2. Ansøger navn, adresse og tlf.nr.: Ansøger: Frivillige foreninger Lolland Kommune. Frivilligcentre Jernbanegade 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Ansøger navn, adresse og tlf.nr.: Ansøger: Frivillige foreninger Lolland Kommune. Frivilligcentre Jernbanegade 7"

Transkript

1 Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal København K UDLOK Pulje til etablering af nye og udvikling af eksisterende frivilligcentre Skema B Etablering af nyt frivilligcenter Ansøgningsfrist løbende 1. Projektets titel: ETABLERING AF FRIVILLIGCENTER LOLLAND 2. Ansøger navn, adresse og tlf.nr.: Ansøger: Frivillige foreninger Lolland Kommune Frivilligcentre Jernbanegade 7 X Kommuner 4930 Maribo Borgere Tlf: Andet Den administrative leders navn og tlf.nr.: (Den administrative leder vil være tilskudsansvarlig og skal som sådan underskrive ansøgningens punkt 7) Sektorchef for Socialpsykiatri og voksenhandicap Telefon Mobil: Hvilke samarbejdsparter indgår i projektet? Projektet er kommet i stand på baggrund af et samarbejde mellem repræsentanter fra flere frivillige sociale foreninger på Lolland og Lolland kommune. Til at afdække hvorvidt der i lokalområdet er positiv tilslutning til at ansøge ministeriet om midler til etablering af et Frivilligcenter Lolland er der dannet en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra: Vestlolland Frivillighedsformidling Gigtforeningen, Lolland-Falster Rudbjerg Menighedspleje Lolland kommune Arbejdsgruppen har ved et seminar d. 14. juni 2006 fået et klart ja fra 42 af 46 deltagende foreninger (se vedlagte bilag over foreningerne), til at der fremsendes en ansøgning om at etablere et frivilligcenter Lolland. Da antallet af foreninger i regionen anslås at være ca. 80 er der tale om, at over 50 % af de lokale foreninger tilslutter sig ideen om at etablere et lokalt frivilligcenter. De 42 foreninger udgør sammen med Lolland kommune Frivilligcenter Lollands nærmeste samarbejdspartnere. Beskriv hvad der samarbejdes om, herunder hvad de enkelte parter er ansvarlige for? Ovennævnte arbejdsgruppe vil med konsulentstøtte fra FriSe stå for det forberedende arbejde til, at der dannes en selvstændig bestyrelse for Frivilligcenter Lolland. Herefter vil bestyrelsen etablere sig som styregruppe i projektperioden og sammen med Sektorchef for Socialpsykiatri og voksenhandicap have UDLOK 1 MARTS 2005

2 ansvaret for at ansætte en frivillighedskoordinator samt at gennemføre projektet i overensstemmelse med den opstillede tids- og handleplan. 4. Navnet på den kommune/de kommuner der medfinansierer projektet: Lolland Kommune 5. Projektbeskrivelse 5.1 Baggrund I de 7 kommuner på Midt- og Vestlolland som pr. 1. januar 2007 geografisk kommer til at udgøre Lolland kommune eksisterer der i dag en række frivillige sociale foreninger som på forskellig vis gør en stor frivillig indsats i deres lokalområde. Slår man op i de fire kommunale telefonbøger/vejvisere kan antallet af foreninger opgøres til ca. 80, men der eksisterer p.t. ikke et klart overblik over, hvor mange projekter de enkelte foreninger har gang i. I vejviserne er foreninger listet ved deres navn, der for udenforstående ikke entydigt fortæller, hvad foreningen laver. For en borger med interessere for at involvere sig i frivilligt socialt arbejde er adgangen til området derfor svær tilgængelig og delvist usynlig; borgeren har svært ved at få rede på, hvor man skal henvende sig for at få at vide, hvad der eksisterer af foreninger og hvilken der måske særlig matcher ens personlige interesseområde. Sammenholdes informationen fra de kommunale vejvisere med hvordan den kommunale fordeling af 115 midler hidtil er sket i kommunerne, kan man læse, at der er en række gode indsatser i gang over for ældre i området. Det er tydeligt, at tilbudspaletten er stor og varieret i forhold til målgruppen ældre men at den er langt mere smal eller helt manglede i forhold til andre målgrupper som fx børn, familier, unge, handicappede, psykisk syge m.m. At andelen af initiativer for ældre udgør så stor en andel af det samlede billede kan skyldes flere ting fx lokale forhold, befolkningssammensætning m.m. men også at gruppen repræsenteres aktivt af en række større og dygtige foreninger. Disse foreninger kan være lokalafdelinger af landsorganisationer og er i praktiske udfordringer godt hjulpet via råd og vejledning fra deres hovedorganisation. Gode initiativer båret frem af mindre foreninger har derimod større risiko for, at deres bestyrelse brænder ud, idet de ikke på lignende vis har et sted de kan henvende sig for at få praktisk rådgivning og hjælp (fx hvordan man søger partnere til gennemførelse af ideer, udformer projektansøgninger og budgetter til kommunale og nationale puljer m.m.). Fremvækst af nye initiativer fra små foreninger kan erfaringsmæssigt leve længere og bedre, hvis de i deres etableringsfase kan søge støtte og rådgivning til en række praktiske ting. Dette projekt vil koncentrere sig om at etablere et frivilligcenter der skal gøre det lettere for folk at deltage i frivilligt socialt arbejde. Centret skal desuden fungere som værktøjskasse til de initiativer som eksisterer i dag og som fødselshjælper til nye initiativer i morgen, herunder særligt have fokus på at fremme nye initiativer inden for alderssegmentet børn og/eller unge. 5.2 Projektets formål Projektets overordnede formål er at sikre borgere, som geografisk er bosiddende i den fremtidige Lolland kommune, en lettere adgang til at deltage i frivilligt arbejde. Formålet er: At etablere en tydelig indgang for borgeren til det frivillige sociale arbejde i regionen og formidle dette bredt ud via trykt materiale og hjemmeside. Hensigten er at skabe en platform, hvor borgeren UDLOK 2 MARTS 2005

3 kan søge uddybende oplysninger om de eksisterende foreninger og deres arbejde og hvor borgeren kan modtage hjælp til at matche sine interesser for frivilligt arbejde med en passende forening. At styrke kvaliteten af det frivillige arbejde i regionen ved at tilbyde rådgivning og praktisk hjælp til de frivillige foreninger og arrangere fælles uddannelse der skal forbedre de frivilliges handlekompetence i forhold til væsentlige arbejdsopgaver i foreningsregi. At fremme samspil på tværs af foreninger og eksterne partnere til gavn og styrke for det samlede frivillige arbejde i regionen ved at afsøge muligheden for at indgå utraditionelle samarbejder fx. partnerskabsaftaler og private sponsorater. At understøtte udviklingen af det frivillige sociale arbejde med særlig fokus på at fremme initiativer for alderssegmentet børn og unge Projektet forventede resultat: Efter endt projektperiode forventer ansøger følgende resultater af projektet: At antallet af borgere som involverer sig i frivilligt socialt foreningsarbejde er øget med gennemsnitlig 25 %. At netværksdannelsen og samarbejdet på tværs af foreninger og/eller med private aktører er øget med 25 %. At mindst 50 % af de frivillige sociale foreninger benytter frivilligcentrets tilbud om service og faglig støtte. At mindst to nye frivillige sociale indsatser er sat i værk inden for alderssegmentet børn og unge. 5.3 Hvordan forholder projektet sig til satspuljens formål Projektets formål er at etablere et frivilligcenter i Lolland kommune der skal synliggøre, støtte og udvikle det frivillige sociale arbejde i forhold til de lokale frivillige foreninger, brugere og frivillige. Med afsæt i baggrundsorienteringen i afsnit 5.1 forventer ansøger, at projektet medvirker til, at de eksisterende foreninger styrkes og at et stigende antal borgere involverer sig i frivilligt socialt arbejde. Både projektets formål og forventede resultat er møntet på at sikre borgeren lettere adgang til frivilligt socialt arbejde. Projektets særlige fokus på segmentet børn og unge skal desuden fremme puljens delmål; at skabe nye aktiviteter i regionen. Jf. nedenstående oversigt skal projektet styrke den regionale service over for frivillige borgere og foreninger. Frivilligcenter Lolland: Servicefunktion for det frivillige sociale arbejde Målgruppe Tilvejebringelse af følgende tilbud og faciliteter Borgere - Telefonisk/personlig rådgivning og vejledning - Social vejviser - Hjemmeside - Informationsbrochurer - Jobdatabase Frivillige sociale - Telefonisk/personlig rådgivning og vejledning Foreninger - Information om nationale og kommunale puljemidler - Uddannelsestilbud - Mødefaciliteter - Fælles elektronisk udstyr fx printer, fax, pc etc. Derudover skal Frivillighedskoordinatoren tilrettelægge og gennemføre en proces der skal forbedre det lokale samspil på tværs af frivillige foreninger, kommune og private virksomheder og være med til at generere nye efterspurgte aktiviteter. UDLOK 3 MARTS 2005

4 5.3.1 Projektets målbare mål og hvordan de tænkes nået: 01. oktober 31. december 2006 Etablering af foreningen Frivilligcenter Lolland, valg af bestyrelse for Frivilligcenter Lolland, stillingsopslag til ansættelse af frivillighedskoordinator. 1. januar 30. juni 2007 Ansættelse af frivillighedskoordinator, udarbejdelse af detailplan for projektet, fremstille forslag til serviceniveau og organisering af satellitfunktion til Frivilligcenter Lolland, fysisk etablering af Frivilligcenter Lolland, kortlægning af det frivillige sociale arbejde i kommunen, uddannelse af bestyrelse, udarbejde strategi for borgerinformation, netværksdannelse og projektvugge. 1. juli 31. december 2007 Oprette hjemmeside og skriftligt materiale til borgere om frivilligt socialt arbejde, udarbejde social vejviser, opstart af projektvugge og netværksforum, etablere satellitfunktion for Frivilligcenter Lolland. 1. januar 30. juni 2008 Drift af netværksforum, drift af projektvugge, udvikling af foreningsservice, udvikling af jobbørs. 1. juli 31. december 2008 Drift af netværksforum, drift af projektvugge, udvikling af kursuskatalog og oplysende materiale for alle foreninger, etablering af jobbørs. Projektets handleplan er vejledende. Umiddelbart efter ansættelse af frivillighedskoordinator i 2007 udarbejder vedkommende, i samarbejde med Frivilligcenter Lollands bestyrelse og Sektorchef for Socialpsykiatri og Voksenhandicap, en nærmere detailplan for projektets gennemførelse med specificering af relevante succeskriterier Aktivitetsplan 01. oktober 31. december 2006 Etablere foreningen Frivilligcenter Lolland, valg af bestyrelse for Frivilligcenter Lolland, stillingsopslag til ansættelse af frivillighedskoordinator. Arbejdsopgaver: Praktisk planlægning af kick-off arrangement. Med bistand fra FriSe udarbejdes forslag til foreningsvedtægter og sammensætning af bestyrelse. Invitation til kick-off arrangement til projektets samarbejdspartnere; 42 frivillige sociale foreninger og kommunalpolitikere. Kontakt til lokal presse. Afholde kick-off arrangement for etablering af forening og bestyrelse til Frivilligcenter Lolland med bistand fra FriSe. Udarbejde jobbeskrivelse og stillingsopslag til ansættelse af frivillighedskoordinator. 1. januar 30. juni 2007 Ansætte frivillighedskoordinator, udarbejde detailplan for projektet, etablere fælles foreningsdatabase Arbejdsopgaver: Jobsamtaler og ansættelse af frivillighedskoordinator Frivillighedskoordinator udarbejder detailplan for projektperioden Udarbejde spørgeskema til de frivillige foreninger (start-status på projektets resultatmål) Udsende orienteringsbrev + spørgeskema til alle sociale foreninger. Kortlægge det frivillige sociale arbejde i kommunen. Besøg hos mindst 20 frivillige foreninger. Etablere version 1 af foreningsdatabase (IT baseret). Afholde 2 kurser for bestyrelsen Bestyrelsens samarbejde, men hvordan? og Hvor går grænsen UDLOK 4 MARTS 2005

5 mellem bestyrelsens opgaver og den daglige leders opgaver? Udarbejde forslag til serviceniveau og organisering af satellitfunktion Fysisk etablering af Frivilligcenter Lolland Udarbejde strategiplan (form, indhold og tidshorisont) for proces til gennemførelse af ideforum (projektvugge) og netværksforum 1. Kontakt til lokal presse. Udsende 1. nyhedsbrev 1. juli 31. december 2007 Oprette hjemmeside og udarbejde skriftligt materiale til borgere om frivilligt socialt arbejde, udarbejde social vejviser, åbent hus arrangement for Frivilligcenter Lolland, afholdelse af 1. og 2. offentlige temamøde for borgere om frivilligt socialt arbejde, udsendelse af 2. nyhedsbrev Arbejdsopgaver: Med ekstern konsulentstøtte udarbejdes hjemmeside for Frivilligcenter Lolland. Udarbejde og trykke brochurer til borgere om frivilligt socialt arbejde som placeres på skoler, biblioteker m.m. Besøg hos yderligere 20 frivillige foreninger. Publicere social vejviser for Lolland på centrets hjemmeside. Afholde Åbent Hus arrangement for frivilligcenter Lolland. Afholde 2 offentlige temamøder i Det Sociale Ideforum Afholde 2 temaarrangementer i Det Sociale Netværksforum. Kursus for bestyrelsen "Hvordan kan en bestyrelse være med til at hindre udbrændthed hos den frivillige leder" Afklaring af uddannelsesbehov blandt frivillige foreninger (spørgeskema/interview) Samtale med Lolland Kommune om opgavesamarbejdet for 2008 Ansøge om midler fra uddannelsespuljen til temadage for foråret Kontakt til lokal presse. Udsende 2. og 3. nyhedsbrev 1. januar 30. juni 2008 Drift af netværksforum, drift af Ideforum, udvikling af forenings- og borgerservice, lancering af fælles uddannelsestilbud til frivillige foreninger Arbejdsopgaver: Afvikling af mindst to uddannelsesdage/temadage med relevans for de frivillige foreninger Udarbejde og trykke brochurer til borgere om frivilligt socialt arbejde som placeres på skoler, biblioteker m.m. Udgivelse af social vejviser for Lolland i papirformat. Udvikling af kursuskatalog og foreningsservice Besøg hos yderligere 20 frivillige foreninger. Afholde 2 offentlige temamøder i Det Sociale Ideforum Afholde 2 temaarrangementer i Det Sociale Netværksforum. Støtte udviklingen og fremdriften af mindst to initiativer inden for segmentet børn og unge Udvikle en elektronisk model for jobdatabase Ansøge om midler fra uddannelsespuljen til temadage i år 2008 Kontakt til lokal presse. Udsende 4. og 5. nyhedsbrev 1. juli 31. december 2008 Drift af netværksforum, drift af projektvugge, udvikling af kursuskatalog og oplysende materiale for alle foreninger, etablering af jobbørs. 1 Et central element for dette projekt er at igangsætte en proces der kan være med til at underbygge, at et større antal borgere involverer sig i frivilligt socialt arbejde. For at skabe fokus på dette forventes det, at der skal gennemføres en række arrangementer, hvor der deltager en række spændende oplægsholdere med gode erfaringer fra andre steder i landet - for at skabe fokus og interesse for at udvikle initiativer og samarbejder omkring alderssegmentet børn og unge. UDLOK 5 MARTS 2005

6 Arbejdsopgaver: Udsendelse og formidling af kursuskatalog Etablering af elektronisk jobdatabase Besøg hos yderligere 20 frivillige foreninger. Afholde 2 offentlige temamøder i Det Sociale Ideforum Afholde 2 temaarrangementer i Det Sociale Netværksforum. Støtte udviklingen og fremdriften af mindst to initiativer inden for segmentet børn og unge Samtale med Lolland Kommune om opgavesamarbejdet for 2009 Ansøge om midler fra uddannelsespuljen til temadage i år 2009 Kontakt til lokal presse. Udsende 5. og 6. nyhedsbrev Mulige risici og modforanstaltninger Frivilligcenter Lolland skal dække en forholdsvis stor geografi i forhold til sit indbyggertal på ca borgere. Som en del af den kommunale medfinansiering af projektet er Lolland kommune villig til at finde passende lokaler i offentligt byggeri til Frivilligcenter Lolland. For at sikre en god geografisk dækning for de frivillige foreninger er der en række hensyn der bør medtænkes i forhold til udvælgelse af centrets placering herunder: Gode offentlige transportmuligheder med bus og tog Handicapvenlige adgangsforhold Rum til kontorfaciliteter og minimum 2 møderum til personer Som supplement til et centralt placeret frivilligcenter bør der tilvejebringes mulighed for mindst 2 decentrale satellitfunktioner i form af, at lokaler stilles til rådighed i lokalområdet. Lolland kommune er villig til at støtte de frivillige sociale organisationer ved at åbne op for, at mødelokaler kan bookes i fx tidligere rådhuse eller anden offentlig ejendom. UDLOK 6 MARTS 2005

7 6. Redegørelse for Centrets økonomi: Som forudsætning for gennemførelse af projektet søges om ekstern støtte til: Ansættelse af en daglig leder/frivillighedskoordinator på fuld tid i projektperioden. Ekstern konsulenthjælp til udvikling af hjemmeside. At afholde etableringsudgifter til pc, mobil, telefon, fax og internetopkobling Midler til efteruddannelse af frivillighedskoordinator. Kørsels- og driftsudgifter i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder, temadage og offentlige arrangementer. Den kommunale medfinansiering vil ske ved: At stille lokaler til rådighed for Frivilligcenter og satellitfunktion At afholde driftsudgifter til lys, vand og varme samt udgifter til fasttelefon, mobil, fax og internetopkobling. Arbejdstimer fra kommunens personale Tilskudsperiode 2006 Centrets samlede budget, på nær udgifter til afgrænsede udviklingsprojekter i perioden :...Kr Afholdelse af kick-off arrangement (lokaleleje, mad og drikke)...kr Materialer...Kr Ekstern fordragsholder...kr Mødeudgifter..Kr Transport...Kr Kommunal medfinansiering (personaletimer, lokaler etc.)... Kr Dokumenteret kommunal andel af centrets samlede budget, på nær udgifter til afgrænsede Udviklingsprojekter, pr :...Kr Løn til medarbejdere Lokale, pc, lys og vand Hvilket beløb søges om i perioden : kr. :... Kr Afholdelse af kick-off arrangement (lokaleleje, mad og drikke)...kr Materialer...Kr Ekstern fordragsholder...kr Mødeudgifter..Kr Transport...Kr UDLOK 7 MARTS 2005

8 Tilskudsperiode 2007 Centrets samlede budget, på nær udgifter til afgrænsede udviklingsprojekter i perioden :..Kr (Udgifter skal specificeres). Aflønning af frivillighedskoordinator... Kr Ekstern konsulenthjælp til udvikling af hjemmeside.....kr Midler til efteruddannelse af frivillighedskoordinator...kr Kørselsudgifter Kr Mødeudgifter Kr Materialer....Kr Etableringsudgifter til pc, mobil, telefon, fax og internetopkobling...kr Lokaleleje for Frivilligcenter og satellitfunktion Kr Arbejdstimer (kommunal kontaktperson o.a.).... Kr Alm. driftsudgifter...kr (lys, vand og varme samt udgifter til fasttelefon, mobil, fax og internet). Dokumenteret kommunal andel af centrets samlede budget, på nær udgifter til afgrænsede Udviklingsprojekter, i perioden :..Kr Lokaleleje for Frivilligcenter og satellitfunktion...kr Arbejdstimer (kommunal kontaktperson o.a.)... Kr Alm. driftsudgifter....kr (lys, vand og varme samt udgifter til fasttelefon, mobil, fax og internet). Hvilket beløb søges om i perioden :...Kr Aflønning af frivillighedskoordinator... Kr Ekstern konsulenthjælp til udvikling af hjemmeside.kr Midler til efteruddannelse af frivillighedskoordinator...kr Kørselsudgifter Kr Mødeudgifter Kr Materialer...Kr Etableringsudgifter til pc, mobil, telefon, fax og internetopkobling.kr UDLOK 8 MARTS 2005

9 Tilskudsperiode 2008 Centrets samlede budget, på nær udgifter til afgrænsede udviklingsprojekter i perioden :..Kr (Udgifter skal specificeres). Aflønning af frivillighedskoordinator Kr Ekstern konsulenthjælp til udvikling af jobdatabase..kr Midler til efteruddannelse af frivillighedskoordinator Kr Kørselsudgifter.... Kr Mødeudgifter Kr Materialer Kr Lokaleleje for Frivilligcenter og satellitfunktion....kr Arbejdstimer (kommunal kontaktperson o.a.).... Kr Alm. driftsudgifter...kr (lys, vand og varme samt udgifter til fasttelefon, mobil, fax og internet). Dokumenteret kommunal andel af centrets samlede budget, på nær udgifter til afgrænsede Udviklingsprojekter, i perioden :..Kr Lokaleleje for Frivilligcenter og satellitfunktion...kr Arbejdstimer (kommunal kontaktperson o.a.)....kr Alm. driftsudgifter..kr (lys, vand og varme samt udgifter til fasttelefon, mobil, fax og internet). Hvilket beløb søges om i perioden : Kr Aflønning af frivillighedskoordinator.kr Ekstern konsulenthjælp til udvikling af jobdatabase...kr Midler til efteruddannelse af frivillighedskoordinator.kr Kørselsudgifter.....Kr Mødeudgifter.... Kr Materialer.Kr UDLOK 9 MARTS 2005

10 7. Underskrift af tilskudsansvarlig: (Rubrikken skal udfyldes, ellers vil ansøgningen blive returneret ubehandlet) Dato Underskrift _Dorte Olsen-Kludt Underskrivers navn (maskinskrevet eller blokbogstaver) UDLOK 10 MARTS 2005

PROJEKTOPLYSNINGER. Lidt om baggrunden:

PROJEKTOPLYSNINGER. Lidt om baggrunden: PROJEKTOPLYSNINGER 1 Projektets formål: Beskriv kort projektets formål. Hvilket problem skal projektet løse for målgruppen, og hvilken forandring, skal det medføre for målgruppen. Se afsnit om projektets

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011 LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE Virksomhedsplan for 2010-2011 Indhold De Frivilliges Hus 2 Kerneydelser: 2 Foreningsservice 3 Bliv Frivillig 3 Borgerservice 4 Netværk 4 Projektvugge 5 Udviklingsprojekter og

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Rapport om Uddannelsespuljen 2006. Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde

Rapport om Uddannelsespuljen 2006. Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Rapport om Uddannelsespuljen 2006 Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Nytorv 19, 3. sal 1450 København K Telefon: 33 93 52

Læs mere

Strategi for den lokale aktionsgruppe for Odder og Hedensted Kommune LAG Odder-Hedensted www.lagoh.dk

Strategi for den lokale aktionsgruppe for Odder og Hedensted Kommune LAG Odder-Hedensted www.lagoh.dk Strategi for den lokale aktionsgruppe for Odder og Hedensted Kommune LAG Odder-Hedensted www.lagoh.dk 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører ansvar for etableringen

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION ANSØGNINGSSKEMA TIL PULJEN:. 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn og institution (kommune, AF, virksomhed, forening mv.): EVU Erhvervscenter for

Læs mere

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE evalueringsrapport 1: beskrivelse af igangsatte forsøgsprojekter 11:18 TURF BÖCKER JAKOBSEN ANDERS POSSELT LANGHEDE KRESTA SØRENSEN 11:18 LIGE MULIGHEDER

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6.

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6. Skabelon til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Februar 2015 LAG IBK version 6. 1 Indledning og praktiske oplysninger:

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&... Side 1 af 12 Vejledning til Integrationsministeriets online ansøgningsskema Du står nu i Integrationsministeriets online ansøgningsskema. I det følgende introduceres kort til udfyldelse af skemaet. Har

Læs mere

LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020.

LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020. LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020. November 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører ansvar for etableringen af et lokalt

Læs mere

Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter

Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter Side 1 Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter KL Sundhedskartellet Bilag A: Bilag B: Bilag C: Bilag D: Bilag E: Bilag F: Bilag G: Principper for økonomi, styring, administration og anvendelse Aftalen

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Uddannelsespuljen 2013

Uddannelsespuljen 2013 Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsskema til Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsfrist er mandag d. 4. marts kl. 12.00 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Uddannelsespuljen@rn.dk Projektnavn: Virk-SOM-Ung

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Juni 2010 1 Indhold Forord side 4 Indledning side 4 Baggrund side 4 Vision side 5 Indsatsområder side 5 Beskrivelse

Læs mere