stor brugervenlighed kan natur.dk af forudgående viden om det valgte emne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "stor brugervenlighed kan natur.dk af forudgående viden om det valgte emne."

Transkript

1 1

2 natur.dk - Danmarks natur på nettet natur.dk er en virtuel præsentation af alle aspekter af den danske natur. Ved en national satsning bliver natur.dk den største og mest alsidige samling af informationer om Danmarks natur, der nogensinde er set. natur.dk vil i international sammenhæng bringe Danmark helt i front med hensyn til digital formidling af naturen og dens kompleksitet, med de mange arter, levesteder, fossiler, sten, landskaber, vejr, klima og lokaliteter. De forskellige emner præsenteres for sig men altid på en måde, der formidler forståelse for naturens mange sammenhænge. Formidlingen kan vælges på to niveauer: et elementært og et avanceret niveau. Da der samtidig er lagt vægt på stor brugervenlighed kan natur.dk bruges af alle, uafhængig af forudgående viden om det valgte emne. natur.dk henvender sig derfor til alle, som interesserer sig for Danmarks natur og udforskningen af den. Dette vil ikke mindst gælde uddannelsessystemet, hvor natur. dk i kraft af sin niveauopdeling vil blive en uomgængelig del af undervisningen fra folkeskolen til de videregående uddannelser og dermed styrke interessen for de naturhistoriske fag hele vejen op gennem uddannelsessystemet. natur.dk vil give borgerne en grundig information om naturens mangfoldighed, udbrede kendskabet til beskyttelsen af den, og øge bevidstheden om de klimatiske forandringers konsekvenser for mennesker og natur. natur.dk vil desuden stimulere oplevelsesøkonomien ved at stille information til rådighed for turisme og friluftsliv. natur.dk vil samle specialister og førende fagfolk fra alle områder af naturhistorien og bygge på såvel eksisterende som nyt materiale. Projektet etableres i et tæt samarbejde mellem alle danske naturhistoriske museer og en række forskningsinstitutioner inden for natur, pædagogik og fagkommunikation. Det er med stor fornøjelse at jeg på vegne af initiativtagerne anbefaler dette storslåede projekt realiseret. Orla Madsen Direktør Museum Sønderjylland 2

3 Hvad er natur.dk? I tekster, billeder, video og lyd vil natur.dk formidle den nyeste viden om tusinder af biologiske arter og fossiler, hundredvis af bjergarter og andre sten, naturtyper, landskabselementer, klima og vejrfænomener. Takket være en nyudviklet datamodel vil de besøgende opleve overskuelighed og sammenhæng, på trods af den enorme informationsmængde. Overalt præsenteres muligheden for yderligere fordybelse med relation til netop det emne, man søger viden om. Den dynamiske model sikrer løbende opdatering af informationer om, hvad natur.dk indeholder af relevans for et givent emne og sørger for, at det kun er ét klik væk. Hundreder af større og mindre artikler vil fortælle om naturens kompleksitet og vores udforskning af den. Forskere og formidlere fra otte naturhistoriske museer og fem forskningsinstitutioner bidrager med beskrivelser af både de enkelte elementer i naturen og de sammenhænge, de indgår i. På flere måder er natur.dk enestående i både dansk og international målestok. natur.dk skrives for alle Store dele af indholdet vil blive formidlet på to niveauer: Niveau I er et elementært populærvidenskabeligt niveau Niveau II er et avanceret naturfagligt niveau Begge trækker på de bedste traditioner for formidling af naturhistorie hos museer og forskningsinstitutioner. Brugere af natur.dk kan med et enkelt klik vælge, hvilket niveau de ønsker og skifte frit undervejs. 3

4 Den biologiske mangfoldighed Danmark har mellem og forskellige biologiske arter. Til natur.dk udvælges mere end 6.200, der tilsammen giver et alsidigt indblik i den biologiske mangfoldighed i Danmark arter behandles både på Niveau I og Niveau II. Teksterne skrives af nogle af landets førende zoologer, botanikere og mykologer med erfaring i både forskning og formidling. Overalt vil illustrationerne afspejle både det naturvidenskabelige og den æstetiske vinkel. Fotos, video, lydoptagelser og grafik udnytter internettets unikke muligheder for formidling gennem mange medier. natur.dk vil aktivere brugerne i en fælles bestræbelse på at dokumentere Danmarks natur gennem digitale fotos. Brugernes bidrag vil indgå på lige fod med de professionelles. natur.dk designes så brugerne altid er godt orienteret, trods de enorme informationsmængder. Hver art behandles i afsnit, der beskriver Den intelligente teknologi sikrer både betjeningsvenlighed og relevansen af de informationer, der tilbydes. Den holder styr på hvor en art er nævnt på natur.dk i temaartikler og særudstillinger og den henviser til arter der er beslægtede eller bare ligner hinanden. udseende udbredelse livscyklus levesteder næring og føde formering systematik behov for beskyttelse evolution kulturhistorie Her, som mange andre steder på natur.dk, kan der skrives resumé på engelsk og tysk, til gavn for turismen. 4

5 Geologien i det danske landskab Det danske landskab rummer spor efter to milliarder års geologiske begivenheder. På natur.dk fortælles landskabets geologiske historie. Der vil være afsnit om de processer, der former landet. Pladetektonikken, vulkaner og jordskælv eller gletschernes bevægelser der skabte istidslandskaberne ved erosion og aflejringer. Undergrundens formationer af bjergarter, aflejret materiale og de øverste jordlag behandles hver for sig. Fossilerne Man vil kunne finde alt om sten og blokke fra stranden, grusgrave og marker. Det hele sættes i sammenhæng med isens transport af stenene fra deres oprindelsessted i Skandinavien. I tilknytning til den geologiske samling på natur.dk kommer en række beskrivelser af råstoffer i undergrunden, fx gas og olie, grus og granit og hvordan de blev til. Også tidligere tiders udnyttelse af råstoffer som flint og brunkul vil få deres egne fortællinger. Hvert mineral, der indgår i bjergarter, sten og jordlag vil kunne findes. Fossilerne er vidnesbyrd om tidligere tiders biologiske liv og den evolution, der har fundet sted. De er også vigtige brikker i forståelsen af undergrundens alder og tilblivelse fossiler på natur.dk vil vise den store alsidighed i biologi, alder og oprindelse der afspejles i de fossiler vi finder i undergrunden eller på en tur langs stranden. 5

6 Levestederne Danmark består af en mosaik af økosystemer, levesteder for planter, svampe og dyr. På natur.dk vil man for første gang kunne se en fuldstændig analyse af alle Danmarks naturtyper. I beskrivelsen af vore ca. 160 forskellige naturtyper, udfolder natur.dk sine styrkesider som tværgående formidlingsprojekt. Moser, heder, klitter, overdrev, græsland, kyster, skove, søer, vandløb, hav, fjor- de og en hel stribe mere eller mindre kulturpåvirkede levesteder vil blive beskrevet. Naturtyperne klassificeres efter vegetationen, men be- skrives også med henblik på dyr, svampe og alger, geologiske forhold, udbredelse og naturbeskyttelse og sammenhæng med kulturhistorien. Online analyseredskab Da naturtyperne inddeles efter vegetationens sammensætning vil man, med en god planteliste til rådighed, kunne bestemme hvilken naturtype man står over for. Det sker online med et avanceret analyseredskab, udviklet af Danmarks Miljøundersøgelser. Det stilles til rådighed for brugerne af natur.dk, til gavn for både uddannelsessektoren og forvalterne af Danmarks natur. 6

7 Vejr og Klima Vejr og klima er både den del af naturen, vi oftest stifter bekendtskab med og en uadskillelig del af hele Jordens geologiske og biologiske udviklingshistorie. På natur.dk vil man kunne finde Danmarks nutidige vejr, fremtidige klima og dets elementer beskrevet, både som enkelte elementer (skytyper, nedbørformer og vind) og som dynamiske vejrtyper. Fortidens vejr og klima beskrives og der gives en grundig indføring i klimaforandringernes forudsætning og virkning, ligesom der opstilles en klimamodel, der kan anskueliggøre fremtidens klima og konsekvenserne af forandringerne. Det bliver muligt at få en fornemmelse for elementerne i fremtidens klimaforandringer gennem de scenarier, som FN-organet IPCC har opstillet. Solens opvarmning af atmosfæren danner grundlag for alt liv, bestemmer fordeling af varme og kulde, nedbør og tørke. På den måde vil natur.dk også være en aktiv medspiller, når skoleelever skal forstå klimaforandringernes indflydelse på naturen. 7

8 Lokaliteterne 150 naturlokaliteter af national betydning vil blive beskrevet med fuld udnyttelse af natur.dk's muligheder. Lokaliteternes naturtyper, biodiversitet, geologi, fredning og kulturhistorie vil blive rigt illustreret. Udvælgelsen vil ske efter både naturhistoriske og geografiske kriterier. Vore nye nationalparker vil være blandt de lokaliteter, der behandles særligt grundigt. Til de store lokaliteter vil føje sig hundredvis af mindre, der beskrives ud fra andre kriterier, fx som vigtige voksesteder, fugletræk eller geologiske forekomster. Lokalitetsbeskrivelserne på natur.dk vil være til inspiration for både lokalbefolkning og turister, der skal planlægge et besøg. For undervisere og naturvejledere vil de mange informationer blive et naturligt led i planlægningen. Google Maps Overalt i natur.dk bruges Google Maps som geografisk referencesystem. Med i felten natur.dk er tilpasset håndholdte medier som PDA og mobiltelefoner, så man kan have den med i felten. 8

9 Temaartikler Til beskrivelse af de bredere, perspektiverende emner vil der til natur.dk blive skrevet hundredvis af større og mindre temaartikler. De beskriver fænomener, processer og komplekse begreber på tværs og kan naturligvis integreres med alle natur.dk's funktioner. Også temaartikler skrives til begge niveauer 9

10 Særudstillinger Med særudstillingerne folder natur.dk's styrkesider sig for alvor ud. En gennemgående fortælling, fx formidlet som en interaktiv tidslinie, fører brugeren gennem et stort, komplekst tema fra Danmarks natur. "Danmarks natur fra istid til nutid", "Fremtidens klima og natur" og "Evolutionen" er emner til særudstillinger. Den gennemgående fortælling nyskrives og illustreres, men hele det bagvedliggende materiale fra de store samlinger inddrages og får derved et helt nyt perspektiv. Til særudstillingerne udarbejdes undervisningsmaterialer. 10

11 Undervisning natur.dk vil blive et uvurderligt indslag i undervisningen. Niveaudelingen gør det muligt at anvende materialerne fra folkeskolens 5. klassetrin og op gennem uddannelsessystemet til de videregående uddannelser. Der indrettes en skoletjeneste, der både udvikler egne undervisningsmaterialer og giver forslag til undervisningsforløb, der helt eller delvis baseres på natur.dk. natur.dk bliver et laboratorium for naturfagsdidaktikken, hvor muligheder for itbaseret undervisning kan afprøves på et materiale, alle skoler og uddannelsesinstitutioner har gratis til rådighed. Der indgås samarbejde med UNI-C om indretning af en række funktioner til brug i undervisningen, bl.a. så det bliver muligt at anvende natur.dk i lokalområdet. natur.dk føjer sig til folkeskolens Fælles Mål II som et materiale af stor relevans, hvad enten det er direkte som undervisningsmateriale eller som baggrundsstof for både elever og undervisere. Fagord forklares under læsningen. Man behøver ikke klikke væk fra siden, for at få et ord forklaret, men blot sætte markøren over ordet. Alle arter forsynes med et billede og videnskabeligt navn, der kaldes frem på samme måde. I en persondatabase med forskere, forfattere og illustratorer kan man stifte bekendtskab med naturens historiefortællere. En kildedatabase rummer både litteraturhenvisninger og forslag til fordybelse. 11

12 Organisation Der etableres et konsortium bag natur.dk, der ejer og driver projektet. Medlemmer kan være statslige og statsanerkendte museer, hvis arbejdsområder inkluderer naturhistoriske emner offentlige forsknings- og uddannelsesinstitutioner, hvis virksomhed i væsentlig grad berører naturhistorie, informationsvidenskab og naturfagsdidaktik. Den aktuelle kreds tæller 13 museer og institutioner, der udgør bestyrelsen. Der er åbent for nye deltagere, fx ministerier, styrelser m.v. og projektet kan fortsat udvides og ændres i takt med nye partneres specialer og ideer. natur.dk er en projektorganiseret virtuel arbejdsplads, hvor et system af software gør det muligt at arbejde direkte på webstedet fra enhver arbejdsplads med internetadgang. Arkitekturen består af en kæde af software med en TopicMap (semantisk database), hvor indholdet lagres og forbindes gennem relationer et indholdsstyringssystem (CMS), hvorigennem den enkelte medarbejder placerer informationerne i de rigtige segmenter en brugerflade, der sørger for at brugerne altid møder det samme mønster af informationer og relationer mellem dem. Tilsammen skaber disse programmer det virtuelle museum. Programkomplekset er udviklet af Syddansk Universitet i Kolding og Museum Sønderjylland og er baseret på kendt og gennemprøvet teknologi. Udviklingen har været støttet af bl.a. Sønderjyllands Amt, Haderslev Kommune, Kulturministeriet og Museum Sønderjylland. 12

13 Realisering Projektet vil tage 5 år, hvor de første 1½ år udgør opbygningsfasen, efterfulgt af udbygningsfasen på 3½ år. Der etableres et sekretariatet med projektleder, webdesigner, redaktør, billedredaktør og sekretær, som tilknyttes direkte til én af partnerinstitutionerne. For hvert fagligt område udpeges kuratorer. Ved projektets start rådes over en funktionsdygtig demo-version af TopicMap, CMS og brugerflade. Udviklingsomkostningerne i perioden 1. august 2005 til 1. august 2008 har været knap 2,4 mio. kr. Under forudsætning af finansieringen vil arbejdet kunne påbegyndes straks og efter 1½ år vil webstedet kunne åbnes for offentligheden med alle funktioner etableret. Ved premieren vil natur.dk rumme eksempler på alle områder, bortset fra særudstillinger. Der vil være biologiske arter og 700 fossiler. De geologiske processer, landskabet og stenene vil være beskrevet, og beskrivelsen af vejr og klima vil være langt fremme. Levesteder og lokaliteter vil være beskrevet i bredden men ikke i dybden. Der bliver tale om et websted, der er gratis for brugerne. I tilknytning til lanceringen vil der blive afholdt kurser for undervisere og andre professionelle brugere. I en detaljeret projektbeskrivelse, er der redegjort for hvorledes projektet vil kunne gennemføres på 5 år. Projektbeskrivelsen kan down-loades fra 13

14 Økonomi Med over 140 årsværk og puljer til udvikling af didaktik, illustrationer m.v. beregnes udgifterne til etableringen af natur.dk at blive godt 80 mio. kr., fordelt over 5 år. De medvirkende institutioner beregner alene de ekstraordinære lønudgifter til frikøb og ingen overhead eller kapitalisering af materialer, der vil indgå i projektet. Område Summio. Kr. Årsværk Mio. kr. Post Område Infrastruktur Faglige fællesområder Sum mio. Kr. Årsværk Mio. kr. Post 15,13 25,00 12,50 Sekretariat, løn 0,50 Sekretariat, drift 1,63 0,81 Systemudvikler 1,63 0,81 Startmøder 0,50 Mødeaktiviteter 15,69 0,38 0,19 Fagordbog 10,00 5,00 Nordatlanten 3,00 1,50 Særudstillinger 5,00 2,50 Temaartikler 2,50 Udviklingspulje 4,00 Illustrationer Lokaliteter 5,00 7,50 3,75 Lokaliteter 2,50 1,25 Lokalitetspulje Økologi 4,00 8,00 4,00 Levesteder Biologi, fælles 2,59 2,75 1,38 Taxonomi Zoologi 0,30 0,15 Encellede org. 0,53 0,26 Chromister 1,10 0,55 Kvartærbiologi 0,50 0,25 Arter, buffer 12,68 17,33 8,66 Hvirvelløse dyr 8,04 4,02 Hvirveldyr Mykologi 2,63 5,25 2,63 Svampe Botanik 6,92 13,84 6,92 Planter, mosser Palæontologi 4,18 8,35 4,18 Fossiler Geologi 4,00 3,00 1,50 Tid og processer 2,00 1,00 Mineraler 2,00 1,00 Sten og landskab 1,00 0,50 Råstoffer Meteorologi 2,75 5,50 2,75 Vejr og klima Pædagogik 5,00 5,00 2,50 Skoletjeneste 2,50 Pæd. Udv. pulje 14

15 Sekretariat: Museum Sønderjylland Naturhistorie og palæontologi Lergravsvej Gram tlf: Projektleder: Wilhelm L Fabricius Webdesigner: Michael B Bladt Systemudvikler: Jonas Granlie, SDU Alle de medvirkende institutioner kan kontaktes via hjemmesiden. Illustrationerne i dette hæfte afspejler det designmæssige koncept for natur.dk, men ikke nødvendigvis den endelige udgave. Tryk: Søe-Knudsen, Stoholm Oplag: 300 Udgivet af : Museum Sønderjylland,

16 De naturhistoriske museer og en række forskningsinstitutioner er gået sammen om at anbefale den største it-satsning i formidlingen af Danmarks natur. På ét og samme websted vil biologien, geologien og meteorologien blive beskrevet med udnyttelse af alle mediets muligheder. Partnerinstitutionerne bag dette projekt udgør det ypperste, Danmark har at byde på inden for deres respektive specialer. Museernes samlinger og publikationer afspejler i tid og rum Danmarks natur. Gennem den omfattende udstillings- og publikationsvirksomhed er her opbygget ekspertise i formidlingen af alle felter indenfor naturhistorien og den tilgrænsende kulturhistorie. Forskningsinstitutionerne udgør hver på sine felter den højeste sagkundskab inden for de områder, der behandles på natur.dk, hvad enten det er økologi, meteorologi, pædagogik, biodiversitet eller virtuelle museer. Det brede, nationale samarbejde er etableret ud fra ønsket om at bidrage til én og samme formidling og i bevidstheden om, at der i den tværfaglige konstellation ligger muligheder for et projekt af hidtil uset kvalitet og omfang. 16

National strategi for IKT-støttet læring

National strategi for IKT-støttet læring > National strategi for IKT-støttet læring Indsats for at fremme anvendelsen af IKT-støttet læring 2007-2009 Juni 2007 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Juni 2007 2 Indhold > E-læring,

Læs mere

I DE OG OP BYGN I NG 1 LÆRERVEJLEDNING

I DE OG OP BYGN I NG 1 LÆRERVEJLEDNING I DE OG OP BYGN I NG 1 LÆRERVEJLEDNING Undersøg: Energi, Klimaforandringer, Transport, Bæredygtigt forbrug, Hverdagens kemi 7. 9. klasse Friluftsrådet, Grønt Flag Grøn Skole 2013 Forfattere: Nina Troelsgaard

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TEKST 1

LÆRERVEJLEDNING TEKST 1 LÆRERVEJLEDNING TEKST 1 Undersøg: Vand, Affald, Natur, Økologisk produktion, Friluftsliv 7. 9. klasse Friluftsrådet, Grønt Flag Grøn Skole 2013 Forfattere: Ditte Marie Pagaard, Eigil Larsen, Bettina Brandt,

Læs mere

Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning

Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning Indholdsoversigt 1. Introduktion 2. Projektet 3. Baggrund & Erfaringsgrundlag 4. Applikation til Viborg Domkirke 5. Touch bord til

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001 Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001 1. maj 2001 Indhold Side 1 Indledning...1 2 IT- og Forskningsministeriets baggrund for projektet...3 3 Bestyrelsen for Det Digitale Nordjyllands forventninger,

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Forslag til Nationalpark Vadehavet

Forslag til Nationalpark Vadehavet F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K M O L S B J E R G E 1 Forslag til Nationalpark Vadehavet Informations- og debathæfte Informations- og debathæfte 2 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R

Læs mere

Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet

Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet e Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Sammenfatning af analysens resultater Version 1.0 5/6 2009 Version 1.0 1 Zangenberg & Company Indhold

Læs mere

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard 130 mm 150+3 mm 11,4mm 150+3 mm 130 mm HAR DU LÆST 17,8 mm 155+3 mm VIDEN, VÆRKTØJER OG LÆRING PETER HAGEDORN-RASMUSSEN cand.techn.soc., ph.d, er lektor på Institut for Kommunikation, Virksomheder og Informationsteknologier

Læs mere

BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN 2012 REGIONAL UDVIKLINGSPLAN KOMMUNEPLANSTRATEGI AGENDA 21

BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN 2012 REGIONAL UDVIKLINGSPLAN KOMMUNEPLANSTRATEGI AGENDA 21 BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN 2012 REGIONAL UDVIKLINGSPLAN KOMMUNEPLANSTRATEGI AGENDA 21 Bornholms udviklingsplan er udarbejdet for Bornholms Regionskommune af: Kenth Halfdan Ferning, kommunaldirektør Stine

Læs mere

Formidlingscenter Egebjerg Mølle

Formidlingscenter Egebjerg Mølle Formidlingscenter Egebjerg Mølle 1 Formidlingscenter Egebjerg Mølle (arbejdstitel) Formål Gennem viden og inspiration vil vi motivere lokale borgere og turister på Sydfyn til at bruge og opleve den sydfynske

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Indhold. Udsigt til U-lande. 3 Introduktion. 4 Den internationale dimension. 5 Det består materialet af. 7 Fattige lande som en del af vores hverdag

Indhold. Udsigt til U-lande. 3 Introduktion. 4 Den internationale dimension. 5 Det består materialet af. 7 Fattige lande som en del af vores hverdag LÆRERVEJLEDNING Mød verden livet i fattige lande Lærervejledning Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til U-lande Forfattere: Peter Bejder & Kaare Øster Redaktør: Thomas Meloni Rønn Layout:

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Naturparker med grønne korridorer i Region Sjælland

Naturparker med grønne korridorer i Region Sjælland Naturparker med grønne korridorer i Region Sjælland - grundlag for naturturisme Biomedia 2. udgave 2011 d Datablad Titel: Forfattere: Udgiver: Naturparker med grønne korridorer i Region Sjælland grundlag

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Rejseportalen. Informatik Gruppe B333 Aalborg Universitet 29-05-2007

Rejseportalen. Informatik Gruppe B333 Aalborg Universitet 29-05-2007 2007 Rejseportalen Informatik Gruppe B333 Aalborg Universitet 29-05-2007 Side 2 Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår Informatik Titel: Rejseportalen Tema: Udvikling af et IT-system Projektperiode:

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2002 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Læreplan for Naturfag

Læreplan for Naturfag Læreplan for Naturfag *********** A: Formål og Introduktion A2 Naturfag - december 2004 Formålet for undervisningen i naturfag (Jf. 30 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR BYGNINGSBEVARING TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING

Læs mere

Naturhistorisk Museum

Naturhistorisk Museum Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum 2004 KULTURARVSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse BAGGRUND FOR KVALITETSVURDERINGEN... 3 NATURHISTORISK MUSEUM... 3 MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG OG FORMÅL... 4 MUSEETS

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere