Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken Borup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 4140 Borup"

Transkript

1 Revisor Gruppen Holbæk Nygode 6 Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken Borup AnSneGNSKAB 211 Registreref Revisor FRR. Fronk Petersen Tlf Fox Medlem af REVISjælland

2 lnd holdsforteg nelse Foreningsoplysninger Bestyrelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Regnskabsprincipper Resultatopgørelse 1. januar december 211 Balance pr. 31. december 211 Specifikationer og noter side 3 side 4 side 5 side 7 side 8 side I side /årsregnskab Side 2

3 Foreningsoplysninger Andelsboligforeningen Borup Søpark Beliggende Søparken Borup cvr.nr Bestyrelse Christian Lønfeldt Jensen, formand Mille lngerslev Nordborg, næstformand Linda Ferr6 Jensen Majbrit Jensen Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen Revision RevisorGruppen Holbæk Nygade 6, Holbæk Godkendt på foreningens generalforsamling, O"fttZZOIZ Side 3

4 Bestyrelsespåtegning Undertegnede har aflagt årsrapport for Andelsboligforeningen Borup Søpark. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter, Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 211 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 211. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlin gens godkendelse. formand næstformand Side 4

5 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne ia/b Borup Søpark Vi har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for regnskabsåret 211 for Andelsboligforeningen Borup Søpark, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, status og noter. Arsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Ansvar for årsregnskab Foreningens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhaenger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den regnskabspraksis, der er anvendt af bestyrelsen, er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, der er udøvet af bestyrelsen, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. lngen forbehold Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Side 5

6 Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2O11 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabs året 21 1 i overensstem melse med årsreg nskabsloven. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med saedvanlig praksis for andelsboligforeninger det af bestyrelsen godkendte budget for 2O11. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision. Holbæk, den 9. marls212 RevisorGruppen Holbæk --,/'-1 \.f:.--t> J (/"r-' Frank Petersen registreret revisor medlem af FSR - danske revisorer Side 6

7 Anvendte regnskabsprincipper Arsrapporten for Andelsboligforeningen er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter. Resultatopgørelsen De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser i forhold til realiserede tal. lndtægter Boligafgift, lejeindtaegt og andre indtægter, der vedrører regnskabsperioden, er indtægtsført i resultatopgørelsen. Omkostninger Ligeledes indgår regnskabsperiodens omkostninger i resultatopgørelsen. Finansielle poster Finansielle poster indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regskabsperioden. Balancen Materielle aktiver Ejendommen matr. nr. 1 dn Borup By, Borup, er indregnet til anskaffelsespris samt forbedringer. Der afskrives ikke på ejendommen. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Egenkapital Under foreningens egenkapital indregnes medlemmernes andelsindskud og der føres separate konti for overførsler af resultat og prioritetsafdrag samt nedskrivning af antenneinstallation. Gældsforpligelser Prioritetsgæld er medtaget til nominel restgæld, hvilket vil sige det beløb foreningen skal tilbagebetale ved normale afdrag og finansiel aftale medregnes til markedsværdi. Øvrige gældsforpl i gelser værdiansaettes til nominel værdi. Side 7

8 Resultatopgørelse for tiden 1. januar december 211 Note 211 Budget 211 (ej revideret) 21 t.kr. lndtægter Boligafgifter Antennebidrag Fællesudgifter regulering Vedligeholdelse antenne Ekstraord inære i ndtægter lndtægter i alt 2_ Driftsomkostninger Ejendomsskatter m.m. Renovation Elforbrug Forsikringer Fællesantenne Vedligeholdelse Haveanlaeg/gartnertilbud Reklame og repræsentation Kontorhold Admin istrationshonorar Energimærkning Valuarvurdering Revisionshonorar Omkostninger i alt Resultat før renter O Finansiering Renteindtægter DB Prioritetsrenter ' Finansiering i alt Arets resultat 29.O Resultatdisponering Afdrag prioritetsgæld RD Ydelse til DB Hensat til vedligeholdelse Overført til næste år O Side 8

9 Balance pr. 31. december 211 Note AKTIVER Ejendommen, matr. nr. 1 dn Borup By, Borup Forudbetalte omkostninger Tilgodehavender DB AKTIVER I ALT _ PASSIVER La ngfristet gældsforpli gtelser Prioritetsgæld Kortfristet gældsforpligtelser Mellemregning administrator Afsat revisionshonorar Skyldige omkostninger Kortfristet gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Hensættelser Hensættelse fremtidig vedligeholdelse Hensættelser i alt Egenkapital Andelsindskud Reservefond Overførsler Finansiel aftale indregnet Ydelser til DB Nedskrivning antenneinstallation Arets overførsel ' Reservefond i alt 5. Egenkapital ialt s PASSIVER IALT 6. Sikkerhedsstillelse og eventualforpligtelser 7. Ansvars- og besvigelsesforsikring 5_ _832_631 Side 9

10 Specifikationer og noter Note 1. Kontorhold Porto og gebyr Generalforsamlinger & møder Hjemmeside Kontorartikler Ejendommen matr. nr. 1 dn Borup By, Borup Anskaffelsessum Oprindelig købsaftale Kursregulering ved ændret finansiering Kontant købstilbud Afgift til RD for lånetilbud Afgift til ejerpantebrev Kurstab ved prioritering RD Kurstab ved prioritering RD OO Stempel og provisionsomkostninger Tilskud til juridiske omkostninger Sam let anskaffelsessum Antenneanlæg Oprindeligt antenneanlæg nedtaget Nyt antenneanlæg s Offentlig ejendomsvurdering pr. 1. oktober 21 er kr. 3. Prioritetsgæld RD opr var. rente, afdragsfrit, inkonverterbar med restløbetid 25 år og 8 mdr. RD opr OO flexlån, 4,2556/o, afdragsfrit, inkonverterbar med restløbetid 24 år. Finansiel aftale (renteswap) DB Kursværdi Restgæld Renter Endvidere er der tinglyst ejerpantebrev for 7.5. kr. 4. Hensættelser Hensat til vedligeholdelse tidligere år Anvendt til antenneanlæg Hensat til vedligeholdelse 211 Side

11 Specifikation og noter 5. Andelsindskud samt fordeling af øvrig egenkapital A Anskaffelsesprisen Andelsværdien opgøres på grundlag af ejendommens anskaffelsesspris og prioritetsgæld medtages til nominel restgæld, jf S 5 stk. 1 A. Andelsindskud Overførsler i alt Egenkapital pr. 31, Markedsværdi af renteswap tilbageføres Andelsværdiberegningsgrundlag Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 Nr. 1 Nr. 11 Nr. 12 Nr. 13 Nr. 14 Nr. 15 Nr. 16 Nr. 17 Nr. 18 Nr. 19 Nr.2 Nr.21 Nr.22 Nr.23 Nr.24 Nr.25 Nr.26 Nr.27 Nr.28 Nr.29 Andelsindskud Overførsler Andelsværdi ',t , Side 11

12 Specifikation og noter B Handelsværdien Opgøres andelsværdien på grundlag af handelsværdien skal der foretages en vurdering af en statsautoriseret ejendomsmægler og denne vurdering må ikke være ældre end 18 mdr. Denne beregningsmetode er ikke benyttet, idet der ikke foreligger en valuarvurdering. G Kontantværdien Opgøres andelsværdien på grundlag af seneste offentlige ejendomsvurdering medtages prioritetsgæld til kursværdi. Denne beregningsmetode er ikke benyttet, idet den vurderes til ikke at ville give en højere andelsværdi. 6. Sikkerhedsstillelse og eventualforpligtelser Andelsboligforeningen har indgået renteswap med udløb 31. december 217 gennem Danske Bank. Kontrakten er DKK kr med en forpligtelse til fast rentebetaling på 5,34 o/o p.a. og med variabel rente p.t. 1,85 o/o p.a. Renteswappens markedsværdi der varierer løbende, er af Danske Bank opgjort til DKK pr. 31. december 211. Beløbet udtrykker en gæld for andelsboligforeningen og er indarbejdet i foreningens balance pr. 31. december Ansvars- og besvigelsesforsikring Til sikkerhed for bestyrelsesmedlemmers økonomiske ansvar overfor foreningen, andelshavere og tredjemand er der i henhold til vedtægternes S 3,5 tegnet bestyrelsesansvarsforsikring kr tor formuetab pr. forsikringsår. Sum pr. person kr og selvrisiko lqoå, max. kr pr. sag. Side 12

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Årsrapport for tiden 01.07.06-30.06.07 Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf.: 39 16 76 00 Fax: 39 16 76 01 E-mail:

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår Andelsboligforeningen Sundbygård Årsrapport for 2010 53. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER 10 Gårdlauget Sølvtorvet Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER Gårdlaugetskontingent - medlemmer Renteindtægter Indtægter i alt 374.700 kr. 375.700 El-forbrug Forsikring Anskaffelser til gården Gård-

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER lis vester VOLD GADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 132912. FAX: 33 320212. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD. HENRIK

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORiSEREDE REVISORER lis VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF, 33 13 29 12. FAX, 33 3202 12. E-MAlLe EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE, HENNING ROSE1'

Læs mere