Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008"

Transkript

1 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr /KV/PH

2 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg. Jeg bad i rapporten om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 4. november 2009 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, herunder en udtalelse af 22. juli 2009 fra Pension Engelsborg. Det fremgår af direktoratets udtalelse at pensionen telefonisk har suppleret sin udtalelse over for direktoratet. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad Beboerværelserne (hovedbygningen) Værelserne og lejlighederne i hovedbygningen fremstod generelt noget slidte og trængte til at blive malet. Jeg bad pensionen om nærmere oplysning om hvilke midler der er afsat til vedligeholdelse på pensionens budget. Pensionen har oplyst at der afsættes ca kr. årligt til vedligeholdelse. I tilfælde af større reparationer søges Direktoratet for Kriminalforsorgen om særbevilling. Direktoratet har henholdt sig hertil. Det fremgår desuden af pensionens udtalelse at pensionen i 2009 har ansat en flexmedarbejder hvis primære opgave er at beskæftige de hjemmeboende, og at der i den forbindelse bl.a. er blevet malet værelser. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad Andet (Familiehuset) Henset til at Familiehusets målgruppe er afsonere med børn mellem 0-15 år, bad jeg pensionen om at oplyse om de overvejelser der blev gjort i forbindelse med indretningen med vindeltrappen.

3 2/7 Pensionen har oplyst at indretningen af huset, herunder trappen, blev nøje overvejet og drøftet med medarbejderne og byggefirmaet; man har dog ingen erindring om baggrunden for valget af netop en vindeltrappe. Direktoratet har henholdt sig hertil. Direktoratet har yderligere oplyst at trappen til 1. sal indgik som en del af det samlede tilbud fra entreprenøren ved etableringen af Familiehuset, og at det ikke fremgår af byggesagen hvilke yderligere overvejelser der lå bag valget af trappe. Jeg har noteret mig det oplyste, og at pensionen har bekræftet min antagelse i rapporten om at vindeltrappen er børnesikret både foroven og forneden. Jeg gik ud fra at brugen af handicaptoilettet som opbevaringsrum har været en rent praktisk foreteelse, og at toilettet bliver ryddet hvis pensionen modtager afsonere med et handicap, eller hvis der kommer besøgende til beboere i Familiehuset som har behov for at benytte handicaptoilettet. Jeg bad pensionen oplyse om det var rigtigt forstået. Pensionen har bekræftet at handicaptoilettet bliver ryddet hvis en afsoner eller en besøgende har behov for at benytte handicaptoilettet. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål. Ad 6. Medarbejdere Under min inspektion nævnte personalet at man ønskede en skriftlig personalepolitik og en mobbepolitik. Jeg bad i rapporten om pensionens bemærkninger til personalets ønske om en sådan skriftlig personale- og mobbepolitik. Pensionen har oplyst at pensionen i forbindelse med Direktoratet for Kriminalforsorgens trivselsundersøgelse har udarbejdet en handleplan som opfølgning på trivselsmålingen med mobning som førsteprioritet. Pensionen var i gang med at udfærdige en mobbepolitik med deadline ultimo 2009 og opfølgning april 2010.

4 3/7 Pensionen anvender direktoratets personalepolitik, men overvejer at lave en personalehåndbog for Pension Engelsborg. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad 7.1. Opholdsbetaling og forplejning Pensionen havde oplyst at beboerne har selvforplejning. Jeg gik ud fra at der hermed alene menes selvforplejning for så vidt angår frokost og aftensmad, og at husordenen på dette punkt ville blive ændret i overensstemmelse hermed. Pensionen har telefonisk over for direktoratet oplyst at pensionen er i gang med en generel ændring og opdatering af husordenen, og at punktet i husordenen om selvforplejning i den forbindelse også vil blive ændret. Direktoratet har henholdt sig hertil med bemærkning om at direktoratet har bedt om at få den nye husorden til godkendelse. Jeg har noteret mig det oplyste og beder om at få tilsendt en kopi af den reviderede husorden når den er blevet godkendt. Ad 7.3. Beboermøder beboerrepræsentanter I Familiehuset afholdes der beboermøder en gang om ugen med fællesspisning. Der tages referat der drøftes på næste dags overlap. Ifølge husordenen afholdes beboermøde den første mandag i hver måned, men under inspektionen blev det oplyst at mødet bliver aflyst hvis der ikke er nogen beboere (i hovedhuset) der har punkter til dagsordenen. Jeg gik ud fra at husordenen ville blive justeret så den blev i overensstemmelse med de faktiske forhold. Jeg gik også ud fra at der tages referat af de beboermøder der afholdes i hovedhuset, og at disse referater også drøftes på næste dags overlap. Jeg gik endvidere ud fra at pensionen har en mappe med samtlige referater fra beboermøderne, så der sikres kontinuitet i forbindelse med beboermøderne, og så resultatet af drøftelserne ikke bli-

5 4/7 ver glemt i forbindelse med udskiftninger blandt beboerne. Jeg bad om pensionens bemærkninger til det som jeg havde anført. Jeg bad endvidere pensionen oplyse hvor mange månedlige beboermøder der var blevet aflyst det seneste års tid. Pensionen har oplyst at afsnittet om beboermøder vil blive justeret i forbindelse med den generelle ændring og opdatering af husordenen, jf. pkt Til mit spørgsmål om hvor mange månedlige beboermøder der var blevet aflyst det seneste års tid, har pensionen oplyst at der i hele 2008 ikke er blevet afholdt beboermøder. Det skyldes at ingen beboere havde punkter til dagsordenen. Pensionen har endvidere oplyst at pensionen planlægger at genindføre månedlige beboermøder med mødepligt. Som motivationsfaktor overvejes det at afholde mødet i forbindelse med fællesspisning. Ved disse fremtidige møder vil der blive taget referat, der vil blive drøftet på næste dags overlap, hvorefter referatet vil blive indsat i en separat mappe med referater. Som forklaring på at ingen beboere generelt har nogen spørgsmål de ønsker bragt op på det månedlige beboermøde, angiver pensionen at de punkter der ville være relevant at sætte på en dagsorden, i stedet løbende tages op og drøftes med personalet i takt med behovet herfor. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad 7.5. Euforiserende stoffer mv. Jeg bad pensionen oplyse om pensionen foretager stikprøvevise urinprøver, hvor mange der foretages pr. måned, og hvor stor en procentdel af prøverne inden for det sidste år der havde været positive for euforiserende stoffer. Pensionen har oplyst at der foretages ca. 12 stikprøver pr. måned som udvælges ved lodtrækning. Derudover foretages der urinprøver på konkret mistanke skønsmæssigt ca. 5 i gennemsnit om måneden.

6 5/7 Pensionen har oplyst at ca. 10 procent af prøverne er positive for euforiserende stoffer. Direktoratet har bekræftet at ovenstående er i overensstemmelse med gældende regler og har således henholdt sig hertil. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad 8.2. Retsgrundlaget I rapporten nævnte jeg at cirkulæret af 4. juni 1993 om anvendelse af kriminalforsorgens pensioner endnu ikke var blevet revideret, men at Direktoratet for Kriminalforsorgen havde oplyst at direktoratet forventede at cirkulæret ville blive revideret inden den 1. november Jeg bad direktoratet orientere mig når ovennævnte revision var tilendebragt. Direktoratet har oplyst at der efter ønske fra pensionerne er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra både direktoratet og pensionerne, og at arbejdet med revisionen af cirkulæret forventes at være afsluttet medio Jeg går ud fra at revisionen nu er sket og beder direktoratet om at sende mig en kopi af de reviderede regler. Ad 8.3. Advarsel notatpligt mv. I 2 sager om tildeling af advarsler havde pensionen brugt formuleringen gjort bekendt med advarslen. Jeg kunne ikke deraf se om beboerne i de 2 sager havde haft lejlighed til egentlig at udtale sig om advarslerne forud for disse. Jeg bad om pensionens bemærkninger hertil. Pensionen har oplyst at pensionen altid afholder en samtale med beboeren om vilkårsovertrædelsen inden der gives en advarsel. Pensionen har beklaget at det ikke direkte fremgår af journalen hvad de pågældende konkret har meddelt til sanktionen. Direktoratet har henholdt sig det som pensionen har oplyst, herunder beklagelsen. Jeg har noteret mig det oplyste og går ud fra at pensionen fremover gør notat om partshøringen. Jeg foretager mig ikke mere vedrørende dette forhold.

7 6/7 Ad Bortvisning - notatpligt og partshøring mv. I 3 sager kunne jeg ikke ud fra notatet se om de pågældende beboere havde haft lejlighed til at udtale sig om bortvisningen forud for denne. Jeg bad derfor pensionen om oplysninger om de nærmere omstændigheder i forbindelse med disse bortvisninger. Pensionen har den 6. oktober 2009 telefonisk oplyst overfor direktoratet at der beklageligvis i ingen af de 3 sager skete partshøring af beboeren inden der blev truffet beslutning om bortvisning. Pensionen har tilføjet at pensionen efterfølgende har indarbejdet en procedure der sikrer at partshøring vil blive foretaget. Direktoratet har henholdt sig til pensionens bemærkninger om indarbejdelse af en ny procedure og til beklagelsen. Jeg har noteret mig det oplyste. Det bemærkes at jeg ligeledes har noteret mig at pensionen i sin udtalelse har omtalt det ene af de 3 tilfælde som en 78- anbringelse, og at alle beboerne således ikke som jeg antog i rapporten var udstationeret til pensionen efter reglerne om udgang. Grundlaget for anbringelsen har som anført i rapporten betydning for om forvaltningslovens 9, stk. 4, og 19, stk. 2, nr. 4, finder anvendelse. I den ene af de 3 sager gik jeg endvidere ud fra at pensionen havde udarbejdet et notat om bortvisningen, jf cirkulærets 6, stk. 5. Hvis dette var tilfældet, bad jeg om at modtage en kopi af notatet. Uanset om et sådant notat var udarbejdet, bad jeg pensionen og direktoratet om udtalelser om i hvilket omfang pensionen havde overholdt sin notatpligt. Pensionen har oplyst at det ikke fremgår af sagen hvad beboeren har udtalt i forbindelse med at det blev opdaget at han indtog narkotika på pensionen, eller hvad beboeren har haft af kommentarer til tilbageførslen. Pensionen har endvidere beklaget at der ikke er udarbejdet notat om bortvisningen. Direktoratet har (også) udtalt at notatpligten ikke er blevet overholdt i denne sag og har beklaget dette. Jeg har noteret mig det oplyste og går ud fra at pensionen fremover er opmærksom på at overholde notatpligten.

8 7/7 Opfølgning Jeg afventer modtagelsen af den reviderede husorden og det reviderede cirkulære, jf. pkt. 7.1 og 8.2. Jeg betragter i øvrigt herefter sagen om min inspektion af Pension Engelsborg som afsluttet. Underretning Denne rapport sendes til Pension Engelsborg, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Folketingets Retsudvalg og pensionens beboere. Lennart Frandsen Inspektionschef

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold.

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede.

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Begrundelse En socialrådgiver blev efter en ansættelsessamtale indstillet til

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 15. august 2011 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3627-061/PH 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 3. Bygningsmæssige forhold...

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Bygningsmæssige forhold... 5 2.1. Celler... 6 2.2. Bade- og toiletforhold... 7 2.3. Gangarealer... 8 2.4. Opholds- og fritidsrum... 9

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning 2011 5-3. Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning En kvinde søgte i 2005 erstatning som voldsoffer hos det grønlandske erstatningsnævn. I 2009 klagede kvinden til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Bygningsmæssige forhold mv.

Bygningsmæssige forhold mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Bygningsmæssige forhold...4

Indholdsfortegnelse. 1. Bygningsmæssige forhold...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Bygningsmæssige forhold...4 1.1. Cellerne i hovedhuset...4 1.2. Cellerne mv. i annekset...5 1.3. Gangarealer, kælder, gårdtursareal, badeforhold mv....6

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Dato: 10. marts 2008 J.nr.: 11-4371 HS/FAL/DAM/AHJ Anonymiseret udgave

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 6 1. Embedets almindelige forhold... 7 1.1. Personale...

Læs mere

Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet

Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet En forening klagede over at en børnehave blev etableret i kælderlokaler. Gulvet i kælderen lå ca. 1,50 meter under terræn, og kommunen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Generelt om Halsebyvænget...5. 3. Bygningsmæssige forhold mv...6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Generelt om Halsebyvænget...5. 3. Bygningsmæssige forhold mv...6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Generelt om Halsebyvænget...5 3. Bygningsmæssige forhold mv...6 3.1. Bygninger...6 3.2. Gangarealer...6 3.3. Opholdsstuen...7 3.4. Køkken/alrum...8

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3 En journalist klagede til ombudsmanden over at Finansministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens

Læs mere