Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007"

Transkript

1 19. januar 2011 Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 OPFØLGNING NR. 3 J.nr /PH

2 1/12 Indholdsfortegnelse Ad 3.8. Besøgslokaler/-lejligheder... 2 Ad 4.2. Undervisning... 4 Ad Bedre busforbindelser... 6 Ad Tv-kanaler... 7 Ad 6.1. Talsmandsordning... 8 Ad 6.6. Bøger og aviser... 9 Ad 6.7. Besøg Ad 6.8. Personaleforhold Opfølgning Underretning... 12

3 2/12 Den 22. juni 2010 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 om min inspektion den 9. og 10. oktober 2007 af Statsfængslet Østjylland. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede tilbagemeldinger på nogle forhold. Jeg har herefter modtaget en udtalelse af 21. september 2010 og en af 22. september 2010 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, herunder en udtalelse af 26. juli 2010 fra Statsfængslet Østjylland. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad 3.8. Besøgslokaler/-lejligheder Jeg bad fængslet om at oplyse om familierummet nu var taget i brug og om en kopi af retningslinjerne for brugen af rummet. Det fremgår af statsfængslets udtalelse at familierummet på det tidspunkt endnu ikke var taget i brug. Det skyldtes at det i forbindelse med klargøring af rummet til ibrugtagning viste sig at den trævæg med glasparti der adskiller familierummet fra personalekontoret, ikke var lydtæt. Væggen er nu lydisoleret, og fængslet forventede at tage familierummet i brug i den kommende uge. Med en af 22. september 2010 har direktoratet sendt mig en kopi af fængslets meddelelse af 21. september 2010 til personalet og de indsatte om ibrugtagning af rummet. Fængslet har samtidig vedlagt kopi af retningslinjer af 22. juli 2010 for brug af familierummet. Direktoratet har henholdt sig til fængslets oplysninger Jeg har noteret mig det oplyste, og at fængslet har udarbejdet retningslinjer for brugen af familierummet. Det fremgår bl.a. af retningslinjerne at det ikke er tilladt at ryge i familierummet.

4 3/12 Efter 2 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 907 af 16. juli 2007 om begrænsning af indsattes ret til at ryge i eget opholdsrum mv. er det tilladt indsatte at ryge under besøg i individuelle besøgsrum, medmindre besøget er overvåget af personalet. Der er ingen undtagelser fra denne regel, herunder for besøgsrum der er specielt indrettet til besøg af børn. Selv om jeg har forståelse for hensynene bag forbuddet mod rygning i familiebesøgsrummet, er forbuddet efter min opfattelse ikke i overensstemmelse med den nævnte bestemmelse. Jeg henviser i den forbindelse også til direktoratets udtalelse af 29. juni 2009 i anledning af spørgsmålene i den endelige rapport om rygning når der er terrasser til besøgsrum og i besøgslejlighederne. Heri anførte direktoratet at det kræver lovændring, før rygning i besøgslokalerne kan forbydes. Det gælder som anført af direktoratet også selv om de indsatte og deres besøgende har uhindret adgang til en terrasse eller et gårdtursareal under hele besøget. Institutionerne kan kun opfordre til at rygning foregår udendørs når det er muligt. Jeg henstiller derfor til fængslet at slette forbuddet mod rygning i retningslinjerne. Jeg beder om at få oplyst hvad der sker i anledning af min henstilling. Retningslinjerne giver mig ikke i øvrigt anledning til bemærkninger. Statsfængslet havde oplyst at alle indsatte, pårørende og børn der anvender besøgslokalerne i afdeling E og F, inden besøgets start orienteres om at de har mulighed for at låne diverse legetøj, PlayStation, spil mv., og at personalet går meget op i at orientere de indsatte og de pårørende om de muligheder der findes under besøget. Jeg anbefalede fængslet at overveje at supplere den mundtlige orientering med skriftlig orientering, enten i det skriftlige materiale der allerede findes (bl.a. på fængslets hjemmeside) eller ved opslag i besøgsafdelingen. Statsfængslet har oplyst at orientering om lån af legetøj nu er anført på fængslets hjemmeside under menupunktet besøgstilladelse vejledning i forbindelse med besøg. Fængsler har videre oplyst at besøgsafdelingens legetøj i forbindelse med ibrugtagning af familierummet vil blive anbragt i indgangspartiet til besøgsbygningen som alle besøgende, bortset fra besøgende til afdeling E, går igennem.

5 4/12 Direktoratet har henholdt sig til fængslets oplysninger. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad 4.2. Undervisning Statsfængslet havde oplyst at de indsatte på grund af den meget pressede økonomi som fængslet havde haft siden det blev taget i brug den 1. oktober 2006, ikke var blevet tilbudt uddannelsesvejledning. Fængslet havde i stedet valgt at bruge de meget få ressourcer på undervisningsområdet til undervisning af de indsatte. Direktoratet havde oplyst at direktoratet i forbindelse med kontraktforhandlingerne for 2010 havde bevilget kr. til at støtte undervisning og uddannelse i fængslet. På den baggrund var det direktoratets forventning at de planlagte initiativer ville blive genoptaget, hvilket direktoratet ville understrege over for fængslet. Jeg bad om at få oplyst om de nævnte initiativer nu var genoptaget som forventet af direktoratet. Statsfængslet har oplyst at de kr. som fængslet i forbindelse med kontraktforhandlingerne for regnskabsåret 2010 fik tilført til at styrke undervisningsområdet, er blevet anvendt udelukkende til ansættelse af ekstra lærerkræfter. Fængslets undervisningstilbud er hermed blevet forøget med 51 lektioner om ugen. Fængslet tilbyder derudover vejledning om uddannelse ved indsættelsen og opfølgende vejledning efter den indsattes ønske. I forbindelse med sikring af handleplansforløb deltager en lærer ved møderne om den indsattes handleplan så uddannelsesforløbet kan evalueres. Direktoratet har henholdt sig til fængslets oplysninger. Jeg har noteret mig det oplyste. Fængslet arbejdede på at omdanne to produktionshaller på afdeling D til en værkstedsskole inden for bygge- og anlæg, og fængslet håbede at en sådan skole kunne være klar omkring årsskiftet 2010/2011. Jeg bad fængslet om at underrette mig om hvad der videre skete vedrørende dette forhold.

6 5/12 Statsfængslet har oplyst at fængslet har måttet sætte planerne om at omdanne de to værkstedshaller på afdeling D til værkstedsskole (med henblik på at tilbyde de indsatte virksomhedsforlagte AMU-kurser inden for bygge- og anlægsvirksomhed) i bero. Det skyldes at Undervisningsministeriet har meddelt direktoratet at der ikke kan oprettes virksomhedsforlagte AMU-kurser i kriminalforsorgens institutioner inden for det gældende regelsæt. Statsfængslet har videre anført at tilsvarende uddannelsestilbud efter fængslets opfattelse i så fald ikke vil kunne iværksættes omkostningsfrit. Fængslet overvejer derfor i stedet sammen med direktoratet at flytte den nuværende kuvertproduktion på afdeling D til Statsfængslet i Nyborg og Anstalten ved Herstedvester og herefter flytte fængslets tekstilværksted i afdeling A til de to produktionshaller på afdeling D. Direktoratet har henholdt sig til fængslets oplysninger. Jeg har noteret mig det oplyste og beder om at blive underrettet om resultatet af disse overvejelser. Hvis tekstilværkstedet flyttes til afdeling D, beder jeg desuden om at få oplyst hvad de indsatte på afdeling A vil få tilbudt af beskæftigelse til erstatning for arbejdet i tekstilværkstedet. Jeg bad om underretning om resultatet af direktoratets drøftelser med fængslet om implementeringen af VOKS. Statsfængslet har oplyst at der den 14. juni 2010 blev afholdt møde mellem fængslet og direktoratet om mulighederne for implementering af VOKS-modellen i Statsfængslet Østjylland. Det kunne på mødet konstateres at mulighederne for at indføre VOKSmodellen i form af virksomhedsforlagt AMU-værkstedsskole i afdeling D ikke var til stede da Undervisningsministeriet som nævnt har meddelt direktoratet at der ikke kan oprettes virksomhedsforlagte AMU-kurser i kriminalforsorgens institutioner. Spørgsmålet om mulighederne for at indføre VOKS-modellen i form af EUDgrundforløb (erhvervsuddannelsesforløb) i metalværkstedet og møbelværkstedet blev ligeledes drøftet. Det blev aftalt at fængslet snarest muligt skulle begynde processen med at afdække værkmestrenes faglige kompetencer for at undersøge om de vil kunne stå for undervisningen i sådanne forløb. Fængslet vil endvidere søge at udfærdige et estimat over udgifterne ved eventuel etablering af EUD-grundforløb. Når det er sket, vil fængslet drøfte de videre muligheder med direktoratet.

7 6/12 Direktoratet har henholdt sig til fængslets oplysninger og har supplerende oplyst at der løbende er kontakt med statsfængslet med henblik på at etablere EUD-grundforløb. Jeg har noteret mig det oplyste og beder om at blive underrettet om hvad der videre sker vedrørende dette forhold. Jeg afventede kopi af den vejledning om egenbetaling for selvstuderende der på tidspunktet for direktoratets sidste svar var i høring, og som direktoratet forventede ville blive udsendt i første halvår Direktoratet har oplyst at en arbejdsgruppe med ansvar for ændringer i udgangsvejledningen har færdiggjort revisionen af punkt 88. Den nye formulering til punkt 88 skulle sendes til høring i fængslerne og forventedes på det tidspunkt færdigbehandlet i Jeg har noteret mig det oplyste og afventer videre underretning når det nævnte punkt er ændret. Ad Bedre busforbindelser Statsfængslet havde oplyst at fængslet ville rette henvendelse til Midttrafik igen for at få en ny drøftelse med henblik på endeligt at afklare hvilke muligheder der er for busbetjening af fængslet. Jeg bad fængslet om at underrette mig om udfaldet af denne henvendelse. Statsfængslet har i et vedlagt notat af 23. juli 2010 redegjort nærmere for busbetjeningen i det område som fængslet ligger i. Det er i den forbindelse oplyst at Midttrafik forsøgsmæssigt har omlagt en af ruterne (rute 110) så der på 4 ture (2 om lørdagen og 2 om søndagen) på ruten Horsens-Silkeborg og Silkeborg-Horsens standses ved et stoppested ud for kørselsvejen til fængslet. Gåafstanden til fængslet er hermed reduceret fra ca til ca. 800 meter. Statsfængslet har endvidere oplyst at en tælling som Midttrafik (rutinemæssigt) foretog i en weekend, viste at der på de 4 ture fra Horsens til fængslet var 2 personer der stod af ved fængslet, og at der på de 4 ture fra fængslet til Horsens var 3 personer der stod på. Statsfængslet har i den forbindelse oplyst at der den pågældende weekend var 51 besøgende om lørdagen og 46 besøgende om søndagen.

8 7/12 Statsfængslet konkluderer på den baggrund at der ikke er mange besøgende der benytter sig af muligheden for at køre med den rute hvor bussen standser tættere på fængslet. Det fremgår yderligere af notatet at fængslet fortsat med Midttrafik drøftede muligheden for at omlægge flere af rute 110 s ture. Fængslet har foreslået en omlægning af yderligere 3 ture der afvikles på hverdage. Direktoratet har henholdt sig hertil og afventer de nye drøftelser. Jeg har noteret mig det oplyste og afventer ligeledes underretning om resultatet af de nævnte drøftelser. Jeg bad også om at blive underrettet om resultatet af en forelæggelse for Midttrafik af mulighederne for at etablere et læskur som de indsatte havde ønsket. Statsfængslet har oplyst at Midttrafik har sendt fængslets henvendelse herom videre til Horsens Kommune som opgaven med stoppesteder og læskure hører under. Statsfængslet har endnu ikke fået svar på henvendelsen fra Horsens Kommune, men har skriftligt erindret om sagen. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg har noteret mig det oplyste og afventer underretning når fængslet har modtaget svar fra kommunen. Ad Tv-kanaler Jeg bad fængslet om at oplyse mig om resultatet af et nyt møde med Telia Stofa om tv-dækningen som fængslet skulle have fordi det ikke havde været muligt at afklare hvad resultatet af et tidligere møde med Telia Stofa blev. Fængslet har den 17. september 2010 telefonisk over for direktoratet oplyst at det er besluttet at indkøbe en tv-pakke hos Telia Stofa der ud over en grundpakke indeholder kanalerne Eurosport, Discovery, National Geografic, TV 2 film, TV 3 +, BBC World News samt en lang række Copy-Dan kanaler. Valget af denne pakke vil ikke medføre øgede udgifter for de indsatte.

9 8/12 Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad 6.1. Talsmandsordning Jeg bad om at få oplyst om den talsmand (og suppleant) der kan vælges på afdeling A/afsonere, repræsenterer både kvindeafdelingen og afdelingen for mænd med styret fællesskab. Statsfængslet har oplyst at sammensætningen af klientellet på afdeling A er ændret efter min inspektion. Afdeling A benyttes nu kun som arrestafdeling. De kvindelige afsonere er flyttet til Statsfængslet i Ringe, og afsnittet for indsatte med styret fællesskab findes nu på afdeling B. De indsatte på dette afsnit har mulighed for at vælge deres egen talsmand og er således ikke repræsenteret af talsmanden for de øvrige indsatte på afdeling B. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg har noteret mig det oplyste. Hvis fængslet igen får (eller har fået) et afsnit for kvinder, går jeg ud fra at de indsatte på dette afsnit også vil have mulighed for at vælge deres egen talsmand. Jeg henledte desuden opmærksomheden på at fængslets regler om talsmandsvirksomheden manglede oplysning om hvor ofte der afholdes valg af talsmand, jf. talsmandsbekendtgørelsens 8, stk. 1, nr. 2. Jeg gik ud fra at det vil blive indføjet. Statsfængslet har hertil oplyst at ændringer i reglerne om talsmandsvirksomhed kræver forelæggelse for fængslets samarbejdsudvalg og drøftelse med talsmændene, jf. talsmandsbekendtgørelsens 8, stk. 3. Indføjelse af oplysning om hvor ofte der skal afholdes nyvalg, ville blive taget med på første møde i samarbejdsudvalget efter sommerferien og derefter drøftet med de indsatte. Herefter ville det blive indført i reglerne hvor ofte der afholdes valg. Statsfængslet har supplerende over for direktoratet oplyst at spørgsmålet var sat på dagsordenen til et møde i samarbejdsudvalget den 7. oktober Direktoratet har henholdt sig hertil.

10 9/12 Jeg har noteret mig det oplyste og går ud fra at spørgsmålet har været drøftet, og at det nu fremgår af fængslets regler om talsmandsvirksomheden hvor ofte der afholdes valg af talsmand. Ad 6.6. Bøger og aviser Jeg bad om at få oplyst om de indsatte har mulighed for at få indflydelse på valget af aviser. Statsfængslet har oplyst at spørgsmålet om valg af aviser kan rejses både gennem talsmændene og af de indsatte der måtte være interesserede i en bestemt avis. Direktoratet har henholdt sig til fængslets udtalelse og har samtidig oplyst at direktoratet imidlertid over for fængslet har understreget at indsatte skal have medindflydelse på valg af aviser. Statsfængslet har over for direktoratet i den forbindelse oplyst at det også er praksis i fængslet. Jeg har noteret mig det oplyste. For så vidt angår tilgængeligheden af udenlandske aviser tilkendegav direktoratet at det mest hensigtsmæssige vil være at der er en fast procedure for information herom. Direktoratet ville følge op på dette over for statsfængslet, og jeg bad om underretning om resultatet af denne opfølgning. Statsfængslet er i sin udtalelse gået ud fra at direktoratet svarede på dette spørgsmål, og direktoratet har i sin udtalelse anført følgende: Statsfængslet har oplyst at indsatte i statsfængslet, der ønsker internationale tidsskrifter i forbindelse med biblioteksbesøg, kan henvende sig til bibliotekaren, der har mulighed for at printe artikler og lignende ud til de indsatte fra en international tidsskrifts-database. Direktoratet kan henholde sig til fængslets oplysninger. Jeg er enig med direktoratet i at det er hensigtsmæssigt at der er en fast procedure for information om adgangen til udenlandske aviser.

11 10/12 Jeg går ud fra at der også kan udskrives udenlandske aviser fra den nævnte internationale database. Da direktoratets udtalelse ikke forholder sig til spørgsmålet om at etablere en fast procedure for orientering af de udenlandske indsatte om deres adgang til udenlandske aviser, beder jeg direktoratet om at oplyse nærmere om direktoratets overvejelser med hensyn til opfølgning over for fængslet vedrørende dette forhold. Ad 6.7. Besøg Jeg havde anbefalet at fængslet tydeliggjorde det oplyste på fængslets hjemmeside om besøgstiderne på afdeling E der omfatter både den særligt sikrede afdeling og afdelingen for negativt stærke indsatte, f.eks. ved blot at fjerne Den særligt sikrede afdeling. Fængslet havde oplyst at den foreslåede ændring var gennemført, men ved opslag på fængslets hjemmeside den 8. juni 2010 havde jeg konstateret at ændringen ikke var gennemført som anført. Jeg bad om fængslets bemærkninger til det. Statsfængslet har oplyst at den ændring som jeg havde anbefalet, var gennemført på det tidspunkt hvor fængslet orienterede mig om ændringen. En gammel version af fængslets hjemmeside blev imidlertid ved en fejl genbrugt da et nyt hostingfirma overtog arbejdet med at opdatere hjemmesiden. Statsfængslet har i den forbindelse henvist til en vedlagt -korrespondance mellem den ene af fængslets viceinspektører og de medarbejdere der er involveret i arbejdet med fængslets hjemmeside. Fængslet har endelig oplyst at hjemmesiden nu på ny er udformet i overensstemmelse med mine anbefalinger. Direktoratet har henholdt sig til fængslets oplysninger. Jeg har noteret mig det oplyste. Ordningen med besøgslejligheder i Statsfængslet Østjylland havde været særskilt evalueret. Jeg bad om at modtage kopi af den nævnte evaluering og af justerede retningslinjer samt om oplysning om de ændringer der var foretaget med hensyn til de fysiske forhold. Statsfængslet har vedlagt en af 2. september 2009 med bilag til direktoratet der omfatter fængslets evaluering af 25. august 2009 samt et notat af 8. januar 2010 fra direktoratet.

12 11/12 Endvidere har fængslet vedlagt instruks V-6 af 22. juli 2010 om brug af besøgslejlighederne. Instruksen er senest revideret i forbindelse med udfærdigelse af retningslinjer for familierummet og legepladsen. Endelig har fængslet oplyst at der er indkøbt grill, fryser og kombiovne til lejlighederne, jf. i øvrigt instruksens beskrivelse af inventar mv. Det fremgår af det vedlagte materiale at det blev efterlyst i forbindelse med evalueringen (der som nævnt i opfølgningsrapport nr. 2 også omfattede en tilfredshedsundersøgelse blandt brugerne af lejlighederne). Direktoratet har henholdt sig til fængslets oplysninger. Af fængslets indstilling og direktoratets notat fremgår det at ordningen overordnet har fungeret tilfredsstillende (jf. også min gengivelse af tidligere oplysninger om evalueringen i opfølgningsrapport nr. 2). Den væsentligste ændring i ordningen er en udvidelse af målgruppen fra indsatte med domme på 8 år og derover til indsatte med domme på 5 år og derover. Der er også sket andre justeringer i regelsættet, bl.a. skal tilsyn når der er børn til stede i lejlighederne, ikke ske på forud fastlagte tidspunkter. Beløbsgrænsen på 300 kr. som de indsatte var utilfredse med, jf. nærmere den endelige rapport, er ikke ændret. Det fremgår også af det vedlagte materiale at direktoratet i et brev af 3. juli 2008 til de indsatte på afdeling E (afsnittet for negativt stærke indsatte) har fastslået at de indsatte på dette afsnit ikke kan benytte besøgslejlighederne. Der er således ikke som ønsket af de indsatte på dette afsnit, jf. den endelige rapport sket ændringer på dette punkt. Fængslet har desuden efter direktoratets anmodning overvejet at give familier med længerevarende besøg med overnatning mulighed for midlertidigt at afbryde besøget, men ikke fundet grundlag for. Direktoratet har imødekommet fængslets indstilling. Det vedlagte materiale henviser til andet materiale der ikke er vedlagt. Jeg har noteret mig det der fremgår af det vedlagte materiale om evalueringen af ordningen med besøgslejligheder. Jeg har ikke fundet anledning til at bede om også at få det materiale som der henvises til i det vedlagte materiale.

13 12/12 Da det blev oplyst at de spørgsmål som en indsat havde rejst om telefonisk kontakt med omverdenen under et weekendbesøg i en besøgslejlighed, jf. min gengivelse heraf i den endelige rapport, ville indgå i evalueringen, og der ikke fremgår noget om de nærmere overvejelser herom i det vedlagte materiale, beder jeg dog om nærmere oplysninger om disse overvejelser. Ad 6.8. Personaleforhold Jeg noterede mig at direktoratet ville underrette mig om resultatet af evalueringen af projektet Vejen til en bedre arbejdsdag ved Statsfængslet Østjylland som Crecea på daværende tidspunkt var i gang med at bearbejde resultatet af. Resultatet skulle herefter i marts 2010 præsenteres for ledelsen og samarbejdsudvalget og siden hen gennemgås for fængslets afdelinger. Statsfængslet har oplyst at evalueringen fortsat er ved at blive udarbejdet. Fængslet forventede at evalueringen kunne foreligge i løbet af kort tid. Direktoratet har henholdt sig hertil og har oplyst at evalueringen vil blive sendt til mig når den foreligger. Jeg har noteret mig det oplyste og afventer videre underretning når evalueringen foreligger. Opfølgning Jeg afventer fortsat tilbagemelding på enkelte forhold, jf. de enkelte punkter ovenfor. Jeg beder også denne gang om at fængslets svar sendes gennem direktoratet. Underretning Denne rapport sendes til Statsfængslet Østjylland, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Folketingets Retsudvalg og de indsatte i fængslet. Lennart Frandsen Inspektionschef

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 Den 27. juni 2011 Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2007-2705-628/PH 1/11 Indholdsfortegnelse Ad 3.8. Besøgslokaler/-lejligheder... 2 Ad 4.2. Undervisning...

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 499 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00123-1/LBI 2/11 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv.

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. september 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion i februar 2005 af Anstalten ved Herstedvester. I rapporten anmodede jeg anstalten og Direktoratet

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00085-2/PH 2/7 Den 20. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en opfølgningsrapport om inspektion den 24. februar

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 429 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00073-2/PH 2/7 Den 9. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. december 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 5. januar, 21. februar, 29. marts og 20. april 2007 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 5. januar, 21. februar, 29. marts og 20. april 2007 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 4 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18.

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18. Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 114 Offentligt 29. november 2010 Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-2096-628/ATG 1/11 Indholdsfortegnelse Ad pkt.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. juli 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at jeg

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede endeligt

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne:

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne: 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning mv. om nærmere angivne

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. maj 2005 udsendte jeg den endelige rapport om min inspektion den 13. december 2004 af Arrestafdelingen i Politigårdens Fængsel. I rapporten anmodede jeg om udtalelser

Læs mere

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00076-1/ATG3 2/11 Indholdsfortegnelse Ad 3.6. Samlet bedømmelse af de bygningsmæssige forhold... 3 Ad 5.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00198-1/PH 2/14 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Den generelle vedligeholdelsesstandard... 3 Ad 2.3.3. Celler mv.... 3 Ad 2.4.1.

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Ad pkt. 7 Lommepenge/arbejdspenge

Ad pkt. 7 Lommepenge/arbejdspenge FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 3. september 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten bad jeg fængslet og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Vedrørende besøg den 6. april 2004 i grønlænderafdelingen - opfølgning

Vedrørende besøg den 6. april 2004 i grønlænderafdelingen - opfølgning Brev sendt til Anstalten ved Herstedvester: Vedrørende besøg den 6. april 2004 i grønlænderafdelingen - opfølgning Den 29. juni 2004 skrev jeg til Anstalten ved Herstedvester og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg modtog endvidere en udtalelse af 12. januar 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om gårdtursarealet. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg modtog endvidere en udtalelse af 12. januar 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om gårdtursarealet. Jeg skal herefter meddele følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 28. april 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Køge den 7. december 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om udtalelser og om underretning mv.

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. marts 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Den 7. februar 2007 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. august 2006 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq.

Den 7. februar 2007 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. august 2006 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2007 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. august 2006 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. fra

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 3) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede (fortsat)

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1045 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 21. august 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1045 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 21. august 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 1045 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 18. september 2008 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2008-792-0643

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 om min inspektion den 9. december 2002 af den sikrede institution Stevnsfortet. I rapporten bad jeg Stevnsfortet om

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. november 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 13. oktober 2005 af Arrestafdelingen i Statsfængslet

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 14. september 2005 af venterummene i Grindsted. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Bygningsmæssige forhold mv...4 2.1 Bygning...4 2.2 Cellerne...4 2.3 Øvrige rum mv....6 2.3.1 Toilet- og badeforhold...6 2.3.2 Køkkenfaciliteter...6

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 Den 22. juni 2010 Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-2705-628/PH 1/20 Indholdsfortegnelse Ad punkt 2. Generelt... 2 Ad punkt 3.2. Bade- og toiletfaciliteter...

Læs mere

Ad punkt Almindelige celler

Ad punkt Almindelige celler FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. april 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 26. februar 2003 af Arresthuset i Aalborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 22. juli 2011 Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2726-628/CBR 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 2.1. Bygningen mv.... 2 Ad 2.2. Celler... 3 Ad 2.3.1. Toilet og bad...

Læs mere

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne.

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med ophold i Nuuk i anden anledning foretog jeg den 24. august 2001 en opfølgende inspektion af detentionen i Nuuk. Inspektionen der var uvarslet, bortset fra at

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet i Vridsløselille den 10.-12. november 2008

Inspektion af Statsfængslet i Vridsløselille den 10.-12. november 2008 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 70 Offentligt 31. oktober 2011 Inspektion af Statsfængslet i Vridsløselille den 10.-12. november 2008 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2008-3471-628/PK/PH 1/9 Den 5. april

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå.

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 17. maj 2004 af Boligerne Kildebakken. I rapporten anmodede jeg om underretning mv. vedrørende

Læs mere

Ungdomshøjskolen har oplyst at værelserne varierer i størrelse fra 14 til 17 m2.

Ungdomshøjskolen har oplyst at værelserne varierer i størrelse fra 14 til 17 m2. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Ungdomshøjskolen den 12. december 2006. I rapporten anmodede jeg om nærmere oplysninger mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. april 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 9. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 1. marts 1999 af Pensionen Skejby. I rapporten bad jeg pensionen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. november 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Arresthuset har oplyst at facaderenoveringen er igangsat og forventedes færdig i foråret

Arresthuset har oplyst at facaderenoveringen er igangsat og forventedes færdig i foråret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. september 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg ventede svar/underretning

Læs mere

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven 2015-54 Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven Et forældrepar klagede til ombudsmanden over, at deres søn blev undervist i en folkeskole

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Peter Nørrevang, Deloitte og Svend F. Sørensen deltager i punkterne 1,2 og 3. Velkommen til Adam Dam, der som

Læs mere

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri.

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 8. december 2004 af Hvidovre Hospital, Psykiatrisk Afdeling. Jeg har i den anledning modtaget

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg modtog med breve af 19. december 2003 og 6. april 2004 kommunens udtalelser. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg modtog med breve af 19. december 2003 og 6. april 2004 kommunens udtalelser. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. september 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af rådhuset i Sorø Kommune. I rapporten bad jeg kommunen om udtalelser og om underretning

Læs mere