2. Ansøger navn, adresse og tlf.nr.: Ansøger: Frivillige foreninger Lolland Kommune. Frivilligcentre Jernbanegade 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Ansøger navn, adresse og tlf.nr.: Ansøger: Frivillige foreninger Lolland Kommune. Frivilligcentre Jernbanegade 7"

Transkript

1 Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal København K UDLOK Pulje til etablering af nye og udvikling af eksisterende frivilligcentre Skema B Etablering af nyt frivilligcenter Ansøgningsfrist løbende 1. Projektets titel: ETABLERING AF FRIVILLIGCENTER LOLLAND 2. Ansøger navn, adresse og tlf.nr.: Ansøger: Frivillige foreninger Lolland Kommune Frivilligcentre Jernbanegade 7 X Kommuner 4930 Maribo Borgere Tlf: Andet Den administrative leders navn og tlf.nr.: (Den administrative leder vil være tilskudsansvarlig og skal som sådan underskrive ansøgningens punkt 7) Sektorchef for Socialpsykiatri og voksenhandicap Telefon Mobil: Hvilke samarbejdsparter indgår i projektet? Projektet er kommet i stand på baggrund af et samarbejde mellem repræsentanter fra flere frivillige sociale foreninger på Lolland og Lolland kommune. Til at afdække hvorvidt der i lokalområdet er positiv tilslutning til at ansøge ministeriet om midler til etablering af et Frivilligcenter Lolland er der dannet en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra: Vestlolland Frivillighedsformidling Gigtforeningen, Lolland-Falster Rudbjerg Menighedspleje Lolland kommune Arbejdsgruppen har ved et seminar d. 14. juni 2006 fået et klart ja fra 42 af 46 deltagende foreninger (se vedlagte bilag over foreningerne), til at der fremsendes en ansøgning om at etablere et frivilligcenter Lolland. Da antallet af foreninger i regionen anslås at være ca. 80 er der tale om, at over 50 % af de lokale foreninger tilslutter sig ideen om at etablere et lokalt frivilligcenter. De 42 foreninger udgør sammen med Lolland kommune Frivilligcenter Lollands nærmeste samarbejdspartnere. Beskriv hvad der samarbejdes om, herunder hvad de enkelte parter er ansvarlige for? Ovennævnte arbejdsgruppe vil med konsulentstøtte fra FriSe stå for det forberedende arbejde til, at der dannes en selvstændig bestyrelse for Frivilligcenter Lolland. Herefter vil bestyrelsen etablere sig som styregruppe i projektperioden og sammen med Sektorchef for Socialpsykiatri og voksenhandicap have UDLOK 1 MARTS 2005

2 ansvaret for at ansætte en frivillighedskoordinator samt at gennemføre projektet i overensstemmelse med den opstillede tids- og handleplan. 4. Navnet på den kommune/de kommuner der medfinansierer projektet: Lolland Kommune 5. Projektbeskrivelse 5.1 Baggrund I de 7 kommuner på Midt- og Vestlolland som pr. 1. januar 2007 geografisk kommer til at udgøre Lolland kommune eksisterer der i dag en række frivillige sociale foreninger som på forskellig vis gør en stor frivillig indsats i deres lokalområde. Slår man op i de fire kommunale telefonbøger/vejvisere kan antallet af foreninger opgøres til ca. 80, men der eksisterer p.t. ikke et klart overblik over, hvor mange projekter de enkelte foreninger har gang i. I vejviserne er foreninger listet ved deres navn, der for udenforstående ikke entydigt fortæller, hvad foreningen laver. For en borger med interessere for at involvere sig i frivilligt socialt arbejde er adgangen til området derfor svær tilgængelig og delvist usynlig; borgeren har svært ved at få rede på, hvor man skal henvende sig for at få at vide, hvad der eksisterer af foreninger og hvilken der måske særlig matcher ens personlige interesseområde. Sammenholdes informationen fra de kommunale vejvisere med hvordan den kommunale fordeling af 115 midler hidtil er sket i kommunerne, kan man læse, at der er en række gode indsatser i gang over for ældre i området. Det er tydeligt, at tilbudspaletten er stor og varieret i forhold til målgruppen ældre men at den er langt mere smal eller helt manglede i forhold til andre målgrupper som fx børn, familier, unge, handicappede, psykisk syge m.m. At andelen af initiativer for ældre udgør så stor en andel af det samlede billede kan skyldes flere ting fx lokale forhold, befolkningssammensætning m.m. men også at gruppen repræsenteres aktivt af en række større og dygtige foreninger. Disse foreninger kan være lokalafdelinger af landsorganisationer og er i praktiske udfordringer godt hjulpet via råd og vejledning fra deres hovedorganisation. Gode initiativer båret frem af mindre foreninger har derimod større risiko for, at deres bestyrelse brænder ud, idet de ikke på lignende vis har et sted de kan henvende sig for at få praktisk rådgivning og hjælp (fx hvordan man søger partnere til gennemførelse af ideer, udformer projektansøgninger og budgetter til kommunale og nationale puljer m.m.). Fremvækst af nye initiativer fra små foreninger kan erfaringsmæssigt leve længere og bedre, hvis de i deres etableringsfase kan søge støtte og rådgivning til en række praktiske ting. Dette projekt vil koncentrere sig om at etablere et frivilligcenter der skal gøre det lettere for folk at deltage i frivilligt socialt arbejde. Centret skal desuden fungere som værktøjskasse til de initiativer som eksisterer i dag og som fødselshjælper til nye initiativer i morgen, herunder særligt have fokus på at fremme nye initiativer inden for alderssegmentet børn og/eller unge. 5.2 Projektets formål Projektets overordnede formål er at sikre borgere, som geografisk er bosiddende i den fremtidige Lolland kommune, en lettere adgang til at deltage i frivilligt arbejde. Formålet er: At etablere en tydelig indgang for borgeren til det frivillige sociale arbejde i regionen og formidle dette bredt ud via trykt materiale og hjemmeside. Hensigten er at skabe en platform, hvor borgeren UDLOK 2 MARTS 2005

3 kan søge uddybende oplysninger om de eksisterende foreninger og deres arbejde og hvor borgeren kan modtage hjælp til at matche sine interesser for frivilligt arbejde med en passende forening. At styrke kvaliteten af det frivillige arbejde i regionen ved at tilbyde rådgivning og praktisk hjælp til de frivillige foreninger og arrangere fælles uddannelse der skal forbedre de frivilliges handlekompetence i forhold til væsentlige arbejdsopgaver i foreningsregi. At fremme samspil på tværs af foreninger og eksterne partnere til gavn og styrke for det samlede frivillige arbejde i regionen ved at afsøge muligheden for at indgå utraditionelle samarbejder fx. partnerskabsaftaler og private sponsorater. At understøtte udviklingen af det frivillige sociale arbejde med særlig fokus på at fremme initiativer for alderssegmentet børn og unge Projektet forventede resultat: Efter endt projektperiode forventer ansøger følgende resultater af projektet: At antallet af borgere som involverer sig i frivilligt socialt foreningsarbejde er øget med gennemsnitlig 25 %. At netværksdannelsen og samarbejdet på tværs af foreninger og/eller med private aktører er øget med 25 %. At mindst 50 % af de frivillige sociale foreninger benytter frivilligcentrets tilbud om service og faglig støtte. At mindst to nye frivillige sociale indsatser er sat i værk inden for alderssegmentet børn og unge. 5.3 Hvordan forholder projektet sig til satspuljens formål Projektets formål er at etablere et frivilligcenter i Lolland kommune der skal synliggøre, støtte og udvikle det frivillige sociale arbejde i forhold til de lokale frivillige foreninger, brugere og frivillige. Med afsæt i baggrundsorienteringen i afsnit 5.1 forventer ansøger, at projektet medvirker til, at de eksisterende foreninger styrkes og at et stigende antal borgere involverer sig i frivilligt socialt arbejde. Både projektets formål og forventede resultat er møntet på at sikre borgeren lettere adgang til frivilligt socialt arbejde. Projektets særlige fokus på segmentet børn og unge skal desuden fremme puljens delmål; at skabe nye aktiviteter i regionen. Jf. nedenstående oversigt skal projektet styrke den regionale service over for frivillige borgere og foreninger. Frivilligcenter Lolland: Servicefunktion for det frivillige sociale arbejde Målgruppe Tilvejebringelse af følgende tilbud og faciliteter Borgere - Telefonisk/personlig rådgivning og vejledning - Social vejviser - Hjemmeside - Informationsbrochurer - Jobdatabase Frivillige sociale - Telefonisk/personlig rådgivning og vejledning Foreninger - Information om nationale og kommunale puljemidler - Uddannelsestilbud - Mødefaciliteter - Fælles elektronisk udstyr fx printer, fax, pc etc. Derudover skal Frivillighedskoordinatoren tilrettelægge og gennemføre en proces der skal forbedre det lokale samspil på tværs af frivillige foreninger, kommune og private virksomheder og være med til at generere nye efterspurgte aktiviteter. UDLOK 3 MARTS 2005

4 5.3.1 Projektets målbare mål og hvordan de tænkes nået: 01. oktober 31. december 2006 Etablering af foreningen Frivilligcenter Lolland, valg af bestyrelse for Frivilligcenter Lolland, stillingsopslag til ansættelse af frivillighedskoordinator. 1. januar 30. juni 2007 Ansættelse af frivillighedskoordinator, udarbejdelse af detailplan for projektet, fremstille forslag til serviceniveau og organisering af satellitfunktion til Frivilligcenter Lolland, fysisk etablering af Frivilligcenter Lolland, kortlægning af det frivillige sociale arbejde i kommunen, uddannelse af bestyrelse, udarbejde strategi for borgerinformation, netværksdannelse og projektvugge. 1. juli 31. december 2007 Oprette hjemmeside og skriftligt materiale til borgere om frivilligt socialt arbejde, udarbejde social vejviser, opstart af projektvugge og netværksforum, etablere satellitfunktion for Frivilligcenter Lolland. 1. januar 30. juni 2008 Drift af netværksforum, drift af projektvugge, udvikling af foreningsservice, udvikling af jobbørs. 1. juli 31. december 2008 Drift af netværksforum, drift af projektvugge, udvikling af kursuskatalog og oplysende materiale for alle foreninger, etablering af jobbørs. Projektets handleplan er vejledende. Umiddelbart efter ansættelse af frivillighedskoordinator i 2007 udarbejder vedkommende, i samarbejde med Frivilligcenter Lollands bestyrelse og Sektorchef for Socialpsykiatri og Voksenhandicap, en nærmere detailplan for projektets gennemførelse med specificering af relevante succeskriterier Aktivitetsplan 01. oktober 31. december 2006 Etablere foreningen Frivilligcenter Lolland, valg af bestyrelse for Frivilligcenter Lolland, stillingsopslag til ansættelse af frivillighedskoordinator. Arbejdsopgaver: Praktisk planlægning af kick-off arrangement. Med bistand fra FriSe udarbejdes forslag til foreningsvedtægter og sammensætning af bestyrelse. Invitation til kick-off arrangement til projektets samarbejdspartnere; 42 frivillige sociale foreninger og kommunalpolitikere. Kontakt til lokal presse. Afholde kick-off arrangement for etablering af forening og bestyrelse til Frivilligcenter Lolland med bistand fra FriSe. Udarbejde jobbeskrivelse og stillingsopslag til ansættelse af frivillighedskoordinator. 1. januar 30. juni 2007 Ansætte frivillighedskoordinator, udarbejde detailplan for projektet, etablere fælles foreningsdatabase Arbejdsopgaver: Jobsamtaler og ansættelse af frivillighedskoordinator Frivillighedskoordinator udarbejder detailplan for projektperioden Udarbejde spørgeskema til de frivillige foreninger (start-status på projektets resultatmål) Udsende orienteringsbrev + spørgeskema til alle sociale foreninger. Kortlægge det frivillige sociale arbejde i kommunen. Besøg hos mindst 20 frivillige foreninger. Etablere version 1 af foreningsdatabase (IT baseret). Afholde 2 kurser for bestyrelsen Bestyrelsens samarbejde, men hvordan? og Hvor går grænsen UDLOK 4 MARTS 2005

5 mellem bestyrelsens opgaver og den daglige leders opgaver? Udarbejde forslag til serviceniveau og organisering af satellitfunktion Fysisk etablering af Frivilligcenter Lolland Udarbejde strategiplan (form, indhold og tidshorisont) for proces til gennemførelse af ideforum (projektvugge) og netværksforum 1. Kontakt til lokal presse. Udsende 1. nyhedsbrev 1. juli 31. december 2007 Oprette hjemmeside og udarbejde skriftligt materiale til borgere om frivilligt socialt arbejde, udarbejde social vejviser, åbent hus arrangement for Frivilligcenter Lolland, afholdelse af 1. og 2. offentlige temamøde for borgere om frivilligt socialt arbejde, udsendelse af 2. nyhedsbrev Arbejdsopgaver: Med ekstern konsulentstøtte udarbejdes hjemmeside for Frivilligcenter Lolland. Udarbejde og trykke brochurer til borgere om frivilligt socialt arbejde som placeres på skoler, biblioteker m.m. Besøg hos yderligere 20 frivillige foreninger. Publicere social vejviser for Lolland på centrets hjemmeside. Afholde Åbent Hus arrangement for frivilligcenter Lolland. Afholde 2 offentlige temamøder i Det Sociale Ideforum Afholde 2 temaarrangementer i Det Sociale Netværksforum. Kursus for bestyrelsen "Hvordan kan en bestyrelse være med til at hindre udbrændthed hos den frivillige leder" Afklaring af uddannelsesbehov blandt frivillige foreninger (spørgeskema/interview) Samtale med Lolland Kommune om opgavesamarbejdet for 2008 Ansøge om midler fra uddannelsespuljen til temadage for foråret Kontakt til lokal presse. Udsende 2. og 3. nyhedsbrev 1. januar 30. juni 2008 Drift af netværksforum, drift af Ideforum, udvikling af forenings- og borgerservice, lancering af fælles uddannelsestilbud til frivillige foreninger Arbejdsopgaver: Afvikling af mindst to uddannelsesdage/temadage med relevans for de frivillige foreninger Udarbejde og trykke brochurer til borgere om frivilligt socialt arbejde som placeres på skoler, biblioteker m.m. Udgivelse af social vejviser for Lolland i papirformat. Udvikling af kursuskatalog og foreningsservice Besøg hos yderligere 20 frivillige foreninger. Afholde 2 offentlige temamøder i Det Sociale Ideforum Afholde 2 temaarrangementer i Det Sociale Netværksforum. Støtte udviklingen og fremdriften af mindst to initiativer inden for segmentet børn og unge Udvikle en elektronisk model for jobdatabase Ansøge om midler fra uddannelsespuljen til temadage i år 2008 Kontakt til lokal presse. Udsende 4. og 5. nyhedsbrev 1. juli 31. december 2008 Drift af netværksforum, drift af projektvugge, udvikling af kursuskatalog og oplysende materiale for alle foreninger, etablering af jobbørs. 1 Et central element for dette projekt er at igangsætte en proces der kan være med til at underbygge, at et større antal borgere involverer sig i frivilligt socialt arbejde. For at skabe fokus på dette forventes det, at der skal gennemføres en række arrangementer, hvor der deltager en række spændende oplægsholdere med gode erfaringer fra andre steder i landet - for at skabe fokus og interesse for at udvikle initiativer og samarbejder omkring alderssegmentet børn og unge. UDLOK 5 MARTS 2005

6 Arbejdsopgaver: Udsendelse og formidling af kursuskatalog Etablering af elektronisk jobdatabase Besøg hos yderligere 20 frivillige foreninger. Afholde 2 offentlige temamøder i Det Sociale Ideforum Afholde 2 temaarrangementer i Det Sociale Netværksforum. Støtte udviklingen og fremdriften af mindst to initiativer inden for segmentet børn og unge Samtale med Lolland Kommune om opgavesamarbejdet for 2009 Ansøge om midler fra uddannelsespuljen til temadage i år 2009 Kontakt til lokal presse. Udsende 5. og 6. nyhedsbrev Mulige risici og modforanstaltninger Frivilligcenter Lolland skal dække en forholdsvis stor geografi i forhold til sit indbyggertal på ca borgere. Som en del af den kommunale medfinansiering af projektet er Lolland kommune villig til at finde passende lokaler i offentligt byggeri til Frivilligcenter Lolland. For at sikre en god geografisk dækning for de frivillige foreninger er der en række hensyn der bør medtænkes i forhold til udvælgelse af centrets placering herunder: Gode offentlige transportmuligheder med bus og tog Handicapvenlige adgangsforhold Rum til kontorfaciliteter og minimum 2 møderum til personer Som supplement til et centralt placeret frivilligcenter bør der tilvejebringes mulighed for mindst 2 decentrale satellitfunktioner i form af, at lokaler stilles til rådighed i lokalområdet. Lolland kommune er villig til at støtte de frivillige sociale organisationer ved at åbne op for, at mødelokaler kan bookes i fx tidligere rådhuse eller anden offentlig ejendom. UDLOK 6 MARTS 2005

7 6. Redegørelse for Centrets økonomi: Som forudsætning for gennemførelse af projektet søges om ekstern støtte til: Ansættelse af en daglig leder/frivillighedskoordinator på fuld tid i projektperioden. Ekstern konsulenthjælp til udvikling af hjemmeside. At afholde etableringsudgifter til pc, mobil, telefon, fax og internetopkobling Midler til efteruddannelse af frivillighedskoordinator. Kørsels- og driftsudgifter i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder, temadage og offentlige arrangementer. Den kommunale medfinansiering vil ske ved: At stille lokaler til rådighed for Frivilligcenter og satellitfunktion At afholde driftsudgifter til lys, vand og varme samt udgifter til fasttelefon, mobil, fax og internetopkobling. Arbejdstimer fra kommunens personale Tilskudsperiode 2006 Centrets samlede budget, på nær udgifter til afgrænsede udviklingsprojekter i perioden :...Kr Afholdelse af kick-off arrangement (lokaleleje, mad og drikke)...kr Materialer...Kr Ekstern fordragsholder...kr Mødeudgifter..Kr Transport...Kr Kommunal medfinansiering (personaletimer, lokaler etc.)... Kr Dokumenteret kommunal andel af centrets samlede budget, på nær udgifter til afgrænsede Udviklingsprojekter, pr :...Kr Løn til medarbejdere Lokale, pc, lys og vand Hvilket beløb søges om i perioden : kr. :... Kr Afholdelse af kick-off arrangement (lokaleleje, mad og drikke)...kr Materialer...Kr Ekstern fordragsholder...kr Mødeudgifter..Kr Transport...Kr UDLOK 7 MARTS 2005

8 Tilskudsperiode 2007 Centrets samlede budget, på nær udgifter til afgrænsede udviklingsprojekter i perioden :..Kr (Udgifter skal specificeres). Aflønning af frivillighedskoordinator... Kr Ekstern konsulenthjælp til udvikling af hjemmeside.....kr Midler til efteruddannelse af frivillighedskoordinator...kr Kørselsudgifter Kr Mødeudgifter Kr Materialer....Kr Etableringsudgifter til pc, mobil, telefon, fax og internetopkobling...kr Lokaleleje for Frivilligcenter og satellitfunktion Kr Arbejdstimer (kommunal kontaktperson o.a.).... Kr Alm. driftsudgifter...kr (lys, vand og varme samt udgifter til fasttelefon, mobil, fax og internet). Dokumenteret kommunal andel af centrets samlede budget, på nær udgifter til afgrænsede Udviklingsprojekter, i perioden :..Kr Lokaleleje for Frivilligcenter og satellitfunktion...kr Arbejdstimer (kommunal kontaktperson o.a.)... Kr Alm. driftsudgifter....kr (lys, vand og varme samt udgifter til fasttelefon, mobil, fax og internet). Hvilket beløb søges om i perioden :...Kr Aflønning af frivillighedskoordinator... Kr Ekstern konsulenthjælp til udvikling af hjemmeside.kr Midler til efteruddannelse af frivillighedskoordinator...kr Kørselsudgifter Kr Mødeudgifter Kr Materialer...Kr Etableringsudgifter til pc, mobil, telefon, fax og internetopkobling.kr UDLOK 8 MARTS 2005

9 Tilskudsperiode 2008 Centrets samlede budget, på nær udgifter til afgrænsede udviklingsprojekter i perioden :..Kr (Udgifter skal specificeres). Aflønning af frivillighedskoordinator Kr Ekstern konsulenthjælp til udvikling af jobdatabase..kr Midler til efteruddannelse af frivillighedskoordinator Kr Kørselsudgifter.... Kr Mødeudgifter Kr Materialer Kr Lokaleleje for Frivilligcenter og satellitfunktion....kr Arbejdstimer (kommunal kontaktperson o.a.).... Kr Alm. driftsudgifter...kr (lys, vand og varme samt udgifter til fasttelefon, mobil, fax og internet). Dokumenteret kommunal andel af centrets samlede budget, på nær udgifter til afgrænsede Udviklingsprojekter, i perioden :..Kr Lokaleleje for Frivilligcenter og satellitfunktion...kr Arbejdstimer (kommunal kontaktperson o.a.)....kr Alm. driftsudgifter..kr (lys, vand og varme samt udgifter til fasttelefon, mobil, fax og internet). Hvilket beløb søges om i perioden : Kr Aflønning af frivillighedskoordinator.kr Ekstern konsulenthjælp til udvikling af jobdatabase...kr Midler til efteruddannelse af frivillighedskoordinator.kr Kørselsudgifter.....Kr Mødeudgifter.... Kr Materialer.Kr UDLOK 9 MARTS 2005

10 7. Underskrift af tilskudsansvarlig: (Rubrikken skal udfyldes, ellers vil ansøgningen blive returneret ubehandlet) Dato Underskrift _Dorte Olsen-Kludt Underskrivers navn (maskinskrevet eller blokbogstaver) UDLOK 10 MARTS 2005

FrivilligCenter Sydsjælland-Møn

FrivilligCenter Sydsjælland-Møn Gåsetårnet i Vordingborg. Byporten i Stege FrivilligCenter Sydsjælland-Møn Mål - Rammer - Indhold Præstø Kirke Vordingborg den 19.08.13 Side 1 Forord Røde Kors, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og

Læs mere

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist 9. maj 2011 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte fra puljen om sociale tilbud til mennesker med sindslidelser (15M) Ansøgningsfrist 1. november 2005

Ansøgning om økonomisk støtte fra puljen om sociale tilbud til mennesker med sindslidelser (15M) Ansøgningsfrist 1. november 2005 SOCIALMINISTERIET Tilskudsadministrationen Postboks 1059 1008 København K Ansøgning om økonomisk støtte fra puljen om sociale tilbud til mennesker med sindslidelser (15M) Ansøgningsfrist 1. november 2005

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009 Uddannelsespuljen, UDD Frivilligrådet Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010 15.13.28.30 Ansøgningsfrist 20. august 2009 Der et knyttet en vejledning

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd Ansøgningen sendes til: LBR Koordinator Tina Juul Kjellberg LBR/Jobcenter Frederikshavn Parallelvej 27,2. th. 9900 Frederikshavn Ved udfyldelse af ansøgningsskemaet

Læs mere

Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner

Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Konsulentbistand Kurser, uddannelse og temadage Netværk og sparring Synliggørelse og interessevaretagelse

Læs mere

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013

Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Politik for støtte til frivilligt socialt arbejde 2011-2013 Indhold Fokus i det frivillige sociale arbejde... 4 Samarbejdet om det frivillige sociale arbejde... 5 Tilskudsfordeling... 8 Ansøgning om midler

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet Projektbeskrivelse til etableringsfasen for nye frivilligcentre. Ansøgningsfrist 13.

Social- og Integrationsministeriet Projektbeskrivelse til etableringsfasen for nye frivilligcentre. Ansøgningsfrist 13. Social- og Integrationsministeriet 15.13.28.90 Projektbeskrivelse til etableringsfasen for nye frivilligcentre Ansøgning sendes til: Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K. A Projektets/aktivitetens

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning om ansøgning til projekteringsfase for etablering af nye frivilligcentre Ansøgningsfrist: 17. maj 2010

Vejledning om ansøgning til projekteringsfase for etablering af nye frivilligcentre Ansøgningsfrist: 17. maj 2010 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til projekteringsfase for etablering af nye frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist: 17. maj 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Vester Voldgade 123 1220 København

Læs mere

Som det fremgår af vejledningens punkt 7.2, skal frivilligcentrets vedtægter vedhæftes ansøgningen.

Som det fremgår af vejledningens punkt 7.2, skal frivilligcentrets vedtægter vedhæftes ansøgningen. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv projektets titel her Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Vælg en ansøgergruppe fra boksen Navn og mail på tilskudsansvarlig Organisationens

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr.

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr. Ansøgningsskema til Bypuljen 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn CPR-/SE-nummer Adresse Postnr. Tlf.nr. By Fax-nr. E-mail Policenr.. på ansvarsforsikring 2. Navn på den tegningsberettigede for institutionen/virksomheden

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø)

Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Ansøgning sendes til: Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk.

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Læs venligst vejledningen, inden ansøgningsskemaet udfyldes. For

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår.

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013 ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives inden det sendes til Energistyrelsen

Læs mere

Hvis der er indgået en partnerskabsaftale for projektet, kan den vedhæftes her.

Hvis der er indgået en partnerskabsaftale for projektet, kan den vedhæftes her. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Kommune Vælg venligst fra listen. Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Arbejdsgruppen for Frivilligcenter Norddjurs fremsender hermed ansøgning om tilskud til etablering af et frivilligcenter i Norddjurs.

Arbejdsgruppen for Frivilligcenter Norddjurs fremsender hermed ansøgning om tilskud til etablering af et frivilligcenter i Norddjurs. 2-8-2128 37U15 Grenaa den 1. august 212 Til Social- og Integrationsministeriet Puljestyring Holmens Kanal 22 16 København K. Ansøgning om tilskud til etableringsfasen for Frivilligcenter Norddiurs Arbejdsgruppen

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K

Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgningsfrist 1. oktober 2007 1Ansøgers navn, adresse, postnr. og tlf.nr. Svendborg kommune Socialfagligt Team Svinget 14 5700

Læs mere

Dokumentation af 1. kriterium: netværk mellem foreninger

Dokumentation af 1. kriterium: netværk mellem foreninger Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv projektets titel her Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Vælg en ansøgergruppe fra boksen Navn og mail på tilskudsansvarlig Organisationens

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode:

Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode: Projektbeskrivelse Udviklingspuljen for Folke - og Skolebiblioteker Institutionens navn: Langeland Bibliotek Projekttitel:(Max. 50 tegn og ingen særtegn) Læsning, sundhed og kompetencer Søges der om fortsat

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er

Læs mere

Definition af et frivilligcenter

Definition af et frivilligcenter Definition af et frivilligcenter Et frivilligcenter arbejder lokalt, og almindeligvis dækker frivilligcentret en kommune. Der findes ca. 50 F.C i Danmark og 7 nye er på vej. Det er socialministeriets vision

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder frivilligt for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre BILAG 4 Dato 02-02-2016 Sagsnr. 1-1010-251/1 kiha kiha@sst.dk Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Hermed inviteres regioner og kommuner til i samarbejde at søge om midler

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Gang i rotationen Projektperiode: 1.12.2011 31.12.2012 Målgruppe:

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Lidt om baggrunden:

PROJEKTOPLYSNINGER. Lidt om baggrunden: PROJEKTOPLYSNINGER 1 Projektets formål: Beskriv kort projektets formål. Hvilket problem skal projektet løse for målgruppen, og hvilken forandring, skal det medføre for målgruppen. Se afsnit om projektets

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Fredag den 28. august 2009

Fredag den 28. august 2009 Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Til alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår.

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015 ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives inden det sendes til Energistyrelsen

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Et kærligt skub til borgere på ledighedsydelse Projektperiode : 02.11.09

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16.

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. december 2014

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Udbygning af de regionale selvmordsforebyggende

Udmøntning af satspuljen Udbygning af de regionale selvmordsforebyggende Dato 31-01-2017 Sagsnr. 4-1613-176/2 Udmøntning af satspuljen Udbygning af de regionale selvmordsforebyggende centre Hermed inviteres regionerne til at søge om midler til udbygning af de regionale centre

Læs mere

Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd Ansøgningen sendes til: LBR Koordinator Tina Juul Kjellberg LBR/Jobcenter Frederikshavn Parallelvej 27,2. th. 9900 Frederikshavn Ved udfyldelse af ansøgningsskemaet

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje I denne vejledning er der vejledning til udfyldelse af: Skema 1: Ansøgningsskema til støtte til storrygerindsats Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde Esbjerg Kommune 2010 [VEJLEDNING TIL ANSØGNING AF 18 MIDLER] Vejledningen beskriver ansøgningsprocedure og kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper. Ansøgningsfrist 15. november 2002

Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper. Ansøgningsfrist 15. november 2002 Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K Skema A UDSAT Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper Ansøgningsfrist 15. november

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Skema A UDSATTE. Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K

Skema A UDSATTE. Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K Skema A UDSATTE Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper Ansøgningsfrist 15. november

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&... Side 1 af 10 Vejledning til det elektroniske ansøgningsskema Alle felterne skal udfyldes, for at det er muligt at gå til næste side. Klik på knappen "Næste" for at fortsætte. Hvis et eller flere felter

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Livlinen

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Dialogcafe i en forandrings tid Projektperiode : 1.11-15.12.09 Målgruppe

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. PROJEKTSKEMA B GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. PROJEKTSKEMA B GENERELLE OPLYSNINGER Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Aftale mellem Frivilligcenter Næstved (Futuracentret) og Næstved Kommune

Aftale mellem Frivilligcenter Næstved (Futuracentret) og Næstved Kommune Aftale mellem Frivilligcenter Næstved (Futuracentret) og Næstved Kommune Indledning. Mellem Næstved Frivilligcenter og Næstved Kommune indgås denne aftale med virkning fra 1. januar 2011 indtil 31. december

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Notat vedr. analyse af Værestedet.

Notat vedr. analyse af Værestedet. HANDICAP- OG PSYKIATRIAFDL. Dato: 20.07.2009 Notat vedr. analyse af Værestedet. Værestedet flytter pr. 1.9.2009 til nye lokaler i Humlehuset på Bryggerivej. Efter aftale med direktør Ulla Andersen er der

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet)

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet) Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse og Forskning Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011.

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5411 Web www.regionh.dk Ref.: Line Sønderby Christensen Ansøgningsskema

Læs mere

Projektansøgning til Integrationsrådet

Projektansøgning til Integrationsrådet Projektansøgning til Integrationsrådet Før du udfylder ansøgningsskemaet, beder vi dig læse den vedlagte vejledning. Vedlagt finder du også en beskrivelse af vilkårene for at modtage økonomisk støtte fra

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Skriv navn og adresse for den tilskudsansvarlige i projektet Sekretariatsleder, Morten Skjoldsøge

Skriv navn og  adresse for den tilskudsansvarlige i projektet Sekretariatsleder, Morten Skjoldsøge Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Aktive ældre i Egedal Kommune Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Egedal Ansøger type Vælg fra listen Kommune Navn og

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplan på baggrund af spejder/samrådsanalysen

Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplan på baggrund af spejder/samrådsanalysen Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplan på baggrund af spejder/samrådsanalysen På baggrund af en analyse af spejder- og samrådsforeningernes vilkår i København har Fritid KBH i Kulturog Fritidsforvaltningen

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

https://secure.incaptiva.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&encoding=utf-8...

https://secure.incaptiva.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&encoding=utf-8... Side 1 af 6 Vejledning til evalueringsskemaet Alle felterne skal udfyldes, for at det er muligt at gå til næste side. Klik på knappen "Næste" for at fortsætte. Hvis et eller flere felter ikke kan udfyldes

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Dynamisk Virksomhedsmentornetværk Projektperiode: 12 måneder startende

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2010-2013 har fået til opgave at forestå satspuljeprojektet

Læs mere