Indholdsfortegnelse:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse:"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse... 2 Indledning Formålet med loven... 3 Principper for magtanvendelse... 4 Personkreds, som er omfattet af loven... 4 Forudsætninger for at iværksætte indgreb...5 Kompetence og klageoversigt... 6 Personlige alarm- og pejlesystemer... 7 Særlige døråbnere... 9 Fastholdelse i personlige hygiejnesituationer Fastholdelse eller tilbageførelse til et andet rum Tilbageholdelse i boligen Anvendelse af beskyttelsesmidler Optagelse i særlige botilbud uden samtykke Socialministeriets skema 1 19 Socialministeriets skema 2.22 Socialministeriets skema 3.25 Socialministeriets skema 4.27 Handleplan: En socialpædagogisk analysemodel Evaluering af handleplan

3 Indledning Denne vejledning er tænkt som et arbejdsredskab for medarbejdere i Randers Kommune, der arbejder med at yde støtte og hjælp til borgere, der ikke er i stand til at tage vare på sig selv og deres tilværelse. Det vil som oftest være mennesker med demens, men kan også være psykiske syge, hjerneskadede m.fl. Materialet er udarbejdet med henblik på at støtte medarbejderne i at håndtere de svære situationer, hvor borgeren ikke selv ønsker hjælp, og hvor de som medarbejdere både skal prøve at undgå omsorgssvigt og magtanvendelse. Desuden skal materialet bidrage til at sikre en korrekt håndtering af en eventuel nødvendig magtanvendelse og/eller anden form for indgreb i en persons selvbestemmelsesret. Siden år 2000 har magtanvendelsesloven været gældende og er senest revideret i 2003, hvilket har betydet følgende ændringer i reglerne: En præcisering af at omsorgspligten ikke kan udøves ved brug af fysisk tvang. Indførelse af en mulighed for fastholdelse i hygiejnesituationer, hvis det er absolut nødvendigt af hensyn til den pågældende. Indførelse af lempeligere kriterier for anvendelse af alarm- og pejlesystemer. Indførelse af en mulighed for anvendelse af særlige døråbnere. Indførelse af en lempeligere adgang til tvangsmæssig flytning af personer med en aldersbetinget eller senere erhvervet mental svækkelse, der er fremadskridende. Bestemmelsen om at undgå omsorgssvigt findes i Serviceloven 82 og bestemmelserne om at afværge risikoen for eller hindre yderligere personskade findes i Servicelovens 124 til 129. Der henvises til Styrelsen for specialrådgivning og social service for vejledninger med mere omkring demens. Anmodning om etablering af værgemål findes på Vejledning til loven findes på Formålet med loven At tvangsmæssige foranstaltninger så vidt muligt skal undgås og begrænses til det absolut nødvendige. At styrke retssikkerheden ved: En præcisering af den aktive omsorgspligt. Udtømmende opregning af hvilke tvangsmæssige foranstaltninger, der lovligt kan sættes i værk. Særlige retsgarantier i form af sagsbehandling og klageregler. Herved styrkes retssikkerheden både i forhold til brugeren, men også for det personale, der varetager omsorgen. 3

4 Principper for magtanvendelse Servicelovens bestemmelser om magtanvendelse bygger på følgende principper: Retssikkerheden for de mennesker, der er berørt af reglerne, skal sikres. Formålet er at begrænse anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Socialpædagogisk støtte, pleje og omsorg går altid forud for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Den mindst indgribende løsning skal altid have første prioritet (mindstemiddels-princippet). Anvendelse af magt skal tilpasses det enkelte menneskes situation og behov (individualitetsprincippet). Det enkelte menneske samt evt. pårørende, værge eller bisidder skal altid vide, hvorfor beslutningen om anvendelse af magt eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten er taget (åbenhedsprincippet). Der skal være skriftlig dokumentation i de tilfælde, hvor man anvender magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Anvendelse af magt skal synliggøres ved indberetning. Bestemmelserne gælder uanset boligform. Der må ikke ske omsorgssvigt. Personkreds, som er omfattet af loven Hvem? Voksne borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne: som ikke kan tage vare på deres egne interesser og ikke er i stand til at handle fornuftsmæssigt som er lægelig udredt som er visiteret til ydelser efter servicelovens bestemmelser hvor foranstaltningerne træffes mod pågældendes vilje og hvor det fagligt skønnes absolut påkrævet. Ved magtanvendelse i henhold til 124 skal der være tale om en varig nedsat psykisk funktionsevne. Ved pligten til at undgå omsorgssvigt i henhold til 82 kræves ikke en varig nedsættelse af den psykiske funktionsevne. 4

5 Forudsætninger for at iværksætte indgreb Samtykkebegrebet og frivillighedsbegrebet. Der foreligger samtykke fra en person med nedsat psykisk funktionsevne, når personen ved en tilkendegivelse i ord eller handling klart viser, at han/hun har forståelse for, at foranstaltningen iværksættes og medvirker hertil Giver brugerne samtykke til en foranstaltning, er situationen ikke omfattet af reglerne i 82 og men af de almindelige regler efter serviceloven og klageregler efter retssikkerhedsloven. Det vil sige, første kriterium er, om der er samtykke, og gyldigheden af et samtykke forudsætter samtykke inden foranstaltningen/indgrebet. Et samtykke kan være skriftligt eller mundtlig. Et samtykke er en udtrykkelig eller stiltiende tilkendegivelse om, at en handling godt må foretages. Et samtykke er ikke passivitet eller fravær af modstand. En borger kan til enhver tid ophæve et samtykke. Pligten til at undgå omsorgssvigt gælder uanset, om den pågældende samtykker. Samtykker den pågældende ikke, og er det nødvendigt at handle mod den pågældendes vilje for at undgå personskade, kan indgreb kun ske efter reglerne i Derefter ser man på det andet kriterium passivitet eller modsætter sig (mod pågældendes lilje). Vi er nu i en situation, hvor pågældende ikke udtrykkeligt eller ved stiltiende tilkendegivelse har givet samtykke. I situationen ved indgrebet i en persons selvbestemmelsesret kan der herefter ske 2 ting: Pågældende kan aktivt modsætte sig. Her skal indgrebet forelægges til godkendelse i Det Sociale Nævn. Pågældende kan forholde sig passivt. Her har kommunen beslutningskompetencen. Denne skelnen gælder ikke ved indstilling til Det Sociale Nævn vedr. optagelse i særlige botilbud uden samtykke. Følgende forudsætninger skal være opfyldt: At indgrebet aldrig træder i stedet for personlig omsorg, pleje og socialpædagogiske bistand. At der foreligger den nødvendige faglige dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne, herunder lægeerklæring. Ansvaret for at indsamle fornøden dokumentation ligger hos centerlederen/distriktslederen. At der er forsøgt opnået frivillig medvirken til den nødvendige foranstaltning. At arten af magtanvendelse udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt. At magtanvendelsen beskrives og registreres. At magtanvendelsen evalueres løbende. At mulighed for og anvendelse af mindre indgribende foranstaltning vurderes løbende. 5

6 Kompetence- og klageoversigt. Midlerne: Kompetencen: Ankeregler: Alarm- og pejlesystemer 125 passivitet Afgørelse træffes af områdeleder Det Sociale Nævn inden 4 uger Alarm- og pejlesystemer 125 mod pågældendes vilje Kommunens beslutning skal forelægges Det Sociale Nævn til godkendelse Den Sociale Ankestyrelse inden 4 uger Fastholdelse 126 Afgørelse træffes af områdeleder Det Sociale Nævn inden 4 uger Tilbageholdelse i boligen 127 passivitet Afgørelse træffes af områdeleder Det Sociale Nævn inden 4 uger Tilbageholdelse i boligen 127 mod pågældendes vilje Kommunens beslutning skal forelægges Det Sociale Nævn til godkendelse + Advokatbeskikkelse Den Sociale Ankestyrelse inden 4 uger + Landsretten/Højesteret Anvendelse af beskyttelsesmidler passivitet Afgørelsen træffes af områdeleder Det Sociale Nævn inden 4 uger Anvendelse af beskyttelsesmidler mod pågældendes vilje Kommunens beslutning skal forelægges Det Sociale Nævn til godkendelse Den Sociale Ankestyrelse inden 4 uger Optagelse i særlige botilbud uden samtykke 129 Optagelse i særlige botilbud uden samtykke 129 Kommunen indstiller til Det Sociale Nævn, som træffer afgørelsen. + Værgebeskikkelse + Advokatbeskikkelse En situation, hvor en kommune afslår at indstille til optagelse i særlige botilbud Den Sociale Ankestyrelse inden 4 uger + Landsretten/Højesteret Ægtefællen eller anden nærtstående, der deler bolig med personen kan klage til Det Sociale Nævn over kommunens afslag Al post til Det Sociale Nævn sendes til: Det Sociale Nævn Steen Blichers vej 6 Postboks Ringkøbing 6

7 Personlige alarm- og pejlesystemer 125. Kommunen kan træffe afgørelse om at anvende personlige alarmeller pejlesystemer for en person, i en afgrænset periode, når: Der er risiko for, at denne ved at forlade boligen udsætter sig selv eller andre for at lide personskade. Forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet for at afværge denne risiko. Regler Alarmsystemer, der har til formål at advare personalet eller andre, f.eks. pårørende eller naboer, hvis en person med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne forlader boligen. Pejlesystemer kan anvendes til at lokalisere en bortkommen person. Det er derfor ikke lovligt at anvende: systemer, som kontinuerligt overvåger den enkelte i eller uden for boligen, såsom videokameraer, babyalarm eller lignende. Personlige alarmer Det er en betingelse for anvendelse af alarm- og pejlesystemer, at der er tale om personlige systemer. Herved forstås, at systemerne kun må registrere den enkelte persons udgang fra boligen eller færden uden for boligen. Det er ikke lovligt at anvende systemer, som kortlægger samtlige personers færden. En dørklokke eller lignende, som gør opmærksom på færdsel - indkommende og udgående - ved hoveddøren eller havedøren, er ikke registrering af beboernes færden. Alarmsystemer Der findes forskellige systemer, som er kendt under forskellige betegnelser, fx sladremåtter, brik i sko eller tøj m.m. der igangsætter et kald til personalet ved passage af en given udgang. Pejlesystemer med GPSsender Pejlesystemer anvendes til at lokalisere og bestemme retningen til en sender på en person. Trackeren, som personen har på sig, kan ringes op af en given mobiltelefon, og så afgives personens position og retning som SMS. De eksisterende systemer er forskellige i forhold til strømforbrug, størrelse og frekvens, men er alle afhængige af at GPS kan aktiveres udendørs, samt at personalet forstår at anvende systemet. Der kan fx være tale om at benytte pejlesystem en kortere periode efter en flytning til plejebolig eller en periode med tilvænning til ændret medicinering, men oftest skal det bruges i den tid, personen selv kan gå fra stedet. Krav Det skal være dokumenteret, at borgeren ikke kan overskue at færdes for eksempel i trafikken eller finde hjem igen. 7

8 Borgeren skal have været vedholdende i sit ønske om at forlade boligen. Der skal være fare for at lide personskade, før indgreb er tilladt. Procedure Indberetningen laves af centerleder/distriktsleder og de medarbejdere, der har medvirket til foranstaltningen. Hvis borgeren selv kan fremsætte ønsket og give samtykke til foranstaltningen. Træffes afgørelsen da af centerleder/distriktsleder og dokumenteres i handleplanen. Sendes til orientering til områdeleder. Hvis borgeren forholder sig passivt (magtanvendelsen ikke sker imod pågældendes vilje) Registreringen laves på skema nr.1 Kopi af handleplanen vedlægges indberetningen. Skema og handleplan sendes til områdeleder der træffer afgørelsen. Sendes til orientering til sygeplejefaglig leder og i kopi til hjælpemiddelhuset til foranstaltning. Hvis borgeren modsætter sig foranstaltningen (mod pågældendes vilje) Registreringen laves på skema nr.1. Kopi af handleplan vedlægges indberetningen + dokumentation for nedsat funktionsevne + den nødvendige periode for foranstaltninger + pårørendes/værges kommentarer. Skemaerne, handleplan og dokumentation sendes via områdeleder til sygeplejefaglig leder, der forelægger sagen for Det Sociale nævn. Foranstaltningen kan ikke tages i anvendelse, før den er godkendt. Tidsfrister Områdeleder/sygeplejefaglig leder vil behandle anmodningen hurtigst muligt. Skal anmodningen videresendes til Det Sociale Nævn, har nævnet en behandlingstid på 2 uger. Herefter modtager sygeplejefaglig leder Det Sociale Nævns afgørelse og sørger for den videre sagsbehandling. Der sendes kopi af afgørelsen til områdeleder og Hjælpemiddelhuset. Hjælpemiddelhuset tager kontakt til håndværker eller systemleverandør og giver instruktion i brug. Der skal påregnes 14 dages leveringstid. Revurdering Afgørelsen tages løbende op til overvejelse, dog mindst hver 6. måned. Der er ikke max. tid. Klageregler Afgørelser truffet efter 125 kan indbringes for Det Sociale Nævn. 8

9 Særlige døråbnere 125 stk. 2. Kommunen kan træffe afgørelse om at anvende særlige døråbnere ved yderdøre for én eller flere personer i en afgrænset periode, når: der er nærliggende risiko for, at én eller flere personer ved at forlade botilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet at afværge denne risiko lovens øvrige muligheder forgæves har været anvendt. Stk. 3. Hvis foranstaltninger efter stk. 2 iværksættes, skal der af hensyn til beboernes frie færden opsættes en døralarm til de beboere, der ikke selv kan betjene den særlige døråbner. kodelåse, der forudsætter indtastning af en særlig kode for, at døren kan åbnes, når beboeren ikke har forudsætninger for at indtaste koden. aflåsning af udgangsdøren med henblik på at tilbageholde beboeren i boligen. Der er ikke tale om et generelt forbud mod aflåsning af hoved- eller gadedøre. Det afgørende er, at vedkommende kan komme ud, når han eller hun ønsker det. At låse en person inde mod sin vilje er ensbetydende med frihedsberøvelse, hvilket der er et generelt forbud imod, hvis det ikke har hjemmel i lov, jf. grundlovens 71. Der er således intet i regelsættet, der forbyder aflåsning indefra af hoved- og gadedøre i det omfang, man normalt holder disse døre låste i almindelig beboelse for at forhindre tyveri eller besøg af uvedkommende. Dette gælder både i dag- og nattetimer. Kommunen kan i visse særlige situationer, og når alt andet har været forsøgt forgæves, anvende særlige døråbnere. Der kan fx være tale om dobbelte dørgreb, dobbelttryk for døråbning og lignende for at forhindre eller vanskeliggøre, at visse personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne går ud og udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade. Der må ikke anvendes egentlige aflåsningssystemer. Der kan eksempelvis være tale om farefyldte trafikale forhold, særlige naturområder, hvor den pågældende kan blive væk eller vejrforhold (voldsom kulde eller varme), som vil kunne begrunde at disse midler bringes i anvendelse, når andre og mindre indgribende foranstaltninger forgæves har været forsøgt afprøvet. Krav Det skal være dokumenteret, at borgeren ikke kan overskue at færdes for eksempel i trafikken eller finde hjem igen. Borgeren skal have været vedholdende i sit ønske om at forlade boligen. Der skal være fare for at lide personskade, før indgreb er tilladt. 9

10 Procedure Indberetningen laves af centerleder/distriktsleder og de medarbejdere der har medvirket til foranstaltningen. Hvis borgeren selv fremsætter ønske og giver samtykke til foranstaltningen. Afgørelsen træffes da af centerleder/distriktsleder og dokumenters i handleplanen. Sendes til orientering til områdeleder. Hvis borgeren forholder sig passivt (magtanvendelsen ikke sker mod pågældendes vilje) Registreringen laves på skema nr. 1 Kopi af handleplan vedlægges indberetningen. Skema og handleplan sendes til områdeleder der træffer afgørelsen. Sendes til orientering til sygeplejefaglig leder. Hvis borgeren modsætter sig foranstaltningen (mod pågældendes vilje) Registreringen laves på skema nr.1. Kopi af handleplan vedlægges indberetningen + dokumentation for nedsat funktionsevne + den nødvendige periode for foranstaltninger + pårørendes/værges kommentarer. Skemaet, handleplan og dokumentation sendes via områdeleder til sygeplejefaglig leder, som sender sagen til den Sociale Nævn. Sagsbehandlingstiden i det Sociale Nævn er 2 uger. Foranstaltningen kan ikke tages i anvendelse, før den er godkendt. Revurdering Afgørelsen tages løbende op til overvejelse, dog mindst hver 6. måned, der er ikke max. tid. Klageregler Afgørelser truffet efter 125 kan indbringes for Det Sociale Nævn. 10

11 Fastholdelse i personlig hygiejnesituationer 126 stk. 2. Kommunen kan undtagelsesvis for en afgrænset periode træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person, hvis dette må anses for en absolut nødvendighed for at udøve omsorgspligten i personlige hygiejnesituationer. Det skal samtidig gennem den faglige handlingsplan, søges sikret, at magtanvendelse i personlige hygiejnesituationer i fremtiden kan undgås. Fastholdelse i hygiejnesituationer anvendes, når: Personalet er nødt til at fastholde personen kortvarigt i følgende situationer: Tandbørstning Barbering Hårvask Badning og tøjskift Skiftning af bleer og bind Pleje af hud Fjernelse af madrester i munden. Fastholdelsen må kun ske når intet andet er muligt. Procedure Indberetningen laves af distriktsleder/centerleder og de medarbejdere der har medvirket til foranstaltningen. Registreringen laves på skema nr. 3. Kopi af handleplan vedlægges. Skemaet og handleplanen sendes til områdeleder. Områdeleder godkender fastholdelsen for en afgrænset periode på 3 måneder. Sendes til orientering til sygeplejefaglig leder. Perioden kan som maksimum forlænges med 3 måneder. 11

12 Fastholdelse eller tilbageførelse til et andet rum 126. Kommunen kan træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person eller føre denne til et andet opholdsrum, når: der er nærliggende risiko for, at personen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Bestemmelsen giver adgang til akut at anvende magt i form af at fastholde en person eller føre denne person til et andet lokale, når dette er nødvendigt for at undgå, at pågældende skader sig selv, eller når der i konfliktsituationer er risiko for, at pågældende skader andre. Et lovligt indgreb i form af fastholdelse omfatter aldrig vold, såsom føregreb, slag og spark. Bestemmelsen giver ikke ret at føre en person til et lokale med aflåst dør. Magtanvendelse i form at fastholde eller at føre en person til et andet lokale skal altid kombineres med tryghedsskabende initiativer. Fysisk magtanvendelse er en akut foranstaltning, som for eksempel: En situation, hvor personalet er nødt til at bruge magtanvendelse for at hindre omsorgssvigt i hygiejne situationer. En situation, hvor borgeren er vred, ked af det, eller ikke kan forstå eller blive forstået og derved f.eks. handler med slag mod andre eller kaster med ting. En situation, hvor personalet hindrer en borger i at træde ud i voldsom trafik eller i at falde ned af trapper. Der skal være umiddelbar fare for væsentlig personskade, før fastholdelse er tilladt: eksempelvis brækkede lemmer, hjernerystelse og kraniebrud. Magtanvendelsen skal udføres så kortvarigt og skånsomt som muligt. Procedure Indberetningen laves af distriktsleder/centerleder og de medarbejdere der har medvirket til foranstaltningen. Registreringen laves på skema nr. 2. Der vedlægges kopi af handleplan. Skemaet og handleplanen sendes til områdeleder, der underskriver. Sendes til orientering til sygeplejefaglig leder. 12

13 Tilbageholdelse i boligen 127. Under samme betingelser som i 125 kan kommunen træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form at fastholde en person, for at forhindre denne i at forlade boligen eller for at føre denne tilbage til boligen. Stk. 2. Kommunen træffer afgørelse om, for hvilken periode tilbageholdelsen i boligen kan anvendes, og vurderer løbende, om en mindre indgribende foranstaltning kan anvendes. Med fysisk magt må man fastholde en person for at hindre denne i at forlade boligen eller for at føre personen tilbage til boligen, anvendelsen må finde sted når: der er nærliggende risiko for, at personen ved at forlade bo- eller dagtilbudet udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør, at det er absolut påkrævet for at afværge denne risiko at anvende fysisk magt, således at personen forhindres i at forlade boligen eller føres tilbage til boligen, og lovens øvrige muligheder forgæves har været anvendt. Boligen omfatter foruden den individuelle bolig, også de fælles opholdsområder i tilknytning til boligen samt dagtilbud m.v. Krav Der skal f.eks. foreligge en konkret viden om: at personen ofte forlader boligen, og/eller vedvarende udtrykker ønske om at forlade boligen. Det er således ikke tilstrækkeligt at have en formodning om, at personen vil forlade boligen og derved udsætte sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade. Der er ikke hjemmel til at føre personen tilbage til et lokale med låst dør. Fysiske indgreb i form af at føre en person tilbage skal kombineres med trygheds skabende initiativer m.v. og forudsætter således altid, at der er personale eller andre tilstede, som kan yde denne hjælp. Advokatbistand 132. Kommunen (eller amtskommunen) skal sørge for, at personen under sagen får bistand fra en advokat til at varetage sine interesser, i sager om 1) tilbageholdelse i boligen m.v. efter 127 mod den pågældendes vilje eller Stk. 2. myndigheden betaler udgifterne til advokaten, der modtager salær og godtgørelse for udlæg efter samme regler, som gælder i de tilfælde, hvor der er meddelt fri proces, jf. kapitel 31 i retsplejeloven. 13

14 I sager om tilbageholdelse i boligen mod pågældendes vilje 127 skal området ved sygeplejefaglig leder sørge for, at den pågældende får bistand fra en advokat. Udgiften hertil skal kommunen afholde. Den udpegede advokat har til opgave at varetage personens interesser på et så tidligt tidspunkt i sagen som muligt. Det vil i praksis betyde, at advokaten skal inddrages under sagens behandling og afgørelse, når det i kommunen er besluttet at indstille, at der træffes afgørelse om tilbageholdelse uden samtykke. Procedure Registreringen laves af distriktsleder/centerleder og de medarbejdere, der har medvirket til foranstaltningen. Hvis borgeren forholder sig passivt (magtanvendelsen ikke sker mod pågældendes vilje) Registreringen laves på skema nr. 1. Der vedlægges kopi af handleplan. Skemaet og handleplanen sendes til områdeleder, der træffer afgørelsen. Kopi af skemaet og handleplanen sendes til sygeplejefaglig leder. Hvis borgeren modsætter sig foranstaltningen (mod pågældendes vilje) Registreringen laves på skema nr. 1. Der vedlægges kopi af handleplan. Skemaet og handleplanen sendes via områdeleder til sygeplejefaglig leder, som sender sagen til det Sociale Nævn. Kommunen sørger for, at vedkommende får advokatbistand. Advokatens salær betales af kommunen. Ved akutte foranstaltninger skal foranstaltningen efterfølgende godkendes af det Sociale Nævn. Sagen skal forelægges for Nævnet inden 2 uger. Revurdering Behovet for fortsættelse af foranstaltningen revurderes løbende og senest 8 mdr. efter Det Sociale Nævns godkendelse. Klageregler Det Sociale Nævns godkendelse kan indbringes for Den Sociale Ankestyrelse inden 4 uger. Ankestyrelsen afgørelse kan indbringes for domstolene, da der er tale om frihedsberøvelse. 14

15 Anvendelse af beskyttelsesmidler 128. Kommunen kan træffe afgørelse om, at anvende fastspænding med stofseler til kørestol eller andet hjælpemiddel, seng, stol eller toilet, for at hindre fald, når der er nærliggende risiko for, at en person udsætter sig for at lide væsentlig personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Stk. 2. Kommunen træffer afgørelse om, for hvilken periode beskyttelsesmidlerne kan anvendes, og vurderer løbende, om en mindre indgribende foranstaltning kan anvendes. Anvendelsesområde Bestemmelsen i 128 giver hjemmel til at fastspænde en person med stofseler for at hindre fald når: der er nærliggende risiko for, at en person udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade og forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Bestemmelsen har navnlig praktisk betydning for personer, der foruden at have en nedsat psykisk funktionsevne også har en nedsat fysisk funktionsevne. Beskyttelsen mod skade som følge af fald består i at spænde den pågældende fast til kørestolen, sengen, toilettet osv. med bløde stofseler. Selerne kan f.eks. placeres over brystet, om livet eller over benene. Hvis en person f.eks. har mistet evnen til at gå, men til trods herfor til stadighed forsøger at gå, med benbrud og andre skader til følge, vil man med hjemmel i bestemmelsen kunne anvende fastspænding som beskyttelse. Det samme gælder, hvis en person med nedsat psykisk funktionsevne også lider af hyppige kramper, spasmer eller andre ufrivillige kraftige bevægelser, og dermed er i fare for at falde. Denne form for fastspænding opfattes ikke som fiksering. Beskyttelsesmidler i form af bløde stofseler efter 128 kan alene bruges for at hindre fald. Bestemmelsen i 128 kan derimod ikke benyttes til at spænde en person fast i en stol eller kørestol for at forhindre vedkommende i at gå. De kan heller ikke anvendes med det formål at begrænse mobiliteten, når den pågældende er utryg eller aggressiv. Procedure Indberetningen laves af distriktsleder/centerleder og de medarbejdere, der har medvirket til foranstaltningen. Hvis borgeren forholder sig passivt (magtanvendelsen ikke sker mod pågældendes vilje) Registreringen laves på skema nr. 1. Der vedlægges kopi af handleplan. Skemaet og handleplanen sendes til områdeleder, der træffer afgørelsen. Kopi af skema og handleplan sendes til sygeplejefaglig leder. 15

16 Hvis borgeren modsætter sig foranstaltningen (mod pågældendes vilje) Registreringen laves på skema nr. 1. Der vedlægges kopi af handleplan. Skemaet og handleplanen sendes via områdeleder til sygeplejefaglig leder, som sender det til det Sociale Nævn Afgørelsen fra Nævnet skal foreligge senest 2 uger uge efter, at nævnet har modtaget kommunens indberetning. Foranstaltningen kan ikke tages i anvendelse, før den er godkendt. Ved akutte foranstaltninger skal foranstaltningen godkendes af Det Sociale Nævn efterfølgende. Sagen skal forelægges for Nævnet indenfor 2 uger. Revurdering Behovet for fortsættelse af foranstaltningen revurderes løbende og senest 18 måneder efter Det Sociale Nævns godkendelse. Klageregler Det Sociale Nævns godkendelse kan indbringes for Den Sociale Ankestyrelse inden 4 uger. 16

17 Optagelse i særlige botilbud uden samtykke 129. Kommunen kan, jf. 131, indstille til det sociale nævn at træffe afgørelse om, at en person, der modsætter sig flytning eller mangler evnen til at give informeret samtykke hertil, jf. dog stk. 2, skal optages i et bestemt botilbud efter denne lov, botilbud i boliger opført efter den nu ophævede lov nr. 378 af 10. juni 1987 om boliger for ældre og personer med handicap eller botilbud efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., når 1) det er absolut påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og 2) hjælpen ikke kan gennemføres i personens hidtidige bolig og 3) den pågældende ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger og 4) udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade og 5) det er uforsvarligt ikke at sørge for flytning. Stk Der er meget strenge betingelser for at anvende denne regel, idet den anses for at være den mest indgribende foranstaltning, i forhold til den enkelte borgers selvbestemmelsesret. Risikoen for at lide væsentlig personskade skal være reel, og kan ikke begrundes i en formodning om, hvad der eventuelt kan ske. Visitationsudvalget skal have indstillet borgeren til boligskift. Distriktsleder/centerleder indstiller til forvaltningen, at der beskikkes en værge i forbindelse med flytningen. Det forudsættes, at der er tale om optagelse i et særligt botilbud, en plejebolig, et plejehjem eller en beskyttet bolig med henblik på varigt ophold, således at den hidtidige bolig fraflyttes. Bestemmelsen omfatter dermed en personkreds for hvem, der typisk ikke er udsigt til bedring. 17

18 Procedure Ansøgningen laves af distriktsleder/centerleder og evt. sammen med demenskonsulent og visitator. Hvis borgeren forholder sig passivt (magtanvendelsen ikke sker imod pågældendes vilje) Ansøgningen laves på skema nr.4. Skemaet sendes via områdeleder til sygeplejefaglig leder. Hvis borgeren ikke har en værge, skal han beskikkes en sådan i forbindelse med flytningen, når det drejer sig om passivitet. Hvis borgeren er passiv søges om værges godkendelse af flytningen. Er værgen og kommunen enige, træffer kommunen afgørelse, som kan påklages til Det Sociale Nævn. Er værgen og kommunen ikke enige, skal kommunen lave en indstilling til Det Sociale Nævn, som herefter træffer afgørelsen i sagen. Det Sociale Nævns afgørelse kan påklages til Den Sociale Ankestyrelse. Hvis borgeren modsætter sig flytningen (mod pågældendes vilje) Ansøgningen laves på skema nr. 4. Skemaet sendes via områdeleder til sygeplejefaglig leder, som sender sagen til Det Sociale Nævn. Hvis borgeren ikke har en værge, skal kommunen senest ved indstillingen anmode Statsamtet om at beskikke en værge. Indstilles en person til at flytte i et særligt botilbud, skal kommunen sørge for at vedkommen får advokat bistand. Advokatens salær betales af kommunen. Det Sociale Nævn skal træffe afgørelse senest 2 uger efter modtagelse af kommunens indstilling. Flytningen kan ikke iværksættes akut, idet indgrebet skal vedtages af Det Sociale Nævn inden foranstaltningen kan iværksættes. Klageregler Det Sociale Nævns godkendelse kan indbringes for Den Sociale Ankestyrelse inden 4 uger. 18

19 Skema 1. REGISTRERINGS- OG INDBERETNINGSSKEMA Magtanvendelse og andre indgreb efter servicelovens 125, 127, 128: Personlig alarm, pejlesystemer, særlige døråbnere og tilbageholdelse i boligen samt beskyttelsesmidler Borgerens navn, adresse og CPR-nr.: Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Hvilken type foranstaltning er der givet tilladelse til at anvende overfor borgeren? Tilladelsen er givet den (angiv dato for seneste tilladelse): Personlig alarm Pejlesystemer Særlige døråbnere Tilbageholdelse i boligen Beskyttelsesmidler Hvor fandt anvendelsen af foranstaltningen sted? Hvad var formålet med anvendelsen af foranstaltningen? Beskriv handlingsforløbet i forbindelse med anvendelsen af foranstaltningen: 19

20 Hvordan reagerede borgeren umiddelbart efter anvendelsen af foranstaltningen? Lederens kommentarer: Tiltag til at forhindre eller begrænse brugen af foranstaltninger efter servicelovens 125, 127, 128: 1. Er der tidligere udarbejdet retningslinier for at forhindre eller begrænse anvendelsen af foranstaltningen? JA NEJ Hvis ja: Hvornår? 2. Har anvendelse af foranstaltningen overfor denne borger været behandlet blandt personalet, f.eks. på personalemøder eller lignende? JA NEJ Hvis ja: Hvornår? Hvis nej til punkt 2: Er der planer om at tage anvendelsen foranstaltningen op til behandling blandt personalet? Hvis ja: Hvornår? JA NEJ 3. Hvis der på forhånd er udarbejdet en plan for at undgå anvendelse af den pågældende foranstaltning overfor borgeren, bedes den vedlagt i kopi eller henvise til tidligere indsendte plan. Er planen ikke udarbejdet, bedes den indsendt når den er udarbejdet. 4. Er pårørende informeret? JA NEJ Dato og lederens underskrift: 20

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet VEJLEDNING om brug af magtanvendelse på ældreområdet Indholdsfortegnelse 1..Præsentation og fortolkning af loven...2 2. Forudsætning for anvendelse af tvang...4 3. Hvilken tvang må anvendes? Og hvornår?...5

Læs mere

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING ÆLDRESERVICE VEJLEDNING Om magtanvendelse At arbejde uden at anvende magt, må aldrig betyde, at man undlader at handle. Men opgaven anses først for løst, når man har fundet frem til en handlemåde, hvori

Læs mere

Vejledning om Magtanvendelse

Vejledning om Magtanvendelse Vejledning om Magtanvendelse Demenskoordinatorerne Svendborg Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord Generelt om magtanvendelse: Formål...... side 4 Målgruppe...... side 4 Principper...... side

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med voksne med et svært psykisk handicap Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre

Læs mere

O M S O R G O G M A G T O M M A G T A N V E N D E L S E O G A N D R E I N D G R E B I S E L V B E S T E M M E L S E S R E T T E N

O M S O R G O G M A G T O M M A G T A N V E N D E L S E O G A N D R E I N D G R E B I S E L V B E S T E M M E L S E S R E T T E N OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med mennesker med svær demens Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre indgreb

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse

Vejledning om magtanvendelse Vejledning om magtanvendelse Udarbejdet af: Lillian Aakjær Hassinggaard Gerda Møller Ulla Riber Mortensen Tovholder for magtanvendelse: Ulla Riber Mortensen Dato: 30.05.2009 Revideret: September 2010 Hold

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Instruks for håndtering og indberetning på voksen- og ældreområdet. Socialcenter og Sundheds- og omsorgscenter, Ringsted Kommune mab feb. 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

NOTAT Specialiserede tilbud

NOTAT Specialiserede tilbud ORIENTERING OM MAGTANVENDELSER NOTAT Specialiserede tilbud Orientering til Børne- og undervisningsudvalget vedrørende magtanvendelser og tilsynet hermed Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) varetager

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af:

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af: 1 Københavns Amt Psykiatri- og Socialforvaltningen Socialpædagogernes Landsforbund Kreds Københavns Amt Retningslinjer i forbindelse med anvendelse magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne Til borgere og pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6 Lovgivning, relevant for oligofrenipsykiatriområdet (Det følgende oplister uddrag af den nævnte lovgivning) LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 1.1 Patienters

Læs mere

HÅNDBOG. Handicap- og Psykiatri. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. - sådan håndterer og administrerer du reglerne

HÅNDBOG. Handicap- og Psykiatri. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. - sådan håndterer og administrerer du reglerne Job & Familie og Ældre & Pleje Januar 2011 HÅNDBOG Handicap- og Psykiatri Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten - sådan håndterer og administrerer du reglerne INDHOLDSFORTEGNELSE FANE

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Hvordan kan man med en demenssygdom længst muligt have indflydelse og selvbestemmelse på eget liv? 2 hovedspørgsmål: Hvad kan man selv gøre

Læs mere

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Indsatsområde Alarm og pejlesystemer - fx chips i sko, gps, døralarm, rumføler, særlig døråbner, trædemåtte Lovgrundlag: Servicelovens 82, 87 +124-127 Funktionsniveau

Læs mere

Beretning 2010 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret i henhold til servicelovens bestemmelser.

Beretning 2010 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret i henhold til servicelovens bestemmelser. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Administrationscentret, Juridisk Afd. Bilag 1 28. marts 211 Sagsnr. 211-36164 Dokumentnr. 211-194376 Miriam Wilmont Beretning 21 om magtanvendelse og

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1 Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1. Hvorfor retningslinjer om magtanvendelse?...3 2. Det grundlæggende...3 3. Hvad må du?...4 3.1 Den korte version...4 3.2 Den

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 5 Sociale Personsager Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Flytning til særligt botilbud

Flytning til særligt botilbud Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 79 Offentligt Flytning til særligt botilbud Jf. servicelovens 129 stk. 2. Det Sociale Nævn Indhold 1. Resume og konklusion 2 2. Skematisk

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Støt demente og pårørende Giv et bidrag på www.alzheimer.dk

Støt demente og pårørende Giv et bidrag på www.alzheimer.dk 1 Budskab: Velfærdsteknologi løser ikke problemet det gør behandling, pleje og omsorg! 2 Mareridtet: Politi efterlyser dement mand Fyns Politi efterlyser den 58 årige Svend Erik Præstekjær, som i aftes

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 15.30 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 15.30 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 18. februar 2014 Indholdsfortegnelse 1.Orientering om ny organisation... 2 2. Ændring af maksimaltakster for taxikørsel 2014... 2 3. Redegørelse om magtanvendelser

Læs mere

Strue ru r Kommun u e n Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den. 6. oktober 2009

Strue ru r Kommun u e n Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den. 6. oktober 2009 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den. 6. oktober 2009 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning på

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo 06-11-2014

Læs mere

Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb

Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb ifbm. øget mulighed for magtanvendelse overfor børn og unge med ophold på åbne døgninstitutioner og opholdssteder Baggrund for lovændring

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Socialpædagogik. & Demens. Mette Borresen Helle Krogh Hansen Lis-Emma Trangbæk. - det vanskelige omsorgsarbejde

Socialpædagogik. & Demens. Mette Borresen Helle Krogh Hansen Lis-Emma Trangbæk. - det vanskelige omsorgsarbejde Socialpædagogik & Demens Mette Borresen Helle Krogh Hansen Lis-Emma Trangbæk - det vanskelige omsorgsarbejde Socialpædagogik & Demens - det vanskelige omsorgsarbejde Socialpædagogik Demens & Mette Borresen

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed Kære kollegaer! Brøndagerskolens Arbejdsmiljøgruppe har udarbejdet denne mappe Den Røde Mappe for at sikre sig, at alle ansatte har eller får kendskab til, hvordan man handler, når man har været udsat

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Værgemål. ud fra Region Syddanmarks erfaringer. Middelfart, den 14. juni 2012. v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen

Værgemål. ud fra Region Syddanmarks erfaringer. Middelfart, den 14. juni 2012. v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen Værgemål ud fra Region Syddanmarks erfaringer Middelfart, den 14. juni 2012 1 v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen VÆRGEMÅL 1) Hvad er værgemål? 2) Typer af værgemål 3) Betingelser

Læs mere

Forældreindflydelse ift. børn med psykiatriske vanskeligheder

Forældreindflydelse ift. børn med psykiatriske vanskeligheder Forældreindflydelse ift. børn med psykiatriske vanskeligheder Holmstrupgård 30. april 2014 Barnet og dets forældre Barnet er underlagt forældremyndighed, men har en vis grundlæggende selvbestemmelse og

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012

Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012 Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012 BEKENDTGØRELSER Magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet (Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Altid personale til stede ved fastspænding af demenspatienter

Altid personale til stede ved fastspænding af demenspatienter Folketingsvalg 2015 sæt demens på dagsordenen Altid personale til stede ved fastspænding af demenspatienter Manglende opsyn med demenspatienter koster menneskeliv Fredag den 31. oktober 2014 døde en 85

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007

PLEJEOMRÅDET. Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007 PLEJEOMRÅDET Visitation plejeboliger m.v. 05 den 8. maj 2007 1 Indholdsfortegnelse: Indledning, kompetence, visitation...3 1. Plejeboliger...4 2. Plejeboliger - kvalitetsstandard...4 3. Øvrige boliger...7

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Social- og integrationsministeriet Sendt med e-mail til: jub@sm.dk samt caw@sm.dk Den 18. januar 2013 D.nr. 1171-126 Sagsbeh. Thomas Gruber Vedr.: Høringssvar vedr. forslag til lov om kriminalpræventive

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens

Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens Orientering Til Aarhus Byråd, Socialudvalget og Thomas Medom Fra Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 20. maj 2015 Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens tilbud

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Køreplan for pædagogisk personale

Køreplan for pædagogisk personale Køreplan for pædagogisk personale 1 Formål: - At medarbejderne bliver fortrolige med fortrinsvis nye regler for magtanvendelse herunder hvornår de kan anvendes. - At medarbejderne diskuterer dilemmaer

Læs mere