Vedtægter for Dansk Metal Tele Øst som vedtaget på generalforsamlingen oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Dansk Metal Tele Øst som vedtaget på generalforsamlingen oktober 2014"

Transkript

1 Vedtægter for Dansk Metal Tele Øst som vedtaget på generalforsamlingen oktober Navn og hjemsted 2 Formål Stk. 7 Stk. 8 Stk. 9 Stk. 10 Stk Organisationstilhørsforhold 4 Medlemskab Afdelingens navn er Dansk Metal Tele Afdeling Øst også benævnt Dansk Metal Tele Øst. Afdelingens hjemsted er Københavns kommune. Afdelingens hjemsted kan flyttes til en anden kommune efter beslutning truffet af bestyrelsen, idet stk. 1 dermed ændres i overensstemmelse med hjemstedskommunen. Afdelingens formål er: At organisere personale i IT- og telesektoren i Danmark. At varetage medlemmernes faglige, økonomiske og sociale interesser, samt virke for at fællesskabet og sammenholdet styrkes. At varetage forhandlings- og aftaleretten i henhold til Dansk Metals love. At arbejde for forbedrede løn-, arbejds-, pensions-, uddannelses- og retsvilkår. At afdelingen forpligter sig til at arbejde for ligestilling i alle henseender. At arbejde for øget medbestemmelse og medindflydelse i alle forhold inden for IT og telesektoren. At søge samarbejde med andre organisationer i ind- og udland. At arbejde for opfyldelse af Dansk Metals resolutioner og handlingsplaner samt forbundets og afdelingens mål. At arbejde for at resultater af overenskomstfornyelser sendes til urafstemning blandt de berørte medlemmer. At varetage alle medlemmernes interesser gennem en bred kontakt til de politiske partier. Dansk Metal Tele Afdeling Øst er en afdeling af Dansk Metalarbejderforbund. Afdelingen kan tilsluttes LO s lokalstruktur. Afdelingens medlemmer tilmeldes i henhold til LO-sektionernes vedtægter. Som medlem af afdelingen kan optages enhver, der hører ind under afdelingens organisationsområde. Elever/lærlinge indmeldes som ordinære medlemmer med særligt kontingent indtil udløb af uddannelsesperioden. Et medlem, der overgår til efterløn, arbejdsløshedsdagpenge eller et medlem på orlov forbliver ordinært medlem. Ved pensionering, hvor medlemmet hverken overgår til anden beskæftigelse, efterløn eller arbejdsløshedsdagpenge, får medlemmet status som ekstraordinært medlem. Side 1 af 13

2 Æresmedlemmer 5 Indmeldelse og udmeldelse Der optages ikke æresmedlemmer, men æresmedlemmer fra før 1. juni 2008 beholder deres status og rettigheder efter de af bestyrelsens vedtagne beslutninger. Indmeldelse sker via den lokale tillidsrepræsentant eller afdelingen. Alle nyoptagne medlemmer skal have mulighed for at få udleveret afdelingens og Dansk Metals love. Udmeldelse/overflytning skal ske ved skriftlig henvendelse til afdelingen og med et varsel på en måned til udgangen af en kalendermåned. Dette kan kun ske såfremt gæld eller ekstrakontingent til forbund og afdeling, som følge af konflikt er tilbagebetalt. Hvis forbundet accepterer kortere udmeldelsesfrist, vil udmeldelsen kunne ske med kortere varsel. Udmeldelse/overflytning kan ikke foregå efter varsling af eller under konflikt, medmindre vedkommende overgår til beskæftigelse uden for IT og telesektoren. Et medlems eventuelle økonomiske krav over for afdelingen og/eller dens fonde bortfalder ved udmeldelse. 6 Medlemmers rettigheder og pligter Afdelingens/forbundets krav imod medlemmet for kontingent til og med udmeldelsesdagen bortfalder ikke ved udmeldelse. Medlemmer som på grund af anden beskæftigelse overgår til et andet LO-forbund, kan ved sin pensionering søge optagelse i afdelingen med status som ekstraordinært medlem. Alle medlemmer er omfattet af de til enhver tid gældende vedtægter. Alle medlemmer har til en hver tid ret til at klage eller rejse spørgsmål overfor tillidsrepræsentanten, fællestillidsrepræsentanten, afdelingens bestyrelse eller generalforsamlingen. Afdelingen afholder medlemsmøder efter behov, dog mindst en gang årligt. Afdelingen har pligt til på medlemmets anmodning, at sørge for en bisidder der kan yde hjælp og støtte, hvis medlemmet bliver indkaldt til en samtale vedr. arbejdsmæssige forhold. Afdelingen kan beslutte at søge hjælp hos særlige sagkyndige. Det er bisidderens pligt at sørge for at sagen bliver belyst på tilfredsstillende måde. Ved et medlems død vil afdelingen være repræsenteret ved begravelsen/bisættelse, hvis dette ønskes. Side 2 af 13

3 Stk. 7 Stk. 8 Stk. 9 Stk. 10 Stk. 11 Stk. 12 Stk. 13 Stk. 14 Afdelingen afholder årligt en skovtur for afdelingens efterlønsmodtagere og ekstraordinære medlemmer. Afdelingen afholder årligt en juletræsfest. Afdelingen vedligeholder hjemmeside, samt udsender elektronisk nyhedsbreve til alle medlemmer som har opgivet deres adresse, med mindre det enkelte medlem har bedt om at få det i papirformat. Afdelingens feriehus udlejes til medlemmerne. Regler for udlejningen fastsættes af bestyrelsen Medlemmerne hæfter ikke for afdelingens forpligtelser. Det er alene afdelingens formue, som hæfter herfor. I tilfælde af, at et medlem afskediges pga. fagligt arbejde eller organisationsanliggende og afdelingen påtager sig organisationsansvar, skal pågældende medlem have udbetalt et evt. indtægtstab af afdelingens kasse indtil sagen er undersøgt og fagretligt afsluttet. Udbetales tilbageholdt løn af arbejdsgiveren skal der ske tilbagebetaling til afdelingens kasse. Ekstraordinære medlemmer har ret til at deltage i afdelingens arrangementer men med stemmeret i overensstemmelse med 9 stk. 9. Et medlem er selv ansvarlig for at kontingentet betales til tiden. Hvis et medlem undlader at betale kontingent, suspenderes alle rettigheder indtil kontingentrestancen m.v. er betalt. Såfremt et medlem søger at skade afdelingen kan vedkommende indklages for bestyrelsen. Finder den samlede bestyrelse klagen berettiget kan bestyrelsen, jf. forbundets love, indstille til afdelingens generalforsamling om at vedkommende indstilles til eksklusion. Det pågældende medlem har ret til at være til stede på generalforsamlingen og ret til at få ordet under behandling af spørgsmål som vedrører sagen. Stk. 15 Medlemmet kan anke en sådan beslutning til Dansk Metals forretningsudvalg, en sådan anke har opsættende virkning. Et ekskluderet medlem kan kun optages på ny, hvis det ikke er i modstrid med en evt. beslutning i Dansk Metals forretningsudvalg og den samlede bestyrelse stemmer derfor. Hvis der ikke kan opnås fuld enighed i bestyrelsen henvises sagen til general-forsamlingen, der træffer den endelige afgørelse. 7 Forhandlings- og aftaleret Forhandlings- og aftaleretten forvaltes i overensstemmelse med Dansk Metals love og hovedaftalen. Bestyrelsen fastsætter hvem der deltager i de forskellige forhandlinger afdelingen deltager i. Side 3 af 13

4 8 Organisation 9 Generalforsamling. nr. 2. nr. 3. nr. 4. nr. 5. nr. 6. nr. 7. nr. 8. nr. 9 Ved sammensætningen af forhandlingsdeltagere skal bestyrelsen tage behørigt hensyn til de faglige / organisatoriske områder forhandlingen drejer sig om. Bestyrelsen kan uddelegere aftaleretten. Indgåelse af lokalaftaler er betinget af, at de ikke strider imod afdelingens fagpolitiske mål, gældende overenskomster og øvrige indgåede aftaler inden for de pågældende områder. Beslutning om opsigelse af overenskomster og afgivelse af strejkevarsel sker i henhold til Dansk Metals love og hovedaftalen. Afdelingen er opbygget af følgende enheder: Generalforsamling Bestyrelse Fællestillidsrepræsentanter Tillidsrepræsentanter. Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed, dog jf. Dansk Metals love. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, når denne er lovligt indvarslet. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned. Ordinær generalforsamling bekendtgøres senest 7 uger før på afdelingens hjemmeside og i elektroniske nyhedsbreve til alle medlemmer som har opgivet deres adresse, med mindre det enkelte medlem har bedt om at få det i papirformat. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal minimum indeholde følgende punkter: Valg af dirigenter Bestyrelsens aflæggelse af beretning Forelæggelse af årsregnskab med revisionsprotokoller Indkomne forslag A) Forslag til vedtægtsændringer og forretningsorden B) Kongres og overenskomstforhold jf. Dansk Metals love C) Øvrige forslag Budgetoversigt Afdelingskontingent. Valg til bestyrelse m.v. jf. vedtægterne. Eventuelt. Alle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres skriftligt til afdelingens adresse senest 5 uger før generalforsamlingen. Dagsorden, indkomne forslag, budgetoversigt m.v., årsrapport og bestyrelsens skriftlige beretning vil senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse være tilgængeligt på afdelingens hjemmeside. Side 4 af 13

5 Stk. 7 Stk. 8 Stk. 9 Bestyrelsen foranlediger, at der sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen er en blanket, som medlemmet kan udfylde og returnere, hvis medlemmet ønsker at modtage en papirudgave af det materiale, der skal behandles på generalforsamlingen. Der føres protokol over generalforsamlingen. Adgang til generalforsamlingen har medlemmer, samt gæster inviteret af bestyrelsen. Alle tilstedeværende medlemmer har stemmeret. I afstemninger som vedrører arbejds- og overenskomstmæssige forhold samt valg til bestyrelse har dog alene ordinære medlemmer stemmeret. Stk. 10 Ordinære medlemmer der arbejdsmæssigt er forhindret i at møde til generalforsamlingen kan afgive deres stemme ved fuldmagt. Skriftlige fuldmagter der er afdelingen i hænde senest 2 hverdage før generalforsamlingen er gyldige. Dirigenterne kontrollerer om fuldmagten er udstedt til et ordinært medlem som er tilstede på generalforsamlingen, samt at vedkommende højst udøver fuldmagt for et medlem. Det samlede antal fuldmagter skal bekendtgøres under dagsordenens punkt 2. Hvor vedtægterne ikke giver særlige regler for afstemninger, afgøres disse med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er det fremsatte forslag bortfaldet. Afstemning foretages ved håndsoprækning med ordinært eller ekstraordinært stemmekort. Stk. 11 Når 10 af forsamlingen tilslutter sig et forslag om skriftlig afstemning eller dirigenterne beslutter det, skal der foretages en skriftlig afstemning. Stk. 12 Forslag til ændring af vedtægterne og forretningsorden kan kun vedtages når mindst 2/3 af de stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer herfor. Stk. 13 Forretningsorden fremgår af vedtægternes bilag 1. Stk. 14 Afdelingen kan etablere fælles transport for deltagere i generalforsamlingen. Stk. 14. nr. 2 Hvis fællestransport ikke kan benyttes og deltagerne anmoder om det, vil de få deres transportudgifter ud over kr. 50, betalt efter følgende regler: Stk. 14. nr. 3 Ved transport med offentlige transportmidler, skal billet forevises. Stk. 14. nr. 4 Transport i egen bil godtgøres med et af bestyrelsen besluttet beløb pr. kørt km. Stk. 14. nr. 5 Transportgodtgørelse udbetales efter udfyldelse af afdelingens udgiftsbilag. Stk. 15 På den ordinære generalforsamling vælges: Stk. 15. nr. 2 Hvert år vælges: Formand Næstformand Side 5 af 13

6 Afdelingskasserer Et antal faglige sekretærer efter bestyrelsens indstilling To kritiske bilagskontrollanter To suppleanter for bilagskontrollanter Maks. 6 ungdomsrepræsentanter 2 fanebærere 2 fanebærere suppleanter En statsautoriseret revisor Stk. 16 Valgbar til bestyrelsen er alle ordinære medlemmer, der har været medlem i mindst 1 år. Elever er ikke valgbare til bestyrelsen. Fraværende medlemmer kan kun opstille, hvis skriftligt tilsagn fra vedkommende foreligger hos dirigenterne. 10 Ekstraordinær Generalforsamling Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvis: a) bestyrelsen finder det nødvendigt, eller b) 90 medlemmer indgiver skriftlig begæring til bestyrelsen med enslydende motiveret dagsorden. Begæringerne skal være dateret og underskrevet med navn og medlemsnummer. Den enkelte begæring må ikke være over 1 måned gammel. Mindst 2/3 af de medlemmer, som ønsker den afholdt, skal være til stede ved åbningen, for at generalforsamlingen er lovlig. eller c) ekstern revisor finder det nødvendigt. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt senest 4 uger efter begæringen er modtaget. Indkaldelsen skal ske med 8 dages varsel, medmindre begæringen indeholder mulighed for at bestyrelsen kan indkalde generalforsamlingen med længere varsel. 11 Urafstemning Hvis et flertal af bestyrelsen forlanger det, skal et forslag sendes til urafstemning blandt medlemmerne. Side 6 af 13

7 Hvis mere end 1/3 af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen forlanger det, skal et forslag sendes til urafstemning blandt medlemmerne. Et forslag der er besluttet sendt til urafstemning, kan ikke sættes til afstemning på generalforsamlingen. 12 Bestyrelse Stk. 7 Et forslag behandlet af generalforsamlingen og derefter vedtaget eller forkastet af generalforsamlingen, kan ikke sendes til urafstemning. Urafstemning finder sted pr. brev eller elektronisk medie godkendt af den eksterne revisor. Stemmerne returneres til og optælles af afdelingens statsautoriserede revisor. Afstemningen er hemmelig. Såfremt der ikke er truffet beslutning om en anden tidsfrist gennemføres urafstemningen senest 4 uger efter, at urafstemningen er begæret. Alle forslag, afgøres ved simpelt flertal, undtagen afstemning i henhold til 25 stk. 1, foreningsopløsning. I tilfælde, hvor der stemmes om overenskomstforslag eller mæglingsforslag, sker dette iht. Dansk Metals regler. Bestyrelsen er afdelingens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsen består af formanden, næstformand, afdelingskasserer og de faglige sekretærer og faglige bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsesmøder afholdes normalt 10 gange årligt eller så ofte formanden, eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig med det fremmødte antal medlemmer, når denne er lovligt indvarslet. Formanden, i dennes fravær næstformanden, indkalder bestyrelsen med skriftlig kommenteret dagsorden med mindst 5 hverdages varsel. Formanden, i dennes fravær næstformanden, kan indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde med 1 dages varsel med motiveret dagsorden. Det ekstraordinære bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når 2/3 af bestyrelsen deltager ved personligt fremmøde eller pr. telefon/video. Ved hvert mødes start vælges en ordstyrer. Det påhviler bestyrelsen at udfærdige et beslutningsreferat over bestyrelsens møder. Stk. 8 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen leder afdelingen i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen. Side 7 af 13

8 Stk. 9 Stk. 10 Hvor vedtægterne intet foreskriver, træffer bestyrelsen bestemmelser under ansvar overfor generalforsamlingen. I alle besluttende organer og udvalg skal det tilstræbes at repræsentationen afspejler reel ligestilling. Det tilstræbes at afdelingens repræsentanter afspejler medlemsgrundlaget ved at bestyrelsen foretager valg og indstillinger under hensyntagen til medlemmernes fordeling på køn, fag og etniske minoriteter Stk. 10 nr. 2 Stk. 10 nr. 3 Stk. 11 Stk. 12 Bestyrelsen nedsætter udvalg i henhold til Dansk Metals love. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver. I sådanne udvalg kan der, efter bestyrelsens afgørelse, optages medlemmer, der ikke sidder i bestyrelsen. Formanden for et udvalg skal normalt være medlem af bestyrelsen. Såfremt en af de på generalforsamlingen valgte personer nedlægger sit mandat, eller får længerevarende forfald i løbet af valgperioden, kan bestyrelsen udpege et medlem til den pågældende tillidspost frem til førstkommende ordinære generalforsamling. Hvis et bestyrelsesmedlem begærer afstemning om en sag, skal ordstyreren lade denne foretage. Afstemning ved personvalg/personindstillinger kan foretages skriftligt, hvis ét bestyrelsesmedlem begærer dette Stk. 13 Stk. 14 Stk. 15 Stk. 16 Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Bestyrelsen fastsætter faneregler for brug og opbevaring mv. af faner. Bestyrelsen fastsætter regler for gaver og repræsentation. Der kan i særlige tilfælde pålægges deltagerne i bestyrelsesmøderne tavshedspligt. I disse tilfælde gives nærmere begrundelse for fortrolighedens karakter og varighed. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinier for valghandlingen ved valg af tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter. 13 Valg af tillidsrepræsentanter m.v. 14 Tillidsrepræsentanters rettigheder og pligter Der vælges tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter samt suppleanter og talsmænd i virksomhederne, som beskrevet i aftalerne med virksomhederne. Tillidsrepræsentantens opgave er at være medlemmernes talsmand og varetage medlemmernes interesser, jf. 2, samt være bindeled til afdelingens bestyrelse og informere medlemmerne om forbundets og afdelingens arbejde. Det er tillidsrepræsentantens opgave at holde kontakt med medlemmerne, samt at medvirke til, at nyantagne og uorganiserede indmeldes i afdelingen og forbundet. Side 8 af 13

9 Stk. 7 Stk. 8 Stk. 9 Stk. 10 Stk. 11 Det er tillidsrepræsentantens pligt at indberette til afdelingen ethvert forhold vedkommende får kendskab til og som er i modstrid med vedtægter, overenskomster og øvrige aftaler. Hvor der ikke er valgt lokal tillidsrepræsentant, varetages medlemmernes interesser af fællestillidsrepræsentanten. Hvor der ikke er valgt fællestillidsrepræsentant varetages medlemmernes interesser af bestyrelsen i samarbejde med de valgte tillidsrepræsentanter i det organisatoriske område. Tillidsrepræsentanterne skal deltage i - afdelingens introduktionskursus, - forbundets grunduddannelser, - afdelingens generalforsamlinger, - tillidsrepræsentantkonference, - tillidsrepræsentantmøder, - medlemsmøder inden for eget organisatorisk område, - andre møder og kurser indkaldt af afdelingen. Tillidsrepræsentanten har mulighed for at blive fagligt uddannet i henhold til FIU-reglerne. Tillidsrepræsentanterne skal efterleve gældende regler for tillidsrepræsentanter indgået mellem virksomheden og den faglige organisation jævnfør gældende overenskomst. Afdelingens bestyrelse kan med ansvar over for generalforsamlingen afsætte en tillidsrepræsentant, hvis den pågældende ikke passer sit hverv i overensstemmelse med afdelingens vedtægter og overenskomstmæssige aftaler. Hvis en tillidsrepræsentant udebliver fra 2 på hinanden følgende møder uden afbud, kan vedkommende afsættes som tillidsrepræsentant. Hvis en tillidsrepræsentant i henhold til ovenstående bliver afsat, kan den pågældende anke sagen for førstkommende generalforsamling. Hvis der kommer begæring om nedlæggelse af tillidsrepræsentantens mandat, fra mere end halvdelen af de medlemmerne der er i det organisatoriske område, den valgte repræsenterer, skal vedkommende nedlægge sit mandat. 15 Seniorklubber Der kan ydes tilskud til seniorklubber / pensionistforeninger efter bestyrelsens vurdering og under ansvar overfor generalforsamlingen. 16 Kontingent Afdelingskontingentet fastsættes for ordinære og for ekstraordinære medlemmer på generalforsamlingen. Forbundskontingentet fastsættes i henhold til Dansk Metals love. A-kassekontingentet fastsættes af A-kasserne. Kontingent til afdelingen og forbundet betales månedsvis forud til den første i måneden. Side 9 af 13

10 17 Diæter, rejseregler, budgetoversigt, løn og honorarer Afdelingskontingentet reguleres med den procentuelle stigning som beskrevet i Dansk Metals love. Afdelingen følger forbundets love vedr. kontingentfrihed, bortset fra kontingent for ekstraordinære medlemmer, hvor kontingentet fastsættes i henhold til 17 stk. 1. Afdelingens restanceregler følger gældende retningslinier, som er beskrevet i Dansk Metals love. Afdelingen følger statens diæt- og rejseregler. På generalforsamlingen fremlægger bestyrelsen budgetoversigt over hovedposterne med forventede indtægter og udgifter. Endvidere fremlægges retningsliner for løn, honorarer og personalepolitikker for ansatte og valgte. Generalforsamlingen kan til de enkelte poster behandle forslag om ændrede prioriteringer. På baggrund af budgetoversigten udarbejder bestyrelsen ved kalenderårets start et budget. I løbet af kalenderåret foretager bestyrelsen de nødvendige budgetrevisioner. 18 Økonomisk tegningsret Afdelingen tegnes af formand og næstformand i forening eller af formand og kasserer i forening eller af den samlede bestyrelse. 19 Regnskab 20 Revision Afdelingens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december svarende til kalenderåret. Regnskabet føres i overensstemmelse med god regnskabsskik. Bestyrelsen fastlægger i en regnskabsinstruks hvilke bilag, der skal attesteres forud for betaling. Bestyrelsen fastlægger i en regnskabsinstruks regler for hvem, der kan hæve det for den daglige drift nødvendige beløb i giro/ bank/ sparekasse, iflg. fuldmagt fra bestyrelsen. Under normale forhold må der ikke være større kontantbeholdning end det for den daglige drift nødvendige. Regnskabet med bilag kan 14 dage før den ordinære generalforsamling gennemses på afdelingens kontor. Afdelingens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Revisor skal revidere årsregnskabet i overensstemmelse med god regnskabsskik og skal omfatte sådanne revisions-handlinger, som revisor anser for nødvendige. Side 10 af 13

11 21 Bilagskontrol 22 Fonde 23 Fusion og fission 24 Opløsning 25 Fortolkning Ikrafttrædelse Afvigelser og bemærkninger føres i en revisionsprotokol, der forelægges generalforsamlingen. Årsrapporten underskrives af revisor og den samlede bestyrelse. Afdelingens bilag kontrolleres af de på generalforsamlingen valgte kritiske bilagskontrollanter. Bilagskontrollanterne påser, at alle udgifter er behørigt dokumenterede og er i overensstemmelse med beslutninger truffet i afdelingens bestyrelse eller vedtagelser på generalforsamlingen. Bilagskontrollanterne fører eventuelle afvigelser og bemærkninger i en protokol, som forelægges bestyrelsen ved bestyrelsens kvartårlige gennemgang og fremlægges på generalforsamlingen eller når bilagskontrollanterne i øvrigt finder det nødvendigt. Afdelingen har en Aktivitetsfond med særskilte vedtægter som fremgår af bilag 2: Afdelingen kan fusioneres, eller afdelingen kan opdeles (fissioners) og fusioneres med andre uden at bestemmelserne i 25 bringes i anvendelse. Det er dog en forudsætning, at afdelingens formål videreføres i de nye rammer. Indmeldelse, udmeldelse, fusion eller fission med andre afdelinger, forbund og organisationer skal vedtages på en generalforsamling med 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede eller ved urafstemning med simpelt flertal. Afdelingen kan opløses enten ved urafstemning blandt medlemmerne, hvoraf 2/3 af samtlige medlemmer skal stemme for opløsningen eller ved afstemning på to på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 flertal. Generalforsamlingen afgør i tilfælde af opløsning, hvorledes afdelingens tilbageværende midler skal anvendes. Uoverensstemmelser vedrørende fortolkning af nærværende vedtægter skal behandles og afgøres af bestyrelsen. En bestyrelsesafgørelse om fortolkning af vedtægten skal forelægges på den førstkommende ordinære generalforsamling. Denne afdelings vedtægter træder i kraft med virkning fra den 1. juni 2008 i overensstemmelse med fusionsbeslutningerne truffet på den ekstraordinære generalforsamling i Dansk Metal Tele afdeling 1 den 14. maj 2008 og ved urafstemning i Dansk Metal Tele Afdeling 12 den 14. maj Vedtægterne er sidst revideret på generalforsamlingen den. 24. oktober Side 11 af 13

12 Bilag 1 Forretningsorden Stk. 1 Stk. 7 Stk. 8 Stk. 9 Stk. 10 Stk. 11 Stk. 12 Stk. 13 Formanden åbner generalforsamlingen og forestår valg af 2 dirigenter. Dirigenterne skal lede mødet upartisk og er pligtig til nøje at overvåge, at almindelige regler for mødeledelse og afstemning overholdes. Dirigenterne forestår: a) konstatering af generalforsamlingens lovlighed. b) valg af stemmetællere, dirigenterne vurderer antallet dog vælges mindst 3, valget sker ved håndsoprækning. c) kontrol af og meddelelse om fuldmagter og øvrige stemmeberettigede. Derefter oplæses og godkendes dagsordenen. Begæring af ordet skal afleveres skriftligt til dirigenten med oplysning om talerens navn og arbejdsplads. Forslag om afslutning af debatten af en sag, eller begrænsning af taletiden kan stilles af såvel dirigenten som af medlemmerne hvorefter dirigenterne straks foretager afstemning om afslutning af en debat med de indtegnede talere. Kritiseres en deltager på generalforsamlingen fra talerstolen, skal denne gives adgang til at udtale sig. Formanden kan altid få ordet til afsluttende bemærkninger. Kun forslag, der i henhold til vedtægterne er rettidigt indsendt, kan behandles på generalforsamlingen. Ved behandling af et forslag kan der stilles skriftlige ændringsforslag underskrevet med forslagsstillerens navn og arbejdssted. Forslagsstilleren og dernæst formanden kan altid få ordet til afsluttende bemærkninger. Afstemninger om forslag sker ved håndsoprækning med stemmekort. Skriftlig afstemning kan begæres jf. vedtægterne. Hvor vedtægterne ikke giver særlige regler for afstemninger, afgøres disse med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er det fremsatte forslag bortfaldet. Ved afstemninger om ændringsforslag sætter dirigenterne det mest vidtgående forslag under afstemning først. Ved valg til bestyrelse m.m. kan dirigenterne beslutte at det skal ske ved skriftlig afstemning. Medlemmer, der ikke deltager i mødet, kan kun modtage valg, såfremt der foreligger skriftlig accept fra den pågældende kandidat. Gæster kan begære ordet under punktet "Eventuelt" Dirigenterne er pligtige til at fratage en taler ordet, såfremt denne ikke holder sig til det foreliggende punkt. Dirigenterne kan udskiftes, såfremt der er simpelt flertal for dette. Dirigenterne forestår denne afstemning. Side 12 af 13

13 Stk. 14 Stk. 15 Stk. 16 Såfremt dagsordenen ikke kan færdigbehandles på den fastsatte generalforsamling, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, hvor dagsordenen færdigbehandles. Der føres protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenterne. Ændringer til den her gældende forretningsorden kan kun ske ved indsendelse af forslag herom. Ændringer vedtages jævnfør stk. 6. Ændringer får først virkning fra den efterfølgende generalforsamling. 1 Aktivitetsfond Stk. 1 Bilag 2 Fondsvedtægter Medlemmerne er pligtige til at betale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent til aktivitetsfonden. Bestyrelsen kan beslutte, at den skat, der pålignes afdelingen af den samlede formue, betales af aktivitetsfonden. Af det årlige nettoafkast - efter afholdelse af fondens driftsudgifter - kan der derudover anvendes midler til faglige aktiviteter efter regler udarbejdet af bestyrelsen og godkendt af generalforsamlingen Fondens midler indsættes i de af afdelingens bestyrelse besluttede pengeinstitutter, obligationer eller statsgaranterede værdipapirer. Fonden kan kun ophæves ved urafstemning blandt medlemmer. For ophævelsen skal der være 2/3 majoritet af det samlede medlemstal. I tilfælde af ophævelse forelægges forslag om pengenes anvendelse for generalforsamlingen. Beslutningen om anvendelse af midlerne træffes af generalforsamlingen. Side 13 af 13

Vedtægter for Dansk Metal Tele Øst

Vedtægter for Dansk Metal Tele Øst Vedtægter for Dansk Metal Tele Øst 1 Navn og hjemsted 2 Formål Stk. 6 Stk. 7 Stk. 8 Stk. 9 Stk. 10 Stk. 11 3 Organisationstilhørsforhold 4 Medlemskab Afdelingens navn er Dansk Metal Tele Afdeling Øst også

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Teleklub Fyn

Vedtægter for Teleklub Fyn Vedtægter for Teleklub Fyn INDHOLD 1. Navn 2. Formål 3. Landsklub 4. Klubgeneralforsamling 5. Klubbestyrelsen 6. Regnskab 7. Kontingent 8. Ændringer 9. Ophør 10. Forretningsorden for generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

Vedtægter for Køge Tri Team 2000

Vedtægter for Køge Tri Team 2000 Vedtægter for Køge Tri Team 2000 1 Navn og hjemsted Foreningen Køge Tri Team 2000, der har hjemsted i Køge Kommune, er stiftet pr. 2. januar 2001. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Personaleforeningen i NFS. Vedtægter. Stk. 2. Foreningens hjemsted er NFS, hvis adresse er Dampskibskajen 3, 3700 Rønne.

Personaleforeningen i NFS. Vedtægter. Stk. 2. Foreningens hjemsted er NFS, hvis adresse er Dampskibskajen 3, 3700 Rønne. 1 Foreningen: Stk. 1. Foreningens navn er: Personaleforeningen i NFS. Stk. 2. Foreningens hjemsted er NFS, hvis adresse er Dampskibskajen 3, 3700 Rønne. 2 Formål og funktion: Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening 1. Foreningens navn og hjemsted Selam støtteforening har hjemsted i Århus Kommune, Elmegårdsvej 1, 8361 Hasselager, C/O Selam Friskole. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK 1. NAVN Foreningens navn er Make-A-Wish Ønskefonden Danmark. 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er i Danmark. 3. FORMÅL 3.1 Foreningen har til formål at opfylde

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening 1: Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening. Dens hjemsted er Sorø Kommune, Region Sjælland. 2 Forenings

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC VEDTÆGTER for Lederforeningen i TDC Lederforeningen i TDC er tilsluttet hovedorganisationen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57 Fax:

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører Navn 1 Foreningens navn er Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører i Danmark" - i daglig tale kaldet "FSFI. Stk.

Læs mere

Vedtægter for: Døveforeningen af af 9. april 2016

Vedtægter for: Døveforeningen af af 9. april 2016 Vedtægter for: Døveforeningen af 1866 af 9. april 2016 1 Navn, stiftelsesdato, hjemsted og medlemskab 1.1 Foreningens navn er: Døveforeningen af 1866 1.2 Foreningen er stiftet den 18. november 1866. 1.3

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Vedtægter Navn 1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Formål 2 Tved Motions Cykelklub har til formål at virke for cykelsportens og motionscyklingens fremme,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i

KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i Klubbens navn Indhold: Klubvedtægter 1 Klubbens formål og virke 2 Klub/Fællesklub 3 Medlemmernes kollegiale pligter 4 Urafstemning 5 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Orlogsskibet Hummerens Venner

Vedtægter for foreningen Orlogsskibet Hummerens Venner Vedtægter for foreningen Orlogsskibet Hummerens Venner 1 Foreningens navn Foreningens navn er Orlogsskibet Hummerens Venner. 2 Foreningens hjemsted Foreningens hjemsted er Køge kommune. 3 Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen er stiftet den 17. marts 1964

VEDTÆGTER. Foreningen er stiftet den 17. marts 1964 VEDTÆGTER Foreningen er stiftet den 17. marts 1964 1 1. Foreningens navn er Seniorklubben TDC Jylland 1a. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse ved at arbejde for de til enhver tid bedst

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens hjemsted er Horsens kommune.

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er Vedtægter for Kommentarer 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er 1.2 Foreningens hjemsted er 1.3 Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund. 2. Formål 2.1 Foreningens primære formål er at forestå

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen 1 Foreningens navn er: Teleforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Hvidovre Kommune. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 3 Foreningens formål er efter ansøgning til bestyrelsen at: Støtte

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere