Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer"

Transkript

1 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde Folkebibliotekerne Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter, som bevilges til konto , Folkebiblioteker. Biblioteksbetjeningen i kommunen foregår via hovedbiblioteket i Ballerup og i Skovlunde Kulturhus og Kulturhus Måløv. Mål for bevillingsområdet Ballerup Bibliotek og kulturhuse skal stille bøger og andet materiale til rådighed for børn og voksne for at give den enkelte borger mulighed for selvstændig meningsdannelse, almen og faglig orientering og kundskabstilegnelse, personlig udvikling og kunstnerisk og menneskelig oplevelse. Ballerup Bibliotekerne skal virke som lærings- og videncenter og skal støtte og supplere det folkeoplysende arbejde samt alle skole- og uddannelsesformer med den naturlige afgrænsning mod forskningsbibliotekernes område. Biblioteket og kulturhusene skal gennem en udadrettet, initiativtagende virksomhed stadig søge berøringsfladen udvidet med befolkningen i almindelighed og med institutioner og aktiviteter af folkeoplysende eller anden kulturel karakter. Der gøres en særlig indsats over for kommunens børn for allerede fra en tidlig alder at gøre børnene til biblioteksbenyttere. Dette skal ske bl.a. ved en udstrakt betjening af børneinstitutionerne og ved hyppige børnekulturelle arrangementer i bibliotekerne. Bibliotekernes indsats på børneområdet skal udgøre et alternativ til kommercialiseringen af børnekulturen. Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer er gratis. Biblioteksområdet er hovedsagligt lovreguleret via Biblioteksloven. Delmål Biblioteket og kulturhusene skal tilsammen fortsat være den vigtigste kulturinstitution i kommunen. Alle tre huse skal have en klar kulturel profil, der dannes i et samspil mellem Lov om biblioteksvirksomhed (biblioteksloven), kvalitetskrav samt borgernes behov og ønsker. Borgernes ønsker og behov skal inden for de økonomiske rammer kunne afspejles i bibliotekets og kulturhusenes virksomhed. Alle tre huse skal være med til at skabe grundlaget for borgernes muligheder for at orientere sig til deltagelse i samfundsdebatten og dermed styrke demokratiet, og som følge af dette bør borgerne løbende inddrages i bibliotekernes udvikling. Åbningstider søges indrettet efter brugernes behov. Der skal gøres en ekstra og opsøgende indsats over for svage brugergrupper.

2 Alle tre huse tilbyder borgerne lån af bøger, tidsskrifter, sprogstimulerende materialer, lydbøger, dvd er, audio er, cd-rom er, spil til playstationer/wii og musikcd er. Både biblioteket og kulturhusene skal deltage aktivt i udbredelsen af den kommunale selvbetjeningsløsning. Dette ses bl.a. ved deltagelse i den årlige kampagne omkring borger.dk og e-dag, ligesom der deltages aktivt omkring projekt Lær mere om IT i samarbejde med IT- og Telestyrelsen. Rammer for bevillingsområdet Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt den samlede driftsbevilling (netto). I 2012 udgør nettobevillingen kr. Finansieringen af nettorammen sker ved kommunale bevillinger suppleret med indtægtsdækket virksomhed. Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Kultur- og Fritidsudvalget. Ballerup Bibliotekerne er lønsumsstyret. Heri indgår biblioteksbetjening af Borupgaard Gymnasium, som ikke er kommunal institution i Ballerup Kommune, hvorfor der modtages fuld refusion. Driftsbudget for 2012 kan specificeres således: Tekst Regnskab 2010 Ajourført budget 2011 Vedtaget budget Budget i pct. Personaleudgifter ,0 Materialer til børn og voksne Kulturelle arrangementer for børn og voksne , ,1 Bygningsvedligeholdelse ,1 Energiudgifter ,9 Udgifter til rengøring ,9 IT-udgifter ,3 Andet: administration, inventar, tjenestebiler, servicearbejde, registreret virksomhed, café ,6 I alt ,0 Ballerup Kommune følger de i biblioteksloven anbefalede fælles retningslinjer for betaling af ydelser. Takster for afgifter ved for sen aflevering, erstatningspriser m.m. fastsættes årligt af Kommunalbestyrelsen.

3 Status og udvikling på bevillingsområdet Ud over biblioteksbetjeningen på hovedbibliotek i Ballerup og kulturhusene i Skovlunde og Måløv, foregår der biblioteksbetjening af dagplejen, børneinstitutionerne, plejehjem og af individuelle hjemmelånere. Derudover udarbejdes en ugentlig lydavis og endelig foregår der et samarbejde med kommunale instanser, foreninger, oplysningsforbund mv. Udlånstallene for 2010 viser en fremgang, der især skyldes fornyelser. Borgerne i Ballerup har i høj grad gjort brug af muligheden for at beholde materialerne længere. En tendens der ses i hele hovedstadsregionen. Modsat det billede der tegner sig i mange andre kommuner, hvor bogudlånet falder, er det modsatte tilfældet i Ballerup. Ca. 73 % af det samlede materialeudlån til voksne er bogudlån, mens bogudlån til børn udgør 75,5 % af det samlede materialeudlån, hvilket er en lille stigning i forhold til året før. Bibliotekerne forventer et merforbrug på ved udgangen af Dette skyldes primært, at biblioteket ønsker at chippe alt sit materiale ved udgangen af 2011, og at dette kræver så stort et likviditetsbehov, at sidste års underskud ikke kan indhentes i Biblioteket har søgt Kommunalbestyrelsen om uforandrede gebyrer i 2012, da der blev indført forhøjelse primo 2011 på afgiften op til en uge for, for sent afleverede bøger og materiale for voksne brugere fra 10 kr. til 20 kr. Desuden blev prisen for kopi/print af 1 sort/hvid A4 side hævet fra 1 til 2 kr. pr. stk. På bygningsvedligeholdelse er der i 2011 afsat følgende ekstraordinære udgifter: Nyindretning af Kulturhus Måløv: kr. Ombygning af Skovlunde Bibliotek og Skovlunde Medborgerhus til Skovlunde Kulturhus og Foreningshus: kr., hvoraf kr. er tillægsbevilling. IT-udgifterne i 2011 er kr. større end normalt, hvilket skyldes ekstraordinær udgift til chipning af materialer. Udgiften til chipning udgør i alt kr., hvoraf kr. leases med tilbagebetaling over tre år. I driftsbudgettet er bevillingen for Skovlunde Medborgerhus ikke medregnet, idet der først i 2012 sker en økonomisk sammenlægning med Biblioteket. Der henvises til ramme Handlingsplan for budgetåret Ballerup Bibliotek og kulturhusene i Skovlunde og Måløv ser det som sine fortsatte opgave at være et fælles kulturelt lærings- og inspirationssted samt borgernes naturlige mødested, uanset om det er i det fysiske rum eller virtuelt. Alle tre huse bestræber sig på at have indbydende lokaler med et bredt udvalg af alle materialer og oplevelser til alle brugergrupper. Den nuværende økonomiske, administrative og faglige decentralisering af ansvar og kompetence til bibliotekerne skal erstattes af en dialogbaseret aftale. Fremover vil den hastige IT-udvikling præge bibliotekernes virksomhed. Brugen af de digitale nettjenester fylder mere og mere i biblioteksformidlingen. I 2010 streamede og downloadede Ballerups borgere i alt gange fra biblioteks musik og lydbogtjenester, tal der stiger løbende. Det er forventningen, at borgernes forventninger til at kunne bruge deres biblioteker 24/7 via nettet fortsat vil være sti-

4 gende. Hidtil har det især været musik og lydbøger og til dels film borgerne har gjort brug af, men det må forventes, at e-bogen i løbet af kort tid vil blive et efterspurgt biblioteksprodukt. Partnerskaber spiller som tidligere en stor rolle i bibliotekernes samarbejder både indenfor og udenfor kommunen. Som tidligere har bibliotekerne været aktive i realiseringen af f.eks. Aktiv-børnedag og medvirket til aktiviteter indenfor Børnepolitikken samt i arbejdet for de unge med udmøntning af Ungepolitikken. Partnerskaber og den synergieffekt samarbejder på tværs giver, vil også i 2012 være central i biblioteks virksomhed. Ballerup Bibliotekerne har ligeledes deltaget i udviklingen af Borgerservicestrategien samt implementeringen heraf. En særlig opgave bliver det øgede fokus på den web-baserede borgerservice, hvor bibliotekerne er tiltænkt en central rolle i kompetenceudviklingen af kommunens institutioner. Læsning vil stadig være et fokusområde, og læsekampagner for børn og voksne vil også præge bibliotekernes virke de kommende år. Bibliotekerne deltager i 2012 i den nationale læsekampagne ordet fanger. Desuden fortsætter biblioteket samarbejderne på tværs af kommunen med at give de bedste tilbud til bl.a. læsesvage og ordblinde. Herudover spiller det internationale en større rolle f.eks. i form af et større udbud af engelsksproget materiale på børnebiblioteksområdet for at stimulere yderlige læsning på engelsk. I 2012 vil biblioteket desuden fortsat samarbejde med skolernes internationale koordinatorer om Ballerup Kommunes Internationale politik Ballerup Kommunes række af uddannelsesinstitutioner er et godt udgangspunkt for at udvikle interessante, tværgående samarbejder. I 2011 deltog biblioteket i Ballerup Kommunes Youthcamp, og under indgangsvinklen viden der vil frem vil biblioteket i 2012 have særlig fokus på samarbejde med TEC, Borupgaard gymnasium og Cbh-vest om, hvordan biblioteket kan være en faktor i at understøtte unge i at gennemføre en ungdomsuddannelse. Identitet skabes på baggrund af kultur. At møde kunsten og kulturen gennem både film, spil og litteratur samt gennem det personlige møde med professionelle kulturformidlere er afgørende for, at børn udvikler kompetencer til at deltage i samtaler, samvær og leg med både andre børn og voksne. Ballerup Bibliotekerne har derfor særligt fokus på, at børn allerede fra en tidlig alder benytter og ser bibliotekerne som deres kultursted. Fremtidens biblioteksbetjening 2011 har været præget af realiseringen af besparelsen på 3 mio. kr. fra 2011, hvor bibliotekerne måtte nedlægge 10 stillinger i alt på de 3 biblioteker. Brugen af biblioteket og kulturhusene, har trods besparelserne, været forholdsvis konstant. På nogle områder endda stigende. Især er efterspørgslen efter materialer/ kulturelle oplevelser til børn samt hjælp til/undervisning i brug af online tjenester som borger.dk, NemID, skat.dk, oprette CV på jobcenteret mm, været stigende. For at kunne imødekomme denne efterspørgsel indenfor den nuværende økonomiske ramme vil fokus for 2012 være på et innovationsprojekt, der har til formål at arbejde med især Ballerup hovedbiblioteks indretning og drift, sådan at såvel ITsom personaleressourcer matcher borgerbehovet. Fra biblioteksfilialer til kulturhuse I 2011 ændrede biblioteksfilialerne i henholdsvis Skovlunde og Måløv sig til kulturhuse. I Skovlunde blev biblioteket desuden slået sammen med medborgerhuset. I Skovlunde har sammenlægningen betydet, at udover Skovlunde kulturhus, rummer

5 huset ligeledes en række faste foreningsbrugere. Ændringen af filialer og medborgerhus til kulturhuse, er sket i samarbejde med brugerrådene, borgere og personalet. I 2012 vil der fortsat blive arbejdet med kulturhusenes profil. Forandringer fra biblioteksfilialer til kulturhuse med biblioteksfunktion, har for Ballerup hovedbiblioteket haft konsekvenser i forhold til, at hovedbiblioteket fremover vil rumme en samlet set større materialebestand og betjene flere borgere og institutioner. I 2012 vil arbejdet med at udvikle hovedbiblioteket, sådan at det kan rumme dette ekstra arbejde, fortsætte. Derudover vil Ballerup bibliotekerne deltage aktivt i implementeringen af følgende fire politikker: Kulturpolitik Børnepolitik Ungepolitik International politik

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Notat Udviklingsplan for bibliotek og borgerservice Sagsbeh.: majof & hega Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Foto: Indgangsparti på Hjørring Bibliotek Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur Fredensborg Bibliotekerne anno 2013 Model for ny biblioteksstruktur Forsideillustration: Modellen for ny biblioteksstruktur illustreres som et hus, som udgør det fulde bibliotekstilbud i Fredensborg Kommune.

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bibliotekerne 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...5 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Aftale om budget 2014

Aftale om budget 2014 BORGMESTEREN Dato: 7. oktober 2013 Sagsnr: 2013-18140 Dok.nr: 2013-150609 Aftale om budget 2014 Indhold 1. Forord... 4 2. Budget 2014 økonomiske målsætninger og strategi... 5 2.1. Generelle målsætninger

Læs mere

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Styrelsen for Bibliotek og Medier, november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...4 3. Datagrundlag...7 4. Biblioteksstruktur...8 4.1 Betjeningssteder...

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

2.1 Folkebibliotekernes nuværende opgaver ifølge lovgivningen

2.1 Folkebibliotekernes nuværende opgaver ifølge lovgivningen Kapitel 2 Fremtidens bibliotek 2.0 Problemstilling Formålet med dette kapitel er med udgangspunkt i en oversigt over bibliotekernes nuværen de virksomhed at give et billede af de udviklingstendenser, der

Læs mere

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000)

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002 med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Marts 2004 Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund. Virksomhedsplan 2014 Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.dk T 43 68 70 00 F 43 68 70 68 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Marts 2004 Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Styregruppen for lovevalueringen Fra KL: Kontorchef Jonatan Schloss og Fuldmægtig

Læs mere

Virksomhedsberetning. Bibliotekerne Høje-Taastrup Kommune 1

Virksomhedsberetning. Bibliotekerne Høje-Taastrup Kommune 1 Virksomhedsberetning. Bibliotekerne Høje-Taastrup Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Fritids- og kulturudvalget 2 Bibliotekets lokale målsætning 3 Budget 4 Faktaoplysninger 5 Befolkningstal

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Virksomhedsplan 2009 Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 69 00 F 43 68 69 20 SIDE

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK SEPTEMBER 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK INDHOLD Forord 3 01 02 03 04 05 06 07 Indledning 4 Hvad

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. januar 2012

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. januar 2012 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. januar 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Der er drøftelse med ERFA-gruppe og halinspektør vedr. processen for evaluering af Lejre Modellen og

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 25-02-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Retningslinjer 2014-2017 Hvem er vi? Hvad gør vi? Afdelingen for By & Kultur. Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Retningslinjer 2014-2017 Hvem er vi? Hvad gør vi? Afdelingen for By & Kultur. Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer 2014-2017 Hvem er vi? Hvad gør vi? Afdelingen for By & Kultur Albertslund Bibliotek Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

&BORGER BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING

&BORGER BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BIBLIOTEK &BORGER DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING Bibliotek og Borger Du er altid velkommen! 2. rev. udgave. Udarbejdet af Hanne

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

BAGGRUND. for Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

BAGGRUND. for Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 BAGGRUND for Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Baggrund for Københavns Biblioteker Strategi 2014-2019 Indholdsfortegnelse Oplysning og uddannelse ny rolle for Københavns Biblioteker... 1 Biblioteket

Læs mere

4. Center for Borgerservice

4. Center for Borgerservice 4. Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Forord Idræts- og fritidspolitikkens tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes

Læs mere

PÅ BIBLIOTEKERNES HYLDER

PÅ BIBLIOTEKERNES HYLDER Biblioteker og Borgerservice August 2007 Side 2 Indkøb af medier I begyndelsen var ordet, og ordet var valg. Det ord, hvorpå alle spændende oplevelser, alle oplivende momenter, al mening og al ære afhænger.

Læs mere