Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent:"

Transkript

1 Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent: Formanden bød velkommen. Anne Bornø valgtes enstemmigt til dirigent. Anne Bornø takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt og dermed beslutningsdygtig. 2. Formandens beretning: RØS har god økonomi. Vi har haft 40 indmeldelser og 53 udmeldelser, hvilket giver 93 juniorer, 156 seniorer, 59 passive, i alt 308 mod 316 året før. Nedgangen skyldes bl.a. sletning af restanter. Vi har igen haft mange hyggelige timer sammen på vandet, i vandet og i klubhuset. Landkrabbernes status: der har været diskussioner ift. arbejdsskadeforsikring og ansvarsforsikring. Ifølge Danmarks Idrætsforbund er landkrabberne omfattet af de kollektive forsikringer, så længe de udfører arbejde i RØS regi. Kravet er, at alle skal være registreret som landkrabber, men de behøver ikke at være medlem af RØS. Alle skal ydermere have en ren børneattest. Aktiviteter og undervisning: Godt vejr, men midt på sæsonen har det været en udfordring ift. de mange sejlere. Det kræver måske, at der skal være flere følgebådsførere. Forår og efterår er der fortsat mangel på AK-ledere og følgebådsførere. RØS ser gerne, at der er flere, der melder sig som følgebådsførere. Stor tak til Eigil for arbejdet med undervisningen. Opdelingen i undervisningsniveauer har gjort, at flere medlemmer har fået mere ud af sejlerundervisningen, og også i år har mange taget DS-diplomer, dog lidt færre end sidste år. Diplomsejlerskolen er ikke kun for juniorer, men er også for seniormedlemmerne. Voksensejllads har været en succes. Desværre har der været for ringe tilslutning til sejlende trænere. Bådsmandsordningen har ikke fungeret godt pga for få tilmeldte. Richard Engström efterspørger flere eftermiddage med voksensejlads. Claus Thomsen lavede en aftale med en censor fra Søfartsstyrelsen, og alle 16 deltagere bestod prøven til speedbådscertifikatet. Speedbådscertifikat er dog hverken en nødvendig eller tilstrækkelig betingelse for at sejle RØS følgebåde. Her gælder kun den interne prøve. Carina Thomsen har afholdt et kursus i førstehjælp; det var en succes, som vil blive gentaget næste år.

2 Seminarer for følgebådsførere og AK-ledere vil fortsat blive gennemført gerne med flere deltagere. DS har også kurser, som RØS gerne betaler for. Surf: Stort tillykke til Tim Aagesen, som igen igen vandt KONA mesterskaberne. Surf-aktiviteterne har været lidt ustrukturerede, og surferne opfordres til at sætte sig sammen for at finde en formel for, hvornår de kan tilbyde at undervise begynderne. Ynglingen har været på vandet i år med god aktivitet. Kajak: også her en god sæson som altid, men vi har kun 1 godkendt instruktør pt., som gerne vil aflastes lidt. Vi mangler flere, der kan tage hånd om begynderne. Landkrabberne har igen spillet en stor rolle, tak for indsatsen til forældrene. Formanden mindede om, at RØS gerne ser, at forældrene til de nye børn kommer og hjælper. Stjernesejlads: er gået bedre i år end tidligere. Der er mange Lasere, men vi mangler Opti og Tera. Også her mangler vi flere hænder. Det er en god måde at lære at sejle på, og der er plads til flere sejlere på vandet. Nogle af de nye følgebådsførere har også bidraget, og det er vi taknemmelige for. Vi har brug for flere hjælpere, og vi tilbyder, at man kan komme på DS-kursus. Klubmesterskaberne: lå i år 1 uge tidligere end vi plejer for at få flere tilmeldte. Effekten var ikke stor, men det skyldes måske det hårde vejr. Det er endnu uvist, hvad vi gør næste år. Tak til Lars, Otto og diverse hjælpere og tak for alle de flotte lagkager. Husk, at der er ingen lønnede AK-ledere, følgebådsførere, landkrabber etc., så vi mangler stadig frivillige hænder. Det er i høj grad Tordenskjolds soldater, der løfter opgaverne i RØS. Der er en forventning til forældre, bedsteforældre etc. om at lægge nogle timer enten på vandet eller på land. Konsekvensen af, at vi ikke får flere frivillige hænder er, at vi må begrænse antallet af juniorer, der kommer på vandet. Grillaftensarrangementer: her har arrangørerne, Anne B og Anne KT, indgivet deres afskedsbegæringer efter lang og tro tjeneste. Hvis der ikke er nogen, der melder sig som ansvarshavende, så bliver der ikke flere grillaftener. Det har været en storslået succes, så det ville være ærgerligt, hvis der ikke kommer flere grillaftener. Sponsorer: Ikke så meget aktivitet. Vi har fået kr fra Memira. Vi takker for de fine sponsorgaver og annoncørerne i Agterspejlet. Der er plads til flere sponsorgaver. Peter Fibiger-Lundberg har en liste over de ting, vi gerne vil have tilskud til. Klubhus: Klubhusformanden har igen haft et travlt år. Klubhuset er et samlingspunkt for sejlads og for de mere festlige og sociale aktiviteter. Der har været godt gang i udlån af klubhuset. Vedr. varmeanlæg så giver kommunen et tilskud på kr., som forventeligt vil dække halvdelen af etableringsomkostningerne. Otto har flere detaljer. Rørvig Havns Brugerråd og Rørvig Foreningsråd: Otto er formand begge steder. Otto skriver flittigt i Agterspejlet herom.

3 Indmeldelse og første års kontingent kan nu ske via hjemmesiden. Tak til Ole CP for det store arbejde med at etablere systemet. Husk at melde til Charlotte Fibiger-Lundberg vedr. ændringer i , telefon mv., så vort kartotek altid er opdateret. RØS har 50-års jubilæum næste år, og vi skal derfor have nedsat en 50-års komité. Interesserede i at deltage bedes henvende sig til formanden. Mere herom senere. RØS er god til at modtage nye sejlere, god til det sociale, og alle bliver integreret i klublivet. Vi har 100 % fokus på sikkerheden. Vi har været gode til at fastholde balancen mellem sejlads og dygtiggørelse og fri leg ooog rekreation. Vi har rigtig godt tag i at uddanne begyndere i Optier, Tera og Laser til et acceptabelt niveau. RØS er også god til at uddanne følgebådsførere. RØS er god til at få sponsorater, dog ikke så vi bliver overvældet. Hvad angår stjernesejladser, så opfordres flere til at møde op. Vi er gode til at holde stævner. Der, hvor vi skal målrette indsatsen, er at tiltrække flere medlemmer fra lokalområdet. AK-lederne håndterer ikke eleverne ens fra uge til uge, vi skal måske være lidt mere på linje med hinanden. For de mere øvede sejlere er det en udfordring at gøre det tilstrækkeligt interessant. Kajak og surf kunne også blive bedre. Til slut takkede formanden alle involverede i RØS for det gode samarbejde og den gode indsats og takkede Odsherred Kommune og Lars Havnefoged, og dirigenten fik ordet. Spørgsmål? Marianne Ek spurgte om aktiviteter i foråret og efteråret. Kunne voksensejlads fortsætte efter sommeren? Dette kunne evt. vække interesse i lokalsamfundet. Formanden svarede, at RØS gerne vil have aktiviteter før og efter sommerferien, men det kræver, at der er nogle følgebådsførere og AK-ledere. Hvis der er nogen, der stiller op til dette, er det fint. Der er ydermere intet til hinder for, at 3 øvede sejlere sejler selv. Ingen yderligere spørgsmål, og Anne Bornø takkede formanden og konstaterede, at beretningen var taget til efterretning. 3. Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Ole CP. Ole CP gennemgik de vigtigste punkter: medlemsindtægterne er store kr , hvoraf kr kommer fra kommunen for medlemmer under 25 år. Udgifter til drift af klubhus: her skal bemærkes, at kommunen betaler kr i lokaletilskud. Lån i RD: vi arbejder på at omlægge vort lån, og RD er villige til at omlægge til et lavere forrentet lån. Konto 1020: udgiften på kr til el om året er rigtig meget. Vi er ved at undersøge mulighederne for at installere en ny form for varme vha. varmepumpe og solpaneler. Dermed regner vi med at kunne halvere vort el-forbrug. Agterspejlet har givet kr i annonceindtægter.

4 Alt i alt et overskud på kr , hvilket er en del højere, end vi havde forventet. Ca. halvdelen skyldes dog opskrivning af værdien af flåden. Spørgsmål? Katrine Kirk spurgte om udgiften til varmepumpe og solpaneler. Ole CP svarede, at dette kommer til at koste op imod ud over de , som kommunen giver. Otto tilføjede, at vi får tilbud på etablering fra div. håndværkere, men vi mangler de sidste specifikationer. Svend Bilén spurgte, hvorfor RØS er tvunget til at få strøm via havnen. Otto forklarede, at andet næppe kan betale sig, fordi vi får tilskud. Hvis vi ikke får strøm via havnen, kræver det bl.a., at vi får en egen installation fra SEAS-NVE, og det koster kr. at etablere. Der var ingen andre spørgsmål, og Anne Bornø takkede kasseren og konstaterede, at regnskabet var godkendt. 4. Indkomne forslag: I henhold til vedtægterne skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være formanden i hænde senest den 1. september. Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne. 5. Fastlæggelse af kontingent og indskud samt godkendelse af budget: Ole CP anbefalede at godkende budgettet. Kontingentet bliver uforandret. Kr. 700 for aktive seniorer og aktive juniorer, kr. 250 for passive, og et indmeldelsesgebyr på kr Anne Bornø konstaterede, at budgettet og kontingenterne var godkendt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, seniorsuppleanter, revisorer og revisorsuppleant: Ole Brix Andersen, Otto Graham, Lars Skriver, Peter Fibiger-Lundberg og Nikolaj Christensen afgår efter udløbet af deres valgperiode. Ole Brix Andersen, Otto Graham, Lars Skriver og Peter Fibiger-Lundberg er villige til genvalg, og bestyrelsen indstiller dem genvalgt. Nikolaj Christensen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller, at Richard Georg Engström indvælges i bestyrelsen; han har sagt ja til at opstille. Anne Bornø konstaterede, at de indstillede var valgt. Juniormedlemmerne Emilie Skriver og Morten Andersen afgår efter udløbet af deres valgperiode. Emilie Skriver ønsker ikke genvalg. Morten Andersen falder for 18-års aldersgrænsen og kan ikke genvælges. I stedet indstiller bestyrelsen Anthon Hertz indvalgt; han har sagt ja til at opstille. Der er herefter endnu en plads ledig som juniormedlem, og interesserede bedes tilkendegive, at de opstiller. Anne Bornø konstaterede, at Anthon Hertz var valgt. Seniorsuppleant Claus Thomsen afgår efter udløbet af hans valgperiode. Han er villig til genvalg, og bestyrelsen indstiller ham genvalgt. Anne Bornø konstaterede, at Claus Thomsen var valgt.

5 Revisorerne Stine Brandt Bendixen og Niels Elmo Jensen afgår efter udløbet af deres valgperiode. De er villige til genvalg, og bestyrelsen indstiller dem genvalgt. Anne Bornø konstaterede, at de indstillede var valgt. Revisorsuppleant Jan Melgaard afgår efter udløbet af hans valgperiode. Han er villig til genvalg, og bestyrelsen indstiller ham genvalgt. Anne Bornø konstaterede, at han var valgt. Evt.: Anne Bornø understregede, at her kan der kun debatteres. Henrik Andersen fortalte, at der har været en del hærværk på havnen og på nogle af medlemmernes materiel og opfordrer til, at vi alle holder øje. Henrik har også set, at der tages navne af de private ting i RØS bådhal, hvilket ikke er acceptabelt. Formanden pointerede, at medlemmerne skal sørge for at mærke ejendelene ordentligt fx med en vandfast tusch og ikke med Dymo-label. Otto fortalte, at Torsten har givet et kursus i at reparere laserjoller. Dette er illustreret i 2 numre af BådNyt, som ligger i klubben. Stor ros til RØS fra nogle af de nye medlemmer for at blive taget godt imod i RØS. Eigil redegjorde kort for RØS meningsmåling om denne sejlersæson. Meningsmålingen var blevet lagt på RØS FB-side samt sendt ud pr havde besvaret, og langt de fleste svar kom fra de ældre seniorer: Generelt var der tilfredshed med sæsonen. 38% ville gerne have det, som det var i år, 37% ville gerne på heldagssejladser, 25% ville gerne have eftermiddagssejllads, og så var der flere, der gerne ville sejle på egen hånd. Kajakroerne efterspurgte nogle flere kajak-orienterede spørgsmål i meningsmålingen. Dette blev taget til efterretning. Formanden takkede Eigil for initiativet med denne undersøgelse. Marianne Ek efterspurgte en folder om RØS, som vi kunne lægge ud til skoler og andre, så vi gør mere opmærksom på os selv især ift. lokalsamfundet. Ingen andre begærede ordet, og dirigenten takkede for god ro og orden og gav herefter ordet til formanden. Formanden takkede Anne Bornø for godt styr på tropperne og takkede referenten og afsluttede generalforsamlingen. Referent: Christine Lenstrup Dirigent: Anne Bornø

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

Nr. 2 - Juni 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

Nr. 2 - Juni 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Nr. 2 - Juni 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen, Charlottenlundvej 29, 2900 Hellerup

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Deltagere: Jyllinge Nord, Holbæk, Jægerspris, Frederiksværk, Nykøbing, Kalundborg, Lynæs, Jyllinge og NordVest.

Deltagere: Jyllinge Nord, Holbæk, Jægerspris, Frederiksværk, Nykøbing, Kalundborg, Lynæs, Jyllinge og NordVest. Mødereferat DS Isefjordskredsen Mødeart: Generalforsamling for Isefjordskredsen. Mødedato: 17. februar 2005 Side 1 af 6 Mødested: Kalundborg Sejlklub Deltagere: Jyllinge Nord, Holbæk, Jægerspris, Frederiksværk,

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref.

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref. VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag 22. Marts 2012 Ref. Solveig Lundtoft 1 Indledning: Generalforsamlingen startede klokken 19.00 med

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2014 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) REFERAT Dato: Ref.:

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere