Ad pkt Besøgsrum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum"

Transkript

1 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold. Jeg bad om at disse underretninger blev sendt gennem Direktoratet for Kriminalforsorgen for at direktoratet kunne få lejlighed til at kommentere det som arresthuset anførte. Jeg modtog med brev af 26. maj 2000 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen udtalelser fra Arresthuset i Vejle af 25. og 29. november 1999 og 15. februar 2000 med bilag samt direktoratets bemærkninger. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad pkt Besøgsrum Arresthuset har fire besøgsrum. Jeg udtalte i rapporten at helhedsindtrykket af rummene var at de ikke virkede hyggelige/venlige. Rummene var således efter min opfattelse ikke indrettet på en sådan måde at der "skabes en naturlig og venlig besøgsatmosfære", som der så vidt muligt skal, jf. 14 og 15, stk. 1, i direktoratets cirkulærer af 18. og 19. december 1980 om henholdsvis indsattes og varetægtsarrestanters adgang til brevveksling og besøg mv. Jeg bad arresthuset om at overveje at skabe en mere hyggelig besøgsatmosfære i besøgsrummene. Jeg bad om underretning om resultatet af arresthusets overvejelser. Arresthuset har hertil oplyst at arresthuset har været betænkelig ved at udsmykke besøgsværelserne yderligere idet de bruges som nødceller til anholdte og varetægtsarrestanter i kortere tidsrum. Herudover har der ofte været hærværk på inventaret i besøgslokalerne. Endelig har der været betænke-

2 2 lighed ved at købe indrammede billeder idet smadret glas kan bruges til selvbeskadigelse eller trusler mod personalet. Arresthuset vil nu male besøgsrummene i en varmere farve og forsøgsvis hænge billeder op. Direktoratet har henholdt sig hertil. Det er naturligvis beklageligt at det forhold at besøgslokalerne anvendes til andet end besøg, betyder at lokalerne ikke (fuldt ud) kan indrettes i overensstemmelse med de regler der gælder for besøgslokaler. Idet jeg går ud fra at maleistandsættelsen nu er gennemført, og at der er ophængt billeder, foretager jeg mig ikke videre vedrørende indretningen mv. af besøgslokalerne. En talsmand for de indsatte efterlyste under inspektionen legetøj til besøgende børn. Ledelsen gav tilsagn om at overveje anskaffelse af legetøj. Jeg bad i rapporten arresthuset om underretning om resultatet af disse overvejelser. Arresthuset har oplyst at arresthuset har indkøbt et stykke trælegetøj der kan samles til forskellige lastbiler. Der har fra de besøgendes side været positive reaktioner på legetøjet, der efter arresthusets vurdering opfylder arresthusets behov. Direktoratet har henholdt sig hertil. I betragtning af at arresthuset rummer 32 celler, og at der er fire besøgslokaler, forekommer ét stykke legetøj umiddelbart utilstrækkeligt. Idet jeg går ud fra at arresthuset er opmærksom på om der måtte være behov for anskaffelse af yderligere legetøj, foretager mig ikke videre.

3 3 Ad pkt Vaskefaciliteter Talsmændene på afdeling B og D efterlyste under inspektionen såvel en vaskemaskine som en tørretumbler til brug for de indsatte. Ledelsen noterede ønsket og gav tilsagn om at overveje spørgsmålet nærmere. Jeg bad i rapporten arresthuset om underretning om resultatet af disse overvejelser. Arresthuset har oplyst at det er besluttet at indrette vaskerum i arresthusets tidligere køkken. Det overvejes at købe to vaskemaskiner og to tørretumblere. Indkøb af vaskemaskiner og tørretumblere vil blive iværksat når økonomien tillader det. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. Ad pkt Andet I lægerummet var der et uaflåst arkivskab med de indsattes lægejournaler. Ledelsen oplyste under inspektionen at lægerummet var aflåst, og at hele personalet havde nøgle til rummet. Jeg bad i rapporten Direktoratet for Kriminalforsorgen om en udtalelse vedrørende opbevaring af lægejournalerne i et uaflåst arkivskab i et lokale som hele personalet har adgang til. Direktoratet for Kriminalforsorgen har hertil anført følgende:... Arresthuset har oplyst, at de indsattes lægejournaler efter aftale med arresthuslægen opbevares på det aflåste lægeværelse i et arkivskab, hvortil personalet har adgang. Formålet hermed er at gøre det muligt for personalet at hente en journal frem, såfremt der måtte blive behov for det blandt andet i forbindelse med et vagtlægebesøg.

4 4 Sundhedsstyrelsen har i vejledning nr. 235 af 19. december 1996 om lægers pligt til at føre ordnede optegnelser med tilhørende vejledning fastsat, at lægejournaler skal opbevares forsvarligt, og det skal sikres, at uvedkommende ikke har adgang til optegnelserne. Cirkulæret med den tilhørende vejledning retter sig til landets læger. Lægen er ansvarlig for, at journalerne opbevares i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinier. Lægen kan, jf. 6, stk. 1, i lov om læger, benytte medhjælp. Lægen er ansvarlig for udvælgelsen, instruktion og tilsyn mv. samt for de handlinger, han bemyndiger medhjælpen til at foretage, forudsat at medhjælpen holder sig inden for bemyndigelsen. I institutioner, hvor der hverken er læge eller sygeplejerske daglig, er det nødvendigt for lægen at have mulighed for at benytte medhjælp. På grund af personalets skiftende vagter vil alle medlemmer af det uniformerede korps kunne komme i en situation, hvor der er behov for at skaffe hjælp til en syg indsat. Derfor er det nødvendigt, at det vagthavende personale i konkrete situationer efter nærmere generel aftale med lægen har mulighed for at hente journalerne frem. Direktoratet har i anledning af sagen kontaktet arrestforvareren, som har oplyst, at arkivskabet fremtidig holdes aflåst. Nøglen opbevares således, at den alene er tilgængelig for det personale, der fungerer som lægens medhjælp. Direktoratet har samtidig anmodet arrestforvareren om at foranledige, at den aftale, der foreligger mellem arresthuslægen og arresthuset med hensyn til journaladgangen, nedfældes i skriftlige retningslinier fra arresthuslægen. Direktoratet har herefter ikke yderligere bemærkninger til spørgsmålet om opbevaring af lægejournaler. Det er beklageligt at arkivskabet med journaler ikke tidligere har været aflåst. Jeg tager det oplyste til efterretning, herunder at arkivskabet nu holdes aflåst. Jeg foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. Ad pkt Arbejde Arresthuset oplyste under inspektionen vedrørende cellearbejde at det kun er tilladt at arbejde én person på hver celle.

5 5 Jeg bad i rapporten arresthuset om at oplyse om grundlaget for at flere ikke kan arbejde sammen i cellerne. Jeg oplyste i øvrigt at jeg ville afvente resultatet af direktoratets undersøgelser og drøftelser med arresthusene vedrørende dette spørgsmål. Arresthuset har hertil oplyst at det er arresthusets opfattelse at indsatte som har cellearbejde, ikke ønsker at passe en normal arbejdsdag, men ønsker at påbegynde arbejdet op ad dagen. Det er i øvrigt arresthusets opfattelse at muligheden for at arbejde fra kl til kl i arresthusets fællesværksteder dækker behovet for arbejdsfællesskab. Endelig er det arresthusets opfattelse at der kan være hygiejniske problemer med at arbejde sammen i cellerne da gulvarealet i disse kun er nogle få kvadratmeter. Direktoratet har henholdt sig hertil. Direktoratet har tidligere i brev af 7. oktober 1999 til Folketingets Ombudsmand blandt andet orienteret om at spørgsmålet om arbejdsfællesskab på cellerne ville være på dagsordenen på et møde der blev afholdt med arrestforvarerne den 10. maj I brev af 7. juni 2000 til ombudsmanden har direktoratet vedrørende spørgsmålet oplyst følgende: spørgsmålet om fællesskab blev drøftet på et møde den 10. maj 2000 mellem arrestforvarerne og direktoratets direktion. I disse drøftelser indgik bl.a. direktoratets bemærkninger fra mødet den 17. maj 1999 med ombudsmanden, arresthusenes bygningsmæssige forhold og hensynet til orden og sikkerhed. På baggrund af drøftelserne på mødet stod det klart, at det under henvisning til spørgsmålets omfang og kompleksitet vil være nødvendigt at lade en lille, hurtigtarbejdende arbejdsgruppe se nærmere på fællesskab i arresthusene, herunder cellefællesskab, fællesskab på gangareal og etageadskillelse, arbejdsfællesskab og fællesskab under gårdtur. På mødet blev der desuden gjort opmærksom på en tidligere anmodning fra direktoratet om, at arresthusene skal sørge for, at rammerne for fællesskab i det enkelte arresthus bør fremgå af husordenen. Det er nu i overensstemmelse med ovenstående besluttet at nedsætte en sådan hurtigtarbejdende arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra arresthusene, de relevante kontorer i direktoratet samt fra Dansk Fængselsforbund. Under henvisning til den kommende sommerferieperiode kan arbejdsgruppens arbejde først forventes afsluttet i medio oktober eller primo november 2000.

6 6 Direktoratet vil herefter vende tilbage til spørgsmålet over for ombudsmanden.... Jeg har over for direktoratet taget det oplyste til efterretning og meddelt at jeg afventer direktoratets orientering af mig når arbejdet i arbejdsgruppen er afsluttet. Jeg foretager mig herefter ikke mere vedrørende dette spørgsmål i sagen vedrørende min inspektion af Arresthuset i Vejle. Ad pkt Mad udefra En talsmand spurgte under inspektionen om muligheden for at få bragt mad udefra. Ledelsen ville tage spørgsmålet op i samarbejdsudvalget. Jeg bad i rapporten arresthuset om at orientere mig om resultatet af drøftelserne med samarbejdsudvalget. Arresthuset har hertil oplyst at det er besluttet at de indsatte kan købe pizza en gang om ugen mindstekøb pr. gang er to pizzaer. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. Ad pkt Jeg modtog under inspektionen otte rapporter vedrørende anbringelse i observationscelle. Reglerne om anvendelse af observationscelle findes i Direktoratet for Kriminalforsorgens cirkulære af 27. maj 1994 om anvendelse af observationscelle, sikringscelle, fiksering mv. i Kriminalforsorgens anstalter og arresthuse. Der er i tilknytning til cirkulæret en følgeskrivelse af 27. maj 1994 fra

7 7 Direktoratet for Kriminalforsorgen. Endvidere er der udarbejdet en vejledning af 27. maj 1994 om brug af rapporter og observationsark i forbindelse med anbringelse i observationscelle og sikringscelle. Bestemmelse om anvendelse af observationscelle træffes af anstaltslederen/arrestforvareren eller den han bemyndiger hertil, jf. cirkulærets 2. I seks ud af otte rapporter fremgik navnet på den der har truffet afgørelsen om observationsanbringelse. I et tilfælde var der tale om en overvagtmester og i tre tilfælde en fængselsfunktionær. I de to sidste tilfælde var der ikke angivet nogen titel. Jeg bad i rapporten arresthuset om at oplyse om de pågældende havde været bemyndigede til at træffe afgørelse om observationsanbringelse. Arresthuset har hertil oplyst at det vagthavende personale har bemyndigelse til at træffe beslutning om anbringelse i observationscelle. Snarest efter anbringelsen skal der ske underretning til arrestforvareren eller overvagtmesteren. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg tager det oplyste til efterretning. Det er beklageligt at det i to tilfælde ikke fremgik af rapporten hvem der havde truffet beslutning om observationscelleanbringelse. Idet jeg går ud fra at arresthuset fremover er opmærksom på dette forhold, foretager jeg mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. Ad pkt Ifølge cirkulærets 3 kan visitation og omklædning foretages såfremt det skønnes påkrævet.

8 8 Af en enkelt rapport fremgik det at der var sket en visitation af den indsatte. Det fremgik ikke om arresthusets personale fandt noget ved visitationen. Den indsatte har inden visitationens gennemførelse ret til at få oplyst grunden til visitation medmindre særlige omstændigheder taler derimod, jf. 1, stk. 6, i Direktoratet for Kriminalforsorgens cirkulære af 15. december 1980 om visitation af de indsatte og deres opholdsrum. Ifølge samme cirkulæres 6, stk. 3, bestemmer institutionens leder om der skal ske skriftlig indberetning om gennemførelse af visitation. Jeg bad i rapporten arresthuset om at oplyse om den indsatte inden visitationen blev oplyst om grunden til visitation. Jeg bad endvidere arresthuset om at oplyse om der fandtes interne retningslinier for visitation og indberetning heraf. I bekræftende fald bad jeg om at få disse tilsendt. Arresthuset har hertil oplyst at det ikke med sikkerhed kan oplyses om den indsatte var blevet orienteret om hvorfor han blev visiteret, da der ikke er noget notat herom. Direktoratet har fundet det beklageligt at notatpligten ikke er overholdt i dette tilfælde. Direktoratet har meddelt arresthuset dette. Jeg er enig med direktoratet i at det er beklageligt at der ikke er gjort notat herom. Idet jeg går ud fra at arresthuset fremover er opmærksom på dette forhold, foretager jeg mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. Arresthuset har vedrørende interne retningslinier for visitation oplyst at det ved indsættelse i observationscelle er normal procedure at indsattes beklædningsdele visiteres, samt at kroppen visuelt visiteres.

9 9 Arresthuset har medsendt to skemaer der bruges ved visitation. På det ene skema noterer overvagtmesteren hvilke celler/indsatte der skal visiteres den pågældende formiddag. Skemaet afleveres efter endt visitation og notering heraf til overvagtmesteren. Det andet skema bliver udfyldt af fængselsfunktionæren og lagt på cellen efter visitationen. Det fremgår heraf at cellen er visiteret, og der er mulighed for at notere hvilke effekter der er fjernet, og begrundelsen herfor. Endvidere er der en rubrik til udfyldelse om andre uregelmæssigheder. Direktoratet har ingen bemærkninger hertil. Endelig har arresthuset medsendt arresthusets instruks af maj 1999 vedrørende anbringelse i observationscelle. Det fremgår heraf at anbringelse i observationscelle kun må finde sted såfremt betingelserne i det ovennævnte cirkulære er opfyldt. Visitation skal foretages, og omklædning kan foretages såfremt det skønnes påkrævet. Læge skal tilkaldes hvis der er mistanke om sygdom, eller hvis den indsatte selv begærer lægehjælp. Der skal straks udfærdiges rapport på særlig en rapportblanket, og arrestforvareren skal straks underrettes. Såfremt arrestforvareren ikke træffes, skal der ske underretning af overvagtmesteren. Indsatte skal tilses med jævne mellemrum, og der skal foretages notat vedrørende dette på et observationsskema. Notatet skal indeholde oplysning om tidspunkt for observationen og oplysning om den pågældendes tilstand, herunder eventuelle bemærkninger om behov for opretholdelse af anbringelsen. Såfremt det skønnes at anbringelse i observationscelle er u- tilstrækkelig, skal man forsøge indsatte overflyttet til sikringscelle (Statsfængslet i Horsens). Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. Ad pkt Ifølge cirkulæret om anvendelse af observationscelle mv. skal læge tilkaldes hvis der er konkret mistanke om sygdom, eller hvis den indsatte selv begærer lægehjælp. Der skal gøres notat på observationsskema første gang lægen er søgt tilkaldt, samt hvis kontakt ikke opnås straks ved alle efterfølgende forsøg, jf. følgeskrivelsens pkt. 6, c.

10 10 Ud af de otte rapporter var det i fire tilfælde skønnet at lægetilkald havde været nødvendig mens det i de resterende tilfælde var noteret at dette ikke havde været tilfældet. I de fire tilfælde hvor lægehjælp havde været skønnet nødvendig, var der i et tilfælde ud for notatet noteret navnet på en overvagtmester med underskrift. I et tilfælde var der noteret navnet på en læge (uden underskrift), og i de to sidste tilfælde var der noteret et navn uden titel og underskrift. Jeg bad i rapporten arresthuset om at oplyse om der var udarbejdet interne instrukser for notering af navn ud for lægetilkald. I bekræftende fald bad jeg om at få tilsendt disse. Arresthuset har hertil oplyst at der ikke er udarbejdet interne instrukser for notering af navn ud for lægetilkald. Det noteres på arresthusets døgnrapport når en læge ankommer og forlader arresthuset, samt navnet på lægen. Direktoratet finder at det bør fremgå af observationsskemaet hvem der har tilkaldt en læge. Direktoratet har meddelt arresthuset dette. Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager ikke mere vedrørende spørgsmålet. I et tilfælde var der på observationsarket noteret at der kl var bestilt lægevagt. Næste notering vedrørende lægetilkald var kl , hvor der på ny blev ringet til lægevagten, der ville se at komme. Det sidste notat vedrørende dette var kl , hvor det var noteret at den indsatte nu var tilset af lægevagt. Jeg bad i rapporten Direktoratet for Kriminalforsorgen om at udtale sig om det tidsmæssige aspekt i at der gik næsten fire timer fra tilkald af lægevagt indtil der blev rykket, og samlet næsten fem timer fra bestilling af læge indtil undersøgelse.

11 11 Direktoratet har vedrørende dette blandt andet skrevet følgende: Arresthuset har om den konkrete sag blandt andet oplyst, at da indsatte efter endt behandling på skadestuen returnerede til arresthuset, havde en fængselsfunktionær en længere samtale med indsatte og skønnede derefter, at indsatte havde behov for særlig observation, hvorefter indsatte blev hensat i observationscelle. Fængselsfunktionæren skønnede, at der eventuelt senere i løbet af aftenen eller natten kunne blive behov for lægehjælp i form af beroligende medicin, og for at forebygge eventuelle senere problemer ringede han til lægevagten, der oplyste, at der var nogen ventetid. Samtidig oplyste fængselsfunktionæren, at der efter hans opfattelse ikke var behov for akut eller hastende lægehjælp. I tidsrummet fra kl til kl blev den indsatte hyppigt tilset af personalet, der har et stort kendskab til indsatte efter mange indsættelser i arresthuset, og det var deres opfattelse, at indsatte fortsat var stille og rolig, og at der stadigvæk ikke var behov for akut eller hastende lægetilsyn. Ved opkald til lægevagten kl var det for at få lægetilsyn inden afmønstringen for eventuel dosering af beroligende medicin, samt for at få lægens vurdering af indsatte. Fængselsfunktionæren har oplyst, at lægevagten var noget uforstående over for, at lægetilsyn ikke havde fundet sted, men mente at forklaringen muligvis kunne være, at lægen var kørt til indsattes private adresse i Horsens. Vagtlægen ankom kl og havde der en længere samtale med den indsatte, som derefter blev udtaget af observationscelle og indsat i egen celle. Direktoratet finder ikke, at det kan kritiseres, at der i den konkrete sag gik næsten fire timer fra tilkaldelse af lægevagt, indtil der rykkes, og samlet næsten fem timer fra bestilling af læge indtil undersøgelsen. Dette skyldes arresthusets oplysninger om, at det var arresthuset, som vurderede, at læge skulle tilkaldes for at forebygge eventuelle senere problemer, og at man således på tidspunktet for den første kontakt til lægevagten ikke skønnede, at der var behov for hastende lægetilsyn, hvilket man orienterede lægevagten om, samt at den indsatte, som hyppigt blev tilset af personalet, på intet tidspunkt herefter skønnedes at have behov for akut lægetilsyn. Jeg tager det oplyste, der vedrører et meget specielt tilfælde, til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet.

12 12 Jeg bad i rapporten endvidere arresthuset om at oplyse om det var overvejet at tage initiativer til styrkelse af samarbejdet med læger i lokalområdet vedrørende tilsyn med observationscelleanbragte. Arresthuset har hertil oplyst at arresthuset efter inspektionen har haft kontakt til de læger der var tilknyttet politiets spritlægeordning, men at disse ikke ønskede at stå til rådighed for arresthuset ved observationscelleanbringelser. Arresthuset har endvidere bemærket at samarbejdet med vagtlægeordningen normalt fungerer meget tilfredsstillende, og at lægen normalt kommer meget hurtigt når arresthuset sender bud. Direktoratet har henholdt sig til arresthusets bemærkninger. Direktoratet har dog bedt arresthuset om til stadighed at være opmærksom på problemet. Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. Ad pkt Ud af de otte rapporter var det i to tilfælde ikke noteret om der havde været anvendt magt. I de to tilfælde har der ikke været anvendt en særlig rapportblanket (DfK 110 A) som foreskrevet i cirkulærets 5. Jeg bad i rapporten arresthuset om at oplyse om der i disse to tilfælde havde været tale om magtanvendelse. Arresthuset har oplyst at der i de to tilfælde ikke har været anvendt magt. Direktoratet har henholdt sig til det af arresthuset oplyste. Direktoratet har dog fundet det beklageligt at korrekte blanketter vedrørende dette ikke har været anvendt, hvilket direktoratet har meddelt arresthuset.

13 13 Jeg er enig med direktoratet i at det er beklageligt at der ikke har været anvendt korrekte rapportblanketter. Idet jeg går ud fra at arresthuset fremover er opmærksom på dette, foretager jeg mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. I fire tilfælde fremgik det af rapportmaterialet at der havde været anvendt magt. Efter bestemmelsen i cirkulærets 2, stk. 4, træffes bestemmelse om anvendelse af magt efter reglerne i bestemmelsens stk. 1-3 af institutionens vagthavende leder/arrestforvareren. Hvis forholdene ikke tillader at man afventer lederens/arrestforvarerens afgørelse, træffes bestemmelsen af den tilstedeværende funktionær som er ansvarlig for det pågældende tjenesteområde. Den vagthavende leder/arrestforvareren skal normalt omgående underrettes om det passerede. Efter bestemmelsen i cirkulærets 3, stk. 3, træffes bestemmelse om anvendelse af magt efter reglerne i bestemmelsens stk. 1 og 2 af institutionens vagthavende leder/arrestforvareren eller den han bemyndiger dertil. Hvis forholdene ikke tillader at man afventer den pågældendes afgørelse, træffes bestemmelsen af den tilstedeværende funktionær som er ansvarlig for tjenesteområdet (der er i disse tilfælde ingen pligt til underretning af institutionens vagthavende leder/arrestforvareren). Jeg bad i rapporten arresthuset om at oplyse hvem der i de fire tilfælde traf bestemmelse om magtanvendelse. Arresthuset har hertil oplyst at afgørelserne i de fire tilfælde blev truffet af det vagthavende personale der var i situationen. Der var i alle fire tilfælde tale om fængselsfunktionærer. Direktoratet har ikke bemærkninger til det af arresthuset oplyste. Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet.

14 14 Ad pkt Beslutningen om ophør af anbringelse i observationscelle træffes efter cirkulærets 19, stk. 2, af anstaltslederen. Kompetencen kan dog delegeres til andre. I to tilfælde var beslutningen om ophør truffet af arrestforvareren og i to tilfælde af overvagtmesteren. I to tilfælde var beslutningen truffet af en fængselsfunktionær mens der i de sidste to tilfælde var anført et navn uden titel. Jeg bad i rapporten arresthuset om at oplyse om arresthuset havde foretaget intern delegation af kompetencen til beslutning om ophør af anbringelse i observationscelle. Arresthuset har hertil oplyst at det inden for normal arbejdstid er arrestforvareren eller overvagtmesteren der træffer beslutning om ophør af observationscelleanbringelse. Uden for normal arbejdstid er det aftalt at det er det vagthavende personale der har tilsyn med en observationscelleanbragt, der træffer beslutning om ophør af anbringelse ud fra deres observationer af den indsatte. Direktoratet har ikke bemærkninger til det af arresthuset oplyste. Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. Ad pkt Enrumsanbringelse Jeg modtog under inspektionen fire sager vedrørende enrumsanbringelse. Reglerne om enrumsanbringelse af indsatte (afsonere) findes i cirkulære af 14. september 1998 med senere ændringer om adgangen til at anbringe indsatte i enrum, jf. fuldbyrdelsesbekendtgørelsens 4, stk. 2. For varetægtsarrestanter findes reglerne i cirkulære af 13. september 1978 med senere ændringer om adgangen til at anbringe varetægtsarrestanter i enrum, jf. varetægtsbekendtgørelsens 3, stk. 3.

15 15 Bestemmelserne i 5-10 i cirkulæret vedrørende varetægtsarrestanter er indholdsmæssigt identiske med bestemmelserne i 6-11 i cirkulæret vedrørende afsonere. I det følgende er det cirkulæret vedrørende afsonere der er anvendt. Ad pkt Disciplinærsager skal behandles så hurtigt som muligt, jf. cirkulærets 7, stk. 2. Det var i alle fire sager med dato og klokkeslæt angivet hvornår forhøret var afholdt. I tre tilfælde var det angivet hvornår forholdet var begået. I alle disse tilfælde var forhøret afholdt dagen efter. I det sidste tilfælde var der tale om en undvigelse den 26. september Det fremgik af rapporten at vedkommende under undvigelsen opholdt sig hos sin søster indtil han blev anholdt af politiet. Forhøret blev foretaget den 29. september Jeg bad i rapporten arresthuset om at oplyse hvornår vedkommende blev bragt til arresthuset. Arresthuset har oplyst at den indsatte blev indsat i Arresthuset i Vejle lørdag den 26. september 1998 kl Forhøret over den indsatte blev foretaget den samme dag som arresthuset modtog rapporten vedrørende undvigelse fra Arresthuset i Kolding. Direktoratet finder ikke at disciplinærsagen er behandlet så hurtigt som muligt, jf. cirkulærets 7, stk. 2. Det er direktoratets opfattelse at Arresthuset i Vejle burde have anmodet Arresthuset i Kolding om rapporten af 26. september 1998 vedrørende undvigelsen på et tidligere tidspunkt og således ikke have ventet tre dage på rapporten. Jeg er enig med direktoratet i at disciplinærsagen ikke er behandlet så hurtigt som muligt, jf. cirkulærets 7, stk. 2. Dette er beklageligt. Jeg foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet.

16 16 Ad pkt Der har været et vidne til stede under alle forhørene, jf. cirkulærets 9, stk. 3. Den funktionær der har foretaget indberetningen, eller andre der har været involveret i sagen, må ifølge pkt. 8 i Direktoratet for Kriminalforsorgens vejledning af 5. december 1995 om behandling af sager om disciplinærstraf mv. ikke fungere som vidne i sagen. Er der ikke andre personalemedlemmer til stede, bør forhøret udsættes medmindre den indsatte ønsker forhøret gennemført, eller særlige omstændigheder taler imod en udsættelse. I to tilfælde, der begge drejede sig om undvigelser fra arresthuset, fremgik det ikke af rapporten hvem der havde foretaget indberetning. Jeg bad i rapporten arresthuset om at oplyse om vidnet i disse to tilfælde havde foretaget indberetning om de disciplinære forhold eller i øvrigt havde været involveret i forholdene. Arresthuset har hertil oplyst at vidnet til disciplinærforhørene ikke havde været involveret i undvigelserne. Jeg forstår dette således at vidnet i de to tilfælde ikke har foretaget indberetning af de disciplinære forhold. Direktoratet har henholdt sig til arresthusets oplysninger. Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. Ad pkt Der skal gøres notat om anbringelsens ophør, jf. 4, stk. 7. Overvejelser om ophør skal tages op en gang ugentligt, og der skal også gøres notat om disse overvejelser uanset hvilket resultat overvejelserne fører til.

17 17 I en sag var der den 10. juli 1998 gjort notat om at den indsatte er blevet gjort bekendt med at han fortsat skulle være enrumsanbragt. Der var ikke gjort notat om hvilke overvejelser der lå til grund for dette. Den 17. juli 1998 var der gjort notat om ophør af enrumsanbringelse idet der i de forløbne 14 dage ikke havde været noget at udsætte på hans ophold i arresthuset. Bestemmelsen i cirkulærets 4, stk. 7, må forstås således at det er ikke er tilstrækkelig at gøre notat om fortsat enrumsanbringelse eller ophør af samme. Der skal tillige gøres notat om de overvejelser der begrunder fortsat anbringelse/ophør. Dette tjener til at vurdere om enrumsanbringelse fortsat er nødvendig. På denne baggrund bad jeg i rapporten arresthuset om at udtale sig om hvilke overvejelser der i sagen vedrørende forhør den 30. juni 1998 gjorde at det den 10. juli 1998 blev bestemt at den indsatte fortsat skulle være enrumsanbragt, set i lyset af at den indsatte den 17. juli 1998 blev udtaget af enrumsanbringelsen med den begrundelse at der ikke i de forløbne 14 dage havde været noget at udsætte på hans ophold i arresthuset. Arresthuset har hertil oplyst at enrumsanbringelsen blev ophævet efter flere samtaler med den indsatte som overvagtmesteren og arrestforvareren havde haft med vedkommende i løbet af de to uger enrumsanbringelsen varede. Begrundelsen for ophævelsen af enrumsanbringelsen var at den indsatte oplyste at han nu var indstillet på at gøre regnskabet op og få afsoningen overstået, samt at han ville søge om afsoning i Statsfængslet i Horsens. Arresthuset har beklaget at der ikke er gjort notat om de samtaler som overvagtmesteren og arrestforvareren har haft med den indsatte. Direktoratet har vedrørende dette skrevet følgende: Direktoratet skal oplyse, at denne begrundelse ikke stemmer overens med begrundelsen anført i arresthusets påtegning af 17. juli 1998, hvor det anføres, at enrumsanbringelsen ophæves, idet der i de

18 18 forløbne 14 dage ikke havde været noget at udsætte på hans opførsel i arresthuset. Direktoratet finder det beklageligt, at der i påtegningen af 17. juli 1998 tilsyneladende er henvist til en forkert begrundelse for ophævelsen af enrumsanbringelsen. Direktoratet har dags dato meddelt arresthuset dette. Endvidere har arresthuset beklaget, at der ikke er gjort notat om de samtaler, som overvagtmesteren og arrestforvareren har haft med den indsatte i de to uger enrumsanbringelsen varede. Direktoratet finder det beklageligt, at arresthuset ikke den 10. juli 1998 gjorde notat om de overvejelser, der begrundede fortsat enrumsanbringelse. Der henvises herved til 6, stk. 3, i Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgens cirkulære af 13. september 1998 om adgangen til at anbringe varetægtsarrestanter i enrum. Direktoratet har dags dato meddelt arresthuset dette. Jeg er enig med direktoratet i at det er beklageligt at der i påtegningen af 17. juli 1998 tilsyneladende er henvist til en forkert begrundelse for ophævelsen af enrumsanbringelsen. Endvidere er jeg enig i at det er beklageligt at arresthuset ikke den 10. juli 1998 gjorde notat om de overvejelser der begrundede fortsat enrumsanbringelse. Idet jeg går ud fra at arresthuset fremover er opmærksom på disse forhold, foretager jeg mig ikke mere vedrørende spørgsmålet. Ad pkt. 9. Opfølgning Jeg betragter hermed inspektionssagen som afsluttet. Ad pkt. 10. Underretning Denne opfølgningsrapport er sendt til Arresthuset i Vejle, Politimesteren i Vejle, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Folketingets Retsudvalg og de indsatte i arresthuset.

19 19 Inspektionschef Lennart Frandsen

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Bygningsmæssige forhold...4

Indholdsfortegnelse. 1. Bygningsmæssige forhold...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Bygningsmæssige forhold...4 1.1. Cellerne i hovedhuset...4 1.2. Cellerne mv. i annekset...5 1.3. Gangarealer, kælder, gårdtursareal, badeforhold mv....6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5 3. Rapportgennemgang... 9 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7 3. Rapportgennemgang... 11 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 14 3.2.

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Dato: 10. marts 2008 J.nr.: 11-4371 HS/FAL/DAM/AHJ Anonymiseret udgave

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

Betænkning om om om revision af af af hundeloven

Betænkning om om om revision af af af hundeloven Betænkning om om om revision af af af hundeloven Betænkning nr. nr. 1524 nr. 1524 1524 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform 1500 Betænkning

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 6 1. Embedets almindelige forhold... 7 1.1. Personale...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og konklusion 2 1.1 Karakteristisk af barnet eller den unge

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. juni 2012 Sag 64/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Wilhelm Malling, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Ammassalik Kredsret den 1. juli

Læs mere

Notat om samarbejdet mellem politiets alarmcentraler og regionernes AMK-vagtcentraler om håndteringen af alarmopkald til 1-1-2

Notat om samarbejdet mellem politiets alarmcentraler og regionernes AMK-vagtcentraler om håndteringen af alarmopkald til 1-1-2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU alm. del Bilag 108 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. december 2012 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Mads Kruse Sagsnr.: 2011-19203-0028

Læs mere

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa. FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: 3343 4600 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs Dommer Hans Kardel Sekretær Stanley Lie, direkte 3343

Læs mere