4. november 2007 EM 2007/10 FM 2007/24 EM 2006/47

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. november 2007 EM 2007/10 FM 2007/24 EM 2006/47"

Transkript

1 4. november 2007 FM 2007/24 EM 2006/47 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Lovudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til lov om ændring af færdselsloven for Grønland. Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Lovudvalg har under behandlingen bestået af: Landstingsmedlem Kristian Jeremiassen, Atassut (formand) Landstingsmedlem Otto Jeremiassen, Siumut Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit Landstingsmedlem Lene Knüppel, Demokraterne Landstingsmedlem Vittus Mikaelsen, Siumut Landstingsmedlem Agnethe Davidsen, Siumut Landstingsmedlem Godmand Rasmussen, Atassut Landstingssuppleant Knud Kristiansen, Atassut 1. Centrale elementer i forslaget Nye krav, der skal øge trafik-sikkerheden: Spirituskørsel og promillekørsel: I den gældende færdselslov sondres mellem spirituskørsel (der som udgangspunkt medfører ubetinget frakendelse af retten til at føre bil m.v.) og promillekørsel (der som udgangspunkt medfører betinget frakendelse af retten til at føre bil m.v.). Grænsen for promillekørsel er i den gældende færdselslov 0,8 promille mens grænsen for spirituskørsel er 1,2. Med lovforslaget ophæves sondringen mellem promillekørsel og spirituskørsel. Fremover anvendes således kun betegnelsen spirituskørsel. Ubetinget frakendelse forudsætter dog fortsat i udgangspunktet en promille på1,2. EM 2007/10 J.nr /07EM-LABU

2 Betinget frakendelse vil derimod kunne ske ned til en promille på 0,5 (mod i dag 0,8), hvilket i udgangspunktet svarer til én genstand, f.eks. en enkelt øl af pilsnerstyrke. Sikkerhedsseler: Der indføres pligt til at anvende sikkerhedssele, både på forsæder og bagsæder. Børn under 3 skal i stedet for sikkerhedssele anvende barnestol, og børn mellem 3 og 7 år kan i stedet for sikkerhedssele anvende barnestol. Føreren af bilen har ansvaret for, at passagerer under 15 år benytter sikkerhedssele/barnestol. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at visse personer er fritaget for at anvende sikkerhedssele m.v. Tvungen brug af kørelys i dagtimerne: Der indføres krav om kørelys. Dette indebærer, at der skal anvendes nærlys (kort lys) i dagtimerne. Forbud mod brug af håndholdt mobiltelefon: Der indføres forbud mod brug af håndholdt mobiltelefon under kørslen. Tvungen brug af styrthjelm ved kørsel på snescooter, knallert og motorcykel: a) Snescootere: Der indføres krav om tvungen brug af styrthjelm ved kørsel på snescooter, både for føreren og for passagerer. Føreren af snescooteren har ansvaret for, at passagerer under 15 anvender styrthjelm. b) Knallerter og motorcykler: Efter gældende regler skal føreren af knallerter og motorcykler anvende styrthjelm. Kravet udvides til også at gælde passagerer. Føreren har ansvaret for, at passagerer under 15 anvender styrthjelm. Ændret alderskrav for førere af snescootere: Der indføres alderskrav på 18 år. Dette krav gælder såvel inden for, som uden for byområder (Men kun inden for færdselslovens område, d.v.s. på veje, pladser og andre områder, som benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdsels-arter ). I de gældende regler er der kun fastsat alderskrav for kørsel inden for byområder. Her er alderskravet 16 år. Bestemmelsen er indsat i forslaget på opfordring af politimesteren, der alternativt foreslår, at der indføres krav om kørekort til snescooter. Der er i de 6 største politidistrikter i perioden september 2005 sammenlagt registreret 22 uheld, som involverede snescootere. Ingen resulterede i alvorligere personskade. Alvorligere snescooterulykker forekommer oftest uden for færdselslovens område (fjeldkørsel). Selv om der relativt sjældent forekommer alvorligere snescooterulykker inden for færdselslovens område, giver snescooterkørsel ifølge politimesteren i stigende grad anledning til gener, i form af uforsvarlig og hensynsløs kørsel når unge kører om kap. Dette er baggrunden for politimesterens forslag om indførelse af en højere aldersgrænse eller krav om kørekort til snescooter. J.nr /07EM-LABU

3 Forslaget om indførelse af kørekort for snescootere har Justitsministeriet dog foreløbig afvist. Da snescooter-uheld sjældent forekommer inden for færdselslovens område, vurderer Justitsministeriet ikke, at de færdselssikkerhedsmæssige fordele vil kunne opveje de administrative omkostninger og praktiske vanskeligheder, der vil være forbundet med indførelse af kørekort for snescootere Nye krav om trafikregulering: Krav om særlig hensyntagen til busser ved udkørsel fra stoppested: Der indføres krav om, at kørende skal holde tilbage for busser, som med venstreblink signalerer udkørsel fra et stoppested. Bestemmelsen er indsat i forslaget på opfordring af politimesteren. Formålet er at lette vilkårene for bustrafikken Nye sanktions- og konfiskationsbestemmelser: Bøder: Hvis en person har begået flere færdselsforseelser skal bøderne fremover lægges sammen uden rabat. En anstaltsdom for én færdselsforseelse opsluger heller ikke længere sanktionen for en anden, mindre forseelse. I en sådan situation vil der både skulle idømmes anstaltsanbringelse OG bøde. Bøder for overtrædelse af kriminalloven skal fremover være delelige med 500 (f.eks kr.). Dog gøres dog en undtagelse for personer med særlig lav indkomst. Personer med en særlig lav indkomst vil således kunne idømmes bøder, som ikke er delelige med 500 men bødens størrelse vil ikke kunne fastsættes til mindre end 300 kr. Bødefastsættelsen er på færdselslovens område i høj grad baseret på standardbødetakster. De bødetakster, der anvendes i dag for færdselslovsovertrædelse spænder i praksis fra 150 til kr. For spiritus- og promillekørsel fastsættes dog bøder der svarer til 2-4 ugers løn (før skat). Baggrunden for Justitsministeriets forslag er, at de nuværende bødesatser på en række områder er så lave, at de næppe kan have nogen større indflydelse på bilisternes adfærd. Hertil kommer, at langt de fleste overtrædelse af færdselsloven afgøres med bødeforlæg (hvilket vil sige, at politiet selv udskriver en bøde, og at sagen kun forelægges retten, hvis bødemodtageren nægter at betale bøden). Dette taler efter Justitsministeriets opfattelse for klare og enkle regler, der er lette at administrere, og som sikrer at borgerne behandles ensartet. Frakendelse af førerret: Der skal ske betinget frakendelse af førerretten, hvis føreren har overskredet hastighedsgrænsen med mere end 60%. Bortset herfra videreføres gældende betingelser for betinget frakendelse af førerretten. J.nr /07EM-LABU

4 Reglerne om ubetinget frakendelse af førerretten er udbygget så de svarer til anklagemyndighedens tiltalepraksis. Konfiskation: Der indføres mulighed for at konfiskere et køretøj, som er anvendt ved en færdselslovsovertrædelse også selv om køretøjet ejes af en anden end den person, der har begået overtrædelsen. Der indføres endvidere mulighed for at konfiskere et køretøj, som ikke har været anvendt ved den pågældende færdselslovsovertrædelse, men som ejes af den person, som har begået færdselslovovertrædelsen. I begge tilfælde kan konfiskation dog kun finde sted ved grove eller gentagne overtrædelser af færdselsloven, og kun hvis det må anses for påkrævet for at forebygge nye overtrædelser. Konfiskation skal ske, hvis ejeren af et køretøj for 3. gang inden for 3 år gør sig skyldig i spirituskørsel med en promille over 1,20, der medfører ubetinget frakendelse af førerretten. Dette gælder uanset om køretøjet har været anvendt ved overtrædelsen. Den gældende færdselslov indeholder ikke regler om konfiskation. Bestemmelsen er indsat i forslaget på opfordring af politimesteren. 2. Supplerende oplysninger: a) Uopfordrede bemærkninger modtaget af udvalget. Lovudvalget har modtaget en henvendelse fra Sisimiut Snescooter Forening og firmaet Arctic Star Aps., som er importør af snescootere. Snescooterforeningen og Arctic Star beklager den begrænsede høring, og har herudover en række bemærkninger til politimesteren høringssvar og de heraf udsprungne bestemmelser i lovforslaget vedr. snescootere og snescooterkørsel: Politimesterens skøn over antallet af snescootere i Grønland (4.500) forekommer meget højt. Ifølge Grønlands Statistik er der i årene kun importeret 394 stk. De af politimesteren beskrevne problemer med kapkørsel og anden hensynsløs kørsel med snescootere forekommer kun i yderst begrænset omfang i Sisimiut, og i det omfang det forekommer, er det snarere de årige end de årige, som gør sig skyldige heri. Antallet af snescooterulykker er meget beskedent, og de skader, som forekommer, har i det væsentligste karakter af materiel skade. De skærpede regler vil ramme skiløberne i Sisimiut hårdt, idet transport til og fra liften nødvendigvis må foregå med snescooter. Det er positivt, at der foreslås indført krav om benyttelse af styrthjelm. Dog bør det kræves, at hjelmene er godkendt til snescooterbrug, idet motorcykelhjelme ikke opfylder de specielle krav, der må stilles til en snescooterhjelm. J.nr /07EM-LABU

5 Lovudvalget har endvidere modtaget en henvendelse fra Grønlands Arbejdsgiverforening. I henvendelsen oplyser arbejdsgiverforeningen, at flere medlemmer har tilkendegivet et ønske om, at mindre firehjulede motorkøretøjer (ATV køretøjer) fritages for kørekort på samme vilkår som tohjulet knallert. Arbejdsgiverforeningen anfører, at dette vil skabe bedre rammer for specielt de mindre erhvervsvirksomheder i bygderne og de mindre byer, idet køretøjerne kan anvendes til begrænset varetransport. Dette forudsætter dog, at der også gives tilladelse til at have lad på det firehjulede køretøj eller til at det må trække en lille anhænger. Arbejdsgiverforeningen foreslår, at der som betingelse for at fritage de firehjulede køretøjer for kørekort stilles krav om, at køretøjer maksimalt må kunne opnå en hastighed på 20 km/t, og at køretøjet maksimalt må have en egenvægt på 500 kg. Endvidere bør det gøres lovpligtigt at tegne ansvarsforsikring for køretøjet. b) Høringssvar indhentet af Direktoratet for Boliger og Infrastruktur forud for forslagets fremsættelse. Lovudvalget har modtaget kopi af en række høringssvar fra grønlandske myndigheder m.v., hvis indhold ikke er beskrevet i lovforslagets bemærkninger. Der er tale om høringssvar indhentet af Direktoratet for Boliger og Infrastruktur forud for forslagets fremsættelse. Høringen omfatter: De Grønlandske Kommuners Landsforening (KANUKOKA) Direktoratet for Miljø og Natur Embedslægeinstitutionen i Grønland Erhvervsdirektoratet Landsdommeren i Grønland Skattedirektoratet Sundhedsdirektoratet Skattedirektoratet, Direktoratet for Miljø og Natur samt Direktoratet for Erhverv, Landbrug og Arbejdsmarked har ingen bemærkninger til lovforslaget. En række kommuner har afgivet høringssvar, heraf 4 gennem KANUKOKA. Ilulissat Kommune har ingen bemærkninger til lovforslaget. Maniitsoq Kommune finder, at der bør indføres krav om kørekort for kørsel med snescooter i byområder. Qeqertarsuaq Kommune efterlyser indførelse af regler om forkørselsret for slæder med hundeforspand, der færdes på offentlig vej. [Udvalgets bemærkninger: Færdselslovens 22, stk. 3, J.nr /07EM-LABU

6 bestemmer, at kørende skal vise særligt hensyn over for hundekøretøjer og om fornødent standse]. Endvidere påpeger kommunen, at de skærpede regler for kørsel med snescooter, samt brug af sikkerhedsudstyr som hjelm og sikkerhedsseler vil være vanskelige at opretholde (håndhæve?), ligesom de vil vanskeliggøre den almindelige befordring. Et forbud mod snescooterkørsel for årige vil være problematisk, idet der ikke er andre befordringsmidler. Kommunen oplyser, at kommunen har en generel hastighedsbegrænsning, og at trafikuheld ikke forekommer. Ittoqqortoormiit Kommune efterlyser en selvstændig klassificering for ATV ere (3-, 4- og 6- hjulede) i færdselslovgivningen, herunder udstyrsbekendtgørelsen. Ittoqqortoormiit Kommune påpeger, at de gældende krav til ATV køretøjer ikke er tilpasset forholdene i kommunen, hvor der ikke findes veje eller skiltning, og hvor der kun er 5-10 biler og omkring 25 ATVkøretøjer. Kommunen efterlyser mulighed for lovligt at kunne påmontere ATV-køretøjer bælter i stedet for hjul, samt dispensationsmulighed for krav om blinklys og sidespejle. Endvidere bør ATV-køretøjer fritages for indregistrering og vægtafgift samt begrænsning af motorkraft (30 km/t) på linie med snescootere. Nuuk Kommune har formuleret konkrete forslag til formulering af nye bestemmelser om: Indregistrerings- og nummerpladepligt for snescootere (dog med mulighed for at justitsministeren kan dispensere for bestemte geografiske områder). Periodisk syn for nærmere bestemte køretøjer, bl.a. taxier, busser, ambulancer og udrykningskøretøjer samt lastbiler og køretøjer godkendt til transport af farligt gods. Snescooterkørsel ved bebygget område (Snescooter må kun benyttes på særligt afmærkede spor samt på vejen mellem bolig og særligt afmærket spor) Pligt til ved beskadigelse af færdselstavler og lyssignaler m.v. om muligt at bringe afmærkningen i orden igen og ellers snarest underrette politiet og i øvrigt foretage hvad der er nødvendigt for at advare andre trafikanter. [Udvalgets bemærkninger: En sådan bestemmelse findes i forvejen i færdselsloven, 24, stk.4] Vigepligt ved venstre- og højresving i forhold til modkørende færdsel samt cyklister og knallerter, samt regler om hensyntagen i vejkryds. Hjemmel til at politiet for ejers regning kan fjerne køretøjer, som er henstillet til fare eller ulempe eller som henstår uden nummerplade. [Udvalgets bemærkninger: En sådan bestemmelse findes i forvejen i færdselsloven, 33, stk.2, f.s.v.a. køretøjer, som er henstillet til fare eller ulempe. Køretøjer, som henstår uden nummerplade, men som ikke er til fare eller ulempe for færdsel eller snerydning, er dog ikke omfattet. ] Forbud mod standsning/parkering på steder, hvor dette indebærer fare eller ulempe for færdslen. [Udvalgets bemærkninger: En sådan bestemmelse findes i forvejen i færdselsloven, 33, stk.1] J.nr /07EM-LABU

7 Kørendes pligt til at udvise hensyntagen til gående. Hjemmel til at kommuner med politiets godkendelse kan fastsætte færdselsindskrænkninger, i form af f.eks. parkerings-/standsningsforbud samt etablering af fodgængerfelter og gågader. Pligt til at anvende parkeringsskive på arealer, hvor adgangen til parkering er tidsmæssigt begrænset. Betalingsparkering og parkeringskontrollører, herunder regler om kommunal parkeringskontrol. Ansvar for afmærkning af vejarbejde. Pligt til at holde motor slukket under parkering. c) Høringssvar indhentet af Direktoratet for Boliger og Infrastruktur efter forslagets førstebehandling. Direktoratet for Boliger og Infrastruktur har på udvalgets opfordring sendt forslaget i supplerende høring. Den supplerende høring omfatter: Fåreholderforeningen SPS Grønlands Arbejdsgiverforening Grønlands Turist- og Erhvervsråd ILIK Ilulissat Snescooter Klub KNAPK Nuuk Taxi Politimesteren SIK Sisimiut Snescooterforening Snescooterforeningen Qamutit Grønlands Arbejdsgiverforening: Det er positivt, at der ikke indføres krav om kørekort til snescooter, og positivt at der indføres krav om styrthjem for både fører og passager. Alderskravet for førere af snescooter bør fastholdes på 16 år. Gener ved kapkørsel kan mere hensigtsmæssigt angribes ved hjælp af kommunale vedtægter, som håndhæves af politiet. ATV/UTV køretøjer er i dag kategoriseret som et køretøj på lige fod med en bil, som dog kræves modificeret, således at ATV/UTV køretøjet maksimalt må kunne køre 30 km/t. Det forhold, at ATV/UTV køretøjer kategoriseres på lige fod med biler, indebærer, at de ikke kan føres uden kørekort, at de skal indregistreres, og at de er pålagt motorafgift. Dette bør ændres. J.nr /07EM-LABU

8 Bestemmelsen ( 59, stk.1, nr. 2) om betinget frakendelse af kørekort ved overskridelse af hastighedsgrænser med mere end 60% bør overvejes. Da hastighedsgrænsen i mange byer her i landet er på 40 km/t., vil en hastighed på omkring 60 km/t [65 km/t] kunne indebære en betinget frakendelse. ILIK: Færdselsloven for Grønland bør ikke slavisk følge den danske. Ændringer i færdselsloven for Grønland bør bygge på dokumenterede undersøgelser. Indførelse af krav om sikkerhedssele kan overvejes, hvor hastigheden overstiger 60 km. i timen. I mange grønlandske byer overstiger hastigheden sjældent km/t. Forslagets bestemmelser om snescootere bør genovervejes, blandt andet m.h.p. eventuel indførelse af kørekort for snescooter. Færdselslovens bestemmelser om akseltryk er utidssvarende, idet de ikke tager højde containerkørsel (eller kørsel med trailer). Den maksimale vægt for 3-akslede vogne er i Grønland 22 tons mod 24 tons i Danmark. Den maksimale vægt for 4-akslede vogne er i Grønland 24 tons mod 32 tons i Danmark. Nuuk Taxi: Kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer bør sidestilles med spirituskørsel. [Udvalgets bemærkninger: Kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer er omfattet af færdselslovens 10]. Indebærer forslaget, at hyrevogne skal medbringe sikkerhedsudstyr til børn (f.eks. barnestol)? Det vil i givet fald begrænse pladsen til kufferter i bagagerummet. Hyrevogne bør på samme vilkår som i Danmark - undtages fra reglerne om sikkerhedsudstyr til børn, således at det alene kræves, at børn sidder på bagsædet, og at børn på 3 år og derover fastspændes med sikkerhedssele. Har taxachaufføren et ansvar for at kunden overholder lovens krav om brug af sikkerhedssele? Tågelygter bør alene anvendes i tåge eller tæt nedbør, da de ellers er til gene for modkørende. Muligheden for at anvende tågelygter i dagslys som alternativ til nærlys bør således udgå. Der bør indføres mulighed for anvendelse af elektronisk kørebog [Udvalgets bemærkninger: Den i Grønland anvendte betegnelse er trafikbog. Kravet om hyrevognes anvendelse af trafikbog er fastsat i Hjemmestyrets bekendtgørelse om krav til kontrolapparater m.v. ikke i færdselslovgivningen.] Snedækningsperiodens længde varierer fra område til område og fra vinter til vinter. Reglerne om anvendelse af pigdæk bør derfor give mulighed for lokal dispensation. J.nr /07EM-LABU

9 [Udvalgets bemærkninger: Regler om anvendelse af pigdæk er fastsat på bekendtgørelsesniveau ikke i færdselsloven.] Politimesteren: Henviser til tidligere afgivet høringssvar. Snescooterforeningen Qamutit: Med henblik på at begrænse gener fra kapkørsel med snescooter hæver lovforslaget aldersgrænsen for førere af snescooter fra 16 til 18 år. Foreningen mener ikke, at en forhøjelse af aldersgrænsen vil have den tilsigtede virkning. I stedet foreslår foreningen, at der indføres en form for knallert- og snescooter kørekort, som sikrer et grundlæggende kendskab til relevante bestemmelser i færdselsloven samt til sikker kørsel. Lovforslagets 39a bestemmer, at den som benytter en siddeplads, skal anvende sikkerhedssele, hvis siddepladsen er udstyret med sikkerhedssele. Dette gælder efter bestemmelsens ordlyd ikke blot for siddepladser i bil, men også for motorcykel, snescooter og knallert. Foreningen gør opmærksom på, at snescootere ikke er udstyret med sikkerhedssele, og at fastspændelse under et styrt ville udsætte fører og en eventuel passager for at blive fastklemt under snescooteren, som har en vægt af kg. Foreningen støtter kravet om anvendelse af styrthjelm, men gør opmærksom på, at der bør være tale om DOT godkendte hjelme, som er i stand til at modstå tryk og slag ved lave temperaturer. Kravet om anvendelse af kørelys udenfor lygtetændingstiden hilses velkomment, men tågelygter bør alene anvendes i tåge eller tæt nedbør, da de ellers er til gene for modkørende. Muligheden for at anvende tågelygter i dagslys som alternativ til nærlys bør således udgå. Bødesatser bør ikke være indkomstafhængige. Sisimiut Snescooterforening i samarbejde med snescooterimportøren Arctic Star Aps.: Politimesterens skøn vedr. antallet af snescootere i Grønland anfægtes under henvisning til tal fra Grønlands Statistik. Der er ikke grundlag for at hæve aldersgrænsen for førere af snescooter med henblik på at komme kapkørsel og generende bykørsel til livs: Kommunerne har mulighed for at indføre kommunale vedtægter, hvilket en del kommuner har gjort. Problemet med kapkørsel er desuden ikke stort (hvilket det beskedne ulykkestal dokumenterer), og der er ikke grundlag for at antage, at det særligt skulle være de årige, der kører uforsvarligt. Hvad angår støj, er problemerne navnlig knyttet til modificerede snescootere og kan bedst angribes ved indførelse af en støjgrænse. Det er positivt, at der indføres krav om, at såvel fører som passager bærer styrthjelm. J.nr /07EM-LABU

10 Det er positivt, at der ikke indføres snescooterkørekort. Dette ville ikke blot medføre betydelige udgifter men også vanskeliggøre udlejning til turister. Lovens anvendelsesområde fremstår ikke tilstrækkeligt klart. Bestemmelsen om pligt til at medbringe kvittering for betalt ansvarsforsikring bør gen-overvejes og eventuelt erstattes af en ordning med et mærkat, som påklæbes snescooteren som dokumentation for, at ansvarsforsikring er betalt. ATV/UTV køretøjer bør indgå i loven som en selvstændig kategori. Fåreholderforeningen SPS: Indførelse af et alderskrav på 18 år for førere af snescooter vil vanskeliggøre driften for fåreholdere og rensdyravlere. Fåreholdersteder og rensdyrstationer bør fritages for den hævede aldersgrænse, under forudsætning af, at snescooteren anvendes i erhvervsmæssigt øjemed. d) Uopfordrede bemærkninger modtaget af Direktoratet for Boliger og Infrastruktur efter forslagets førstebehandling. Poul Egede Jensen, bilimportør: I USA er biler udstyret med røde blinklys. Biler, som importeres fra USA, lever derfor ikke op til gældende krav. Udskiftning af blinklys som følge heraf kan volde problemer. Reglerne bør ændres, eller der bør som i Island gives en generel dispensation. [Udvalgets bemærkninger: Regler om blinklys er fastsat på bekendtgørelsesniveau ikke i færdselsloven.] 3. Lovudvalgets overvejelser: Landsstyret har indstillet, at det meddeles Justitsministeriet, at Grønlands Hjemmestyre kan tiltræde den foreslåede udformning af forslag til lov om ændring af færdselsloven for Grønland, ud fra en forudsætning om, at øget færdselssikkerhed skabes ved at færdselsloven håndhæves. Endvidere har Landsstyret indstillet, at det meddeles Justitsministeriet, at ministeriet i den grønlandske udgave af loven anvender de sproglige termer, der er almindeligt anvendte i Grønland. Et enigt Lovudvalg hilser en revision af færdselsloven for Grønland velkommen. Lovudvalget bemærker i den forbindelse, at der er gået 15 år siden den seneste revision af færdselsloven. De trafikale forhold i Grønland er i den mellemliggende periode undergået en markant udvikling, og må forventes fortsat at udvikles betydeligt i de kommende år. Lovudvalget skal derfor henstille, at der tilstræbes en hyppigere ajourføring af den for Grønland gældende færdselslovgivning, således at denne løbende tilpasses de faktiske forhold. J.nr /07EM-LABU

11 Lovudvalget finder det positivt, at de foreslåede ændringer af færdselsloven i vid udstrækning har til formål at øge trafiksikkerheden. Et enigt Lovudvalg kan dog tilslutte sig Landsstyrets indstilling om, at det overfor Justitsministeriet understreges, at de foreslåede lovændringer næppe i sig selv kan antages at medføre en forbedring af færdselssikkerheden, hvis ikke færdselslovens bestemmelser i fornødent omfang håndhæves. I bestræbelserne på at forbedre færdselssikkerheden er det således nødvendigt også at forholde sig til, hvorvidt politiets ressourcer er tilstrækkelige til at sikre håndhævelsen af de på området gældende regler. Et enigt Lovudvalg kan ligeledes tilslutte sig Landsstyrets indstilling om, at det meddeles Justitsministeriet, at den grønlandske version af lovforslaget bør tilrettes med henblik på at bringe den i overensstemmelse med den almindeligt anvendte terminologi. Hvad angår Landsstyrets indstilling om, at den foreslåede udformning af lovforslaget i øvrigt tiltrædes, har Lovudvalget følgende bemærkninger og indstillinger: Et mindretal i udvalget bestående af Inuit Ataqatigiit og Atassut finder det betænkeligt at hæve aldersgrænsen for førere af snescooter fra 16 til 18 år. Mindretallet frygter, at dette vil begrænse denne aldersgruppes mulighed for erhvervsudøvelse inden for bl.a. fiskeri og fårehold, ligesom det mange steder vil vanskeliggøre eller umuliggøre transport til skisportssteder og lignende. Udvalgsmindretallet har noteret sig, at aldersgrænsen foreslås hævet på opfordring af politimesteren på baggrund af, at snescooterkørsel i stigende grad giver anledning til gener i byområder. Navnlig unge personers uforsvarlige og hensynsløse kørsel, herunder kap- og væddeløbskørsel angives at være årsag til problemet. Mindretallet konstaterer imidlertid, at kørsel med snescooter i byområder allerede i vid omfang er reguleret lokalt i kommunalvedtægter. Ved disse lokalvedtægter er der blandt andet fastsat hastighedsbegrænsninger for snescootere og forbud mod snescooterkørsel om natten. De angivne gener vil således kunne bringes til ophør ved politiets håndhævelse af kommunalvedtægterne, uden at en ændring af aldersgrænsen er fornøden. Udvalgsmindretallet indstiller derfor, at det meddeles Justitsministeriet, at Grønlands Hjemmestyre ikke kan tilslutte sig, at aldersgrænsen for førere af snescooter hæves fra 16 til 18 år. Et mindretal i udvalget bestående af Inuit Ataqatigiit finder det endvidere betænkeligt at indføre bestemmelser om konfiskation af motordrevne køretøjer, som beskrevet i betænkningens afsnit 1.3. Konfiskation af et køretøj må antages at kunne påføre køretøjets ejer et økonomisk tab, som ikke står i et rimeligt forhold til forseelsens/forseelsernes karakter eller det bødeni- J.nr /07EM-LABU

12 veau, som i øvrigt finder anvendelse for færdselslovsovertrædelser. Endvidere vil konfiskation også kunne ramme andre end den person, som er ansvarlig for færdselslovsovertrædelserne. Dette forekommer at være i strid med et grundlæggende princip om at kriminalretlige sanktioner bør rettes mod den, som er ansvarlig for lovovertrædelsen. Udvalgsmindretallet indstiller derfor, at det meddeles Justitsministeriet, at Grønlands Hjemmestyre ikke kan tilslutte sig forslagets bestemmelser om konfiskation af motorkøretøj. Et mindretal i udvalget bestående af Demokraterne indstiller, at Grønlands Hjemmestyre meddeler Justitsministeriet, at der i færdselslovens 59 bør indføres en bestemmelse, hvorefter føreren skal frakendes retten til at føre et motordrevet køretøj betinget, hvis føreren inden for en periode af 3 år har gjort sig skyldig i 3 forhold, der ikke i sig selv medfører frakendelse af førerretten. Der kan her være tale om kørende, der er til fare eller ulempe for andre i sving og til fare ved igangsætning fra vej, uforsvarlige overhalinger, chikane af overhalende køretøjer, overhaling i og ved fodgængerfelt, kapkørsel på vej, kørsel uden sikkerhedssele og hastighedsovertrædelser. Denne bestemmelse er det, som man i Danmark populært kalder klip i kørekortet. En sådan foranstaltning ville være et klart incitament til at overholde færdselsloven. Et mindretal i udvalget bestående af Demokraterne indstiller endvidere, at Grønlands Hjemmestyre meddeler Justitsministeriet, at færdselslovens definition af snescooter alene bør omfatte 1-2 personers motordrevne bæltekøretøjer, som er udstyret med ski, og som kan køre mere end 10 km. i timen. Formålet hermed er, at undtage børnesnescootere fra de regler, som i øvrigt gælder snescootere. Endelig indstiller et mindretal i udvalget bestående af Demokraterne, at Grønlands Hjemmestyre meddeler Justitsministeriet, at der ved bekendtgørelse ønskes indført krav om registreringspligt for snescootere og knallerter. Formålet hermed er at lette identifikation ved observation af færdselslovsovertrædelser m.v. Endvidere ønskes indført registreringspligt for dumpere, gummigeder og andet entreprenørmateriel, som bruger vejene, således at også disse forsynes med nummerplade, undergives syn og pålægges vægtafgift. Et enigt Lovudvalg bemærker afslutningsvis, at Landsstyret på Lovudvalgets opfordring har anmodet om Justitsministeriets kommentarer til de af Direktoratet for Boliger og Infrastruktur indhentede høringssvar (Begge høringer). På grund af udskrivelsen af valg har Justitsministeriet imidlertid ikke været i stand til at kommentere de pågældende høringssvar inden for den fastsatte frist (29. oktober). J.nr /07EM-LABU

13 Udvalget har derfor overvejet, hvorvidt udvalget skulle anmode om yderligere en udsættelse af forslagets andenbehandling. Forslaget er imidlertid allerede to gange tidligere blevet udsat til en senere samling med henblik på at udbygge beslutningsgrundlaget. Udvalget er derfor betænkelige ved at anmode om yderligere en udsættelse, idet udvalget anerkender, at den gældende færdselslov for Grønland på en række punkter ikke længere er tidssvarende. Et enigt udvalg indstiller på denne baggrund, at Grønlands Hjemmestyre anmoder Justitsministeriet om at indarbejde høringssvarene i lovforslaget, i det omfang Justitsministeriet vurderer, at forholdene her i landet måtte tale herfor. For så vidt angår høringssvar, som vedrører forhold, som ikke er reguleret i selve færdselsloven, men i underliggende bekendtgørelser, henstiller udvalget, at Landsstyret indgår i en dialog med de danske myndigheder om, i hvilket omfang disse bør indarbejdes i en revision af færdselslovgivningen på bekendtgørelsesniveau. Lovudvalget bemærker endelig, at de grønlandske kommuners høringssvar i høj grad afspejler, hvor forskellige de trafikale forhold og vilkår er i på den ene side vore større byer, og på den anden side i bygderne og de mindre byer. Lovudvalget opfordrer til, at dette forhold ikke overses i forbindelse med fremtidige opdateringer af færdselslovgivningen, og at der i relevant og muligt omfang tages højde herfor, f.eks. gennem dispensationsbestemmelser. Med disse bemærkninger og indstillinger overgiver Lovudvalget forslaget til Landstingets andenbehandling. J.nr /07EM-LABU

14 Kristian Jeremiassen Formand Otto Jeremiassen Asii Chemnitz Narup Lene Knüppel Vittus Mikaelsen J.nr /07EM-LABU

Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven for Grønland

Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af færdselsloven for Grønland Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 267 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-801-0002 Dok.: TRD40349 Kommenteret høringsoversigt vedrørende

Læs mere

5. november 2011 EM2011/89 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

5. november 2011 EM2011/89 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for afskaffelse af det gældende forbud mod indførsel af motorcykler. Afgivet til

Læs mere

3. august 2006 EM 2006/47. Forslag. til. (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.)

3. august 2006 EM 2006/47. Forslag. til. (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.) 3. august 2006 EM 2006/47 Dok.: MKO40577 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven for Grønland (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.) 1 I færdselslov for Grønland

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven for Grønland

Lov om ændring af færdselsloven for Grønland LOV nr 497 af 17/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2005-801-0002 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3)

Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3) Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: klippekort, færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.4.2015 Status: Gældende Udskrevet: 8.2.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Færdsel - Kørende (fl 14-40)

Færdsel - Kørende (fl 14-40) Færdsel - Kørende (fl 14-40) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 27.12.2016 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven for Grønland

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven for Grønland 2007/2 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., 2005-801-0002 Fremsat den 12. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag til

Læs mere

Færdsel - Hastighed (fl a) ( )

Færdsel - Hastighed (fl a) ( ) Færdsel - Hastighed (fl 41-43 a) (13.05.2016) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.5.2016 Status: Historisk Udskrevet: 1.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSV 179 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-84-0505 Dok.: DBJ40191 Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt

Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt Retsudvalget L 71 B - Bilag 9 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 30. april 2007 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2006-801-0009 Dok.: KSE40944 Ændringsforslag til Forslag til lov om

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Letbaner og konstruktiv bestemt hastighed for motorredskaber) Dato: 9. juli 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Jacob Guldborg Rasmussen

Læs mere

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 5. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse.

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselslov for Grønland

Bekendtgørelse af færdselslov for Grønland LBK nr 995 af 26/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-802-0063 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 21. oktober 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

1 of :15

1 of :15 http://www.sparpaafarten.dk/spr3/s1.php?p=99999 1 of 1 02-11-2006 15:15 Kære deltager i Spar på farten For nogle måneder siden udfyldte du et spørgeskema omhandlende dine holdninger til og erfaringer med

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 7 - Offentlig Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0038 Dok.: CHA40098 Besvarelse af spørgsmål nr. 1 af 24. februar 2005 fra Folketingets Retsudvalg

Læs mere

2. november 2015 EM2015/25 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. Vedrørende

2. november 2015 EM2015/25 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland om ændringer til CPR-lov. Afgivet til

Læs mere

UDKAST. Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler om vinteren i det åbne land i Kommuneqarfik Sermersooq

UDKAST. Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler om vinteren i det åbne land i Kommuneqarfik Sermersooq UDKAST Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler om vinteren i det åbne land i Kommuneqarfik Sermersooq I medfør af 6, 7, stk. 2, 9, stk. 1, og 12 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 10.

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

Tillægsbetænkning afgivet af Retsudvalget den 0. maj udkast. Tillægsbetænkning. over

Tillægsbetænkning afgivet af Retsudvalget den 0. maj udkast. Tillægsbetænkning. over Til lovforslag nr. L 71 B Folketinget 2006-07 Tillægsbetænkning afgivet af Retsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven (Befordring af børn

Læs mere

Færdsel - Al færdsel (fl 3-9)

Færdsel - Al færdsel (fl 3-9) Færdsel - Al færdsel (fl 3-9) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 8.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (01/06) 1 BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Forslagets baggrund For motorkøretøjer, der er registreringspligtige i henhold til færdselsloven for Grønland skal der som udgangspunkt svares

Læs mere

Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Qaasuitsup Kommunia.

Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Qaasuitsup Kommunia. Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Qaasuitsup Kommunia. I medfør af Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 10. oktober 2013 fastsættes følgende bestemmelser: Anvendelsesområder

Læs mere

27. april 2015 FM2015/105 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

27. april 2015 FM2015/105 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om pligt til at indhente børneattest (Udvidelse af anvendelsesområde) Afgivet

Læs mere

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86)

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 9.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Markedsudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingslov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Markedsudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingslov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. 24. oktober 2000 EM 2000/22 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Markedsudvalg vedrørende Forslag til Landstingslov om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Afgivet til 2. behandlingen af lovforslaget

Læs mere

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 24. november 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at iværksætte kurser til at uddanne samtalepersoner

Læs mere

Redegørelse fra juli 2009 om konfiskation af motordrevne køretøjer i medfør af færdselslovens 133 a

Redegørelse fra juli 2009 om konfiskation af motordrevne køretøjer i medfør af færdselslovens 133 a Redegørelse fra juli 2009 om konfiskation af motordrevne køretøjer i medfør af færdselslovens 133 a Kilde: Redegørelser fra Rigsadvokaten Emner: færdsel;konfiskation af motorkørertøjer; Offentlig Tilgængelig:

Læs mere

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende () BETÆNKNING afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at arbejde for at få indarbejdet nye retningslinjer for at

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende. i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer) Afgivet til forslagets 2.

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende. i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer) Afgivet til forslagets 2. 30. april 2012 FM20121Sl. BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til lnatsisartutbeslutning om udtalelse til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv

Læs mere

Lov om ændring af færdselslov for Grønland

Lov om ændring af færdselslov for Grønland 1 Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselslov for Grønland (Periodisk syn af registrerede køretøjer) 1 I færdselslov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 26. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 19. oktober 2007 EM 2007/60,61 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg og Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 Sag 325/2009 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Juul, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. marts 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2010-11 Fremsat den 15. december 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Bødeforhøjelser, obligatorisk konfiskation af køretøjer

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

4. november 2008 EM 2008/10 (EM2007/39) BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. Vedrørende

4. november 2008 EM 2008/10 (EM2007/39) BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg Vedrørende Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge. (Hjemmelsbestemmelse til fastsættelse af regler

Læs mere

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 47. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og

Læs mere

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 28. marts 2011 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyre udtalelse til Anordning for Grønland om ikraftsættelse af ændringer af købeloven

Læs mere

Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende

Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2006-801-0009 Dok.: LFA40601 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at

Læs mere

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt C11_1 Højresving forbudt Forbuddet gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet med undertavle. C11_2 Ventresving forbudt Forbuddet gælder kun i det

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Tidspresset under Inatsisartutsamlingerne har i de senere år været stigende, ikke mindst under efterårssamlingerne. Dette vanskeliggør

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 L 54 endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. december 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marie Louise Skibsted

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 Sag 190/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om kørekort til stor knallert og lille motorcykel for 16-årige

Forslag til folketingsbeslutning om kørekort til stor knallert og lille motorcykel for 16-årige 2013/1 BSF 72 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 28. marts 2014 af Kristian Pihl Lorentzen (V), Kim Christiansen (DF) og Villum Christensen (LA)

Læs mere

Traktor. Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25

Traktor. Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25 Færdselsskolen Kim Bille 40 31 25 25 Grundregler m.v. Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således

Læs mere

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: brugstyveri; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 26.6.2002 Status: Gældende Udskrevet: 31.12.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Asger Weber Sagsnr.: 2013-801-0015 Dok.: 991994 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte 11-10-2004 EM 2004/39 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Udkast. Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 78 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdsels- og våbenkontoret Andreas Emil Christensen Sagsnr.: 2010-801-0031 Dok.: AEC41093 Udkast

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. december 2014 Sag 178/2014 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jørgen Thomsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Nykøbing Falster den

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselslov

Bekendtgørelse af færdselslov Bekendtgørelse af færdselslov Herved bekendtgøres færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 26. juli 2000, med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 1316 af 20. december 2000, lov nr. 1318 af 20.

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) LOV nr 479 af 23/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0027 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1047 af 24/10/2011

Læs mere

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2007-2012 Januar 2013 INDHOLD Anmeldelser 2007-2012 Sigtelser 2007-2012 Side 2-8 Side 9-15 Januar 2013 Anmeldelser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Straffeloven

Læs mere

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (7/12)

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (7/12) Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (7/12) BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 L 101, endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 1. marts 2011 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret

Læs mere

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. 11. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til opprioritering

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (3/14)

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (3/14) Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (3/14) BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

Læs mere

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1058 af 04/11/2008 Gældende (Færdselsloven) Offentliggørelsesdato: 06-11-2008 Justitsministeriet Accession A20080105829 Entydig dokumentidentifikation AA004544 Dato for førstegangsindlæggelse 06-11-2008

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartut lov om sprogpolitik. Afgivet til lovforslagets 2. behandling

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 10. august 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Sammenligning af færdselsregler, sanktionsrammer og håndhævelse i EU landene

Sammenligning af færdselsregler, sanktionsrammer og håndhævelse i EU landene Sammenligning af færdselsregler, sanktionsrammer og håndhævelse i EU landene Jesper Mertner, Gruppeleder - trafiksikkerhed og -planlægning, COWI A/S 1 Baggrund og formål EU er i gang med arbejdet med en

Læs mere

Centrale nøgletal. Danmark i alt. Anmeldelser og sigtelser. 1. halvår 2015

Centrale nøgletal. Danmark i alt. Anmeldelser og sigtelser. 1. halvår 2015 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 1. halvår 2015 Danmark i alt For definitionerne af de forskellige kriminalitetsarter se http://politistatistik.dk/definitioner.htm August 2015 INDHOLD Anmeldelser

Læs mere

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at alderspensionister i tilfælde af nære pårørendes

Læs mere

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2008 2895 - transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat vedrørende den sag inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselsloven 1)

Bekendtgørelse af færdselsloven 1) LBK nr 1386 af 11/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. oktober 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-84-0319 Senere ændringer til forskriften LOV nr 716 af 25/06/2010

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 27. april 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landstyret pålægges at sikre, at udviklingshæmmede unge skal kunne tildeles

Læs mere

23. november 2015 EM2015/117 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

23. november 2015 EM2015/117 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende 23. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at der fastsættes regler, som giver virksomheder og myndigheder

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. december 2009 FM 2010/84 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut behandlede på EM 2009/23 et beslutningsforslag om, at ændre afgifterne for indførsel

Læs mere