DEMOKRATI OG AKTIVT MEDBORGERSKAB PÅ SPROGSKOLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEMOKRATI OG AKTIVT MEDBORGERSKAB PÅ SPROGSKOLER"

Transkript

1 DEMOKRATI OG AKTIVT MEDBORGERSKAB PÅ SPROGSKOLER DIDAKTISKE OVERVEJELSER OG FORSLAG TIL UNDERVISNINGSFORLØB

2 INDHOLD Forord... 4 Dannelse til aktivt demokratisk medborgerskab - didaktiske og metodiske overvejelser... 5 Introduktion... 5 Dannelse generelt... 5 Dannelsens mål... 6 Klafki og den kategoriale dannelse... 6 Material dannelse... 6 Formal dannelse... 7 Kategorial dannelse... 8 Didaktiske overvejelser... 8 Sprogskolernes mål... 9 Dannelse og sprogskolerne Hvad er medborgerskab? Dannelse til medborgerskab Fire arenaer Metodeovervejelser Viden færdigheder og kompetencer Forslag til undervisningsforløb Vandforsyning Korsang Opdragelse Bolig Forældremøde i en børneinstitution Foreningsliv i Danmark Ytringsfrihed I Ytringsfrihed II Plejehjem - hvad gør vi med vores ældre? Kommunen Regler - forbrydelse og straf Folketingsvalg Efterskoler i Danmark

3 Kommunalvalg Fagforeninger Grundloven Kursistråd I Kursistråd II Miljø, genbrug, affaldssortering og energibevidsthed Christiania Højskoler Udøvelse af demokrati i teori og praksis Frivilligt socialt arbejde Velfærdsstatens finansiering sikringsprincippet vs. forsikringsprincippet Skole At lære at cykle At arbejde i en genbrugsbutik Politi og forholdet mellem regler og frihed Bilag A: Oversigt over forløb om Danmarks historie: Fra enevælde til magtens 3-deling Bilag B: Oversigt over forløb om folketingsvalget trin for trin 3

4 FORORD I samarbejde med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration udbød Danmarks Pædagogiske Universitetsskole i 2010 og 2011 en række efteruddannelseskurser for sprogskolelærere med afsæt i ministeriets ønske om at styrke undervisningen i demokrati og medborgerskab i danskuddannelserne for voksne udlændinge. Hvert kursus varede fire dage og bestod af to moduler: Et modul om medborgerskab i historiskpolitisk og pædagogisk filosofisk perspektiv og et modul om etik, værdier og religion i medborgerskab. Formålet var, at kursisterne kritisk skulle tilegne sig viden og kompetencer om disse temaer. Litteraturen til kurset kan downloades på Ud over den teoretiske del af undervisningen skulle kurserne danne rammen om udviklingen af et nyt undervisningsmateriale til demokrati- og medborgerskabsundervisningen i danskuddannelserne 1, 2 og 3. Nærværende publikation indeholder et kapitel om didaktiske og metodiske overvejelser i forbindelse med demokrati- og medborgerskabsundervisning og de 28 forslag til undervisningsforløb, som kursisterne har udarbejdet i forbindelse med kurserne. En tak skal lyde til kursisterne for udarbejdelse af forløbene. Det er mit håb, at materialet vil inspirere undervisere på sprogskoler rundt omkring i Danmark. Gorm Hansbøl Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet København, juni

5 DANNELSE TIL AKTIVT DEMOKRATISK MEDBORGERSKAB - DIDAKTISKE OG METODISKE OVERVEJELSER Af Gorm Hansbøl INTRODUKTION Spørgsmålet om opdragelsen og dannelsen af samfundets medlemmer har til alle tider været et centralt spørgsmål. I den europæiske tradition er spørgsmålet om dannelsen af gode borgere primært stillet i antikkens græske bystater og Rom og i de moderne nationalstater, som de udviklede sig fra det 17. århundrede og frem. Dannelse til medborgerskab skriver sig således ind i en lang tradition, hvor de grundlæggende spørgsmål er rejst og besvaret på forskellige måder. Spørgsmålet er på ny blevet aktuelt på grund af migrationen af mange nationaliteter på tværs af nationale grænser 1. I forbindelse med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ønske om at give undervisningen i demokrati og aktivt medborgerskab øget vægt på sprogskolerne i Danmark, redegøres i det følgende for nogle tanker om, hvordan vi kan udvikle kompetencer i at blive aktive, demokratiske medborgere. Eller udtrykt på en anden måde, hvordan vi kan danne til demokrati og aktivt medborgerskab. Der lægges vægt på, at der er tale om en dannelsesproces, hvor den enkelte har frihed til at vælge i modsætning til en tilpasningsproces, der påtvinges udefra. Det betyder ikke, at målet kan være hvad som helst, blot at målet ikke kan nås gennem tvang. Målet er at bevare og udvikle et demokratisk samfund gennem aktivt medborgerskab udøvet af alle bosiddende i Danmark. DANNELSE GENERELT Det er et velkendt tema i den samfundsmæssige debat, at globaliseringen stiller nye udfordringer til uddannelsen i det 21. århundrede. Individualisering, værdipluralisme, multikulturalisme, senmodernitet, fragmenterethed er blandt de buzzwords, som strukturerer den offentlige debat. Det knager i nationalstatens hængsler og i civilsamfundets sammenhængskraft; globaliseringens centrifugalkraft truer med at splitte det hele ad. Denne udvikling sætter ikke kun sine spor på det politiske niveau, for som de ovenfor nævnte ord indikerer, er det i høj grad det enkelte menneskes selvudvikling og identitetskonstruktion, som kommer under pres. Flere valgmuligheder og et væld af ligestillede subkulturer afkræver individet svar om kulturelt tilhørssted og personlig profil. Nye udfordringer og spørgsmål kræver nye svar, og man ser en række tiltag, som alle har til formål at sikre samfundets konkurrenceevne og individets selvudvikling. PISA-undersøgelserne er nok det tydeligste eksempel på en sådan tendens. Samtidig med at der iværksættes sådanne nye tiltag, oplever man imidlertid også i såvel den danske som den internationale uddannelsesdebat, at det gamle dannelsesbegreb igen kommer til værdighed. De nye udfordringer kræver, at vi på ny forholder os til menneskets forhold til sig selv, de andre, samfundet og naturen: der kræves dannelse. Dannelse kan imidlertid betyde forskellige ting, og derfor ser vi også, at begrebet som oftest optræder i sammenhæng med andre begreber: nyhumanistisk dannelse, æstetisk dannelse, demokratisk dannelse, personlig dannelse eller dannelse til medborgerskab. Begreberne er ikke klart adskilt, og ofte handler det om, hvorvidt man vægter det ene mere end det andet; er man mest til demokrati eller 1 Nærværende artikel trækker på hovedelementerne i Andersson, Mattias og Hansbøl, Gorm (2006). Dannelse til demokratisk medborgerskab. Kbh.: Efterskoleforeningens Forlag. 5

6 æstetik, personlighed eller medborgerskab. Til at forstå dannelse til medborgerskab vil vi derfor først introducere et mere generelt dannelsesbegreb for bagefter at se dannelse til medborgerskab i lyset heraf. DANNELSENS MÅL To af menneskenes frembringelser kan vel anses for de vigtigste, nemlig regeringskunsten og opdragelseskunsten. Og dog strides man endnu om selve deres idé, udtrykker Immanuel Kant i bogen Om pædagogik (2000, s. 27). Han var optaget af disse problemstillingen midt i oplysningstiden ( ), og i december 1784 gav han sit klare bud på dannelsens mål i Berliniche Monatsschrift IV: Oplysning er menneskets udtrædelse af dets selvforskyldte umyndighed. Umyndighed er manglende evne til at bruge sin forstand uden en andens ledelse (Kant, 2000 [1784], s. 71). Og han fortsætter, Sapere Aude! 2 Hav mod til at betjene dig af din egen forstand! er altså oplysningens valgsprog (ibid. s. 71). Formuleringen gælder alle menneskelige områder, som Kant sammenfatter til videnskab, moral og kunst. Kants tekst har mere end 200 år på bagen, men de grundtanker som formuleres har haft stor indflydelse på nutidens samfund og pædagogik. KLAFKI OG DEN KATEGORIALE DANNELSE Med afsæt i Kant formulerer den tyske pædagogiske filosof Wolfgang Klafki teorien om den kategoriale dannelse. I det følgende vil teorien blive introduceret, med henblik på at anvende den som forståelsesramme for dannelse til demokratisk, aktivt medborgerskab. Klafkis udvikling af begrebet kategorial dannelse tager både afsæt i en kritik af uddannelsessystemernes ensidige prioritering af material dannelse i den gamle realskole, hvor man lagde hovedvægten på de reale kundskaber, og den formale dannelse, der typisk blev anvendt i det klassiske gymnasium, hvor kursisternes evner og intelligens skulle styrkes gennem øvelse i græsk og latin. For Klafki er det ikke et enten eller men et både og set i relation til menneskets møde med den mangfoldige verdens kategorier. Endelig var målet med dannelsen at skabe et samfund med solidaritet og fællesskab. Med andre ord de normer som velfærdssamfundet i væsentlig grad hviler på. Der er tale om en nyhumanistisk, klassisk dannelse, hvor individerne i mødet med det fremmede formes til fællesskab. Det drejer sig således om at få smag for solidariteten og fællesskabet. At få smag for vil sige, at det er en smagens dannelse og dermed en æstetisk dannelse, idet smagen er et æstetisk fænomen afledt af ganens fristelser. Men det er også en etisk dannelse med solidaritet og fællesskab som norm. Og endelig er det et kritisk element indbygget i teorien, idet alle forhold grundlæggende står til diskussion. MATERIAL DANNELSE Den materiale dannelse omfatter dels forestillingen om, at det skulle være muligt at præsentere kursisten for et objektivt encyklopædisk stof, dels at det skulle være muligt at opstille en kanon med et tidløst, klassisk indhold, som kursisten skal tilegne sig. Et eksempel på et objektivt stof er forestillingen om, at man kan få fuldstændig viden om et bestemt område som f.eks. historie eller drivhuseffekten ved at læse et bestemt antal bøger om disse emner. Problemet er blot, at det objektive stof ikke længere kan afgrænses i en begrænset encyklopædisk viden på grund af den umådelige, konstante tilvækst af kulturindhold. Historien 2 Sapere aude: Vov at være vis. 6

7 omskrives med jævne mellemrum i lyset af nye måder at tolke verden på, og viden om drivhuseffekten forøges og diskuteres hele tiden på baggrund af nye forskningsresultater. Et eksempel på en kanon er kanonudvalgets 3 udpegning af en arkitekturkanon med de 12 mest værdifulde bygningsværker i Danmark, en litteraturkanon med de 12 mest værdifulde tekster og lyriske værker m.fl. Men det lader sig ikke gøre at opstille en tidløs kanon af et klassisk dannelsesindhold, der til enhver tid matcher det historiske, kontingente samfund, som kursisten er indfældet i. En kanon kan dog godt som et udpluk af tidligere tiders idealer danne baggrund for forståelsen af samspillet mellem fortid og nutid. Uanset om den materiale dannelse giver sig ud for at være et objektiv stof eller en klassisk tidløs kanon, fører den ikke til en fuldstændig holdbar viden om et emne. FORMAL DANNELSE Den formale dannelse omfatter både forestillingen om, at et givet stof kan anvendes til at træne kursistens evner og intelligens, og forestillingen om, at stoffet kan tilrettelægges på en metodisk måde, så selv de vanskeligste problemer i videnskabsfagene kan beskrives forståeligt for kursisterne. I dag vil vi dog foretrække at tale om at udvikle kursisternes kompetencer frem for at tale om evner og intelligens. Hvad evner og intelligens er, véd vi dybest set ikke, bortset fra at vi kan operationalisere begreberne til målbare størrelser, f.eks. til kompetencer. Man kan således have et andet formål med et objektivt stof eller en klassisk kanon end blot at fylde på kursisten. Historien eller en kanon kan således anvendes til at træne kursistens kompetencer. Sigtet med den formale dannelse er således ikke, at kursisten skal beherske en bestemt stofmængde, men at kursistens kompetencer udvikles gennem beskæftigelsen med stoffet. Problemet ved denne antagelse består i, at det kun er et begrænset stofområde, der egner sig til øvelse. Giver det f.eks. mening at øve sig i Napoleonskrigene? Eller hvis øvelsen tog udgangspunkt i en bestemt klassisk kanon, hvordan kan man så være sikker på, at det ikke ville være bedre at tage udgangspunkt i en anden kanon? Og endelig er det et spørgsmål, hvor formbare kursister er. Man kan også spørge, om det kan lade sig gøre at tilrettelægge undervisningen om f.eks. den såkaldte drivhuseffekt på en metodisk måde, så kursisterne kan anvende den opnåede viden i senere studier. Svaret er benægtende. For det første fordi der er uenighed om, hvorvidt der er tale om en stigende opvarmning, eller om det blot er en naturlig periodebestemt opvarmning. Er det udledning af industrielt produceret kuldioxid, der ensidigt fører til opvarmningen af atmosfæren, eller er det naturlige variationer i klimaet, der fører til den stigende opvarmning i kortere eller længere perioder? For det andet fordi problemerne ofte tager afsæt i flere forskellige videnskabsfag, der hele tiden udvikler sig med rivende hast. Et eksempel kan belyse problemet inden for det lægefaglige område. Lægen behøver ikke længere at være fysisk til stede ved ultralydscanning af patienter. Ultralydscanning kan foretages i fjerne egne tusinder af kilometer væk fra speciallægen, der kan modtage de scannede billeder af patienten elektronisk. Det samme gælder vurderingen af elektronisk mikroskoperede vævsprøver. 3 Kanonudvalget blev nedsat af kulturminister Brian Mikkelsen i 2005 med professor Jørn Lund som formand. Udvalget offentliggjorde sit resultat den

8 Lægen har derfor fået udvidet antallet af videnskabsfag med fag om elektronik og informationsteknologi. Udviklingen inden for de enkelte videnskabsfag går så stærkt, at før den aktuelle viden er sivet ned i skolens undervisning, har videnskabsfaget flyttet sig til et nyt sted, så skolens undervisning ikke længere afspejler videnskabsfaget. Billedligt set vil kursisterne blive undervist i dampmaskinens principper, når man på universitetsniveau beskæftiger sig med nanoteknologi. Problemet med den materiale og den formale dannelse er derfor, ifølge Klafki, at udviklingen i dag går så stærkt, at den viden og de kompetencer der udvikles alt for hurtigt forældes. KATEGORIAL DANNELSE Den kategoriale dannelse handler om, hvorledes kursisten opnår en forståelse af sit forhold til samfundet og verden, og hvorledes han kan agere i dette forhold. Begrebet minder om Grundtvigs begreb livsoplysning, der peger mod udviklingen af individets evner til at leve livet som det centrale i modsætning til en udvikling af evnerne til at klare sig i erhvervslivet. Det skal dog understreges, at den kategoriale dannelse til medborgerskab ikke nås uden et vist mål af eksakte færdigheder om demokratisk medborgerskab, der må bibringes kursisten gennem undervisningen. En kategori kan defineres som en klasse af foreteelser, som har bestemte træk til fælles som f.eks. demokrati, medborgerskab og kursistråd. Disse klasser af foreteelser kan kursisten få indsigt i gennem en kategorial dannelse. Et eksempel på arbejdet med et alment, kategorialt belysende indhold er kursisternes og kursistrådets arbejde med kursisternes pligter og rettigheder på sprogskolen. Dette arbejde kan medføre, at der åbner sig almene indsigter om demokratiske spilleregler, procedurer, oplevelser og erfaringer, der transformeres til kategorier på individsiden som handlekompetencer 4. Den kategoriale dannelse forsøger således at opløfte den materiale og den formale dannelsesteori i en overgribende kategorial strukturbestemmelse. Klafkis idé med den kategoriale dannelse er derfor ikke, at der aldrig må være elementer i undervisningen, der tilrettelægges efter materiale og formale principper. Nogle områder kan kun læres gennem undervisning og øvelse, f.eks. de kognitive elementer der indgår i et curriculum om demokratisk medborgerskab, at mestre 7-tabellen eller gå på line. Men livets dannelse og demokratisk dannelse til medborgerskab sker først og fremmest i mødet med det fremmede gennem kategoriale indsigter. Og måden at etablere disse kategoriale indsigter på sker ifølge Klafki gennem en eksemplarisk undervisning og læring. DIDAKTISKE OVERVEJELSER Den eksemplariske læring består i, at den lærende ved hjælp af et begrænset antal anskuelige eksempler arbejder sig frem til mere eller mindre almengyldige kundskaber om tidstypiske sammenhænge. F.eks. sammenhænge mellem uddannelse og demokrati. Denne dannende læring fremmer den lærendes selvstændighed, og fører frem til yderligere viden, færdigheder og kompetencer. Tre eksempler på tidstypiske sammenhænge er: 4 Referer til Karstens Schnacks kapitel i Kristensen, Hans Jørgen og Laursen, Per Fibæk (red.) Gyldendals pædagogikhåndbog, Kbh.: Gyldendal. 8

9 Spændinger mellem etniske minoritetskulturer og majoritetskulturer i det 21. århundrede Spændingen mellem religiøse og sekulære kræfter i det 21. århundrede Sammenhængen mellem demokrati og uddannelse i det 21. århundrede Når kursisten forstår det generelle i et givent problem, f.eks. sammenhængen mellem demokrati og uddannelse i det 21. århundrede, har han bedre mulighed for at forholde sig kritisk og konstruktivt til politiske systemer i forskellige stater og det værdigrundlag, systemet hviler på. Sammenhængen kan illustreres ved hjælp af PISA-undersøgelsen. I PISA-undersøgelsen i 2003 deltog 56 lande over hele verden. Ingen af de afrikanske eller arabiske lande deltog. Dette er formentlig i hovedtræk et udtryk for, at disse landes offentlige undervisningstilbud til børn i skolealderen 5-18 år er meget forskelligt fra den øvrige verdens tilbud. Og i nogle lande er der stort set ingen undervisningstilbud, eller der tilbydes undervisning i koranskoler, som ikke falder inden for de kategorier, som PISA-undersøgelsen sammenligner med og måler. PISA-undersøgelsen kan anvendes til at illustrere, at der er en sammenhæng mellem undervisningstilbud og de politiske systemer, staterne er opbygget efter. I alle demokratiske stater er der mere eller mindre veludbyggede skolesystemer på alle niveauer. Og vi vil hævde, at der er en sammenhæng mellem tilrettelæggelsen af et lands undervisningstilbud, forholdet mellem individualitet og fællesskab, landets styreform og samfundets udvikling. SPROGSKOLERNES MÅL Sprogskolernes mål er bl.a. at udvikle kursisterne til demokratiske, aktive medborgere. Kursisten på sprogskolen får gennem eksemplarisk undervisning indsigt i, hvilke træk demokrati, medborgerskab og kursistråd har til fælles. Derigennem udvikler kursisterne mere eller mindre vidtrækkende almengyldig viden, færdigheder og kompetencer herunder holdninger om medborgerskab. Men den eksemplariske undervisning i medborgerskab lykkes kun, hvis den hviler på tre ben. Det første ben tager afsæt i forholdet mellem kursisten og sprogskolernes formelle curriculum. Curriculum må indeholde en afgrænsning af de kognitive elementer, som kursisten gennem undervisning og læring skal tilegne sig for at vide noget om, hvad demokratisk medborgerskab er. Figur nr. 1 beskriver de fælles træk, der indgår som kognitive elementer i et curriculum om demokratisk medborgerskab og demokrati: 9

10 Figur 1. Folket defineres ud fra Demos: Demo : folk og kratein : styre (folkestyre) Etnos Religion Politisk opfattelse 1 Demokrati som livsform eller styrefom Liberalisme her lægges hovedvægten på individernes egenværdi og frihedsrettigheder Republikanisme hvor dialogen spiller hovedrollen i det sociale politiske fællesskab Kommunitarisme her er der et ønske om at genskabe det civile samfund og et nærdemokrati baseret på fælles forestillinger Deliberalisme hvor enighed tilstræbes gennem en kommunikativ rationalitet på tværs af kulturelle og religiøse forskelle Retslige regler Menneskerettigheder Organisationsretten Civil ulydighed Parlamentarisme Tredeling af magten Forfatning Elementerne i figuren er uddybet i grundbogen: Korsgaard, Ove, Sigurdsson, Lakshmi og Skovmand, Keld (2007): Medborgerskab et nyt dannelsesideal? Kbh.: Religionspædagogisk Forlag. Det andet ben udtrykker forholdet mellem kursisten og sprogskolens kultur, f.eks. gennem kursisternes involvering i skolens liv gennem kursistråd. Man kunne kalde det en eksemplarisk øvelse i demokrati. Det tredje ben udtrykker forbindelsen mellem sprogskolen og den nære og fjerne omverden. Dette ben er elementært for de fleste sprogskoler, idet der her stilles krav om, at skolen og kursisterne skal være involveret i demokratiske processer i den nære, og hvis det er muligt også i den fjerne omverden. 10

11 Formålet er at give kursisterne træning og indsigt i reelle demokratiske processer gennem udvalgte eksemplariske situationer i den nære og fjerne omverden. Et eksempel kunne være deltagelse i et byrådsmøde, hvor kursisterne havde bidraget med at fremsende spørgsmål til et af punkterne på dagsordenen. Et andet eksempel kunne være et samarbejde mellem kursistråd fra forskellige lande om et aktuelt emne. Det tredje eksempel kunne være indmeldelse i en lokal forening i nærområdet eller endog deltagelse i bestyrelsesarbejdet i en lokal forening. Det første ben vil være nogenlunde ensartet fra sprogskole til sprogskole, da benet repræsenterer en material viden, der er uomgængelig, hvis man vil undervise i demokratisk medborgerskab. De to andre ben vil derimod blive formet af sprogskolens lokale kultur og vil blive forvaltet forskelligt fra sted til sted. Man kan dog ikke undlade nogle af benene, alle tre ben skal være til stede i eller anden form, hvis man bl.a. vil betegne en sprogskoles tilbud som undervisning i demokratisk, aktivt medborgerskab. DANNELSE OG SPROGSKOLERNE Næsten ligegyldigt hvilket værdigrundlag en sprogskole bygger på, så indbyder formen til dannelse af både individualitet og fællesskab. Men er sprogskolen stedet, hvor dannelsen kan finde sted, så må samme sprogskole også være påvirket af krisen i dannelsestanken, eftersom krisen vel også er en krise i sprogskolens selvforståelse. Hvilke fællesskaber skal der stræbes efter at opbygge, og hvilke kategoriale indsigter skal strukturere dette fællesskab? Sprogskolen burde dog kunne modstå presset fra værdipluralisme og individualisering. For det første fordi enhver sprogskole kan vælge sit værdigrundlag og således undslippe noget af den værdirelativisme, der ellers truer, og for det andet fordi sprogskolen med sin form indbyder til fællesskab og således også modtager kursister som for de flestes vedkommende vil fællesskabet. Alligevel flytter nissen med, for hvilket fællesskab er det man vil? Det er jo for det første langtfra sikkert at kursisterne vil det samme fællesskab, som skolen havde tænkt sig. Der hvor skolen vil danne til medborgerskab for fællesskabets skyld, ser kursisterne måske kun et personligt selvidentitetsprojekt. Hvorledes får man de forskellige forventninger til at mødes, så der bliver rum til både selvudvikling og fællesskabsopbygning? For det andet skal det fællesskab, der tilstræbes vel ikke være et fællesskab, der lukker sig om sig selv. Kursisternes horisont skulle også gerne være både dybere og højere end jagten på forbrugsgoder. Dannelse til medborgerskab er et muligt svar på dette spørgsmål. HVAD ER MEDBORGERSKAB? Som Ove Korsgaard peger på, er der ikke fuld enighed om, hvad medborgerskab og dets engelske søsterbegreb, citizenship, står for. Dog vil de fleste medgive, at begrebet rummer følgende kerne: citizenship drejer sig i sidste instans om reglerne for medlemskab af og tilhørsforhold til et politisk fællesskab. (Korsgaard i Korsgaard og Hass 2003, s. 5) Korsgaards bestemmelse af medborgerskab er god, fordi den indfanger den dobbelthed, som ligger i begrebet, nemlig at medborgerskab både angår det juridiske medlemskab og det identitetsmæssige tilhørsforhold. På engelsk rummer begrebet citizenship begge disse aspekter, men på dansk kan vi faktisk skelne mellem statsborgerskab som det juridiske medlemskab og medborgerskab som det identitetsmæssige tilhørsforhold. Den danske adskillelse af statsborgerskab og medborgerskab har dog den ulempe, at den i højere grad gør dannelse til medborgerskab til et mere kulturelt og 11

12 identitetsmæssigt projekt, hvorved begrebets politiske betydning nedtones. I denne sammenhæng vil vi gerne lægge vægten på tilhørsforholdet til det politiske fællesskab, og derfor skal medborgerskab i det følgende forstås på samme måde som det engelske citizenship. DANNELSE TIL MEDBORGERSKAB Formålet med dannelse til medborgerskab er derfor at give det enkelte menneske indsigt i og forståelse for, hvad det vil sige at være medlem af et politisk fællesskab, samt give det mulighed for at etablere et tilhørsforhold til dette fællesskab. Tager vi fat i Klafkis begreb om kategorial dannelse, består dannelse til medborgerskab i at opnå almene indsigter i og gøre sig erfaringer med det politiske fællesskab, således at individet kommer i besiddelse af nogle kategorier til at forholde sig til dets deltagelse i det politiske fællesskab. Vi foreslår, at følgende tre kategorier kan siges at være grundlæggende i dannelsen til medborgerskab: a) at forstå og forholde sig kritisk og konstruktivt til de politiske institutioner på lokalt, regionalt, nationalt og globalt plan Hvad enten man er dansk statsborger eller på vej til at blive det, lever man i et samfund, hvor de politiske institutioner har en gennemgribende indflydelse på ens liv. Velfærdsstaten bygger på idéen om, at staten drager omsorg for borgerne, men enhver omsorg er ensbetydende med en indgriben i den enkeltes liv. Dannelse til medborgerskab skal være med til at skabe en forståelse for de grundlæggende principper for samfundets politiske opbygning, således at individet både kan forstå, hvorfor der gøres som der gøres, men også sige fra og bidrage med konstruktive løsninger, når der fra politisk hånd finder en overdreven indgriben sted i enkelpersoners eller gruppers liv. Denne forståelse gælder ikke blot de forhold, som direkte vedrører det enkelte menneske eller det danske samfund, men skal også rumme en indsigt i globale organisationer og institutioner som f.eks. Verdensbanken, FN og WTO. b) at kunne agere politisk i omgangen med andre mennesker i de situationer, hvor en politisk omgangsform er passende Ikke enhver omgangsform er politisk, og det er derfor vigtigt, at kursisterne lærer at forstå, hvornår en sådan er på sin plads, og hvad det i så fald indebærer at agere politisk. At være venlig mod sin nabo er f.eks. ikke et spørgsmål om medborgerskabelighed, men ganske enkelt et spørgsmål om høflighed eller sågar venskab. Den politiske omgangsform relaterer sig i høj grad til spørgsmål om principperne for det politiske fællesskab, herunder fortolkningen af disse principper i ord og handling. c) at opleve et tilhørsforhold til det politiske fællesskab man er del af i kraft af det land, man bor i og det samfund, man dermed lever i Dannelse til medborgerskab er et normativt projekt, og en af de normer, som det indebærer, er, at man ønsker at give det enkelte menneske erfaringen af på godt og ondt at tilhøre et politisk fællesskab. Det indebærer blandt andet, at den enkelte har 12

13 et ansvar for at forvalte rettigheder og pligter i det politiske fællesskab. En sådan pligt kommer imidlertid ikke kun til udtryk gennem aktiv deltagelse i råd og nævn, bestyrelser, foreninger, politiske institutioner, ved at skrive aviskronikker eller blot ytre sine holdninger. At forvalte sin politiske ret og pligt kan også ske ved, at man markerer sin tilslutning eller afsmag for den herskende politiske tone, konkrete lovforslag eller politiske bestemmelser. Med fare for at lyde gammeldags kan man sige, at dannelse til medborgerskab sigter mod at danne mennesker til at være gode borgere. Det stiller så det store spørgsmål, hvad vi i dag forstår ved det at være en god borger? Den engelske professor Bernard Crick, som har været hovedmanden bag udviklingen af faget citizenship i de engelske skoler, definerer gode borgere på følgende måde: gode borgere vil adlyde loven, men vil forsøge at ændre den med lovlige midler hvis de finder at den er dårlig, eller hvis de simpelthen finder at den kunne være bedre (Crick 2000, p.6; min oversættelse) Det lyder nogenlunde ligetil, men et par eksempler kan måske vise, at det ikke er helt så ligetil. I artiklen Statsborgerskab, medborgerskab og identitet (Korsgaard 2004), beskriver Ove Korsgaard en sag med en mand, der i 1984 kom til Danmark som flygtning og siden fik dansk statsborgerskab. Manden er muslim og føler derfor, at skulle der opstå en konflikt mellem den danske lov og hvad koranen foreskriver, vil han være forpligtet til at følge den muslimske lovgivning, sharia. Sagen peger på to dilemmaer. Det ene dilemma angår forholdet mellem individets retsstatus (medlemskab) og dets identitet (tilhørsforhold). I denne sag er personens retsstatus dansk, men identitet religiøs (muslimsk), og der kan derfor opstå en loyalitetskonflikt mellem den verdslige (statens) og den religiøse (islams) lov. Ud fra et retsligt perspektiv er det ikke det store problem, for overtræder han den danske lov ved at følge sharia, har han begået en kriminel handling, og kan straffes derefter. Ud fra et identitetsperspektiv er det derimod mere problematisk, for muligheden for at etablere et tilhørsforhold til et politisk fællesskab må indebære, at man i en vis udstrækning kan identificere sig med de normer og værdier, som det givne fællesskab opretholder. Det andet dilemma ser ud som følger: hvad nu hvis den pågældende person ikke overtræder den danske lov, men derimod går aktivt ind i det politiske system, for, ved lovlige midler, at forsøge at ændre de love som han finder dårlige, fordi de strider mod sharia. Hvis medborgerskab handler om a) at forholde sig kritisk til sit lands politiske institutioner, b) konstruktivt at forsøge at ændre de love som man mener kunne være bedre, for derved c) at etablere et stærkere tilhørsforhold til det politiske [og kulturelle] fællesskab, ja så må den pågældende person vil siges at være en god borger. Dilemmaet er blot, at selvom han følger de demokratiske spilleregler og tilmed opnår flertal for sit forslag, så vil det ikke uden videre kunne gennemføres, fordi det muligvis vil stride mod den danske grundlov. Det er med andre ord ikke nok, at man bruger lovlige midler, for formålet skal også være en styrkelse af de normer og værdier, som samfundet bygger på. For at komme ind til kernen i den problematik som de to dilemmaer udstiller, er det nødvendigt at se på, hvad det egentlig indebærer, at et land er demokratisk, og hvilke muligheder og begrænsninger det giver. Det kan du læse mere om i Andersson, M. og Hansbøl, G. (2006). Dannelse til demokratisk medborgerskab. Kbh.: Efterskoleforeningens Forlag. 13

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR?

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? Rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm Et spørgsmål om kultur - rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Mellem individualisme og fællesskab

Mellem individualisme og fællesskab Mellem individualisme og fællesskab Om medieforbrug, politisk interesse og offentlighed Johannes Andersen & Niels Nørgaard Kristensen I disse år sker der drastiske ændringer i medieforbruget i Danmark

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET INDHOLD 2 TEMA AKTIVITET TYPE VARIGHED SIDE FORBEREDELSE & PLANLÆGNING Introduktionsark Sådan bruger du undervisningsmaterialet

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring

Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring Steffen Hartje John Steen Johansen Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring fritid & samfund 1 2 Steffen Hartje John Steen Johansen Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring Fritid & Samfunds Forlag

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle

At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle International Association of Social Educators At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle Diskussionspapir At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

6 Skolen og den opportunistiske person

6 Skolen og den opportunistiske person 6 Skolen og den opportunistiske person Værdier og kultur Dette kapitel drejer sig om værdier. Det handler om, hvordan der i Danmark fra begyndelsen af 1990 erne udvikles reformer, der søger at påvirke

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Tid og forbrug i etniske minoritetsfamilier

Tid og forbrug i etniske minoritetsfamilier Tid og forbrug i etniske minoritetsfamilier Tid og forbrug i etniske minoritetsfamilier En kvalitativ undersøgelse af hverdagslivet blandt familier i Danmark med pakistansk, tyrkisk, palæstinensisk og

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i danske skoler

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i danske skoler Søren Breiting & Karsten Schnack Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i danske skoler Erfaringer fra de første TUBU-skoler i Tiåret for UBU Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik DPU Danmarks

Læs mere

At tage livet af sig, at tage livet på sig. af lektor Lone Tang Jørgensen og lektor Mie Thulesen

At tage livet af sig, at tage livet på sig. af lektor Lone Tang Jørgensen og lektor Mie Thulesen At tage livet af sig, at tage livet på sig af lektor Lone Tang Jørgensen og lektor Mie Thulesen Et forsøgs- og udviklingsarbejde udført på Odense Socialpædagogiske Seminarium efterår 2002 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Karrierelærer.dk. Herning Kommune, Forundersøgelse, Rapport 2009.

Karrierelærer.dk. Herning Kommune, Forundersøgelse, Rapport 2009. At være ny lærer Indhold At være ny lærer... 1 Forundersøgelsens grundlag... 2 Da jég var nyuddannet lærer da en generel indledning... 3 Hvordan skal faglighed fortolkes?... 3 Pædagogisk/ didaktisk kompetence...

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere