3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)"

Transkript

1 3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut Mødet er åbnet. Og vi har tre dagsordenspunkter til behandling i dag. Forinden dette, så skal vi lige udtale, at her til den tredje mødedag, så er landsmedlem Otto Jeremiassen fraværende, og det er også blevet godkendt, og det er på baggrund af et nærtstående familiemedlems dødsfald, og på grund af at han er blevet nødt til at rejse. Og vi udtrykker kondolance sammen med ham og hans familie. Og vi er så nok nået til første dagsordenspunkt. Det er Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., og det er Landsstyreformanden der skal fremlægge, og det er 1. behandling.

2 3. mødedag, mandag den 18. september Dagsordenens punkt 26 Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v. (Landsstyreformanden) (1. behandling) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Hans Enoksen, Landsstyreformand, Siumut. Tak. Jeg skal på Landsstyrets vegne fremlægge forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v. Landsstyret fremlægger forslaget, som opfølgning på Landstingets beslutning under forårssamlingen 2006, punkt 56, om at der snarest skulle etableres hjemmel til, at det kommunale udvalg kan afholde telefonmøder. Det er Landsstyrets vurdering, at kommunerne bør sikres fuld adgang til at benytte den moderne teknologi i sit arbejde. Det foreslås derfor, at såvel det kommunale udvalg, som kommunalbestyrelserne gives adgang til at benytte både telefon og andet udstyr. Forslaget har været til høring i KANUKOKA. Og jeg skal henvise til bemærkningerne til lovforslaget. Og det fremgår heraf, at KANUKOKA kan tiltræde den foreslåede ændring. KANUKOKA har i øvrigt foreslået, at møder i bygdebestyrelserne også bør være omfattet af ændringen. Dette forslag er tilgodeset med de gældende regler. Med disse bemærkninger, overlader jeg forslaget til Landstingets velvillige behandling. Tak. Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut

3 Og det var så Landsstyreformanden. Og nu går vi over til partiernes ordførere. Først Agnethe Davidsen, Siumut. Agnethe Davidsen, Siumuts ordfører. Tak. Fra Siumut hilser vi forslaget til landstingslov om ændring af landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser velkommen. Den valgte løsning, med møder ved brug af telekommunikationsteknologier, vil være en god løsning for kommunalbestyrelser og udvalg, og bygdebestyrelserne kan ligeledes benytte sig af den valgte løsning. Da vi fra Siumut har efterlyst en sådan løsning, skal vi herved meddele vor fulde støtte til forslaget. Vi skal ligeledes indstille, at forslaget behandles videre i dens nuværende form. Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut Det var Agnethe Davidsen fra Siumut. Og nu er Lene Knüppel, Demokraterne. Lene Knüppel, Demokraternes ordfører. Demokraterne hilser Landsstyrets forslag om ændring af landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser velkommen. Vi glæder os over Landsstyrets hurtige opfølgning på landstingsbeslutning fra forårssamlingen 2006, om at udvalgsmøder i kommunerne skal kunne afvikles telefonisk, som jeg foreslog dengang. Lovforslaget giver kommunalpolitikere mulighed for at deltage i såvel udvalgsmøder, som i kommunal- og bygdebestyrelsesmøder pr. telefon, video eller lignende. Det er Demokraternes opfattelse, at det foreliggende lovforslag fuldt ud imødekommer kommunernes ønske om, og behov for, øget fleksibilitet i den politiske beslutningsproces. Demokraterne finder det nyttigt, at kommunerne får lejlighed til at afprøve anvendelsen af telekommunikationsmidler i forbindelse med deres mødeaktivitet, forud for en kommende strukturreform. Når styrelsesloven skal revideres, i forbindelse med strukturreformen, er der mulighed for at evaluere disse nye tiltag. Demokraterne undrer sig imidlertid over nogle af de almindelige bemærkninger til

4 lovforslaget. Det drejer sig om bemærkningerne i nr. 4 og i nr. 6. I nr. 4, vedrørende økonomiske og adminitrative konsekvenser for erhvervslivet, fremgår det, at lovforslaget giver mulighed for rationaliseringer og hurtigere sagsbehandling. Det finder Demokraterne er en optimistisk udlægning af lovforslagets konsekvenser og rækkevidde. Det samme gør sig gældende for de almindelige bemærkninger til nr. 6, om administrative konsekvenser for borgerne. Her fremgår det, at lovforslagets gennemførelse kan medføre en bedre borgerbetjening. Til gengæld er Demokraterne overbeviste om, at forslaget kan spare kommunerne udgifter til rejser, ophold m.v., i forbindelse med mødeafholdelse, og at forslagets gennemførelse vil smiddiggøre den politiske beslutningsproces. Med disse bemærkninger, tilslutter Demokraterne sig Landsstyrets forslag, og henviser forslaget til behandling i Landstingets Lovudvalg. Qujanak. Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut Det var Lene Knüppel, Demokraterne. Så er der Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit. Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiits ordfører. Tak. Da vores land er vidt udstrakt, og da de bebyggede steder ligger langt fra hinanden, mener Inuit Ataqatigiit grundlæggende, at benytte sig af det nyeste, tekniske udstyr, uden at forhale processen, såfremt vi i samfundet har mulighed for omkostningsbesparelser. Telefonmøder er blevet en dagligdags foreteelse, og Landsstyret og Landstinget bør have gavn af disse. Møder, i form af videokonference, er påbegyndt, og retsvæsenet i vort land har desuden gode erfaringer med dette udstyr. Utvivlsomt har det grønlandske samfund mulighed for store besparelser, ved at afholde telekonferencer, selv om man ikke fysisk er til stede i mødelokalet. Der kan dermed blive mulighed for besparelser, i forhold til tabt arbejdsfortjeneste, dagpenge, rejser, hotelophold og lignende.

5 Inuit Ataqatigiit støttede grundlæggende grundlaget for lovforslaget, da den debatteredes af Landstinget under forårssamlingen i Vi argumenterede med forhold, som vi allerede havde fremlagt. Under fremlæggelsen af forslaget under forårsmødet i 2006 anbefalede Inuit Ataqatigiit, at Landsstyret skulle udarbejde et lovforslag til efterårsmødet i Det er en glæde for Inuit Ataqatigiit, at Landsstyret har gjort tiltag, for at imødegå denne anbefaling. I de almindelige bemærkninger til lovforslaget fremgår det, at lovforslagets administrative og samfundsmæssige konsekvenser vil afhænge af, i hvilket omfang kommunerne anvender mulighederne for telekommunikationsbaserede møder. Det vil være på sin plads at få oplyst, i hvilket omfang kommunerne benytter sig af muligheden for telekommunikationsbaserede aktiviteter. Der er utvivlsomt kommuner, der benytter sig af de gode muligheder, men der er sikkert også nogle kommuner, som kun i mindre omfang benytter sig af muligheder, hvilket kan skyldes mangel på opkvalificeret personale, til brug af disse udstyr. Undersøgelse af disse forhold bør sikres, og vi vil spørge om Landsstyrets tanker omkring disse forhold. Inuit Ataqatigiit er af enig med KANUKOKA i, at møder i bygdebestyrelser også bør være omfattet af ændringen. I denne forbindelse finder vi det ønskeligt, at sikre bygderne mulighederne omkring telekommunikation. Med disse bemærkninger, giver vi vores støtte til lovforslaget, og overlader den videre behandling til det respektive udvalg. Tak. Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut Det var Olga Poulsen Berthelsen fra Inuit Ataqatigiit. Og nu er det Augusta Salling, Atassut. Augusta Salling, Atassuts ordfører. Tak. Ved at man åbner op for muligheden for telefonisk deltagelse, såfremt enkelte medlemmer af kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser, samt i udvalg under disse, ikke er i stand til at møde fysisk op under møderne, er vi i Atassut ikke i tvivl om, at dette vil betyde smidiggørelse og lettelse for arbejdet. Desuden er vi i Atassut sikre på, at denne ordning vil

6 være med til at forbedre det offentliges borgerservice i kommunerne. Vi regner også med fra Atassut, at der vil blive skabt mulighed for hurtigere behandling af sager, som direkte vedrører enkelte borgere, samt opgaver, der relaterer sig til enkelte borgeres henvendelser. Med disse korte bemærkninger, og med henvisning til vores ordførerindlæg til punkt 56 under Landstingets forårssamling 2006, skal vi fra Atassut meddele, at vi støtter nærværende forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., og indstiller forslaget til vedtagelse i dens nuværende form. Tak. Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut Det var Augusta Salling, Atassut. Og nu er det Anthon Frederiksen fra Kattusseqatigiit Partiiat. Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiats ordfører. Da vi under forårssamlingen, i forbindelse med drøftelse af mulighed for deltagelse i telefonmøder, i forbindelse med kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejde, udtalte Kattusseqatigiit Partiiat sin tilslutning til forslaget, idet forslaget, i henhold til partiets erfaringer, vil forenkle og rationalisere arbejdet. Kattusseqatigiit Partiiat skal derfor udtrykke sin fulde tilslutning til nærværende forslaget, idet forslaget vil bane vejen for forbedring af mødeaktiviteter for kommunalbestyrelser, udvalg og bygdebestyrelser, ved brug af bedre, tekniske udstyr. Og da vi samtidig også må vurdere, at ovennævnte forbedringer også vil være til gang for de fremtidige, øgede samarbejdsrelationer mellem kommunerne, og at mere fleksibel, hurtigere og forenklede kommunikationsmuligheder mellem de folkevalgte, i forbindelse med bestræbelserne på kommunesammenlægninger, også vil være billige for samfundet. Med disse bemærkninger skal jeg, på vegne af Kattusseqatigiit Partiiat, udtrykke min tilslutning til, at forslaget videresendes til 2. behandling i uændret form. Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut Det var så Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiat. Og nu er det Landsstyreformanden.

7 Hans Enoksen, Landsstyreformand, Siumut. Tak. Jeg har ikke længere ord og tale, og jeg takker for den fulde opbakning, som Landstinget gav. Dermed kan kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v. afholde møder, med brug af telekommunikationsudstyr og telefon, og det vil man hermed bane vej for. Og med hensyn til Inuit Ataqatigiits ordførerindlæg, så ved vi ikke helt rigtigt, fra vores sekretariat, i hvor stort omfang dette bliver brugt her i vores land. Men jeg ved, at den bliver brugt i mindre omfang, på enkelte steder. Og med hensyn til den teknologiske udvikling, som for eksempel i flere af Uummannaqs bygder, så afholder man videokonference i forbindelse med møder. Men jeg ved ikke, i hvor stort omfang det bliver brugt i de andre kommuner. Og med hensyn til, om man har mangel på uddannet personale til disse, det ved vi ikke. Men vi kan spørge kommunerne, om de har problemer med udstyret, eller om hvorvidt de er parate til at kunne bruge udstyret, og at den med opfordring til, at den overgår til udvalgsbehandling i sin foreliggende form, så siger jeg tak for jeres opbakning og støtte. Hermed er dette dagsordenspunkt færdig, her ved 1. behandlingen. Og det overgår til Landstingets Lovudvalg, og det vil så blive undersøgt dér, og man vil så vende tilbage til sagen på et senere tidspunkt. Og jeg skal også lige huske det, som jeg skal sige, at vi har fået en hilsen fra Hendes Majestæt Dronningen, og den har ordlyd: At Grønlands Landsting takker jeg for hjertelig tak for jeres hilsen, og ønsker jer held og lykke i det kommende år. Margrethe R. Det var hermed videregivet til jer, til orientering.

8 3. mødedag, mandag den 18. september Dagsordenens punkt 27 Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse om forslag til anordning om ikrafttræden for Grønland om lov om ændring af færdselsloven og pasloven. (Landsstyreformanden) (1. behandling) Mødeledere: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut & Augusta Salling, 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut. Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut Og vi er så nået til dagsordenens punkt 27, Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse om forslag til anordning om ikrafttræden for Grønland om lov om ændring af færdselsloven og pasloven. Og det er ligeledes Landsstyreformanden. Hans Enoksen, Landsstyreformand, Siumut. Tak. Landsstyret har fra Justitsministeriet modtaget forslag til anordning om ikrafttræden for Grønland af paragraf 2 i lov nr. 557 af 24. juni 2005, om ændring af færdselsloven og pasloven. Forslaget, og Justitsministeriets notits hertil, er omdelt til Landstinget. Siden 1. oktober 2004 er der, i kraft af en overgangsregel, ikke opkrævet fuldt gebyr på 150 kr., for udstedelse af børnepas, med alene en rate på 115 kr. Formålet med anordningsforslaget er, at det her i landet, som det er tilfældet i Danmark, ved lov fastsættes, at gebyret for børnepas er 115 kr. Gennemførelse af forslaget vil indebære, at anden rate af gebyret for udstedte børnepas, ikke skal opkræves. Forslaget skal have virkning fra 1. oktober 2004.

9 Pensionister betaler i dag et lavere gebyr end andre voksne. Efter loven, er aldersgrænsen for pensionistbetalingen 67 år. Landsstyret finder det ønskeligt, om denne grænse kan nedsættes til 63 år, for personer som bor her i landet. Dette vil være i overensstemmelse med den almindelige pensionsalder på 63 år, som gælder her i landet. Jeg skal i øvrigt henvise til det omdelte forslag, og notits hertil. På Landsstyrets vegne skal jeg således indstille, at Landstinget godkender, at det meddeles Justitsministeriet, at Grønlands Hjemmestyre tilslutter sig at anordningen udstedes, og således at lovændringen træder i kraft snarest muligt. Landsstyret indstiller samtidig, at Landstinget tilslutter sig at det meddeles Justitsministeriet, at Grønlands Hjemmestyre anmoder om, at aldersgrænsen for pensionisters betaling af gebyrer for pas, nedsættes til 63 år, for personer med bopæl i Grønland. Med disse bemærkninger overlades forslaget til Landstingets velvillige behandling. Tak. Og det var så Landsstyreformanden. Og nu er det partiordførerne. Den første, Agnethe Davidsen, Siumut. Agnethe Davidsen, Siumuts ordfører. Forslaget til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse om forslag til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af færdelsloven og pasloven. Og med hensyn til det, så støtter vi den fra Siumut. Men fra kræver vi, at anordningen træder i kraft med tilbagevirkende kraft, fra 1. oktober 2004, og om at den bliver relevant vurderet i relevant. Og med disse forslag, så indstiller vi at forslaget overgår til vurdering i relevant udvalg, inden 2. behandling. Vi siger tak til Siumuts ordfører. Og nu er det Esmar Bergstrøm, Demokraterne.

10 Esmar Bergstrøm, Demokraternes ordfører. Tak.... om Grønlands Hjemmestyres udtalelse om forslag til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af færdselsloven og pasloven. Demokraterne kan som helhed gå ind for, at pas til børn skal være billigere, end til voksne, som foreslået af Justitsministeriet. Demokraterne kan også tilslutte sig Landsstyrets bemærkning om, at gebyret for pensionister skal gælde for personer over 63 år, i Grønland. Demokraterne kan hermed sige, at vi tilslutter forslaget. Med disse bemærkninger overlader vi forslaget til Landstingets Lovudvalg, til videre behandling. Tak. Vi siger tak til Demokraternes ordfører. Nu er det Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit. Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiits ordfører. Fra Inuit Ataqatigiit, med hensyn til Landsstyrets indstilling om børnebetaling, den går vi ind for. Og man godkender forslaget, således at Grønlands Hjemmestyre ikke midlertidigt har en lovhjemmel, og at det er en anordning der træder i kraft. Efter ikrafttrædelsen vil det koste, at børn vil komme til at kun betale 115 fra 150 kr. Og med hensyn til det andet forslag i den kongelige anordning, det er at pensionister først skal betale 63 år ved pas, og det går vi ind for fra Inuit Ataqatigiit. Fordi pensionistsalderen alderen ellers er 67 i Danmark. Og selv om den almindelige pensionist allerede, ifølge forslaget, er på 63 vil vi påpege, at det vil blive nødvendigt at regulere dette, såfremt Landsstyrets planer om en grænse på 65 år realiseres. Med disse bemærkninger giver vi vores støtte til forslaget. Vi siger tak til Inuit Ataqatigiits ordfører. Nu er det Godmand Rasmussen, Atassut. Godmand Rasmussen, Atassuts ordfører. Til forslaget til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse om forslag til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af færdselsloven og pasloven, har

11 vi fra Atassut følgende bemærkninger. Fra Atassut ser vi det som naturligt, at man vil tilpasse fastsættelse af pasgebyret til børn, til den gældende lovgivning. Derfor kan vi fra Atassut medgive Landsstyret i at meddele Justitsministeriet om, at anordningen kan træde i kraft for Grønland. Derudover medgiver vi fra Atassut, Landsstyrets anmodning til Justitsministeriet om, at man for fastsættelse af pasgebyr til pensionister, bosiddende i Grønland, nedsætter pensionsalderen fra 67 år til 63 år. Inden vi fra Atassut slutter vores korte ordførerindlæg, der tilkendegiver vores støtte til Landsstyrets indstillinger, har vi fra Atassut bemærket, at det forelagte forslag er fremsendt til Landsstyret helt tilbage til sidste år i juni Og på den baggrund vil vi fra Atassut bede Landsstyret om en forklaring på, hvorfor man først nu i dette efterår fremsætter den for Landstinget. Vi siger tak til Atassuts ordfører. Og nu er det Anthon Frederiksen fra Kattusseqatigiit Partiiat. Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit Partiiats ordfører. Jeg har følgende bemærkninger, på vegne af Kattusseqatigiit Partiiat, til forslaget. Aktuelt har Landstinget ingen kompetence, hvad angår ovennævnte love. Og vi kan således ikke komme uden om, at Grønlands Hjemmestyre fortsat tilkendegiver sin mening til forslagets til anordning om ikrafttræden for Grønland. Loven, som allerede blev implementeret i den danske lovgivning i juli 2005, søges indført i Grønland, efter udtalelse til anordning om ikrafttræden. Og når det sker, vil en af konsekvenserne blandt andet være, at børn der ønsker eget pas, får en afgiftsreduktion på 35 kr. Og jeg skal på vegne af Kattusseqatigiit Partiiat i den forbindelse udtale, at vi fuldt ud tilslutter os anbefalingen om, at pensionister, der allerede er fyldt 63 år, får tilsvarende afgiftsreduktion.

12 Jeg skal, med disse korte bemærkninger, udtale min støtte til Grønlands Hjemmestyres udtalelse om forslag til anordning. Vi siger tak til Kattusseqatigiit Partiiats ordfører. Og nu er det Landsstyreformanden, med en besvarelse. Hans Enoksen, Landsstyreformand, Siumut. Tak. Altså, det foregår meget hurtigt. Og den fremlæggelse, det er også meget godt. Og den store opbakning. Her, med hensyn til Siumuts ordførers ordlyd, at med hensyn til om der er noget man skal være parat til, i forbindelse med anordningen træder i kraft med tilbagevirkende kraft, den skal vi undersøge. Men vi skal også udtale, at den overgår til udvalgsbehandling. Men de siger, at vi vistnok ikke kommer til at møde nogle problemer. Og med hensyn til det som Inuit Ataqatigiit har nævnt, at man tager udgangspunkt i 67 år, at den bliver nedsat til 63 år, såfremt Landsstyrets forslag bliver godkendt, at den kommer op på 65 år. Så mener henstiller fra Landsstyrets side. Og med hensyn til at man fra Atassut fuldt ud støtter forslaget, så vil man gerne vide, hvorfor den bliver behandlet så sent, når den har været sendt til behandling allerede i Det er korrekt, at den har været sendt fra Justitsministeriet. Men man har så bedt om, at den bliver returneret således, at den skal rettes til. Og det er først at den er blevet rettet til, at vi først her har fremlagt til Landstinget. Det er ikke med vilje, at vi har lavet en forhaling. Det er Justitsministeriets ønske, som vi så har effektueret, med hensyn til at den bliver udsat. Men jeg er glad for, at der er fuld opbakning til disse. Og med hensyn til disse forspørsmål, så vil vi komme med et uddybende svar til udvalget. Og det er så det, vi skal henholde os til, i forbindelse med beslutningen. Vi siger tak til Landsstyreformanden. Da der ikke er flere der har bedt om ordet, så er vi

13 færdige med forslaget. Og det overgår til behandling i Landstingets Lovudvalg, inden 2. behandling. Dermed er dagsordenens punkt 27 færdigbehandlet. Og nu er det punkt 47, Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til lov om ændring af færdselsloven for Grønland. Og det er så Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer. Værs'go.

14 3. mødedag, tirsdag den 19. september Dagsordenens punkt 47 Forslag om beslutningsforslag om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til lov om ændring af færdselsloven for Grønland. (Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer) (1. behandling) Mødeleder: Jørgen Wæver Johansen, Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer, Siumut. I 1966 fik Grønland sin første færdselslov, som i 1992 blev afløst af en ny færdselslov, der har været gældende, uændret, siden da. Baggrunden for det foreliggende forslag til lov om ændring af færdselsloven er dels at skabe overensstemmelse mellem den nuværende, trafikale virkelig, med langt flere motorkøretøjer på vejene, i forhold til i 1992, og dels at indføre en række nye tiltag og initiativer, for at øge færdselssikkerheden. Jeg vil i det følgende opridse hovedelementer i det foreliggende forslag til lov om ændring af færdselsloven. For det første, spirituskørsel. Ud fra færselssikkerhedsmæssige hensyn, ændres promillegrænsen for spirituskørsel ved foreliggende lovforslag fra 1,2 til 0,5, og samtidig afskaffes begrebet promillekørsel. Der indføres endvidere en række skærpede sanktioner for spirituskørsel, i forhold til den nuværende færdselslov. Eksempelvis adgang til konfiskation af motordrevne køretøjer, i forbindelse med spirituskørsel. For det andet, snescootere. Politimesteren i Grønland skønner, at der er ca snescootere

15 i Grønland, og at en stor del af disse køretøjer anvendes i byområder. Politimesteren har oplyst, at snescooterkørsel i stigende grad giver anledning til gener i byområder, hvor der navnlig er tale om unge personers uforsvarlige og hensynsløse kørsel, herunder kap- og væddeløbskørsel. Det foreliggende lovforslag søger at komme dette problem til livs, ved at hæve alderskravet for førere af snescootere fra 16 til 18 år. Alderskravet foreslås endvidere gældende for hele færdselslovens område, således at den tvivl loven i dag kan give anledning til, om forståelse af udtrykket byområde, undgås. For det tredje, sikkerhedsseler. Hastighedsgrænsen er, siden den nuværende færdselslovs indførelse i 1992, flere steder blevet hævet fra 40 til 60 kilometer i timen. Hertil kommer, at der ifølge Rådet for større færdselssikkerhed, det er noget med særdeles vægtige grunde til at anvende sikkerhedsseler, også ved kørsel ved lave hastigheder. Bilisters ulykkesrisiko er således størst i byer, ligesom sikkerhedsselen har størst effekt, netop ved lave hastigheder. Ved det foreliggende forslag indføres selepligt. Det imødekommer dermed landstingsmedlem Marie Fleischers forslag, om indførelse af selepligt, som blev 1. behandlet på Landstingets vintersamling i år. Indførelse af lovforslaget giver dog samtidig mulighed for, at justitsministeren kan fastsætte regler om, at disse personer fritages for pligten til at anvende sikkerhedsudstyr, på linie med de tilsvarende danske regler. For det fjerde, styrthjelme. En snescooter kan, i henseende til vægt, motorstørrelse og hastighed, sammenlignes med en motorcykel. Det foreliggende lovforslag indebærer, at kravet om anvendelse af styrthjelm, for førere af motorcykler og knallerter, udvides til også at omfatte førere af snescootere. Samtidig udvides kravet om, at passagerer over 15 år, på en motorcykel, skal anvende styrthjelm under kørslen, til også at omfatte passagerer på snescootere og knallerter. For det femte, bøder. De nuværende bøder i færdselssager er på en række områder så lave, at det ikke længere kan antages, at have nævneværdig indvirkning på trafikanters adfærd. Endvidere er færdselslovens område kendetegnet ved, at der, set i forhold til overtrædelser af anden særlovgivning, er tale om et meget betydeligt antal lovovertrædelser.

16 Langt de fleste overtrædelser af færdselsloven afgøres administrativt, ved bødeforlæg, og bliver derfor ikke forelagt domstolene. Disse forhold taler for klare og enkle regler, der sikrer at borgere bliver behandlet ensartet, og at administrationen er let håndterlig. På den baggrund indfører det foreliggende lovforslag en ny ordning, og forenkling af bødefastsættelsen. Der vil være tale om en ordning, som indebærer forhøjelse af de mindre bøder, så den laveste bødetakst, som udgangspunkt, vil være 500 kr. Endvidere vil bøder for flere, samtlige overtrædelser af færdselslovgivningen blive sammenlagt, uden reduktion. For det sjette, føreretsfrakendelse. Med henblik på at fremme gennemskueligheden af reglerne om førerretsfrakendelse, indføres der en mere systematisk udformning af reglerne om betinget og ubetinget frakendelse af førerretten. Herudover indebærer den foreliggende lovforslag, indførelse af betinget førerretsfrakendelse, ved overtrædelse af den gældende hastighedsgrænse, med mere end 60 procent. For det syvende, konfiskation. I den nuværende færdselslov for Grønland, findes der ikke regler om konfiskation af motordrevne køretøjer. Idet Politimesteren i Grønland har fundet det ønskeligt, at det fremover vil blive muligt at foretage konfiskation af motordrevne motorkøretøjer, for at forebygge yderligere overtrædelser af loven, indføres det ved foreliggende lovforslag. For det ottende, øvrige ændringer. Udover de ovennævnte ændringer, foreslås en række ændringer af færdselsloven for Grønland, som er inspireret af tilsvarende bestemmelser i den danske færdselslov. Det drejer sig om indførelse af en regel om særlig hensyntagen til busser ved stoppesteder, indførelse af krav om obligatorisk kørelys, forbud mod brug af håndholdt mobiltelefon under kørslen, udvidelse af muligheden for at afgøre sager ved bødeforlæg, ny regel om foranstaltning m.v., ved ændret regulering, og indførelse af en særlig regel angående personer med handicap. Endvidere foreslås der, ved loven, gennemført en ajourføring af reglerne om erstatning og forsikring. I forbindelse med høringen af nærværende forslag, blev der gjort opmærksom på, at de skærpede regler for kørsel af snescooter, brug af sikkerhedsudstyr, som styrthjelme og sikkerhedsseler, vil være vanskelige at opretholde. I forlængelse af dette, er det Landsstyrets vurdering, at der samlet set er tale om indførelse af en række nye initiativer og tiltag, som umiddelbart betragtet, påfører politiet yderligere opgaver, i forhold til i dag.

17 Landsstyret skal derfor understrege, at indførelse af nye regler på færselsområdet, ikke i sig selv skaber en øget færdselssikkerhed, men at denne i væsentlig grad skabes, og fastholdes, ved en kontinuerlig bevågenhed omkring håndhævelse af færdselsloven. Det er derfor afgørende, at den danske stat afsætter de nødvendige ressourcer til håndhævelse af nærværende lovgivning, idet manglende håndhævelse vil svække borgernes retsfølelse, og anspore en yderligere overtrædelse af anden lovgivning. Dette kan være belastende for retsbevidstheden, for samfundet i almindelighed, og for den enkelte borger i særdeleshed. I modsat fald, kan der ske en bevægelse hen imod en tilstand, hvor den enkelte borger ikke følger det nødvendigt at overholde færdselsloven, og dermed, i værste fald, en svækkelse af færdselssikkerheden. Med andre ord, kan manglende håndhævelse føre til det modsatte af intentionen med færdselsloven. Vi skal huske på, at færdselslovens bestemmelser om at optræde hensynsfuldt, og udvise agtpågivenhed, er en grundregel for, hvorledes vi opfører os overfor hinanden i trafikken, og dermed også har afsmittende virkning på, hvorledes vi opfører os overfor hinanden i andre henseender. Med disse bemærkninger, overlader jeg forslag til landstingsbeslutning om lovforslag til lov om ændring af færdselsloven for Grønland, til Landstingets velvillige behandling, idet Landsstyret skal indstille, at det meddeles Justitsministeriet, at Grønlands Hjemmestyre kan tiltræde den foreslåede udformning af forslag til lov om ændring af færdselsloven for Grønland, ud fra en forudsætning om, at øget færdselssikkerhed skabes ved at færdselsloven håndhæves. Ligeledes skal Landsstyret indstille, at det meddeles Justitsministeriet, at ministeriet i den grønlandske udgave af loven, anvender de sproglige termer, der er almindeligt anvendte i Grønland. Tak. Vi siger tak til Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur. Og nu går vi videre til partiernes ordførere. Først er det Agnethe Davidsen, Siumut. Agnethe Davidsen, Siumuts ordfører.

18 Tak. Forslaget om beslutningsforslag om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til lov om ændring af færdselsloven for Grønland, som indeholder en lang række tilpasninger, hilses velkomment af Siumut. Flere krav, som Siumut har ønsket i flere år, er medtaget i nærværende lovforslag, således at disse kommer med i den nye lovgivning, her kan eksempelvis nævnes vore meldinger omkring anvendelsen af snescootere. Fra Siumut finder vi det nødvendigt med lignende løbende tilpasninger af færdselsloven. Her i landet er der flere byer, med en større udvikling af vejnettet, med det til følge, at mængden af køretøjer også forøges tilsvarende. Dette har vi kunne se eksempelvis i Nuuk, Sisimiut og Ilulissat. I nærværende forslag er der en lang række mærkbare ændringer, som vil have indflydelse på vores hverdag. Derfor skal vi indstille, at forslaget sendes til vurdering i relevant landstingsudvalg, inden 2. behandlingen. Vi siger tak til Siumuts ordfører. Nu er det Esmar Bergstrøm, Demokraterne. Esmar Bergstrøm, Demokraternes ordfører. Tak. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til lov om ændring af færdselsloven i Grønland. Demokraterne er af den mening, at trafiksikkerhed er meget vigtig. At der i fremtiden skal bruges sikkerhedsseler, tager vi som en selvfølge, og derfor har Demokraternes landstingsmedlem Marie Fleischer, der også tidligere fremsatte forslag herom. Demokraterne hilse det på den baggrund velkomment, at Landsstyret har taget Demokraternes politik på området til sig. At man ikke må være påvirket af alkohol, er selvfølgelig også en absolut selvfølge. Demokraterne mener desuden, at der bør indføres krav om registrering af snescootere og knallerter, således at nummerplader sættes på snescootere, at førere af snescootere skal være over 18 år, og at der skal være krav om styrthjelme, når man kører snescootere.

19 Dumpere, gummigeder og andet entreprenørmateriel, som bruger vejene, bør ligeledes være registrerede og have nummerplader. Dermed kommer de også til syn, og skal betale vægtafgifter, ligesom alle andre brugere af vejene. Demokraterne mener derudover, at det vil være formålstjenligt at gøre det legalt, at have tidsbegrænsede parkeringsarealer, og krav om parkeringsskive i bilerne, i de byer hvor der findes sådanne zoner. Demokraterne er ligeledes af den opfattelse, at der i færdselslovens paragraf 59 bør indføres en bestemmelse, på lige fod med den danske færdselslov, således at føreren skal frakendes retten til at føre et motordrevet køretøj betinget, hvis føreren indenfor en periode af tre år har gjort sig skyldig i tre forhold, der ikke i sig selv medfører frakendelse af førerretten. Der kan her være tale om kørende, der er til fare eller ulempe for andre i sving, og til fare, ved igangsætning fra vej, uforsvarlige overhalinger, chikane af overhalende køretøjer, overhaling i, og ved, fodgængerfelt, kapkørsel på vej, kørsel uden sikkerhedssele og hastighedsovertrædelser. Denne bestemmelse er det, som man i Danmark populært kalder klip i kørekortet. En sådan foranstaltning vil være et klart incitament til at overholde færdselsloven. Demokraterne er enige med Landsstyret i, at vi har brug for flere folk i politiets tjeneste. Vi kan ikke komme uden om, at politiet er nødsaget til at prioritere i de opgaver de har. Således har bilisternes færdselsovertrædelser ikke højeste prioritet. Det har derimod de mange, personfarlige sager. Og sådan skal det også være. Som det sidste, ønsker Demokraterne at der i loven tilføjes følgende: Er der i forbindelse med vejen anlagt cykelsti, hvor færdsel i begge retninger er tilladt altså en dobbeltrettet cykelsti, må kørerne ikke svinge til venstre, før det kan ske, uden ulempe for cyklister og knallerkørere, der kører ligeud. Det samme gælder ved svingning til højre, og for modkørende cyklister og knallertkørere. Med disse bemærkninger sender Demokraterne forslaget til viderebehandling i udvalget for boliger og infrastruktur. Qujanak.

20 Vi siger tak til Demokraternes ordfører. Nu er det Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit. Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiits ordfører. Det er en glæde for Inuit Ataqatigiit, at Landsstyret foreslår en fornyelse af færdselsloven, idet vi anser det for væsentligt, at færdsel på vejene tilpasses dagens forhold. Vi anser det for værende på sin plads, at nedsætte den øvre promillegrænse for spirituskørsel fra 1,2 til 0,5. Men vi vil stille spørgsmålstegn ved konfiskation af motordrevne køretøjer, i forbindelse med spirituskørsel. Hvis motordrevne køretøjer for eksempel ejes af et ægtepar, er det ikke på sin plads at et bestemt menneske gives et ansvar, i forhold til et andet menneskes gerninger. Inuit Ataqatigiit har betænkeligheder overfor dette forhold. En person, som har forfejlet, skal selv drages til ansvar overfor sine fejl. Vi er desuden betænkelige ved at hæve aldersgrænsen for førere af snescootere fra 16 til 18 år. Begrundelsen herfor er, at åriges mulighed for deltagelse i fiskeri vil begrænses åriges mulighed for udøvelse af skiaktiviteter vil begrænses årige familiemedlemmer i fåreholderfamilier vil blive ramt. Inuit Ataqatigiit mener, at de tydelige, eller som de strenge sanktioner, også kan blive gjort gældende over de årige. Det foreslås således i lovforslaget, at bødesanktionerne vil blive gjort strengere. Inuit Ataqatigiit støtter bestemmelsen om brug af sikkerhedsseler, idet sikkerhedskravet derigennem bliver gjort strengere. Vi støtter kravet om styrthjelme fuldt ud. Vi støtter forslaget om, at den laveste bødetakst, som udgangspunkt, vil være 500 kr. Med disse bemærkninger, henviser vi det videre arbejde til Lovudvalget. Vi siger tak til Inuit Ataqatigiits ordfører. Og nu er det Godmand Rasmussen, Atassut. Godmand Rasmussen, Atassuts ordfører. Vi skal fra Atassut knytte følgende bemærkninger til nærværende forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til lov om ændring af

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

4. november 2007 EM 2007/10 FM 2007/24 EM 2006/47

4. november 2007 EM 2007/10 FM 2007/24 EM 2006/47 4. november 2007 FM 2007/24 EM 2006/47 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Lovudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til forslag til lov om ændring af færdselsloven

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

5. november 2011 EM2011/89 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

5. november 2011 EM2011/89 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for afskaffelse af det gældende forbud mod indførsel af motorcykler. Afgivet til

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 8.mødedag, tirsdag den 7. oktober 2008. Dagsordenens punkt 137 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at bane vejen for vandforsyning gennem vandvinding af grundvand. (Landstingsmedlem

Læs mere

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab)

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 Punkt 34 Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering. (Medlem af Inatsisartut, Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit) Mødeleder:

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, forelægger sagen, vær så god.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, forelægger sagen, vær så god. 24. mødedag, mandag den 24. november 2008. Dagsordenens punkt 131 Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at udarbejde for, at der tilrettelægges en ordning à la sygesikring, for at

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

11. mødedag, fredag den 10. marts 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for Dagsordenen (Landstingets Formandskab)

11. mødedag, fredag den 10. marts 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for Dagsordenen (Landstingets Formandskab) 11. mødedag, fredag den 10. marts 2006, kl. 13:00 Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for Dagsordenen (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Efter anmodning fra Finansudvalget foreslås 2.behandlingen af tillægsbevillingsloven under punkt 10 fremrykket fra den 16. maj til den 9. maj 2006.

Efter anmodning fra Finansudvalget foreslås 2.behandlingen af tillægsbevillingsloven under punkt 10 fremrykket fra den 16. maj til den 9. maj 2006. 6. mødedag, tirsdag den 02. maj 2006, kl. 13:00 Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig ændring af lov for Grønland om visse spil. (Naalakkersuisoq for Finanser

Læs mere

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 16. mødedag, onsdag den 5. november 2008. Dagsordenens punkt 82 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der har til opgave, inden forårssamlingen 2009,

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015 Administrativ oversigt over taletider 2015 Revideret marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Forslag til Inatsisartutlov....6 2.1. Lovforslag fra Naalakkersuisut... 6 2.2. Lovforslag fra Medlem

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Asger Weber Sagsnr.: 2013-801-0015 Dok.: 991994 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingslov nr. 22 af 18. december

Læs mere

13. mødedag, onsdag den 11. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

13. mødedag, onsdag den 11. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 13. mødedag, onsdag den 11. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 Punkt 42 Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at fastsætte en dato på en national ligestillingsdag i Grønland. (Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen,

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingsloven om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser

Læs mere

8. mødedag, onsdag den 29. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

8. mødedag, onsdag den 29. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 8. mødedag, onsdag den 29. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab,

Læs mere

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«.

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«. Lovforslag nr. L 179 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ministerens navn rettet Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven (Skærpet

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 21. mødedag fredag den 13. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Inatsisartuts Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

13. mødedag, tirsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 6

13. mødedag, tirsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 6 13. mødedag, tirsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 6 Forslag til Landstingslov om Grønlands Råstoffond. (Landsstyremedlem for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) (2. behandling) Mødeleder: Nu

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. juli 2010 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-801-0027 Dok.: HAA40808 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat Bygdebestyrelsen Arsuk Referat Referat den 11. juni 2014 kl. 14.00 Medlemmer Formand, Jørgen Christensen (Siumut) Niels Peter Mikaelsen (Siumut) Ejnar Jakobsen (Inuit Ataqatigiit) 1. Dagsorden Afgørelse:

Læs mere

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL FRA 2015 ER DER INDFØRT EN ALKOLÅSORDNING SOM SUPPLEMENT TIL DE EKSISTERENDE SANKTIONER FOR SPIRITUSKØRSEL Du er omfattet af alkolåsordningen, hvis du har fået frakendt førerretten

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 15. mødedag, onsdag den 18. april 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

2. behandlingen af punkterne 18 og 26, er rykket til behandling fra den 17. oktober til den 26. november.

2. behandlingen af punkterne 18 og 26, er rykket til behandling fra den 17. oktober til den 26. november. 1 10. mødedag, torsdag den 9. oktober 2008, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Dagsordensredegørelse (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Tiende mødedag, torsdag den 9. oktober, er åben. I dag er der kun

Læs mere

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 14. februar 2006 VM 2006/8 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landstingsloven om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. blev vedtaget under EM

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

Afvikling af køreprøver i perioden op til ikrafttræden af de nye regler om kørekort den 19. januar 2013

Afvikling af køreprøver i perioden op til ikrafttræden af de nye regler om kørekort den 19. januar 2013 Rundskrivelse Til samtlige politikredse 4. december 2012 J.nr. 2012-9040-173 KSM/BAE + bilag NATIONAL BEREDSKABS- CENTER Juridisk Sekretariat Ejby Industrivej 125-135 2600 Glostrup (Kun Polnet) Afvikling

Læs mere

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut. 10. mødedag, onsdag den 10. oktober, 2007 kl. 13:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 17. mødedag, onsdag den 4. november 2009 kl. 11:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Mødet

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

Så er det følgende dagsordenspunkter til behandling for i dag:

Så er det følgende dagsordenspunkter til behandling for i dag: 18. mødedag, torsdag den 13. maj 2008 kl. 10.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand,

Læs mere

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain,

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain, Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Miljø Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her Formand Agathe Fontain Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

Sammenligning af færdselsregler, sanktionsrammer og håndhævelse i EU landene

Sammenligning af færdselsregler, sanktionsrammer og håndhævelse i EU landene Sammenligning af færdselsregler, sanktionsrammer og håndhævelse i EU landene Jesper Mertner, Gruppeleder - trafiksikkerhed og -planlægning, COWI A/S 1 Baggrund og formål EU er i gang med arbejdet med en

Læs mere

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2007-2012 Januar 2013 INDHOLD Anmeldelser 2007-2012 Sigtelser 2007-2012 Side 2-8 Side 9-15 Januar 2013 Anmeldelser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Straffeloven

Læs mere

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE. Koalitionsaftale om implementering

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE. Koalitionsaftale om implementering FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE Koalitionsaftale om implementering Siumut - Inuit Ataqatigiit - Atassut har i forbindelse med koalitionsaftalen aftalt følgende implementeringsplan for tiltag i de enkelte landsstyreområder.

Læs mere

Valg til INATSISARTUT

Valg til INATSISARTUT Valg til INATSISARTUT Indhold 1 Valgets grundprincipper.... 4 2 Udskrivelse af valg... 6 3 Hvem kan stille op, hvem kan stemme... 10 4 Valglister og valgkredse.... 16 5 Konstituering.... 24 6 Oversigt

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Dato: 9. oktober 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1314376 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændret aldersgrænse for

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 19. mødedag tirsdag den 10. november 2009 kl. 13.00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Josef

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt.

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut Allattoqarfiat Ingerlatseqatigiiffinnut Allattoqarfik Landsstyrets Sekretariat Bestyrelsessekretariatet ATASSUT s Landstingsgruppe

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. december 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ministeriet for sundhed og forebyggelse Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring) - høringssvar takker for muligheden for

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed

Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 18. januar 2013 Nyt europæisk kørekort skal give større sikkerhed, tryghed og mere fri bevægelighed Den 19. januar bliver der indført et nyt europæisk kørekort som

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Bilag 37 Offentligt Til lovforslag nr. L 42 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kalaallit Nunnaanni Inatsisartut Grønlands Landsting Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER Vedr.: Spørgsmål vedr. Lejer

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck

Trafiksikkerhedspolitik i Falck Trafiksikkerhedspolitik i Falck Indholdsfortegnelse Indledning 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004 Inatsisartut Aningaasaqarn e r m u t ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 6. april 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00022 Orientering

Læs mere

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff Ankenævnet AN-2011-1927 Ulovlig indikationsangivelse Ankenævnets sagsnr.: AN-2011-1927 Afgørelsesdato: 23. november 2011 Ankenævn: Klageemne: Klager: Indklagede: Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange

Læs mere

ATASSUT EM 2008/65-1 Augusta Salling 26.09.2008

ATASSUT EM 2008/65-1 Augusta Salling 26.09.2008 ATASSUT INATSISARTUNI ATASSUT I LANDSTINGET ATASSUT EM 2008/65-1 Augusta Salling 26.09.2008 Forslag til landstingsfinanslov for 2009. (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Vort lands

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 8. mødedag, mandag den 26. april 2010, kl. 13.00 Dagsordenspunkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Formandskabet for Inatsisartut) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Læseplan for emnet færdselslære

Læseplan for emnet færdselslære Læseplan for emnet færdselslære Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Trafikal adfærd 4 Ulykkeshåndtering 5 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin 6 Trafikal adfærd 6

Læs mere