Jeg skal herefter meddele følgende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg skal herefter meddele følgende:"

Transkript

1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. I den anledning har jeg modtaget en udtalelse af 13. februar 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, herunder en udtalelse af 12. december 2005 fra Københavns Fængsler. Direktoratet gengiver i sin udtalelse det som fængslet har anført. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad punkt 2.1. Generelt (Bygningsmæssige forhold mv.) Jeg bad om underretning når der til sin tid var taget endeligt stilling til en ansøgning fra Københavns Fængsler om at få del i de midler der er afsat på flerårsaftalen til den fysiske sikkerhed i fængslerne, herunder vedrørende isolationsgården, som jeg gik ud fra at Københavns Fængsler nu havde sendt en indstilling om. Fængslet og direktoratet har oplyst at fængslet den 5. december 2005 er kommet med en indstilling til direktoratet om overdækning af Nord- og Østfløjens gårdtursarealer, anlæggelse af et separat gårdtursareal til Sydfløjen og renovering af isolationsgårdtursarealet. Direktoratet har endnu ikke taget stilling hertil, men vil underrette mig når ansøgningen er færdigbehandlet. Jeg har noteret mig det oplyste og afventer denne underretning.

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 Ad punkt 2.7. Besøgslokaler Jeg gik ud fra at der ville ske en renovering af besøgsbygningen hurtigst muligt i 2006 og bad om underretning når denne renovering påbegyndtes. Københavns Fængsler har oplyst at arbejdet med renovering af besøgsbygningen er under planlægning og forventes påbegyndt i løbet af 1. kvartal Direktoratet har oplyst at direktoratet vil underrette mig når renoveringen påbegyndes. Jeg har noteret mig det oplyste og afventer denne underretning. Ad punkt Butik Jeg bad om at den underretning som jeg tidligere havde bedt fængslet om for så vidt angår renoveringen af besøgsbygningen, indeholdt en nærmere angivelse af hvad pengene fra butiksoverskuddet var eller ville blive anvendt til. Endvidere bad jeg om en kopi af en skrivelse af 19. marts 2003 som der var henvist til vedrørende anvendelse af overskud. Københavns Fængsler har oplyst at pengene fra butiksoverskuddet skulle have været brugt til indkøb af legetøj i forbindelse med indretningen af et familierum, udsmykning og diverse forbedringer, men at talsmændene på et butiksoverskudsmøde den 3. august 2005 imidlertid endeligt meddelte at man ikke længere ønskede at bidrage økonomisk til de planlagte forbedringer. Der vil derfor ikke blive anvendt midler fra butikskontoen i forbindelse med renoveringen af besøgsbygningen. Direktoratet har vedlagt kopi af skrivelsen af 19. marts 2003 (som omhandler nye retningslinjer for institutionernes opgørelse og anvendelse af overskud fra salg af varer til de indsatte). Jeg har noteret mig det oplyste og indholdet af den nævnte skrivelse.

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 Ad punkt 3.2. Undervisning Københavns Fængsler havde påklaget en afgørelse fra Københavns Kommune (Folkeoplysningsudvalget) om ikke længere at yde tilskud til undervisning på fængslet. Jeg bad om underretning om resultatet af klageudvalgets behandling af fængslets klage. Københavns Fængsler har oplyst at klageudvalget endnu ikke har truffet afgørelse, men at fængslet har fået udvalgets sekretariats indstilling til partshøring. Direktoratet har oplyst at direktoratet vil underrette mig når der er truffet afgørelse i sagen. Jeg har noteret mig det oplyste og afventer denne underretning. Ad punkt 3.3. Fritid Jeg bad om underretning når status for hele år 2005 for Københavns Fængsler forelå. Københavns Fængsler har oplyst at status for hele 2005 forventes opgjort i februar/marts Direktoratet har oplyst at direktoratet vil sende denne status når den foreligger. Jeg har noteret mig det oplyste og afventer modtagelsen heraf. Ad punkt 3.4. Fællesskab Jeg tilkendegav at jeg fortsat afventede underretning om direktoratets godkendelse af Københavns Fængslers regler for fællesskab. Københavns Fængsler har oplyst at fængslet er ved at udarbejde husordener for hele fængslet, og at bestemmelser om fællesskab fastsættes i forbindelse hermed. Fængslet har i udtalelsen oplyst at bestemmelser om fællesskab forventedes fremsendt til direktoratet i begyndelsen af 2006, men fængslet har efterfølgende over for direktoratet oplyst at de først forventes fremsendt i juni Direktoratet har herefter i

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 brev af 6. marts 2006 oplyst at direktoratet herefter forventer at orientere mig om sagens status i midten af juli måned Jeg har noteret mig det oplyste og afventer således fortsat underretning om direktoratets stillingtagen til Københavns Fængslers fællesskabsregler når de foreligger. Ad punkt Forskelsbehandling Det fremgår af varetægtsbekendtgørelsens 29, stk. 3, og straffuldbyrdelseslovens 43, stk. 3, at de indsatte har ret til dagligt at tilbringe mindst én time i fri luft, medmindre dette vil være uforeneligt med institutionens varetagelse af sikkerhedsmæssige hensyn, eller den indsatte er anbragt i sikringscelle. Jeg tilkendegav at de indsatte sådan som jeg læser bestemmelserne, har ret til at tilbringe mindst én time dagligt i frisk luft alle ugens dage uanset om der på nogle dage gives yderligere adgang til frisk luft, og ret til ophold udendørs i mindst en time før de lukkes ind igen. Jeg anmodede direktoratet om at oplyse hvorvidt det var korrekt forstået. I givet fald bad jeg direktoratet om at oplyse om det var i overensstemmelse med bestemmelserne at gårdturstiden var fastsat til en time inklusiv ud- og indlukning. Jeg bad i den forbindelse Københavns Fængsler om at oplyse nærmere om proceduren i forbindelse med ud- og indlukning af de indsatte, herunder hvor lang tid det varer. Københavns Fængsler og direktoratet har tilsluttet sig min forståelse af bestemmelserne. Direktoratet har anført at direktoratet således er enigt i at de indsatte har ret til en times frisk luft sådan at de indsatte rent faktisk opholder sig en time udendørs. Københavns Fængsler har videre oplyst at personalet i Nord- og Østfløjen er meget opmærksomt på at de indsatte har krav på en effektiv time på gårdtursarealet. Hvis man bliver forsinket ved udlukning, vil der derfor blive kompenseret ved indlukning. Københavns Fængsler har videre oplyst at forsinkelser hænger sammen med dels at gårdturskapaciteten er udnyttet til det yderste, dels at der nu er indført skærpet sikkerhed, fx detektorkarmundersøgelse ved gårdtur, og dels at der konkret kan ske for-

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 sinkelser på grund af pludseligt opståede situationer ved ind- og udlukning, herunder også at de indsatte ikke følger personalets anvisninger. For så vidt angår Sydfløjen har fængslet oplyst at logistiske grunde i den seneste tid har medført at indsatte i denne fløj ikke har haft en effektiv time på gårdtursarealet. Det skyldes at indsatte i Sydfløjen afvikler gårdtur på Nordfløjens gårdtursareal. Københavns Fængsler har oplyst at fængslet imidlertid nu lukker ud til gårdtur tidligere, så også de indsatte i denne fløj sikres en effektiv times gårdtur. Fængslet har i den forbindelse henvist til ansøgningen om anlæggelse af et separat gårdtursareal til Sydfløjen som vil afhjælpe de logistiske problemer betydeligt og generelt forbedre gårdturskapaciteten med bemærkning om at fængslet anser det for særdeles vigtigt da gårdturskapaciteten er udnyttet til det yderste. Københavns Fængsler har videre oplyst at de indsatte i Vestre Hospital og i afdelingen for negativt stærke indsatte (Vest 1) dagligt har mulighed for at tilbringe en effektiv time hver dag i fri luft. Direktoratet har henholdt sig til fængslets oplysninger. Ad punkt Begrænsning i muligheden for at deltage i fælles aktiviteter på grund af talsmandshvervet I anledning af min antagelse i rapporten om at jeg gik ud fra at afsnittet i de interne regler af juli 2001 vedrørende de indsatte som angav at talsmændene kun kan mødes én lørdag hver måned, var eller ville blive slettet, har Københavns Fængsler oplyst at afsnittet er tilrettet. Det fremgår således nu at talsmændene kan mødes hver lørdag mellem kl og Direktoratet har henholdt sig hertil.

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 Ad punkt 7. Vold og trusler Jeg bad om kopi af Københavns Fængslers voldsforebyggelsesplan. Københavns Fængsler har i den anledning vedlagt kopi af fængslets brev af 29. september 2005 med bilag til direktoratet. Bilag 3 til brevet er en oversigt over initiativer mv. med henblik på forebyggelse af vold og trusler på Københavns Fængsler. Jeg har noteret mig indholdet af dette brev og bilagene hertil. Ad punkt 9. Forsorgsarbejde Direktoratet havde oplyst at fængslet i forlængelse af strukturevalueringen havde arbejdet med en opgavebeskrivelse for fængselsfunktionærer som direktoratet aktuelt var ved at vurdere. Direktoratet havde videre anført at direktoratet vurderede fængslets beskrivelse som et vigtigt arbejdsredskab, men umiddelbart mente at der kunne være behov for yderligere tiltag med hensyn til arbejdsfordelingen mellem fængselsfunktionærer og socialrådgivere. En tilbagemelding herom til fængslet forventedes afsendt snarest. Jeg bad om underretning om denne tilbagemelding. Direktoratet har indledningsvist oplyst at resultatkontraktkonceptet blev revideret i 2004, og at der derfor ikke indgik faglige mål i resultatkontrakterne for Direktoratet har videre oplyst at direktoratet i oktober 2005 gav fængslet en telefonisk tilbagemelding på opgavebeskrivelsen for fængselsfunktionærer svarende til det som blev oplyst over for mig i direktoratets udtalelse af 30. august Direktoratet har oplyst at Københavns Fængsler i forbindelse med denne tilbagemelding udtrykte ønske om at udskyde drøftelsen af eventuelle mål i resultatkontrakten for 2006 til januar 2006 frem for at drøfte disse ved kontraktforhandlingerne. Spørgsmålet om hvorvidt det vil være relevant at udarbejde et lokalt mål om forsorgsopgaver ville således blive drøftet i den forbindelse dog først i februar 2006.

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 Jeg har noteret mig det oplyste og beder om underretning om resultatet af disse drøftelser. Ad punkt 12. Bøger og aviser I direktoratets tidligere udtalelse af 7. november 2005 oplyste direktoratet bl.a. at direktoratet i mail af 3. oktober 2005 til Københavns Fængsler havde tilkendegivet at der her og nu burde indkøbes en udenlandsk (engelsksproget) avis, og at udgiftsniveauet ved senere indkøb af to udenlandske aviser skulle drøftes ved de kommende kontraktsforhandlinger med fængslet med henblik på at en ordning med to udenlandske aviser pr. fløj, kunne træde i kraft den 1. januar Direktoratet oplyste endvidere at Københavns Fængsler over for direktoratet den 3. oktober 2005 havde oplyst at fængslet snarest ville indkøbe en engelsksproget avis. Direktoratet havde herefter tilkendegivet at det er direktoratets opfattelse at den nu eksisterende ordning med en engelsksproget og (som hidtil) en tyrkisk avis pr. fløj, er en acceptabel løsning, men direktoratet forudsatte at Københavns Fængsler fandt økonomi til at indkøbe endnu en udenlandsk avis i Med den bemærkning at jeg ligesom direktoratet gik ud fra at fængslet nu havde både en tyrkisk og en engelsksproget avis på hver fløj, noterede jeg mig det oplyste. Jeg bad om underretning om hvad der videre skete med hensyn til indkøb af yderligere en udenlandsk avis i Københavns Fængsler har oplyst at der indkøbes to udenlandske aviser til de indsatte. Fængslet havde allerede tegnet abonnement på The Times og ville pr. 1. januar 2006 tillige få leveret Le Monde. The Times leveres seks dage om ugen og Le Monde alle ugens dage. For begge aviser gælder at de leveres i et eksemplar til hver afdeling, bortset fra Arrestafdelingen i Politigårdens Fængsel og afdelingen for negativt stærke indsatte. Københavns Fængsler har henvist til at der på disse afdelinger meget ofte ikke er behov for udenlandske aviser, og at det derfor vedrørende disse afdelinger er besluttet at indkøbe udenlandske aviser efter behov. Københavns Fængsler har

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 oplyst at aviser på fransk og engelsk efter fængslets opfattelse vil dække bredere end alternative sprog. Fængslet har videre oplyst at de indsatte af afdelingerne er informeret om ordningen, og at information herom vil komme til at fremgå af de husordener som fængslet er i færd med at udfærdige. Direktoratet har henholdt sig til fængslets oplysninger med bemærkning om at fængslet over for direktoratet telefonisk har oplyst at fængslet fortsat lejlighedsvis modtager gratis tyrkiske aviser. Jeg bad endvidere om underretning om resultatet af fængslets overvejelser med hensyn til hvordan de indsatte skal gøres bekendt med adgangen til at låne danske nyhedsformidlende aviser. Direktoratet har oplyst at Københavns Fængsler telefonisk den 6. januar 2006 over for direktoratet har oplyst at information herom vil ske i de husordener som er under udarbejdelse. Ad punkt 15. Mad udefra Direktoratet havde anmodet fængslet om at sørge for at der fastsættes retningslinjer, hvorefter der gives de indsatte en generel mulighed for med jævne mellemrum gennem Københavns Fængsler at købe mad uden for institutionen. Jeg bad om underretning når de nævnte retningslinjer var fastsat. Københavns Fængsler har i den anledning anført følgende:

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 Fængslet finder fortsat, at sikkerhedsmæssige, praktiske og administrative hensyn, sammenholdt med fængslets tidligere erfaringer, klart taler imod en obligatorisk regel om, at der med jævne mellemrum skal være mulighed for gennem arresthuset at købe mad udefra. Fængslet må imidlertid tage direktoratets holdning til efterretning. Fængslet har dog indstillet til direktoratet, at det overvejes, om man alternativt til denne ordning kunne indføre menuvalgmulighed i fængslet således, at fængslets køkken giver mulighed for, at de indsatte med jævne mellemrum kan vælge fx burgere eller lignende fra fængslets køkken i stedet for den almindelige menu. Fængslet afventer direktoratets tilbagemelding herpå, forinden eventuelle retningslinier for indkøb af mad udefra udarbejdes. Direktoratet har oplyst at spørgsmålet har været drøftet med Københavns Fængsler og er taget op i direktoratets faglige gruppe for levnedsmidler, samt at det på baggrund heraf blev besluttet at udarbejde en forsøgsbeskrivelse med menuvalgmulighed i Københavns Fængsler. I sagen vedrørende min inspektion af Arrestafdelingen i Politigårdens Fængsel har direktoratet i en udtalelse af 2. marts 2006 oplyst at direktoratet efter anmodning herom har modtaget et forslag fra Københavns Fængsler til en konkret udformning af ordningen med henblik på at en forsøgsordning kan iværksættes fra 1. april 2006 og op til seks måneder derefter, og at direktoratet snarest vil afgøre om det kan godkendes som alternativ til at købe mad udefra. Direktoratet har samtidig bemærket at direktoratet ikke i den periode hvor ansøgningen behandles, har pålagt fængslet at etablere en ordning hvorefter de indsatte får adgang til at købe mad udefra. Jeg har noteret mig det oplyste og beder direktoratet om at orientere mig om hvad der videre sker vedrørende dette spørgsmål. Hvis ordningen kan godkendes, beder jeg samtidig om en nærmere beskrivelse af ordningen.

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 10 Ad punkt Kompetence mv. Københavns Fængsler havde oplyst at beslutningen om anvendelse af håndjern i alle de (i alt fire) tilfælde hvor underretning (først) skete efter anvendelsen, blev truffet af personer som var bemyndiget hertil. Jeg noterede mig det oplyste, men anmodede fængslet om at oplyse hvorfor der så var givet underretning i sagerne til en anden (kompetent) person. Københavns Fængsler har oplyst at underretningen i de nævnte sager ikke er sket som led i en formaliseret underretningsprocedure, men alene med henblik på at orientere den pågældende afdeling. Direktoratet har henholdt sig hertil. Ad punkt Klagevejledning Direktoratet havde oplyst at blanketten i klientsystemet ville blive ændret ved en kommende revision af dette system således at den også i sin fulde ordlyd kan anvendes i sager vedrørende varetægtsarrestanter. Jeg noterede mig det oplyste om denne ændring og bad om underretning når ændringen var gennemført. Direktoratet har oplyst at direktoratet vil orientere mig når ændringen er gennemført. Jeg afventer denne orientering. Ad punkt Lægetilsyn Jeg bad om muligt fængslet om at oplyse hvorfor tilsyn ved sygeplejerske i et konkret tilfælde først fandt sted efter 1½ time. Københavns Fængsler har oplyst at fængslet på grund af den tid der er forløbet fra hændelsen, ikke kan rekonstruere forløbet, og at spørgsmålet derfor ikke kan besvares. Direktoratet har henholdt sig hertil.

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 Ad punkt Ophør og varighed Jeg noterede mig det oplyste om anvendelse af observationsceller til almindelig belægning og gik herefter ud fra at Københavns Fængsler fremover ikke ville anvende observationsceller til almindelig belægning uden tilladelse hertil fra direktoratets side. Københavns Fængsler har oplyst at fængslet har drøftet spørgsmålet om kortvarig anvendelse af observationsceller til belægning af nødretslignende grunde ved akut belægningspres. Fængslet har oplyst at fængslet afventer nærmere forholdsordre fra direktoratet. Direktoratet har oplyst at direktoratet har modtaget en ansøgning fra fængslet som er under behandling. Jeg har noteret mig det oplyste og beder om underretning om resultatet af direktoratets behandling af denne ansøgning. Ad punkt Lægetilkald og lægetilsyn Om et konkret tilfælde havde fængslet oplyst at der beklageligvis hverken var tilsyn ved sygeplejerske eller læge. I rapporten om dette tilfælde er det anført at der skete lægetilkald den 7. april 2004 kl , og at der blev foretaget lægetilsyn på samme tidspunkt. I rubrikken til gengivelse af lægens bemærkninger er et notat om tilsyn ved sygeplejerske. Jeg anmodede Københavns Fængsler om at oplyse nærmere om denne uoverensstemmelse mellem rapportens udvisende og det som Københavns Fængsler nu havde oplyst om at der ikke var tilsyn ved sygeplejerske.

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 12 Københavns Fængsler har oplyst at uoverensstemmelsen skyldes en indtastningsfejl (for så vidt angår det i rapporten anførte om at der var lægetilsyn den 7. april 2004, kl ). Direktoratet har henholdt sig hertil. 19. Opfølgning Jeg afventer underretning vedrørende nærmere angivne forhold, jf. ovenfor. 20. Underretning Denne rapport sendes til Københavns Fængsler, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Folketingets Retsudvalg og de indsatte i Københavns Fængsler.

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. marts 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. juli 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at jeg

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt Almindelige celler

Ad punkt Almindelige celler FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. april 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 26. februar 2003 af Arresthuset i Aalborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede endeligt

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 3. september 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten bad jeg fængslet og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 3) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede (fortsat)

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 9. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 1. marts 1999 af Pensionen Skejby. I rapporten bad jeg pensionen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. april 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. november 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 13. oktober 2005 af Arrestafdelingen i Statsfængslet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 5. januar, 21. februar, 29. marts og 20. april 2007 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 5. januar, 21. februar, 29. marts og 20. april 2007 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 4 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Inspektion af Blegdamsvejens Fængsel den 15. december 2011

Inspektion af Blegdamsvejens Fængsel den 15. december 2011 Inspektion af Blegdamsvejens Fængsel den 15. december 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00461-21/PH 2/10 Indholdsfortegnelse Ad 3.2. Observationscelle... 3 Ad 3.5. Gårdtursareal... 4 Ad 5. Fritid og fællesskab...

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

I den anledning har jeg den 25. juni 2007 modtaget en udtalelse med bilag fra direktoratet, herunder en udtalelse af 14. maj 2007 fra fængslet.

I den anledning har jeg den 25. juni 2007 modtaget en udtalelse med bilag fra direktoratet, herunder en udtalelse af 14. maj 2007 fra fængslet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 28. februar 2006 af Statsfængslet i Ringe. I rapporten bad jeg fængslet og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 429 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00073-2/PH 2/7 Den 9. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 19. januar 2011 Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 OPFØLGNING NR. 3 J.nr. 2007-2705-628/PH 1/12 Indholdsfortegnelse Ad 3.8. Besøgslokaler/-lejligheder... 2 Ad 4.2. Undervisning...

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00085-2/PH 2/7 Den 20. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en opfølgningsrapport om inspektion den 24. februar

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. december 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: 4.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Arresthuset har oplyst at facaderenoveringen er igangsat og forventedes færdig i foråret

Arresthuset har oplyst at facaderenoveringen er igangsat og forventedes færdig i foråret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. september 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg ventede svar/underretning

Læs mere

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling.

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 19. august 2002 af Pensionen på Fanø. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold.

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet Møgelkær den 25. februar 2010

Inspektion af Statsfængslet Møgelkær den 25. februar 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 362 Offentligt Inspektion af Statsfængslet Møgelkær den 25. februar 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00084-1/LBI 2/12 Den 10. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 Den 27. juni 2011 Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2007-2705-628/PH 1/11 Indholdsfortegnelse Ad 3.8. Besøgslokaler/-lejligheder... 2 Ad 4.2. Undervisning...

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 499 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00123-1/LBI 2/11 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet i Vridsløselille den 10.-12. november 2008

Inspektion af Statsfængslet i Vridsløselille den 10.-12. november 2008 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 70 Offentligt 31. oktober 2011 Inspektion af Statsfængslet i Vridsløselille den 10.-12. november 2008 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2008-3471-628/PK/PH 1/9 Den 5. april

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 22. juli 2011 Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2726-628/CBR 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 2.1. Bygningen mv.... 2 Ad 2.2. Celler... 3 Ad 2.3.1. Toilet og bad...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. december 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser

Læs mere

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv.

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. september 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion i februar 2005 af Anstalten ved Herstedvester. I rapporten anmodede jeg anstalten og Direktoratet

Læs mere

Sydfløjen Oprettelse af fire afdelingskøkkener er endnu ikke gennemført. Arbejdet hermed er udsat til 2006 af kapacitetsmæssige årsager.

Sydfløjen Oprettelse af fire afdelingskøkkener er endnu ikke gennemført. Arbejdet hermed er udsat til 2006 af kapacitetsmæssige årsager. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 17. marts 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten anmodede jeg om udtalelser

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende: 1/1 Den 18. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. februar 2007 inspektion af detentionen på politistationen i Vordingborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Cellerne

Ad pkt. 2.2. Cellerne 1 Den 13. september 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Holstebro den 15. januar 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Inspektion af statsfængslet i Ringe

Inspektion af statsfængslet i Ringe Inspektion af statsfængslet i Ringe Efter en inspektion af statsfængslet i Ringe henstillede jeg til justitsministeriet (direktoratet for kriminalforsorgen) og statsfængslet i Ringe, at der gennemførtes

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Åbenrå den 23. oktober 2009

Inspektion af Arresthuset i Åbenrå den 23. oktober 2009 Den 25. august 2011 Inspektion af Arresthuset i Åbenrå den 23. oktober 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-2925-628/PH 1/18 Indholdsfortegnelse Ad 2.1.3. Beskæftigelsessituationen i Arresthuset i Åbenrå... 2 Ad

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. august 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Statsfængslet på Søbysøgård den 9. februar 2000. I rapporten bad jeg statsfængslet om udtalelser mv. om nærmere

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. september 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. marts 2004 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 25. november 2002 af Institutionen for frihedsberøvede asylansøgere i Sandholm. I rapporten

Læs mere

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt.

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt. 1/5 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. Den 24. februar 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport hvori jeg anmodede om oplysninger

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri.

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 8. december 2004 af Hvidovre Hospital, Psykiatrisk Afdeling. Jeg har i den anledning modtaget

Læs mere

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer Folketingets Ombudsmand 1 Den 18. maj 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Undervisning m. v. i arresthuse

Undervisning m. v. i arresthuse Undervisning m. v. i arresthuse Anmodet direktoratet for kriminalforsorgen om en nærmere redegørelse vedrørende udviklingen af undervisningsvirksomheden i arresthusene og om de planer for denne virksomheds

Læs mere