Vedtægter. for Trekantområdets Brandvæsen I/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. for Trekantområdets Brandvæsen I/S"

Transkript

1 Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: Mobil: J.nr CVR: august 2015 Vedtægter for Trekantområdets Brandvæsen I/S Fælleskommunalt redningsberedskab m.v. mellem Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner Version 4. august 2015

2 Indhold 1. Navn og hjemsted Interessenter Formålet med Fællesskabet Fællesskabets beredskabsopgaver Fællesskabets sideaktiviteter Offentlighedslov, forvaltningslov og kommunestyrelseslov Beredskabskommissionen Beredskabskommissionens møder Beredskabskommissionens opgaver Bestyrelse Beredskabsdirektør Personale Udgiftsfordelingen Finansiering og kapitalforhold Budget Regnskab og revision Betalinger Tegningsret Ejerandele og hæftelse Ændring af vedtægten Indtræden og udtræden af Fællesskabet Opløsning og ophævelse af Fællesskabet Tvister Ikrafttræden Bilag til vedtægten Tiltrædelser og godkendelser...16 side 2 af 16

3 1. Navn og hjemsted 1.1 Navnet er Trekantområdets Brandvæsen I/S (i det følgende omtalt som Fællesskabet ). 1.2 Fællesskabet har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Interessenter 2.1 Interessenterne i Fællesskabet er: Billund Kommune Fredericia Kommune Kolding Kommune Middelfart Kommune Vejen Kommune Vejle Kommune (i det følgende samlet omtalt som Kommunerne). 3. Formålet med Fællesskabet 3.1 Fællesskabet er et fælleskommunalt redningsberedskab for Kommunerne. 3.2 Formålet med Fællesskabet er at styrke det samlede redningsberedskab i kommunerne, herunder gennemføre de ændringer af beredskabsområdet, der er aftalt mellem Regeringen og KL i juni Fællesskabet kan endvidere varetage andre opgaver fra det kommunale serviceområde som Kommunerne kompetenceoverdrager til Fællesskabet, forudsat at samtlige af de deltagende kommuner i Fællesskabet godkender kompetenceoverførelsen (i det følgende omtalt som sideaktiviteter ). 3.4 Fællesskabet skal så vidt muligt løse dets opgaver for eller i samarbejde med den øvrige kommunale organisation i de tilfælde, hvor der er kommunal interesse herfor. side 3 af 16

4 3.5 Fællesskabet skal således bidrage til, at opgaveløsningen i såvel Fællesskabet som på de øvrige kommunale serviceområder sker så effektivt som muligt til støtte og gavn for borgerne i Kommunerne. 3.6 Hvis Kommunerne vedtager en ejerstrategi, skal Fællesskabet varetage dets aktiviteter i overensstemmelse hermed. 4. Fællesskabets beredskabsopgaver 4.1 Kommunerne har ved denne vedtægt kompetenceoverdraget det kommunale beredskab samt alle myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som efter den gældende lovgivning på tidspunktet for etablering af Fællesskabet eller efter senere ændringer af lovgivningen (udvidelse eller indskrænkninger) kan overdrages til selvstændig varetagelse af Fællesskabet, herunder efter beredskabslovens Se eksempelvis bilag Kommunerne har ved denne vedtægt tillige kompetenceoverdraget det myndighedsforberedende arbejde i forbindelse med Kommunernes øvrige myndighedsopgaver efter beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum, bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder, jf. fyrværkeriloven, samt lov om beskyttelse af havmiljøet til Fællesskabet, jf. bilag 2, som indeholder en fortegnelse over Kommunernes øvrige myndighedsopgaver med tilknytning til Fællesskabet. 4.3 Fællesskabet kan indgå aftaler med kommuner, som ikke deltager i Fællesskabet, andre kommunale fællesskaber, virksomheder og private om varetagelse af beredskabsopgaver, i det omfang det er i overensstemmelse med lovgivningen. 4.4 Aftaler om beredskabsopgaver med andre kommuner, kommunale fællesskaber, virksomheder og private skal indgås med respekt for den udbudsretlige in house-regel, således at Kommunerne stedse kan kompetenceoverdrage opgaver til Fællesskabet ved direkte kontrakttildeling. 5. Fællesskabets sideaktiviteter 5.1 Fællesskabet skal efter en kompetenceoverdragelse varetage andre aktiviteter fra det kommunale serviceområde, som en eller flere af Kommunerne kompetenceoverdrager til Fællesskabet, forudsat at aktiviteten lovligt kan kompetenceoverdrages til Fællesskabet og kommunalbestyrelsen i Kommunerne godkender kompetenceoverdragelsen. side 4 af 16

5 5.2 Fællesskabet skal beskrive sideaktiviteterne i et bilag til vedtægterne og indsende disse til den kommunale tilsynsmyndigheds godkendelse, når Kommunernes godkendelse foreligger. Sideaktiviteter, som varetages af Fællesskabet ved dets etablering, fremgår af bilag Fællesskabet kan indgå aftaler med kommuner, som ikke deltager i Fællesskabet, andre kommunale fællesskaber, virksomheder og private om varetagelse af opgaver med tilknytning til Fællesskabets sideaktiviteter, i det omfang det er i overensstemmelse med lovgivningen og der er kapacitet hertil. 5.4 Aftaler om sideaktiviteter med andre kommuner, kommunale fællesskaber, virksomheder og private skal indgås med respekt for den udbudsretlige in house-regel, således at Kommunerne stedse kan kompetenceoverdrage opgaver til Fællesskabet ved direkte kontrakttildeling. 5.5 Fællesskabet kan kun deltage i andre selskaber efter forudgående godkendelse i kommunalbestyrelsen hos Kommunerne. 6. Offentlighedslov, forvaltningslov og kommunestyrelseslov 6.1 Fællesskabet skal iagttage reglerne i forvaltningsloven, når Fællesskabet træffer myndighedsafgørelser. 6.2 Fællesskabet er underlagt reglerne i offentlighedsloven. 6.3 Fællesskabet er, medmindre det er stridende mod bestemmelserne i denne vedtægt, underlagt kommunestyrelsesloven. 7. Beredskabskommissionen 7.1 For Fællesskabet er der nedsat en fælles beredskabskommission, jf. beredskabslovens 10, stk. 2 (i det følgende Beredskabskommissionen). 7.2 Beredskabskommissionen består af følgende medlemmer: Borgmestrene og yderligere ét medlem fra hver af Kommunerne, som skal være medlem af kommunalbestyrelsen Fra Kolding og Vejle Kommuner hertil yderligere ét medlem, som skal være medlem af kommunalbestyrelsen side 5 af 16

6 Politidirektøren i Sydøstjyllands Politi Politidirektøren i Syd- og Sønderjyllands Politi Politidirektøren i Fyns Politi 7.3 Politidirektørernes medlemskab af Beredskabskommissionen er ikke personlig, og de pågældende kan således lade embedet repræsentere af en anden medarbejder i politikredsen. 7.4 En repræsentant for de frivillige er berettiget til at deltage som observatør i Beredskabskommissionen. 7.5 En repræsentant for medarbejderne er berettiget til at deltage som observatør i Beredskabskommissionen. 7.6 Udpegning af medlemmer til Beredskabskommissionen følger den kommunale valgperiode. 7.7 Beredskabskommissionen konstituerer sig selv, dog således at formanden og næstformanden skal være borgmestre. 8. Beredskabskommissionens møder 8.1 Beredskabskommissionen udøver sin virksomhed i lukkede møder, medmindre Beredskabskommissionen træffer anden afgørelse. 8.2 Beredskabskommissionen holder møder efter behov, dog mindst 2 gange om året. 8.3 Beredskabskommissionens formand udsender mødeindkaldelse bilagt dagsorden senest 14 dage inden mødet. 8.4 Beredskabskommissionens møder ledes af Beredskabskommissionens formand. I dennes forfald ledes møderne af næstformanden, og i tilfælde af dennes forfald af den borgmester i Beredskabskommissionen, som har længst anciennitet som medlem af kommunalbestyrelsen. 8.5 Møderne afholdes som udgangspunkt på hjemadressen for Fællesskabet. side 6 af 16

7 8.6 Ethvert medlem af Beredskabskommissionen kan kræve afholdelse af et ekstraordinært møde. Ekstraordinære møder afholdes med mindst 14 dages varsel. Hvis særlige forhold gør det nødvendigt, kan ekstraordinære møder afholdes med kortere varsel end 14 dage, når mindst halvdelen af Beredskabskommissionens medlemmer har krævet mødet. 8.7 Når Beredskabskommissionen skal træffe afgørelser, har hvert medlem 1 stemme. 8.8 Ved beslutninger, der kræver enstemmighed, er kommissionen kun beslutningsdygtig, når alle medlemmer er til stede. Ved beslutninger, der træffes ved simpelt flertal og kvalificeret flertal, er kommissionen beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede. 8.9 Beslutning om vedtægtsændringer og optagelse af nye medlemmer kræver enstemmighed og efterfølgende godkendelse i Kommunernes kommunalbestyrelser. Disse beslutninger kræver desuden tilsynsmyndighedens godkendelse Beslutning om låneoptagelse, garantistillelse og udlicitering af væsentlige dele af beredskabet samt lignende, væsentlige beslutninger kræver behandling på to møder, og kan kun vedtages ved et kvalificeret flertal på mindst ¾ af de afgivne stemmer på såvel første som andet møde. Beslutningen herom skal tillige godkendes af kommunalbestyrelsen i Kommunerne Øvrige beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Kravet om stemmeflerhed indebærer, at en beslutning ikke er truffet, hvis der ikke er flere stemmer for et forslag, end der er stemmer imod forslaget Kommissionens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol. Protokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan kræve sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen. Ved sager, der af Beredskabskommissionen skal fremsendes til en anden myndighed, kan det pågældende medlem kræve, at den anden myndighed samtidig gøres bekendt med indholdet i protokollen. Medlemmet kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt. 9. Beredskabskommissionens opgaver 9.1 Beredskabskommissionen varetager den umiddelbare forvaltning af det generelle redningsberedskab. Det generelle redningsberedskab omfatter de myndighedsmæssige, operationelle og planlægningsmæssige opgaver i tilknytning til de opgaver, som Kommunerne har kompetenceoverdraget til Fællesskabet. side 7 af 16

8 9.2 Beredskabskommission udarbejder og behandler forslag til plan for Fællesskabets virksomhed, dimensionering og materiel på grundlag af risikoprofil og det fastlagte serviceniveau efter reglerne i beredskabsloven om risikobaseret, kommunalt redningsberedskab. Den endelige beslutning om risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og materiel træffes af kommunalbestyrelsen i de enkelte Kommuner. 9.3 Beredskabskommissionen udarbejder et udkast til Kommunernes generelle beredskabsplan. Beredskabsplanen for hver enkelt af Kommunerne vedtages af kommunalbestyrelsen på et møde. 9.4 Beredskabskommissionen varetager drift og vedligeholdelse af offentlige beskyttelsesrum, lokale kommandocentraler, der er ejet af Kommunerne, samt anskaffelse af inventar, materiel og lignende til beskyttelsesrummene. 9.5 Beredskabskommissionen varetager herudover myndighedsforberedende arbejde i tilknytning til de beredskabsopgaver, der fortsat hører under de enkelte kommunalbestyrelser. 9.6 Beredskabskommissionen ansætter beredskabsdirektøren. 9.7 Beredskabskommissionen drager omsorg for, at personalet i Fællesskabet uddannes i overensstemmelse med de gældende uddannelsesbestemmelser. 10. Bestyrelse 10.1 Fællesskabet har en bestyrelse med 6 medlemmer Bestyrelsen varetager de opgaver i Fællesskabet, der ikke er Beredskabskommissionens opgaver, jf. pkt. 9, og som er kompetenceoverdraget af Kommunerne til Fællesskabet i overensstemmelse med pkt Medlemmerne af bestyrelsen er de 6 borgmestre fra Kommunerne Bestyrelsens formand og næstformand er Beredskabskommissionens formand og næstformand Bestyrelsen holder møder, så ofte det er nødvendigt, og der kan indkaldes til bestyrelsesmøde, såfremt et medlem af bestyrelsen, Fællesskabets revisor eller Beredskabsdirektøren anmoder herom. Møderne holdes på Fællesskabets adresse, medmindre side 8 af 16

9 andet bestemmes. Møderne ledes af formanden, og i dennes forfald af næstformanden, og ved dennes forfald af det medlem af bestyrelsen, som har længst anciennitet som kommunalbestyrelsesmedlem Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede, herunder formanden eller næstformanden. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens eller den fungerende formands stemme dobbelt De af bestyrelsen trufne beslutninger indføres i protokol, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer Bestyrelsens formand og næstformand modtager et fast vederlag. Formanden modtager kr. årligt, mens næstformanden modtager kr. årligt. Øvrige medlemmer af bestyrelsen modtager mødediæter i overensstemmelse med Indenrigsministeriets regler herom. 11. Beredskabsdirektør 11.1 Beredskabsdirektøren refererer i sin varetagelse af sine opgaver med ansvar overfor Beredskabskommissionen, og refererer i det daglige til Beredskabskommissionens formand Beredskabsdirektøren er sekretær for Beredskabskommissionen og bestyrelsen Beredskabsdirektøren har ansvaret for den almindelige sagsbehandling inden for Beredskabskommissionens arbejdsområde Beredskabsdirektøren har ansvaret for den daglige ledelse af Fællesskabet, herunder den tekniske ledelse af indsatsen på et skadested Beredskabsdirektøren har tillige ansvaret for den daglige ledelse af de sideaktiviteter, som Kommunerne har kompetenceoverdraget til Fællesskabet Beredskabsdirektøren ansætter og afskediger personale Beredskabsdirektøren fører tilsyn med, at aftaler med bl.a. andre kommuner om udførelse af opgaver inden for redningsberedskabet overholdes. side 9 af 16

10 12. Personale 12.1 Personale ansat i Fællesskabet skal være underlagt de kommunale overenskomster. 13. Udgiftsfordelingen 13.1 Alle udgifter til de beredskabsopgaver, der varetages af Fællesskabet, jf. pkt. 4, afholdes af Kommunerne ud fra en fordelingsnøgle Fordelingsnøglen for den 1. januar 2016 til den 31. december 2018 er fastsat med udgangspunkt i Kommunernes budget 2014 for beredskabsområdet, jf. bilag Fordelingsnøglen efter den 1. januar 2019 fastsættes ud fra befolkningstallet i Kommunerne pr. 1. januar det foregående år Udgifterne til Fællesskabets sideaktiviteter afregnes af Fællesskabet med den eller de kommuner, som har kompetenceoverdraget opgaven til Fællesskabet på baggrund af de omkostninger, der er forbundet med at løse opgaven, dvs. afregnes efter kostpris Såfremt Fællesskabet anvender ressourcer, som f.eks. medarbejdere, anlæg, administration m.v., til løsning af såvel beredskabsopgaver som sideaktiviteter, skal der foretages en fordeling af ressourceforbruget ud fra et faktisk forbrug mellem henholdsvis beredskabsopgaver og sideaktiviteter Såfremt Fællesskabet skal foretage anskaffelser m.v. med henblik på sideaktiviteter, jf. pkt. 5, skal udgifterne til disse anskaffelser i det hele henføres til sideaktiviteter Såfremt Fællesskabet har indtægter i form af gebyrer eller salg af ydelser til andre kommuner og private, indgår disse indtægter i Fællesskabets regnskab forud for udgiftsfordelingen Indtægterne henføres til Fællesskabets beredskabsopgaver, såfremt indtægterne hidrører opgaver, som har tilknytning til Fællesskabets beredskabsfunktion Indtægterne henføres til Fællesskabets sideaktiviteter, såfremt indtægterne hidrører fra sideaktiviteter, som Fællesskabet varetager. 14. Finansiering og kapitalforhold side 10 af 16

11 14.1 Fællesskabets driftsudgifter skal finansieres via Kommunernes betalinger for Fællesskabets udgifter Fællesskabet skal lease større anskaffelser og leje de arealer og bygninger, som Fællesskabet har brug for Fællesskabets optagelse af lån og garantistillelse skal godkendes af samtlige Kommuners kommunalbestyrelser og skal i øvrigt ske i overensstemmelse med de regler, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastsat herom. Fællesskabets indgåelse af leasingaftaler for materiel til løsning af opgaver ud over den risikobaserede dimensionering skal tillige godkendes af samtlige Kommuners kommunalbestyrelser Fællesskabet må ikke foretage investeringer i valuta, værdipapirer eller lignende Ingen af Kommunerne har indskudt kapital i forbindelse med etablering af Fællesskabet. 15. Budget 15.1 Fællesskabet udarbejder hvert år inden den 1. juli budget for det kommende år. Budgettet skal være opdelt i forhold til henholdsvis Fællesskabets beredskabsopgaver, jf. pkt. 4, og sideaktiviteter, jf. pkt. 5. Budgettet skal tillige indeholde flerårige budgetoverslag for de beredskabsopgaver, som varetages af Fællesskabet Kommunerne skal efter anmodning fra Fællesskabet fremkomme med oplysninger til brug for Fællesskabets årsbudget og flerårige budgetter Beredskabskommissionen henholdsvis bestyrelsen sender på vegne af Fællesskabet senest den 1. juli budgettet og de flerårige budgetoverslag for beredskabsopgaverne til godkendelse hos kommunalbestyrelsen i Kommunerne Beredskabskommissionen henholdsvis bestyrelsen udarbejder eventuelle forslag til yderligere bevillinger, der er nødvendige for, at Fællesskabet kan opfylde sine forpligtelser i forhold til henholdsvis beredskabet og sideaktiviteterne. Yderligere bevillinger kræver godkendelse hos kommunalbestyrelsen i Kommunerne. 16. Regnskab og revision 16.1 Fællesskabets regnskabsår er kalenderåret. side 11 af 16

12 16.2 Fællesskabet skal aflægge årsregnskabet i overensstemmelse med det kommunale budget- og regnskabssystem, således som det er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet Fællesskabets årsregnskab skal være opdelt i henholdsvis beredskabsopgaver og sideaktiviteter Vejle Kommunes revisor er revisor for Fællesskabet, idet Vejle Kommune er administrationskommune for Fællesskabet Beredskabskommissionen kan kun med den kommunale Tilsynsmyndigheds forudgående godkendelse afskedige Fællesskabets revisor, jf. kommunestyrelseslovens 42, stk.1, 2. pkt Revisionens bemærkninger til årsregnskabet for Fællesskabet forelægges Beredskabskommissionen henholdsvis bestyrelsen til udtalelse. Herefter sendes regnskabet og revisionsbemærkningerne samt Beredskabskommissionens indstilling til godkendelse hos kommunalbestyrelserne i Kommunerne inden udgangen af juni måned Efter godkendelse i kommunalbestyrelserne skal regnskabet sammen med revisionsberetning og udskrift af beslutningsprotokol vedrørende Beredskabskommissionens og kommunalbestyrelsernes behandling af regnskabet sendes til Tilsynsmyndigheden, jf. kommunestyrelseslovens Betalinger 17.1 Kommunerne betaler hver især forlods acontobeløb til dækning af løbende udgifter i Fællesskabet. Betalingen fordeles på de enkelte kommuner i henhold til pkt Betalingen fastsættes på grundlag af det gældende budget for Fællesskabet inklusiv eventuelle tillægsbevillinger Kommunerne skal efter opkrævning overføre betalingen til Fællesskabets konto i 2 halvårlige rater, hvoraf første rate betales senest den 1. januar og den anden rate betales senest den 1. juli Ved manglende betaling opkræves morarenter. side 12 af 16

13 17.5 Betalingen reguleres det efterfølgende år i september måned på grundlag af årsregnskabet og den fastsatte udgiftsfordeling enten ved udbetaling til eller indbetaling fra Kommunerne. 18. Tegningsret 18.1 Fællesskabet tegnes af formanden eller næstformanden for Beredskabskommissionen sammen med beredskabsdirektøren eller af den samlede Beredskabskommission eller af den samlede bestyrelse. 19. Ejerandele og hæftelse 19.1 Kommunerne besidder ejerandele i Fællesskabet i forhold til befolkningstallet pr. 1. januar det foregående år Ingen Kommune kan disponere retligt eller faktisk over sin andel af Fællesskabets formue eller Fællesskabets enkelte aktiver. Fællesskabets formue samt aktiver kan heller ikke gøres til genstand for udlæg eller anden retsforfølgning for pligter, der er Fællesskabet uvedkommende og som måtte påhvile de enkelte Kommuner Kommunerne hæfter direkte, solidarisk og ubegrænset for Fællesskabet overfor tredjemand I det indbyrdes forhold fordeles hæftelsen mellem Kommunerne forholdsmæssigt i forhold til udgiftsfordelingen, jf. pkt og Ændring af vedtægten 20.1 Beredskabskommissionen og bestyrelsen kan foreslå ændringer af vedtægten Beredskabskommissionen skal mindst hvert fjerde år inden nyvalg til kommunalbestyrelsen tage vedtægten op til revision med henblik på at vurdere, om der er behov for ændringer af vedtægten på baggrund af erfaringerne for indeværende valgperiode Forslag til ændringer i vedtægterne skal godkendes af kommunalbestyrelsen hos Kommunerne. De vedtagne ændringer skal forelægges den kommunale Tilsynsmyndighed til godkendelse. side 13 af 16

14 21. Indtræden og udtræden af Fællesskabet 21.1 En eller flere kommuner kan indtræde i Fællesskabet Hvis en eller flere kommuner indtræder eller udtræder af Fællesskabet, genberegnes udgiftsfordelingen mellem Kommunerne i pkt. 13 efter de principper for udgiftsfordelingen, som gælder på ind- eller udtrædelsestidspunktet En Kommune kan udtræde af Fællesskabet med 1 års skriftlig varsel til udgangen af et kalenderår En udtrædende Kommune har ret til at få udbetalt sin andel af nettoformuen i Fællesskabet, såfremt Fællesskabet har en nettoformue. Såfremt nettoformuen er negativ, skal en udtrædende Kommune foretage en indbetaling i forbindelse med udtræden Den udtrædende Kommune skal overtage leasing- og lejeaftaler vedrørende ejendomme, køretøjer og andet materiel, der er knyttet til den udtrædende Kommunes geografiske område. Værdien af de aftaler som den udtræden Kommune medtager, fratrækkes Kommunens andel af en eventuel nettoformue Den udtrædende Kommune hæfter ikke for Fællesskabets gælds- og driftsudgifter, der pådrages efter udtrædelsesdatoen, men hæfter fortsat for de gældsforpligtigelser m.v., som er pådraget inden udtrædelsesdatoen Når en Kommune er udtrådt af Fællesskabet, overgår beredskabsopgaverne til den udtrædende Kommune i overensstemmelse med de almindeligt gældende regler for kommunale beredskaber. 22. Opløsning og ophævelse af Fællesskabet 22.1 Beslutning om opløsning af Fællesskabet kræver enighed hos de Kommuner, der deltager i Fællesskabet. Hvis der træffes beslutning om opløsning af Fællesskabet, fordeles nettoformuen mellem Kommunerne i henhold til disses ejerandel i Fællesskabet. Er nettoformuen negativ, skal Kommunerne foretage indbetaling Hvis der træffes beslutning om opløsning af Fællesskabet, skal hver Kommune overtage leasing- og lejeaftaler vedrørende ejendomme, køretøjer og andet materiel, der er knyttet til Kommunens geografiske område. Værdien af aftaler som den udtrædende Kommune medtager, fratrækkes Kommunens andel af nettoformuen. side 14 af 16

15 22.3 Hvis der ikke i forbindelse med opløsning kan opnås enighed om opgørelsen af det økonomiske mellemværende, foretages opgørelsen i overensstemmelse med reglerne i 60 i den kommunale styrelseslov Den kommunale Tilsynsmyndighed kan træffe afgørelse om ophævelse af aftalen om Fællesskabet. Ophævelse af Fællesskabet gennemføres i overensstemmelse med den kommunale tilsynsmyndigheds afgørelse Når Fællesskabet er opløst eller ophævet, overgår beredskabsopgaverne til Kommunerne i overensstemmelse med de almindeligt gældende regler for kommunale beredskaber. 23. Tvister 23.1 Uoverensstemmelser af kommunalretlig karakter om beredskabets forhold, som måtte opstå mellem en eller flere af Kommunerne og Fællesskabet eller Kommunerne indbyrdes, forelægges den kommunale tilsynsmyndighed, i det omfang tilsynsmyndigheden i henhold til kommunestyrelsesloven har kompetence til at afgøre tvisten. I så fald finder kommunestyrelseslovens regler anvendelse ved afgørelse af tvisten Andre uoverensstemmelser, som ikke kan løses ved forhandling mellem parterne, afgøres endeligt ved domstolen, medmindre parterne aftaler andet. 24. Ikrafttræden 24.1 Fællesskabet er stiftet med virkning fra den 1. januar Vedtægten træder i kraft den xx Bilag til vedtægten Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Fortegnelse over kompetenceoverdragne myndighedsopgaver på beredskabsområdet. Fortegnelse over Kommunernes øvrige myndighedsopgaver på beredskabsområdet. Sideaktiviteter ved Fællesskabets etablering. side 15 af 16

16 Bilag 4: Redegørelse for udgiftsfordelingen Tiltrædelser og godkendelser Tiltrådt af Billund Kommunalbestyrelse, den xx 2015 Tiltrådt af Fredericia Kommunalbestyrelse, den xx 2015 Tiltrådt af Kolding Kommunalbestyrelse, den xx 2015 Tiltrådt af Middelfart Kommunalbestyrelse, den xx 2015 Tiltrådt af Vejen Kommunalbestyrelse, den xx 2015 Tiltrådt af Vejle Kommunalbestyrelse, den xx 2015 Godkendt af Statsforvaltningen, Tilsynet med Kommuner, den xx 2015 side 16 af 16

Vedtægter. for Trekantområdets Brandvæsen I/S

Vedtægter. for Trekantområdets Brandvæsen I/S Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Vedtægter. for Det Nye Beredskab. Fælles kommunalt redningsberedskab m.v. mellem Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder Kommuner

Vedtægter. for Det Nye Beredskab. Fælles kommunalt redningsberedskab m.v. mellem Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder Kommuner Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

Brand og Redning Sønderjylland. Vedtægter

Brand og Redning Sønderjylland. Vedtægter Brand og Redning Sønderjylland Vedtægter Version af 20. november 2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Navnet er Brand og Redning Sønderjylland, (i det følgende BRSJ). 1.2 BRSJ har hjemsted i Aabenraa Kommune.

Læs mere

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Kommunalbestyrelserne i de nævnte kommuner indgår med virkning fra 1. januar 2016 aftale om et

Læs mere

Vedtægter. for. Nordvestjyllands Brandvæsen I/S. (Fællesskabet) CVR-nr. [**] København september 2015

Vedtægter. for. Nordvestjyllands Brandvæsen I/S. (Fællesskabet) CVR-nr. [**] København september 2015 København september 2015 Sagsnr. 021613-0031 jhw/krl/liz Vedtægter for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S (Fællesskabet) CVR-nr. [**] København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Sydvestjysk Brandvæsen

Sydvestjysk Brandvæsen Sydvestjysk Brandvæsen Fælles kommunalt beredskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner Forslag til reviderede vedtægter for fælles kommunalt 60 selskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommune 4. januar 2016

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Sydvestjysk Brandvæsen Fælles kommunalt beredskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner

Sydvestjysk Brandvæsen Fælles kommunalt beredskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner Sydvestjysk Brandvæsen Fælles kommunalt beredskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner Vedtægter for fælles kommunalt 60 selskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommune 13. august 2014 Aftale om etablering af

Læs mere

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner 1. To eller flere kommunalbestyrelser kan i medfør af beredskabslovens 10 samordne deres redningsberedskab. Som led i

Læs mere

1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").

1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter interessentskabet). Godkendt af Statsforvaltningen 1. oktober 2015 VEDTÆGTER FOR ØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

Vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S December 2015

Vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S December 2015 Erik Jensen Partner eje@holst-law.com T +45 8934 1114 J.nr. 100037/370 EJE/JGE Vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S December 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

VEDTÆGTER HORSENS-HEDENSTED BEREDSKAB I/S

VEDTÆGTER HORSENS-HEDENSTED BEREDSKAB I/S Udkast af 16. april 2015 Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165824 VEDTÆGTER HORSENS-HEDENSTED BEREDSKAB I/S Horten Advokatpartnerselskab

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

1.2 Interessentskabet er et kommunalt fællesskab omfattet af 60 i lov om kommunernes styrelse.

1.2 Interessentskabet er et kommunalt fællesskab omfattet af 60 i lov om kommunernes styrelse. Hovedstadens Beredskab I/S Etableringsgrundlag Bilag 1 Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 166986 VEDTÆGTER FOR HOVEDSTADENS

Læs mere

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel: Side: 1. Aftalens område 3 2. Sammensætning af - og virksomhed i den fælles beredskabskommission

Læs mere

Vedtægter for Egedal og Frederikssunds Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S

Vedtægter for Egedal og Frederikssunds Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S Vedtægter for Egedal og Frederikssunds Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S Nærværende vedtægter erstatter eksisterende vedtægter med ikrafttrædelse 1. februar 2012. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. juli 2016 1. NAVN,

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. juni 2016aftale om nedsættelse af fælles Beredskabskommission

Læs mere

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S REFA

VEDTÆGTER FOR I/S REFA Den 05. juni 2008 J.nr. 00.01.80-vedtægter VEDTÆGTER FOR I/S REFA 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S REFA - Fælleskommunal affaldsbehandling for Lolland-Falster. Interessentskabets hjemsted

Læs mere

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1 Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG HJEMSTED... 3 2 INTERESSENTER... 3 3 FORMÅL... 3 4 PLIGTER OG RETTIGHEDER... 3 5 LÅN OG HÆFTELSE...

Læs mere

Aftale om et fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner

Aftale om et fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Aftale om et fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Kommunalbestyrelserne/byrådene i de nævnte kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2016

Læs mere

Nordsjællands Park og Vej

Nordsjællands Park og Vej Nordsjællands Park og Vej Samarbejdsaftale for et 60-fællesskab mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner 1. januar 2014 1 60 aftale Byrådene i Helsingør og Fredensborg kommuner indgår med virkning fra

Læs mere

SAMORDNINGSAFTALE. mellem LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNER. for det FÆLLES KOMMUNALE REDNINGSBEREDSKAB LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

SAMORDNINGSAFTALE. mellem LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNER. for det FÆLLES KOMMUNALE REDNINGSBEREDSKAB LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN SAMORDNINGSAFTALE mellem LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNER for det FÆLLES KOMMUNALE REDNINGSBEREDSKAB LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel Side 1. Aftalens område 3 2. Sammensætning

Læs mere

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland TIL: FRA: Kasper Sønderdahl DATO: 1. januar 2016 VEDR.: Byrådsgodkendte vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland 1. Navn og hjemsted 1.1. Fællesskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Sydvestjysk Brandvæsen

Sydvestjysk Brandvæsen Sydvestjysk Brandvæsen Fælles kommunalt beredskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner Forslag til reviderede vedtægter for fælles kommunalt 60 selskab for Esbjerg, Varde og Fanø Kommune 4. januar 2016

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland

Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland Vedtægterne er gældende fra 01.04.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG HJEMSTED...3 2 INTERESSENTER...3 3 FORMÅL...3 4 PLIGTER OG RETTIGHEDER...3 5

Læs mere

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8 Side 2 af 8 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Det fælleskommunale samarbejdes navn er Vestbad. Vestbads faste ejendom er beliggende Nykær 26, 2605 Brøndby, på matr. Nr. 6 k Brøndbyøster by, Brøndbyøster og 8

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

Bilag 2. Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Bilag 2. Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7 Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11456 Udtrædelsesaftale Vejle Kommunes udtræden af Østdeponi Version

Læs mere

Overdragelsesaftale. Trekantområdets Brandvæsen I/S. Vejen Kommune. Version 3. juli 2015. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Overdragelsesaftale. Trekantområdets Brandvæsen I/S. Vejen Kommune. Version 3. juli 2015. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR NORDJYLLANDS BEREDSKAB I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR NORDJYLLANDS BEREDSKAB I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR NORDJYLLANDS BEREDSKAB I/S Vedtagelse. Som led i etablering af et nyt samlet beredskab for Nordjylland, Nordjyllands Beredskab med virkning fra 1. januar 2016 fastsætter

Læs mere

UDKAST 4. december 2013 VEDTÆGTER for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR:

UDKAST 4. december 2013 VEDTÆGTER for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 4. december 2013 VEDTÆGTER 2013 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S

VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S Vedtægter som revideret 22.09.2006 1. Interessentskabet "Strandparken" består af følgende interessenter: Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Hvidovre Kommune Brøndby

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Vedtægter FAKS Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Version 18. feb. 2014 1 Indhold 1. Navn og hjemsted... 3 2. Andelshaver... 3 3. Formål... 3 4. Ejerandele og hæftelse... 3 5. Økonomi finansiering...

Læs mere

Konserveringscentret i Vejle

Konserveringscentret i Vejle Vedtægter for den selvejende institution Konserveringscentret i Vejle 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fonden Konserveringscentret i Vejle. Dens hjemsted er Vejle Kommune. 2. Fondens

Læs mere

Ændringer i nye vedtægter for hjælpemiddeldepotet i fht. eksisterende vedtægter

Ændringer i nye vedtægter for hjælpemiddeldepotet i fht. eksisterende vedtægter HJÆLPEMIDDELDEPOTET Ændringer i nye vedtægter for hjælpemiddeldepotet i fht. eksisterende vedtægter Nærværende ændringsdokument er udarbejdet med fokus på de ændringer, der har forretningsmæssig betydning

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Da var ikke deltagere nok til generalforsamlingen til

Læs mere

Vedtægter. For Brand & Redning MidtVest. CVR-nr

Vedtægter. For Brand & Redning MidtVest. CVR-nr Vedtægter For Brand & Redning MidtVest CVR-nr. 37207969 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Interessentkommuner... 3 3. Formål og opgaver... 3 4. Økonomi... 3 5. Hæftelse... 4 6. Beredskabskommission...

Læs mere

Vedtægter. for. Østdeponi

Vedtægter. for. Østdeponi dato sagsnr reference xx Vedtægter for Østdeponi Version 28.08.2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den xx 1. Navn, hjemsted 1.1 Selskabets navn er Østdeponi (i det følgende Selskabet). 1.2 Selskabet er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. I/S AffaldPlus + 1 Interessentskabets navn. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for. I/S AffaldPlus + 1 Interessentskabets navn. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S AffaldPlus + Interessentskabets navn er I/S AffaldPlus +. 1 Interessentskabets navn Interessentskabets hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter Interessentskabet ejes af følgende

Læs mere

<z> movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA. alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. Præambel

<z> movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA. alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. Præambel movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA Præambel Region Hovedstaden og Region Sjælland samt samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune etablerer med virkning fra 1. januar

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Bilag til soc. udv. møde den 7 / pkt. 07_04. KB , pkt 27

Bilag til soc. udv. møde den 7 / pkt. 07_04. KB , pkt 27 Aftale om kommunalt fællesskab på tandreguleringsområdet mellem Albertslund kommune, Brøndby kommune, Glostrup kommune, Hvidovre kommune, Ishøj kommune, Tårnby kommune og Vallensbæk kommune kaldet Tandreguleringsklinikken

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden ARC - I/S Amager Ressourcecenter Bestyrelsens forretningsorden I medfør af 11, stk. 2, i vedtægten fastsættes denne forretningsorden for bestyrelsen for ARC - I/S Amager

Læs mere

har dags dato indgået en aftale om et fælles beredskab i form af stiftelse af interessentskabet Beredskab Fyn på følgende vilkår.

har dags dato indgået en aftale om et fælles beredskab i form af stiftelse af interessentskabet Beredskab Fyn på følgende vilkår. Stiftelsesdokument Undertegnede deltagerkommuner: Assens Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Kerteminde Kommune, Langeland Kommune, Nordfyns Kommune, Nyborg Kommune, Odense Kommune, Svendborg Kommune og

Læs mere

Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bolderslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aabenraa Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet)

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet) Vedtægter April 2010 For det kommunale fællesskab Færgeselskab Læsø K/S ( Færgeselskabet) Præambel Læsø Kommune og Samsø Kommune har indgået aftale om drift af Færgeselskabet Læsø K/S i et kommanditist

Læs mere

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland 1. Navn og hjemsted 1.1. Fællesskabets navn er Beredskab & Sikkerhed - Randers, Favrskov, Djursland 1.2. Fællesskabets hjemsted fastsættes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune 07-04- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Middelfart Kommune har på egne og Fredericia Kommunes vegne anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Vedtægter. for. Interessentskabet I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø består af:

Vedtægter. for. Interessentskabet I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø består af: 15.11.2006 Vedtægter for I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø (3 interessenter) Interessentskabet I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø består af: 1 Gladsaxe Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune og er pr. 01.01.1998

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Dette forslag til nye vedtægter for Råbylille Vandværk er udformet på grundlag af en standardvedtægt udarbejdet af Foreningen for Vandforsyning i Danmark. Der

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR 1/7 1.0. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er NordDanmarks EU-Kontor. 1.2. Foreningens binavn er North Denmark EU Office. 1.3. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Jægerspris Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

Vedtægter. for. I/S Fyrrebakkens Vandværk

Vedtægter. for. I/S Fyrrebakkens Vandværk Vedtægter for I/S Fyrrebakkens Vandværk Navn og hjemsted Selskabet, er et interessentskab, hvis navn er "I/S Fyrrebakkens Vandværk". Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 1. Formål 2. Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet som interessentskab den 6. januar 1914, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nørre Alslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Interessenterne skal opfylde gældende lovgivning for etablering og drift af vindmøller.

Interessenterne skal opfylde gældende lovgivning for etablering og drift af vindmøller. 1 Interessentskabets navn er UHRE WINDPOWER I/S Interessentskabets hjemsted er IKAST-BRANDE KOMMUNE Interessentskabets formål er at producere elektricitet ved hjælp af vindkraft og sælge elektriciteten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kyndeløse Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK 2004 VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK Lillegade 11, 2670 Greve 1 1 navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet 19. februar 1937, er et andelsselskab, hvis navn er Greve Landsby Vandværk Selskabet har

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER

Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER Navn hjemsted og formål: 1 Institutionens navn er "ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER". Institutionens hjemsted er i Viborg kommune.

Læs mere

almene ældreboliger, er medlem af organisationen, 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

almene ældreboliger, er medlem af organisationen, 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter VEDTÆGTER 2010 Vedtægter for administrationsorganisationen BOVIA Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Bovia. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Kolding Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer VEDTÆGTER for Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinderød Skov Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Almenbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Ballerup Kommune. 2. Administrationsorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere