Bilag sag 3a - Kvalitetssikringsplan for VUC Storstrøm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag sag 3a - Kvalitetssikringsplan for VUC Storstrøm 2015-18."

Transkript

1 VUC Storstrøms bestyrelse Bestyrelsesmødet den 17. marts Bilag sag 3a - Kvalitetssikringsplan for VUC Storstrøm ) Indledning og formål Uddannelsesinstitutionerne skal have en politik og dertil knyttede procedurer til at sikre kvaliteten og standarden af deres uddannelser. De skal også eksplicit forpligte sig til at udvikle en kultur som anerkender betydningen af kvalitet og kvalitetssikring i deres arbejde. For at opnå dette skal institutionerne udvikle og implementere en strategi for løbende kvalitetsudvikling. Strategien, politikken og procedurerne skal have formel status og være offentligt tilgængelig. Det overordnede formål med at anvende en kvalitetssikringsplan er at sikre VUC Storstrøms fortsatte udvikling og fremdrift på grundlag af skolens visioner, strategier og værdigrundlag. Kvalitetssikringen er - via en systematisk brug af evalueringer på alle niveauer - med til at styrke og udvikle de områder, som skolen som helhed prioriterer. Evalueringerne skal kunne bruges til at udvikle den konkrete praksis på skolen både på individniveau og på organisationsniveau. Skolens kvalitetssikring har på individniveau fokus på såvel den enkelte kursist som den enkelte medarbejders faglige, personlige og sociale trivsel og udvikling. Medarbejderudvikling og ajourføring af medarbejdernes kvalifikationer er et vigtigt område for kvalitetsudviklingen. Skolens systematiske evalueringer sikrer kvalitet, professionalisme og udvikling på hele institutionen. Endelig er resultatvurderingen med til at tilvejebringe information og dokumentation for skolens praksis og sikre målopfyldelse over for brugere, aftagere og Undervisningsministeriet, herunder Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens Tilsynsplan for ) Grundlag for kvalitetssikringsplanen. Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser, BEK nr. 23 af 11. januar 2005 Bekendtgørelse om almen voksenuddannelse (AVU), BEK nr. 292 af 1. april 2009 Bekendtgørelse om uddannelsen til to-årigt HF, BEK nr.779 af 26. juni 2013 Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne, BEK nr. 780 af 26. juni 2013 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens Tilsynsplan VUC Storstrøms diverse strategier, politikker og værdigrundlag 1

2 3) Kvalitetssikring i forhold til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens Tilsynsplan Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen bidrager gennem tilsyn med uddannelser og institutioner til at opfylde Undervisningsministeriets mål om fagligt stærke uddannelser til alle. Strategien Dialogbaseret kvalitetstilsyn udgør den overordnede ramme for styrelsens tilsynsvirksomhed. Tilsynet har fokus på skolernes og institutionernes faglige, økonomiske og administrative resultater med henblik på at understøtte effektiv institutionsdrift og kvalitetssikring lokalt. Tilsynsaktiviteterne kan overordnet opdeles i tre spor: Risikobaseret tilsyn Tematisk tilsyn Enkeltsagstilsyn Risikobaseret tilsyn I det risikobaserede tilsyn monitoreres de enkelte uddannelses- og institutionsområders resultater gennem screeninger med udgangspunkt i fastlagte indikatorer. Styrelsen vil indgå en dialog med de skoler og institutioner, der via screeningerne viser vedvarende tegn på at have udfordringer. Tematisk tilsyn I det tematiske tilsyn rettes fokus på et særligt tilsynsemne inden for eller på tværs af de enkelte uddannelses- og institutionsområder, hvor styrelsen vurderer, at der kan være risiko for, at skoler og institutioner er fagligt eller økonomisk udfordrede. Det tematiske tilsyn indeholder ligeledes tilsyn med institutionernes overholdelse af regler. Enkeltsagstilsynet Enkeltsagstilsynet omfatter som hovedregel tilsyn med enkelte skolers og institutioners processer, økonomi og resultater, herunder tilsyn med økonomiske vanskeligheder, manglende effektivitet i forvaltningen eller manglende overholdelse af regler. Enkeltsagstilsynet iværksættes ofte på baggrund af konkrete henvendelser. 3.1 Det faglige kvalitetstilsyn m.m : Risikobaseret kvalitetstilsyn (2-årig hf): Screening af institutioner, der udbyder den 2-årige hf på baggrund af følgende indikatorer: Eksamensresultat (gennemsnit) Overgang til videregående uddannelse Frafald Løfteevne (socioøkonomisk referencekarakter) I forbindelse med afviklingen af sommereksamen 2015 indføres et overvågningssystem, idet et antal fag (NAT- og KULT-fagene) udpeges med henblik på monitorering. Afdelingslederen gennemgår karaktererne, og viser der sig afvigelser - både i positiv og negativ retning - i forhold til 2

3 gennemsnittet, indkaldes faglæreren til en samtale med henblik på evaluering af resultaterne. Den opsamlede viden anvendes fremadrettet med henblik på videndeling på et årligt tilbagevendende ERFA-møde Tematisk tilsyn: Det fleksible klasseloft: Styrelsen fører tilsyn med overholdelsen af reglerne om det fleksible klasseloft, herunder institutionernes anvendelse af fravigelsesmulighederne. VUC Storstrøm har derfor hvert år i forbindelse med holdetableringen fokus på, at klasseloftet overholdes. Institutionernes anvendelse af FVU-visitationstest: Styrelsen vil sikre, at de to visitationstest alene anvendes i overensstemmelse med formålet. Enhver person, der henvender sig til VUC Storstrøm for at få FVU, informeres derfor som det første om, hvad FVU er. Hvis personen mener, at det er et tilbud vedkommende kan profitere af, tilbydes personen en obligatorisk test. Testen efterfølges af en individuel samtale, hvor resultatet drøftes samtidig med, at der spørges ind til målet med undervisning. Der gives herefter et konkret tilbud om undervisning eller der vejledes til andre undervisningstilbud, hvis FVU viser sig ikke at være det rette tilbud. Alle, der deltager på FVU, har gennemgået den obligatoriske test Økonomisk tilsyn Det økonomiske tilsyn omfatter institutionernes økonomi, drift og anvendelse af tilskud. Formålet med tilsynet er at understøtte en effektiv og bæredygtig institutionsdrift, sikre overholdelse af regler og retningslinjer på området samt at varetage statens kreditorinteresse, hvis en institution viser sig at være alvorlig udfordret i sin fremtidige økonomiske drift. Tilsynet tager afsæt i screeninger af samtlige selvejende uddannelsesinstitutioner på det regulerede område 1. Formålet hermed er dels systematisk monitorering af institutionernes økonomiske udvikling, dels at målrette tilsynet mod de institutioner, hvor styrelsen vurderer, at der er risiko for udfordringer af økonomisk eller administrativ karakter Risikobaseret tilsyn. Screening af institutionerne ud fra følgende indikatorer: Likviditetsgrad Soliditetsgrad Den relative aktivitetsudvikling 1 De regulerede institutioner omfatter almene gymnasier, institutioner for erhvervsrettede uddannelser og voksenuddannelsescentre. 3

4 Belåningsgraden i ejendomme Derudover inddrages følgende parametre: Aktuel status på igangværende tilsynssager Institutioner, som ved udgangen af 2013 er sat under skærpet tilsyn Karakteren af revisorforbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen Tematisk tilsyn. Undersøgelse af de regulerede institutioners anvendelse af finansielle instrumenter: Rentesikringsordninger Afdragsfrie lån Lån i udenlandsk valuta 3.3 Øvrige områder Vedtægter. Tilsyn med, om institutionernes vedtægter er i overensstemmelse med gældende love, bekendtgørelser, standardvedtægter samt institutionernes opfyldelse af lovens krav til offentliggørelse af vedtægterne. VUC Storstrøm foretager derfor en gang årligt et eftersyn af vedtægterne med henblik på, om vedtægterne lever op til gældende regler Resultatkontrakter. Tilsyn med anvendelsen af resultatkontrakter, herunder resultatløn i forhold til kontrakten. Vurdering af, hvorvidt resultatkontrakten anvendes efter sit formål og overholder retningslinjerne. VUC Storstrøm foretager derfor en gang årligt et eftersyn af resultatkontrakter med henblik på, om kontrakterne lever op til gældende regler Specialpædagogisk støtte. Tilsyn med institutionernes instruktion i brug af it-startpakke til elever med specifikke læse- og skrivevanskeligheder (ordblindhed). Når en kursist er bevilget en SPS-rygsæk, vil der i forbindelse med udleveringen blive aftalt instruktion i brugen af rygsækken. Instruktionen foretages af en ordblindelærer. Instruktionen planlægges i samarbejde med kursisten, så det passer ind i kursistens øvrige skema. 4

5 4) Fastholdelsespolitik for VUC Storstrøm Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og formål 2. Fastholdelse og VUC Storstrøms værdier 3. Målsætninger for fastholdelsespolitikken 4. Kursistfastholdelse hos VUC Storstrøm 4.1.Studie og uddannelsesvejledning 4.2.VUC Storstrøms plan for kvalitetsudvikling og evaluering 4.3.Studie- og ordensregler for VUC Storstrøm Bilag: Handleplan for VUC Storstrøm fastholdelsespolitik 2015/16 1. Indledning og formål. Frafald og lav prøvedeltagelse er en af de allerstørste udfordringer, som det danske uddannelsessystem står overfor. Frafaldet er både et problem for de kursister, der falder fra, deres medstuderende og deres lærere. Endelig er frafald et konkret økonomisk problem for VUC Storstrøm, ligesom det er et socialt og økonomisk problem set i et samfundsperspektiv. Den uddannelsespolitiske debat har skærpet fokus på fastholdelse som et vigtigt indsatsområde for uddannelsessektoren og den enkelte uddannelsesinstitutions forpligtelse til at udvikle systemer for en professionel håndtering af gennemførelsesproblematikken. Formålet med fastholdelsespolitikken er at medvirke til at indfri den overordnede politiske målsætning om, at 95 % af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse, og at mindst 60 % skal have en videregående uddannelse. Formålet med VUC Storstrøms fastholdelsespolitik er desuden at højne gennemførelsesfrekvensen og sikre at flere kursister afslutter deres uddannelse med prøve/eksamen. VUC Storstrøms fastholdelsespolitik skal derfor skabe bevidsthed omkring risici, holdninger og ansvar i forbindelse med gennemførelse på VUC Storstrøm. Politikken skal samtidig sikre overblik over og udvikling af VUC Storstrøms retningslinjer og konkrete værktøjer til forebyggelse og håndtering af fravær og frafald. 5

6 Kursister, undervisere, vejledere, administration og ledelse bærer et fælles ansvar for forebyggelse og håndtering af gennemførelsesproblematikken. 2. Fastholdelse og VUC Storstrøms værdier. Fastholdelse spiller en central rolle i VUC Storstrøms forretnings- og værdigrundlag. Gennemførelsen af en opkvalificerende uddannelse er essentielt i forhold til VUC Storstrøms mission at styrke unges og voksnes deltagelse i samfundet og forbedring af deres eget livsgrundlag. VUC Storstrøm forpligter sig i sit værdigrundlag til at skabe et godt voksenpædagogisk undervisningsmiljø, en højt faglig standard i undervisningen, kvalificeret rådgivning og størst mulig støtte i bestræbelserne på at gennemføre en uddannelse på VUC Storstrøm. 3. Kursistfastholdelse hos VUC Storstrøm. En lang række forhold omkring en institutions struktur, strategier, kultur og fysiske rammer påvirker dens muligheder for at forebygge frafald og styrke kursisternes gennemførelse. Beskrivelsen af VUC Storstrøms arbejde med kursisternes gennemførelse tager udgangspunkt i følgende konkrete procedurer og tiltag omkring håndteringen af gennemførelsesproblematikken: VUC Storstrøms strategier for styrkelse af kursisternes gennemførelse gennem uddannelsesog studievejledningen VUC Storstrøms plan for kvalitetsudvikling og evaluering Studie- og ordensregler for VUC Storstrøm 3.1. Studie- og uddannelsesvejledning En af uddannelses- og studievejledningens væsentligste opgaver er at sikre, at flest mulige kursister gennemfører deres valgte uddannelse. En stor andel af VUC Storstrøms kursister har udvidede vejledningsbehov. Uddannelses- og studievejledningen er derfor et af flere vigtige omdrejningspunkter for vore kursisters muligheder for at gennemføre den ønskede uddannelse. Differentieret vejledning VUC Storstrøms uddannelses- og studievejledning har en vigtig opgave i forhold til at forandre holdninger, antagelser og mentale modeller hos kursisterne uden at dirigere og matche. Den professionelle gennemførselsvejledning skal forstyrre kursisterne i deres for-forståelser, derfor skal uddannelses- og studievejledningen gøres mere synlig og bringes i tættere kontakt med den gruppe af kursister, der har det største vejledningsbehov. Dette skal ske gennem den etablerede vejledningsenhed, der åbner for nye muligheder og tilgange med hensyn til vejledningsindsatsen. 6

7 Vejledningen skal have redskaber til at kunne differentiere mellem individuel vejledning, gruppevejledning og kollektiv vejledning baseret på bl.a. alder og uddannelsesmæssige udfordringer Lærernes involvering i gennemførselsvejledningen Alle lærere er forpligtede til at være medspillere i indsatsen for øget gennemførelse via et tæt samarbejde ( alarmsystem ) med vejledningen. Opfølgning i forhold til kursister med problemer og/eller et stort fravær eller manglende aflevering af opgaver sker gennem et systematiseret og formaliseret samarbejde mellem lærere, tutorer, uddannelses- og studievejledere og ledelse /administration. Der sættes fokus på uddannelses- og studievejledningens synlighed: ved at gennemføre klasse/holdbesøg på daghold 1 til 2 gange pr. semester ved at tilbyde og gennemføre obligatoriske såvel som frivillige, kollektive vejledningsarrangementer. ved at øge kursisternes tilgængelighed til vejledningen gennem en forøgelse af åbningstiderne ved lokalt at placere vejledningskontorerne så tæt på kursisterne som muligt for hfe-kursister kan der efter behov overføres nogle af tutortimerne til vejledningen. Styrkelse af det vejledningsfaglige miljø Med henblik på at styrke det faglige miljø for uddannelses- og studievejledningen på VUC Storstrøm afvikles der 1 3 årlige temamøder for samtlige vejledere i VUC Storstrøm. Desuden styrkes vejledningsindsatsen gennem etableringen af en vejledningsenhed, der skal fremme samarbejdet, koordineringen og kvalitetssikringen af det vejledningsfaglige miljø samt vejledernes kompetenceudvikling. Styrkelse af vejledningssamarbejdet med UU og Studievalg Sjælland Med henblik på at fremme såvel kommende som nuværende kursister det bedste tilbud om uddannelse styrkes samarbejdet med UU og Studievalg Sjælland gennem afholdelse af regelmæssige møder og løbende kontakt. Fokus og samarbejde Det målrettede arbejde for at øge gennemførelse og eksamensfrekvens kræver et øget fokus på opgaven og et intensiveret samarbejde omkring opgaven mellem ledelse, vejledning, tutorer, lærere og administration. Det er vigtigt at erkende, at uddannelses- og studievejledningen ikke kan stå alene, der skal fokuseres på opgaven også hos ledelsen, tutorerne og lærerne VUC Storstrøms plan for kvalitetsudvikling og evaluering Kursisten vil opleve mødet med VUC Storstrøm på flere niveauer: Gennem vejledning og undervisning og som afdeling og skole generelt. Mødet vil være præget af kursistens forventninger til og oplevelse af studiets faglige, sociale og fysiske rammer. 7

8 Måling og evaluering af kursisternes oplevelse af VUC Storstrøm er et centralt og naturligt redskab for arbejdet med at udvikle undervisningsmiljø, undervisningsformer og arbejde målrettet med at øge kursisternes gennemførelse. Det er VUC Storstrøms målsætning at opbygge et studiemiljø, hvor gensidig hjælp, opmuntring og en anerkendende samværskultur er de bærende elementer. Det systematiske kvalitetssikrings- og evalueringsarbejde VUC Storstrøm har implementeret en plan for kvalitetsudvikling og evaluering. Kvalitetssystemet omfatter systematiske og regelmæssige selvevalueringer af følgende områder: kursisternes gennemførelse af undervisningen kursisternes tilfredshed med undervisningen medarbejdernes tilfredshed med arbejdspladsen Kursisternes gennemførelse af undervisningen VUC Storstrøm benytter sig af nedenstående system for sikring af kursisternes gennemførelse. Systemet benyttes i henhold til før nævnte målretning af studie- og uddannelsesindsatsen kun for AVU og hf undervisning i dagtimerne. Metoder Der etableres lærerteams mhp. at styrke kursisternes gennemførelse af undervisningen. Der etableres tutorordninger på HF og forsøg med tutorordninger på AVU Tæt samarbejde mellem vejledere, lærerteam, tutorer og mentorer Der gennemføres introforløb, mhp. at forberede kursisterne på at blive uddannelsesparate Vejlederne afholder opsamlingssamtaler med kursisterne Der tilbydes kursisterne FVU-test og efterfølgende FVU-undervisning. Der gennemføres virtuel lektiehjælp gennem lektier -online Der afholdes lærerforsamlingsmøder på både HF og AVU Vejlederne kontakter kursisterne ved manglende studieaktivitet. Der udarbejdes 2 gange om året opgørelse afdelingsvis over kursisternes Ansvarlig Deltagerne Vejlederne Vejlederne Administrationen 8

9 gennemførelse af undervisningen. Der udarbejdes 1 gang om året opgørelse afdelingsvis over kursisternes eksamensdeltagelse Kursisternes gennemførelse og eksamensdeltagelse evalueres 1 gang om året centralt og afdelingsvis. Administrationen /Uddannelseschefen Der tilbydes kursisterne i undervisningen aftalt faglig indlæring bestående af: - to-lærerordninger - lektiecafé/studieværk- - sted - vikartimer - omlagt skriftligt arbejde - talentforløb Undervisningen tilrettelægges med sigte på større anvendelsesorientering og praksisnærhed Der anvendes lektieminimerende undervisning. Der følges en gang årligt op på ovenstående indsatsområder via et fællesmøde mellem strategisk ledelse og afdelingslederne med henblik på intern videndeling og gensidig inspiration. 9

10 Kursisternes tilfredshed med undervisningen VUC Storstrøm har udarbejdet en plan for evaluering af undervisningen. Planen tager dels udgangspunkt i den enkelte kursists målopfyldelse, dels tilfredsheden med de konkrete undervisningsaktiviteter og uddannelsen i sin helhed. Metoder Hvornår Hvordan kan det måles? Ansvarlig Evaluering af den enkelte kursists målopfyldelse, på HF-studiet Evaluering af undervisningsakti viteter. Løbende Samlet på holdet, 1 gang pr. semester, midtvejs i forløbet Løbende evaluering af den enkelte kursists målopfyldelse gennem samtaler mellem lærer/tutor og den enkelte kursist. Den enkelte lærer eller lærerteam beslutter bestemte retningslinjer og konkrete evalueringsformer, som kursisten skal overholde. På hf indskrives et resumé af samtalerne efter lærer/lærerteams retningslinjer af kursisten i studiebogen, der ligger i et personligt rum i LUDUSweb. Spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaets vigtigste resultater og aftalte justeringer, fastholdes i et referat, som lægges i holdets Fronter-rum. En kopi sendes samtidig via e- mail til afdelingens afdelingsleder. Lærer/tutor Opfølgning: Kursisten er ansvarlig for sin egen studiebog Lærer /afdelingsleder i et vist omfang Opfølgning: Afdelingsleder/ Lærer Evaluering af uddannelsen i sin helhed 1 gang hver andet år (lige år) Elevtilfredshedsundersøgelse (ETU) som et led i ESBnetværket (se nedenfor). Ved særligt tilrettelagte forløb i bl.a. VUC Erhverv-regi benyttes ved afslutningen af et forløb særligt evalueringsskema Uddannelsesch efen Opfølgning: Den strategiske ledelse/ Afdelingsleder Kursist- og medarbejdertilfredshed I henhold til Undervisningsmiljøloven har kursister har ret til et godt undervisningsmiljø, der fremmer deltagernes muligheder for udvikling og læring og omfatter derfor også uddannelsesstedets psykiske og æstetiske miljø. VUC Storstrøm har i 2008 tilmeldt sig ESB-netværket (Evaluering, Samarbejde og Benchmarking) et samarbejde mellem et stort antal uddannelsesinstitutioner (erhvervsskoler, SOSU skoler, 10

11 gymnasier og VUC er), der skal gennemføre benchmarkingaktiviteter med henblik på at fremme best practice og systematisk kvalitetsudvikling på uddannelsesinstitutionerne. I dette regi gennemføres i lige år en kursisttilfredshedsundersøgelse (ETU) efter et fælles koncept, der lever op til kravene om undervisningsmiljøvurdering. I ulige år gennemføres en medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU), der lever op til kravene til en APV. Som et helt centralt element indgår et samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner i netværket om benchmarking af institutionerne på baggrund af undersøgelsesresultaterne. Selve undersøgelserne gennemføres af et eksternt professionelt firma. Resultaterne for ETU og MTU lægges på fronter. Uddannelses- og udviklingschefen har ansvaret for VUC Storstrøms kvalitetsarbejde, herunder afvikling af ETU, MTU samt efterfølgende handleplaner til løsning af evt. problematikker. Udvikling af tidssvarende undervisningsformer Gennem måling og evaluering af kursisternes oplevelse af egen målopfyldelse, holdundervisning og uddannelsen/uddannelsesstedet som helhed, skaber VUC Storstrøm et grundlag for at udvikle undervisningsmiljø og undervisningsformer målrettet kursisternes gennemførelse. Udviklingen af varierede og flexible undervisningsformer, understøttet af moderne undervisningsfaciliteter og ny teknologi, anses som et væsentligt redskab i fastholdelsen af kursisterne. Blandt tilbuddene af varierede og individualiserede forløb, der giver mulighed for at tage højde for den enkelte kursists behov og læringsstil, arbejder VUC Storstrøm med følgende undervisningsformer: Flex-undervisning Parallelundervisning Fjernundervisning Global classroom Studiemiljø Der igangsættes et analysearbejde med henblik på udarbejdelse af en overordnet strategi for fremtidens studiemiljø på VUC Storstrøm, således at både det fysiske, psykiske og æstetiske miljø tager udgangspunkt i fremtidens pædagogik og didaktik. 11

12 Afdelingsspecifikke tiltag VUC Storstrøms afdelingsopdelte struktur har medført udviklingen af lokale værktøjer. Muligheden for lokal udvikling er en styrke, der skal indgå som inspiration til andre afdelinger. Vordingborg, samværskanon Afdelingen i Vordingborg har udarbejdet en kanon for kursisternes samvær og deltagelse i undervisningen. Det er et sæt overordnede værdier og leveregler, der skal støtte kursisterne med at finde sig tilrette på studiet. Samværskanonen er en integreret del af afdelingens procedure for opstart af hold. På HF-studiet gennemgår læreren typisk reglerne med kursisterne i den første mødelektion. Kursisterne underskriver efterfølgende reglerne. På AVU-hold er de 12 væsentligste regler opsummeret på et bordkort med titlen Sådan får du mest ud af kurset. Fælles retningslinjer i Nakskov og Maribo Kaffe, te, vand er tilladt i timerne. Alt andet må nydes i pauserne uden for undervisningslokalerne. Kage-/ morgenmads-arrangementer skal aftales med underviseren. Her møder vi til tiden også i forbindelse med pauser. Ingen mobiltelefon i undervisningen medmindre læreren godkender det. Vi udviser respekt for hinanden og undervisningen. Vi forventer at alle deltager aktivt i undervisningen og har en god omgangstone. Kursister har ikke almindeligvis adgang til lærerarbejdsrummet og samtaler SKAL føres dæmpet Næstved kontrakter med kursisterne I forbindelse med advarselsbrev og indkaldelse til samtale med afdelingslederen har afdelingen i Næstved arbejdet systematisk med indgåelse af kontrakter med kursisterne. Samtale med afdelingslederen indebærer en vurdering af kursistens risiko for frafald. Hvis det vurderes, at kursisten kan fastholdes, men skal støttes indgås der en kontrakt med kursisten. Kontrakten er en standardkontrakt med mulighed for individualisering og beskriver krav om fremmøde, aflevering af opgaver, indhentning af det forsømte m.v. Lærer og vejleder orienteres om kontrakten via holdets Fronterrum og følger op på, at kontrakten overholdes. Nykøbing F.: Øget fokus på optagelsesprocedure, hvor vi er særligt opmærksomme på kursister, som har særlige behov i forhold til gennemførsel Kursistfastholdende aktiviteter sammen med lærerne. Hvis der er et godt socialt miljø lærer man også bedre. Øget samarbejde med kommunens mentorer omkring trivsel og fastholdelse. Opstartsmøde for alle nye kursister, hvor rammerne for uddannelsen fastlægges. Her gennemgås vores studie- og ordensregler ret detaljeret. Samtaler med lærerne omkring overgang fra 1 til 2 års hf Varsling og samtaler med kursister med for højt fravær med afdelingsleder samt vejledere 12

13 3.3. Studie- og ordensregler for VUC Storstrøm. Studie- og ordensreglerne for VUC Storstrøm skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for kursisterne. Reglerne tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om ordens- og studieregler i de gymnasiale uddannelser. Overordnet betragter VUC Storstrøm sine kursister som voksne, ansvarsbevidste mennesker, der deltager aktivt i undervisningen af egen fri vilje, og som har et mål for deres deltagelse i undervisningen. Det indebærer, at undervisningen planlægges og gennemføres under forudsætning af, at kursisterne møder til tiden, er forberedte og deltager aktivt i undervisningen. Ordensregler Et godt og udbytterigt undervisningsmiljø forudsætter, at almindelige normer for samvær, herunder gensidig respekt og accept, rummelighed og ansvarlighed, overholdes. Specifikt skal det nævnes, at: Indtagelse og salg af euforiserende stoffer på VUC Storstrøms område medfører øjeblikkelig udmeldelse. Indtagelse af alkohol på VUC Storstrøms område eller fremmøde i beruset tilstand er forbudt. Overtrædelse vil medføre bortvisning den pågældende dag. Vi forventer, at alle bidrager til et positivt psykisk undervisningsmiljø. Mobning er derfor ikke acceptabel. Mobiltelefoner, tablets, brug af sociale medier mm er en del af undervisningen. Læreren fastsætter, hvornår det må være tændt og er fagligt relevant. Ved brug af IT i undervisningen må internettet kun benyttes, når det er fagrelateret. Kursisterne er forpligtede til at kende VUC Storstrøms it-regler og overholde dem. Kursisterne er forpligtet til løbende hver dag at orientere sig på Fronter og Ludus Web Undervisningsmateriale, der udlånes af VUC Storstrøm, skal afleveres umiddelbart efter at undervisning/eksamen er afsluttet i det enkelte fag. Ved udmeldelse før holdundervisningen er slut, afleveres det lånte materiale straks. Rygning er ikke tilladt i VUC Storstrøms bygninger. Der henvises til den enkelte afdelings udendørs rygeområder Forholdsregler i forbindelse med personer, der udviser truende adfærd, herunder skoleskyderier. Hvis du ser en person med skydevåben eller andre våben på skolen, eller får kendskab til en hændelse, skal du: advare alle omkring dig om truslen tilkalde politiet på 112 barrikadere dig så godt som muligt i nærmeste aflåselige lokale. Lås døren, sæt en stol hen under håndtaget, skub borde og katedre hen foran døren. lægge dig ned, så du ikke kan ses fra gange og vinduer. 13

14 være helt stille husk at sætte mobiltelefonen på lydløs forblive i lokalet indtil en af dig kendt person eller politiet kalder dig ud. Vær opmærksom i det daglige. Hvis du i det daglige har følt dig utryg over en medkursist, der har opført sig truende eller talt meget om vold, skyderi, våben eller selvmord, bedes du henvende dig til din studievejleder. Måske kan du være med til at forhindre, at der sker noget alvorligt. Læs brandinstruksen grundigt. Opslag findes i undervisningslokaler og fællesrum. Overtrædelse af ovennævnte regler kan i værste fald betyde bortvisning fra kurset se i øvrigt om sanktioner under mødepligtsregler. Mødepligtsregler Der er mødepligt på VUC Storstrøm, og du skal være studieaktiv. At være studieaktiv betyder at: Møde rettidigt og deltage i undervisningen, herunder også introforløb, temadage og lignende. Møde forberedt til undervisningen og indgå aktivt i undervisningens forskellige arbejdsformer. Aflevere alle skriftlige opgaver til tiden. Opgaverne skal svare til de krav, der er fastsat inden for de enkelte fag. Deltage i eventuelle terminsprøver. Deltage i ekskursioner. Deltage i anden forlagt undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen. Deltage i prøver og eksaminer. Prøver, eksaminer og eksamensdatoer kan ses på LUDUSweb. Tidspunkter for mundtlige prøver opslås ligeledes på LUDUSweb, når læreren har afleveret en liste over rækkefølgen til eksamen. Mød altid op i god tid til eksamen: Senest 15 min. før start ved skriftlige eksaminer uden PC. Senest 30 min. før start ved skriftlige eksaminer med PC. Ved mundtlige eksaminer møder du, når kursisten før dig skal op. Der henvises i øvrigt til eksamensfolderen, der findes på fronter. Særlige vilkår. Der tilbydes særlige prøvevilkår til kursister med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse (eller med andre specifikke vanskeligheder) hvis dette er nødvendigt for at ligestille dig med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af niveauet. Ansøgninger om dispensation skal være afleveret senest 1. april/1. november på afdelingens kontor. 14

15 Registrering af fravær Det er et krav fra undervisningsministeriet, at kursisternes studieaktivitet skal registreres og dokumenteres. I forbindelse med hver undervisningsgang vil din lærer derfor registrere eventuelt fravær i Ludus Web. Der bliver også holdt regnskab med din aflevering af opgaver og projekter. Du kan følge med i dit eventuelle fravær på LUDUSweb. Du har ret til at kontrollere og afgive bemærkninger til registreringen af din egen deltagelse i undervisningen til din lærer. Ved virtuel undervisning, fjernundervisning, flexundervisning og andre særlige undervisningstilrettelæggelser registreres studieaktivitet efter en konkret aftale med læreren. Kursisten skal ved fravær og sygdom angive årsagen til dette i LUDUSweb. Kompensation for fravær Alle former for fravær registreres af læreren - uanset årsag. Dog har kursisten, ved særlige årsager til fravær, mulighed for at kompensere for sit fravær ved fjernundervisning eller anden form for alternativ studieaktivitet. Dette skal altid aftales skriftligt med læreren, som regel forud for fraværet. I tvivlstilfælde aftales kompensation for fravær med afdelingslederen. Sygdom af længere varighed kan medføre krav fra VUC Storstrøms side om en lægeerklæring; denne betales af kursisten. Sanktioner ved fravær For meget fravær eller utilstrækkelig studieaktivitet, herunder manglende faglig dokumentation og aflevering af materialer til mundtlige prøver på AVU, vil normalt få konsekvenser for kursisten. Læreren vurderer løbende kursistens fravær og studieaktivitet og skolens ledelse sender ved 20% fravær - opgjort i forhold til fagets timer - eller ved utilstrækkelig studieaktivitet et advarselsbrev om ophør af SU samt en indkaldelse til samtale. Reagerer man som kursist ikke på denne indkaldelse sker der straks en udmelding. Falder fraværsprocenten ikke ophører retten til SU. Kursisten har dog mulighed for at forbedre sit fremmøde inden en sanktion indføres. Sanktioner kan være tab af retten til at følge undervisningen i det enkelte fag for resten af skoleåret og i visse tilfælde retten til at gå til eksamen. Ved længerevarende sygdom kan man max. forvente at modtage SU i 5 måneder. Som kursist skal man være opmærksom på, at hvis man modtager SU, så vil tab af retten til at følge undervisningen eller gå til eksamen normalt få konsekvenser for, om man fortsat kan modtage SU. Sanktioner af denne type skal normalt meddeles kursisten medio april/november. For de 2-årige hf eres vedkommende kan for meget fravær eller utilstrækkelig studieaktivitet betyde tab af retten til at gå til prøve i et eller flere fag og dermed få konsekvenser for oprykning til næste klasse. 15

16 Klageprocedure Klager over skolens afgørelse om sanktioner over for kursister, der ikke overholder studie- og ordensreglerne, skal inden for 2 uger fra afgørelsens meddelelse indgives til Undervisningsministeriet. Klagen indgives skriftligt - via afdelingslederen - til direktøren, der videresender den til ministeriet sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, giver direktøren kursisten lejlighed til at kommentere udtalelsen inden for 1 uges frist. Kursistens eventuelle kommentarer medsendes til ministeriet. Klage over sanktioner har normalt ikke opsættende virkning. 16

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Studie-og ordensregler

Studie-og ordensregler Studie-og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning samt de 4 værdier, som er udgangspunkt for VUC Roskildes værdigrundlag. Mangfoldighed: Fordi

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2017. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering AVU 2010 side 1 Mission Vision AVU/FVU/ordblindeundervisning tilbyder kortuddannede voksne borgere undervisning i almene fag med henblik på at - forberede adgang til fortsat uddannelse - opkvalificere

Læs mere

Informationshæfte til kursister på Thy-Mors HF & VUC. Skoleåret 2014-2015

Informationshæfte til kursister på Thy-Mors HF & VUC. Skoleåret 2014-2015 Informationshæfte til kursister på Thy-Mors HF & VUC Skoleåret 2014-2015 . Velkommen til Thy-Mors HF & VUC Du sidder nu med Thy-Mors HF & VUC s informationshæfte i hånden. Jeg håber, du får glæde af det.

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Grundlag Det formelle, lovmæssige grundlag for skolens kvalitetssikringssystem findes her: 1) Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de

Læs mere

Fastholdelsesstrategi

Fastholdelsesstrategi Fastholdelsesstrategi HF-afdelingen 2015-2016 Indholdsfortegnelse Indhold Støtte og fastholdelse... 3 Studiecentret... 3 Støtteforanstaltninger... 3 Læreren... 3 Studieaktivitet et element i fastholdelsesarbejdet...

Læs mere

EVALUERING Resultatkontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for perioden 1. August 2014-31. juli 2015

EVALUERING Resultatkontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for perioden 1. August 2014-31. juli 2015 EVALUERING Resultatkontrakt for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for perioden 1. August 2014-31. juli 2015 Resultatkontrakten er udarbejdet efter Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakt fra Ministeriet

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole

Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole Hvorfor Hvordan og ETU Elevtilfredshed sundersøgelse UMV Undervisnings miljøvurdering Lovpligtig Lovpligtig Medarbejdere MTU (medarbejdert ilfredshedsund

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Kvalitetssikring. Indledning

Kvalitetssikring. Indledning 9-9-2015 Kvalitetssikring Indledning Kvalitetssystemet skal sikre og løfte kvaliteten af undervisning og dannelse på på Grenaa Gymnasium. Systemet indeholder de metoder og procedurer, som Grenaa Gymnasium

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Fastholdelsespolitik

Fastholdelsespolitik Fastholdelsespolitik Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Fastholdelsespolitik på Skanderborg-Odder HF & VUC... 3 Fastholdelsesvision... 3 Målsætning for skoleåret 2015/16 er:... 3 Mødepligt og studieaktivitet...

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering for Næstved Gymnasium og HF-kursus efter UVM's gymnasieog hf-bekendtgørelser ( 107-118/56-62) og bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 1 Indledning

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Hvidovre-Amager

Fastholdelsesstrategi for VUC Hvidovre-Amager Fastholdelsesstrategi for VUC Hvidovre-Amager Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 26.marts 2012. 1 1. Indledning Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5.

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring

Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring Læring til tiden Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring Læring til tiden forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Forretningsgrundslaget for VUC Storstrøm Læring

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering Akademiet 2010-13 side 1 Mission Akademiet skal medvirke til at dække behovet for, udvikle og gennemføre undervisning og dertil hørende serviceydelser inden for professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Grundlaget for Gammel Hellerup Gymnasiums studie- og ordensregler er skolens værdier om faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Dette værdigrundlag

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Strategi for økonomisk tilsyn

Strategi for økonomisk tilsyn Strategi for økonomisk tilsyn Indhold 1 Indledning 1 2 Rammerne for det økonomiske tilsyn 2 3 Formål med det økonomiske tilsyn 3 4 Metoder i tilsynet 4 4.1. Risikobaseret tilsyn 4 4.2. Tematisk tilsyn

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium

Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium Horsens Gymnasiums system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering omfatter systematiske og regelmæssige selvevalueringer,

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept Skive Tekniske Skole arbejder systematisk med evaluering og kvalitetsudvikling, og det er målet, at det kan bidrage konstruktiv til de fire kvalitetsmål for erhvervsuddannelsernes udvikling. Skolens kvalitetsarbejde

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.97G.251 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Spørgsmål og svar til Lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen

Spørgsmål og svar til Lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen Spørgsmål og svar til Lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen 1. Generelt Hvordan er mobning defineret? Loven fastsætter ikke en central, nagelfast definition

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER Gymnasieelever skal være aktive Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm

Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm Indhold Formålet med kvalitetsarbejdet... 2 Centrale krav... 2 Tilrettelæggelse af kvalitetsarbejdet... 3 Skole- /institutionsniveau... 3 Uddannelsesniveau... 4 Klasse-

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 2, og 72, stk. 2, i lov nr. 1716 af 27. december 2016 om de gymnasiale uddannelser fastsættes:

Læs mere

Fastholdelsesstrategi

Fastholdelsesstrategi Fastholdelsesstrategi 1. Indledning Uddannelse spiller en afgørende rolle i den politiske debat om fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år fokus på uddannelsessystemet og på værdien af uddannelse

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Den fulde lovtekst kan findes på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= I forhold til antimobbestrategien står der følgende:

Den fulde lovtekst kan findes på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= I forhold til antimobbestrategien står der følgende: Antimobbestrategi Pr. 4. april 2017 er Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø blevet ændret. Ændringerne træder i kraft pr. 1. august 2017. Ændringerne vedrører et nyt krav

Læs mere

undervisningsmiljø i folkeskolen

undervisningsmiljø i folkeskolen dcum.dk undervisningsmiljø i folkeskolen opgaver for ledelse og bestyrelse 3 Undervisningsmiljø i folkeskolen Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, udgiver dette materiale for at give en nem og hurtig

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Dialogbaseret kvalitetstilsyn. Titel 1

Dialogbaseret kvalitetstilsyn. Titel 1 Dialogbaseret kvalitetstilsyn Titel 1 Indhold 1 Indledning 4 2 Dialogbaseret kvalitetstilsyn 5 3 Gennemsigtighed og kommunikation 6 Tilsynsforum 6 Revisornetværket 6 Databank/Datavarehus 6 Digital platform

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

HF-Enkeltfag Uddannelse i dit tempo

HF-Enkeltfag Uddannelse i dit tempo HF-Enkeltfag 1 HF-Enkeltfag Uddannelse i dit tempo Hvad er HF-Enkeltfag? HF Enkeltfag er en fleksibel gymnasial uddannelse, der kan skræddersys efter dine ønsker. HF er en forkortelse for Højere Forberedelseseksamen

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret oktober 2015 Opdateret oktober 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensreglerne

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN

KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg glad for at byde velkommen på denne konference om kvalitet i vejledningen og kan samtidig konstatere, via det store fremmøde,

Læs mere

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering Baggrund og overordnet formål: Systemet er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER. Chr. Richardtsvej 43. Tlf

VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER. Chr. Richardtsvej 43. Tlf VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg 1 zbc.dk Tlf. 55788888 Studie- og ordensreglerne bygger på uddannelsernes formål, ZBC s værdier og på Bekendtgørelse om studie-

Læs mere