faglige spørgsmål Gensidigt liturgisk eftersyn. Mulighed for at følge andres undervisning og at andre følger ens egen Vejledning: organisering af supervision Samme FIP kan bistå med vejledning i organisation af grupper Kontakt til vejledere Både præster og skolefolk kunne indgå i sådan en udveksling Mulighed for at bytte embede, så man i en periode arbejder i en anden type sogn. Vejledning, opfølgning Mulighed for på lige fod at diskutere f.eks. prædikener med kolleger i grupper, som lejlighedsvis reflekterer over, hvad en god prædiken/tale er. Det samme gælder sjælesorg, undervisning etc. ledelsesmæssig bistand og faglig bistand i forbindelse med udvikling af projekter i sogn eller indenfor provstiet FIP kan bistå med lokale endagsseminarer, undervisningsmateriale etc. FIP kan bistå med vejledning i projektudvikling, faglig sparring bistand til udvikling af de mange nye og forventede opgaver: børne- og familiegudstjenester, ældrearbejde, ungdomsarbejde etc. Kontakt, udveksling, evt. deltagelse ved gennemførsel. forventningsafstemninger med personale og råd Som ovenfor. FIP kan bistå med vejledning/modeller. 5

6 fokusgrupper fra sognet, som går ind i planlægning af gudstjenester, forberedelse af prædikenen, og vurdering. FIP har udviklet modeller, som kan bringes i anvendelse.. Andre lokale evaluerings og støtteintiativer Ide-oplæg Inddragelse af de faglige ressourcer, der måtte findes i provstiets menighedsråd. Ide-oplæg 6

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012

Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 1 Introduktion til handlingsplanen I perioden fra november 2012 til maj 2013

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport

Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport HOVEDVÆRKSTEDET v/ cand. scient. pol. Claus Holm Thomsen www.hovedvaerkstedet.dk tlf. 66 191590 Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport Hovedværkstedet April 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole.

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole. Domstolsstyrelsen Personalekontoret St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 KØBENHAVN K Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 MPK10788/Sagsbeh. MPK J.nr. 02.09.03.01.2003-3.2

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

For at nå disse mål indstiller arbejdsgruppen, at Fødevarestyrelsen arbejder med følgende 9 indsatser:

For at nå disse mål indstiller arbejdsgruppen, at Fødevarestyrelsen arbejder med følgende 9 indsatser: Fødevarestyrelsen 13.05.2014 J.nr.: 2014-44-1419-00003/VIOG Kompetencehandlingsplan Baggrund I sommeren 2013 godkendte HSU Fødevarestyrelsens nye kompetencestrategi, og HSU besluttede, at den korte og

Læs mere