Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1"

Transkript

1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver

2 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over for store udfordringer. Det gælder også VUC Skive-Viborg Vi arbejder systematisk med at skabe rammer for uddannelses- og studiemiljøet, som kan rumme den bredere målgruppe af kursister og den mangfoldighed af krav, som kursistgruppen stiller. Dette skal bevirke, at alle de kursister, der påbegynder en uddannelse på VUC Skive-Viborg oplever, at dagligdagen på skolen har et indhold og en form, der er motiverende for den enkeltes deltagelse og gennemførelse. På VUC Skive-Viborg er vi optagede af at give kursisterne de bedst mulige vilkår for at gennemføre deres uddannelse, og vi arbejder struktureret og målrettet på, at dette sker. Det er denne fastholdelsesstrategi bl.a. et udtryk for. Vi ønsker med strategien er at skabe retning for de tiltag og handlinger, vi på VUC Skive- Viborg sætter i gang, når det handler om at få kursisterne til at gennemføre deres uddannelse. Strategien udspringer dels af den praksis som skolens personale i årevis har udviklet og dels af den strategiproces, som hele skolens personale har været involveret i i Formål og mål med strategien Formålet med formulering og implementering af nærværende strategi er, at Alle medarbejdere og ledere på VUC Skive-Viborg bliver bevidste om, hvordan de kan bidrage til øget fastholdelse, og hvordan de kan handle i overensstemmelse med strategien. Kursisterne på VUC Skive-Viborg oplever, at ledere og medarbejdere på VUC Skive-Viborg handler ud fra samme værdisæt i forhold til fastholdelse. Kursisterne understøttes på bedst mulig vis i at kunne gennemføre en kompetencegivende uddannelse. Målet for fastholdelsesstrategien er, at Fraværet på alle hold bliver mindre. 1 Flere kursister gennemfører kompetencegivende forløb 2. Lærerne bliver mere tilfredse i deres vurdering af det psykiske arbejdsmiljø, da de har klarhed over, hvilken rolle de kan spille i fastholdelsesindsatsen, og medarbejdere og ledelse trækker på 1 Dette opgøres ud fra de årlige opgørelser dvs. udtræk fra Ludus og måltal aftales med bestyrelsen 2 Dette opgøres ud fra de årlige opgørelser dvs. udtræk fra Ludus og måltal aftales med bestyrelsen 2

3 samme opfattelse og værdier i den daglige håndtering af fravær og frafald. Strategien omfatter hf enkeltfag, toårigt hf og avu. 3. Ledelse af fastholdelsesindsatsen Målsætninger for fastholdelse Ledelsen opsætter årligt konkrete og målbare resultatmål for fastholdelse, og ledelsen er ansvarlig for, at der følges op på opfyldelse af måltallene. Måltallene og de opnåede resultater kommunikeres løbende ud til skolens ansatte og til skolens bestyrelse, så der er et synligt fokus på fastholdelsesproblematikken. Handlingsplan for indsatsområder Ledelsen udarbejder i samarbejde med relevante udvalg og medarbejdere årligt en handlingsplan for indsatsområder, der har til formål at understøtte og udvikle fastholdelsesarbejdet. Handlingsplanen kan indeholde større eller mindre udviklingsprojekter samt forsøg med forskellige tiltag. Tilfredshedsundersøgelser og fastholdelse Der gennemføres hvert andet år elevtilfredshedsundersøgelser, og resultaterne af disse undersøgelser inddrages i arbejdet med udpegning og analyse af indsatsområder i fastholdelsesarbejdet. Medarbejdertilfredshedsundersøgelser gennemføres hvert andet år. I opfølgningsarbejdet fokuseres bl.a. lærernes muligheder for relationsopbygning i forhold til kursisterne og på eventuelle efteruddannelsesbehov i forhold til kompetencer, som direkte og indirekte har at gøre med fastholdelse. Resultaterne herfra inddrages i fastholdelsesarbejdet. Dokumentation For at kunne spore fastholdelsesindsatsens effekt laves kvartalsmæssige og årlige oversigter over frafaldet. Disse trækkes ud af Ludus på ledelsens foranledning, og resultaterne meddeles personalet og drøftes med relevante medarbejder og i relevante udvalg og råd. Der vil i det kommende år blive arbejdet med at skabe større indsigt i frafaldsårsager for dermed at kunne målrette indsatsen yderligere. 3

4 Eksterne samarbejdspartnere I fastholdelsesarbejdet samarbejder VUC Skive-Viborg med en række aktører om at øge gennemførelsen det sker gennem direkte samarbejde og gennem henvisning af kursister til støttefunktioner uden for VUC. I begge byer er der bl.a. et udbygget samarbejde med UU. I Skive sker dette bl.a. gennem aktiv deltagelse i Skive Modellen, hvor bl.a. alle byens ungdomsuddannelser deltager. I Viborg er samarbejdet med UU udbygget med en udstationeret UU-vejleder på VUC i august/september og januar. 4. Kursisternes oplevelse af VUC, klasserummet og undervisningen Skolemiljø Der lægges vægt på, at det er et voksent miljø, hvor der er plads til forskellighed og et miljø, som afspejler vores kursisternes forskellige ønsker og behov. På sigt arbejdes der med at udvikle VUC Skive-Viborgs fysiske rammer i både Skive og Viborg med fokus på et voksent, inkluderende studiemiljø, der giver de bedste pædagogiske muligheder i/og omkring undervisningen, og hvor der er mulighed for lektiehjælp og at arbejde videre med opgaver osv. udenfor undervisningstiden. It opfattes som et væsentligt element i et moderne attraktivt undervisningsmiljø, og som et redskab til at styrke fastholdelse ved bl.a. at skabe motivation, fleksibilitet og overblik og fastholde indhold i undervisningen og styrke kommunikation mellem VUC og kursist. IT vil derfor være et indsatsområde i de kommende år. Fastholdende undervisning Lærerne har i forhold til undervisningen fokus på både deres fag og på at udvikle kulturen og relationerne på holdet. De tager i deres didaktiske tilrettelæggelse af undervisningen og lektier hensyn til uddannelsesfremmede kursister og kursister med særlige behov for støtte. Efteruddannelse af medarbejderne Der har gennem de seneste år været afholdt kurser for det pædagogiske personale i forhold til nye kursistgrupper på VUC. Dette vil også i fremtiden være et fokus, ligesom IT integration i undervisningen vil blive prioriteret. Herudover prioriterer VUC Skive-Viborg, at vejlederne er veluddannede bl.a. med en coachuddannelse, ligesom specifikke kurser om vejledningsmetoder, kursisttyper/problematikker samt 4

5 erfaringsudveksling i netværk prioriteres. 5. Processer og praktisk håndtering af fastholdelsespraksis Vejledning På VUC Skive-Viborg udgøres vejledningskorpset af lærere, som både har undervisnings- og vejledningsopgaver. Dette skaber en god sammenhæng mellem undervisning/undervisere og vejledere og sikrer et godt kendskab til kursistgrupperne. Gennem de senere år er samarbejdet mellem afdelingerne i Viborg og Skive blevet styrket, da det skaber en øget ensartethed i og bevidsthed om skolens linje i forhold til fastholdelse, samt giver vejlederne de bedste muligheder for videndeling og gensidig sparring. Dette vil fortsat blive understøttet og udbygget. Vejlederne arbejder tæt sammen med skolens administration, ledelse og lærere (og tutorer)og har efter en individuel vurdering af behov mulighed for at henvise kursister til særlige støttefunktioner som coach og psykolog. Informationsstrømme om kursister og fastholdelse Det er afgørende, at fastholdelsesindsatsen foregår i et samspil mellem mange aktører på skolen for at opnå den bedste effekt af indsatsen. Informationer om f.eks. fravær og dårlig trivsel skal tilgå de aktører, som bedst muligt kan handle på oplysningerne. Alle ansatte på VUC Skive-Viborg tager et ansvar for at sikre den enkelte kursists trivsel og læring, og derudover er alle de væsentlige støttepersoner og lærere bevidste om deres roller og ansvar i forhold til samarbejdet. I appendix A er den overordnede rolle- og ansvarsfordeling beskrevet med henblik på, at de relevante aktører kender deres roller i samspillet i fastholdelsesindsatsen samt standartproceduren for hvordan der sanktioneres i forhold til fravær og manglende studieaktivitet. Denne standardprocedure kan dog fraviges, når der er forhold hos den enkelte kursist som taler for dette. 6. Afslutning Evaluering af selve strategien. Denne strategi evalueres årligt. Næste gang i foråret

6 Appendix A HF Model for arbejdet med fastholdelse VUC Skive-Viborg, HF Lærerteams Teamet får et rum på Fronter, hvor også studievejlederne og andre lærere, der har sporet (f.eks. Dh1) er medlemmer. Der laves en særlig mappe til kursistoplysninger, så studievejlederne kan nøjes med at læse i den. Teamet vælger en teamkoordinator, som skal være kontaktperson til studievejledere, uddannelses- leder og andre teams. 1. Tage hånd om kursisternes fravær, studieaktivitet og trivsel Kursisten oplyser den enkelte lærer om fravær pr. mail eller sms. Læreren fører fravær i Ludusweb dagligt Læreren lægger informationer på fronter om, hvad der er arbejdet med i dagens lektioner, og hvad lektien er til næste gang Hvis kursisten ikke møder de førte to undervisningsgange meddeles dette studievejlederne Hvis kursisten er fraværende to gange i træk senere i forløbet uden at have meldt afbud, skal en lærer fra teamet tale med vedkommende og finde ud af hvorfor Hvis en kursist fortsat ikke møder, og teamet ikke kan komme i kontakt med vedkommende, overtager studievejlederne Hvis en kursist ikke er studieaktiv, taler en lærer fra teamet med vedkommende, og hvis kursisten ikke ændrer adfærd meddeles dette en studievejleder Hvis studieaktiviteten herefter ikke forbedres, udfylder teamet skemaet Manglende studieaktivitet og afleverer det til uddannelseslederen Teamet fordeler tutortimer til kursisterne og aftaler hvilken lærer, der er tutor for hvilke kursister Teamet afprøver forskellige måder at anvende tutortimer på. Samtaler, sms er, s, vejledning til skriftlige opgaver, lektielæsning eller konkrete faglige problemer, andet. Det skal være i forhold til at støtte den enkelte kursist og i forhold til bekendtgørelsen om tutorfunktionen. Hvis teamet opfatter, der skal sættes ind med yderligere tiltag som værkstedstimer, hjælp fra læsevejleder, samtaler hos studievejleder, coach eller tutor gøres dette Teamet planlægger og afvikler evalueringer af undervisningen, klasserumskulturen og af enkelte kursister Teamet kan vælge at arbejde med et særligt fokusområde. 2. Introducere til VUC Hvem er vi? Værdier og holdninger. Hvem er kursisterne? Forventningsafstemning. 6

7 Hvordan arbejder vi? Hvordan behandler vi hinanden? Hvordan er skolen indrettet? Hvilke faciliteter? Uddele foldere om tutor- og coachfunktionen tutorfolder? 3. Introducere til Fronter 4. Planlægge og afholde introducerende undervisning Studieteknik - læsemetoder - notatteknik - skrivemetoder og skrivefaser - planlægning af skolearbejdet Indføring i de taksonomiske niveauer Indføring i forskellige arbejdsmetoder Informationssøgning Indføring i naturvidenskabelige grundbegreber og metoder Grammatikkursus - en dansklærer (koncentreret hold eller 1. års-hold) og en sproglærer tilrettelægger sammen et forløb på 8 timer, hvor den basale grammatik gennemgås - timerne skal være afviklet inden jul - kurset holdes i dansktimerne 5. Samarbejde om skriftlighed Koordinerer skriftlige afleveringer Introducerer skolens politik vedrørende manglende skriftlige afleveringer og snyd Taler om en fælles afleveringsprocedure Samarbejder om den nye skriftlighed 6. Særlige fokuspunkter Lektier: Diskuterer og samarbejder om, hvordan vi giver lektier for, hvorfor og hvordan vi bruger lektien i undervisningen. Skriftlige opgaver: Diskuterer og samarbejder om, hvilke kompetencer vi træner i de enkelte skriftlige opgaver, samt taler om opgaveformuleringer og respons på opgaverne. Skriftlige afleveringer Teamet vurderer om manglende skriftlige afleveringer har et omfang, som medfører et brev fra uddannelseslederen med en afleveringsfrist og mulige konsekvenser, hvis fristen ikke overholdes. Team-løse hold: Læreren vurderer om manglende skriftlige aflevering har et omfang, som medfører brev fra uddannelseslederen. 7

8 Teammøder Første møde holdes inden undervisningen begynder. Her planlægges den introducerende undervisning og ideer til fastholdelsesarbejdet vendes. I den første måned holdes et ugentligt møde for at tale om kursisterne, fravær, aktivitet osv. I de fleste tilfælde vil det skemamæssigt være muligt fredag mellem 12 og 13. Senere holder teamet møder, når der er behov. Der skrives referat af hvert møde, så det er muligt for andre lærere at følge med. Studievejledningen Hvis en kursist ikke møder de første 2 undervisningsgange og ikke har givet besked, kontakter studievejlederne vedkommende og udmelder eventuelt Følger på ugentlige møder op på basis af tilbagemeldinger fra teams og enkeltlærere Hvis en kursist har været fraværende 14 dage i træk uden at melde afbud sendes et advarselsbrev med indkaldelse til et møde med en studievejleder. I samme brev oplyses kursisten om, at et fortsat fravær medfører, at kursisten erklæres studieinaktiv og SU fjernes, alternativt udmeldes fra holdet/holdene Hvis kursisten ikke reagerer inden 1 uge udmeldes kursisten. Studievejlederne skriver korte opfølgninger på kursisterne i teamets rum, eller der tages kontakt til teamets kontaktperson Hvis en kursist på grund af manglende studieaktivitet er blevet henvist til en studievejleder, vurderer denne, om der skal laves en studieaktivitetsaftale med kursisten Lægger besked i fronter om indgåelse af studieaktivitetsaftale, så lærerne ved det. Uddannelseslederen Hvis en kursist (uden særlig aftale) har et fravær på over 25% af de læste timer sendes 1. advarselsbrev med krav om fremmøde. Dette sker efter koordinering med studievejledningen. Uddannelseslederen følger herefter kursistens fremmøde i en periode. Fortsætter det høje fravær sendes brev til kursisten med varsling om udmeldelse. Hvis kursisten ønsker en samtale med uddannelseslederen, bevilges dette. Samtalen kan munde ud i, at udmeldelse fastholdes, eller at kursisten underskriver en aftale om studieaktivitet. Kursistens lærere orienteres om aftalen om studieaktivitet på Fronter. Lærere, der ikke indgår i teams og lærere til hold, der ikke indgår i et teamarbejde Introducerer til VUC. Hvem er vi? Værdier og holdninger, forventningsafstemning, hvordan arbejder vi, hvordan behandler vi hinanden, uddele coachfolder (tutorfolder er vel unødvendigt?) Introducerer til fronter for de kursister, der ikke allerede er introduceret. Meddeler studievejlederne, hvis en kursist er fraværende de første to undervisningsgange Taler med kursisten, hvis vedkommende er fraværende to gange i træk senere i forløbet Informerer studievejlederne, hvis kursisten ikke møder og kontakten ikke kan etableres Kommunikerer med studievejlederne via mails Henviser til samtale med studievejleder Henviser til samtale med coach. Kan ske via studievejleder eller ved direkte henvendelse til en coach Henviser til hjælp uden for klasserummet læsevejleder og værkstedet Udleverer folderen Hvad er en coach? i løbet af de første uger Evaluerer klasserumskultur, undervisningen og den enkelte kursists faglige, studiemæssige og personlige kompetencer Lægger informationer på fronter om, hvad der er arbejdet med i dagens lektioner, og hvad lektien er til næste gang Vurderer om manglende skriftlige aflevering har et omfang, som medfører brev fra uddannelseslederen. 8

9 9

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed

Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed Bjarne Wahlgren, Kristina Mariager-Anderson & Sia Hovmand Sørensen Marts 2015 INDLEDNING 5 PROJEKTETS BAGGRUND 5 PROJEKTETS DYNAMIK

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (uddrag)

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Fastholdelsesplan. AVU-afdelingen. Marts 2015

Fastholdelsesplan. AVU-afdelingen. Marts 2015 Fastholdelsesplan AVU-afdelingen Marts 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Treklangen faglighed relationer - ledelse... 3 Lærere... 3 Ledelsen... 4 Studievejledere... 4 Læse- og matematikvejledere...

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

STRATEGI for KVUC 2014-16

STRATEGI for KVUC 2014-16 STRATEGI for KVUC 2014-16 - Planlægning for nøgleområder Indhold: 0. Præsentation og læsevejledning Side 2 1. Uddannelser og udbud Side 3 2. Pædagogik og didaktik Side 17 3. Personale arbejdsforhold Side

Læs mere

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus

Praktikhåndbog. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik. Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Praktikhåndbog... 3 Forord... 4 Praktikken i diakonuddannelsen... 5 Praktikvejlederens og praktiklærerens samarbejdsopgave...

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

HF & VUC FYN Ringens arbejde med Strategi 2012 15, vedtaget på bestyrelsesmøde 27. marts 2012

HF & VUC FYN Ringens arbejde med Strategi 2012 15, vedtaget på bestyrelsesmøde 27. marts 2012 Denne skrivelse har til formål at afdække, hvordan afdelingerne i Ringen arbejder med Strategi 2012-15, vedtaget i bestyrelsen i marts 2012. Det drejer sig om strategier vedr. kommunikation, gennemførelse

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Samlet evalueringsrapport

Samlet evalueringsrapport Den 12.12.2013 Samlet evalueringsrapport I relation til nøgleområder 2010-2013 Nøgleområderne er udpeget for en treårig periode. Hvert år udpeges områder med særlig høj prioritet, og disse beskrives i

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

1. Fastholdelse og motivation

1. Fastholdelse og motivation Roskilde, den 25. august 2014 Endelig evaluering Indsatsområder for 2013/2014 Indsatsområderne for 2013-2014 er lavet ud fra VUC Roskildes målsætninger for 2011-2014. Indsatområderne er udarbejdet sammen

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Opsamling på Netværkslokomotivets Sundheds- og Uddannelsesprojekter

Opsamling på Netværkslokomotivets Sundheds- og Uddannelsesprojekter Opsamling på Netværkslokomotivets Sundheds- og Uddannelsesprojekter 1. Indledning Netværkslokomotivet (herefter NVL) har i perioden 2011-13 uddelt midler til mindre projekter indenfor sundhed og uddannelse.

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Tech College Aalborg vil i ét fællesskab udvikle én stærk uddannelseskultur

Tech College Aalborg vil i ét fællesskab udvikle én stærk uddannelseskultur STRATEGI 2015 VISION: Tech College Aalborg vil i ét fællesskab udvikle én stærk uddannelseskultur STRATEGISK MÅL 1: Vores uddannelser er et aktivt tilvalg Målsætning 1A: Vi vil sikre kvalificeret valg

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere