Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC."

Transkript

1 Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser fine ud, men at det hen over året ændrer sig, idet en uforholdsmæssig stor gruppe af kursister forlader skolen af forskellige årsager. Arbejdet med fastholdelse af kursisterne i uddannelse skal ses i lyset af de politiske krav og ønsker om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en uddannelse. På Nordvestsjællands HF og VUC udgøres målgruppen også af unge og unge voksne, som af forskellige årsager er faldet ud af uddannelsessystemet. Det skyldes flere årsager: manglende kompetencer til at gennemføre en erhvervsuddannelse, manglende kompetencer til at gennemføre en gymnasial uddannelse, manglende fagligt niveau i et eller flere fag, som er nødvendige i forbindelse med fortsatte studier på videregående uddannelser. Der kan selvfølgelig også være tale om årsager, der bunder i sociale, psykologiske og økonomiske forhold, hvilket er tilfældet for en ret stor andel af VUC s målgrupper. Det skal også nævnes, at der på den 2-årige hf ligeledes er en del kursister som kommer direkte fra 10. klasse, hvis valg netop er en voksenuddannelsesinstitution. Elementerne i Nordvestsjællands fastholdelsesstrategi er flerfacetteret og udtrykker en indsats med flere elementer: Disse elementer er: 1. Studie- og ordensregler 2. Kursisttilfredshedsundersøgelser og handleplaner 3. Studievejledning

2 4. Mentor-ordning 5. coach-ordning 6. Tutorer på hf 7. Tilknyttet psykologtjeneste 8. SPS koordinator 9. Læsevejleder 10. Lærerteams som omdrejningspunkt for drøftelse af den enkelte kursists studieaktivitet Nordvestsjællands HF og VUC har, som det fremgår, valgt en strategi som indeholder flere elementer. Det bærende princip er at gøre nettet så fintmasket som muligt og at have så mange værktøjer i brug som muligt for at opfange og fastholde frafaldstruede kursister og skabe et godt studiemiljø i øvrigt. 1. Studie- og ordensreglerne er udarbejdet med udgangspunkt i værdigrundlaget og Bekendtgørelse om studie- og ordensregler ved de gymnasiale uddannelser. Sigtet med dette regelsæt er at give kursisten indtryk af krav og forventninger til kursister på Nordvestsjælllands HF og VUC, samt sanktionsmulighederne ved ikke at leve op til dette. Studie- og ordensreglerne er trykt i en lille folder og udleveres ved indskrivningen. Desuden står de, på samme måde som værdigrundlaget, på skolens hjemmeside. 2. Hver andet år foretages en kursisttilfredshedsundersøgelse med det formål at afdække, hvor godt kursisterne synes om at gå på Nordvestsjællands HF og VUC. Det er vores holdning, at jo bedre kursisterne trives socialt, fagligt m.m. jo større er ønsket om at blive på skolen og dermed gennemføre uddannelsen. Resultaterne af kursistmiljøundersøgelsen diskuteres med kursisterne, og der udarbejdes en handleplan for at bedre hverdagen på skolen. Resultaterne diskuteres ligeledes på Pædagogisk Rådsmøde og i ledelsen med henblik på at

3 tage de fornødne skridt til, fra skolens side, at skabe et godt og fastholdende miljø. Der er til dette arbejde på skolen udpeget en kvalitets- og evalueringskonsulent, som også har til opgave at tage initiativ til forskellige kursistarrangementer. 3. Studievejledningen har traditionelt været omdrejningspunktet i arbejdet med at fastholde kursisterne. Ved indskrivningen er det vejledningens opgave at sikre, at de nødvendige faglige kvalifikationer er til stede som forudsætning for at kunne gennemføre uddannelsen, samt at sikre at kursisten får sammensat et uddannelsestilbud som matcher forudsætningerne og de personlige mål, således at kursisten ikke påbegynder et uddannelsesforløb som vil give en negativ erfaring og optimere ønsket om at melde sig ud. Vejledningen tager sig også af fastholdelsessamtaler med den enkelte kursist, når det kan konstateres, at fraværet når et kritisk punkt. Vejlederne foretager henvisning til psykologtjenesten. Desuden samarbejder vejlederne på hfområdet også med tutorerne. For at styrke vejledningen er der fra ansat en fuldtidsvejleder på hfområdet, som vil forestå en række koordineringsopgaver med tilknytning til vejledningen og skal sikre en styrket kvalitet i det interne vejledningsarbejde og i de eksterne relationer. 4. Mentorordning. Skolen har etableret en mentorordning, hvor en lærer fungerer som mentor for kursister, som er i farezonen for at falde fra. Kursister opsøges af mentoren efter henvisning fra lærerne/tutor. 5. Kursistcoach. For kursister, som på længere sigt kan blive frafaldstruet, har skolen indført en coachordning. Her kan kursister få samtaler, såfremt de måtte ønske det for bl.a. at styrke selvværd. 6. Tutorordningen ligger som en del af hf-bekendtgørelsen for den to-årige hf, hvilket gør, at tutortimernes anvendelse er a priori fastlagt. Målet er at samtale om det rent studiemæssige og understøtte kursisten i arbejdet med at opfylde de krav, som gør sig gældende, og som kan foranledige at kursisten falder fra uddannelsen.

4 Ud over at anvende tutorordningen på den to-årige hf har skolen også valgt at bruge tutortimer på uddannelsespakkerne, ud fra samme målsætning. 7. Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland er et samarbejde mellem en række ungdomsuddannelsesinstitutioner og Ungdommens Uddannelsesvejledning som et tilbud til unge, der er truet af frafald fra uddannelserne. Nordvestsjællands HF og VUC har derfor gennem en årrække sendt kursister til psykologer i centret og trukket på psykologer til løsning af specifikke opgaver i forhold til at højne indsigten hos lærerne i de unges problemstillinger, samt at fungere som ressourcepersoner. 8. Socialpædagogisk støtte SPS - til de unge finansieres af henholdsvis kommunerne og SU. Det daglige arbejde koordineres af en SPS koordinator her på stedet, i samarbejde med en tilknyttet sekretær. Koordinatoren er ud over at være lærer også uddannet læsevejleder og trækker i det daglige arbejde på vores ordblindelærere i forhold til tests og udredninger for ordblindhed. I skoleåret havde skolen 28 kursister på SPS ordning. SPS ordningen giver de ordblinde kursister mulighed for at få en bærbar pc er til rådighed og forlænget tid i forbindelse med eksamen/prøver. SPSordningen giver ligeledes mulighed for at finansiere en mentor. 9. Nordvestsjællands HF og VUC har to uddannede læsevejledere på hf-området. Disse forestår tests af kursisterne med henblik på at finde indikationer på ordblindhed eller behov for egentlig støtte via SPS ordningen. Læselærerne bistår også de øvrige lærere med råd og vejledning i forhold til læsesvage kursister. De bistår ligeledes med værkstedsundervisning for kursister med specifikke behov. Egentlig ordblindeundervisning eller FVU undervisning forestås af de specialuddannede lærere på området, hvilket i denne sammenhæng er avu-lærere. Den ene læselærer forestår også fremskaffelsen af særlige undervisnings- og eksamensmaterialer for SPS-kursisterne. 10. I forhold til de enkelte klasser og visse fagkonstruktioner er der dannet lærerteams på hf. På avu har man ligeledes dannet team omkring AFklasserne. Målet med disse teams er at sikre en samtale om hver enkelt

5 kursist og afdække forhold som påkalder sig særlig opmærksomhed på det personlige og på det faglige plan. Det kan ligeledes være egentlige sociale og adfærdsmæssige problemer i klassen. Ud over disse elementer skal nævnes at tilrettelæggelsen af undervisningen i de enkelte fag på hf for de fleste fags vedkommende er koncentreret på halve år, ud fra den betragtning at såfremt kursisten fastholdes i mindst et halvt år, får vedkommende dog en eksamen og dermed et incitament til at fortsætte eller komme tilbage senere og gøre uddannelsen færdig. Dette fintmaskede net kræver ressourcer, og derfor aftales indsatsen for visse områder mellem TR og forstanderen. Indsatsen på vejledningen af avukursister er centralt aftalt. Det betyder derfor, at resultaterne af indsatserne løbende evalueres og underkastes ændringer i ressourceallokeringen. Evalueringerne foretages på lærermøder, pædagogiske møder og i ledelsen og mellem TR og ledelsen. I evalueringen af indsatsen i forhold til kursisterne på baggrund af kursisttilfredshedsundersøgelserne inddrages kvalitetskonsulenten. Jens Timm Jensen Forstander

VEST. Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015

VEST. Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015 VEST Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015 Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015 VUC Vest udbyder gymnasiale uddannelser og skal derfor leve op til kravet om at have og anvende et system til kvalitetsudvikling

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

Inspirationskatalog - fastholdelsespraksis på VUC

Inspirationskatalog - fastholdelsespraksis på VUC Inspirationskatalog - fastholdelsespraksis på VUC August 2011 Lederforeningen for VUC, Arbejdsgruppen om fastholdelsesstrategier 1 Inspirationskatalog - fastholdelsespraksis på VUC Bestyrelsen for Lederforeningen

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Resultatvurdering af. Kvalitetsplan 2010. Høng Gymnasium og HF

Resultatvurdering af. Kvalitetsplan 2010. Høng Gymnasium og HF Resultatvurdering af Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF Efterår 2011 Resultatvurdering af kvalitetsplan fra 2010 Skolens ledelse har nedsat et kvalitetsudvalg, som blandt andet har fået til opgave

Læs mere

Fastholdelsestiltag på Århus Akademi

Fastholdelsestiltag på Århus Akademi Fastholdelsestiltag på Århus Akademi Plads til forskellighed Formålet med skolens fastholdelsestiltag er at sikre en stor gennemførelsesprocent fra skolestart på 1. år til dimissionen på 2. år. Skolens

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

Bilag sag 3a - Kvalitetssikringsplan for VUC Storstrøm 2015-18.

Bilag sag 3a - Kvalitetssikringsplan for VUC Storstrøm 2015-18. VUC Storstrøms bestyrelse Bestyrelsesmødet den 17. marts 2015. Bilag sag 3a - Kvalitetssikringsplan for VUC Storstrøm 2015-18. 1) Indledning og formål Uddannelsesinstitutionerne skal have en politik og

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Evaluering af Projekt trivsel på EUD

Evaluering af Projekt trivsel på EUD Evaluering af Projekt trivsel på EUD Et projekt om god praksis i støtten til psykisk sårbare unge og unge med misbrugsproblemer Et udvalg af billeder, som er anvendt under interview Mette Stigaard Stenkjær

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Evaluering af HOLD FAST. Af lektor Ole Dibbern Andersen, Professionshøjskolen Metropol

Evaluering af HOLD FAST. Af lektor Ole Dibbern Andersen, Professionshøjskolen Metropol Evaluering af HOLD FAST Af lektor Ole Dibbern Andersen, Professionshøjskolen Metropol Evaluering af HOLD FAST Af lektor Ole Dibbern Andersen, Professionshøjskolen Metropol 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Sosu-uddannelserne 2009 Institutionens navn: Diakonissestiftelsens social- og sundhedsskole Institutionsnummer: 147415 Dato: 2. juni 2009. Underskrift: Formand for

Læs mere

Torben Pilegaard Jensen, Helle Bendix Kleif, Britt Larsen og Peter Ejbye-Ernst. Gennemførelse på gymnasiale uddannelser i Region Nordjylland

Torben Pilegaard Jensen, Helle Bendix Kleif, Britt Larsen og Peter Ejbye-Ernst. Gennemførelse på gymnasiale uddannelser i Region Nordjylland Torben Pilegaard Jensen, Helle Bendix Kleif, Britt Larsen og Peter Ejbye-Ernst Gennemførelse på gymnasiale uddannelser i Region Nordjylland Gennemførelse på gymnasiale uddannelser i Region Nordjylland

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne på CPH WEST 2011 Institutionens navn: CPH WEST Institutionsnummer: 183407 Dato: 24-05-2011 Underskrift: Claus Hensing Bestyrelsesformand Link

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle i København. Handleplan

Ungdomsuddannelse til alle i København. Handleplan Ungdomsuddannelse til alle i København Handleplan Indledning Københavns Kommune er en af de 17 kommuner, der er udpeget til at deltage i projekt Ungdomsuddannelse til alle. Projektet er initieret af Undervisningsministeriet

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Hvordan fastholder vi flere unge på de gymnasiale uddannelser i Region Nordjylland?

Hvordan fastholder vi flere unge på de gymnasiale uddannelser i Region Nordjylland? Hvordan fastholder vi flere unge på de gymnasiale uddannelser i Region Nordjylland? Inspirationskatalog for arbejdet med fastholdelsesindsatsen Torben Pilegaard Jensen Helle Bendix Kleif Peter Ejbye-Ernst

Læs mere