Haveforeningen Rørmosen, Bjergmarken Roskilde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haveforeningen Rørmosen, Bjergmarken - 4000 Roskilde"

Transkript

1 1. Haveforeningens navn og stiftelse 1. Foreningens navn er Haveforeningen Rørmosen. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune. 2. Foreningen er stiftet den 13. juni Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål lejede areal i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund herfor samt for området i sin helhed og indeholdt i vedtægter for Roskilde Haveselskab 2. Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser, som er nedfældet i en på området lagt byplan, lokalplan eller tinglyst deklaration og lignende, vedrørende det samlede haveområde eller enkelte haver, overholdes og respekteres af foreningens medlemmer. 3. Foreningen skal til enhver tid være medlem af Roskilde Haveselskab. 3. Medlemskab 1. Kolonihaver må kun udlejes til myndige personer med fast bopæl i Roskilde kommune, og som er tilmeldt kommunens folkeregister. Kolonihaven kan ikke godkendes som fast bopæl og folkeregister adresse. Bestyrelsen kan kræve dokumentation for, at ovenstående krav er opfyldt. Medlemmet betaler eventuelle omkostninger herved. Fremleje og fremlån af kolonihaver er forbudt undtagen i de tilfælde, hvor der forud er indhentet tilladelse fra haveforeningens bestyrelse. 2. Ingen må være fastboende i kolonien i perioden 1. oktober 31. marts. Undtaget herfra er dog skolernes efterårsferie i oktober, dagene 23. december til 2. januar og påskedage, der falder i marts måned. Herudover kan bestyrelsen efter skriftlig ansøgning give tilladelse til overnatning i kortere perioder på sammenlagt max. 1 måned, herfra dog undtaget foreninger der er underlagt en lokalplan. 3. Et medlem kan kun leje 1 have og kan ikke samtidig være medlem af en anden haveforening i Roskilde kommune. Overtrædes denne bestemmelse kan bestyrelsen bringe lejemålet til ophør med 14 dages varsel. 4. Fraflytter en lejer kommunen, kan haveforeningens bestyrelse efter ansøgning dispensere midlertidig fra bopælspligten. Bestyrelsens afgørelse kan ikke ankes. 5. Adresseændring skal meddeles formand eller kasserer senest 2 uger efter, at ændringen er sket. Såfremt dette ikke sker, kan der opkræves et gebyr til dækning af foreningens omkostninger ved fremskaffelse af den nye adresse. Beløbets størrelse fastsættes af haveforeningens bestyrelse. 6. Alle lejere i kolonien skal være medlemmer af foreningen og betaler ved indmeldelse et af Roskilde Haveselskab nærmere fastsat indskud. Medlemmerne forpligter sig til ved deres indmeldelse af overholde de love og bestemmelser, der er gældende for foreningen og for Roskilde Haveselskab. 7. Medlemmer hæfter solidarisk for foreningens forpligtelser.

2 4. Salg og vurdering af haver 1. Salg af en have kan kun ske gennem bestyrelsen. Salg kan kun ske til personer, der opfylder betingelserne i 3 og som bestyrelsen kan godkende som lejere. 2. Forud for salg foretages en vurdering af haveloddens anlæg, beplantning og bebyggelse inkl. nagelfast og tilpasset inventar. Sælger skal fremlægge opgørelse for løseøre, og der skal foreligge en liste med priser på de enkelte poster. Vurdering og værdifastsættelsen skal ske i overensstemmelse med regler for værdiansættelser og vurderinger, som er fastlagt af Kolonihaveforbundet for Danmark. Vurdering og værdiansættelse foretages af 3 medlemmer af vurderingsudvalget. Hvis der ikke er valgt et vurderingsudvalg foretages vurdering og værdiansættelse af 3 medlemmer fra bestyrelsen. 3. Vurdering og værdiansættelse kan af sælger indbringes for Roskilde Haveselskab som ankeinstans senest 14 dage efter, at sælger har modtaget vurdering og værdiansættelse. Roskilde Haveselskab foretager derefter snarest muligt en vurdering og værdiansættelse, som vil være bindende for alle parter, der er berørt deraf. Ved salg/overdragelse modtager køber en kopi af de regler for vurdering og værdiansættelse, som er fastsat af Kolonihaveforbundet for Danmark. 4. Sælgeren betaler et nærmere fastsat beløb for begge vurderinger, uanset om haven sælges eller ej. Beløbet fastsættes af kredsbestyrelsen. 5. Vurderingen er gældende for indeværende år, fra den dato den er foretaget. Inden vurdering kan foretages skal der foreligge en anmærkningsfri el-attest, som foretages af aut. installatør. Denne attest er gældende i 3 år såfremt huset ligger i ubrudt salg. Endvidere skal der foreligge skorstensattest. 6. Ved overdragelse af en have fra forældre til børn eller omvendt skal haven ikke nødvendigvis vurderes, men den nye lejer betaler indskud til foreningen. 7. Afgår et medlem ved døden, har ægtefælle eller samlever fortrinsret til at overtage lejemålet. 8. Når der fremsættes skriftlig anmodning herom, skal foreningen i protokoller m.v. notere ugifte samlevere som ligestillede ejere. 9. Ved salg af en have har det udtrædende medlem intet krav på andel i foreningens formue. 5. Leje 1. Den årlige leje gælder for tiden 1. januar 31. december og opkræves efter bestyrelsens bestemmelser. Leje for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra det budget som af foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse. 2. Medlemmer, der på grund af sygdom, arbejdsløshed eller andre forhold, ikke er i stand til at betale haveleje eller andre til foreningen skyldige beløb rettidigt, kan efter ansøgning gives henstand. 3. Sidste rettidige betalingsdato skal meddeles samtlige lejere ved opkrævningen. 4. Ved indbetaling af haveleje og andre til foreningen skyldige beløb efter sidste rettidige betalingsdato kan der pålægges et rykkergebyr, hvis størrelse fastsættes af den enkelte haveforenings bestyrelse.

3 5. Hvis skyldige beløb, trods påkrav, hvorefter restancen skal indbetales senest 3 hverdage efter, at påkrav er kommet frem til medlemmet, ikke bliver betalt, behandles restancen på førstkommende bestyrelsesmøde med henblik på ophævelse af lejemålet. 6. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede 1. Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m.m. som skal være gældende inden for området, og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere. 2. Medlemmet er pligtig til at overholde alle bestemmelser, som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtig til at overholde vedtægter med tillæg for haveforeningen. 7. Ophævelse/opsigelse og overdragelse af lejemål 1. Bestyrelsen har til enhver tid ret til at ophæve et lejemål med øjeblikkelig virkning, såfremt et medlem ikke har indbetalt skyldigt beløb. 2. Bestyrelsen har til enhver tid ret til at opsig et lejemål med 30 dages varsel a. Hvis foreningens love eller de af bestyrelsen givne påbud ikke overholdes. b. Hvis et medlem, dennes husstand eller omgangskreds udviser en sådan adfærd, at det er til væsentlig gene for foreningens medlemmer. c. Hvis en have henligger i en sådan stand, at den skæmmer omgivelserne. 3. Et opsagt medlem er berettiget til at medtage bygninger, bygningsdele og løsøre. Såfremt et opsagt medlem ønsker at medtage hus og bygningsdele i øvrigt, skal dette ske på en sådan måde, at fællesanlæg ikke lider skade, og således at der ikke efterlades fundamenter eller andet. Fjernelse af bygninger, bygningsdele og løsøre skal ske inden opsigelsesperiodens udløb. Overtrædelse af disse bestemmelser medfører erstatningsansvar. 4. Efter opsigelsesperiodens udløb kan bestyrelsen tage hus og have i besiddelse for medlemmets regning og risiko og til den fastsatte vurderingspris overdrage såvel have som hus til en ny lejer. 5. Når haven, med eller uden hus, har været udbudt til salg i mindst 3 måneder, og vurderingsprisen ikke har kunnet opnås, er bestyrelsen berettiget til at sælge hus og have til den bedst mulige pris, der kan opnås. 6. Et medlem, der opsiges, er pligtig til at betale haveleje og andre skyldige beløb vedrørende haven, indtil haven er overtaget af et nyt medlem, ligesom det opsagte medlem er pligtig til at vedligeholde haven i samme periode. 7. Overskud eller underskud ved salget (dokumenteret ved regnskab) skal henholdsvis udbetales til eller indbetales af den opsagte lejer. 8. Bestyrelsen har intet ansvar over for indtrædende medlemmer, hvis et udtrædende medlem bevidst eller ubevidst har fortiet forhold om pantsætning af den bebyggelse m.v., der overdrages. Bestyrelsen kan kræve, at det udtrædende medlem fremlægger tingbogsattest vedrørende bebyggelsen. 9. Medlemmet har ret til at overdrage lejemålet til en slægtning i ret op- og nedstigende linje. Medlemmet har ikke ret til at overdrage lejemålet til andre.

4 8. Generalforsamling 1. Foreningens generalforsamling er foreningens øverste myndighed, bortset fra ændring af love, som kun kan ændres på en kredsgeneralforsamling. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Dagsorden skal som minimum indeholde følgende: a. Valg af dirigent og referent b. Valg af stemmetællere c. Beretning ved formanden d. Årsregnskab med revisionspåtegning e. Indkomne forslag f. Budget for det kommende år g. Valg af formand/kasserer h. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i. Valg af interne revisorer eller eksterne revisorer j. Valg af delegerede til Roskilde Haveselskabs ordinær generalforsamling k. Eventuelt 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens formand i hænde senest den 10. januar. Indkomne forslag, som foreningens bestyrelse skønner er af fælles interesse for alle foreninger, kan videresendes til Haveselskabets generalforsamling. 4. Meddelelse om generalforsamlingen med angivelse af dagsorden skal gives medlemmerne mindst 14 dage forud ved udsendelse til de enkelte medlemmer samt ved opslag i kolonien. 5. Foreningens årsregnskab og budget for det kommende år samt de indkomne forslag udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal. Sagerne afgøres ved almindelig stemmeflertal og kan afgøres ved håndsoprækning. Ved stemmelighed er forslaget bortfaldet. Hvis blot 1 medlem ønsker skriftlig afstemning, skal dette foretages. Ved lovændring af 16 samt andre ændringer af vital betydning for foreningen kræves dog, at 2/3 af de fremmødte stemmer for, og at disse udgør mindst 1/5 af foreningens medlemmer. 7. Der må kun afgives 1 stemme pr. have og kun ved personligt (evt. ægtefælles/samlevers) fremmøde. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. 8. Valgbar til bestyrelse, revision, delegerede mv. er den eller de, som står opført i foreningens medlemsfortegnelse og disses ægtefæller, samt samlevere, der har været tilmeldt folkeregistret under samme adresse i mere end 2 år. 9. Kun 1 person fra hver have er valgbar til en tillidspost.

5 10. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes, når mindst 1/5 af koloniens medlemmer fremsætter skriftligt krav derom med motivering og forslag til dagsorden. 11. Meddelelse om ekstraordinær generalforsamling gives medlemmerne ved bekendtgørelse som ved ordinær generalforsamling, og bekendtgørelsen skal være vedlagt en dagsorden med de punkter fra stk. 2, som er relevante. En ekstraordinær generalforsamling, som er begæret indkaldt af foreningens medlemmer, er kun beslutningsdygtig, såfremt mindst 4/5 af de begærende medlemmer er fremmødt. Modsat bortfalder begæringen. 12. I tilfælde, hvor hele bestyrelsen har valgt at afgå samtidig eller har fået et mistillidsvotum, overtager forretningsudvalget for Roskilde Haveselskab ansvaret for, at der bliver afholdt en ekstraordinær generalforsamling for valg af ny bestyrelse. Eventuelle omkostninger herved afholdes af foreningen. 13. Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten samt referenten. 9. Bestyrelsen og udvalg 1. Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger. En opstillet, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, kan vælges, såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom. 2. Bestyrelsen består af formand, kasserer samt mindst 3 og højst 5 medlemmer. De vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Formand og kasserer er på valg skiftevis hvert andet år. 3. Ligeledes vælges 2 suppleanter for bestyrelsen, de er på valg skiftevis hvert andet år. 4. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand og sekretær. 5. Alle omkostningsgodtgørelser fastsættes af foreningens bestyrelse. Bestyrelsen har ret til at antage lønnet medhjælp, når det skønnes nødvendigt. 6. Formand og kasserer er samtidig medlemmer af Roskilde Haveselskabs kredsbestyrelse. 7. Afgår formand eller kassereren i en valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, hvis fratrædelsen ikke sker umiddelbart før den ordinære generalforsamling. 8. Bestyrelsen fastlægger selv grundlaget for sit virke m.m. i en forretningsorden. 9. Bestyrelsen skal sikre, at der er tegnet behørige forsikringer i forhold til bestyrelse, erhverv og ulykke og lignende. 10. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til behandling af forskellige opgaver. Udvalgene kan fremsætte forslag til bestyrelsens afgørelse. Et udvalg kan få selvstændig beslutningskompetence over et område, hvis: a. Bestyrelsen godkender et budget for arbejdsområdet. b. Udvalget påtager sig regnskabspligt. 11. Bestyrelsen skal sikre, at de for haveforeningen fastlagte vedtægter overholdes af medlemmerne, og herunder også sikre, at retningslinjer for havernes og husenes vedligeholdelse og benyttelse m.v. bliver fulgt, og derfor har bestyrelsen adgang til haverne.

6 10. Tavshedspligt 1. Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg, nedsat at bestyrelsen, har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om personers økonomiske og personlige forhold, som medlemmerne får indsigt i under deres arbejde for foreningen. 2. Medlemmer af foreningens vurderingsudvalg må kun videregive oplysninger om resultatet af foretagne vurderinger til foreningens bestyrelse. 3. Hvert enkelt bestyrelsesmedlem er ansvarlig for, at det materiale, der modtages, ikke kommer udenforstående i hænde. 4. Fratræder et bestyrelsesmedlem, skal denne til bestyrelsens formand tilbagelevere alt fortroligt materiale, vedkommende måtte være i besiddelse af, og som er modtaget i egenskab af bestyrelsesmedlem. 5. Måtte et bestyrelsesmedlem afgå ved døden, påhviler tilbageleveringspligten boet. 11. Bestyrelsesmøder 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er mødt. 2. Der afholdes bestyrelsesmøder jf. forretningsorden for bestyrelsen. 12. Tegningsret 1. I økonomiske forhold tegnes foreningen ud ad til af formand eller kasserer. I alle øvrige forhold repræsenterer formanden foreningen udadtil og er ansvarlig for foreningens daglige ledelse. 2. De enkelte foreninger fastsætter egne prokuraregler mht. dispositionsrettigheder for egne bankkonti samt værdidepoter. 13. Regnskab og revision 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret. 2. Det påhviler kassereren at udarbejde et årligt driftsregnskab ledsaget af en statusopgørelse opgjort under hensyntagen til de tilstedeværende værdier og forpligtelser. 3. Årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabskik og være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag. Bestyrelsen kan bestemme, at årsregnskabet skal udarbejdes af eksterne revisorer. 4. Generalforsamlingen vælger 2 interne revisorer, og en revisor suppleant for 1 år, medmindre bestyrelsen har valgt ekstern revision. Det påhviler de valgte revisorer at revidere foreningens årsregnskab samt at føre protokol med de bemærkninger, revisionsarbejdet måtte give anledning til. 5. Et bestyrelsesmedlem kan ikke være revisor eller revisorsuppleant. 6. Kasserer og formand eller næstformand skal være til stede ved revisionen. 7. Ved nyvalg af kasserer skal der altid ske revision af regnskabet, inden den nye kasserer overtager dette.

7 14. Eksklusion 1. Bestyrelsen kan uden videre ekskludere et medlem af foreningen: a. Såfremt vedkommende bliver dømt for vold, tyveri eller hærværk på andres haver. b. Såfremt der er etableret vandskyllende toilet uden først at have indhentet foreningens og kommunens skriftlige tilladelse dertil, og at lejeren ikke har rettet for sig inden 1 uge efter forholdet er konstateret. 2. Et medlem, der ekskluderes, har ret til inden 14 dage enten at medtage personlig ejendom i haven (bebyggelse m.m.) eller at overdrage til bestyrelsen for medlemmes regning og risiko at sælge og over-drage haven til en af bestyrelsen udpeget ny lejer. Fjernelse af bygninger og bygningsdele skal ske som tidligere anført. 3. Undlader medlemmet at opfylde 14 stk.2, er bestyrelsen berettiget til at anvende bestemmelserne i 7 stk a. Bebyggelse for kolonihaveområdet 1. Se bilag A som er vedhæftet disse vedtægter. 15b. Toiletter, afløb m.v. 1. Nedgravning af latrin kan og skal foretages i en afstand af mindst 2,5 m fra skel og ikke dybere end 50 cm i jorden. 2. Der må ikke etableres eller bruges vandskyllende toiletter, uden at disse har afløb til godkendt samletank. 3. Tilladelse til etablering af samletank til husspildevand skal indhentes hos både haveforeningens bestyrelse og kommunens byggesagsafdeling, inden etablering af sådanne påbegyndes, (haveforeningens godkendelse skal medsendes til kommunen). 16a. Fællesregler og forsikringskrav gældende for alle foreninger 1. Haverne og de derpå værende huse skal holdes i god og velholdt stand, således at der ikke opstår gener eller ulemper for de omkringboende. Dette indebærer bl.a. følgende: a. At græsarealer skal holdes klippede. b. At blomsterbede og urtehaver skal holdes fri for ukrudt (normalt uønsket plantevækst) især frøbærende og rodspredende planter. c. At hække omkring haven skal holdes fri for anden plantevækst. d. At alle nytteafgrøder, også specielle, skal dyrkes i afgrænsede bede. e. At haven ikke anvendes til langvarig oplagsplads for byggematerialer m.v. f. At havens bebyggelse holdes vel vedligeholdt, således at vinduer, døre, tag og ydervægge er intakte. 2. Hækkene skal klippes mindst 2 gange årligt, første gang inden den 1. juli, og anden gang inden den 15. oktober. De enkelte foreninger kan dog vedtage at ændre dette, eventuelt således, at der kun sker klipning af hække én gang om året.

8 3. Hvad angår hække i skel mod vej, må der i kolonien kun være hække på ikke over 1,2 m højde, i øvrigt må der kun findes stensætninger, lave plantestensmure og levende hegn i havekolonien, således at plankeværker og raftehegn undgås. 4. Træer og buske må gerne rage ind på vejarealet, men skal være beskåret, så der altid er en frihøjde over gangarealer på 2,50 meter og en frihøjde over kørebaner på 4,20 meter. 5. Beplantninger, der ved deres skygge eller andet forårsager skade eller gene i naboens have, kan bestyrelsen forlange fjernet. Træer og buske skal plantes så langt fra hækken, at de ikke kommer til at genere denne eller naboerne. 6. Det er forbudt uden bestyrelsens tilladelse at flytte indgangen til haven fra det sted, hvor den én gang er anbragt. Hvis der ved havens indgang er anbragt en låge, skal denne åbnes ind i haven. Haven skal være forsynet med et nummer, som let skal kunne ses fra indgangen. 7. Kommunens vandregulativ skal følges, og misbrug af vand må ikke finde sted. 8. Der må ikke drives jagt i kolonien. 9. Campingvogne, trailere, uindregistrerede køretøjer og lignende må ikke henstilles i kolonien uden bestyrelsens tilladelse. 10. Alle haver, som har en samlet bebyggelse på over 4 kvadratmeter, eller som har bebyggelse, uanset størrelse, som er forsynet med elinstallation eller anden opvarmningsmulighed, skal være omfattet af en brandforsikring. For at sikre, at en sådan til stadighed er i kraft, skal medlemmer, på bestyrelsens forlangende fremvise kvittering for, at en forsikring er tegnet og i kraft. 11. Det er ulovligt at brænde haveaffald og dagrenovationslignende affald af i haven. 16b. Særlige regler for Haveforeningen 1. Se bilag B som er vedhæftet disse vedtægter. 17. Foreningens ophør 1. Hvis gyldig beslutning om foreningens ophør træffes, og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres til andet haveområde, skal foreningens formue overføres til den forening, som viderefører det nye haveområde med samme forpligtelser over for den opløste forenings medlemmer. 2. Skyldes foreningens ophør, at foreningen helt ophører med at drive haveforening, udpeges 2 likvidatorer. Evt. formue ved likvidationens afslutning udbetales til de medlemmer, der er registreret som medlemmer på dette tidspunkt. 3. Foreningen kan ikke opløses, så længe lejekontrakt med Roskilde kommune er i kraft. 18. Forskellige love og bestemmelser 1. Bortset fra bestemmelserne i 16b må lovene ikke ændres uden godkendelse fra Roskilde Haveselskabs bestyrelse. 2. Roskilde Haveselskabs vedtægter og generalforsamlingsbeslutninger samt lejekontraktens bestemmelser går altid forud for foreningens vedtægter, såfremt der måtte være eller blive uoverensstemmelse. Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015

9 Bilag A Bebyggelse kolonihaveområdet 1. Området må kun anvendes til kolonihavebebyggelse, det vil sige bebyggelse, der kun må tjene til ophold i tidsrummet 1. april til 30. september og uden for dette tidsrum i kortvarige ferier, weekends og lignende. I hver have må kun opføres et kolonihavehus. 2. Der skal inden byggeri påbegyndes (også med jordarbejde eller fundament), indleveres tegning og indhentes skriftlig godkendelse hos foreningens bestyrelse for såvel bygninger som placering på grunden. Når et byggeri er påbegyndt, skal dets udvendige arbejder, uanset arten af disse, være afsluttede senest ved udgangen af det efterfølgende år. 3. Et igangværende byggeri vil aldrig kunne være årsag til, at en have misligholdes, jf. 16a stk På hver havelod må der opføres bebyggelse med at samlet etageareal på højst 60 kvadratmeter, heri medregnet overdækkede åbne opholdsarealer og carporte. Udhæng ud over 0,5 m (målt vandret) regnes som overdækket opholdsareal. Legehuse over 3 kvadratmeter medregnes som bebyggelse. Herudover må der opføres drivhuse på max. 10 kvadratmeter. Hvis der er direkte udgang fra hus eller udhus til drivhuset indgår drivhuset i det bebyggede areal. Drivhuset må ikke overstige 10 kvadratmeter uagtet at hovedhuset er mindre end 60 kvadratmeter. Drivhus må opføres i naboskel. 5. Udvendige bygningsdele må kun fremtræde i naturtræ. Fibercement må anvendes til renovering. 6. Ingen bebyggelse må opføres i mere end 1 etage. 7. Al bebyggelse skal holdes mindst 2 meter fra skel målt fra den yderste bygningsdel mellem de enkelte haver samt skel og sti, vej, grønne områder og fællesarealer, dog skal der være mindst 4 meter til nabobebyggelse (målt på de yderste bygningsdele). Åbne carporte med en maksimal højde på 2,4 m kan dog tillades opført i naboskel. 8. Intet punkt af en bygnings højde fra det omgivende terræn og til den linje, hvor ydervægge og tagflade mødes, må overstige 3 m, og højden til rygningen må ikke overstige 4,5 m. 9. Tagets vinkel med det vandrette plan skal være mellem 15 o og 30 o. For carporte, udhuse og lignende mindre bygninger kan taget udføres som fladt tag eller med hældning. Tagets vinkel med det vandrette plan skal være mellem 5 o og 30 o. 10. Der må ikke etableres gavlvinduer i en højde over 2,50 m målt på vinduets øverste kant. 11. Der må etableres rygningsvinduer. Disse skal være af matteret glas, skal kippes og må højest kunne åbnes 5 cm, til ventilationsbrug. 12. Terrænarbejder i forbindelse med byggeriet må ikke hæve grundens højeste punkt eller sænke dets laveste punkter. 13. Intet punkt på grunden må hæves/sænkes mere end 30 cm. I forbindelse med byggeri uden bestyrelsen forudgående udtrykkelige tilladelse. 14. Ved tilladelser til terrænregulering skal bestyrelsen godkende disse i forhold til given tilladelse inden fortsættelse af byggeri.

10 Bilag A 15. Når etablering af fundament er sket, skal bestyrelsen godkende dets placering i forhold til given tilladelse. 16. Når byggeriet er færdiggjort skal bestyrelsen godkende dette i henhold til given tilladelse. 17. Blanke og reflekterende materialer må ikke anvendes samt i øvrigt materialer, som virker skæmmende. 18. Udvendige antenner skal opføres under hensyntagen til at undgå skæmmende virkning. 19. Der må ikke etableres opholdsarealer på et højere niveau end det naturlige højeste punkt på grunden. Det vil sige, at intet jordarbejde må ændre dette punkt. 20. Ved opførelse af skorsten og tilslutning af brændeovn eller pejs skal forskrifterne i gældende bygningsreglement overholdes. Forinden ibrugtagning skal der indhentes godkendelse fra distriktets skorstensfejermester, og kopi af denne godkendelse skal afleveres til haveforeningens bestyrelse. 21. For så vidt angår daghaveområdet må dette kun anvendes til ophold i dagtimerne. Overnatning må ikke finde sted. 22. I hver daghave må der opføres en bebyggelse på maksimalt 10 kvadratmeter. Omfang, placering og ydre fremtræden ellers som anført ovenstående. 23. Efter indstilling fra den enkelte haveforenings bestyrelse kan Roskilde Haveselskabs kredsbestyrelse meddele dispensation fra bestemmelserne under punkt 3 og 6. Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015

11 Bilag B Særlige regler for Haveforeningen Rørmosen 1. Brug af el- og motordrevne redskaber er forbudt på søn- og helligdage fra 1. maj til 30. september. Bestyrelsen kan give tilladelse til, at motordrevne redskaber anvendes om søndagen ml. kl i forbindelse med vedligeholdelse af fællesarealer. 2. Grus, sten og andre materialer, som aflæsses på vej og parkeringsplads, skal fjernes, inden der er gået 8 dage. Trafikken skal kunne foregå uhindret. 3. Vejene skal holdes rene og jævne. Hvert medlem sørger for dette ud for egen have og til midten af vejen. 4. Der er i kolonien datovanding forstået på den måde, at lige havenumre vander på lige datoer, og ulige havenumre vander på ulige datoer. 5. Hække i skel mod vej må der i kolonien kun være hække på ikke over 1,2 m højde, i øvrigt må der kun findes stensætninger, lave plantestensmure og levende hegn i havekolonien, således at plankeværker og raftehegn undgås. For daghaverne gælder, at alle hække max. må være på 1,2 meters højde. 6. Klipning af bøgehæk skal foretages mindst 1 gang om året og da inden den 1. september. Klipning af ligusterhæk skal foretages 2 gange om året, som angivet under 16a, stk Ved manglende vedligeholdelse af have og vej kan bestyrelsen foranledige, at der for havelejerens regning bliver udført følgende ting: klipning af hæk, vedligeholdelse af vej ud for den pågældende have og i meget grelle tilfælde, når haven ikke har været holdt i længere tid, at få slået alt ukrudt i haven. Ovennævnte kan dog først iværksættes, når normale henvendelser til medlemmet er sket, og tidsfristerne heri er udløbet. Ved sygdom skal medlemmet have mulighed for udsættelse af tidsfristerne. 8. For manglende eller ved for sent betaling af foreningens tilgodehavende betales et gebyr på kr. 200,- for hver rykkerskrivelse. 9. For fravær samt fritagelse af fællesarbejde betales et beløb på kr. 500,-. Personer over 80 er fritaget for fællesarbejde. 10. Før etablering af elinstallation i en kolonihave, skal en skriftlig ansøgning afleveres til bestyrelsen. 11. Foreningen benytter sig af ekstern revision foretaget af Roskilde Haveselskab, udgifterne afholdes af Roskilde Haveselskab, så det er omkostningsfrit for haveforeningen. 12. Det er tilladt at klippe/fælde hæk søndagen inden der er containerdage, dvs. søndagen før containere i foråret og søndagen før containere i efteråret. Stk. 11 og 12 er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. februar 2015.

Vedtægter for Haveforeningen HF Vestervang

Vedtægter for Haveforeningen HF Vestervang !!! Vedtægter for Haveforeningen HF Vestervang 1. Haveforeningens navn og stiftelse 1. Foreningens navn er Haveforeningen HF. Vestervang. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune. 2. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen HF Vestervang

Vedtægter for Haveforeningen HF Vestervang Vedtægter for Haveforeningen HF Vestervang 1. Haveforeningens navn og stiftelse 1. Foreningens navn er Haveforeningen HF. Vestervang. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune. 2. Foreningen er stiftet

Læs mere

Haveforeningen Rørmosen, Bjergmarken - 4000 Roskilde

Haveforeningen Rørmosen, Bjergmarken - 4000 Roskilde 1. Haveforeningens navn og stiftelse 1. Foreningens navn er Haveforeningen Rørmosen. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune. 2. Foreningen er stiftet den 13. juni 1984. 2. Formål og virke 1. Foreningen

Læs mere

Love og ordensregler for H/F Granly

Love og ordensregler for H/F Granly Love og ordensregler for H/F Granly 1. Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det lejede eller erhvervede areal i overensstemmelse med bestemmelserne for lejemålets indgåelse.

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Granly

Vedtægter for Haveforeningen Granly 1. Haveforeningens navn og stiftelse Vedtægter for Haveforeningen Granly 1. Foreningens navn er Haveforeningen Granly. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune. 2. Foreningen er stiftet den 13. april 1951.

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Bregnevang

Vedtægter for Haveforeningen Bregnevang Vedtægter for Haveforeningen Bregnevang 1. Haveforeningens navn og stiftelse 1. Foreningens navn er Haveforeningen Bregnevang. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune. 2. Foreningen er oprettet den 21.

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Maglehøj

Vedtægter for Haveforeningen Maglehøj Vedtægter for Haveforeningen Maglehøj 1. Haveforeningens navn og stiftelse 1. Foreningens navn er Haveforeningen Maglehøj. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune. 2. Foreningen er stiftet 1967. 2. Formål

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Haveforeningen Ny Maglehøj. Love og ordensregler for haveforeningen. ---o0o--- Love for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds ***

Haveforeningen Ny Maglehøj. Love og ordensregler for haveforeningen. ---o0o--- Love for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds *** Haveforeningen Ny Maglehøj Love og ordensregler for haveforeningen ---o0o--- Love for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds *** Medlemsbevis for have nr. som er udlejet til 4000 Roskilde

Læs mere

Love og ordensregler for haveforeningen

Love og ordensregler for haveforeningen Love og ordensregler for haveforeningen Side: Rev. år: Indhold: 3 2002 1 Formål og virke 2 Medlemskab, stk. 1-2 3 2002 2 Medlemskab, stk. 3-5 3 2009 3 Salg og vurdering af haver 5 2009 4 Generalforsamling,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

Vedtægter for H/F Lilletoften V E D T Æ G T E R. for H/F Lilletoften

Vedtægter for H/F Lilletoften V E D T Æ G T E R. for H/F Lilletoften V E D T Æ G T E R for H/F Lilletoften Oversigt: 1. Foreningens navn 2. Formål og virke 3. Medlemmer 4. Hæftelse 5. Haveleje 6. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse 7. Ophævelse af lejeaftalen 8. Generalforsamlinger

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Svarø.

Vedtægter for Haveforeningen Svarø. Vedtægter for Haveforeningen Svarø. 1. Foreningens navn er Haveforeningen Svarø, og er beliggende ved Høvedstensvej 70, 2650 Hvidovre. 2. Formål og virke. 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave. Revideret Maj 2012

V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave. Revideret Maj 2012 V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave Revideret Maj 2012 1. Foreningens navn er Haveselskabet Enghave. Horsens 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til

Læs mere

1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune.

1. Foreningens navn er Haveforeningen XXXXXXXXX. Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. V E D T Æ G T E R for Haveforeningen xxxxxxxxxxxxxx 1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Nabkær 1.

Vedtægter for Haveforeningen Nabkær 1. Vedtægter for Haveforeningen Nabkær 1. 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "Nabkær 1". Foreningens hjemsted er Herning Kommune. 1.2 Foreningen er stiftet 1976.

Læs mere

Vedtægter HF Brandhøj

Vedtægter HF Brandhøj Vedtægter HF Brandhøj For haveforeningen Brandhøj, der er beliggende på matr. nr. 13 q, Reerslev, Reerslev By, som i henhold til Lokalplan 4.19.2 er udlagt til kolonihaveformål. 1. Formål og virke 1.1

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Haveforeningen Hestkøbgård. 1. Foreningens navn er Haveforeningen Hestkøbgård, stiftet den 2. november 1975

V E D T Æ G T E R for Haveforeningen Hestkøbgård. 1. Foreningens navn er Haveforeningen Hestkøbgård, stiftet den 2. november 1975 V E D T Æ G T E R for Haveforeningen Hestkøbgård 1. Foreningens navn er Haveforeningen Hestkøbgård, stiftet den 2. november 1975 Foreningens hjemsted er 3460 Birkerød, Rudersdal Kommune. Foreningen og

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Søparken

Vedtægter for Haveforeningen Søparken 1. Haveforeningens navn og stiftelse. Vedtægter for Haveforeningen Søparken 1.1. Foreningens navn er Haveforeningen Søparken. Foreningens hjemsted er Horsens Kommune. 1.2. Foreningen er stiftet 25. august

Læs mere

STANDARDFORENINGSVEDTÆGT (for kolonihaver på lejet jord)

STANDARDFORENINGSVEDTÆGT (for kolonihaver på lejet jord) STANDARDFORENINGSVEDTÆGT (for kolonihaver på lejet jord) 1. Haveforeningens navn og stiftelse 1. Foreningens navn er Haveforeningen "Enghave". Foreningens hjemsted er Horsens Kommune 2. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Vedbæk.

Vedtægter for Haveforeningen Vedbæk. Vedtægter for Haveforeningen Vedbæk. 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "Vedbæk". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune. 1.2 Foreningen er stiftet den 16.

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Vedtægter for Haveselskabet Frederiksborg af 1919

Vedtægter for Haveselskabet Frederiksborg af 1919 Vedtægter for Haveselskabet Frederiksborg af 1919 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveselskabet Frederiksborg af 1919. Foreningens hjemsted er Trollesmindeallé, Hillerød Kommune.

Læs mere

Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds)

Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) Love for Roskilde Haveselskab (Kolonihaveforbundets Roskildekreds) 1. Formål 1. Roskilde Haveselskab er en sammenslutning af de haveforeninger, der er beliggende inden for kredsens område og er medlem

Læs mere

Haveforeningen Grundet. Vedtægter

Haveforeningen Grundet. Vedtægter Haveforeningen Grundet Vedtægter 1. Foreningens navn er HF Grundet Foreningens hjemsted er Vejle Kommune HF Grundet Fidalvej, Hornstrup Kirkeby 7100 Vejle 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

Vedtægt for haveforeningerne i Odense Havelodselskab

Vedtægt for haveforeningerne i Odense Havelodselskab Vedtægt for haveforeningerne i Odense Havelodselskab 1 11 FORENINGERNES GENERALFORSAMLINGER. 11.1. Hver haveforening holder generalforsamling hvert år i januar eller februar måned efter skriftlig indkaldelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR H/F ALDERSRO

VEDTÆGTER FOR H/F ALDERSRO VEDTÆGTER FOR H/F ALDERSRO 1. Formål og virke. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til ko-lonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund

Læs mere

HF. BALSTRUP VÆNGE. V E D T Æ G T E R for Haveforeningen Balstrup vænge. Rev

HF. BALSTRUP VÆNGE. V E D T Æ G T E R for Haveforeningen Balstrup vænge. Rev V E D T Æ G T E R for Haveforeningen Balstrup vænge Rev. 2010.09.15 1. 1. Foreningens navn er Haveforeningen Balstrup vænge. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. 2. Formål og virke 2.1. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN AABRINKEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN AABRINKEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN AABRINKEN 1. HAVEFORENINGENS NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Haveforeningen Aabrinken. 1.2. Foreningens adresse er Haveforeningen Aabrinken 39, 8000 Aarhus

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 Senest revideret - 19. marts 2013 Indhold 1. Foreningens navn og hjemsted 3 2. Formål og virke 3 3. Medlemmer 3 4. Kapitalindskud og hæftelse 4 5. Lejeafgift

Læs mere

H/F Sommervirke. Vedtægter

H/F Sommervirke. Vedtægter H/F Sommervirke Vedtægter H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Vedtægter for haveforeningen Fælleshåb og Rugmarken Revideret 2014

Vedtægter for haveforeningen Fælleshåb og Rugmarken Revideret 2014 Vedtægter for haveforeningen Fælleshåb og Rugmarken Revideret 2014 1: Foreningens navn er Haveforeningen Fælleshåb og dens område er ejerhaverne på matrikelnummer 176m, 176o, 177x og 177z af Rønne markjorder,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Andelshaveforeningen XXXXXXXXXXXXX.

Vedtægter for Andelshaveforeningen XXXXXXXXXXXXX. Vedtægter for Andelshaveforeningen XXXXXXXXXXXXX. 1. Haveforeningens navn og stiftelse 1.1 Foreningens navn er Andelshavehaveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. 1.2 Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

3. Hver havelejer holder sin part af vejen ren, samt vedligeholder den i god stand.

3. Hver havelejer holder sin part af vejen ren, samt vedligeholder den i god stand. 16b. Særlige regler for haveforeningen 1. Brug af motordrevne redskaber, herunder også elektriske plæneklippere, hækklippere m.v. er tilladt på alle ugens dag, dog ikke søndage i perioden 1. maj til 1.

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER. Haveforeningen Frydenlund. for. Stiftet 1947 Medlem af Kolonihaveforbundet for Danmark, Århuskredsen

VEDTÆGTER. Haveforeningen Frydenlund. for. Stiftet 1947 Medlem af Kolonihaveforbundet for Danmark, Århuskredsen VEDTÆGTER for Haveforeningen Frydenlund Stiftet 1947 Medlem af Kolonihaveforbundet for Danmark, Århuskredsen 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN FRYDENLUND 1. Foreningens navn er: Haveforeningen Frydenlund

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Haveforeningen Klausdalsbro

V E D T Æ G T E R. for. Haveforeningen Klausdalsbro V E D T Æ G T E R for Haveforeningen Klausdalsbro 1. Foreningens navn er Haveforeningen Klausdalsbro Foreningens hjemsted er Herlev Kommune. 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Standardvedtægter for Haveforeninger under Vedtaget af kredsrepræsentantskabet 2013:

Standardvedtægter for Haveforeninger under Vedtaget af kredsrepræsentantskabet 2013: Standardvedtægter for Haveforeninger under Vedtaget af kredsrepræsentantskabet 2013: Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 01. Haveforeningens navn og stiftelse. side 03 02. Formål og virke. side 03 03. Medlemmer.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H)

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) V E D T Æ G T E R for Haveforeningen Nordre Vang 1. Foreningens navn er Haveforeningen Nordre Vang Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune Foreningen er stiftet i 1962 2. Formål

Læs mere

Brøndby Haveby Afd. III

Brøndby Haveby Afd. III Vedtægter 2014 1 Haveforeningens navn, hjemsted og stiftelse. 1.1 Haveforeningens navn er ".". 1.2 Haveforeningens hjemsted er Brøndby Kommune. 1.3 Haveforeningen er stiftet den 12. juni 1964 af Kolonihaveforbundet

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening

Vedtægter for Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening Vedtægter for Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening. Foreningens hjemsted er Vemmetofte, 4640 Faxe. 2 Formål

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer VEDTÆGTER for Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinderød Skov Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGT HAVEFORENINGEN OLDHØJEN STIFTET 1942 FOR

VEDTÆGT HAVEFORENINGEN OLDHØJEN STIFTET 1942 FOR VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN OLDHØJEN STIFTET 1942 VEDTÆGT 1. Foreningens navn er: OLDHØJEN Dens hjemsted er: Århus Kommune 2. Formål oq virke. 2.1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Det er vigtig at forstå - reglerne for at se den dybere mening med have 38. Ole Quist byrådsmedlem (s) har solgt have 38 i år 2010.

Det er vigtig at forstå - reglerne for at se den dybere mening med have 38. Ole Quist byrådsmedlem (s) har solgt have 38 i år 2010. 1 Have 38 i Strandparken Have 38 i Strandparken Det er vigtig at forstå - reglerne for at se den dybere mening med have 38. Ole Quist byrådsmedlem (s) har solgt have 38 i år 2010. Huset har gennemgået

Læs mere

Vedtægter. HF Engvang Ørnevej 342 8260 Viby J 86 26 12 10 hf.engvang@get2net.dk www.h-engvang.dk

Vedtægter. HF Engvang Ørnevej 342 8260 Viby J 86 26 12 10 hf.engvang@get2net.dk www.h-engvang.dk 1. Foreningens navn: 1.1 Foreningens navn er Engvang. Dens hjemsted er Århus Kommune. 2. Formål og virke: 2. 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal

Læs mere

Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA. Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke.

Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA. Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke. Vedtægter - Ny Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA 1 Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen Sektionens navn er DANSK BYGGERI, NEDBRYDNINGSSEKTIONEN. Dens hjemsted er Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K. 1. 2. Sektionens

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter H/F Pindemosen Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk Vedtægter Vedtaget på foreningens generalforsamling 15. april 2010. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Love for Kolonihaveforeningen. Ellevang Næstved. Stiftet den 31. august 1935

Love for Kolonihaveforeningen. Ellevang Næstved. Stiftet den 31. august 1935 Love for Kolonihaveforeningen Ellevang Næstved Stiftet den 31. august 1935 Foreningens navn er Haveforeningen ELLEVANG. Dens formål er at bevare havekolonien som permanent havekoloni, samt varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Grøndal

Vedtægter for Haveforeningen Grøndal Vedtægter for Haveforeningen Grøndal 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Grøndal. Foreningens hjemsted er Allerød Kommune og foreningen er beliggende på matr. nr.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål.

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål. Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Holbæk Kommune. Formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere