Ad pkt Besøgsrum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum"

Transkript

1 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold. Jeg bad om at disse underretninger blev sendt gennem Direktoratet for Kriminalforsorgen for at direktoratet kunne få lejlighed til at kommentere det som arresthuset anførte. Jeg modtog med brev af 26. maj 2000 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen udtalelser fra Arresthuset i Vejle af 25. og 29. november 1999 og 15. februar 2000 med bilag samt direktoratets bemærkninger. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad pkt Besøgsrum Arresthuset har fire besøgsrum. Jeg udtalte i rapporten at helhedsindtrykket af rummene var at de ikke virkede hyggelige/venlige. Rummene var således efter min opfattelse ikke indrettet på en sådan måde at der "skabes en naturlig og venlig besøgsatmosfære", som der så vidt muligt skal, jf. 14 og 15, stk. 1, i direktoratets cirkulærer af 18. og 19. december 1980 om henholdsvis indsattes og varetægtsarrestanters adgang til brevveksling og besøg mv. Jeg bad arresthuset om at overveje at skabe en mere hyggelig besøgsatmosfære i besøgsrummene. Jeg bad om underretning om resultatet af arresthusets overvejelser. Arresthuset har hertil oplyst at arresthuset har været betænkelig ved at udsmykke besøgsværelserne yderligere idet de bruges som nødceller til anholdte og varetægtsarrestanter i kortere tidsrum. Herudover har der ofte været hærværk på inventaret i besøgslokalerne. Endelig har der været betænke-

2 2 lighed ved at købe indrammede billeder idet smadret glas kan bruges til selvbeskadigelse eller trusler mod personalet. Arresthuset vil nu male besøgsrummene i en varmere farve og forsøgsvis hænge billeder op. Direktoratet har henholdt sig hertil. Det er naturligvis beklageligt at det forhold at besøgslokalerne anvendes til andet end besøg, betyder at lokalerne ikke (fuldt ud) kan indrettes i overensstemmelse med de regler der gælder for besøgslokaler. Idet jeg går ud fra at maleistandsættelsen nu er gennemført, og at der er ophængt billeder, foretager jeg mig ikke videre vedrørende indretningen mv. af besøgslokalerne. En talsmand for de indsatte efterlyste under inspektionen legetøj til besøgende børn. Ledelsen gav tilsagn om at overveje anskaffelse af legetøj. Jeg bad i rapporten arresthuset om underretning om resultatet af disse overvejelser. Arresthuset har oplyst at arresthuset har indkøbt et stykke trælegetøj der kan samles til forskellige lastbiler. Der har fra de besøgendes side været positive reaktioner på legetøjet, der efter arresthusets vurdering opfylder arresthusets behov. Direktoratet har henholdt sig hertil. I betragtning af at arresthuset rummer 32 celler, og at der er fire besøgslokaler, forekommer ét stykke legetøj umiddelbart utilstrækkeligt. Idet jeg går ud fra at arresthuset er opmærksom på om der måtte være behov for anskaffelse af yderligere legetøj, foretager mig ikke videre.

3 3 Ad pkt Vaskefaciliteter Talsmændene på afdeling B og D efterlyste under inspektionen såvel en vaskemaskine som en tørretumbler til brug for de indsatte. Ledelsen noterede ønsket og gav tilsagn om at overveje spørgsmålet nærmere. Jeg bad i rapporten arresthuset om underretning om resultatet af disse overvejelser. Arresthuset har oplyst at det er besluttet at indrette vaskerum i arresthusets tidligere køkken. Det overvejes at købe to vaskemaskiner og to tørretumblere. Indkøb af vaskemaskiner og tørretumblere vil blive iværksat når økonomien tillader det. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. Ad pkt Andet I lægerummet var der et uaflåst arkivskab med de indsattes lægejournaler. Ledelsen oplyste under inspektionen at lægerummet var aflåst, og at hele personalet havde nøgle til rummet. Jeg bad i rapporten Direktoratet for Kriminalforsorgen om en udtalelse vedrørende opbevaring af lægejournalerne i et uaflåst arkivskab i et lokale som hele personalet har adgang til. Direktoratet for Kriminalforsorgen har hertil anført følgende:... Arresthuset har oplyst, at de indsattes lægejournaler efter aftale med arresthuslægen opbevares på det aflåste lægeværelse i et arkivskab, hvortil personalet har adgang. Formålet hermed er at gøre det muligt for personalet at hente en journal frem, såfremt der måtte blive behov for det blandt andet i forbindelse med et vagtlægebesøg.

4 4 Sundhedsstyrelsen har i vejledning nr. 235 af 19. december 1996 om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser med tilhørende vejledning fastsat, at lægejournaler skal opbevares forsvarligt, og det skal sikres, at uvedkommende ikke har adgang til optegnelserne. Cirkulæret med den tilhørende vejledning retter sig til landets læger. Lægen er ansvarlig for, at journalerne opbevares i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinier. Lægen kan, jf. 6, stk. 1, i lov om læger, benytte medhjælp. Lægen er ansvarlig for udvælgelsen, instruktion og tilsyn mv. samt for de handlinger, han bemyndiger medhjælpen til at foretage, forudsat at medhjælpen holder sig inden for bemyndigelsen. I institutioner, hvor der hverken er læge eller sygeplejerske daglig, er det nødvendigt for lægen at have mulighed for at benytte medhjælp. På grund af personalets skiftende vagter vil alle medlemmer af det uniformerede korps kunne komme i en situation, hvor der er behov for at skaffe hjælp til en syg indsat. Derfor er det nødvendigt, at det vagthavende personale i konkrete situationer efter nærmere generel aftale med lægen har mulighed for at hente journalerne frem. Direktoratet har i anledning af sagen kontaktet arrestforvareren, som har oplyst, at arkivskabet fremtidig holdes aflåst. Nøglen opbevares således, at den alene er tilgængelig for det personale, der fungerer som lægens medhjælp. Direktoratet har samtidig anmodet arrestforvareren om at foranledige, at den aftale, der foreligger mellem arresthuslægen og arresthuset med hensyn til journaladgangen, nedfældes i skriftlige retningslinier fra arresthuslægen. Direktoratet har herefter ikke yderligere bemærkninger til spørgsmålet om opbevaring af lægejournaler. Det er beklageligt at arkivskabet med journaler ikke tidligere har været aflåst. Jeg tager det oplyste til efterretning, herunder at arkivskabet nu holdes aflåst. Jeg foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. Ad pkt Arbejde Arresthuset oplyste under inspektionen vedrørende cellearbejde at det kun er tilladt at arbejde én person på hver celle.

5 5 Jeg bad i rapporten arresthuset om at oplyse om grundlaget for at flere ikke kan arbejde sammen i cellerne. Jeg oplyste i øvrigt at jeg ville afvente resultatet af direktoratets undersøgelser og drøftelser med arresthusene vedrørende dette spørgsmål. Arresthuset har hertil oplyst at det er arresthusets opfattelse at indsatte som har cellearbejde, ikke ønsker at passe en normal arbejdsdag, men ønsker at påbegynde arbejdet op ad dagen. Det er i øvrigt arresthusets opfattelse at muligheden for at arbejde fra kl til kl i arresthusets fællesværksteder dækker behovet for arbejdsfællesskab. Endelig er det arresthusets opfattelse at der kan være hygiejniske problemer med at arbejde sammen i cellerne da gulvarealet i disse kun er nogle få kvadratmeter. Direktoratet har henholdt sig hertil. Direktoratet har tidligere i brev af 7. oktober 1999 til Folketingets Ombudsmand blandt andet orienteret om at spørgsmålet om arbejdsfællesskab på cellerne ville være på dagsordenen på et møde der blev afholdt med arrestforvarerne den 10. maj I brev af 7. juni 2000 til ombudsmanden har direktoratet vedrørende spørgsmålet oplyst følgende: spørgsmålet om fællesskab blev drøftet på et møde den 10. maj 2000 mellem arrestforvarerne og direktoratets direktion. I disse drøftelser indgik bl.a. direktoratets bemærkninger fra mødet den 17. maj 1999 med ombudsmanden, arresthusenes bygningsmæssige forhold og hensynet til orden og sikkerhed. På baggrund af drøftelserne på mødet stod det klart, at det under henvisning til spørgsmålets omfang og kompleksitet vil være nødvendigt at lade en lille, hurtigtarbejdende arbejdsgruppe se nærmere på fællesskab i arresthusene, herunder cellefællesskab, fællesskab på gangareal og etageadskillelse, arbejdsfællesskab og fællesskab under gårdtur. På mødet blev der desuden gjort opmærksom på en tidligere anmodning fra direktoratet om, at arresthusene skal sørge for, at rammerne for fællesskab i det enkelte arresthus bør fremgå af husordenen. Det er nu i overensstemmelse med ovenstående besluttet at nedsætte en sådan hurtigtarbejdende arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra arresthusene, de relevante kontorer i direktoratet samt fra Dansk Fængselsforbund. Under henvisning til den kommende sommerferieperiode kan arbejdsgruppens arbejde først forventes afsluttet i medio oktober eller primo november 2000.

6 6 Direktoratet vil herefter vende tilbage til spørgsmålet over for ombudsmanden.... Jeg har over for direktoratet taget det oplyste til efterretning og meddelt at jeg afventer direktoratets orientering af mig når arbejdet i arbejdsgruppen er afsluttet. Jeg foretager mig herefter ikke mere vedrørende dette spørgsmål i sagen vedrørende min inspektion af Arresthuset i Vejle. Ad pkt Mad udefra En talsmand spurgte under inspektionen om muligheden for at få bragt mad udefra. Ledelsen ville tage spørgsmålet op i samarbejdsudvalget. Jeg bad i rapporten arresthuset om at orientere mig om resultatet af drøftelserne med samarbejdsudvalget. Arresthuset har hertil oplyst at det er besluttet at de indsatte kan købe pizza en gang om ugen mindstekøb pr. gang er to pizzaer. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. Ad pkt Jeg modtog under inspektionen otte rapporter vedrørende anbringelse i observationscelle. Reglerne om anvendelse af observationscelle findes i Direktoratet for Kriminalforsorgens cirkulære af 27. maj 1994 om anvendelse af observationscelle, sikringscelle, fiksering mv. i Kriminalforsorgens anstalter og arresthuse. Der er i tilknytning til cirkulæret en følgeskrivelse af 27. maj 1994 fra

7 7 Direktoratet for Kriminalforsorgen. Endvidere er der udarbejdet en vejledning af 27. maj 1994 om brug af rapporter og observationsark i forbindelse med anbringelse i observationscelle og sikringscelle. Bestemmelse om anvendelse af observationscelle træffes af anstaltslederen/arrestforvareren eller den han bemyndiger hertil, jf. cirkulærets 2. I seks ud af otte rapporter fremgik navnet på den der har truffet afgørelsen om observationsanbringelse. I et tilfælde var der tale om en overvagtmester og i tre tilfælde en fængselsfunktionær. I de to sidste tilfælde var der ikke angivet nogen titel. Jeg bad i rapporten arresthuset om at oplyse om de pågældende havde været bemyndigede til at træffe afgørelse om observationsanbringelse. Arresthuset har hertil oplyst at det vagthavende personale har bemyndigelse til at træffe beslutning om anbringelse i observationscelle. Snarest efter anbringelsen skal der ske underretning til arrestforvareren eller overvagtmesteren. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg tager det oplyste til efterretning. Det er beklageligt at det i to tilfælde ikke fremgik af rapporten hvem der havde truffet beslutning om observationscelleanbringelse. Idet jeg går ud fra at arresthuset fremover er opmærksom på dette forhold, foretager jeg mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. Ad pkt Ifølge cirkulærets 3 kan visitation og omklædning foretages såfremt det skønnes påkrævet.

8 8 Af en enkelt rapport fremgik det at der var sket en visitation af den indsatte. Det fremgik ikke om arresthusets personale fandt noget ved visitationen. Den indsatte har inden visitationens gennemførelse ret til at få oplyst grunden til visitation medmindre særlige omstændigheder taler derimod, jf. 1, stk. 6, i Direktoratet for Kriminalforsorgens cirkulære af 15. december 1980 om visitation af de indsatte og deres opholdsrum. Ifølge samme cirkulæres 6, stk. 3, bestemmer institutionens leder om der skal ske skriftlig indberetning om gennemførelse af visitation. Jeg bad i rapporten arresthuset om at oplyse om den indsatte inden visitationen blev oplyst om grunden til visitation. Jeg bad endvidere arresthuset om at oplyse om der fandtes interne retningslinier for visitation og indberetning heraf. I bekræftende fald bad jeg om at få disse tilsendt. Arresthuset har hertil oplyst at det ikke med sikkerhed kan oplyses om den indsatte var blevet orienteret om hvorfor han blev visiteret, da der ikke er noget notat herom. Direktoratet har fundet det beklageligt at notatpligten ikke er overholdt i dette tilfælde. Direktoratet har meddelt arresthuset dette. Jeg er enig med direktoratet i at det er beklageligt at der ikke er gjort notat herom. Idet jeg går ud fra at arresthuset fremover er opmærksom på dette forhold, foretager jeg mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. Arresthuset har vedrørende interne retningslinier for visitation oplyst at det ved indsættelse i observationscelle er normal procedure at indsattes beklædningsdele visiteres, samt at kroppen visuelt visiteres.

9 9 Arresthuset har medsendt to skemaer der bruges ved visitation. På det ene skema noterer overvagtmesteren hvilke celler/indsatte der skal visiteres den pågældende formiddag. Skemaet afleveres efter endt visitation og notering heraf til overvagtmesteren. Det andet skema bliver udfyldt af fængselsfunktionæren og lagt på cellen efter visitationen. Det fremgår heraf at cellen er visiteret, og der er mulighed for at notere hvilke effekter der er fjernet, og begrundelsen herfor. Endvidere er der en rubrik til udfyldelse om andre uregelmæssigheder. Direktoratet har ingen bemærkninger hertil. Endelig har arresthuset medsendt arresthusets instruks af maj 1999 vedrørende anbringelse i observationscelle. Det fremgår heraf at anbringelse i observationscelle kun må finde sted såfremt betingelserne i det ovennævnte cirkulære er opfyldt. Visitation skal foretages, og omklædning kan foretages såfremt det skønnes påkrævet. Læge skal tilkaldes hvis der er mistanke om sygdom, eller hvis den indsatte selv begærer lægehjælp. Der skal straks udfærdiges rapport på særlig en rapportblanket, og arrestforvareren skal straks underrettes. Såfremt arrestforvareren ikke træffes, skal der ske underretning af overvagtmesteren. Indsatte skal tilses med jævne mellemrum, og der skal foretages notat vedrørende dette på et observationsskema. Notatet skal indeholde oplysning om tidspunkt for observationen og oplysning om den pågældendes tilstand, herunder eventuelle bemærkninger om behov for opretholdelse af anbringelsen. Såfremt det skønnes at anbringelse i observationscelle er u- tilstrækkelig, skal man forsøge indsatte overflyttet til sikringscelle (Statsfængslet i Horsens). Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. Ad pkt Ifølge cirkulæret om anvendelse af observationscelle mv. skal læge tilkaldes hvis der er konkret mistanke om sygdom, eller hvis den indsatte selv begærer lægehjælp. Der skal gøres notat på observationsskema første gang lægen er søgt tilkaldt, samt hvis kontakt ikke opnås straks ved alle efterfølgende forsøg, jf. følgeskrivelsens pkt. 6, c.

10 10 Ud af de otte rapporter var det i fire tilfælde skønnet at lægetilkald havde været nødvendig mens det i de resterende tilfælde var noteret at dette ikke havde været tilfældet. I de fire tilfælde hvor lægehjælp havde været skønnet nødvendig, var der i et tilfælde ud for notatet noteret navnet på en overvagtmester med underskrift. I et tilfælde var der noteret navnet på en læge (uden underskrift), og i de to sidste tilfælde var der noteret et navn uden titel og underskrift. Jeg bad i rapporten arresthuset om at oplyse om der var udarbejdet interne instrukser for notering af navn ud for lægetilkald. I bekræftende fald bad jeg om at få tilsendt disse. Arresthuset har hertil oplyst at der ikke er udarbejdet interne instrukser for notering af navn ud for lægetilkald. Det noteres på arresthusets døgnrapport når en læge ankommer og forlader arresthuset, samt navnet på lægen. Direktoratet finder at det bør fremgå af observationsskemaet hvem der har tilkaldt en læge. Direktoratet har meddelt arresthuset dette. Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager ikke mere vedrørende spørgsmålet. I et tilfælde var der på observationsarket noteret at der kl var bestilt lægevagt. Næste notering vedrørende lægetilkald var kl , hvor der på ny blev ringet til lægevagten, der ville se at komme. Det sidste notat vedrørende dette var kl , hvor det var noteret at den indsatte nu var tilset af lægevagt. Jeg bad i rapporten Direktoratet for Kriminalforsorgen om at udtale sig om det tidsmæssige aspekt i at der gik næsten fire timer fra tilkald af lægevagt indtil der blev rykket, og samlet næsten fem timer fra bestilling af læge indtil undersøgelse.

11 11 Direktoratet har vedrørende dette blandt andet skrevet følgende: Arresthuset har om den konkrete sag blandt andet oplyst, at da indsatte efter endt behandling på skadestuen returnerede til arresthuset, havde en fængselsfunktionær en længere samtale med indsatte og skønnede derefter, at indsatte havde behov for særlig observation, hvorefter indsatte blev hensat i observationscelle. Fængselsfunktionæren skønnede, at der eventuelt senere i løbet af aftenen eller natten kunne blive behov for lægehjælp i form af beroligende medicin, og for at forebygge eventuelle senere problemer ringede han til lægevagten, der oplyste, at der var nogen ventetid. Samtidig oplyste fængselsfunktionæren, at der efter hans opfattelse ikke var behov for akut eller hastende lægehjælp. I tidsrummet fra kl til kl blev den indsatte hyppigt tilset af personalet, der har et stort kendskab til indsatte efter mange indsættelser i arresthuset, og det var deres opfattelse, at indsatte fortsat var stille og rolig, og at der stadigvæk ikke var behov for akut eller hastende lægetilsyn. Ved opkald til lægevagten kl var det for at få lægetilsyn inden afmønstringen for eventuel dosering af beroligende medicin, samt for at få lægens vurdering af indsatte. Fængselsfunktionæren har oplyst, at lægevagten var noget uforstående over for, at lægetilsyn ikke havde fundet sted, men mente at forklaringen muligvis kunne være, at lægen var kørt til indsattes private adresse i Horsens. Vagtlægen ankom kl og havde der en længere samtale med den indsatte, som derefter blev udtaget af observationscelle og indsat i egen celle. Direktoratet finder ikke, at det kan kritiseres, at der i den konkrete sag gik næsten fire timer fra tilkaldelse af lægevagt, indtil der rykkes, og samlet næsten fem timer fra bestilling af læge indtil undersøgelsen. Dette skyldes arresthusets oplysninger om, at det var arresthuset, som vurderede, at læge skulle tilkaldes for at forebygge eventuelle senere problemer, og at man således på tidspunktet for den første kontakt til lægevagten ikke skønnede, at der var behov for hastende lægetilsyn, hvilket man orienterede lægevagten om, samt at den indsatte, som hyppigt blev tilset af personalet, på intet tidspunkt herefter skønnedes at have behov for akut lægetilsyn. Jeg tager det oplyste, der vedrører et meget specielt tilfælde, til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet.

12 12 Jeg bad i rapporten endvidere arresthuset om at oplyse om det var overvejet at tage initiativer til styrkelse af samarbejdet med læger i lokalområdet vedrørende tilsyn med observationscelleanbragte. Arresthuset har hertil oplyst at arresthuset efter inspektionen har haft kontakt til de læger der var tilknyttet politiets spritlægeordning, men at disse ikke ønskede at stå til rådighed for arresthuset ved observationscelleanbringelser. Arresthuset har endvidere bemærket at samarbejdet med vagtlægeordningen normalt fungerer meget tilfredsstillende, og at lægen normalt kommer meget hurtigt når arresthuset sender bud. Direktoratet har henholdt sig til arresthusets bemærkninger. Direktoratet har dog bedt arresthuset om til stadighed at være opmærksom på problemet. Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. Ad pkt Ud af de otte rapporter var det i to tilfælde ikke noteret om der havde været anvendt magt. I de to tilfælde har der ikke været anvendt en særlig rapportblanket (DfK 110 A) som foreskrevet i cirkulærets 5. Jeg bad i rapporten arresthuset om at oplyse om der i disse to tilfælde havde været tale om magtanvendelse. Arresthuset har oplyst at der i de to tilfælde ikke har været anvendt magt. Direktoratet har henholdt sig til det af arresthuset oplyste. Direktoratet har dog fundet det beklageligt at korrekte blanketter vedrørende dette ikke har været anvendt, hvilket direktoratet har meddelt arresthuset.

13 13 Jeg er enig med direktoratet i at det er beklageligt at der ikke har været anvendt korrekte rapportblanketter. Idet jeg går ud fra at arresthuset fremover er opmærksom på dette, foretager jeg mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. I fire tilfælde fremgik det af rapportmaterialet at der havde været anvendt magt. Efter bestemmelsen i cirkulærets 2, stk. 4, træffes bestemmelse om anvendelse af magt efter reglerne i bestemmelsens stk. 1-3 af institutionens vagthavende leder/arrestforvareren. Hvis forholdene ikke tillader at man afventer lederens/arrestforvarerens afgørelse, træffes bestemmelsen af den tilstedeværende funktionær som er ansvarlig for det pågældende tjenesteområde. Den vagthavende leder/arrestforvareren skal normalt omgående underrettes om det passerede. Efter bestemmelsen i cirkulærets 3, stk. 3, træffes bestemmelse om anvendelse af magt efter reglerne i bestemmelsens stk. 1 og 2 af institutionens vagthavende leder/arrestforvareren eller den han bemyndiger dertil. Hvis forholdene ikke tillader at man afventer den pågældendes afgørelse, træffes bestemmelsen af den tilstedeværende funktionær som er ansvarlig for tjenesteområdet (der er i disse tilfælde ingen pligt til underretning af institutionens vagthavende leder/arrestforvareren). Jeg bad i rapporten arresthuset om at oplyse hvem der i de fire tilfælde traf bestemmelse om magtanvendelse. Arresthuset har hertil oplyst at afgørelserne i de fire tilfælde blev truffet af det vagthavende personale der var i situationen. Der var i alle fire tilfælde tale om fængselsfunktionærer. Direktoratet har ikke bemærkninger til det af arresthuset oplyste. Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet.

14 14 Ad pkt Beslutningen om ophør af anbringelse i observationscelle træffes efter cirkulærets 19, stk. 2, af anstaltslederen. Kompetencen kan dog delegeres til andre. I to tilfælde var beslutningen om ophør truffet af arrestforvareren og i to tilfælde af overvagtmesteren. I to tilfælde var beslutningen truffet af en fængselsfunktionær mens der i de sidste to tilfælde var anført et navn uden titel. Jeg bad i rapporten arresthuset om at oplyse om arresthuset havde foretaget intern delegation af kompetencen til beslutning om ophør af anbringelse i observationscelle. Arresthuset har hertil oplyst at det inden for normal arbejdstid er arrestforvareren eller overvagtmesteren der træffer beslutning om ophør af observationscelleanbringelse. Uden for normal arbejdstid er det aftalt at det er det vagthavende personale der har tilsyn med en observationscelleanbragt, der træffer beslutning om ophør af anbringelse ud fra deres observationer af den indsatte. Direktoratet har ikke bemærkninger til det af arresthuset oplyste. Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. Ad pkt Enrumsanbringelse Jeg modtog under inspektionen fire sager vedrørende enrumsanbringelse. Reglerne om enrumsanbringelse af indsatte (afsonere) findes i cirkulære af 14. september 1998 med senere ændringer om adgangen til at anbringe indsatte i enrum, jf. fuldbyrdelsesbekendtgørelsens 4, stk. 2. For varetægtsarrestanter findes reglerne i cirkulære af 13. september 1978 med senere ændringer om adgangen til at anbringe varetægtsarrestanter i enrum, jf. varetægtsbekendtgørelsens 3, stk. 3.

15 15 Bestemmelserne i 5-10 i cirkulæret vedrørende varetægtsarrestanter er indholdsmæssigt identiske med bestemmelserne i 6-11 i cirkulæret vedrørende afsonere. I det følgende er det cirkulæret vedrørende afsonere der er anvendt. Ad pkt Disciplinærsager skal behandles så hurtigt som muligt, jf. cirkulærets 7, stk. 2. Det var i alle fire sager med dato og klokkeslæt angivet hvornår forhøret var afholdt. I tre tilfælde var det angivet hvornår forholdet var begået. I alle disse tilfælde var forhøret afholdt dagen efter. I det sidste tilfælde var der tale om en undvigelse den 26. september Det fremgik af rapporten at vedkommende under undvigelsen opholdt sig hos sin søster indtil han blev anholdt af politiet. Forhøret blev foretaget den 29. september Jeg bad i rapporten arresthuset om at oplyse hvornår vedkommende blev bragt til arresthuset. Arresthuset har oplyst at den indsatte blev indsat i Arresthuset i Vejle lørdag den 26. september 1998 kl Forhøret over den indsatte blev foretaget den samme dag som arresthuset modtog rapporten vedrørende undvigelse fra Arresthuset i Kolding. Direktoratet finder ikke at disciplinærsagen er behandlet så hurtigt som muligt, jf. cirkulærets 7, stk. 2. Det er direktoratets opfattelse at Arresthuset i Vejle burde have anmodet Arresthuset i Kolding om rapporten af 26. september 1998 vedrørende undvigelsen på et tidligere tidspunkt og således ikke have ventet tre dage på rapporten. Jeg er enig med direktoratet i at disciplinærsagen ikke er behandlet så hurtigt som muligt, jf. cirkulærets 7, stk. 2. Dette er beklageligt. Jeg foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet.

16 16 Ad pkt Der har været et vidne til stede under alle forhørene, jf. cirkulærets 9, stk. 3. Den funktionær der har foretaget indberetningen, eller andre der har været involveret i sagen, må ifølge pkt. 8 i Direktoratet for Kriminalforsorgens vejledning af 5. december 1995 om behandling af sager om disciplinærstraf mv. ikke fungere som vidne i sagen. Er der ikke andre personalemedlemmer til stede, bør forhøret udsættes medmindre den indsatte ønsker forhøret gennemført, eller særlige omstændigheder taler imod en udsættelse. I to tilfælde, der begge drejede sig om undvigelser fra arresthuset, fremgik det ikke af rapporten hvem der havde foretaget indberetning. Jeg bad i rapporten arresthuset om at oplyse om vidnet i disse to tilfælde havde foretaget indberetning om de disciplinære forhold eller i øvrigt havde været involveret i forholdene. Arresthuset har hertil oplyst at vidnet til disciplinærforhørene ikke havde været involveret i undvigelserne. Jeg forstår dette således at vidnet i de to tilfælde ikke har foretaget indberetning af de disciplinære forhold. Direktoratet har henholdt sig til arresthusets oplysninger. Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. Ad pkt Der skal gøres notat om anbringelsens ophør, jf. 4, stk. 7. Overvejelser om ophør skal tages op en gang ugentligt, og der skal også gøres notat om disse overvejelser uanset hvilket resultat overvejelserne fører til.

17 17 I en sag var der den 10. juli 1998 gjort notat om at den indsatte er blevet gjort bekendt med at han fortsat skulle være enrumsanbragt. Der var ikke gjort notat om hvilke overvejelser der lå til grund for dette. Den 17. juli 1998 var der gjort notat om ophør af enrumsanbringelse idet der i de forløbne 14 dage ikke havde været noget at udsætte på hans ophold i arresthuset. Bestemmelsen i cirkulærets 4, stk. 7, må forstås således at det er ikke er tilstrækkelig at gøre notat om fortsat enrumsanbringelse eller ophør af samme. Der skal tillige gøres notat om de overvejelser der begrunder fortsat anbringelse/ophør. Dette tjener til at vurdere om enrumsanbringelse fortsat er nødvendig. På denne baggrund bad jeg i rapporten arresthuset om at udtale sig om hvilke overvejelser der i sagen vedrørende forhør den 30. juni 1998 gjorde at det den 10. juli 1998 blev bestemt at den indsatte fortsat skulle være enrumsanbragt, set i lyset af at den indsatte den 17. juli 1998 blev udtaget af enrumsanbringelsen med den begrundelse at der ikke i de forløbne 14 dage havde været noget at udsætte på hans ophold i arresthuset. Arresthuset har hertil oplyst at enrumsanbringelsen blev ophævet efter flere samtaler med den indsatte som overvagtmesteren og arrestforvareren havde haft med vedkommende i løbet af de to uger enrumsanbringelsen varede. Begrundelsen for ophævelsen af enrumsanbringelsen var at den indsatte oplyste at han nu var indstillet på at gøre regnskabet op og få afsoningen overstået, samt at han ville søge om afsoning i Statsfængslet i Horsens. Arresthuset har beklaget at der ikke er gjort notat om de samtaler som overvagtmesteren og arrestforvareren har haft med den indsatte. Direktoratet har vedrørende dette skrevet følgende: Direktoratet skal oplyse, at denne begrundelse ikke stemmer overens med begrundelsen anført i arresthusets påtegning af 17. juli 1998, hvor det anføres, at enrumsanbringelsen ophæves, idet der i de

18 18 forløbne 14 dage ikke havde været noget at udsætte på hans opførsel i arresthuset. Direktoratet finder det beklageligt, at der i påtegningen af 17. juli 1998 tilsyneladende er henvist til en forkert begrundelse for ophævelsen af enrumsanbringelsen. Direktoratet har dags dato meddelt arresthuset dette. Endvidere har arresthuset beklaget, at der ikke er gjort notat om de samtaler, som overvagtmesteren og arrestforvareren har haft med den indsatte i de to uger enrumsanbringelsen varede. Direktoratet finder det beklageligt, at arresthuset ikke den 10. juli 1998 gjorde notat om de overvejelser, der begrundede fortsat enrumsanbringelse. Der henvises herved til 6, stk. 3, i Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgens cirkulære af 13. september 1998 om adgangen til at anbringe varetægtsarrestanter i enrum. Direktoratet har dags dato meddelt arresthuset dette. Jeg er enig med direktoratet i at det er beklageligt at der i påtegningen af 17. juli 1998 tilsyneladende er henvist til en forkert begrundelse for ophævelsen af enrumsanbringelsen. Endvidere er jeg enig i at det er beklageligt at arresthuset ikke den 10. juli 1998 gjorde notat om de overvejelser der begrundede fortsat enrumsanbringelse. Idet jeg går ud fra at arresthuset fremover er opmærksom på disse forhold, foretager jeg mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. Ad pkt. 9. Opfølgning Jeg betragter hermed inspektionssagen som afsluttet. Ad pkt. 10. Underretning Denne opfølgningsrapport er sendt til Arresthuset i Vejle, Politimesteren i Vejle, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Folketingets Retsudvalg og de indsatte i arresthuset.

19 19 Inspektionschef Lennart Frandsen

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Den 3. maj 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 3. maj 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. november 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14 3. Opfølgning...15 4. Underretning...16 2 Den 8. februar 2000 foretog jeg og

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Ad punkt 2.1 Bygningen mv.

Ad punkt 2.1 Bygningen mv. 1/21 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog i

Læs mere

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge.

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. marts 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 10. august 2001 af Arresthuset i Tórshavn. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad punkt 8.3.6. Kompetence mv. (sikringscelleanbringelse)...42

Ad punkt 8.3.6. Kompetence mv. (sikringscelleanbringelse)...42 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 2.7. Køkken og opholdsrum...3 Ad punkt 2.8. Besøgslokaler...4 Ad punkt 2.9. Gårdtursareal...6 Ad punkt 3.1. Arbejde...7 Ad punkt 3.2. Undervisning...9

Læs mere

1/19. Indholdsfortegnelse

1/19. Indholdsfortegnelse 1/19 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1 Detentionslokalerne... 2 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 3 Ad punkt 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Arresthuset har oplyst at facaderenoveringen er igangsat og forventedes færdig i foråret

Arresthuset har oplyst at facaderenoveringen er igangsat og forventedes færdig i foråret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. september 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg ventede svar/underretning

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juni 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle spørgsmål m.v...2 2. Celler, forrum mv...4 3. Inventar...8 4. Tv-overvågning mv...10 5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter...12

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...19

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 Den 14. oktober 2011 Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3790-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse 4. Beboerne... 2 4.2.1. Medicininstruks mv....

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7... Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...29 3. Opfølgning...32 4. Underretning...32 Folketingets

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Sønderborg den 23. oktober 2009

Inspektion af Arresthuset i Sønderborg den 23. oktober 2009 3. december 2010 Inspektion af Arresthuset i Sønderborg den 23. oktober 2009 ENDELIG J.nr. 2009-2924-628/PH 1/41 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelse... 4 2.1. Arbejde... 5 2.1.1. Den

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

1. Retningslinjer mv. for indretning af venterum

1. Retningslinjer mv. for indretning af venterum FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. februar 2003 foretog jeg og tre af embedets øvrige medarbejdere i tilslutning til inspektionen af Arresthuset i Aalborg inspektion af detentionen i Aalborg. Jeg foretog

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 165 Offentligt Den 17. december 2010 Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3498-628/PH 1/69 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 12 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...

Læs mere

Kapitel 1 Arbejdsgruppens opgave

Kapitel 1 Arbejdsgruppens opgave Kapitel 1 Arbejdsgruppens opgave 1.1 Nedsættelse, kommissorium og sammensætning Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, nedsatte ved skrivelse af 5. marts 2001 en arbejdsgruppe, som skulle

Læs mere

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. oktober 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt.

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt. Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Arrest/detentionslokaler...4. 2. Bemanding...5. 3. Tilsyn og overvågningssystem...5. 4. Brandalarm...7

Indholdsfortegnelse. 1. Arrest/detentionslokaler...4. 2. Bemanding...5. 3. Tilsyn og overvågningssystem...5. 4. Brandalarm...7 1 Indholdsfortegnelse 1. Arrest/detentionslokaler...4 2. Bemanding...5 3. Tilsyn og overvågningssystem...5 4. Brandalarm...7 5. Vejledning om alkoholafvænning...7 6. Andre forhold...8 7. Gennemgang af

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser.

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. august 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 28. februar 2002 af Bostedet Halsebyvænget. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5 3. Rapportgennemgang... 9 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 1. Indledning Som led i ombudsmandens inspektionsvirksomhed (jf. 18 i lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand) foretog jeg og tre af embedets medarbejdere den

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 15. august 2011 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3627-061/PH 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 3. Bygningsmæssige forhold...

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Roskilde den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Roskilde den 27. august 2010 Den 23. juni 2011 Inspektion af Arresthuset i Roskilde den 27. august 2010 ENDELIG J.nr. 2010-2536-6282/TAN 1/34 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelse mv.... 3 2.1. Beskæftigelsessituationen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...5. 2. Bygningsmæssige forhold mv...6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...5. 2. Bygningsmæssige forhold mv...6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Bygningsmæssige forhold mv...6 2.1. Celler...9 2.2. Toilet- og badefaciliteter...10 2.3. Fællesområder...12 2.4. Køkken...13 2.5. Vaskerum...13

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. De på forhånd udvalgte emner for opfølgningsinspektionen...4

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. De på forhånd udvalgte emner for opfølgningsinspektionen...4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De på forhånd udvalgte emner for opfølgningsinspektionen...4 2.1. Badeforhold...4 2.2. Vaskemaskine...6 2.3. Arbejde...7 2.4. Fritid og fællesskab...9 3. Arresthusets

Læs mere

Ad punkt 4.1. Funktionsniveau

Ad punkt 4.1. Funktionsniveau FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Bostedet Munkehatten den 16. oktober 2002. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede.

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Begrundelse En socialrådgiver blev efter en ansættelsessamtale indstillet til

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Køge den 27. april 2010

Inspektion af Arresthuset i Køge den 27. april 2010 16. maj 2011 Inspektion af Arresthuset i Køge den 27. april 2010 ENDELIG J.nr. 2010-0991-6282/PH 1/82 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Bygningsmæssige forhold mv.... 4 2.1. Ændringer siden sidst...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie 4-5. Forvaltningsret 1121.1 11241.3 25.9. Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie En kommune modtog en skriftlig anmeldelse der indeholdt alvorlig kritik af forholdene hos

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo 06-11-2014

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7 3. Rapportgennemgang... 11 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 14 3.2.

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest Amtssygehuset i Herlev Sygelejevielse Der skelnes mellem a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest b. nødvielse, d.v.s. vielse ved sygelejet, hvor der ikke er tid til at indhente prøvelsesattest.

Læs mere

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed Kære kollegaer! Brøndagerskolens Arbejdsmiljøgruppe har udarbejdet denne mappe Den Røde Mappe for at sikre sig, at alle ansatte har eller får kendskab til, hvordan man handler, når man har været udsat

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Ad punkt 2.1.Generelt

Ad punkt 2.1.Generelt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 30. januar 2003 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg fængslet og direktoratet

Læs mere

KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM

KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM Forord Københavns Fængsler arbejder efter Kriminalforsorgens overordnede principprogram og har på baggrund heraf udmøntet principperne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 2 Retsudvalget REU alm. del - Bilag 448 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. De på forhånd udvalgte emner for inspektionen... 4 2.1. Arbejde... 4 2.2. Undervisning...

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Bygningsmæssige forhold... 5 2.1. Celler... 6 2.2. Bade- og toiletforhold... 7 2.3. Gangarealer... 8 2.4. Opholds- og fritidsrum... 9

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...4. 2. Bygningsmæssige forhold mv...5. 2.1. Bygning og gangarealer...5 2.2. Cellerne...6 2.3. Øvrige rum mv...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...4. 2. Bygningsmæssige forhold mv...5. 2.1. Bygning og gangarealer...5 2.2. Cellerne...6 2.3. Øvrige rum mv... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Bygningsmæssige forhold mv...5 2.1. Bygning og gangarealer...5 2.2. Cellerne...6 2.3. Øvrige rum mv...9 2.3.1. Besøgsrum...9 2.3.2. Gårdtursareal...10

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed.2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed.2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed.2 Ad punkt 3.2.3. Poppelhus Afsnit 43...3 Ad punkt 3.2.4 og 3.2.5. Birkehus (afsnit 31) og

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere