Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00"

Transkript

1 Varde Kommune Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr, Preben Olesen, Kjeld Anker Espersen, Ib Hansen, Gert Uhd, Gitte M. Beck, Svend Erik Larsen Ingen Ella Weinreich

2 Varde Kommune Beredskabskommission Indholdsfortegnelse Side 80. Godkendelse af dagsorden Beredskabspolitik og beredskabsprogram for Varde Kommune Lukket - Det fremtidige beredskab i Varde Kommune Orientering - Budgetopfølgning pr Beredskabschefen orienterer Eventuelt Bilagsliste Underskriftsblad Side 171

3 Varde Kommune Beredskabskommission Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 3560 Sagsid.: 07/383 Initialer: ELWE Åben sag Beslutning Beredskabskommission den Fraværende: Preben Olesen Godkendt Side 172

4 Varde Kommune Beredskabskommission Beredskabspolitik og beredskabsprogram for Varde Kommune Dok.nr.: 3711 Sagsid.: 13/14365 Initialer: sufa Åben sag Sagsfremstilling Varde Kommune har ansvaret for at planlægge og drive en række samfundsvigtige opgaver både i hverdagen og når større, uforudsete hændelser truer den daglige drift. Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for beredskabsplanlægningen, og skal sikre, at der løbende arbejdes med at øge robustheden, mindske sårbarhederne og udvikle kommunes samlede beredskab. Ekstraordinære hændelser kan berøre alle kommunens forvaltninger, og de bør derfor alle have et engagement i beredskabet og beredskabsplanerne. Varde Kommune vil styrke beredskabsplanlægningen ved at udarbejde og implementere en beredskabspolitik og et beredskabsprogram. Beredskabspolitikken skal danne rammen for, hvordan kommunens beredskabsopgaver skal løses i hele organisationen. Beredskabsprogrammet konkretiserer, hvordan kommunens forvaltninger /afdelinger inden for en fireårig periode skal udmønte politikkens mål. Varde Kommune arbejder helhedsorienteret med at udvikle det samlede beredskab, og der er derfor taget afsæt i alle syv områder i den helhedsorienterede beredskabsplanlægning dvs. ledelse, planlægningsgrundlag, forebyggelse, uddannelse, øvelser, evalueringer og beredskabsplaner. Med beredskabspolitikken og -programmet opnår kommunen: at man forpligter hele organisationen til arbejdet med beredskabsplanlægningen, at der fastlægges de overordnede rammer for beredskabsplanlægningen, at man viser organisationens brugere og samarbejdspartnere, at organisationen tager sit beredskabsansvar seriøst. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at der bør være fokus på sikring af, at der løbende arbejdes med at øge robustheden, mindske sårbarhederne og udvikle kommunes samlede beredskab. Ved at godkende beredskabspolitikken, sikres det, at ledere på alle niveauer i kommunen forpligtes til at tage ansvar for beredskabsplanlægningen indenfor eget område samt i relevant omfang støtte og koordinere med andre forvaltninger og eksterne samarbejdsparter. Retsgrundlag Beredskabslovens 25 fastlægger, at kommunen skal have en samlet plan for hele kommunens beredskab. Beredskabspolitikken er med til at sikre, at dette ansvar varetages bedst muligt i hele organisationen. Side 173

5 Varde Kommune Beredskabskommission Økonomi Ingen Bilag: 1 Åben Beredskabspolitik /13 2 Åben Beredskabsprogram /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Direktionen indstiller til Beredskabskommissionen og Byrådet, at beredskabspolitikken og beredskabsprogrammet godkendes. Beslutning Direktionen den Fraværende: Ingen Sagen fremsendes til Beredskabskommissionens, Økonomiudvalgets og Byrådets behandling med anbefaling. Beslutning Beredskabskommission den Fraværende: Preben Olesen Anbefalingen blev godkendt Side 174

6 Varde Kommune Beredskabskommission Lukket - Det fremtidige beredskab i Varde Kommune Dok.nr.: 3712 Sagsid.: 13/12885 Initialer: pkha Lukket sag Side 175

7 Varde Kommune Beredskabskommission Orientering - Budgetopfølgning pr Dok.nr.: 3629 Sagsid.: 12/15501 Initialer: sufa Åben sag Sagsfremstilling Budgetopfølgning pr Der er foretaget en budgetopfølgning på driftsbudgettet indenfor rammen pr. 31. oktober Det forventes, at budgettet overskrides med ca kr. Driftsudgifter som er kendt på nuværende tidspunkt samt forventede udgifter for resten af 2013 er medtaget i opfølgningen. Redningsberedskabet finansierer så vidt muligt selv evt. merudgifter inden for egen ramme selv om merudgiften skyldes forhold som redningsberedskabet ingen indflydelse har på. Dette kan f.eks. være flere eller længevarende brande, omkostningsrige miljøuheld mm. Der fremsendes dog undtagelsesvis anmodning om tillægsbevilling til dækning af overskridelse på driftsbudgettet. Forvaltningens vurdering Budgetopfølgningen viser en overskridelse af budgettet på ca kr. Forvaltningens vurdering er, at overskridelsen skyldes faktorer som redningsberedskabet ikke selv har haft indflydelse på. Der kan som forklaring peges på: a. I forbindelse med forlængelse af eksisterende kontrakt i første halvdel af 2013 samt indgåelse af ny kontrakt er det konstateret, at der har været ekstra udgifter på omkring kr. i forhold til 2012 til sluknings- og vagtcentralaftaler i b. Der har ikke været mulighed for at skabe de budgetterede indtægter ved udbydelse af brand- og redningsøvelser samt førstehjælpskurser, da en stor del af personaleressourcerne i første halvdel af 2013 blev brugt på udarbejdelse af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af brandslukning, vagtcentralydelsen mv. En del af overskridelsen opvejes af mindre udgifter på andre poster samt en større indtægt på blinde alarmer end budgetteret. Retsgrundlag Varde Kommunes økonomiregulativ Økonomi Redningsberedskabets driftsbudget 2013 Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning /13 Anbefaling Beredskabschefen anbefaler, Side 176

8 Varde Kommune Beredskabskommission At orienteringen tages til efterretning. Beslutning Beredskabskommission den Fraværende: Preben Olesen Orienteringen blev taget til efterretning. Side 177

9 Varde Kommune Beredskabskommission Beredskabschefen orienterer Dok.nr.: 3573 Sagsid.: 12/15501 Initialer: sufa Åben sag Sagsfremstilling 1. Driftsrapport fra Falck for 3. kvartal 2013 Falck har fremsendt driftsrapport for 3. kvartal Falck har kørt til 79 opgaver i juli, august og september 2013, og indsatslederne (ISL) kørte til i alt 17 ISL-eftersyn. Til sammenligning kørte Falck i samme periode 2012 til 75 opgaver og der var i alt 17 ISLeftersyn. Ud af de i alt 96 alarmer har de 23 været blinde alarmer (hovedsagligt alarmer fra automatiske brandalarmer (ABA)). Driftsrapport fra Falck vedlægges som bilag. 2. Samarbejde med de frivillige fra Esbjerg Brand & Redning Esbjerg Brand & Redning har henvendt sig til Varde Brand & Redning med forespørgsel om muligheden for at tilkalde assistance fra Vardes frivillige beredskab. De vil gerne have mulighed for at tilkalde vores nye trailere med lysmateriel, luftkompressor osv. Vi arbejder på en kontrakt om vederlagsfri assistance. Det frivillige Beredskab i Varde har i løbet af efteråret blandt andet været inviteret med til HAT-kurser (håndtering af tilskadekomne) i Esbjerg. Der er for foråret 2014 ligeledes planlagt fælles hygiejne- og køretekniske kurser. Der vil løbende komme flere kurser ved Esbjerg Brand & Redning, hvor Vardes frivillige får tilbud om også at deltage. Der er herudover planlagt et samarbejde de frivillige imellem på tværs af Esbjerg og Varde Kommuner med fælles planlægning og gennemførelse af en række øvelser hvert år. Der blev som eksempel afholdt en større øvelse i Varde lørdag den 26. oktober, hvor i alt 25 frivillige fra Esbjerg og Varde deltog. 3. Projekt Brandsikker Bolig Der er i løbet af de sidste ti år omkommet 77 personer ved 74 dødsbrande pr. år. De fleste af disse brande sker i private boliger. Beredskabsstyrelsen (BRS) og Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB) lancerer derfor et projekt, hvor der sættes fokus på brandsikkerheden i private hjem. Formålet med Brandsikker Bolig er at sætte fokus på brandsikkerheden i det enkelte hjem, samt at påvirke den enkeltes holdninger og adfærd i forhold til brandsikkerhed. BRS har lavet en aftale med 8 kommuner i Danmark, der vil deltage som pilotkommune i projektet. Herunder er Varde en af pilotkommunerne udover f.eks. København, Haderslev, Aalborg og Herning. Brandsikker Bolig henvender sig som udgangspunkt til alle boliger, dvs. både villaer, flerfamiliehuse, boliger i etageboligbyggeri mv. Dog fremhæves det, at fokusgruppen bør være udsatte personer idet det ses i statistikkerne, at der er en tendens til, at personlige forhold som alkoholmisbrug, fysisk handicap, alderdomssvækkelse og psykisk sygdom forhøjer risikoen for at omkomme ved brand. Gennemførelse af Brandsikker Bolig er tilrettelagt således, at hver enkelt kommune har metodefrihed med hensyn til gennemførelsen. BRS har udviklet projektmateriale (Vedlagt som bilag). Side 178

10 Varde Kommune Beredskabskommission Deltagelse i militærøvelse CIMIC Varde Kommune er på stabsniveau blevet inviteret med til at deltage i en militærøvelse, der skal afholdes i Varde/Oksbøl den 5-7. april I øvelsen deltager 3 baltiske og 2 danske brigader, Varde Forsyning samt Varde Kommune. Indledende møder har været afholdt med deltagere fra Varde Kommune, Varde Forsyning, Forsvaret og Hjemmeværnet. (Mødereferat og tidsplan er vedlagt som bilag) Scenariet er, at Varde Kommune hjælper brigadecheferne med at få et overblik over forskellige problematikker i forbindelse med en forestående krig. Kommunens bidrag i øvelsen vil være nedsættelse af krisestab med de nødvendige støttefunktioner, deltagelse i øvelsen på stabsniveau samt input til militæret vedr. beskyttelse af infrastrukturer og vitale tjenesteydelser (vand, el, kloak mv.) samt problematikker omkring indkvartering (rent vand, mad, sanitære forhold, sygdom, medicin mv.). Varde Kommune vil med denne øvelse have mulighed for at få afprøvet den nye beredskabsplan på stabsniveau. 5. Eftersyn af brandhaner 2013 I forbindelse med indgåelse af ny kontrakt med Falck blev det besluttet, at Falck skal servicere alle brandhaner, som bevares i Varde Kommune. Dette drejer sig om ca. 260 brandhaner. De er alle blevet serviceret og lænset i løbet af november måned. Gennemgangen af brandhanerne har vist, at der på ca. 15 % af brandhanerne er forskellige fejl og mangler. (F.eks. ved dæksel, lænseprop og spindel). Herudover er der specielt i Blåvand, Vejers, Henne en del brandhaner, som trænger til maling. Der er omkring 200 brandhaner i kommunen, som er planlagt nedlagt, og som derfor ikke serviceres. 6. Budget 2014 Økonomiafdelingen har udarbejdet et budget for Redningsberedskabet for Såfremt det forventede underskud fra 2013 ikke overføres, forventes det, at driftsbudget for 2014 overholdes. Bilag: 1 Åben Brandsikker Bolig - brochure /13 2 Åben Referat fra møde den og tidsplan for øvelsen /13 3 Åben Driftrapport 3. kvartal - Varde kommune, driftrapport 2013, 3 kvartal.doc /13 Anbefaling Beredskabschefen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning Beslutning Beredskabskommission den Fraværende: Ingen Orienteringen blev taget til efterretning. Side 179

11 Varde Kommune Beredskabskommission Eventuelt Dok.nr.: 3561 Sagsid.: 07/383 Initialer: ELWE Åben sag Beslutning Beredskabskommission den Fraværende: Ingen Beredskabschefen orienterede om Brand & Rednings reklame på Varde Biblioteks bæreposer. Side 180

12 Varde Kommune Beredskabskommission Bilagsliste 81. Beredskabspolitik og beredskabsprogram for Varde Kommune 1. Beredskabspolitik 2014 (115363/13) 2. Beredskabsprogram 2014 (126172/13) 83. Orientering - Budgetopfølgning pr Budgetopfølgning (164213/13) 84. Beredskabschefen orienterer 1. Brandsikker Bolig - brochure (164807/13) 2. Referat fra møde den og tidsplan for øvelsen (164340/13) 3. Driftrapport 3. kvartal - Varde kommune, driftrapport 2013, 3 kvartal.doc (166576/13) Side 181

13 Varde Kommune Beredskabskommission Underskriftsblad Gylling Haahr Preben Olesen Kjeld Anker Espersen Ib Hansen Gert Uhd Gitte M. Beck Svend Erik Larsen Side 182

14 Bilag: Beredskabspolitik 2014 Udvalg: Beredskabskommission Mødedato: 03. december Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

15 Varde Kommune Beredskabspolitik for Varde Kommune Sag Dok sufa/vapl

16 Beredskabspolitik for Varde Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Formålet med beredskabspolitikken Værdigrundlaget for Varde Kommunes samlede beredskab Det overordnede mål med Varde kommunes samlede beredskab Varde Kommunes tiltag for at opnå det overordnede mål Ledelse Planlægningsgrundlag Forebyggelse Uddannelse Øvelser Evalueringer Beredskabsplaner Ansvarsfordeling i forhold til beredskabsplanlægning Overordnet ansvar Forventninger til medarbejderne Rammerne for politikken Lovgivningskrav Sammenhæng med Varde Kommunes øvrige politikker...7 1

17 Beredskabspolitik for Varde Kommune Indledning 1.1. Formålet med beredskabspolitikken Varde Kommune har ansvaret for at planlægge og drive en række samfundsvigtige opgaver både i hverdagen, og når uforudsete, større hændelser truer den fortsatte drift. Store og alvorlige hændelser går ofte på tværs af forvaltninger. Derfor er der behov for at sikre, at forvaltningerne både alene og i samarbejde er i stand til at bidrage til en helhedsorienteret håndtering af de konkrete trusler/hændelser. Intentionen med denne politik er at skabe en ramme for, hvordan kommunens beredskabsopgaver løses både nu og i fremtiden. Ligeledes bliver ansvaret, der påhviler forvaltningerne og relevante aktører tydeliggjort. Beredskabspolitikken skal ses i sammenhæng med kommunens beredskabsprogram og kommunens generelle beredskabsplan (Beredskabsplan 2013, Plan for forsat drift). Kommunens beredskabsprogram konkretiserer, hvordan kommunens forvaltninger skal udmønte politikkens mål. Kommunens generelle beredskabsplan (Plan for fortsat drift) konkretiserer, hvordan kommunen skal arbejde i krisesituationer og ved hændelser, der kan påvirke det kommunale serviceniveau indenfor alle direktørområder Værdigrundlaget for Varde Kommunes samlede beredskab Et effektivt beredskab er en central del af et robust samfund. At opretholde dette er en opgave, som vi har et fælles ansvar for at løse; både borgere, erhvervsliv og myndigheder. Som byråd tager vi vores del af ansvaret på os, og derfor arbejder vi løbende med at øge robustheden, mindske sårbarhederne og udvikle kommunens samlede beredskab. Vi vil arbejde for, at kommunens forvaltninger er i stand til at tilbyde borgere og erhvervsliv sine vigtigste services i alle situationer. Byrådet ønsker, at Varde Kommune skal være et robust, sikkert og trygt sted at bo, arbejde og drive virksomhed. Følgende værdier styrer dette arbejde: Robusthed. Varde Kommune er en robust kommune. Det betyder, at kommunens forvaltninger bidrager til at modstå eller inddæmme ekstraordinære hændelser og hurtigt kan tilbyde sine services igen, hvis de skulle blive påvirket. Sikkerhed. Varde Kommune er en sikker kommune. Det betyder, at kommunens forvaltninger bidrager til at beskytte borgernes liv og helbred og hjælper dem, der ikke kan klare sig selv. Tryghed. Varde Kommune er en tryg kommune. Det betyder, at kommunens forvaltninger giver sit bidrag til, at borgernes tilværelse og erhvervslivets drift ikke forstyrres unødigt under en ekstraordinær hændelse. 2

18 Beredskabspolitik for Varde Kommune Det overordnede mål med Varde kommunes samlede beredskab Kommunens samlede beredskab skal sikre en robust, sikker og tryg ramme for borgernes tilværelse, erhvervslivets drift og kommunens virke. Det overordnede mål er, at borgerne, erhvervslivet og kommunens forvaltninger trygt og sikkert kan gennemføre deres aktiviteter på normal vis også hvis der opstår en ekstraordinær hændelse. Byrådet ønsker derfor, at kommunens forvaltninger sammen og aktivt bidrager til at opfylde målene i kommunens beredskabspolitik. Dette arbejde skal være forankret i værdierne for det samlede beredskab; robusthed, sikkerhed og tryghed. 3

19 Beredskabspolitik for Varde Kommune Varde Kommunes tiltag for at opnå det overordnede mål I Varde Kommune arbejder vi helhedsorienteret med at udvikle det samlede beredskab. Derfor tager vi afsæt i de syv områder i den helhedsorienterede beredskabsplanlægning, dvs. ledelse, planlægningsgrundlag, forebyggelse, uddannelse, øvelser, evalueringer og beredskabsplaner Ledelse Kommunens forvaltninger skal aktivt inddrage ledere på alle niveauer i beredskabs planlægningen for at sikre en tværgående forankring af og helhedsorienteret tilgang til beredskabsarbejdet. Målet er, at alle kommunens forvaltninger tager ansvar for og bidrager til at opbygge og udvikle kommunens robusthed over for ekstraordinære hændelser. Byrådet ønsker derfor, at ledere på alle niveauer i kommunen tager ansvar for beredskabsplanlægningen inden for eget område (sektoransvar) samt i relevant omfang støtter og koordinerer med andre forvaltninger og eksterne samarbejdsparter. Lederne skal således inden for eget sagsområde vurdere, hvor i planlægningen inden for de syv områder der er størst behov for at udvikle enhedens beredskab. Derudover skal lederne bidrage til kommunens beredskabsprogram og følge op på iværksatte opgaver og aktiviteter. Lederne skal tage afsæt i kommunalbestyrelsens beredskabspolitik (dvs. dette dokument), herunder værdierne for beredskabet Planlægningsgrundlag Kommunens forvaltninger skal basere beredskabsplanlægningen på kvalificeret viden og erfaring, foruden de krav, der stilles i lovgivningen. Målet er, at udviklingen af kommunens samlede beredskab prioriteres i forhold til viden om kommunens kritiske funktioner, trusler, risici og sårbarheder. Byrådet ønsker derfor, at kommunens forvaltninger udpeger de funktioner, der i særlig grad skal opretholdes for at sikre robusthed, sikkerhed og tryghed for borgere, erhvervsliv og kommunen som helhed. Forvaltningerne skal regelmæssigt analysere risici og sårbarheder i forhold til disse funktioner. Kommunens samarbejdspartnere skal orienteres om planerne, således at der sikres den nødvendige sammenhæng til andre relevante aktører Forebyggelse Kommunens forvaltninger skal mindske konsekvenserne af ekstraordinære hændelser for borgerne, erhvervslivet og kommunen som helhed gennem effektiv forebyggelse. Målet er, at borgerne, erhvervslivet og kommunen som helhed i videst muligt omfang kan gennemføre deres aktiviteter på normal vis - også under en ekstraordinær hændelse. Byrådet ønsker derfor, at kommunens forvaltninger gør forebyggelse af ekstra ordinære hændelser til en fast del af planlægningen af kommunens drifts- og myndighedsopgaver. Forebyggelse skal ske med afsæt i risiko- og sårbarhedsvurderinger og prioriteres ud fra værdierne for kommunens beredskab, så forebyggelsen har en effekt i forhold til at opretholde og videreudvikle kommunens robusthed, sikkerhed og tryghed. Det betyder, at de forebyggende tiltag 4

20 Beredskabspolitik for Varde Kommune skal bidrage til at nedbringe sandsynligheden for, at ekstraordinære hændelser indtræffer, eller at de får uacceptabelt høje konsekvenser, hvis de indtræffer Uddannelse Kommunens forvaltninger skal sikre, at kommunens beredskabsplanlægning og -indsats ved hændelser er effektiv og kompetent. Målet er, at chefer og medarbejderne altid har de kompetencer, der er nødvendige for, at de effektivt kan varetage deres opgaver før, under og efter en hændelse. Byrådet ønsker derfor, at kommunens forvaltninger beskriver egne kompetence behov og udpeger de chefer, teamledere og medarbejdere, der skal tilbydes uddannelse i beredskabsplanlægning og krisestyring Øvelser Kommunens forvaltninger skal have et robust, afprøvet og rutineret samlet beredskab. Målet er, at kommunens chefer, teamledere og medarbejdere er fortrolige med, hvordan de håndterer en beredskabshændelse, samt at planer og procedurer mv. fungerer efter hensigten. Byrådet ønsker derfor, at alle kommunens forvaltninger over en 4-årig periode øver alle dele af deres beredskabsplaner. Byrådet ønsker endvidere, at den generelle beredskabs plan bliver øvet mindst hvert fjerde år ved en tværgående krisestyringsøvelse, hvor der fokuseres på at afprøve samarbejde og tværgående koordination ved større hændelser Evalueringer Kommunens forvaltninger skal bruge egne og andres erfaringer som grundlag for at styrke og udvikle det samlede beredskab. Målet er, at resultater fra evalueringer anvendes aktivt til at udvikle de syv områder af beredskabsplanlægningen. Byrådet ønsker derfor, at de relevante forvaltninger i kommunen bidrager til at evaluere alle større hændelser og øvelser. Byrådet ønsker desuden, at kommunens forvaltninger prioriterer, gennemfører og følger op på relevante anbefalinger Beredskabsplaner Kommunens forvaltninger skal gennem handlingsorienterede planer skabe grundlaget for effektive og sikre beredskabsindsatser. Målet er, at chefer, teamledere og medarbejdere har en fast fysisk og organisatorisk ramme med kendte roller og robuste procedurer, når der indtræffer en hændelse, som kræver krisestyring. Byrådet ønsker derfor, at kommunens forvaltninger udarbejder og anvender beredskabs planer, som beskriver enhedernes krisestyring. Planerne skal være handlingsorienterede, overskuelige, ajourførte og realistiske. 5

21 Beredskabspolitik for Varde Kommune Ansvarsfordeling i forhold til beredskabsplanlægning 3.1. Overordnet ansvar Byrådet har det overordnede ansvar for beredskabsplanlægningen. Beredskabsplanlægningen for de enkelte fagområder behandles i de enkelte fagudvalg og den samlede beredskabsplanlægning (beredskabspolitik, -program og den overordnede beredskabsplan for Varde Kommune) behandles i økonomiudvalget, som forbereder indstillinger til beslutning i byrådet. Kommunaldirektøren og Direktørerne har ansvaret for, at beredskabsplanlægningen bliver gennemført i de enkelte forvaltninger (direktørområder). Forvaltningernes ansvar fremgår af afsnittet Ledelse. Beredskabschefen rådgiver og koordinerer kommunens forvaltninger i deres arbejde med beredskabsplanlægning Forventninger til medarbejderne Byrådet forventer, at den enkelte medarbejder i det daglige arbejde formidler erkendte risici, sårbarheder og muligheder for forebyggelse videre til nærmeste leder. Byrådet forventer derudover, at medarbejderne i relevant omfang bidrager til håndteringen af en krise. Medarbejderne bør derfor kende den beredskabsplan, som de skal handle ud fra, og deltage i relevant uddannelse og øvelser. 6

22 Beredskabspolitik for Varde Kommune Rammerne for politikken 4.1. Lovgivningskrav Lovgivningen stiller følgende krav til kommunens samlede beredskab: Beredskabslovens 25 fastlægger, at kommunen skal have en samlet plan for beredskabet Sundhedslovens kapitel 65 fastlægger, at kommunen skal have en sundhedsberedskabsplan Endvidere kan nævnes: Vejledning om beredskabspolitik og beredskabsprogram af Beredskabsstyrelsen marts 2011 Strandrensningsbekendtgørelsen samt Vejledning om strandrensning, som udmønter havmiljølovens 35 Vejledning om planlægning af beredskab for vandforsyningen Vejledning om indkvarterings- og forplejningsberedskabet Vejledning vedr. bekæmpelse af ulovlige forureninger af vandløb, søer og kystnære dele af søterritoriet M.fl. Varde Kommune følger Beredskabsstyrelsens vejledning Helhedsorienteret Beredskabsplanlægning i arbejdet med planlægningen af kommunens samlede beredskab Sammenhæng med Varde Kommunes øvrige politikker Beredskabspolitikken følger kommunes øvrige politikker. 7

23 Bilag: Beredskabsprogram 2014 Udvalg: Beredskabskommission Mødedato: 03. december Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

24 Varde Kommune Beredskabsprogram for Varde Kommune Sag Dok sufa/vapl

25 Beredskabsprogram for Varde Kommune Indledning og formål Beredskabsprogrammet fastlægger, hvordan der fastsættes mål og prioriteringer, så Varde Kommunes Beredskabspolitik kan føres ud i livet. Det overordnede mål med beredskabspolitikken er, at borgene, erhvervslivet og kommunens direktørområder trygt og sikkert kan gennemføre deres aktiviteter på normal vis - også hvis der opstår en ekstraordinær hændelse. Den kommunale organisation skal i den forbindelse være aktiv medspiller i processen med at håndtere ekstraordinære hændelser, der vedrører den kommunale organisation. Byrådet ønsker derfor, at kommunens direktørområder sammen og aktivt bidrager til at opfylde målene i kommunens beredskabspolitik. Arbejdet skal være forankret i værdierne for det samlede beredskab: Robusthed - Sikkerhed Tryghed Arbejdet med beredskabspolitikken omfatter alle syv områder i den helhedsorienterede beredskabsplanlægning: Ledelse Planlægningsgrundlag Forebyggelse Uddannelse Øvelser Evalueringer Beredskabsplaner Beredskabsprogrammet dækker perioden primo 2014 til ultimo Beredskabsprogrammet administreres af Varde Brand & Redning. Efterfølgende er der udarbejdet en overordnet tidsplan for de enkelte målsætninger. 1

26 Beredskabsprogram for Varde Kommune Overordnet tidsplan Mål Ledelse At alle kommunens (Beredskabspolitik og Revision af forvaltninger tager Beredskabsprogram Beredskabspolitik og ansvar for og bidrager til behandling i Beredskabskommissio n, Økonomiudvalg og Beredskabsprogram til at opbygge og udvikle kommunens robusthed over for ekstraordinære hændelser. Planlægningsgrundlag 2014 At udvikling af kommunens samlede beredskab prioriteres i forhold til viden om kommunens kritiske indretninger, funktioner, trusler, risici og sårbarhed Byråd ultimo 2013) Møder med superbrugere og beredskabsansvarlige i hele organisationen. Identifikation af kritiske funktioner i hvert direktørområde Se under beredskabsplanlægning Revision af risiko- og sårbarhedsanalyse Arbejde videre med forebyggelsesinitiative r Arbejde videre med forebyggelsesinitiative r Gå-hjem-møder om forebyggelse for lederne i hvert direktørområde Gå-hjem-møder om forebyggelse for lederne i hvert direktørområde Risiko- og sårbarhedsanalyse i hvert direktørområde Udarbejdelse af samlet risiko- og sårbarhedsanalyse for kommunen Forebyggelse Uddannelse At borgere, erhvervslivet og kommunen som helhed i videst muligt omfang kan gennemføre deres aktiviteter på normal vis - også under en ekstraordinær hændelse. Udarbejdelse af oversigt over evt. forebyggelsesinitiative r i forlængelse af risiko- og sårbarhedsanalyserne At ledere og medarbejdere til enhver tid har de kompetencer der er nødvendige for, at de effektivt kan varetage deres opgaver før, under og efter en hændelse Uddannelse af direktørområdernes beredskabsansvarlige indenfor områderne: Forebyggelse - brand Planlægning Krisestyring Gå-hjem-møder om beredskabsplanlægnin g indenfor hvert direktørområde 2

27 Beredskabsprogram for Varde Kommune

28 Beredskabsprogram for Varde Kommune Øvelser Evaluering Beredskabsplaner Mål At kommunens ledere og medarbejdere er fortrolige med, hvordan de skal håndtere en beredskabshændelse, samt at planer og procedurer mv. fungerer efter hensigten Brand- og evakueringsøvelser på institutioner, skoler mv. Brand- og evakueringsøvelser på institutioner, skoler mv. Brand- og evakueringsøvelser på institutioner, skoler mv. Stabsøvelse i afprøvning af Sundhedsberedskabspl anen og beredskabsplanen (Plan for fortsat drift) Krisestyringsøvelse i 4. kvartal At resultater fra evalueringer anvendes aktivt til at udvikle de syv områder af beredskabsplanlægningen Udarbejdelse af fælles evalueringskoncept for hændelser mv. Evaluering af øvelser Evaluering af øvelser At ledere og medarbejdere har en fast fysisk og organisatorisk ramme med kendte roller og robuste procedurer, når der indtræffer en hændelse, som kræver krisestyring Kontrol af vitale data i beredskabsplaner, indsatsplaner og instrukser m.m. indenfor hvert direktørområde. Kontrol af vitale data i beredskabsplaner, indsatsplaner og instrukser m.m. indenfor hvert direktørområde. Kontrol af vitale data i beredskabsplaner, indsatsplaner og instrukser m.m. indenfor hvert direktørområde. Implementering og ajourføring af planer m.v. i C 3 Ajourføring af planer m.v. i C 3 Ajourføring af planer m.v. i C 3 Evaluering af øvelser Revision af Varde Kommunes Beredskabsplan (Plan for fortsat drift). 4

29 Bilag: Budgetopfølgning Udvalg: Beredskabskommission Mødedato: 03. december Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

30

31

32 Bilag: Brandsikker Bolig - brochure Udvalg: Beredskabskommission Mødedato: 03. december Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

33

34 Bilag: Referat fra møde den og tidsplan for øvelsen Udvalg: Beredskabskommission Mødedato: 03. december Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

35

36

37

38

39 Bilag: Driftrapport 3. kvartal - Varde kommune, driftrapport 2013, 3 kvartal.doc Udvalg: Beredskabskommission Mødedato: 03. december Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

40 DRIFTSRAPPORT 3. Kvartal 2013 Kilde: ODIN, GIS kort, Beredskabsstyrelsen Juli-september 79 opgaver kørt af Falck 17 indsatsleder eftersyn 1/9 Varde Kommune 3. kvartal. 2013

41 DRIFTSRAPPORT 3. Kvartal 2013 Opgave- og stationsfordeling: Udover nedenstående er der kørt 17 indsatsledereftersyn i de to slukningsområder. Falck har i juli kvartal 2013 ydet hjælp ved 79 opgaver. Opgaverne fordeler sig på den enkelte brandstation således: Der er kørt til følgende Alarmtyper inklusiv indsatsledereftersyn: Kilde: ODIN, Statistik, Beredskabsstyrelsen 2/9 Varde Kommune 3. kvartal. 2013

42 DRIFTSRAPPORT 3. Kvartal 2013 Opgaverne er løst med følgende indsats: Kilde: ODIN, Statistik, Beredskabsstyrelsen Kilde: ODIN, Statistik, Beredskabsstyrelsen 3/9 Varde Kommune 3. kvartal. 2013

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Risikobaseret dimensionering Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2011. Baseret på en analyse udarbejdet 2010-2011. Tilføjelser og ændringer efter

Læs mere

Den klimaberedte kommune

Den klimaberedte kommune Den klimaberedte kommune Udgivet af KL Teknik og Miljø 2 Indhold Pjecen består af tre dele, hvilket er illustreret med farver. De blå afsnit giver en introduktion og et overblik, de orange afsnit handler

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 INDLEDNING... 3 0.1 FORORD AF BEREDSKABSCHEF I AARHUS KOMMUNE... 3 0.2 FORMÅL MED AARHUS KOMMUNES PLAN FOR BEREDSKAB OG FORTSAT

Læs mere

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune

Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Risikobaseret dimensionering i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Beskrivelse at eksisterende udrykningsberedskab.... 5 Silkeborg Kommune beskrivelse... 11 Risikoidentifikation... 14

Læs mere

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om.

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om. Forslag til besparelser og refleksioner, som de er indsendt til beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl efter de tre informationsmøder, der blev afholdt i juni måned 2015 for medarbejdere og frivillige i

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

National Sårbarhedsrapport 2008

National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 11 Protokol Mødedato: 18. maj 211 Mødetidspunkt: 15: Sluttidspunkt: 16:15 Mødelokale: Rådhuset Fraværende: Bemærkninger: Dagsorden godkendtes Else Højsager deltog i punkterne 1 til og med 5. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR.

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR. NR. 1 februar 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen Side 10-11 og 16-17 BRANDVÆSEN NR. 1 februar 2011 9. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

Redningsberedskabets Strukturudvalg

Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Redningsberedskabets Strukturudvalg Afrapportering fra Redningsberedskabets Strukturudvalg 2014 Indhold Indhold... 1 1.... 4 2. Baggrund for

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ilddåb for tværgående SINE-snak. 170 mand fra 18 beredskaber indsat mod naturbrand ved Billund

BRANDVÆSEN. Ilddåb for tværgående SINE-snak. 170 mand fra 18 beredskaber indsat mod naturbrand ved Billund NR. 5 juni 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ilddåb for tværgående SINE-snak 170 mand fra 18 beredskaber indsat mod naturbrand ved Billund Foto: Rene Gammelmark Side 18-21

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 10. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-18:00 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen, Søren

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet September 2008 Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. ca. 16.00

Læs mere

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 5 juni 2010

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 5 juni 2010 NR. 5 juni 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Dilemmaer Det danske beredskab har fået et øvelsessekretariat. En ny øvelsesdug kom på bordet ved et velbesøgt øvelsesseminar

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i. Høje-Taastrup. Ishøj. Vallensbæk. Hovedrapport Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup Ishøj Vallensbæk Hovedrapport 19. marts 2007 Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: 15 Beredskabskommission for med Den: 03.05.2011 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: 15 Beredskabskommission for med Den: 03.05.2011 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Brandstationen, Ådalsvej 52, 2970 Hørsholm TIDSPUNKT: Tirsdag den 3. maj 2011, kl. 16.00 18.00 Næste møde 5. oktober 2011, kl. 16.00 BEMÆRKNINGER: MEDLEMMER:

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged, Søren Laulund,

Læs mere