Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 19. august Mødetidspunkt: 15:00-16:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 19. august Mødetidspunkt: 15:00-16:00"

Transkript

1 Varde Kommune Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 19. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Mødelokale 6, BCV Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Poul Rosendahl, Niels Haahr Larsen, Claus Bagger, Gitte M. Beck Svend Erik Larsen Ella Weinreich

2 Varde Kommune Beredskabskommission Indholdsfortegnelse Side 18. Godkendelse af dagsorden Sammenlægning af beredskaberne i Fanø, Varde og Esbjerg Kommuner Besparelser i Varde Kommunes redningsberedskab Beredskabschefen orienterer - august Eventuelt...44 Bilagsliste...45 Underskriftsblad...46 Side 35

3 Varde Kommune Beredskabskommission Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 5852 Sagsid.: 07/383 Initialer: ELWE Åben sag Beslutning Beredskabskommission den Fraværende: Svend Erik Larsen Godkendt. Side 36

4 Varde Kommune Beredskabskommission Sammenlægning af beredskaberne i Fanø, Varde og Esbjerg Kommuner Dok.nr.: 5890 Sagsid.: 12/15501 Initialer: sufa Åben sag Sagsfremstilling Byrådene i Fanø, Varde og Esbjerg Kommuner besluttede primo 2014 at undersøge mulighederne for at sammenlægge de 3 kommuners beredskaber. Herunder blev rammerne for arbejdet fastlagt. Denne beslutning er blevet forstærket af, at KL og regeringen i forbindelse med deres aftale om kommunernes økonomi for 2015 har besluttet, at der fra den 1. januar 2016 højst må være 20 beredskabsenheder baseret på kommunale samarbejder. Siden har en styregruppe og 7 arbejdsgrupper hver med repræsentanter fra de 3 kommuner været i gang med at udarbejde et beslutningsgrundlag. Beslutningsoplægget behandles i de 3 beredskabskommissioner og derefter i de politiske udvalg og byrådene i august/september Direktionerne i de 3 kommuner har behandlet et foreløbigt dagsordenspunkt og godkendt retningen for sammenlægningen af de 3 beredskaber. Arbejdet i de 6 faglige arbejdsgrupper har vist, at udfordringerne ved en sammenlægning ikke er større, end at den fremtidige ledelse af et sammenlagt beredskab kan håndtere dem, men at der er nogle forhold, der vil kræve en særlig fokus fra ledelsesmæssig side. I forhold til organiseringen er det en præmis, at der oprettes 1 samlet beredskabskommission. Det foreslås, at hver kommune udpeger 2 repræsentanter til kommissionen, hvoraf borgmesteren er den ene. Formanden for kommissionen vælges blandt borgmestrene for en kommunal valgperiode. Repræsentanterne skal udpeges af kommunerne således, at de kan tiltræde den 1. januar Det foreslås, at der nedsættes en bestyrelse for det kommende selskab. Bestyrelsen består af 1 ledelsesrepræsentant fra hver af kommunerne. Styregruppen peger på, at det bliver Søren Lück Madsen, Fanø Kommune, Ivar Sande, Varde Kommune og Søren Abildtrup, Esbjerg Kommune med Søren Abildtrup som formand. Når der er valgt en formand for kommissionen, vælges formanden for bestyrelsen fra samme kommune. Der lægges op til, at de tre kommuners Økonomiudvalg udpeger en beredskabschef og viceberedskabschef, og at denne beslutning træder i kraft i forbindelse med byrådenes endelige beslutning om sammenlægning. Bestyrelsen udarbejder stillingsbeskrivelser for beredskabschefen og viceberedskabschefen. Der er blevet udarbejdet forslag til vedtægter for det sammenlagte beredskab. Det foreslås, at Varde Kommune fremover varetager lønservice, økonomi og HR opgaver og Esbjerg Kommune varetager IT og jura for beredskabet. Beredskabet betaler selv for anskaffelser, ellers betaler beredskabet ikke for udførelse af disse opgaver. Side 37

5 Varde Kommune Beredskabskommission Risikostyring i Varde varetages af kommunens Økonomiafdeling, mens den i Esbjerg varetages af beredskabet. Alle de nuværende medarbejdere i de 3 beredskaber vil blive tilbudt at blive virksomhedsoverdraget. De 3 beredskabers medarbejdere er blevet varslet om sammenlægningen inden den 1. juli Retsgrundlag Beredskabslovgivningen Virksomhedsoverdragelsesloven Økonomi Selskabets budget for 2015 er de 3 nuværende beredskabers budget for 2015 Kr. Fanø Varde Esbjerg I alt Budget % fordeling 7,0 34,2 58,8 100,0 Den procentvise fordeling af Budget 2015 foreslås som udgangspunkt at udgøre den udgiftsmæssige fordelingsnøgle mellem de 3 kommuner. Det foreslås, at fordelingsnøglen tages op til revision efter regnskabsafslutningen for Fanø og Varde Kommuner har ikke medtaget ejendomsudgifter til administrativt personale i budgettet, mens Esbjerg allerede har besluttet reduktioner i kommunens budget til beredskabet for 2016 og Det foreslås, at der ses bort fra de manglende budgetbeløb fra Fanø og Varde, mens Esbjergs bidrag til selskabet formindskes med hhv kr. i 2016 og kr. i Der ligger en forventning om en effektivisering af beredskabsområdet i økonomiaftalen for 2015 mellem regeringen og KL på 225 mio. kr., når den fuldt ud indfaset. I fald den samlede effektivisering føres ud i livet, vil det betyde en meget stor reduktion i beredskabets budget. Alle tre kommuner har valgt at tilpasse effektiviseringsforventningerne, og på den baggrund indstilles følgende reduktion i det nye selskabs budget 2015: Fanø Kommune: kr. Varde Kommune: kr. Esbjerg Kommune: kr. (beregnet på baggrund af Lov om cirkulæreprogrammet). I alt kr. Etableringsudgifter i forbindelse med sammenlægningen af de 3 beredskaber findes indenfor beredskabets almindelige budget. Det skal i den forbindelse nævnes, at 59 % af de 3 nuværende beredskabers budget går til betaling af kontrakter med Falck A/S om brandslukning m.m. Kommende ændringer af selskabets budget skal besluttes i enighed af de 3 byråd. For de brandstationer kommunerne i dag betaler for udenfor beredskabernes budget, skal den enkelte kommune også betale for fremover. Side 38

6 Varde Kommune Beredskabskommission Høring Arbejdet med sammenlægning af de 3 beredskaber har været behandlet i de 3 beredskabers MED-udvalg Bilag: 1 Åben Forslag til vedtægter /14 Anbefaling Det indstilles til beredskabskommissionerne i Fanø, Varde og Esbjerg Kommuner, at det indstilles til Byrådene, at forslag til vedtægter for beredskabet godkendes, at Borgmesteren og en repræsentant fra byrådet udpeges af hvert byråd til beredskabskommissionen, at der nedsættes en bestyrelse for beredskabet. Hver kommune udpeger en ledelsesrepræsentant til bestyrelsen, at den relative udgift mellem de 3 kommuner i Budget 2015 anvendes som fremtidig fordelingsnøgle, at fordelingsnøglen tages op til revision efter regnskabsafslutningen for 2016, at der ses bort fra Varde og Fanø kommuners manglende ejendomsudgifter i beredskabernes budgetter, og selskabets budget nedskrives med Esbjergs besluttede besparelser, at de beskrevne overordnede rammer for både den midlertidige og den endelige organisering godkendes, at de tre kommuner fremover varetager en række støttefunktioner for selskabet, at tidsplanen for sammenlægningen godkendes, at Selskabets navn er: Sydvestjysk Brandvæsen. Beslutning Beredskabskommission den Fraværende: Svend Erik Larsen Anbefalingen blev godkendt med følgende bemærkninger, at det indstilles til Byrådet, at i forslag til vedtægter for beredskabet, kapitel 4, 4 ændres teksten til: Derudover har en repræsentant fra de kommunalt ansatte deltidsbrandmænd og en repræsentant fra entrepriseberedskabets deltidsansatte brandmænd og en repræsentant for de frivillige hver en plads i beredskabskommissionen som observatører, at Kjeld Anker Espersen udpeges af Varde Byråd til beredskabskommissionen at Ivar Sande udpeges som ledelsesrepræsentant for Varde Kommune til bestyrelsen Side 39

7 Varde Kommune Beredskabskommission Besparelser i Varde Kommunes redningsberedskab Dok.nr.: 5920 Sagsid.: 12/14162 Initialer: sufa Åben sag Sagsfremstilling I forbindelse med Regeringens analyse af strukturen i de danske redningsberedskaber har KL og Regeringen indgået aftale om, at der fra den 1. januar 2016 højst må være 20 beredskabsenheder i Danmark. Som bekendt arbejder Esbjerg, Fanø og Varde sammen om en løsning i et samlet selskab. Det indgår i aftalen mellem KL og Regeringen, at der ved sammenlægningerne skal spares penge. Det kommunale bloktilskud nedreguleres fra 2015, og der er enighed om, at det vil være muligt at frigøre penge fra moderniseringspuljen. Besparelserne på landsplan fremgår af notat dok Forvaltningens vurdering I forlængelse af tidligere behandlet sag Sammenlægning af beredskaberne er der i forvaltningen kigget på mulighederne for besparelser på redningsberedskabets budget i Varde Kommune. Vurderingen er, at der i forbindelse med gennemførelse af én samlet risikobaseret dimensionering for de tre kommuner er mulighed for besparelser. Økonomi Der er senest fra Esbjerg Kommunes direktion lagt op til, at der spares 4 % på Esbjergs budget fra 2016 og frem. Det foreslås således, at Varde Kommune på tilsvarende måde reducerer budgettet med 4 % fra 2016 og frem, hvilket svarer til ca. 0,5 mio. kr. Bilag: 1 Lukket Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at redningsberedskabets budget reduceres med 4 % fra 2016 og frem. Beslutning Direktionen den Fraværende: Ingen Fremsendes med anbefaling til behandling i Beredskabskommissionen og Økonomiudvalget. Beslutning Beredskabskommission den Fraværende: Svend Erik Larsen Side 40

8 Varde Kommune Beredskabskommission Anbefalingen blev godkendt. Side 41

9 Varde Kommune Beredskabskommission Beredskabschefen orienterer - august 2014 Dok.nr.: 5859 Sagsid.: 12/15501 Initialer: sufa Åben sag Sagsfremstilling 1. Driftsrapport fra Falck for 2. kvartal Der har i første halvår af 2014 været i alt 167 udrykninger i Varde Kommune. Heraf er de 15 indsatsledereftersyn, hvor kun indsatsleder kaldes i første omgang. Falck har således assisteret ved 152 indsatser i perioden. Indsatserne fordeles med kørsel til 52 blinde alarmer (fortrinsvis fra ABA-anlæg), 74 brande, 20 redningsopgaver og 16 miljøuheld. Responstiden er overholdt i forhold til det godkendte serviceniveau for perioden for alle biler, mens der på afgangstiden (afgang inden 5 min.) har været overskridelser på 11 køretøjer (ud af i alt 457 køretøjer). 2. Det frivillige Beredskab. De frivillige har i første halvår af 2014 været kaldt til assistance med lys og/eller luft 15 gange i Varde Kommune samt 3 gange i Vejen og Billund kommuner. Herudover har de sørget for forplejning til brandmændene ved enkelte af de større indsatser. 3. Deltagelse i øvelse på DONG Nybro. Som orienteret om på sidste beredskabskommissionsmøde afholdes der en stor brandøvelse på DONG Nybro den 23. sept Brandstationerne Oksbøl, Varde og Nørre Nebel, Det frivillige Beredskab samt alle kommunens indsatsledere vil deltage. Herudover er politiet og Beredskabsstyrelsen inviteret. Der vil være flere indsatser i øvelsen, så alle mand er i gang. Der vil blive lagt stor vægt på kommunikationen i øvelsen. På sidste møde udtrykte Beredskabskommissionen interesse for at se øvelsen blive gennemført. Øvelsen foregår på anlægget DONG Nybro, Nybrovej 185, Janderup kl , og der vil være mulighed for en gennemgang af anlægget og scenariet inden øvelsen. 4. Flere røgalarmer til ældre. Varde Kommune har fået mulighed for at deltage i den landsdækkende kampagne Bliv dagens helt på under 5 minutter i uge 49. Der deltager i alt 8 kommuner (Varde, Bornholm, Århus, København, Odder, Norddjurs, Syddjurs og Ærø). Kampagnen fokuserer på det faktum, at det er de ældre, som har færrest røgalarmer, men har mest brug for dem. Arbejdet i kampagnen bliver at finde modtagere af 100 røgalarmer og få dem sat op. Herudover skal der arrangeres en presseevent, hvor en lokal kendis sætter en røgalarm op hos én i målgruppen under pressens tilstedeværelse. 5. Budget 2014 Der er foretaget en budgetopfølgning på driftsbudgettet pr. 30. juni Det forventes, at 2014 kan afsluttes med et overskud på omkring kr. Evt. overskud på budgettet forventes brugt på etableringsomkostninger i forbindelse med sammenlægningen. Side 42

10 Varde Kommune Beredskabskommission Bilag: 1 Åben Driftsrapport, 2. kvartal /14 2 Åben Budgetopfølgning pr /14 Anbefaling Beredskabschefen anbefaler at orienteringen tages til efterretning Beslutning Beredskabskommission den Fraværende: Svend Erik Larsen Taget til efterretning. Side 43

11 Varde Kommune Beredskabskommission Eventuelt Dok.nr.: 5853 Sagsid.: 07/383 Initialer: ELWE Åben sag Beslutning Beredskabskommission den Fraværende: Svend Erik Larsen Intet. Side 44

12 Varde Kommune Beredskabskommission Bilagsliste 19. Sammenlægning af beredskaberne i Fanø, Varde og Esbjerg Kommuner 1. Forslag til vedtægter (104369/14) 20. Besparelser i Varde Kommunes redningsberedskab 1. (Lukket bilag) 21. Beredskabschefen orienterer - august Driftsrapport, 2. kvartal 2014 (103344/14) 2. Budgetopfølgning pr (103698/14) Side 45

13 Varde Kommune Beredskabskommission Underskriftsblad Erik Buhl Nielsen Kjeld Anker Espersen Poul Rosendahl Niels Haahr Larsen Claus Bagger Gitte M. Beck Svend Erik Larsen Side 46

14 Bilag: Forslag til vedtægter Udvalg: Beredskabskommission Mødedato: 19. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

15 13. august 2014 Sydvestjysk Brandvæsen

16 Aftale om etablering af et fælles kommunalt redningsberedskab. Byrådene i Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner har med virkning fra 1. januar 2015 indgået aftale om etablering af et fælles kommunalt redningsberedskab Sydvestjysk Brandvæsen, som varetages af en fælles Beredskabskommission. Etableringen finder sted i henhold til lov om kommunernes styrelse 60 samt beredskabsloven 10. Den fælles Beredskabskommission varetager Esbjerg Kommune, Varde Kommune og Fanø Kommunes forpligtelser i henhold til beredskabsloven, lov nr. 660 af 10. juni Oprettelsen af et fælles beredskab har til formål at styrke det samlede beredskab i Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner ved blandt andet at forbedre mulighederne for at rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft herunder særligt deltidsbrandfolk i dagtimerne, og som kan medvirke til at sikre, at det fælles kommunale redningsberedskab kan leve op til den risikobaserede dimensionerings krav til udrykningens sammensætning, samt afgangstid og ankomsttid. Samarbejdet skal således bidrage til, at opgaveløsningen i såvel det fælles kommunale redningsberedskab som på de øvrige kommunale serviceområde sker så effektivt som muligt til støtte og gavn for borgerne i de tre kommuner. Det fælles kommunale redningsberedskab skal udvikle det fælles kommunale redningsberedskab, således at der etableres aktiviteter, som er økonomisk bæredygtige for Esbjerg, Varde og Fanø kommuner samt det fælles kommunale redningsberedskab. 1

17 Kapitel 1: Selskabets formål. 1 Formål. Samarbejdet omfatter dels udførelse af de tre byråds samlede opgavevaretagelse i henhold til beredskabsloven og beskyttelsesrumsloven og dels de opgaver herudover, som de 3 beredskaber har udført op til sammenlægningen. Stk. 2 Det fælles kommunale redningsberedskab varetager anlægsopgaver, der tjener beredskabsmæssige formål, herunder anlægsplaner, bygge- og anlægsarbejder, anskaffelse af materiel, udrustning, inventar m.m. Kapitel 2: Ikrafttræden og beliggenhed selskabet oprettes med virkning fra den 1. januar Stk. 2. Selskabets administration er beliggende Vibevej 18, 6705 Esbjerg Ø. Stk. 3 Det fælles kommunale redningsberedskab kan i overensstemmelse med gældende regler indgå samarbejdsaftaler med andre kommunale fællesskaber, andre kommuner eller private samt oprette eller deltage i selskaber til varetagelse af opgaver, der i henhold til vedtægterne er overført til det fælles kommunale redningsberedskab. Det fælles kommunale redningsberedskabs indgåelse af sådan samarbejdsaftale eller deltagelse i selskab som omtalt i denne bestemmelse kræver efter kommunestyrelseslovens 60 godkendelse af deltagerkommunernes byråd og af tilsynsmyndigheden. Stk. 4 Det fælles kommunale redningsberedskab skal inden aftaleindgåelse om nye aftaler i henhold til 2, stk. 3, indhente godkendelse af aftalen fra Beredskabskommissionens formand og næstformand. Kapitel 3: Finansiering af beredskabet. 3. De 3 kommuner bidrager til selskabets budget med de aftalte årlige budgetbeløb. Budgetbeløbene for 2015 udgør som udgangspunkt den økonomiske fordelingsnøgle mellem de 3 kommuner. 2

18 Stk.2 Kommunernes betaling forfalder den 1. januar i regnskabsåret. Stk. 3 Ændringer i budgetbeløbene og/eller ændringer i fordelingsnøglen skal godkendes af de 3 byråd. Stk. 4 Alle opgaver i henhold til 2, stk. 3 varetages af det fælles kommunale redningsberedskab samt den part, der indgår i aftalen, og ydelserne betales af det fælles beredskabsbudget Kapitel 4: Den fælles Beredskabskommission. 4 Medlemmer af den fælles Beredskabskommission. I overensstemmelse med beredskabslovens 10 stk. 2, nedsættes en fælles Beredskabskommission, der i samarbejde med beredskabschefen varetager de opgaver, som er nævnt i. 1. Den fælles Beredskabskommission består af følgende 7 medlemmer: Borgmesteren i Esbjerg Kommune Borgmesteren i Varde Kommune Borgmesteren på Fanø Kommune Politidirektøren eller dennes repræsentant fra Syd og Sønderjyllands Politi kreds. 1 medlemmer valgt af og blandt medlemmerne af Esbjerg Byråd 1 medlemmer valgt af og blandt medlemmerne af Varde Byråd 1 medlemmer valgt af og bland medlemmerne af Fanø Byråd. Derudover har fællestillidsmanden for deltidsbrandmændene og kredsformanden for de frivillige hver en plads i beredskabskommissionen som observatør. Endvidere deltager formanden for bestyrelsen og beredskabschefen i kommissionens møder. Formanden for bestyrelsen og beredskabschefen har ikke stemmeret på møderne. Beredskabschefen varetager sekretariatsfunktionen for Beredskabskommissionen. Stk. 2 Valg af medlemmer til Beredskabskommissionen følger den kommunale valgperiode. Ved oprettelsen af selskabet vælges medlemmerne for den resterende del af byrådenes valgperiode. Stk. 3 3

19 Beredskabskommissionen vælger selv sin formand og næstformand blandt de 3 borgmestre for byrådets valgperiode. Ved oprettelsen af selskabet vælges formanden blandt de 3 borgmestre for den resterende del af byrådenes valgperiode. 5 Beredskabskommissionens møder. Beredskabskommissionen udøver sin virksomhed i møder. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer. Stk. 2 Beredskabskommissionen fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 3 Formanden for Beredskabskommissionen forbereder, indkalder og leder kommissionens møder. Stk. 4 Ekstraordinært møde afholdes, - når Beredskabskommissionens formand, næstformand eller politidirektøren finder det fornødent, eller - når mindst 2 medlemmer af kommissionen forlanger det og fremsætter begrundelse herfor. Stk. 5 Beredskabskommissionens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol. Protokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af Beredskabskommissionen skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet i protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt. Kapitel 5: Opgaver for Beredskabskommissionen. 6 Opgaver i det fælles beredskab. Beredskabskommissionen varetager med udgangspunkt i vedtægtens 1 alle opgaverne, som de er beskrevet i lovgivningen med tilhørende retsforskrifter samt opgaverne beskrevet i 2 stk. 3. Stk. 2 De deltagende kommuners kommunalbestyrelse skal udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Planen skal vedtages af de deltagende kommuners kommunalbestyrelse i et møde. Beredskabsplanen udarbejdes på initiativ af beredskabschefen og koordineres med kommunerne via bestyrelsen. 4

20 Stk. 3 Plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet skal godkendes af Beredskabskommissionen og endelig vedtages af de deltagende kommuners kommunalbestyrelse. Stk. 4 Beredskabskommissionen ansætter beredskabschefen og viceberedskabschefen efter indstilling fra bestyrelsen. Stk. 5 Beredskabskommissionen drager omsorg for, at personellet i det fælles kommunale redningsberedskab uddannes i overensstemmelse med de gældende uddannelsesregler. Kapitel 6: Bestyrelse for selskabet. 7 Bestyrelse. Der nedsættes en bestyrelse for selskabet. Bestyrelsen består af en ledelsesrepræsentant fra hver af de deltagende kommuner. Hver kommune udpeger selv sin ledelsesrepræsentant. Stk. 2 Ledelsesrepræsentanten fra den kommune, hvor formanden for beredskabskommissionen kommer fra, er formand for bestyrelsen for selskabet. Stk.3 Bestyrelsen har til opgave at sikre koordinering i forhold til og samarbejdet mellem beredskabet og de deltagende kommuner herunder budgetlægning og regnskabsaflæggelse. Kapitel 7: Opgaveløsning, administration mv. 8 Beredskabschefens reference, ansvar og kompetence. Beredskabschefen refererer i sin varetagelse af sine opgaver med ansvar overfor Beredskabskommissionen og refererer i det daglige til formanden for bestyrelsen for selskabet. Stk. 2 Beredskabschefen har ansvaret for den daglige ledelse, opgavevaretagelse, administration og sagsbehandling i henhold til beredskabsloven, beskyttelsesrumsloven og den risikobaserede dimensionering. Stk. 3 5

21 Beredskabschefen drager omsorg for udarbejdelse af Beredskabskommissionens bidrag til årsbudgettet i overensstemmelse med de deltagende kommuners rammer herfor. Stk. 4 Beredskabschefen har ansvaret for løn- og personaleadministrationen. Stk. 5 Beredskabschefen har ansvaret for, at der udarbejdes en organisationsplan for hele det fælles redningsberedskab. Planen godkendes af bestyrelsen. Stk. 6 Beredskabschefen foretager ansættelser i det fælles kommunale redningsberedskab. Dog ansættes viceberedskabchefen af beredskabskommissionen. De ansattes løn- og ansættelsesforhold skal godkendes af Kommunernes Lønningsnævn i overensstemmelse med reglerne i lov om kommunernes styrelse. Stk. 7 Beredskabschefen har ansvaret for det fælles kommunale redningsberedskabs personalepolitik. Stk. 8 Beredskabschefen har ansvaret for vedligeholdelse af det fælles kommunale redningsberedskabets materiel. 9 Vedligeholdelse af ejendomme. Den udvendige og indvendige vedligehold, for de kommunalt ejede bygninger beredskabet anvender i de 3 kommuner, påhviler den kommune, bygningen er placeret. Stk. 2 Vedligeholdelsesforpligtigelse på Vibevej 18, 6705 Esbjerg Ø fremgår af lejeaftalen. I henhold hertil påhviler det indvendige vedligehold selskabet. 6

22 Kapitel 8: Tilførsel af værdier ved det fælles kommunale redningsberedskabs start. 10 Økonomiske forudsætninger for det fælles beredskab. Nærværende vedtægter etablerer et økonomisk/ejermæssigt fællesskab om køretøjer, inventar og materiel m.v. til brug for løsning af opgaverne ifølge vedtægterne, idet ejerskab til fast ejendom opretholdtes af de respektive kommuner. Stk. 2 De fælles værdier bliver tilvejebragt ved overtagelse af værdierne fra de 3 kommuners redningsberedskab. Stk. 3 Eventuelle kontraktlige forpligtelser i de 3 kommuners beredskaber overdrages og indgår i det nye selskab fra 1. januar Kapitel 9: Udgiftsfordeling. 11. Alle udgifter til løsning af det fælles kommunale redningsberedskabs opgaver (daglig drift) - herunder husleje og andre forbrug af ejendomme og til nyanskaffelser afholdes inden for det fælles kommunale redningsberedskabs budget. Stk. 2 De 3 byråd træffer beslutning om beredskabets budget i forbindelse med beslutning om etablering af beredskabet. Stk. 3 Fremtidige ændringer af beredskabets budget skal godkendes af de 3 kommuners byråd. Kapitel 10: Budget. 12 Budgetkompetencen og godkendelsesproceduren. Beredskabskommissionen udarbejder hvert år forslag til budget og flerårige budgetoverslag for det fælles kommunale redningsberedskab. Stk. 2 De tre kommuner skal efter anmodning fra den fælles Beredskabskommission, fremkomme med oplysninger til årsbudget og flerårige budgetter for det fælles kommunale redningsberedskab. 7

23 Stk. 3 Beredskabskommissionen sender senest medio juni budgettet og de flerårige budgetoverslag for det fælles kommunale redningsberedskab til de tre byråd med henblik på endelig vedtagelse. Stk. 4 Beredskabskommissionen udarbejder eventuelle forslag til yderligere bevillinger, der er nødvendige for opfyldelse af det fælles kommunale redningsberedskabs forpligtelser. Forslaget tilstilles de enkelte byråd med henblik på endelig vedtagelse. Stk. 5 Optagelse af lån og garantistillelse skal godkendes af de tre deltagende kommuners kommunalbestyrelser, og skal i øvrigt ske i overensstemmelse med de regler, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fastsat herom. Stk. 6 Aftaler om leasing skal godkendes af de tre deltagende kommuners kommunalbestyrelser, og skal i øvrigt ske i overensstemmelse med de regler, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fastsat herom. Kapitel 11: Regnskab og Revision. 13 Regnskabs- og revisionsregler. Sydvestjysk Brandvæsen/Beredskabschefen udarbejder hvert år et årsregnskab for det fælles kommunale redningsberedskabs drifts- og anlægsudgifter, der forelægges bestyrelsen inden fremsendelse til beredskabskommissionen. Regnskabet forelægges Beredskabskommissionen, der foretager indstilling til det enkelte byråd med henblik på endelig godkendelse i byrådene. Stk. 2 Regnskabet revideres af en af de deltagende kommunernes revision i overensstemmelse med reglerne for kommunale fællesskaber og lov om kommunernes styrelse. Stk. 3 Revisionens bemærkninger til regnskabet for det fælles kommunale redningsberedskab forelægges Beredskabskommissionen til udtalelse. 8

24 Herefter sendes regnskabet og revisionsbemærkningerne samt Beredskabskommissionens indstilling til det enkelte byråd til godkendelse. Efterfølgende skal regnskab sammen med revisionsberetning og udskrift af beslutningsprotokol vedrørende beredskabskommissionens og de deltagende kommuners byråds behandling af regnskabet sendes til tilsynsmyndigheden, jf. kommunestyrelseslovens 57. Stk. 4 Regnskabsåret følger kommunernes regnskabsår. Kapitel 12: Procedure ved ændring af vedtægterne eller opsigelse af samarbejdet. 14 Ændringer. Ændringer af vedtægterne skal godkendes af det enkelte byråd. Stk. 2 Vedtægterne fremsendes til Beredskabsstyrelsen til orientering og til den kommunale tilsynsmyndighed til godkendelse i henhold til lov om kommunernes styrelse Opsigelse. Samarbejdet kan af parterne opsiges med 1 års varsel til den 1. januar, dog tidligst til ophør pr. 1. januar Stk. 2 Opsigelse kan ligeledes ske når tilsynsmyndigheden efter anmodning fra en af de deltagende kommuner tillader det i henhold til 60 i den kommunale styrelseslov. 16 Ophør/udtræden af selskabet. Ved samarbejdets ophør eller en af parternes udtræden tildeles hver kommune det materiel, der er placeret i den pågældende kommune. Stk. 2 Her ud over foretages en samlet opgørelse over gæld og andre forpligtigelser. Disse fordeles mellem kommunerne ud fra den økonomiske fordelingsnøgle mellem kommunerne, der anvendes i beredskabet. Dog skal gæld/forpligtigelser, der præcist kan henføres til anskaffelse af materiel f.eks. leasing af brandbiler - overtages af den kommune, der overtager materiellet. 9

25 Stk. 3 Hvis der ikke i forbindelse med samarbejdets ophævelse eller en af parternes udtræden kan opnås enighed om opgørelse af det økonomiske mellemværende, foretages denne i overensstemmelse med reglerne i 60 i lov om kommunernes styrelse. 17 Opgaverne i forbindelse med ophør af samarbejdet. Fra samarbejdets ophør overgår opgaverne til de enkelte kommuner i overensstemmelse med den relevante lovgivning og øvrige regler. 10

26 Tiltrådt af Varde Kommune Den / Borgmester kommunaldirektør Erik Buhl Nielsen Mogens Pedersen 11

27 Tiltrådt af Esbjerg Kommune Den / borgmester Johnny Søtrup kommunaldirektør Otto Jespersen 12

28 Tiltrådt af Fanø Kommune Den / borgmester Erik Nørreby kommunaldirektør Anette Simmelsgaard 13

29 Godkendt af Tilsynet Den /

30 Bilag: Driftsrapport, 2. kvartal 2014 Udvalg: Beredskabskommission Mødedato: 19. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

31 DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen April - juni 82 opgaver kørt af Falck. 7 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/10 Varde Kommune 2. kvartal. 2014

32 DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014 Opgave- og stationsfordeling: Udover Falcks udkald er der kørt 7 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab. Falck har i april kvartal 2014 ydet hjælp ved 82 opgaver. Opgaverne fordeler sig på den enkelte brandstation således: Der er kørt til følgende alarmtyper inklusiv indsatsledereftersyn og det frivillige beredskabs udkald. Kilde: ODIN, Statistik, Beredskabsstyrelsen 2/10 Varde Kommune 2. kvartal. 2014

33 DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014 Opgaverne er løst med følgende indsats: Kilde: ODIN, Statistik, Beredskabsstyrelsen Kilde: ODIN, Statistik, Beredskabsstyrelsen 3/10 Varde Kommune 2. kvartal. 2014

34 DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014 Falck har haft indsat 210 køretøjer i april kvartal og fordeling af indsatstid /varighed af opgaver ser ud som nedenfor: Kilde: ODIN, Statistik, Beredskabsstyrelsen 4/10 Varde Kommune 2. kvartal. 2014

35 DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014 Der har i april kvartalet været 8 indsatser af længere varighed: gårdbrand Riisagervej 4, 6818 Årre. Varighed 12 timer 24 minutter. Agerbæks slukningsområde. Stationen i Varde assisterede med kabinetankvogn og tankvogn. Det frivillige beredskab tilkaldt med lufttrailer for fyldning af det løbende forbrug af flasker klokken gårdbrand samme adresse efterslukning. Stationen i Agerbæk og tankvogn fra Varde. Varighed 4 timer 17 minutter klokken gårdbrand samme adresse igen efterslukning. Stationen i Agerbæk og tankvogn fra Varde. Varighed 6 timer 10 minutter gårdbrand Baunehøjvej 15, 6851 Janderupvest. Varighed 11 timer 46 minutter. Varde slukningsområde. Kabinetankvogn fra Varde og Oksbøls tankvogn assisterede. Det frivillige beredskab tilkaldt med lufttrailer for fyldning af det løbende forbrug af flasker. Det frivillige beredskab sørgede for forplejning gårdbrand Frifeltvej 14, 6823 Ansager. Varighed 7 timer 24 minutter. Ølgods slukningsområde. Stationen i Grindsted assisterede med a-sprøjte og tankvogn. Stationen i Varde assisterede med lift og tankvogn. Det frivillige beredskab tilkaldt med lys og lufttrailer for fyldning af det løbende forbrug af flasker gårdbrand Tobjergevej 21, 6830 Nr. Nebel. Varighed 7 timer 4 minutter. Nr. Nebels slukningsområde. Stationerne i Varde assisterede med slukningsenhed. Det frivillige beredskab tilkaldt med lufttrailer for fyldning af det løbende forbrug af flasker brand i industribygning Alslev Møllevej 15 c, 6800 Varde. Varighed 5 timer 12 minutter. Varde slukningsområde. Kabinetankvogn fra Varde assisterede. Det frivillige beredskab tilkaldt med lys og lufttrailer for fyldning af det løbende forbrug af flasker naturbrand Kærnevej 51, 6830 Nr. Nebel. Situation ved ankomst: Kraftig brand med 3 m høje flammer, i godt en tønderland mose. Varighed 4 timer 4 minutter. Nr. Nebels slukningsområde. 5/10 Varde Kommune 2. kvartal. 2014

36 DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014 Afgangstider: Afgangstiden for 1. køretøj der er afgået fra brandstationerne indenfor 5 minutter er 100 % overholdt. Kilde: ODIN, Statistik, Beredskabsstyrelsen 6/10 Varde Kommune 2. kvartal. 2014

37 DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, Statistik, Beredskabsstyrelsen Af de 247 køretøjer vi har afsendt i 2. kvartal, er der 3 køretøjer der ikke er afgået indenfor 5 minutter. Forsinkelse: Station Varde ingen. Forsinkelse: Station Agerbæk ingen. Forsinkelse: Station Ølgod ingen. Forsinkelse: Station Nr. Nebel ingen. Forsinkelse: Station Oksbøl en på 15 sek. en på 29 sek. og en på 1 minut og 49 sek. Årsagen til afvigelsen på 1 minut 49 sekunder: Lade stikket var ikke sat i a-sprøjten og derfor var der ikke strøm på denne. Måtte startes med startkable. Fordeling mellem 1. og 2. kvartal 2013 Kilde: ODIN, Statistik, Beredskabsstyrelsen 7/10 Varde Kommune 2. kvartal. 2014

38 DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, Statistik, Beredskabsstyrelsen Kilde: ODIN, Statistik, Beredskabsstyrelsen 8/10 Varde Kommune 2. kvartal. 2014

39 DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, Statistik, Beredskabsstyrelsen Responstiden er tiden fra alarmen lyder til køretøjet er fremme på skadestedet. Responstid på 27 min. 16 sek., 26 min. 45 sek., 25 min. 12 sek. og 23 min. 53 sek. er Vardes tankvogn og tanksprøjte til assistance ad flere gange i forbindelse med gårdbrand Riisagervej 4 Årre, Agerbæks slukningsområde. Responstid på 29 min. 59 sek. er slangetender, 21 min. 36 sek. er a-sprøjte og 21 min. 04 sek. er tankvogn fra Agerbæk til mindre forurening i Årre kørsel 2. Responstid på 27 min. 50 sek. er Oksbøls tankvogn ringet ud til mindre forurening kørsel 2. Responstid på 25 min. 51 sek. er Nr. Nebels tankvogn til mindre forurening kørsel 2. Responstid på 23 min. 48 sek. er redningsvognen fra Varde til frigørelse Rodebækvej 8, Agerbæks slukningsområde. Responstid på 22 min. 26 sek. er Agerbæks tender til mindre forurening kørsel 2. Responstid på 21 min. 59 sek. er Agerbæks tender ringet ud til pumpeopgave kørsel 2. Responstid på 20 min. 32 sek. er Vardes tankvogn til assistance i Houstrup sommerhusbrand i Nr. Nebels sluknings område. 9/10 Varde Kommune 2. kvartal. 2014

40 DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014 Eventuelt: Station Varde ingen bemærkninger i perioden. Station Nr. Nebel ingen bemærkninger i perioden. Station Agerbæk ingen bemærkninger i perioden. Station Ølgod for få mænd mødt til udkald ABA ingen mand til 1364 så den blev i garagen. Der møder 1+4 ved første udkald der skal møde 1+5. Da holdlederen har fået besked på, det er vand i en detektor laves der ikke genudkald. Man lader slangetenderen stå tilbage og køre med a-sprøjte og tankvogn. Det er indskærpet: Uanset melding skal der ved mangel på fremmødte brandmænd laves genudkald således alle køretøjer køre med. Station Oksbøl ingen bemærkninger i perioden. 10/10 Varde Kommune 2. kvartal. 2014

41 Bilag: Budgetopfølgning pr Udvalg: Beredskabskommission Mødedato: 19. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

42

43

Sydvestjysk Brandvæsen Fælles kommunalt beredskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner

Sydvestjysk Brandvæsen Fælles kommunalt beredskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner Sydvestjysk Brandvæsen Fælles kommunalt beredskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner Vedtægter for fælles kommunalt 60 selskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommune 13. august 2014 Aftale om etablering af

Læs mere

Sydvestjysk Brandvæsen

Sydvestjysk Brandvæsen Sydvestjysk Brandvæsen Fælles kommunalt beredskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner Forslag til reviderede vedtægter for fælles kommunalt 60 selskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommune 4. januar 2016

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 2. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen April - juni 82 opgaver kørt af Falck. 7 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/10 Varde Kommune 2. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

Sydvestjysk Brandvæsen

Sydvestjysk Brandvæsen Sydvestjysk Brandvæsen Fælles kommunalt beredskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner Forslag til reviderede vedtægter for fælles kommunalt 60 selskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommune 4. januar 2016

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Kommunalbestyrelserne i de nævnte kommuner indgår med virkning fra 1. januar 2016 aftale om et

Læs mere

Nordsjællands Park og Vej

Nordsjællands Park og Vej Nordsjællands Park og Vej Samarbejdsaftale for et 60-fællesskab mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner 1. januar 2014 1 60 aftale Byrådene i Helsingør og Fredensborg kommuner indgår med virkning fra

Læs mere

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner 1. To eller flere kommunalbestyrelser kan i medfør af beredskabslovens 10 samordne deres redningsberedskab. Som led i

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014

DRIFTSRAPPORT 1. Kvartal 2014 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen Januar-Marts 70 opgaver kørt af Falck. 8 indsatsledereftersyn og udkald af det frivillige beredskab 1/7 Varde Kommune 1. kvartal. 2014 Opgave- og stationsfordeling:

Læs mere

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel: Side: 1. Aftalens område 3 2. Sammensætning af - og virksomhed i den fælles beredskabskommission

Læs mere

SAMORDNINGSAFTALE. mellem LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNER. for det FÆLLES KOMMUNALE REDNINGSBEREDSKAB LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

SAMORDNINGSAFTALE. mellem LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNER. for det FÆLLES KOMMUNALE REDNINGSBEREDSKAB LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN SAMORDNINGSAFTALE mellem LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNER for det FÆLLES KOMMUNALE REDNINGSBEREDSKAB LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel Side 1. Aftalens område 3 2. Sammensætning

Læs mere

Aftale om et fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner

Aftale om et fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Aftale om et fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Kommunalbestyrelserne/byrådene i de nævnte kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2016

Læs mere

Referat. fra Beredskabskommission

Referat. fra Beredskabskommission Referat fra Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødetidspunkt: 09:00 Mødested: Vibevej 18 Deltagere: Afbud: Johnny Søtrup, Erik Buhl, Erik Nørreby, Jørgen Ahlquist, Kjeld Anker Espersen,

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

Referat. fra Beredskabskommissionen

Referat. fra Beredskabskommissionen Referat fra Beredskabskommissionen Mødedato: Onsdag den 3. februar 2016 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Vibevej 18, Esbjerg Johnny Søtrup (V), Erik Buhl (V), Jørgen

Læs mere

Vedtægter. for. Nordvestjyllands Brandvæsen I/S. (Fællesskabet) CVR-nr. [**] København september 2015

Vedtægter. for. Nordvestjyllands Brandvæsen I/S. (Fællesskabet) CVR-nr. [**] København september 2015 København september 2015 Sagsnr. 021613-0031 jhw/krl/liz Vedtægter for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S (Fællesskabet) CVR-nr. [**] København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner.

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland. Ændret efter styregruppemøde den 2. juni 2015) Sagsfremstilling. Baggrund Kommunalbestyrelsen/byrådet traf på sit møde den?? oktober 2014 principbeslutning

Læs mere

Vedtægter. for Trekantområdets Brandvæsen I/S

Vedtægter. for Trekantområdets Brandvæsen I/S Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Beredskabskommissionen, Side 1

Beredskabskommissionen, Side 1 Beredskabskommissionen, 02-06-2015 Side 1 2. Åbent punkt - Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland - Sag nr. 13/61010 Indstilling Beredskabschef Kristian Nabe-Nielsen indstiller, at 1. Beredskabskommissionen

Læs mere

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland TIL: FRA: Kasper Sønderdahl DATO: 1. januar 2016 VEDR.: Byrådsgodkendte vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland 1. Navn og hjemsted 1.1. Fællesskabets

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Nordsjællands Park og Vej. Samarbejdsaftale for et. 60-fællesskab mellem. Helsingør og Fredensborg Kommuner. 1. januar 2014 60 aftale

Nordsjællands Park og Vej. Samarbejdsaftale for et. 60-fællesskab mellem. Helsingør og Fredensborg Kommuner. 1. januar 2014 60 aftale Nordsjællands Park og Vej Samarbejdsaftale for et 60-fællesskab mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner 1. januar 2014 60 aftale Byrådene i Helsingør og Fredensborg kommuner indgår med virkning fra 1.

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. juni 2016aftale om nedsættelse af fælles Beredskabskommission

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen

Dagsorden Beredskabskommissionen Dagsorden Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere:

Læs mere

1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").

1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter interessentskabet). Godkendt af Statsforvaltningen 1. oktober 2015 VEDTÆGTER FOR ØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").

Læs mere

Vedtægter. for Trekantområdets Brandvæsen I/S

Vedtægter. for Trekantområdets Brandvæsen I/S Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Vedtægter. For Brand & Redning MidtVest. CVR-nr

Vedtægter. For Brand & Redning MidtVest. CVR-nr Vedtægter For Brand & Redning MidtVest CVR-nr. 37207969 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Interessentkommuner... 3 3. Formål og opgaver... 3 4. Økonomi... 3 5. Hæftelse... 4 6. Beredskabskommission...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

Sagsfremstilling. Høringen bygger på den indstilling, som den politiske styregruppen for Brand og Redning Vestsjælland har sendt til ejerkommunerne.

Sagsfremstilling. Høringen bygger på den indstilling, som den politiske styregruppen for Brand og Redning Vestsjælland har sendt til ejerkommunerne. MED-udvalgsmøde 4. juni 2015 Deltagere: Jette Vejgaard, Lene Mikkelsen, Maj-Britt Køppen Andersen, Kristian Nabe-Nielsen, Rasmus Damkjær- Ohlsen, Kirsten Dandanell, Jannek Lundgren Olsen, Kristine Klæbel

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen

Referat Beredskabskommissionen Referat : Tirsdag den 14. juni 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: 2 Fraværende (med afbud): Benedikte Kiær

Læs mere

Hedensted Kommune. Beredskabskommissionen. Referat. Mødedato: 29. september Mødested: Brandstationen, Solkrogen 7, Hedensted

Hedensted Kommune. Beredskabskommissionen. Referat. Mødedato: 29. september Mødested: Brandstationen, Solkrogen 7, Hedensted Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Brandstationen, Solkrogen 7, Hedensted Deltagere:, Kim Hagsten Sørensen, Hanne Grangaard, Tage Zacho Rasmussen, Ulla Roos, Sydøstjyllands politi Fraværende: Kim

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

har dags dato indgået en aftale om et fælles beredskab i form af stiftelse af interessentskabet Beredskab Fyn på følgende vilkår.

har dags dato indgået en aftale om et fælles beredskab i form af stiftelse af interessentskabet Beredskab Fyn på følgende vilkår. Stiftelsesdokument Undertegnede deltagerkommuner: Assens Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Kerteminde Kommune, Langeland Kommune, Nordfyns Kommune, Nyborg Kommune, Odense Kommune, Svendborg Kommune og

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Varde Kommune

FORRETNINGSORDEN. Varde Kommune FORRETNINGSORDEN FOR BEREDSSKABSKOMMISIONEN i Varde Kommune 24. januar 2007. FORRETNINGSORDEN for Beredskabskommissionen i Varde Kommune. 1. Konstituerende møde. =========================== Holdes af den

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Rudersdals Rådhus, Øverødvej 2., 2840 Holte Mødelokale 1 TIDSPUNKT: Mandag den 29. september, kl. 13.00 kl. 14.00 BEMÆRKNINGER: Ekstraordinært møde,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR NORDJYLLANDS BEREDSKAB I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR NORDJYLLANDS BEREDSKAB I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR NORDJYLLANDS BEREDSKAB I/S Vedtagelse. Som led i etablering af et nyt samlet beredskab for Nordjylland, Nordjyllands Beredskab med virkning fra 1. januar 2016 fastsætter

Læs mere

Bilag 2. Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Bilag 2. Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde tirsdag d. 28. november 2014 kl. 16.00 til 18.00 Afbud: Niels Henriksen Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2 DK-4930 Maribo 1 Indholdsfortegnelse: Side:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet.

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet. Beslutningsprotokol Mødedato: 27042016 Mødetidspunkt: 16.3018.30 Mødested: Brandstationen Silkeborg, Kejlstrupvej 99 C Lokale U2 6. maj 2016 Midtjysk Brand & Redning Kejlstrupvej 99C 8600 Silkeborg Mail:

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde mandag d. 28. april 2014 kl. 16.00 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud fra: Poul Erik Ibsen, Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen

Læs mere

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Baggrund Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden ARC - I/S Amager Ressourcecenter Bestyrelsens forretningsorden I medfør af 11, stk. 2, i vedtægten fastsættes denne forretningsorden for bestyrelsen for ARC - I/S Amager

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Varde Kommune Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

<z> movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA. alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. Præambel

<z> movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA. alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. Præambel movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA Præambel Region Hovedstaden og Region Sjælland samt samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune etablerer med virkning fra 1. januar

Læs mere

Fælles Sønderjysk Beredskab. Ét sammenlagt, effektivt, robust og borgernært beredskab i Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner

Fælles Sønderjysk Beredskab. Ét sammenlagt, effektivt, robust og borgernært beredskab i Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner Fælles Sønderjysk Beredskab Ét sammenlagt, effektivt, robust og borgernært beredskab i Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner Dagsorden Hvorfor er vi her i dag? -historik Hvad skal politisk

Læs mere

Åben Dagsorden. til. Beredskabskommission. Erik Buhl Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Niels Haahr Larsen, Claus Bagger, Gitte M. Beck, Svend Erik Larsen

Åben Dagsorden. til. Beredskabskommission. Erik Buhl Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Niels Haahr Larsen, Claus Bagger, Gitte M. Beck, Svend Erik Larsen Åben Dagsorden til Beredskabskommission Mødedato: Fredag den 13. juni 2014 Mødetidspunkt: 10:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3 (5.3.1), BCV Erik Buhl Nielsen, Kjeld Anker Espersen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Side 2 1. 14/10726. Indstilling: Beredskabet indstiller Borgmesterforum Fyns anbefalinger til drøftelse og afgørelse, ved at godkende

Side 2 1. 14/10726. Indstilling: Beredskabet indstiller Borgmesterforum Fyns anbefalinger til drøftelse og afgørelse, ved at godkende Side 2 1. 14/10726 Fælles fynske beredskab Beredskab Fyn, Borgmesterforum Fyns indstilling til Byrådet. Beredskabschef Mogens Bjerregaard og afdelingschef Allan Filtenborg deltager i punktet. Beslutningstema

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Side 1 / 6 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde onsdag d. 18. februar 2015 kl. 16.00 til 18.00. Fraværende: Jens Erik Kistrup 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Information om de igangværende sammenlægninger 3 af

Læs mere

Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bolderslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aabenraa Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00. Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F.

Referat af Beredskabskommissionens møde. Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00. Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F. Referat af Beredskabskommissionens møde Onsdag d. 2. december 2015 kl.16.00 Mødested: Ndr. Ringvej 6, 4800 Nykøbing F. Indholdsfortegnelse: 1. Forretningsorden for Beredskabskommissionen... 3 2. Udfordringer

Læs mere

Dragør Kommune. Beredskabskommissionen 24. februar 2015

Dragør Kommune. Beredskabskommissionen 24. februar 2015 Møde dato Blad nr. Beredskabskommissionen 24. februar 2015 1 Møde i Beredskabskommissionen tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.00 i mødelokalet på St. Magleby brandstation, Kirkevej 9. Mødedeltagere: Eik

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 92 Protokol Mødedato: 13. april 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhuset Dagsordnen godkendt. Indholdsfortegnelse Sidenr. 93 Sagsnr. Side 1.

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Mandag den 31. oktober 2016 Mødetidspunkt: 7:30-8:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Erik Buhl Nielsen, Peder

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde:

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde: Referat Møde: Politisk styregruppe for beredskab Mødetid: Mødested: Lokale D.3. 39. Laksetorvet, Randers Sekretariat: Sekretariatet Referat Medlemmer af den politiske styregruppe: Syddjurs: Claus Wistoft

Læs mere

Møde i Den Politiske Styregruppe, fredag den 18. december 2015 klokken på Kalundborg Brandstation, Rynkevangen 12, 4400 Kalundborg.

Møde i Den Politiske Styregruppe, fredag den 18. december 2015 klokken på Kalundborg Brandstation, Rynkevangen 12, 4400 Kalundborg. Møde i Den Politiske Styregruppe, fredag den 18. december 2015 klokken 8.00-10.00 på Kalundborg Brandstation, Rynkevangen 12, 4400 Kalundborg. Deltagere: Borgmester Søren Kærsgaard, Holbæk Ole Hansen,

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 23. april 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-14:00 Medlemmer: Formand: Jacob

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

VEDTÆGTER HORSENS-HEDENSTED BEREDSKAB I/S

VEDTÆGTER HORSENS-HEDENSTED BEREDSKAB I/S Udkast af 16. april 2015 Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165824 VEDTÆGTER HORSENS-HEDENSTED BEREDSKAB I/S Horten Advokatpartnerselskab

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø

Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Referat for Beredskabskommissions møde den 09. marts 2011 kl. 10:00 i Administrationsbygningen i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Beredskabsplanen for Vesthimmerlands Kommune Generelle del. 3 002. Finansiel

Læs mere

Forretningsorden for Økonomiudvalget

Forretningsorden for Økonomiudvalget Forretningsorden for Økonomiudvalget 1 Udvalgets møder Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation, såfremt der

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006 Præambel Region Syddanmark etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Ny Assens Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Kerteminde Kommune, Langelands Kommune, Ny Middelfart Kommune,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver Styrelsesvedtægt for Center for Kommunikation & Undervisning, CKU Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver 1 Institutionens navn er Center for Kommunikation og

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 14. september 2015 kl. 16.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 14. september 2015 kl. 16.00 REFERAT Mandag den 14. september 2015 kl. 16.00 Halsnæs Rådhus - Direktionslokalet Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Tirsdag d. 29. november 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Tirsdag d. 29. november 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag d. 29. november 2016 kl. 16.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen Indholdsfortegnelse: 1. Samordningsaftale...

Læs mere

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Søren Kærsgaard Martin Damm Mette Touborg Thomas Adelskov Gert Jørgensen Stén Knuth

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Fredag d. 14. oktober 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Fredag d. 14. oktober 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Fredag d. 14. oktober 2016 kl. 09.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Indholdsfortegnelse: Arbejdsgrundlag for ny RBD og fremtidigt operativt beredskab.... 3 Kompetenceoverførelse

Læs mere

Bilag til soc. udv. møde den 7 / pkt. 07_04. KB , pkt 27

Bilag til soc. udv. møde den 7 / pkt. 07_04. KB , pkt 27 Aftale om kommunalt fællesskab på tandreguleringsområdet mellem Albertslund kommune, Brøndby kommune, Glostrup kommune, Hvidovre kommune, Ishøj kommune, Tårnby kommune og Vallensbæk kommune kaldet Tandreguleringsklinikken

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Brandstationen, Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Dato : 29. februar 2008 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer

Læs mere