Teknologi er en uundgåelig og derfor magtfuld

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknologi er en uundgåelig og derfor magtfuld"

Transkript

1 Anmeldelser Katia Dupret Søndergaard & Cathrine Hasse (red.): Teknologiforståelse på skoler og hospitaler Aarhus Universitetsforlag, 2012, 262s. ISBN: Teknologi er en uundgåelig og derfor magtfuld med- og til tider modspiller i det moderne (arbejds-) liv. Teknologi anvendes i stort set alt arbejde og uddannelse tænk bare på tekstbehandlingsprogrammer og pc er. Teknologi er derfor styrende for, hvordan det er muligt at udføre vores arbejde, hvad enten vi studerer eller er lønarbejdere. Redaktører og bidragydere til antologien om Teknologiforståelse på skoler og hospitaler, er alle knyttet til forskningsprojektet Technucation. Technucation-projektet præsenterer i denne bog de første analyser af, hvordan teknologiforståelse fungerer i og interagerer med læreres og sygeplejerskers daglige praksis. Antologiens formål er ifølge Katrine Hasse og Bjarke Lindsø Andersen at være med til at skabe debat om, hvordan en styrkelse af de professionsuddannedes teknologiforståelse vil kunne styrke patienters og elevers vilkår. Bogens målgruppe er undervisere fra professionshøjskoler, professionsansatte, studerende og beslutningstagere. I bogen argumenteres der for, at teknologiforståelse er noget, der er bredere end det at have kendskab til teknologierne som genstande: Teknologiforståelse defineres som det at forstå teknologi i forhold til både den situerede praksis, det organisatoriske lag, og i forhold til hvordan teknologi kan ændre professionsfagligheden. Bogens bidragydere anlægger alle det perspektiv, at mennesker og teknologier i relationen med hinanden er med til at skabe hinandens muligheder for at agere og fungere. Dette har i de senere år været omdrejningspunkt for en del forskning. Her vil vi som eksempel nævne to danske forskere, der også har beskæftiget sig med at undersøge, hvad der sker i relationen mellem mennesker og teknologi i skole- og sundhedsvæsen, nemlig Estrid Sørensen, der bl.a. beskriver sine undersøgelser i artiklen fra 2007: STS goes to School: Spatiel imaginaries of technology, knowledge and Presence (i Critical Social Studies, 2, 15-27) og Signe Vikkelsøe, der især har beskæftiget sig med at undersøge, hvordan den elektroniske patientjournal har effekter på behandlingen af patienter, og for eksempel skriver om dette i artiklen fra 2010: De elektroniske patienter et kollektivt eksperiment med autonomi og automatik i sundhedsvæsenet (i Kjær & Reff (red.): Ledelse gennem patienten, Handelshøjskolens Forlag, ). Udgangspunktet for Technucation-projektet er en ambition om at bidrage til, at professionsuddannede gennem deres uddannelser lærer en relevant teknologiforståelse der sikrer, at de kan forholde sig (fag-) kritisk til den teknologi, de arbejder med som professions-udøvende. Det vil sige at de både kan reflektere over, vurdere, sortere i og optimere deres brug af teknologi i arbejdet, så de kan være innovative i forhold til at udvikle ny teknologi og nye praksisser efter en professionel afvejning af, hvad der vil være bedst for udførelsen af arbejdet og dermed bedst for patienter og elever. Antologien omfatter 14 bidrag opdelt i 4 afsnit. Det første kapitel er en introduktion, de 11 næste kapitler er empiriske analyser af og delkonklusioner ud fra læreres og sygeplejerskers overvejelser over teknologiernes tilstedeværelse i deres arbejdsliv, mens der i det sidste kapitel gives Tidsskrift for ARBEJDSliv, 15 årg. nr

2 et bud på et kollektivt meta-perspektiv, der kan tilføje en generaliseret erkendelse af kompleksiteten og variationen af menneske-teknologi-relationerne i de professionsudøvendes praksis. Vi vil i det følgende give en kort beskrivelse af de afsnit, som vi finder mest illustrative og interessante i forhold til antologiens tema: Lene Storgaard Brok viser, hvordan opfattelsen af tid ændrer sig med indførelsen af digitale teknologier som for eksempel interaktive whiteboards og computere i skolen; fra en lineær og cirkulær tid (skoledag, skema, lektion) til en digital tid, hvor man arbejder fragmentarisk i nuet. Den digitale tid bringer nye arbejdsformer med sig, og udfordrer lærergerningen ved at lægge op til en fragmentarisk, springende og dynamisk undervisning. Søren Riis kaster i kapitlet klasseværelset som eksperimentarium for nye teknologier et kritisk blik på ny forskning om it og læring, problematiserer teknologiproducenternes markedsføring af deres produkter og sætter desuden spørgsmålstegn ved værdien af de mange nye teknologiske innovationer i klasseværelset. Han lægger op til, at det undersøges, hvordan man kan modificere og udvikle det forsigtighedsprincip, der benyttes i udviklingen af nye produkter og teknologier inden for sundhedsområdet, så princippet også kan benyttes på undervisningsområdet, hvor han mener at meget ny teknologi ureflekteret tages i brug, og derfor i nogle tilfælde forringer elevernes udbytte af undervisningen frem for at fremme den. Katia Dupret Søndergaard og Pernille Rosenbæk gør op med den gængse sort/hvide holdning om, at teknologier er kolde og afstandsskabende i forhold til patienten, mens sygeplejersken er varm og empatisk. De tager fat på at nuancere billedet af teknologianvendelsen i patientbehandlingen, og understreger, at man som sygeplejerske er nødt til at lade sig berøre både sensorisk og etisk for at vide, hvordan man skal handle, når teknologi er involveret i patientplejen og behandlingen. De viser, at teknologier kan optage kompleksitet, som kan have den konsekvens, at det bliver svært for den professionelle at lade sig berøre og dermed at vurdere, om det er gavnligt at anvende teknologien i den konkrete situation, mens teknologier i andre situationer forbedrer den professionelles muligheder for at blive berørt. Slutteligt problematiserer de, at sygeplejersker ofte arbejder under organisatoriske forhold, hvor teknologiers brug som redskaber til at opfylde krav om dokumentation, kliniske retningslinjer og standarder vejer tungere end sygeplejerskens følsomhed for, hvad god behandling og pleje er. Tilsammen tegner bidragene et nuanceret billede af temaets problematikker og udforskningen af dem, men på en måde, hvor man kan følge en rød tråd gennem bogen. Samlet set er Teknologiforståelse på skoler og hospitaler en meget velskrevet, velredigeret og oplysende antologi, som er velegnet til målgruppen når man ser bort fra et par enkelte sproglige skønhedsfejl; En kapitel-titel som Distribueret professionel sensitivitet i teknologianvendelse kunne måske få for eksempel en administrativ overlæge til at springe kapitlet over, fordi sproget ligger for langt fra det sprog, som vedkommende benytter i sin egen praksis. Og det ville være en skam, da indholdet af kapitlet er meget relevant for både studerende, sygeplejersker, ledere og beslutningstagere i hospitalsverdenen. Som vi indledte denne anmeldelse med at nævne, er teknologi involveret i de fleste menneskers daglige liv. Vi mener derfor, at denne antologi ikke kun er relevant læsning for den målgruppe, den er tiltænkt men at den også er brugbar til at skabe debat om, hvordan teknologi og mennesker generelt fungerer sammen. Anmeldt af Abelone Heinsen, fysioterapeut, cand. pæd. pæd. psyk. og Kaja Søndergaard, sygeplejerske, cand. pæd. pæd. psyk Anmeldelser

3 Carsten Strøby Jensen: Industrial Relations in Denmark from conflict-based consensus to consensusbased conflict DJØF Publishing, 2012, 233 s. ISBN Denne bog er i al væsentlighed en engelsk oversættelse af Arbejdsmarkedsrelationer i Danmark fra konfliktbaseret konsensus til konsensusbaseret konflikt udgivet i 2007 og anmeldt af Jon Erik Dølvik i Tidsskrift for Arbejdsliv, 11 årgang nr. 1, Bogen indeholder 10 kapitler nem lig en introduktion, teorier om industrial relations, fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer, staten, det kollektive aftalesystem, nye ten denser i relationen mellem arbejdsgivere og løn modtagere, europæisering af industrial relations, globalisering og den danske IR model, samt et afsluttende kapitel. Man kan jo altid diskutere om der er nogen grund til at publicere en overvejende lærebog om relationerne på arbejdsmarkedet i Danmark på engelsk. For et dansk publikum ville en opdateret version af den danske udgave nok være mere velkommen, men for udenlandske læsere er det vel betimeligt at der udgives et alternativ til FAOS bog fra starten af 1990 erne om The survival of the Danish Model. Og det er nok mest den funktion, som bogen kommer til at udfylde, hvilket den er absolut velegnet til måske lige med undtagelse af kapitlet om industrial relations teorier, som man kan finde tilsvarende i alle andre oversigts- og lærebøger. Da hovedindholdet i bogen stort set allerede er blevet anmeldt af Dølvik vil jeg ikke her gentage hans pointer. I det store og hele synes jeg at bogen er god og relativt velskrevet selvom den ind imellem godt kan se lidt sjusket ud som f.eks. den overflødige gentagelse af at nogle fagforeninger er harder hit than others (s. 69) og at medlemsfaldet satte ind i midten af 1990 erne (s. 68 og 71). Men sådan noget kan jo smutte. Hans diskussion af globaliseringen er også ret uforløst. Han kunne godt skelne mellem det økonomiske og politiske: han betragter nok mest det økonomiske som et fait accompli og udgår blot fra dette som en tendens, hvorimod det kunne være relevant at diskutere det i relation til liberalismens sejrsgang efter socialdemokratismens fald i 1970 erne. Derimod er der vel en grund til at knytte nogle ord til det egentlig analytiske indhold i bogen, som relaterer sig til bogens undertitel, nemlig tesen om at vi har bevæget os fra konfliktbaseret konsensus til konsensusbaseret konflikt. Det kunne jo godt være, at dette udsagn blot var en smart eye catcher, som skulle fremme markedsføringen af bogen, men forfatteren behandler dette tema i bogens konklusion sammen med en tese om at der er kommet en anden opgavefordeling mellem velfærdsstaten og IR systemet i Danmark. Vedrørende tesen om en anden arbejdsdeling mellem stat og organisationer mener Strøby Jensen at den traditionelle arbejdsdeling er, at staten tager sig af rettigheder og ydelser uden for fabriksporten, medens arbejdsmarkedets parter tager sig af reguleringen inden for porten. Han nævner som eksempler, at parterne i stigende grad efter 1990 har forhandlet pensioner og uddannelse, hvilket traditionelt har hørt under statens opgaver, og at staten i stigende grad involverer parterne i opnåelsen af velfærdspolitiske mål, såsom integration af immigranter og etablering af forældreorlov med videre. Endvidere lovgiver staten i forbindelse med EU-lovgivning på områder, der vedrører livet inden for fabriksporten. Det er korrekte eksempler på reguleringer i løbet af de seneste 20 år; men spørgsmålet er om der er så meget nyt i dette, og om der er tale om en ny tendens. Funktionærloven fra 1930 erne er vel sammen med medhjælperloven eklatante eksempler på statslig indblanding i relationerne inden for porten. Det samme er vel reguleringen af arbejdsmiljøet og medarbejderrepræsentation i selskabsbestyrelser blot for at tage nogle af de mere markante lovgivningsmæssige reguleringer. Efter min mening ville det være mere analy- Tidsskrift for ARBEJDSliv, 15 årg. nr

4 tisk hensigtsmæssigt at erkende, at demarkationslinierne mellem aftaleregulering og lovgivningsmæssig regulering har vist sig fortsat at være flydende og påvirket af tidens krav fra den ene eller anden af de tre aktører. Både pensionsaftalerne fra de senere år og vel også ferieaftaler og -lovgivning er klare eksempler på dette. Tesen om skiftet fra konfliktbaseret konsensus til konsensusbaseret konflikt er baseret på samme slags egentlig ret subjektive skøn som er tilfældet i vurderingen af arbejdsdelingen mellem stat og parterne og kan også relateres til antagelsen om samfundets klassestruktur eller ej, som igen hænger sammen med den teoretiske tilgang. Strøby Jensens teoretiske udgangspunkt er ikke marxistisk, men er stærkt inspireret af parsoniansk systemteori, som igen er baseret på Webers syn på sociologi og samfund. Med Weber i hånden finder forfatteren at Danmark ikke er et klassesamfund mere. Derfor hersker der nu konsensus mellem parterne på arbejdsmarkedet om de grundlæggende principper i samfundets indretning, men ind i mellem er der konflikter om fordelingen. Før i tiden var Danmark et klassesamfund og arbejdsgivere og lønmodtagere havde hver sin opfattelse af hvordan verden så ud og skulle se ud. Derfor var grundlaget konfliktbaseret, men gennem forhandling nåede man frem til en konsensus. Med det skifte som Strøby Jensen argumenterer for i bogen har vi sagt på en anden måde erstattet klassekonflikten med en fordelingskonflikt. Denne argumentation er der for så vidt ikke noget nyt i, men det interessante udover de teoretiske og subjektive standpunkter, der styrer tolkningen af de empiriske observationer er argumentationen om hvornår dette skifte er indtruffet. Strøby Jensen mener, at den sidste dråbe, der fik bægeret til at flyde over med konsensusbaseret konflikt, var fagforeningernes opgivelse af kravet om demokratisering af arbejdslivet i slutningen af 1980 erne, hvor ØD-kravet blev skrinlagt. Dette tolkes som om fagforeninger og arbejdsgivere nu er enige om samfundets indretning. Kunne man ikke lige så godt hævde at dette skete med Septemberforliget i 1899? Her accepterede fagforeningerne jo arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet, hvilket jo var en markant accept af ejendomsretten og den magt der følger med den. Selv om vi siden har set nogle fagforeninger, der har været socialistisk eller kommunistisk inspireret, f.eks. Sømændenes Forbund og dele af andre forbund, har båndene mellem Socialdemokratiet og LO-fagbevægelsen hele tiden været tætte og blev først delvist revet over for år siden. Fagforeningerne har aldrig været revolutionære, men har kæmpet for at forbedre løn og andre arbejdsbetingelser for deres medlemmer. Oven i dette har arbejderbevægelsen samlet villet reformere samfundet til forbedring af den arbejdende befolknings indtil 1970 erne jævnligt kaldet arbejderklassens livsbetingelser. Opgivelsen af ØD-kravet var vel blot det på den tid seneste opgivelse af et relativt markant krav. Og hvornår forsvandt klasserne egentlig? Skete de samtidigt eller forsvandt de med arbejdsmarkedspensionernes indførelse? Måske er det blot vores samfundsforskernes syn på verden der har forandret sig markant? Under 1970 ernes marxismebølge var det i hvert fald en udbredt erkendelse, at kapitalismens klasser og modsætninger trivedes i bedste velgående, men da marxismen gik af mode og LO s daværende formand, Thomas Nielsen, erklærede at sejren var hjemme, blev det ikke comme il faut at tale om klasser mere. Men hvad nu? Er det bare fordelingskonflikter vi ser i samfundet i dag? Er det ikke arbejdsgivere og kapitalejere og deres tjenere, der i disse år fejrer triumfer og ruller fagforeningernes landvindinger støt og sikkert tilbage? Er det bare et fordelingsspørgsmål når politik og samfundshensynet rettes ind efter at styrke konkurrenceevne og profit? Eller er det stadigvæk et spørgsmål om grundlæggende klassemodsætninger? At tage udgangspunkt i Webers teorier og deres afledte systemopfattelser med konfliktfrie og funktionalistiske tolkninger af verden kan jo i 114 Anmeldelser

5 pluralismens navn ikke antastes, men jeg mener, at det der sker i samfundet i dag kun kan tolkes som, at hensynet til kapitalens akkumulation i stigende grad har momentum. Det kan godt være at fagbevægelsen i tiltagende grad har forladt tidligere idealer; men det har arbejdsgiverne og politikerne tydeligvis ikke. De sidste mange års historie er fyldt med eksempler på systematiske angreb på arbejderklassen og dens organisationer. Det drejer sig ikke bare om fordelingsmæssige konflikter relateret til løn og indkomst, men om tilbagerulninger af strukturelle og institutionelle magtpositioner for fagbevægelsen. Et af de få eksempler på det modsatte er Arbejdsrettens nylige afgørelse i den såkaldte Vejlegårdssag. Nu forblev praksis i tolkningen af aftaleretten uændret, men det ændrer ikke ved, at en sådan kamp for konfliktretten afhænger af, om fagforeningerne har tilstrækkelige ressourcer til at vinde faglige konflikter virksomhed for virksomhed. Denne styrke bliver i disse år svækket gennem statslige reguleringer (f.eks. regulering af arbejdstid, eksklusivaftaler og arbejdsløshedsforsikring) og arbejdsgiveres kyniske underminering af systemet (social dumping). At se dette blot som en fordelingskonflikt og ikke en klassekonflikt er efter min bedste overbevisning at lukke øjnene for realiteterne. Anmeldt af Jens Lind, lektor, Aalborg Universitet Tidsskrift for ARBEJDSliv, 15 årg. nr

Bogen er en udvidet og bearbejdet udgave

Bogen er en udvidet og bearbejdet udgave Anmeldelser Dino Knudsen: Amerikaniseringen af den danske fagbevægelse. Marshallhjælp, kold krig og transatlantiske forbindelser, 1945-1956 Museum Tusculanums Forlag, 2012, 245 s. ISBN: 978-87-635-3737-7

Læs mere

Organisatorisk forandring - Jobcenter Hjørring

Organisatorisk forandring - Jobcenter Hjørring Barrierer for organisatorisk forandring Jobcenter Hjørring Aalborg Universitet Politik & Administration 10. semester - speciale Kim Bertelsen Efterår 2008 2 Organisatorisk forandring - Jobcenter Hjørring

Læs mere

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring - En institutionel analyse af stabilitet og forandring Et projekt udarbejdet af: Martin Mogensen & Jesper Nielsen Roskilde Universitetscenter, Offentlig Administration. Bachelorprojekte, foråret 2006 Vejleder:

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Problemfelt... 3 Kapitel 2 - Design og metode... 11 Kapitel 3 Faglig organisering, alder og unge...

Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Problemfelt... 3 Kapitel 2 - Design og metode... 11 Kapitel 3 Faglig organisering, alder og unge... Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Problemfelt... 3 1.1 Indledning - den generelle medlemsudvikling i LO... 3 1.1.1 Unge og fagbevægelsen... 4 1.2 Problemformulering... 6 1.3 Uddybning af begreber i problemformuleringen...

Læs mere

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard 130 mm 150+3 mm 11,4mm 150+3 mm 130 mm HAR DU LÆST 17,8 mm 155+3 mm VIDEN, VÆRKTØJER OG LÆRING PETER HAGEDORN-RASMUSSEN cand.techn.soc., ph.d, er lektor på Institut for Kommunikation, Virksomheder og Informationsteknologier

Læs mere

SERVICEASSISTENTER SPECIALE TEKSAM I. I! Ida Bering: Betina Halbech j Solveig Jakobsen j. Institut for miljø, teknologi og samfund

SERVICEASSISTENTER SPECIALE TEKSAM I. I! Ida Bering: Betina Halbech j Solveig Jakobsen j. Institut for miljø, teknologi og samfund il SERVICEASSISTENTER Et godt arbejde for mænd og kvinder? SPECIALE TEKSAM I I! Ida Bering: Betina Halbech j Solveig Jakobsen j j Forår 4997 RAPPORTSERIEN NR. 57 APRIL. 1997 Institut for miljø, teknologi

Læs mere

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO ***********************************

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** Den 29. november 2000 INDLÆG TIL FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** I LO s love har vi en formålsparagraf. Den siger bl.a.,

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 13 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 7. ÅRGANG NR. 13. 2006 uden for [nummer] Uden for nummer, nr. 13, 7.

Læs mere

ALMENGØRELSE. mod SOCIAL DUMPING. Speciale af Allan Ahmad & Steffen Bock Jensen. Afleveret september 2013

ALMENGØRELSE. mod SOCIAL DUMPING. Speciale af Allan Ahmad & Steffen Bock Jensen. Afleveret september 2013 ALMENGØRELSE mod SOCIAL DUMPING Speciale af Allan Ahmad & Steffen Bock Jensen Afleveret september 2013 Institut for Samfund og Globalisering (ISG) - Roskilde Universitet Vejledt af BENT GREVE Resumé: Social

Læs mere

Redaktionen af tidsskriftet har venligt

Redaktionen af tidsskriftet har venligt Kronik 20 år med den danske model Jesper Due & Jørgen Steen Madsen Redaktionen af tidsskriftet har venligt opfordret os til at uddybe vores forståelse af begrebet den danske model, som diskuteres af Anette

Læs mere

LO-dokumentation Nr. 3 / 2011. Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger og a-kasser

LO-dokumentation Nr. 3 / 2011. Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger og a-kasser LO-dokumentation Nr. 3 / 2011 Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger og a-kasser LO-dokumentation Nr. 3/2011 November 2011 Hvem organiserer sig Forklaringer på medlemskab af fagforeninger

Læs mere

Metalog. Teknologi som forandrende kulturkraft

Metalog. Teknologi som forandrende kulturkraft Tryllebindende teknologier? en metalog om teknologi og tid i skole og hjem Lene Storgaard Brok, faglig konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne og Ole Christensen, lektor,

Læs mere

Udfordringer og behov for viden. En kortlægning af centrale aktørers perspektiver på udfordringer

Udfordringer og behov for viden. En kortlægning af centrale aktørers perspektiver på udfordringer Udfordringer og behov for viden En kortlægning af centrale aktørers perspektiver på udfordringer i folkeskolen 2013 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen!

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Kun 29% af befolkningen støtter 3Fs konflikt mod Vejlegaarden Se analysen side 3 71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout Denne avis er udgivet

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Fysioterapi er faget i vækst. Vækst i antallet af fysioterapeuter. Vækst i antallet af arbejdspladser og i antallet af medlemmer af foreningen.

Fysioterapi er faget i vækst. Vækst i antallet af fysioterapeuter. Vækst i antallet af arbejdspladser og i antallet af medlemmer af foreningen. Fysioterapi er faget i vækst. Vækst i antallet af fysioterapeuter. Vækst i antallet af arbejdspladser og i antallet af medlemmer af foreningen. Vækst i viden, i antallet af ph.d. ere og i uddannelsesmuligheder

Læs mere

Fagbevægelsens legitimitetsudfordringer

Fagbevægelsens legitimitetsudfordringer Fagbevægelsens legitimitetsudfordringer - En analyse af FOA og LO s kommunikation i det polycentrerede samfund Medier Aftalesystemet Kærlighed Politik Økonomi Udvikling Af Martin Højkjær Larsen Kandidatafhandling

Læs mere

Den teamorganiserede undervisning

Den teamorganiserede undervisning Den teamorganiserede undervisning Danskuddannelse til voksne udlændinge April 2005 Den teamorganiserede undervisning Danskuddannelse for voksne udlændinge April 2005 Den teamorganiserede undervisning Danskuddannelse

Læs mere

Tillidsrepræsentanten i spændingsfeltet mellem ledelse, kollegaer og fagforening

Tillidsrepræsentanten i spændingsfeltet mellem ledelse, kollegaer og fagforening Tillidsrepræsentanten i spændingsfeltet mellem ledelse, kollegaer og fagforening - En undersøgelse af hvorfor socialpædagogernes tillidsrepræsentanter forlader tillidshvervet Projektgruppe: Mikkel Feldstedt

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Skolereformen i Københavns Kommune

Skolereformen i Københavns Kommune Skolereformen i Københavns Kommune Roskilde Universitet Date: 26-05- 2014 Studerende: Nathali S. Lexner Byron Eriksen Jef Nymand Nielsen Vejleder: Kenneth Hansen Anslag: 137.240 Abstract Denne opgave tager

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering

ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Projekt- eller specialetitel: Den solidariske udfordring for den traditionelle fagbevægelse Udarbejdet af (Navn(e) og studienr.): Projektets art:

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

1 Motivation, problemfelt og problemformulering

1 Motivation, problemfelt og problemformulering Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Motivation, problemfelt og problemformulering 3 1.1 Motivation.. 3 1.2 Problemfelt 3 1.3 Problemformulering....8 1.3.1 Forklaring af problemformuleringen...8 1.4 Solstrålehistorien

Læs mere

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold Indhold Emne... 3 Motivation... 3 1. Indledning... 4 1.1 Problemfelt... 4 1.2 Problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.3 Forklaring af problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.4 Begrebsafklaring...

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere