Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU"

Transkript

1 Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

2 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for at imødekomme regeringens vedtagelse af den nye lov om socialtilsyn fra juni 2013, hvor der er fremsat krav om en øget professionalisering med særlige kvalitetskrav til de mange sociale botilbud. Kvalitetsledelsessystem ISO 9001: 2008-certificeringen bygger på Granhøjens kvalitetsledelsessystem, der sikrer en procesorienteret metode ved udvikling, implementering og forbedring af effektiviteten. Granhøjen er blevet certificeret på baggrund af Kvalitetsledelsessystemet, der lægger vægt på flere af de temaer, som Lov om Socialtilsyn har fastlagt, herunder Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer, Målgruppe, Metode og resultater, Organisation og ledelse samt Kompetencer. De resterende temaer som Økonomi og Fysiske rammer indgår i Granhøjens dokumentationsarbejde. Granhøjen har indgået et samarbejde med Region Midtjylland for at dokumentere de resultater og effekter, borgerne opnår ved deres ophold på Granhøjen. En ISO-9001-certificering dokumenterer, at Granhøjen lever op til internationale standarder for ledelse og administration. Det betyder, at den daglige drift styres optimalt, og at trufne beslutninger altid bliver gennemført korrekt. 2

3 Indholdsfortegnelse Målgrupper...side 4 Ressourceforløb...side 6 Beskæftigelse...side 8 STU...side 9 Helhedsorienterede tilbud...side 10 Denne brochure giver et overblik over Rehabiliterings- og Aktivitetscentrets temapakker. Taksterne for disse temapakker, samt en mere specifik uddybning af Ressourceforløbets otte temapakker og målgrupper, vil være at finde i s Takstblad. 3

4 Målgrupper er målrettet borgere, som er psykisk sårbare samt har fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Rehabiliterings- og Aktivitetscentret omfatter Ressourceforløb, beskæftigelse og STU: Ressourceforløbet er målrettet borgere, der har komplekse problemer udover ledighed. har oprettet otte temapakker, der omfatter forskellige funktionsniveauer og er målrettet til at udvikle den enkeltes arbejdsevne, med fokus på at undgå at komme på førtidspension. Beskæftigelsen bliver tilpasset borgerens funktionsniveau kombineret med, at borgeren skal kunne spejle sig i sin beskæftigelse. Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter samarbej- der med en række socialøkonomiske virksomheder, der giver mulighed for at tilbyde en bred vifte af arbejdspladser samtidig med, at der tages hensyn til den enkeltes funktionsniveau. STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) giver borgeren en særlig tilrettelagt uddannelse, der tager afsæt i den enkeltes funktionsniveau, hvilket betyder, at alle uagtet baggrund kan deltage. STUen, giver mulighed for at udvikle borgerens faglige kompetencer og sociale færdigheder. 4

5 5

6 Ressourceforløb tilbyder ressourceforløb, der fokuserer på at skabe en individuel og helhedsorienteret indsats, som skal hjælpe sårbare og udsatte personer videre i livet og ind på arbejdsmarkedet. Ressourceforløbet kan vare fra et til fem år og bliver i form, varighed og indhold tilpasset den enkelte. sørger for, at den enkelte modtager en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der bidrager til at udvikle den enkeltes arbejdsevne. Målgruppen for Ressourceforløbet er mennesker med komplekse problemer, hvor sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige udfordringer skaber barrierer i forhold til det ordinære arbejdsmarked. Ressourceforløbet er således målrettet til at støtte og udvikle borgere på lige præcis disse områder med udgangspunkt i den enkeltes funktionsniveau. Rehabiliterings- og Aktivitetscentret har udviklet otte temapakker, som kan indgå i Ressourceforløbet: Sociale færdigheder Voksenstøtte Mentor Beskæftigelse Udvikling og uddannelse Livsstil Behandling Familieterapeutisk indsats Beskæftigelsestilbud Arbejde er for mange mennesker en del af vejen til at få det bedre. Dette gælder både somatiske og psykiske sygdomme. Derfor har Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter fokus på at tilpasse beskæftigelsesindsatsen, som omfatter både relevante sociale tilbud og sundhedstilbud. tilbyder eksempelvis beskæftigelse indenfor: Landbrug Hotel Dyr Køkken Gartneri Kontor Butik Håndværksfag Beskæftigelsen omfatter: Ressourceforløb, jf. LAB 68a Aktivering, jf. LAB 32 Beskyttet beskæftigelse, jf. SEL 103 Aktivitet og samvær, jf. SEL 104 Revalidering, jf. LAS kap. 6 6 Se yderligere information og takster i Rehabiliterings- og Aktivitetscentrets takstkatalog.

7 Det handler om at udvikle vejen til arbejdsmarkedet ved at udvikle borgerens arbejdsevne og understøtte borgeren i at mestre helbredsmæssige udfordringer. tilbyder en bred vifte af beskæftigelsesmuligheder. Der samarbejdes f.eks. med en række socialøkonomiske virksomheder og håndværkerteams. Det betyder, at det altid er muligt at skræddersy og tilpasse beskæftigelse til den enkeltes funktionsniveau. Sociale tilbud omfatter ydelser til borgere, som bor selvstændigt, hvor der er behov for omsorg og særlig støtte i hverdagen. Dette kan eksempelvis være for at sikre, at borgeren transporteres eller kommer af sted til beskæftigelsen om morgenen. Sundhedstilbud har en række sundhedsfremmende tilbud, som sikrer borgeren den bedst mulige behandling samt afhjælper nogle af de sundhedsmæssige udfordringer, som kan være årsag til, at borgeren ikke kan begå sig på det ordinære arbejdsmarked. Sociale tilbud har fokus på at udvikle borgerens sociale kompetencer, med det formål at motivere borgeren til at komme i beskæftigelse og/ eller deltage i aktiviter. Det kan eksempelvis være: Vejledning og rådgivning Støtte/kontaktperson Støttende samtaler Pædagogisk plan Mentorordning Transport De sociale tilbud omfatter: Bostøtte, jf. SEL 85 Sundhedstilbud: Misbrugsbehandling Udredning ved speciallæge i psykiatri Terapi ved autoriseret psykolog Terapi ved uddannet terapeut NADA, øreakupunktur Livsstilskursus Fysisk træning og motion Massage Sport, fodbold, håndbold m.m. Sundhedstilbud omfatter: SEL 101 og 102 7

8 Beskæftigelse På Granhøjen lægges der vægt på, at hverdagen skal minde så meget som muligt om hverdagen ude i det omkringliggende samfund. Det er vigtigt, at alle borgere hver dag har noget at stå op til. Granhøjen har en række forskelligartede beskæftigelsestilbud, ligesom der er stor fleksibilitet i forhold til at etablere flere tilbud, hvis borgeren ytrer ønske om noget bestemt. Der kan tilbydes beskyttet beskæftigelse, jf. SEL 103, aktivitets- og samværstilbud, jf. SEL 104, eller aktivering, jf. LAB 32, og tilbud om revalidering, jf. LAS kap. 6. Et vigtigt omdrejningspunkt i Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenters behandlingsproces er en afdækning af borgerens ressourcer og kompetencer. Tværfagligt personale Borgerne har behov for systematisk støtte, når de er i beskæftigelse, ligesom det er vigtigt, at borgerne altid udfordres og udvikles med udgangspunkt i deres funktionsniveau. Dette kræver en pædagogisk og faglig indsigt i behandlingen af den enkelte. Derfor er alt personale under tværfagligt uddannet. Skræddersyede tilbud s mål er, at borgere, der har en nedsat arbejdsevne, skal have udviklet deres arbejdsevne gennem en konkret og målrettet, aktiv indsats, hvor vejen til arbejdsmarkedet afprøves og understøttes gennem behandling og beskæftigelsestilbud. Det betyder, at Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter tilbyder en bred vifte af forskellige beskæftigelsesmuligheder, således at det altid er muligt at udforme et konkret tilbud, som imødekommer borgerens interesse og funktionsniveau. tilbyder eksempelvis beskæftigelse indenfor: 8 Det er vigtigt, at borgerne altid udfordres og udvikles med udgangspunkt i deres funktionsniveau. Landbrug Dyr Gartneri Butik Hotel Køkken Kontor Håndværksfag

9 STU STU-forløbet henvender sig til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en traditionel uddannelse. Formålet med Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Formålet med STU er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse eller beskæftigelse. På Granhøjen er den bærende idé, at alle har noget, de er gode til, og at det altid er muligt at finde og/eller skabe beskæftigelse til, den enkelte som fremmer dennes kompetencer. STU på Granhøjen tager udgangspunkt i den unges forudsætninger og ønsker, og der tages hensyn til den unges behov for pleje og omsorg. Dette gøres ved at fokusere på den unges interesser og ressourcer og ved at opmuntre vedkommende til selv at tage ansvar og initiativ styrkes dennes selvtillid og selvstændighed. Det giver den unge en oplevelse af at være god til noget, og at der er brug for dem, hvilket er en grundlæggende og vigtig følelse for os alle. Indholdet i STU-forløbet Den Særlig Tilrettelagte Ungdomsuddannelse løber over en tre-årig periode og tilpasses den enkeltes funktionsevner, ønsker og interesser. I nogle tilfælde og efter behov kan uddannelsesforløbet forlænges, dog skal uddannelsen ifølge lovgivningen være afsluttet senest fem år efter påbegyndelsen. Det individuelle forløb sammensættes i en uddannelsesplan og indeholder følgende, jf. Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov: En almendannende del, der retter sig mod den unges personlige og sociale udvikling. En specifik målrettet del, der skal støtte udviklingen af den unges interesser og evner samt særlige færdigheder. Praktik i virksomheder og institutioner, der bidrager til at opfylde målene i uddannelsesplanen, og hvor den unge i praksis får mulighed for at afprøve tilknytning til arbejdsmarkedet. STU-forløbet indledes med et afklaringsforløb, som kan have en varighed af op til 12 uger. I denne periode vil den unges personlige og faglige kompetencer, fysisk og/eller psykisk funktionsniveau og sociale færdigheder afklares, hvilket til sidst vil munde ud i en undervisningsplan. 9

10 Helhedsorienterede tilbud Personalet i Rehabiliterings- og Aktivitetscentret, og personalet i Granhøjens botilbud, er alle uddannet i den systemiske og narrative metode. Det betyder, at uagtet hvilken sammenhæng borgeren befinder sig i, har personalet altid samme tilgang til borgeren. Det er vigtigt, fordi dette er med til at skabe en helhedsorienteret indsats, hvor der bliver arbejdet konsistent og ensartet med borgeren. Personalet tager i deres tilgang til det daglige arbejde med borgerne udgangspunkt i en psykoterapeutisk metode kaldet systemisk terapi, der omhandler forståelse af virkeligheden, og i den narrative metode, hvor der arbejdes med identitet og nye handlemuligheder på en positiv og respektfuld måde. Herudover arbejder Granhøjen med en mentaliseringsbaseret psykoterapeutisk tilgang til personer med tilknytningsforstyrrelser samt neuroaffektiv psykoterapi til personer med erhvervet hjerneskade som følge af omsorgssvigt. Socialøkonomiske virksomheder Socialøkonomiske virksomheder er unikke, fordi de kobler erhvervsdrift med samfundsmæssige udfordringer. Granhøjens Rehabiliteringsog Aktivitetscenter har et tæt samarbejde med to socialøkonomiske virksomheder; Nygårdens Gårdbutik og Hotel du Vest. Læs mere om: Nygården - Hotel du Vest - 10

11

12 FAKTA Sociale tilbud Sundhedstilbud Ressourceforløb Individuel støtte tilpasset den enkelte Rehabilitering Sagsbehandlerfunktion Beskyttet beskæftigelse og aktivering STU Socialøkonomiske virksomheder er private og driver erhverv på almindelige markedsvilkår med det formål gennem deres virke og indtjening at fremme særlige sociale formål. En socialøkonomisk virksomhed er overordnet kendetegnet ved, at den: Løfter sociale, miljømæssige og/eller sundhedsmæssige opgaver for eksempel ved at inkludere handicappede, psykisk syge, hjemløse eller andre grupper, som er svære at integrere på det ordinære arbejdsmarked. Geninvesterer et eventuelt overskud i virksomheden og formålet. Er uafhængig af det offentlige virksomheden har eget CVR-nummer og fungerer uden offentlig indflydelse på ledelse og drift. Har salg af ydelser og/eller produkter. Blindestræde Holbæk Tlf.: Hjemmeside: