Driftsoverførsel fra 2017 til 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsoverførsel fra 2017 til 2018"

Transkript

1 Driftsoverførsel fra til 2018

2 1. Indledning og opgørelse af driftsoverførsel -18 Reglerne for overførsel af uforbrugte driftsbevillinger (restbudget) sker ifølge Principper for økonomisk styring, jf. bilag 1. Der overføres alene restbudgetter vedr. serviceudgifter. Regnskab viser et samlet mindreforbrug vedr. serviceudgifter på 28,2 mio. kr., hvoraf 23,4 mio. kr. søges overført til Mio. kr. Korr. Budget Regnskab Overføres ikke Serviceudgifter 1.102, ,3 28,2 24,8 23,4 Driftsoverførslen udgør 2,1 pct. af det samlede budget til serviceudgifter, og overførselsbeløbet er i forhold til sidste år faldet med 8,0 mio. kr. Årets driftsoverførsel fordeler sig med 17,4 mio. kr. til Forvaltningen og 6,0 mio. kr. til virksomhederne. Til sammenligning blev der overført henholdsvis 29,2 mio. kr. til Forvaltningen og 2,2 mio. kr. til virksomhederne sidste år. Det bemærkes, at de af Forvaltningen anbefalede dispensationsansøgninger på i alt 3,3 mio. kr. (jf. afsnit 5) indgår i det samlede overførselsbeløb på 23,4 mio. kr. Forklaringer på restbudgetterne fremgår af årsregnskabet. 2. Driftsoverførslen specificeret på overførselstype Serviceudgifterne er opdelt i forskellige overførselskategorier, der overføres efter forskellige overførselsregler afhængigt af formål. Herunder fremgår driftsoverførslen opdelt efter overførselsregler/kategorier. Serviceudgifter (mio. kr.) Overførselsadgang 2 % 4,6 Ingen overførselsadgang 0,0 Skal overføres 100 % 15,1 Eksternt finans. puljer 100 % 3,7 I alt 23,4 1

3 3. Driftsoverførslen specificeret på udvalg Nedenstående tabel viser, dels hvordan driftsoverførslerne for /2018 fordeler sig på den nye udvalgsstruktur for byrådsperioden , dels hvilke udvalg de blev overført til i overførselssagen Serviceudgifter (mio. kr.) / / Børne- og Skoleudvalget 3,5 0,1 Sundheds- og Velfærdsudvalget 7,5 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget -1,0 Sundheds-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget 7,2 Teknik- og Planudvalget 3,0 Klima- og Miljøudvalget 0,6 Teknik-, Erhverv-, Plan og Miljøudvalget -0,8 Kultur- og Idrætsudvalget 0,2 0,3 Økonomiudvalget 13,4 20,8 I alt 23,4 31,4 4. Udvikling i driftsoverførsler siden 2008 Det fremgår nedenfor, at overførslerne for -18 er reduceret med 8,0 mio. kr. svarende til ca. 25% i forhold til sidste år. et -18 er dermed tæt på gennemsnittet på 22,1 mio. kr. for perioden. 2

4 5. Dispensationsansøgninger Principper for økonomiske styring giver mulighed for at søge dispensation for overførselsreglerne, hvis der enten er tale om ændrede budgetforudsætninger eller tidsforskydninger. Forvaltningen anbefaler, at nedenstående dispensationsansøgninger imødekommes: Afdeling/virksomhed Dispensationsansøgning Beløb Sekretariatet Julebelysning i Lynge kr. Tidsforskydning: Faktureringen sker i Skole og Dagtilbud (3 institutioner*) Skole og Dagtilbud Skole og Dagtilbud Allerød Musikskole Færdiggørelse af læringsmiljøer Tidsforskydning: Følgende 3 igangsatte projekter færdiggøres i *Skovvang Børnehus: kr. *Blommehaven: kr. *Ørnevang Børnehus: kr. Restrukturering af specialområdet Ændrede budgetforudsætninger: Manglende besparelse ift. restruktureringen af specialområdet. * Dagtilbud: kr. (Basispladser 0-6 år) * Skole: kr. (Maglebjergskolen og langsom udfasning af talelæseklasser) Centraladministration dagtilbud Tidsforskydning: Centralisering af visse administrative opgaver for dagtilbuddene blev igangsat senere end forventet. tet tilbageføres institutionerne. Ændret betalingsmønster vedr. elevbetalinger Ændrede budgetforudsætninger: Antal rater er ændret fra 3 til 4 rater pr. år (følger nu skoleåret), og der mangler derfor indtægter vedr. en rate i kr kr kr kr. Teknik og Drift Manglende realisering af energibesparelser i Ændrede budgetforudsætninger: Manglende realisering af energibesparelser i på grund af forsinkelser i energirenoveringsprojektet kr. Ældre og Sundhed EOJ-projekt Tidsforskydning: Implementering af Elektronisk Omsorgsjournal System gennemføres i I alt kr kr. 3

5 6. Driftsoverførsler fordelt på afdelinger og stabe Serviceudgifter (mio. kr.) Sekretariatet 4,2 Økonomi og It 7,3 Personale 2,8 Plan og Byg 0,2 Teknik og Drift -0,8 Natur og Miljø 0,3 Borgerservice 1,5 Ældre og Sundhed 4,8 Familier 0,3 Skole og Dagtilbud 3,0 I alt 23,4 Sekretariatets overførsel udgør 4,2 mio. kr. Heri indgår bl.a. overførsel af en investeringspulje til fremme af effektiviseringer på 1,8 mio. kr. samt restbudget vedr. valg på 0,9 mio. kr. På Økonomi og IT udgør overførselsbeløbet 7,3 mio. kr. Størstedelen af dette overskud relaterer sig til IT-driftsbudgettet, hvor der overføres 5,4 mio. kr. til Dertil overføres 1,5 mio. kr. i restbudget vedr. monopolbrud og Kombit. for Personale udgør 2,8 mio. kr. I driftsoverførslen indgår bl.a. budget til personalepolitiske tiltag på 0,8 mio. kr., mens 1,4 mio. kr. overføres til kompetenceudvikling i Ældre og Sundhed (EOJ-projektet). Derudover overføres 0,4 mio. kr. til kompetenceudvikling og uddannelse i øvrigt. Overførslen på Teknik og Drift er negativ i år bl.a. som følge af at merforbrug vedr. Bygningsrenovering på 2,3 mio. kr. Derudover overføres et merforbrug på den øvrige ejendomsdrift på 1,5 mio. kr. I modsat retning overføres restbudget til vintertjeneste på 2,8 mio. kr. til 2018 svarende til et ½ års driftsbudget. Borgerservice overfører et restbudget på 1,5 mio. kr. tet vedrører blandt andet projektmidler på 2 x 0,4 mio. kr. vedr. Projekt Lighed i Sundhed og Projekt ADHD. et på Ældre og Sundhed udgør i alt 4,8 mio. kr. På Forvaltningen overføres 3,0 mio. kr., hvoraf restbudgetter vedrørende Fælles Sprog lll udgør 1,2 mio. kr. og EOJ-projekt udgør 1,0 mio. kr. Virksomhederne overfører samlet 1,8 mio. kr. På Skole og Dagtilbud udgør overførslerne samlet set 3,0 mio. kr., heraf udgør dispensationsansøgningerne de 1,2 mio. kr. På forvaltningsdelen overføres samlet set 2,2 mio. kr. mens de resterende 0,8 mio. kr. vedrører områdets skoler og institutioner. Overførslen på de 0,8 mio. kr. dækker over såvel positive som negative overførselsbeløb jf. bilag 2. 4

6 7. Overførsel af underskud i virksomheder, afdelinger/stabe Nedenfor fremgår fordelingen af negative restbudgetter på henholdsvis virksomheder og afdelinger i Forvaltningen. Udviklingen ift. sidste års overførselsbeløb fremgår også. Det skal bemærkes, at ikke alle underskud overføres, hvis de jf. overførselsreglerne er indeholdt i gruppen af bevillinger med ingen overførselsadgang. Samlet udgør overførslen af underskud fra til ,2 mio. kr. (en stigning på 2,1 mio. kr. ift overførslen). Der er fremsendte handleplaner for alle områder med underskud i driftsoverførslen. Handleplanen sikrer en afvikling af underskuddene inden for en tidsramme på 3 år. I forbindelse med den løbende budgetopfølgningen følges der op på, om de iværksatte handleplaner har den ønskede effekt. Udviklingen i negative driftsoverførsler FORVALTNING Teknik og Drift Plan og Byg VIRKSOMHEDER Folkeoplysning Ravnsholtklyngen Børnehuset Kirsebærgården Firkløveret Klub Vest Skolebiblioteket (enhed i forvaltningen) Dagplejen (enhed i forvaltningen) Lynge skole Lillevang skole Kratbjergskolen, afdeling Engholm Kongevejsskolen I alt

7 Bilag 1 - Principper for opgørelse af overførselsbeløb Overførslen af uforbrugte driftsbevillinger vedr. regnskabet sker ifølge Principper for Økonomisk Styring efter følgende overordnede regler. Driftsbevillingerne i alt kan opdeles i følgende udgiftsrammer med den nævnte overførselsadgang: Serviceudgifter; Lønninger, materiale og aktivitetsudgifter mv. Overførselsudgifter; Kontanthjælp, sygedagpenge mv. Medfinansiering sundhedsvæsenet Medfinansiering af indlæggelser, speciallæger mv. Udgifter til forsikrede ledige; Dagpenge, beskæftigelsesindsats Ældreboliger Indtægter og udgifter vedr. kommunens egne ældreboliger opført efter lov om almene boliger Særligt dyre enkeltsager Indtægter vedr. den særlige refusionsordning vedr. særligt dyre borgere Brugerfinansieret område; Renovation og varmeforsyning Overførselsadgang for nogle udgiftstyper (jf. boksen nedenfor) Ingen overførselsadgang Ingen overførselsadgang Ingen overførselsadgang Ingen overførselsadgang Ingen overførselsadgang Ingen overførselsadgang (området hviler i sig selv over en årrække) Som det fremgår ovenfor, er der kun overførselsadgang for servicebevillingerne. Servicebevillingerne er dog opdelt i forskellige udgiftstyper, med hver sin overførselsadgang. For hver type af servicebevillinger sker der separat opgørelse af overførselsbeløbet. Serviceudgifter underopdeles i følgende udgiftstyper: Udgifter med overførselsadgang Udgifter med ingen overførselsadgang Overførselsadgang: 2 % af budgettet dog max. restbudgettet (hvis underskud 100 % af restbudgettet) Ingen overførsel Udgifter som skal overføres Udgifter vedr. eksternt finansierede puljer Udgifter vedr. byrådsperioden 100 % af restbudgettet 100 % af restbudgettet 100 % af restbudgettet indenfor byrådsperioden, mellem byrådsperioden ingen overførsel Opgørelsen af overførselsbeløbet sker automatisk efter ovenstående regler, og der kræves ikke en forklaring på, hvad overførselsbeløbet skal anvendes til. Undtagelsesvist kan der gives dispensation fra overførselsreglerne. En ansøgning imødekommes hvis der; Har været væsentlige ændrede forhold i budgetåret i forhold til budgetforudsætningerne. Er en tidsforskydning i betalingerne, således at betalinger for allerede foretagne dispositioner først sker i det efterfølgende budgetår. 6

8 Bilag 2 - Driftsoverførsel -18 Opgjort pr. afdeling/stab - forvaltning/virksomhed Korr. budget Regnskab der ikke overføres Samlet driftsoverførsel -18 Heraf disp. ansøgninger jf. afsnit 5 Samlet driftsoverførsel i hele kr Sekretariatet Forvaltning - Sekretariatet Allerød Kommunale Musikskole Allerød Bibliotek Økonomi og IT Forvaltning - Økonomi Forvaltning - IT Personale Forvaltning - Personale Plan og Byg Forvaltning - Plan og Byg Teknik og Drift Forvaltning - Teknik og Drift Park og vej og Idrætsarealer Allerød Plejecenter Vinterberedskab (overførsel på 50% af 2018 budget) Folkeoplysning Natur og Miljø Forvaltning - Natur og Miljø Borgerservice Forvaltning - Borgerservice

9 Bilag 2 - Driftsoverførsel -18 Opgjort pr. afdeling/stab - forvaltning/virksomhed der ikke overføres Samlet driftsoverførsel -18 Heraf disp. ansøgninger jf. afsnit 5 Samlet driftsoverførsel Korr. budget Regnskab Allerød bo og støtte Social rehabilitering og Integration Ældre og Sundhed Forvaltning - Ældre og Sundhed Allerød Plejecenter Allerød hjemmepleje og træning Den kommunale tandpleje Familier Forvaltning - Familier Hybler/kontakten (enhed i Forvaltningen) Skole og Dagtilbud Forvaltning - Skole og dagtilbud Ravnsholtklyngen Børnehuset Kirsebærgården Lynge Børnehus Børnehuset Blommehaven Skovvang Børnehus Blovstrød Børnehus Lillerød Børnehus Ørnevang Børnehus Børnehuset Molevitten Firkløveret Klub Allerød Klub Hobbitten Dagplejen (enhed i Forvaltningen) Sundhedsplejen (enhed i Forvaltningen) Skolebiblioteket (enhed i Forvaltningen)

10 Bilag 2 - Driftsoverførsel -18 Opgjort pr. afdeling/stab - forvaltning/virksomhed der ikke overføres Samlet driftsoverførsel -18 Heraf disp. ansøgninger jf. afsnit 5 Samlet driftsoverførsel Korr. budget Regnskab Blovstrød skole Lynge skole Lillevang Skole Kratbjergskolen Maglebjergskolen Centerklasserne Kongevejsskolen Allerød Ungdomsskole

Overførselssag drift Overførsel af serviceudgiftsbevillinger fra regnskab 2016 til 2017

Overførselssag drift Overførsel af serviceudgiftsbevillinger fra regnskab 2016 til 2017 Allerød Kommune Overførselssag drift Overførsel af serviceudgiftsbevillinger fra regnskab til 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Opgørelse af driftsoverførsel fra -2017 samt udvikling... 2

Læs mere

Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene. Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016

Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene. Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016 Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016 1 Indholdsfortegnelse Besparelsesrammer og besparelseskrav ift. Servicerammen Tidsplan for fagudvalgenes

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Bilag 1. Fagudvalgenes budgetproces, driftsrammer og anlægsbudget

Bilag 1. Fagudvalgenes budgetproces, driftsrammer og anlægsbudget Bilag 1 Fagudvalgenes budgetproces, driftsrammer og anlægsbudget Indholdsfortegnelse A. Orientering om fagudvalgenes budgetproces Fagudvalgenes budgetproces Proces for fagudvalgenes til driftsbesparelser

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680 Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Acadre:

Acadre: Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr. Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Bilag 1 Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet d. 24. april 2013, her med foreslåede korrektioner marts 2014) Økonomi / Innovation og IT marts 2014 Ændringsforslag er tilføjet med rødt Skanderborg

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Administrativ organisation Dato: Ajourført 19. december 2013 Dette notat indeholder en

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2017 til 2018) Økonomi / Innovation og IT marts 2018 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk decentralisering. Derfor er

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

PRINCIPPER FOR OVERFØRSLER MELLEM ÅRENE

PRINCIPPER FOR OVERFØRSLER MELLEM ÅRENE Standard til den økonomiske politik PRINCIPPER FOR OVERFØRSLER MELLEM ÅRENE Skanderborg Kommune 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk decentralisering. Derfor er der som hovedregel adgang

Læs mere

Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2016 til 2017

Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2016 til 2017 Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2016 til 2017 Tabel 1. Finansieringsbehov Tabel 2. Finansieringsbidrag Tabel 3. Driftsmidler - overførselsadgang Tabel 4. Driftsmidler - ikke overførselsadgang

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 00.30.10P19-0023 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 10-04-2018 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-,

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler 3.

Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler 3. Netto 1.000 kr. Søges overført Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne 17.615 454 Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler 3.320 0 Ansøgning om overførsel op til

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

Budgetnotat 1: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Budgetnotat 1: Rammevilkår og budgetrammer Budget Februar 2018 Budgetnotat 1: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2019-22 Budgetnotat 1: Rammevilkår og budgetrammer Indhold Rammevilkår Fagudvalgenes budgetrammer Fagudvalgenes budgetproces I dette budgetnotat

Læs mere

Budget Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner

Budget Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner Budget 2017-2020 Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner BØRN-OG SKOLEUDVALGET (effektiviseringer) Uddybende beskrivelse af effektiviseringen 2016 (2016 priser) BØRN- OG SKOLEUDVALGET Ældre

Læs mere

Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring

Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring Resterende Overførsel Ordinær over- Ekstraordinær Nr. AftalekapitalmidOmråde

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Oversigt over overførsler fra 2017 til Jf. overførselsreglerne

Oversigt over overførsler fra 2017 til Jf. overførselsreglerne Oversigt over overførsler fra 2017 til 2018 - Jf. overførselsreglerne Søges overført Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne 26.998 0 Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Halvårs- regnskab 2011

Halvårs- regnskab 2011 Halvårsregnskab 2011 1 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2011 regnskab Korrigeret budget Budget 2011 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Borgermøde om budget

Borgermøde om budget Borgermøde om budget 2018-21 Velkommen og tak fordi I kom! Borgmester Jørgen Johansen Allerød Kommune Formålet med mødet Udfordringen Der er brug for økonomisk opbremsning de næste mange år. Formålet med

Læs mere

Forventet regnskab pr. ultimo september 2016 Børne- og Skoleudvalget

Forventet regnskab pr. ultimo september 2016 Børne- og Skoleudvalget Notat om: Budgetopfølgning 3. kvartal 2016 Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Sara Flachs Dato: 1. november 2016 Til: J. nr.: Børne- og Kulturforvaltningens administration regnskab pr. ultimo september

Læs mere

9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 00.30.10P19-0020 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 04-04-2017 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

Økonomisk ledelsesinformation. Pr

Økonomisk ledelsesinformation. Pr Økonomisk ledelsesinformation Pr. 31. 10. 2013 Økonomisk ledelsesinformation: Introduktion Den økonomiske ledelsesinformation er opgjort politikområde. Den viser: - Det korrigerede budget, dvs. det aktuelle

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Børne- Skole og Uddannelsesudvalget

Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Udgifter og udvalgenes budgettal

Udgifter og udvalgenes budgettal Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceramme og anlægsniveau Serviceudgift I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 234,7 mia. kr. Odense Kommunes andel

Læs mere

Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, turisme og profilering samt Kultur.

Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, turisme og profilering samt Kultur. Økonomiudvalget Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, turisme og profilering samt Kultur. Udvalgets driftsområde udviser i et samlet regnskabsresultat

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret 2015 371.302-87.964 283.338 Forbrug regnskab

Læs mere

Afvigelse ift. korrigeret budget

Afvigelse ift. korrigeret budget Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017 Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Overførsel af driftsmidler fra 2014 til 2015

Overførsel af driftsmidler fra 2014 til 2015 Overførsel af driftsmidler fra 2014 til 2015 Tabel 1. Driftsmidler i alt Tabel 2. Driftsmidler - overførselsadgang Tabel 3. Driftsmidler - ikke overførselsadgang 02-03-2015 Tabel 1. Ansøgte overførsler

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet

Læs mere

Allerød Kommune. Halvårsregnskab Forventet regnskab 2015 pr. 30. juni 2015

Allerød Kommune. Halvårsregnskab Forventet regnskab 2015 pr. 30. juni 2015 Allerød Kommune Halvårsregnskab regnskab pr. 30. 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 1.1 Resume... 1 1.2 Usikkerhedsfaktorer... 2 2. Hovedoversigt... 2 3. Generelle bemærkninger til

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til

Læs mere

Orientering af byrådskandidater

Orientering af byrådskandidater Orientering af byrådskandidater Økonomi og personale tirsdag den 26. august 2013 Aktuel krise = historisk hårdt tilbageslag 1.800.000 Bruttonationalprodukt, mio.kr. 2005-priser 1.600.000 1.400.000 Aktuel

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,

Læs mere

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet 2012 Side 3 II Kommentarer til forventet regnskab 2012 for udvalgenes

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Halvårsregnskab 2015 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2015 Forventet regnskab Korrigeret budget Budget 2015 Det skattefinansierede

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater Økonomiske resultater for 2014 Næstved Kommune er udfordret på økonomien. Kommunen har et udgiftsbehov, der ligger over landsgennemsnittet og et indtægtsgrundlag, der ligger under

Læs mere

kr. grundet mindreforbrug på 0-6 års området centrale budgetposter.

kr. grundet mindreforbrug på 0-6 års området centrale budgetposter. NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 4. økonomiske redegørelse 2016, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 30. september 2016 på Børneudvalgets

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab 2015 pr. 30. september 2015

Allerød Kommune. Forventet regnskab 2015 pr. 30. september 2015 Allerød Kommune regnskab pr. 30. september 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 1.1 Konklusion... 1 1.2 Forventede overførsler til 2016... 2 1.3 Usikkerhedsfaktorer... 2 2. Hovedoversigt...

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab 2013 pr. 30. september 2013

Allerød Kommune. Forventet regnskab 2013 pr. 30. september 2013 Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september 1. Indledning... 2 2. Forventet regnskab pr. 30. september... 2 3. Servicerammen... 4 4. Hovedoversigt... 6 5. Generelle bemærkninger til hovedoversigten...

Læs mere

Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget

Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Sara Flachs Dato: 25. januar 2017 Til: J. nr.: 17/000898-1 Børne- og Kulturforvaltningens administration Forventet

Læs mere

Acadre: marts 2014

Acadre: marts 2014 NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 04. maj 2010 på Rådhuset i Mødelokale F1. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:20.

Mødet blev holdt tirsdag den 04. maj 2010 på Rådhuset i Mødelokale F1. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:20. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 7 Mødet blev holdt tirsdag den 04. maj 2010 på Rådhuset i Mødelokale F1. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:20. Medlemmer: Formand

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab 2013 pr. 31. marts 2013

Allerød Kommune. Forventet regnskab 2013 pr. 31. marts 2013 Allerød Kommune 2013 pr. 31. marts 2013 1. Indledning... 2 2. 2013 pr. 31. marts 2013... 2 3. Kassebeholdning... 4 3.1 Den faktiske likvide beholdning... 5 3.2 Den gennemsnitlige kassebeholdning... 5 3.3

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere