Diskussion. Uenigheden om Martsbevægelsen 1848

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diskussion. Uenigheden om Martsbevægelsen 1848"

Transkript

1 Diskussion Uenigheden om Martsbevægelsen 1848 REPLIK TIL ANDERS MONRAD MØLLER OG HANS VAMMEN AF BJØRN SVENSSON I en omtale af min bog»opgør med fjendebilleder«i sidste hefte af Historisk Tidsskrift betegner Anders Monrad Møller det som umuligt at følge mig i min tiltro til J.Chr. Jørgensens referat af det vigtige Casinomøde 20. marts 1848 det møde, der med det efterfølgende folketog til Kongen væltede den sidste regering fra enevældens tid og dermed gav et signal, som slesvig-holstenerne udnyttede til at iværksætte det forberedte oprør, der blev til den første slesvigske krig. Vi ved ikke, om Jørgensen har kunnet stenografere, og jeg vil gerne give anmelderen ret i, at der er grund til at betvivle det, men det svækker ikke værdien af referatet, som under alle omstændigheder giver indtryk af at være udformet med omsorg for præcision i detaljen. I situationer, hvor det var vigtigt at gengive udtalelser så vidt muligt ordret, har jeg selv lagt vægt på at fange nøgleordene og derudover med stærke forkortelser af de øvrige ord søgt at skabe basis for en sammenhæng, der bagefter kunne rekonstrueres, altså en slags hurtigskrift, der i effekt kunne nærme sig et privat stenografisystem. Det kan Jørgensen også have gjort. Med øvelse og en god hukommelse kan man nå langt ad denne vej. I øvrigt hørte den konkrete opgave ikke til de vanskelige, idet man var tvunget til at sætte taletempoet ned, når man uden tekniske hjælpemidler skulle appellere til en forsamling på halvtredie tusinde. Det er korrekt, at der efter Casinomødet 11. marts kom lange referater til offentligheden, men ikke efter mødet 20. marts. Efter det første møde var der brug for talerne som agitationsmateriale, hvad der ikke

2 478 Bjørn Svensson var behov for, da oppositionen havde sejret. Men det ændrer ikke ved, at enhver, der i Casino 20. marts noterede referater, måtte være forberedt på, at andre i den store forsamling gjorde det samme, og at der var risiko for afsløring, hvis man forfalskede forløbet. Også dette forhold taler imod den skepsis, som Hans Vammen og Anders Monrad Møller har fremført overfor Jørgensens udførlige referat. Anders Monrad Møller undrer sig over, at jeg ikke har omtalt M.A. Goldschmidts henvisning til oprørsrygterne. Men i min bog p. 73 har jeg generelt henvist til de rygter om oprør, der verserede den 20. marts. De havde den begrænsede betydning, at de bidrog til interessen for Casinomødet samme aften, men det afgørende er, at talerne på mødet undgik rygterne og støttede sig til de faktiske efterretninger. Jørgensens referat bekræftes her af de oplysninger, der foreligger fra P. Hjort, O. Müller og H.N.Clausen. Efter anmelderens vurdering skulle Hans Vammens forbrydelse i mine øjne først og fremmest bestå i hans afmytologisering af Orla Lehmann. Men det er en oplagt misforståelse. Det var Vammens påstand om, at en dansk løgn fremkaldte det slesvig-holstenske oprør, der udfordrede mig, og det var hans rejse til Kiel for at præsentere den historieskabende danske løgn i en festtale for et tysk publikum, som fik mig til at reagere. Da Vammen udpegede Orla Lehmann som den skyldige og yderligere placerede ham som skurk ved at tillægge ham de laveste motiver for løgnen, måtte jeg naturligvis gøre op med Vammens kritikpunkter. Monrad Møller finder, at Vammen fortsætter den afmytologisering af Lehmann, som Niels Neergaard begyndte, da han kritiserede, at regeringen i svaret til den slesvig-holstenske deputation fulgte Lehmanns udkast og ikke af hensyn til udlandet stod fast på legitimitetens standpunkt overfor oprørerne. Fremstillingen må give læserne det indtryk, at jeg også her forsvarer Lehmann eller i hvert fald fortier denne kritik af ham. Men anmelderen må have overset, at jeg tværtimod har uddybet kritikken og for så vidt selv har bidraget til den såkaldte afmytologisering. Ikke alene har jeg i min bog p. 41 omtalt Neergaards påpegning af de udenrigspolitiske konsekvenser, men jeg har yderligere medtaget Laurids Skaus kritik, der ikke som Neergaards kom 44 år senere, men blev fremført offentligt allerede i Skau beklagede, at man ikke nøjedes med at sige nej, hvor der skulle siges nej, idet erklæringen om, at man ville styrke Slesvigs uopløselige forbindelse med Danmark med en fælles fri forfatning åbnede veje for Tyskland til intervention og gav oprørerne et agitationsmiddel i hænde. Det kom til at skade forholdet

3 Uenigheden om Martsbevægelsen mellem Lehmann og Skau. Endelig har jeg for egen regning direkte deltaget i kritikken, idet jeg har mindet om, at udsigten til en fællesforfatning med Kongeriget og den dermed truende danisering var skræmmende for de fleste slesvigere. Jeg har altså ingenlunde dækket over»koryfæet Orla Lehmann«og ejheller været blind for hans fejlgreb, som det har været antydet. Tværtimod. Til gengæld gør Anders Monrad Møller både Neergaard og Lehmann uret. Neergaard har i sin store artikel om Lehmann i Salmonsens Konservationsleksikon (bd. XI 1901) ikke foretaget den nedvurdering af ham, som Monrad Møller har underforstået i»under Junigrundloven«. Neergaard gør heller ikke hverken det ene eller det andet sted Lehmann specielt ansvarlig for det brud på legitimiteten, som lå i den bratte afbrydelse af forbindelsen mellem de to hertugdømmer, en forbindelse både Christian VIII og Frederik VII nylig havde lovet at bevare. Netop dette emne blev trukket frem i statsrådsmødet om aftenen 23. marts 1848, da den midlertidige minister for Hertugdømmerne, baron C.A.Th.Plessen påberåbte sig forfatningsreskriptet af 28. januar med det kongelige løfte om at vedligeholde forbindelsen mellem Slesvig og Holsten. Dertil bemærkede Conseilpræsidenten (A.W.Moltke), at både denne forbindelse og reskriptet af 28. januar var blevet en umulighed ved oprettelsen af et tysk parlament, da Holsten ikke kunne sende repræsentanter til to rigsforsamlinger. Og udenrigsminister Knuth supplerede, at basis for reskriptet ikke mere eksisterede, hvorfor det måtte bortfalde. Regeringstoppen afviste med andre ord bevidst den legitimitet, som Neergaard mente burde gælde. I samme møde gentog Conseilpræsidenten samtlige de punkter, som man var blevet enige om dagen før,»og i hvis tydelige og nøjagtige redaktion hele svaret skulle bestå«. Det var just disse punkter, Orla Lehmann trak frem i sit udkast til svar, og det blev derefter enstemmig vedtaget af regeringen. Der er på denne baggrund ikke belæg for isoleret at tale om»lehmann som agitatoren, der her begik sit livs dumhed«. Det var hele regeringen, der med åbne øjne traf denne beslutning trods Plessens advarsel. Af en eller anden grund ønsker Hans Vammen tilsyneladende nu at moderere sin afmytologisering. Der er i hvert fald sket det opsigtsvækkende, at Hans Vammen, der i sidste hefte af Hist.Tidsskr. imødegår min kritik af ham, erklærer, at jeg har tillagt ham noget, han»aldrig har skrevet, nemlig at Orla Lehmann på Casinomødet løj om oprørets udbrud«. Men jeg forstår simpelthen ikke, at Vammen tror, at han på den måde kan løbe fra kendsgerningerne på dette kardinalpunkt.

4 480 Bjørn Svensson Lad os gå tilbage til Hans Vammens opfindelse af løgnen. I Hist.Tidsskr p. 274 konkluderede han:»en københavnsk martsrevolution, der blev udløst ved en fejltagelse eller, som argumenteret i det foregående, ved ledernes bevidste vildledning af folket, er ikke godt mytestof. Navnlig da det ikke er til at komme uden om, at denne»fejltagelse«udløste en krig, som har sat sine dybe spor i det danske samfund lige op til nutiden.«(på denne baggrund kan jeg ikke forstå, at Anders Monrad Møller for alvor kan mene sin bemærkning p. 112 om, at jeg har skudt Vammen for meget i skoene, når jeg tillagde ham den opfattelse, at Lehmanns bedrag var skyld i de slesvigske krige og de deraf følgende ulykker.) Vammen skildrede p. 256f. forløbet op til Casinomødet den 20. marts således:»det eneste, der nu kunne redde de nationalliberale, var et slesvig-holstensk oprør«men»slesvig-holstenerne havde ikke gjort oprøri denne situation var det, at Orla Lehmann besluttede at lade, som om det slesvig-holstenske oprør var brudt ud«. Hans Vammen understregede flere steder, at det drejede sig om en velovervejet beslutning fra Lehmanns side. p. 253 skrev han om Lehmanns»Casino-beslutning«, hans»livs vigtigste beslutning«, og»det må have stået ham klart, at han spillede meget højt spil. Det var i egentligste forstand en casino-beslutning.«denne bevidste vildledning, dette bedrag, som Lehmann ifølge Vammens 1988-artikel så dristigt havde besluttet, turde være det samme som en løgn, og det var ifølge Vammen denne løgn, der udløste krigen. Det ejendommelige er, at Hans Vammen talte om bedrag og bevidst vildledning, skønt han erkender, at han ikke kan henvise til udtalelser, der afslører, hverken hvad Lehmann vidste, eller hvad han sagde. I modsætning til mig afviser Vammen stort set, at man kan støtte sig til citater i debatten om Martsbevægelsen. Han har derfor i stedet bestemt sig for den besynderlige udvej at bygge sin»argumentation på levningsslutninger, bl.a. fra de impliceredes handlinger«. Det materiale, Hans Vammen bygger på, og de slutninger, han drager deraf, rummer imidlertid postulater, der ikke beviser noget som helst af Vammens teorier. Det mener jeg at have godtgjort, både når han taler om de nationalliberale før Casinomødet som et parti i krise, der er lammet af forfatningsreskriptet af 28. januar og kun kan reddes af et slesvig-holstensk oprør, som de derfor selv fremprovokerer, og når han ud fra diverse begivenheder slutter sig til, hvad Lehmann har tænkt og sagt, endvidere om motivet til fremrykningen af mødet fra den 22. til den 20. marts etc. Tilbage står så Hans Vammens beskyldninger mod mig. Vammen

5 Uenigheden om Martsbevægelsen hævder, at jeg overtræder de mest elementære regler for historisk forskning ved at udelade de kilder, der ikke passer mig, ved at benytte andre kilder helt ukritisk og betjene mig af citatfusk. Jeg får ellers skyld for at være ganske kritisk (jævnfør min kritik af AMM og HV), så lad det stå som en pudsighed. De øvrige påstande bliver jeg selvsagt nødt til at gennemgå punkt for punkt. Beskyldningen om citatfusk sigter til, at jeg har udeladt de kursiverede ord i følgende sætning fra Vammens hånd:»pænt og artigt, omend med forbehold for forfatningens nærmere udformning, udpegede stænderforsamlingerne både i Hertugdømmerne og i Kongeriget de»erfarne mænd«, som ifølge Januarreskriptet skulle samles og vedtage forfatningen.«nu har man jo altid lov til at citere det, som man finder væsentligst, når citatet ikke sættes i anførselstegn. Her argumenterede jeg altså imod påstanden om det pæne og artige. Men jeg kunne lige så godt have tilføjet min forargelse over, at Vammen for at kunne fastholde billedet af de føjelige stænderforsamlinger bagatelliserede de nævnte forbehold til trods for, at de i realiteten var en klar undsigelse af det forelagte forfatningsprojekt og derfor i sig selv dementerede den artige opførsel. Listen over påståede udeladelser er desværre temmelig lang. Vi tager dem i rækkefølge og begynder med bemærkningen p. 165, at»svensson udelader disse ting«(dvs. garnisonen i Rendsborg, Prinsen af Noers kup og Beselers kommentar, at uden formlen»den ufri hertug«havde de måttet gå i landflygtighed). Men alle disse ting er omtalt i min bog, se p. 28, 32 og 81. Så følger i Vammens ankerække p. 168, hvor han påstår, at jeg overhovedet ikke nævner de tre kilder Carl Ploug, Krieger og Goldschmidt, hvis udtalelser fik ham til at slutte, at de nationalliberale nu ligefrem håbede på et slesvig-holstensk oprør, der kunne skaffe dem regeringsmagten. Men Vammen skrev i 1988 p. 256, at han ikke anførte Goldschmidt som dokumentation, hvad han jo heller ikke kunne af den gode grund, at Goldschmidt var modstander af partiet. Og det må gælde anno 2000 som i Kriegers udtalelse fra 1847 var ikke født af den aktuelle situation, men blot en banal sandhed uden noget tilknyttet håb, og Plougs kommentar har jeg i min bog p. 27 udførligt analyseret med afvisning af Vammens konklusion. p. 170 undrer Hans Vammen sig over, at jeg ikke har taget stilling til rygterne 20. marts om oprør, her omtalt i to breve, skrevet 26. marts 1848 af brødrene Orla og Heinrich Lehmann, plus en udtalelse af Goldschmidt. Jeg kan henholde mig til mit svar ovenfor til Monrad Møller om oprørsrygterne.

6 482 Bjørn Svensson p. 171 kritiserer Hans Vammen i note 19, at jeg har undladt at oplyse, at Jørgensens referat fra Casinomødet ikke nævner A.L.C. de Conincks indlæg, skønt det kom indenfor det tidsrum, referatet dækker. Men kritikken er nu en forbier. Monrad er den sidste taler, Jørgensen omtaler, og ifølge O.Müller, der har en ret udførlig talerliste, kom Coninck først til orde efter Tryde, H.C.Hansen og Monrad, altså udenfor Jørgensenreferatets dækning. For resten vil man vel normalt kunne regne ud, at Coninck ikke er nævnt af Jørgensen, når jeg ikke henviser til ham, men til to andre kilder. p. 172f. kursiverer Hans Vammen to afsnit af L.N.Hvidts indledningstale på Casinomødet 20. marts, som jeg skulle have udeladt. Men det ene afsnit er gengivet i min bog p. 74f., og oplysningerne i det andet afsnit er bragt p. 75 i en sammenligning med de forkerte oplysninger, som den slesvig-holstenske taler K. Ph. Francke kom med. p. 173f. kommer Vammen med nogle misvisende oplysninger om den nye regerings militærpolitik, og han minder om Lehmanns forhandlinger med den slesvig-holstenske deputation bl.a. om en deling af Slesvig, og så tilføjer han, at disse emner»udelader Bjørn Svensson fuldstændig«. Det er korrekt, at jeg ikke dengang fik tilbagevist Vammens militærpolitiske betragtninger, hvilket de visselig havde fortjent, men Lehmanns drøftelser med to af deputationens medlemmer har jeg skildret meget udførligt i min bog p. 40ff. Efter denne gennemgang, der omfatter samtlige påståede udeladelser, håber jeg, at Hans Vammens forsikring om, at jeg med dem har overtrådt de mest elementære regler for historisk forskning, må komme til at virke som en boomerang. Hans Vammen slutter sit indlæg med en højtidelig erklæring om, at jo stærkere hvirvelstormen af kritik slår ham i møde, des mere urokkeligt vil han fastholde følgende to kendsgerninger: 1) Rendsborgmødet 18/ var ikke oprør. 2) Det slesvig-holstenske oprør blev udløst af meddelelsen fra København om Casinomødet 20/3, folketoget og den gamle regerings afskedigelse 21/3. Jeg vil gerne støtte Vammen med hensyn til disse to punkter. Her er vi enige. De to programsætninger dækker faktisk den opfattelse, jeg har givet udtryk for i min bog Opgør med fjendebilleder, p Oprøret blev ganske rigtig udløst af nyhederne fra København, og når Hans Vammen bruger udtrykket»udløst«i stedet for»fremkaldt«må efter min mening den forudsætning være accepteret, at oprøret om ikke i detaljer, så dog i princippet var forberedt og planlagt til udbrud, når det rette signal kom. Den afgørende uenighed mellem os ligger i alle til-

7 Uenigheden om Martsbevægelsen fælde på helt andre områder. Det havde derfor været mere relevant, hvis han havde taget stilling til de konkrete anklager mod ham, som jeg havde sammenfattet i min konklusion i forrige hefte p.161.

Den mytologiske tvang

Den mytologiske tvang I ANLEDNING AF BJØRN SVENSSONS INDLÆG AF HANS VAMMEN Da jeg i 1988 omsider havde samlet mod til at offentliggøre min opfattelse af Martsdagenes historie 1848 i Historisk Tidsskrift, som jeg utilsigtet

Læs mere

Oversigter. En oversigt i anledning af 1848

Oversigter. En oversigt i anledning af 1848 Oversigter En oversigt i anledning af 1848 AF ANDERS MONRAD MØLLER I vore dage er det nok kun en håndfuld af Danmarkshistoriens årstal, der som 1848 er kendte nok til at kunne sættes i front på et titelblad.

Læs mere

43. møde. Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1

43. møde. Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1 Onsdag den 19. januar 2011 (D) 1 43. møde Onsdag den 19. januar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til udenrigsministeren om hemmelige CIA-flyvninger (hasteforespørgsel). Af

Læs mere

tillæg til grænseland

tillæg til grænseland tillæg til grænseland 1864 1 Hans Jørgen L. Larsen Baggrunden for krigen i 1864 Indledning Da fredsforhandlingerne i forbindelse med 1864 krigen var i gang i London i sommeren 1864, skulle den engelske

Læs mere

MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004. (Bifald) (Bifald)

MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004. (Bifald) (Bifald) 1-001 MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004 1-002 (Mødet åbnet kl. 17.05) 1-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Genoptagelse af sessionen 1-004 Formanden. - Jeg erklærer Europa-Parlamentets session, der blev afbrudt

Læs mere

Advokat Michael Hopp Plesner Advokatfirma. mho@plesner.com. Kære Michael Hopp,

Advokat Michael Hopp Plesner Advokatfirma. mho@plesner.com. Kære Michael Hopp, Advokat Michael Hopp Plesner Advokatfirma mho@plesner.com GENERALDIREKTØREN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040 www.dr.dk Maria Rørbye Rønn D +45 3520 8012 E mrr@dr.dk 08.07.2014

Læs mere

At tale er at tale ud

At tale er at tale ud At tale er at tale ud Om K.E. Løgstrups teori om suveræne livsytringer med særlig vægt på talens åbenhed sat i perspektiv af praksis i form af et feltarbejde Af Anne Brockenhuus-Schack BA-projekt Efterår

Læs mere

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 18. møde Torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse

Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse Velfærdsstaten og borgere på offentlig forsørgelse - en diskursanalyse af lederartikler fra Jyllands-Posten, Berlingske og Politiken * Jens Hansen * Vejleder: Janni Berthou Hermansen * Roskilde Universitet,

Læs mere

ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00

ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 49 Offentligt ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET DEN 29. NOVEMBER 2006 ÅBENT SAMRÅD I SKATTEUDVALGET Vedr. samrådsspørgsmål P Den 29. november 2006, kl. 9.00-10.00 René Skau

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt

Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt Europaudvalget 2004-05 (2. samling) EUU Alm.del Info Note 37 Offentligt ÅBENT SAMRÅD I EUROPAUDVALGET VEDR. SOFTWAREPATENTER 1 ÅBENT SAMRÅD I EUROPAUDVALGET VEDR. SOFTAWAREPATENTER Fredag den 6. juni 2005,

Læs mere

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 36. møde Torsdag den 19. januar 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til transportministeren om betalingsringens konsekvenser.

Læs mere

12. møde. Torsdag den 5. november 2009 (D) 1

12. møde. Torsdag den 5. november 2009 (D) 1 Torsdag den 5. november 2009 (D) 1 12. møde Torsdag den 5. november 2009 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 13: Forespørgsel til undervisningsministeren om helhedsskoler.

Læs mere

K har på denne baggrund overtrådt navneeneretten i FIL 7, stk. 5 ved at anvende betegnelsen bank i forbindelse med sit navn.

K har på denne baggrund overtrådt navneeneretten i FIL 7, stk. 5 ved at anvende betegnelsen bank i forbindelse med sit navn. Kendelse af 9. februar 2010 (J.nr. 2009-0019017) Andelskasse påbudt at ophøre med at anvende betegnelsen bank i forbindelse med sit navn, herunder at slette ordet bank fra andelskassens domænenavn. Lov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. juni 2015 Sag 30/2014 (1. afdeling) Jørgen Dragsdahl (advokat René Offersen, beskikket) mod Bent Jensen (advokat K.L. Németh, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid

Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid I 1999 blev Torben Lund valgt ind i Europaparlamentet som Socialdemokratiets spidskandidat men i september offentliggjorde

Læs mere

Torbjørn Juul Andersen Ida Meldgaard Christensen Rasmus Vestergård Hansen Monica Nielsen Morten Hetmar Vestergaard Patrick Benjamin Wurzel

Torbjørn Juul Andersen Ida Meldgaard Christensen Rasmus Vestergård Hansen Monica Nielsen Morten Hetmar Vestergaard Patrick Benjamin Wurzel Foto: Theis Bertelsen Torbjørn Juul Andersen Ida Meldgaard Christensen Rasmus Vestergård Hansen Monica Nielsen Morten Hetmar Vestergaard Patrick Benjamin Wurzel Vejleder: Ole Erik Hansen Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Teenbibeltimer 2015. Jesus one on one. Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom

Teenbibeltimer 2015. Jesus one on one. Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom Teenbibeltimer 2015 Jesus one on one Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom Jesus one on one Dette materiale er lavet til dig, der skal holde bibeltime for teenagere i en eller anden sammenhæng.

Læs mere

Pressemeddelelse. (Må først omtales den 5. september kl.06.00)

Pressemeddelelse. (Må først omtales den 5. september kl.06.00) Pressemeddelelse. (Må først omtales den 5. september kl.06.00) 1. Det er usædvanligt at embedsmænd tager bladet fra munden. Jeg har da også overvejet ganske nøje, om jeg skulle tie. I debatten om de offentlig

Læs mere

19. møde. Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1. (Fremsættelse 21.11.2011).

19. møde. Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1. (Fremsættelse 21.11.2011). Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1 (Fremsættelse 21.11.2011). 19. møde Tirsdag den 29. november 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Om Lissabon-traktaten

Om Lissabon-traktaten Om Lissabon-traktaten Af Adam Wagner Anders Fogh Rasmussen har nu skrevet sig ind i rækken af statsministre, der med fiflerier eller ligefrem med løgne har drevet Danmark endnu længere ind i Unionen, som

Læs mere

Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven?

Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven? Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven? - af Kai Sørlander I gennem snart flere år har der været talt om, at tiden nu igen er kommet til en revision af Grundloven. En væsentlig begrundelse er,

Læs mere

48. møde. Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1

48. møde. Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1 Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1 48. møde Tirsdag den 1. februar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 20: Forespørgsel til miljøministeren om affolkning af landdistrikterne.

Læs mere

Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov

Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov Bacheloropgave Sociologisk Institut, Københavns Universitet Af Lea Vedel Drews Vejleder: Yvonne Due Billing Antal tegn: 93.984 Antal tegn i fodnoter: 4.222

Læs mere

RETORIKKEN ER NYTTIG Aristoteles (s. 23)

RETORIKKEN ER NYTTIG Aristoteles (s. 23) SPECIALE JURA - BEVISRET RETORIKKEN ER NYTTIG Aristoteles (s. 23) VEJLEDER: METTE LYSTER KNUDSEN christine danielsen Retorikken er nyttig SPECIALE JURA - BEVISRET INDHOLD INDHOLD... 2 INDLEDNING... 3 PROBLEMFORMULERING...3

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere