Ad pkt Besøgsrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum"

Transkript

1 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold. Jeg bad om at disse underretninger blev sendt gennem Direktoratet for Kriminalforsorgen for at direktoratet kunne få lejlighed til at kommentere det som arresthuset anførte. Jeg modtog med brev af 26. maj 2000 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen udtalelser fra Arresthuset i Vejle af 25. og 29. november 1999 og 15. februar 2000 med bilag samt direktoratets bemærkninger. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad pkt Besøgsrum Arresthuset har fire besøgsrum. Jeg udtalte i rapporten at helhedsindtrykket af rummene var at de ikke virkede hyggelige/venlige. Rummene var således efter min opfattelse ikke indrettet på en sådan måde at der "skabes en naturlig og venlig besøgsatmosfære", som der så vidt muligt skal, jf. 14 og 15, stk. 1, i direktoratets cirkulærer af 18. og 19. december 1980 om henholdsvis indsattes og varetægtsarrestanters adgang til brevveksling og besøg mv. Jeg bad arresthuset om at overveje at skabe en mere hyggelig besøgsatmosfære i besøgsrummene. Jeg bad om underretning om resultatet af arresthusets overvejelser. Arresthuset har hertil oplyst at arresthuset har været betænkelig ved at udsmykke besøgsværelserne yderligere idet de bruges som nødceller til anholdte og varetægtsarrestanter i kortere tidsrum. Herudover har der ofte været hærværk på inventaret i besøgslokalerne. Endelig har der været betænke-

2 2 lighed ved at købe indrammede billeder idet smadret glas kan bruges til selvbeskadigelse eller trusler mod personalet. Arresthuset vil nu male besøgsrummene i en varmere farve og forsøgsvis hænge billeder op. Direktoratet har henholdt sig hertil. Det er naturligvis beklageligt at det forhold at besøgslokalerne anvendes til andet end besøg, betyder at lokalerne ikke (fuldt ud) kan indrettes i overensstemmelse med de regler der gælder for besøgslokaler. Idet jeg går ud fra at maleistandsættelsen nu er gennemført, og at der er ophængt billeder, foretager jeg mig ikke videre vedrørende indretningen mv. af besøgslokalerne. En talsmand for de indsatte efterlyste under inspektionen legetøj til besøgende børn. Ledelsen gav tilsagn om at overveje anskaffelse af legetøj. Jeg bad i rapporten arresthuset om underretning om resultatet af disse overvejelser. Arresthuset har oplyst at arresthuset har indkøbt et stykke trælegetøj der kan samles til forskellige lastbiler. Der har fra de besøgendes side været positive reaktioner på legetøjet, der efter arresthusets vurdering opfylder arresthusets behov. Direktoratet har henholdt sig hertil. I betragtning af at arresthuset rummer 32 celler, og at der er fire besøgslokaler, forekommer ét stykke legetøj umiddelbart utilstrækkeligt. Idet jeg går ud fra at arresthuset er opmærksom på om der måtte være behov for anskaffelse af yderligere legetøj, foretager mig ikke videre.

3 3 Ad pkt Vaskefaciliteter Talsmændene på afdeling B og D efterlyste under inspektionen såvel en vaskemaskine som en tørretumbler til brug for de indsatte. Ledelsen noterede ønsket og gav tilsagn om at overveje spørgsmålet nærmere. Jeg bad i rapporten arresthuset om underretning om resultatet af disse overvejelser. Arresthuset har oplyst at det er besluttet at indrette vaskerum i arresthusets tidligere køkken. Det overvejes at købe to vaskemaskiner og to tørretumblere. Indkøb af vaskemaskiner og tørretumblere vil blive iværksat når økonomien tillader det. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. Ad pkt Andet I lægerummet var der et uaflåst arkivskab med de indsattes lægejournaler. Ledelsen oplyste under inspektionen at lægerummet var aflåst, og at hele personalet havde nøgle til rummet. Jeg bad i rapporten Direktoratet for Kriminalforsorgen om en udtalelse vedrørende opbevaring af lægejournalerne i et uaflåst arkivskab i et lokale som hele personalet har adgang til. Direktoratet for Kriminalforsorgen har hertil anført følgende:... Arresthuset har oplyst, at de indsattes lægejournaler efter aftale med arresthuslægen opbevares på det aflåste lægeværelse i et arkivskab, hvortil personalet har adgang. Formålet hermed er at gøre det muligt for personalet at hente en journal frem, såfremt der måtte blive behov for det blandt andet i forbindelse med et vagtlægebesøg.

4 4 Sundhedsstyrelsen har i vejledning nr. 235 af 19. december 1996 om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser med tilhørende vejledning fastsat, at lægejournaler skal opbevares forsvarligt, og det skal sikres, at uvedkommende ikke har adgang til optegnelserne. Cirkulæret med den tilhørende vejledning retter sig til landets læger. Lægen er ansvarlig for, at journalerne opbevares i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinier. Lægen kan, jf. 6, stk. 1, i lov om læger, benytte medhjælp. Lægen er ansvarlig for udvælgelsen, instruktion og tilsyn mv. samt for de handlinger, han bemyndiger medhjælpen til at foretage, forudsat at medhjælpen holder sig inden for bemyndigelsen. I institutioner, hvor der hverken er læge eller sygeplejerske daglig, er det nødvendigt for lægen at have mulighed for at benytte medhjælp. På grund af personalets skiftende vagter vil alle medlemmer af det uniformerede korps kunne komme i en situation, hvor der er behov for at skaffe hjælp til en syg indsat. Derfor er det nødvendigt, at det vagthavende personale i konkrete situationer efter nærmere generel aftale med lægen har mulighed for at hente journalerne frem. Direktoratet har i anledning af sagen kontaktet arrestforvareren, som har oplyst, at arkivskabet fremtidig holdes aflåst. Nøglen opbevares således, at den alene er tilgængelig for det personale, der fungerer som lægens medhjælp. Direktoratet har samtidig anmodet arrestforvareren om at foranledige, at den aftale, der foreligger mellem arresthuslægen og arresthuset med hensyn til journaladgangen, nedfældes i skriftlige retningslinier fra arresthuslægen. Direktoratet har herefter ikke yderligere bemærkninger til spørgsmålet om opbevaring af lægejournaler. Det er beklageligt at arkivskabet med journaler ikke tidligere har været aflåst. Jeg tager det oplyste til efterretning, herunder at arkivskabet nu holdes aflåst. Jeg foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. Ad pkt Arbejde Arresthuset oplyste under inspektionen vedrørende cellearbejde at det kun er tilladt at arbejde én person på hver celle.

5 5 Jeg bad i rapporten arresthuset om at oplyse om grundlaget for at flere ikke kan arbejde sammen i cellerne. Jeg oplyste i øvrigt at jeg ville afvente resultatet af direktoratets undersøgelser og drøftelser med arresthusene vedrørende dette spørgsmål. Arresthuset har hertil oplyst at det er arresthusets opfattelse at indsatte som har cellearbejde, ikke ønsker at passe en normal arbejdsdag, men ønsker at påbegynde arbejdet op ad dagen. Det er i øvrigt arresthusets opfattelse at muligheden for at arbejde fra kl til kl i arresthusets fællesværksteder dækker behovet for arbejdsfællesskab. Endelig er det arresthusets opfattelse at der kan være hygiejniske problemer med at arbejde sammen i cellerne da gulvarealet i disse kun er nogle få kvadratmeter. Direktoratet har henholdt sig hertil. Direktoratet har tidligere i brev af 7. oktober 1999 til Folketingets Ombudsmand blandt andet orienteret om at spørgsmålet om arbejdsfællesskab på cellerne ville være på dagsordenen på et møde der blev afholdt med arrestforvarerne den 10. maj I brev af 7. juni 2000 til ombudsmanden har direktoratet vedrørende spørgsmålet oplyst følgende: spørgsmålet om fællesskab blev drøftet på et møde den 10. maj 2000 mellem arrestforvarerne og direktoratets direktion. I disse drøftelser indgik bl.a. direktoratets bemærkninger fra mødet den 17. maj 1999 med ombudsmanden, arresthusenes bygningsmæssige forhold og hensynet til orden og sikkerhed. På baggrund af drøftelserne på mødet stod det klart, at det under henvisning til spørgsmålets omfang og kompleksitet vil være nødvendigt at lade en lille, hurtigtarbejdende arbejdsgruppe se nærmere på fællesskab i arresthusene, herunder cellefællesskab, fællesskab på gangareal og etageadskillelse, arbejdsfællesskab og fællesskab under gårdtur. På mødet blev der desuden gjort opmærksom på en tidligere anmodning fra direktoratet om, at arresthusene skal sørge for, at rammerne for fællesskab i det enkelte arresthus bør fremgå af husordenen. Det er nu i overensstemmelse med ovenstående besluttet at nedsætte en sådan hurtigtarbejdende arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra arresthusene, de relevante kontorer i direktoratet samt fra Dansk Fængselsforbund. Under henvisning til den kommende sommerferieperiode kan arbejdsgruppens arbejde først forventes afsluttet i medio oktober eller primo november 2000.

6 6 Direktoratet vil herefter vende tilbage til spørgsmålet over for ombudsmanden.... Jeg har over for direktoratet taget det oplyste til efterretning og meddelt at jeg afventer direktoratets orientering af mig når arbejdet i arbejdsgruppen er afsluttet. Jeg foretager mig herefter ikke mere vedrørende dette spørgsmål i sagen vedrørende min inspektion af Arresthuset i Vejle. Ad pkt Mad udefra En talsmand spurgte under inspektionen om muligheden for at få bragt mad udefra. Ledelsen ville tage spørgsmålet op i samarbejdsudvalget. Jeg bad i rapporten arresthuset om at orientere mig om resultatet af drøftelserne med samarbejdsudvalget. Arresthuset har hertil oplyst at det er besluttet at de indsatte kan købe pizza en gang om ugen mindstekøb pr. gang er to pizzaer. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. Ad pkt Jeg modtog under inspektionen otte rapporter vedrørende anbringelse i observationscelle. Reglerne om anvendelse af observationscelle findes i Direktoratet for Kriminalforsorgens cirkulære af 27. maj 1994 om anvendelse af observationscelle, sikringscelle, fiksering mv. i Kriminalforsorgens anstalter og arresthuse. Der er i tilknytning til cirkulæret en følgeskrivelse af 27. maj 1994 fra

7 7 Direktoratet for Kriminalforsorgen. Endvidere er der udarbejdet en vejledning af 27. maj 1994 om brug af rapporter og observationsark i forbindelse med anbringelse i observationscelle og sikringscelle. Bestemmelse om anvendelse af observationscelle træffes af anstaltslederen/arrestforvareren eller den han bemyndiger hertil, jf. cirkulærets 2. I seks ud af otte rapporter fremgik navnet på den der har truffet afgørelsen om observationsanbringelse. I et tilfælde var der tale om en overvagtmester og i tre tilfælde en fængselsfunktionær. I de to sidste tilfælde var der ikke angivet nogen titel. Jeg bad i rapporten arresthuset om at oplyse om de pågældende havde været bemyndigede til at træffe afgørelse om observationsanbringelse. Arresthuset har hertil oplyst at det vagthavende personale har bemyndigelse til at træffe beslutning om anbringelse i observationscelle. Snarest efter anbringelsen skal der ske underretning til arrestforvareren eller overvagtmesteren. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg tager det oplyste til efterretning. Det er beklageligt at det i to tilfælde ikke fremgik af rapporten hvem der havde truffet beslutning om observationscelleanbringelse. Idet jeg går ud fra at arresthuset fremover er opmærksom på dette forhold, foretager jeg mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. Ad pkt Ifølge cirkulærets 3 kan visitation og omklædning foretages såfremt det skønnes påkrævet.

8 8 Af en enkelt rapport fremgik det at der var sket en visitation af den indsatte. Det fremgik ikke om arresthusets personale fandt noget ved visitationen. Den indsatte har inden visitationens gennemførelse ret til at få oplyst grunden til visitation medmindre særlige omstændigheder taler derimod, jf. 1, stk. 6, i Direktoratet for Kriminalforsorgens cirkulære af 15. december 1980 om visitation af de indsatte og deres opholdsrum. Ifølge samme cirkulæres 6, stk. 3, bestemmer institutionens leder om der skal ske skriftlig indberetning om gennemførelse af visitation. Jeg bad i rapporten arresthuset om at oplyse om den indsatte inden visitationen blev oplyst om grunden til visitation. Jeg bad endvidere arresthuset om at oplyse om der fandtes interne retningslinier for visitation og indberetning heraf. I bekræftende fald bad jeg om at få disse tilsendt. Arresthuset har hertil oplyst at det ikke med sikkerhed kan oplyses om den indsatte var blevet orienteret om hvorfor han blev visiteret, da der ikke er noget notat herom. Direktoratet har fundet det beklageligt at notatpligten ikke er overholdt i dette tilfælde. Direktoratet har meddelt arresthuset dette. Jeg er enig med direktoratet i at det er beklageligt at der ikke er gjort notat herom. Idet jeg går ud fra at arresthuset fremover er opmærksom på dette forhold, foretager jeg mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. Arresthuset har vedrørende interne retningslinier for visitation oplyst at det ved indsættelse i observationscelle er normal procedure at indsattes beklædningsdele visiteres, samt at kroppen visuelt visiteres.

9 9 Arresthuset har medsendt to skemaer der bruges ved visitation. På det ene skema noterer overvagtmesteren hvilke celler/indsatte der skal visiteres den pågældende formiddag. Skemaet afleveres efter endt visitation og notering heraf til overvagtmesteren. Det andet skema bliver udfyldt af fængselsfunktionæren og lagt på cellen efter visitationen. Det fremgår heraf at cellen er visiteret, og der er mulighed for at notere hvilke effekter der er fjernet, og begrundelsen herfor. Endvidere er der en rubrik til udfyldelse om andre uregelmæssigheder. Direktoratet har ingen bemærkninger hertil. Endelig har arresthuset medsendt arresthusets instruks af maj 1999 vedrørende anbringelse i observationscelle. Det fremgår heraf at anbringelse i observationscelle kun må finde sted såfremt betingelserne i det ovennævnte cirkulære er opfyldt. Visitation skal foretages, og omklædning kan foretages såfremt det skønnes påkrævet. Læge skal tilkaldes hvis der er mistanke om sygdom, eller hvis den indsatte selv begærer lægehjælp. Der skal straks udfærdiges rapport på særlig en rapportblanket, og arrestforvareren skal straks underrettes. Såfremt arrestforvareren ikke træffes, skal der ske underretning af overvagtmesteren. Indsatte skal tilses med jævne mellemrum, og der skal foretages notat vedrørende dette på et observationsskema. Notatet skal indeholde oplysning om tidspunkt for observationen og oplysning om den pågældendes tilstand, herunder eventuelle bemærkninger om behov for opretholdelse af anbringelsen. Såfremt det skønnes at anbringelse i observationscelle er u- tilstrækkelig, skal man forsøge indsatte overflyttet til sikringscelle (Statsfængslet i Horsens). Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. Ad pkt Ifølge cirkulæret om anvendelse af observationscelle mv. skal læge tilkaldes hvis der er konkret mistanke om sygdom, eller hvis den indsatte selv begærer lægehjælp. Der skal gøres notat på observationsskema første gang lægen er søgt tilkaldt, samt hvis kontakt ikke opnås straks ved alle efterfølgende forsøg, jf. følgeskrivelsens pkt. 6, c.

10 10 Ud af de otte rapporter var det i fire tilfælde skønnet at lægetilkald havde været nødvendig mens det i de resterende tilfælde var noteret at dette ikke havde været tilfældet. I de fire tilfælde hvor lægehjælp havde været skønnet nødvendig, var der i et tilfælde ud for notatet noteret navnet på en overvagtmester med underskrift. I et tilfælde var der noteret navnet på en læge (uden underskrift), og i de to sidste tilfælde var der noteret et navn uden titel og underskrift. Jeg bad i rapporten arresthuset om at oplyse om der var udarbejdet interne instrukser for notering af navn ud for lægetilkald. I bekræftende fald bad jeg om at få tilsendt disse. Arresthuset har hertil oplyst at der ikke er udarbejdet interne instrukser for notering af navn ud for lægetilkald. Det noteres på arresthusets døgnrapport når en læge ankommer og forlader arresthuset, samt navnet på lægen. Direktoratet finder at det bør fremgå af observationsskemaet hvem der har tilkaldt en læge. Direktoratet har meddelt arresthuset dette. Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager ikke mere vedrørende spørgsmålet. I et tilfælde var der på observationsarket noteret at der kl var bestilt lægevagt. Næste notering vedrørende lægetilkald var kl , hvor der på ny blev ringet til lægevagten, der ville se at komme. Det sidste notat vedrørende dette var kl , hvor det var noteret at den indsatte nu var tilset af lægevagt. Jeg bad i rapporten Direktoratet for Kriminalforsorgen om at udtale sig om det tidsmæssige aspekt i at der gik næsten fire timer fra tilkald af lægevagt indtil der blev rykket, og samlet næsten fem timer fra bestilling af læge indtil undersøgelse.

11 11 Direktoratet har vedrørende dette blandt andet skrevet følgende: Arresthuset har om den konkrete sag blandt andet oplyst, at da indsatte efter endt behandling på skadestuen returnerede til arresthuset, havde en fængselsfunktionær en længere samtale med indsatte og skønnede derefter, at indsatte havde behov for særlig observation, hvorefter indsatte blev hensat i observationscelle. Fængselsfunktionæren skønnede, at der eventuelt senere i løbet af aftenen eller natten kunne blive behov for lægehjælp i form af beroligende medicin, og for at forebygge eventuelle senere problemer ringede han til lægevagten, der oplyste, at der var nogen ventetid. Samtidig oplyste fængselsfunktionæren, at der efter hans opfattelse ikke var behov for akut eller hastende lægehjælp. I tidsrummet fra kl til kl blev den indsatte hyppigt tilset af personalet, der har et stort kendskab til indsatte efter mange indsættelser i arresthuset, og det var deres opfattelse, at indsatte fortsat var stille og rolig, og at der stadigvæk ikke var behov for akut eller hastende lægetilsyn. Ved opkald til lægevagten kl var det for at få lægetilsyn inden afmønstringen for eventuel dosering af beroligende medicin, samt for at få lægens vurdering af indsatte. Fængselsfunktionæren har oplyst, at lægevagten var noget uforstående over for, at lægetilsyn ikke havde fundet sted, men mente at forklaringen muligvis kunne være, at lægen var kørt til indsattes private adresse i Horsens. Vagtlægen ankom kl og havde der en længere samtale med den indsatte, som derefter blev udtaget af observationscelle og indsat i egen celle. Direktoratet finder ikke, at det kan kritiseres, at der i den konkrete sag gik næsten fire timer fra tilkaldelse af lægevagt, indtil der rykkes, og samlet næsten fem timer fra bestilling af læge indtil undersøgelsen. Dette skyldes arresthusets oplysninger om, at det var arresthuset, som vurderede, at læge skulle tilkaldes for at forebygge eventuelle senere problemer, og at man således på tidspunktet for den første kontakt til lægevagten ikke skønnede, at der var behov for hastende lægetilsyn, hvilket man orienterede lægevagten om, samt at den indsatte, som hyppigt blev tilset af personalet, på intet tidspunkt herefter skønnedes at have behov for akut lægetilsyn. Jeg tager det oplyste, der vedrører et meget specielt tilfælde, til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet.

12 12 Jeg bad i rapporten endvidere arresthuset om at oplyse om det var overvejet at tage initiativer til styrkelse af samarbejdet med læger i lokalområdet vedrørende tilsyn med observationscelleanbragte. Arresthuset har hertil oplyst at arresthuset efter inspektionen har haft kontakt til de læger der var tilknyttet politiets spritlægeordning, men at disse ikke ønskede at stå til rådighed for arresthuset ved observationscelleanbringelser. Arresthuset har endvidere bemærket at samarbejdet med vagtlægeordningen normalt fungerer meget tilfredsstillende, og at lægen normalt kommer meget hurtigt når arresthuset sender bud. Direktoratet har henholdt sig til arresthusets bemærkninger. Direktoratet har dog bedt arresthuset om til stadighed at være opmærksom på problemet. Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. Ad pkt Ud af de otte rapporter var det i to tilfælde ikke noteret om der havde været anvendt magt. I de to tilfælde har der ikke været anvendt en særlig rapportblanket (DfK 110 A) som foreskrevet i cirkulærets 5. Jeg bad i rapporten arresthuset om at oplyse om der i disse to tilfælde havde været tale om magtanvendelse. Arresthuset har oplyst at der i de to tilfælde ikke har været anvendt magt. Direktoratet har henholdt sig til det af arresthuset oplyste. Direktoratet har dog fundet det beklageligt at korrekte blanketter vedrørende dette ikke har været anvendt, hvilket direktoratet har meddelt arresthuset.

13 13 Jeg er enig med direktoratet i at det er beklageligt at der ikke har været anvendt korrekte rapportblanketter. Idet jeg går ud fra at arresthuset fremover er opmærksom på dette, foretager jeg mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. I fire tilfælde fremgik det af rapportmaterialet at der havde været anvendt magt. Efter bestemmelsen i cirkulærets 2, stk. 4, træffes bestemmelse om anvendelse af magt efter reglerne i bestemmelsens stk. 1-3 af institutionens vagthavende leder/arrestforvareren. Hvis forholdene ikke tillader at man afventer lederens/arrestforvarerens afgørelse, træffes bestemmelsen af den tilstedeværende funktionær som er ansvarlig for det pågældende tjenesteområde. Den vagthavende leder/arrestforvareren skal normalt omgående underrettes om det passerede. Efter bestemmelsen i cirkulærets 3, stk. 3, træffes bestemmelse om anvendelse af magt efter reglerne i bestemmelsens stk. 1 og 2 af institutionens vagthavende leder/arrestforvareren eller den han bemyndiger dertil. Hvis forholdene ikke tillader at man afventer den pågældendes afgørelse, træffes bestemmelsen af den tilstedeværende funktionær som er ansvarlig for tjenesteområdet (der er i disse tilfælde ingen pligt til underretning af institutionens vagthavende leder/arrestforvareren). Jeg bad i rapporten arresthuset om at oplyse hvem der i de fire tilfælde traf bestemmelse om magtanvendelse. Arresthuset har hertil oplyst at afgørelserne i de fire tilfælde blev truffet af det vagthavende personale der var i situationen. Der var i alle fire tilfælde tale om fængselsfunktionærer. Direktoratet har ikke bemærkninger til det af arresthuset oplyste. Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet.

14 14 Ad pkt Beslutningen om ophør af anbringelse i observationscelle træffes efter cirkulærets 19, stk. 2, af anstaltslederen. Kompetencen kan dog delegeres til andre. I to tilfælde var beslutningen om ophør truffet af arrestforvareren og i to tilfælde af overvagtmesteren. I to tilfælde var beslutningen truffet af en fængselsfunktionær mens der i de sidste to tilfælde var anført et navn uden titel. Jeg bad i rapporten arresthuset om at oplyse om arresthuset havde foretaget intern delegation af kompetencen til beslutning om ophør af anbringelse i observationscelle. Arresthuset har hertil oplyst at det inden for normal arbejdstid er arrestforvareren eller overvagtmesteren der træffer beslutning om ophør af observationscelleanbringelse. Uden for normal arbejdstid er det aftalt at det er det vagthavende personale der har tilsyn med en observationscelleanbragt, der træffer beslutning om ophør af anbringelse ud fra deres observationer af den indsatte. Direktoratet har ikke bemærkninger til det af arresthuset oplyste. Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. Ad pkt Enrumsanbringelse Jeg modtog under inspektionen fire sager vedrørende enrumsanbringelse. Reglerne om enrumsanbringelse af indsatte (afsonere) findes i cirkulære af 14. september 1998 med senere ændringer om adgangen til at anbringe indsatte i enrum, jf. fuldbyrdelsesbekendtgørelsens 4, stk. 2. For varetægtsarrestanter findes reglerne i cirkulære af 13. september 1978 med senere ændringer om adgangen til at anbringe varetægtsarrestanter i enrum, jf. varetægtsbekendtgørelsens 3, stk. 3.

15 15 Bestemmelserne i 5-10 i cirkulæret vedrørende varetægtsarrestanter er indholdsmæssigt identiske med bestemmelserne i 6-11 i cirkulæret vedrørende afsonere. I det følgende er det cirkulæret vedrørende afsonere der er anvendt. Ad pkt Disciplinærsager skal behandles så hurtigt som muligt, jf. cirkulærets 7, stk. 2. Det var i alle fire sager med dato og klokkeslæt angivet hvornår forhøret var afholdt. I tre tilfælde var det angivet hvornår forholdet var begået. I alle disse tilfælde var forhøret afholdt dagen efter. I det sidste tilfælde var der tale om en undvigelse den 26. september Det fremgik af rapporten at vedkommende under undvigelsen opholdt sig hos sin søster indtil han blev anholdt af politiet. Forhøret blev foretaget den 29. september Jeg bad i rapporten arresthuset om at oplyse hvornår vedkommende blev bragt til arresthuset. Arresthuset har oplyst at den indsatte blev indsat i Arresthuset i Vejle lørdag den 26. september 1998 kl Forhøret over den indsatte blev foretaget den samme dag som arresthuset modtog rapporten vedrørende undvigelse fra Arresthuset i Kolding. Direktoratet finder ikke at disciplinærsagen er behandlet så hurtigt som muligt, jf. cirkulærets 7, stk. 2. Det er direktoratets opfattelse at Arresthuset i Vejle burde have anmodet Arresthuset i Kolding om rapporten af 26. september 1998 vedrørende undvigelsen på et tidligere tidspunkt og således ikke have ventet tre dage på rapporten. Jeg er enig med direktoratet i at disciplinærsagen ikke er behandlet så hurtigt som muligt, jf. cirkulærets 7, stk. 2. Dette er beklageligt. Jeg foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet.

16 16 Ad pkt Der har været et vidne til stede under alle forhørene, jf. cirkulærets 9, stk. 3. Den funktionær der har foretaget indberetningen, eller andre der har været involveret i sagen, må ifølge pkt. 8 i Direktoratet for Kriminalforsorgens vejledning af 5. december 1995 om behandling af sager om disciplinærstraf mv. ikke fungere som vidne i sagen. Er der ikke andre personalemedlemmer til stede, bør forhøret udsættes medmindre den indsatte ønsker forhøret gennemført, eller særlige omstændigheder taler imod en udsættelse. I to tilfælde, der begge drejede sig om undvigelser fra arresthuset, fremgik det ikke af rapporten hvem der havde foretaget indberetning. Jeg bad i rapporten arresthuset om at oplyse om vidnet i disse to tilfælde havde foretaget indberetning om de disciplinære forhold eller i øvrigt havde været involveret i forholdene. Arresthuset har hertil oplyst at vidnet til disciplinærforhørene ikke havde været involveret i undvigelserne. Jeg forstår dette således at vidnet i de to tilfælde ikke har foretaget indberetning af de disciplinære forhold. Direktoratet har henholdt sig til arresthusets oplysninger. Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. Ad pkt Der skal gøres notat om anbringelsens ophør, jf. 4, stk. 7. Overvejelser om ophør skal tages op en gang ugentligt, og der skal også gøres notat om disse overvejelser uanset hvilket resultat overvejelserne fører til.

17 17 I en sag var der den 10. juli 1998 gjort notat om at den indsatte er blevet gjort bekendt med at han fortsat skulle være enrumsanbragt. Der var ikke gjort notat om hvilke overvejelser der lå til grund for dette. Den 17. juli 1998 var der gjort notat om ophør af enrumsanbringelse idet der i de forløbne 14 dage ikke havde været noget at udsætte på hans ophold i arresthuset. Bestemmelsen i cirkulærets 4, stk. 7, må forstås således at det er ikke er tilstrækkelig at gøre notat om fortsat enrumsanbringelse eller ophør af samme. Der skal tillige gøres notat om de overvejelser der begrunder fortsat anbringelse/ophør. Dette tjener til at vurdere om enrumsanbringelse fortsat er nødvendig. På denne baggrund bad jeg i rapporten arresthuset om at udtale sig om hvilke overvejelser der i sagen vedrørende forhør den 30. juni 1998 gjorde at det den 10. juli 1998 blev bestemt at den indsatte fortsat skulle være enrumsanbragt, set i lyset af at den indsatte den 17. juli 1998 blev udtaget af enrumsanbringelsen med den begrundelse at der ikke i de forløbne 14 dage havde været noget at udsætte på hans ophold i arresthuset. Arresthuset har hertil oplyst at enrumsanbringelsen blev ophævet efter flere samtaler med den indsatte som overvagtmesteren og arrestforvareren havde haft med vedkommende i løbet af de to uger enrumsanbringelsen varede. Begrundelsen for ophævelsen af enrumsanbringelsen var at den indsatte oplyste at han nu var indstillet på at gøre regnskabet op og få afsoningen overstået, samt at han ville søge om afsoning i Statsfængslet i Horsens. Arresthuset har beklaget at der ikke er gjort notat om de samtaler som overvagtmesteren og arrestforvareren har haft med den indsatte. Direktoratet har vedrørende dette skrevet følgende: Direktoratet skal oplyse, at denne begrundelse ikke stemmer overens med begrundelsen anført i arresthusets påtegning af 17. juli 1998, hvor det anføres, at enrumsanbringelsen ophæves, idet der i de

18 18 forløbne 14 dage ikke havde været noget at udsætte på hans opførsel i arresthuset. Direktoratet finder det beklageligt, at der i påtegningen af 17. juli 1998 tilsyneladende er henvist til en forkert begrundelse for ophævelsen af enrumsanbringelsen. Direktoratet har dags dato meddelt arresthuset dette. Endvidere har arresthuset beklaget, at der ikke er gjort notat om de samtaler, som overvagtmesteren og arrestforvareren har haft med den indsatte i de to uger enrumsanbringelsen varede. Direktoratet finder det beklageligt, at arresthuset ikke den 10. juli 1998 gjorde notat om de overvejelser, der begrundede fortsat enrumsanbringelse. Der henvises herved til 6, stk. 3, i Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgens cirkulære af 13. september 1998 om adgangen til at anbringe varetægtsarrestanter i enrum. Direktoratet har dags dato meddelt arresthuset dette. Jeg er enig med direktoratet i at det er beklageligt at der i påtegningen af 17. juli 1998 tilsyneladende er henvist til en forkert begrundelse for ophævelsen af enrumsanbringelsen. Endvidere er jeg enig i at det er beklageligt at arresthuset ikke den 10. juli 1998 gjorde notat om de overvejelser der begrundede fortsat enrumsanbringelse. Idet jeg går ud fra at arresthuset fremover er opmærksom på disse forhold, foretager jeg mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. Ad pkt. 9. Opfølgning Jeg betragter hermed inspektionssagen som afsluttet. Ad pkt. 10. Underretning Denne opfølgningsrapport er sendt til Arresthuset i Vejle, Politimesteren i Vejle, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Folketingets Retsudvalg og de indsatte i arresthuset.

19 19 Inspektionschef Lennart Frandsen

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt Almindelige celler

Ad punkt Almindelige celler FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. april 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 26. februar 2003 af Arresthuset i Aalborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Cellerne

Ad pkt. 2.2. Cellerne 1 Den 13. september 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Holstebro den 15. januar 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 9. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 1. marts 1999 af Pensionen Skejby. I rapporten bad jeg pensionen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. marts 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg modtog endvidere en udtalelse af 12. januar 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om gårdtursarealet. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg modtog endvidere en udtalelse af 12. januar 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om gårdtursarealet. Jeg skal herefter meddele følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 28. april 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Køge den 7. december 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om udtalelser og om underretning mv.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede endeligt

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. april 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. marts 2002 af detentionen i Tønder. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 3. september 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten bad jeg fængslet og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 22. juli 2011 Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2726-628/CBR 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 2.1. Bygningen mv.... 2 Ad 2.2. Celler... 3 Ad 2.3.1. Toilet og bad...

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 499 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00123-1/LBI 2/11 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Inspektion af statsfængslet i Ringe

Inspektion af statsfængslet i Ringe Inspektion af statsfængslet i Ringe Efter en inspektion af statsfængslet i Ringe henstillede jeg til justitsministeriet (direktoratet for kriminalforsorgen) og statsfængslet i Ringe, at der gennemførtes

Læs mere

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv.

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. september 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion i februar 2005 af Anstalten ved Herstedvester. I rapporten anmodede jeg anstalten og Direktoratet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 429 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00073-2/PH 2/7 Den 9. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4

Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Bygningsmæssige forhold mv....5 2.1. Bygning og gangarealer...5 2.2. Cellerne...6 2.3. Øvrige rum mv...7 2.3.1. Toilet og badeforhold...7 2.3.2. Køkkenfaciliteter...8

Læs mere

Den 3. maj 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 3. maj 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. november 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. november 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 13. oktober 2005 af Arrestafdelingen i Statsfængslet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14 3. Opfølgning...15 4. Underretning...16 2 Den 8. februar 2000 foretog jeg og

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. september 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 23. marts 2004 af detentionen på politistationen i Grenå. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om

Læs mere

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer Folketingets Ombudsmand 1 Den 6. december 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af Arresthuset i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg arresthuset og Direktoratet for

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 17. august 1999 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 17. august 1999 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq. Folketingets Ombudsmand 1 Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 17. august 1999 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra lederen

Læs mere

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer Folketingets Ombudsmand 1 Den 18. maj 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt.

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt. 1/5 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. Den 24. februar 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport hvori jeg anmodede om oplysninger

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne:

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne: 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning mv. om nærmere angivne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...15 3. Opfølgning...17 4. Underretning...17 2 Den 21. februar 2000 foretog

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Dok.nr. 15/00324-8/ ME

Dok.nr. 15/00324-8/ ME Temarapport 2015 om sikringscelleanbringelser Dok.nr. 15/00324-8/ ME 2/14 Hvad har temaet ført til? Anbringelse i sikringscelle var et tema for de tilsynsbesøg i kriminalforsorgens institutioner, som ombudsmanden

Læs mere

Direktoratet har oplyst at der i 1999 er installeret brandalarmeringsanlæg i arresthuset.

Direktoratet har oplyst at der i 1999 er installeret brandalarmeringsanlæg i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 27. januar 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 3) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede (fortsat)

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. december 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. juli 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at jeg

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet.

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet. 1/6 Den 19. marts 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 19. september 2006 af detentionen på politistationen i Skive. I rapporten bad jeg Midt- og Vestjyllands Politi og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. marts 2003 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af detentionen i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. februar 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 13. oktober 2005 af detentionen i Nyborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere

Læs mere

I den anledning har jeg den 25. juni 2007 modtaget en udtalelse med bilag fra direktoratet, herunder en udtalelse af 14. maj 2007 fra fængslet.

I den anledning har jeg den 25. juni 2007 modtaget en udtalelse med bilag fra direktoratet, herunder en udtalelse af 14. maj 2007 fra fængslet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 28. februar 2006 af Statsfængslet i Ringe. I rapporten bad jeg fængslet og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. december 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling.

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 19. august 2002 af Pensionen på Fanø. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Beskæftigelse af indsat under enrumsanbringelse

Beskæftigelse af indsat under enrumsanbringelse Beskæftigelse af indsat under enrumsanbringelse Udtalt, at en indsat i et statsfængsel under en enrumsanbringelse burde have været tilbudt cellearbejde, idet der ikke var noget i hans personlige forhold,

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. oktober 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af detentionen i Holbæk. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 2. februar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af detentionen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 Den 21. september 2009 Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0247-618/PK3 1/7 Den 1. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne.

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne. Den 21. november 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. juni 2001 af detentionen i Haderslev. I rapporten anmodede jeg om udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg

Læs mere