N-REDUKTION FRA RODZONE TIL KYST FOR DANMARK Fagligt grundlag for et national kort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N-REDUKTION FRA RODZONE TIL KYST FOR DANMARK Fagligt grundlag for et national kort"

Transkript

1 N-REDUKTION FRA RODZONE TIL KYST FOR DANMARK Fagligt grundlag for et national kort Seniorrådgiver Gitte Blicher-Mathiesen, EDB-medarbejder Ane Kjeldgaard Akademisk-medarbejder Jens Bøgestrand Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Seniorforsker Vibeke Ernstsen, Seniorforsker Anker Lajer Højberg, Forsker Peter Roll Jakobsen, Geodatalog Frants von Platen-Hallermund EDB-konsulent Lisbeth Tougaard, Civilingeniør Jeppe Rølmer Hansen Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Forsker Christen Duus Børgesen Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Aarhus Universitet ATV MØDE PRINCIPPER FOR MILJØGODKENDELSER AF HUSDYRBRUG RADISSON SAS, H.C. ANDERSEN HOTEL 23. maj 2007

2

3 RESUMÈ Skov- og Naturstyrelsen har udarbejdet et kortværk over Nitratklasser, som regulerer husdyrbrugenes maksimale husdyrtæthed i forhold til niveau af kvælstofreduktion samt husdyrbrugets placering i oplande til udpeget nitratfølsomt natur og Natura 2000 områder. Nitratklassekortet er en kombination af oplande til udpeget nitratfølsomt natur og Natura 2000 områder og et nationalt kort over oplandes N-reduktion. Beregningen af N-reduktionen er foretaget med 3 forskellige metoder. For ca. 50 % af landets areal er kvælstofreduktionen estimeret på baggrund af målt kvælstoftransport i vandløb og en modelberegnet kvælstofudvaskning fra rodzonen. For ca. 40 % af landets areal er kvælstofreduktionen baseret på viden om redoxgrænsens beliggenhed og beregninger af vandflukse fra DKmodellen. For de resterende 10 % af landets areal er kvælstofreduktionen vurderet bl.a. ud fra geologien i området samt redoxgrænsens udbredelse. En række usikkerheder er knyttet til beregningerne, herunder modeltekniske usikkerheder og detaljeringsgrad af inputdata. Med det landsdækkende kort over kvælstofreduktionen fra bunden af rodzonen til kyst foreligger der nu et ensartet faglig grundlag for hele landet. INDLEDNING Som følge af kommunalreformen overtog kommunerne fra 1. januar 2007 den miljømæssige administration af etablering, ændringer og udvidelser af husdyrbrug i én samlet godkendelsesprocedure. I den forbindelse ønskede regeringspartierne (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre med den politiske aftale af 22. juni 2006 at reducere de administrative byrder og sikre en hurtig, gennemskuelig og ensartet sagsbehandling i de kommende kommuner. Den politiske aftale samt bekendtgørelsen hertil (nr af 19. december 2006) fastlægger, at hvis N-reduktionen mellem rodzonen og kyst er forholdsvis lav, mindre end 50 % skal husdyrtrykket reduceres med 50 % i oplande til meget sårbare recipienter og 85 % i mindre sårbare recipienter, mens hvis N-reduktionen er mellem 51 og 75 % skal husdyrtrykket reduceres med 65 % i oplande til de meget sårbare recipienter (tabel 1). For de øvrige kombinationer af N-reduktion og recipienters sårbarhed gælder de generelle harmoniregler. Det er muligt at anvende virkemidler, fx øget antal efterafgrøder ud over de generelle krav til at få et højere husdyrtryk end de reducerede antal. Tabel 1. Reduceret husdyrtæthed (antal dyreenheder /ha) i forhold til harmonikrav ved udvidelser af husdyrbrug i henholdsvis meget og mindre sårbare recipienter opdelt efter størrelse af N-reduktion mellem rodzone og kyst jf. den politiske aftale af 22, juni Meget sårbar recipient Mindre sårbar recipient Kvælstofreduktion: 0-50 % 50 % (Nitratklasse III) 85 % (Nitratklasse I) Kvælstofreduktion: % 65 % (Nitratklasse II) For at landets kommuner fik et ensartet grundlag at administrere husdyrområdet med hensyn til nitrat og N-påvirkning af recipienter bad Skov og Naturstyrelsen Danmarks Miljøundersøgelser, Danmarks og Grønlands Geologisk Undersøgelser og Danmarks JordbrugsForskning om at udarbejde et national kort over N-reduktioner i de administrative klasser: 0-50 %, % og over 75 %. Denne artikel beskriver overordnet metoderne bag

4 det national kort for N-reduktionen mellem rodzone og kyst, mens den faglige dokumentation findes i /1/ og /2/. FORMÅL Formålet med projektet er at udarbejde et national kort over N-reduktionen ud fra et ensartet faglig grundlag for hele landet. Kortet skal anvendes i kommunernes administration af husdyrområdet, hvor husdyrtæheden reguleres i oplande med lav N-reduktion og som afvander til udpeget nitratfølsomt natur eller til Natura 2000 områder. HVOR FOREGÅR N-REDUKTIONEN Når kvælstof i form af nitrat forlader afgrødernes rodzone på marken, vil en del af nitraten blive omdannet på vandets vej frem til kystvandene. Nitratfjernelsen finder primært sted i sedimenterne under redoxfronten, men også under transporten i vandløb og søer. Dertil kommer, at kvælstof kan akkumuleres i organisk stof i f.eks. mudder på bunden af søer. Når man skal beregne den samlede fjernelse af kvælstof til kysten, skal man derfor tage højde for at kvælstofreduktionen forekommer i både grundvand og overfladevand. METODER TIL BEREGNING AF N-REDUKTION N-reduktion i målte vandløbsoplande N-reduktionen er beregnet med tre fagligt forskellige metoder. Den første metode er anvendt i 69 målte vandløbsoplande. Disse oplande er en del af det Nationale Overvågningsprogram. N- reduktionen for disse oplande er beregnet som forskellen mellem N-udvaskning fra rodzonen og N-koefficienten fra diffuse kilder til vandløbet. N-koefficienten i vandløbene er beregnet ud fra målinger hver 14. dag af kvælstofkoncentrationen i vandløbsvandet og af vandføring og vandstand. Den samlede kvælstoftransport er beregnet ved at gange vandføringen med den målte kvælstofkoncentration i vandløbsvandet. N-transporten er korrigeret for kvælstof tilført med spildevand. Herved repræsenterer N- transporten kvælstoftabet fra diffuse kilde som dækker landbrug og natur /3/. Målinger hver 14. dag frem for daglig målinger kan give en afvigelse på den målte N-transport på mellem 1 og 5 % /4/. Udvaskningen fra rodzonen variere både i tid og rum og er påvirket af forbrug af gødning, sædskifte, jordbundstypen og klimaet. Ressourcemæssigt er det ikke muligt at måle udvaskningen for oplandene. Derfor er det nødvendig at anvende modeller, der er kalibreret til målte udvaskningsdata. Af tidsmæssige årsager var det nødvendigt at anvende modelleringsdata, som var umiddelbart tilgængelige. Derfor blev det valgt at anvende modelberegninger af N-udvaskningen fra rodzonen, som blev gennemført for 1989 i forbindelse med VMPII slutevalueringen /5/. Heri er N- udvaskningen fra rodzonen beregnet ved hjælp af to metoder, SKEP-Daisy og N-LES3 på kommuneniveau.

5 600 Landbrugets N-overskud ton N Niveau N-overskud i 1989/ / / / / / /01 Figur 1. Landbruget N-overskud for hele landet i perioden 1949/ /04 (A. Kyllingsbæk, DJF pers. med.) Året 1989 blev valgt, da kvælstofoverskuddet i dansk landbrug nogenlunde var konstant i perioden forud, og kvælstoftabet fra rodzonen kunne sammenholdes med kvælstoftilførslen til vandløb ud fra overvågningsdata (figur 1). Da der er store variationer i nedbør og afstrømning, blev det valgt at opgøre udvaskningen som gennemsnit af 10 års beregninger. Disse data er anvendt til en grov beregning af nitratreduktionen under transporten fra markens rodzone og frem til målestationen for vandløbene og er baseret på opgørelser i kg N/ha. En række usikkerheder er knyttet til udvaskningsberegningerne, herunder modeltekniske usikkerheder, detaljeringsgrad af inputdata som eksempelvis anvendelse af handelsgødning, samt at beregninger kun er baseret på klimadata fra seks målestationer. Usikkerhederne på den modelberegnede udvaskning er størst for små oplande. Det er derfor valgt kun at anvende vandløbsmålinger og N-udvaskningsberegninger fra forholdsvis store oplande på 50 km 2 eller derover. De 69 målte vandløbsoplande dækker ca. 50 % af landets areal. N-reduktion i umålte oplande, hvor vandløb er velbeskrevet i DK-modellen Den anden metode til beregning af N-reduktionen er anvendt for umålte oplande, hvor der eksistere et veldefineret vandløb i DK-modellen. Her er N-reduktionen fra vandet forlader rodzonen til det når frem til vandløbet, baseret på beregning af vandflukse med DK-modellen og viden om redoxfrontens beliggenhed indenfor 1x1 km beregningsceller (grids). Metoden er detajeret beskrevet i /2/. Beregning af redoxfronten er fastlagt ud fra sedimenternes farver i boringer udført i kvatære sedimenter. For grid med en enkelt boring er denne anvendt, for grids med flere boringer er redoxgrænsen beregnet som en gennemsnitsværdi. I områder uden boringsoplysninger er redoxfrontens vurderet på baggrund af oplysninger om områdets geologiske opbygning, landskabstype, GEUS jordartskort, topografiske forhold samt beliggenheden af prækvartæroverfladen. Princippet i metoden er, at redoxfronten fastlægges først, hvorefter vandfluksene over og under redoxfronten bestemmes ved brug af DK-modellen. Ved en antagelse af, at alt nitrat reduceres under redoxfronten mens der ingen reduktion sker over denne, kan reduktionen

6 principielt beregnes ud fra andelen af vandtransport over og under redoxfronten. Det er dog en noget forsimplet antagelse, idet der ikke tages hensyn til den nitratreduktion der sker i mikromiljøer fra rodzonen til redoxfronten. Desuden er der nogle usikkerheder forbundet med de estimerede vandflukse fra DK-modellen, da denne model er en storskala model til beskrivelse af de overordnede vandbalancer. Metoden er derfor kalibreret i forhold til N- reduktioner opgjort på baggrund af kvælstofstrømme i 56 målte vandløbsoplande på over 50 km 2 og med et søarael på under 2%. I de målte vandløbsoplande er udvaskningen fra rodzonen modelberegnet, mens N-transporten i vandløbene er målt og korrigeret for punktkilder samt N-retentionen i vandløb og søer, som derved antages at repræsentere kvælstof-tilførelsen til vandløbskanten fra diffuse kilder. Antallet af vandløbsoplande til kalibrering er lidt mindre end de 69 målte vandløbsoplande, idet oplande med mange søer ikke er med og estimatet af N-retentionen i søerne bidrager til usikkerheden. Efter kalibrering af metoden anvendes disse til beregningen af N-reduktionen for de umålte oplande, men da N-reduktionen kun er til vandløbskanten lægges N-retentionen i søer og vandløb efterfølgende til, således at N-reduktionen både dækker N-reduktionen i grundvandssedimenterne samt i ferskvandsystemet. N-reduktionen er beregnet på oplandsniveau, der foruden usikkerheder på henholdsvis udvaskningen fra rodzonen og N-retentionen i søer og vandløb, ikke inddrager en eventuel reduktion af nitrat i den umættede zone under rodzonen, kvælstoffjernelsen i vådområder, ligesom den heller ikke dækker den rummelige variation i redoxfrontens udbredelse i de anvendte beregningsceller (grid). De umålte oplande beregnet ud fra en kalibrering af DKmodellens vandflukse over og under redoxgrænsen dækker 40 % af det kortlagte areal. N-reduktion i umålte oplande, hvor vandløb ikke er beskrevet i DK-modellen For umålte oplande hvor der ikke er en fysisk beskrivelse af vandløbet i DK-modellen er N- reduktionen vurderet ud fra geologien i området samt redoxgrænsens udbredelse. Disse oplande dækker ca. 10 % af det kortlagte areal. Reduktion i vandløb og søer Målinger af N-retention i danske vandløb tyder på en betydelig variation i denitrifikationen, kg N/ ha vandløbsbund årligt /1/. Den andel af vandløbenes kvælstoftransport, som fjernes i vandløbene, er under alle omstændigheder lav og udgør generelt mindre end 2 % af den årlige transport. Derfor er der valgt at anvende 2 % kvælstoffjernelse fra vandløb uanset længden af vandløbet. Kvælstoffjernelsen i søer er derimod langt større end i vandløb, og den afhænger i høj grad af vandets opholdstid i søen, idet den stiger med øget opholdstid. Endvidere øges kvælstofreduktionen betydeligt, hvis søen overgår fra en grumset til en klarvandet tilstand. Som generel værdi for kvælstoffjernelsen i søer er anvendt 400 kg N/ha søareal, hvilket er medianværdien af kvælstoffjernelsen i de 22 overvågningssøer /6/. Når N-reduktionen i henholdsvis sø og vandløb lægges til i de umålte oplande anvendes derfor 2 % kvælstoffjernelse i vandløb og for søerne anvendes 400 kg N/ha søareal.

7 SAMLET N-REDUKTION FRA RODZONE TIL KYST I den samlede kvælstofreduktion for et opland indgår både reduktionen i grundvandet, reduktionen i vandløbet og reduktionen i søer. For nogle oplande passere vandet en eller flere søer på vandets transport til kysten. For disse opland er der tilføjet en N-reduktionen i nedstrøms søer, der udgør 30 % af et oplands diffuse N-transport, hvis søen er større end 1 ha. En N-reduktion på 30 % af belastningen svarer til den fjernelse der er beregnet for de 22 overvågningssøer /6/. Beregningen af kvælstofreduktionen er foretaget med forskellig sikkerhed med de tre metoder der er anvendt for oplandene (tabel 2). For de 69 oplande med målinger af N-transporten i vandløbet er N-reduktionen estimeret på baggrund af den modelberegnede udvaskning fra rodzonen og de målte N-transporter (metode1). Sikkerheden er størst for disse oplande. Umålte oplande, der indgår i DK-modellen dækningsområde er beregnet med metode 2. Her er sikkerheden lavere end med metode 1. De sidste oplande er meget usikkert bestemt, da disse områder er uden for DK-modellens dækningsområde og har derfor ikke en fysisk beskrivelse af vandløbene. Med det landsdækkende kort over kvælstofreduktionen fra bunden af rodzonen til kyst er der nu en ensartet faglig grundlag for hele landet. Dette er generelt en væsentlig forbedring med hensyn til ensartethed i forhold til amternes tidligere administration af husdyrområdet, idet amterne anvendte forskellige metoder for N-reduktionen mellem rodzone og vandløb/kyst. For nogle amter var det eksisterende faglige grundlag mere detaljeret end det nationale kort der er udarbejdet her, mens for andre amter var grundlaget mindre detaljeret. Tabel 2. Beregningen af N-reduktioner foretaget med forskellige datagrundlag, metode 1-3. Metode Antal Areal (1.000 ha) Areal (%) 1 Oplande med målte vandløb ,1 2 Øvrige oplande dækket af DK-modellen ,7 3 Oplande uden dækning i DK-modellen ,3 N-reduktionen opgjort i procent er opdelt i de tre kategorier: 0-50 %, % og % (figur 1). Disse tre kategorier indgår som nævnt i indledningen i den politiske aftale, der blev indgået d. 22. juni 2006 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.

8 N-reduktion fra rodzone til kyst (%) Over Under 50 Figur 1. Samlet kort over N-reduktion fra bunden af rodzonen til kyst for oplande i Danmark. N-reduktionen er opgjort i procent og inddelt i tre klasser: over 75, og under 50 %.

9 Oplande til udpeget nitratfølsomt natur og Natura 2000 områder. For at kommunerne kan administrere reguleringen af husdyrtrykket i forhold til niveau af N- reduktion og recipienters sårbarhed blev der udarbejdet et administrativt grundlag der overordnet fastlægger recipienters sårbarhed overfor nitrat. I den politiske aftale om miljøgodkendelse af husdyrbrug blev der identificeret en række eksempler på sårbare recipienter, som skal beskyttes frem til der ligger vand- og naturplaner efter Disse eksempler er lukkede fjorde som Hjarbæk Fjord og Norsminde Fjord, norer som f. eks. omkring Fyn og brakvandssøer som Saltbæk Vig og Nissum Fjord. Skov og Naturstyrelsen har vurderet at bekendtgørelsens kriterier for meget sårbare kystvande omfatter følgende naturtyper: nr flodmundinger, nr kystlaguner og strandsøer og nr større lavvandede bugter og vige. Vurderingen bygger på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 områderne. Det er endvidere styrelsens vurdering, at norer omkring Fyn samt Randers Fjord og Norsminde Fjord er omfattet af bekendtgørelsens kriterier for meget sårbare kystvande. Oplande til niveau for nitratfølsom natur Oplande til udpeget nitratfølsom natur Oplande til øvrige Natura 2000 områder Øvrige områder Figur 2 Oplande til udpeget nitratfølsomt natur og til øvrige Natura 2000 områder.

10 Da det er kombinationen af N-reduktion og niveau af recipienters sårbarhed over for nitrat der reguleres i den politiske aftale stemples de to kort, henholdsvis kortet over N-reduktionen og kort over recipienters sårbarhed ind i hinanden. Herved fremkommer Nitratklassekortet. Nitratklasse I: Oplande med 0-50% N-reduktion til øvrige Natura 2000 områder II: Oplande med 50-75% N-reduktion til udpeget nitratfølsom natur III: Oplande med 0-50% N-reduktion til udpeget nitratfølsom natur Figur 3. Kort over Nitratklasse I-III. For oplande beliggende i nitratklasse I, II og III reguleres husdyrtrykket med henholdsvis 85, 65 og 50 % af generel niveau.

11 KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING Grundlaget for beregning af N-reduktionen i oplande kan forbedres på en række punker i forhold til første version af N-reduktionskortet. Kendskab til N-reduktionen vil indgå som grundlag for planlægning og administration ikke kun i forbindelse med administration af godkendelser og udvidelser på husdyrbrug, men også i forbindelse med udarbejdelse af indsatsplaner i henhold til vandrammedirektivet. I en opdatering af det nationale N-reduktionskort kunne følgende overvejes: Et bedre datagrundlag for modeberegningen af N-udvaskningen fra rodzonen herunder en bedre regional fordeling af klima, arealanvendelse og jordtyper. En bedre regional beskrivelse af N-udvaskningen fra rodzonen i flere målte vandløbsoplande fra NOVANA. Desuden er det muligt at indhente regionale målinger således at et større areal af landet bliver dækket af målte vandløbsoplande. En udvikling af metoderne i DK-modellen til mindre beregningsceller (grids) Supplerende undersøgelser af redoxgrænsens udbredelse under forskellige geologiske og landskabsmæssige forhold samt vurdering af den rummelige variation. For at anvende flere tilgange til N-reduktionsberegningerne foreslås, at der udvikles en empirisk model til beregning af N-transporten og N-retentionen i små vandløbsoplande. En empirisk model vil især være et godt supplement i de oplande der ikke er velbeskrevet i DK-modellen. I en ny version af N-reduktionskortet bør der arbejdes videre med betydningen N- retentionen i ånære arealer og lavbundsjorde. Desuden bør effekten af VMP II vådområder indarbejdes. En bedre opdeling mellem dræn/ikke drænede arealer eller i områder med overfladenær eller ikke overfladenær afstrømning kunne gøre N-reduktionskortet mere detaljeret. I 1. generation af N-reduktionskortet er tidforsinkelsen nogenlunde håndteret for det grundvand der tager år om at strømme fra rodzonen til vandløb. Der kunne arbejdes videre med hvilken betydningen længere tidsforsinkelser har på N-reduktionerne.

12 REFERENCER /1/ Blicher-Mathiesen, G., Bøgestrand, J., Kjeldgaard, A., Ernstsen, V., Højberg, A.L., Jakobsen, P.R., Platen, F. von,tougaard, L., Hansen, J.R., Børgesen, C.D. (2007) Kvælstofreduktionen fra rodzonen til kyst for Danmark. - Fagligt grundlag for et nationalt kort. Faglig rapport fra DMU nr Danmarks Miljøundersøgelser Århus Universitet 75 s. /2/ Ernstsen, V., Højberg, A.L., Jakobsen, P.R., Platen, F.von,Tougaard, L., Hansen, J.R., Blicher-Mathiesen, G., Bøgestrand, J. & Børgesen, C.D. (2006) Beregning af nitrat-reduktinsfaktorer fra zonen mellem rodzonen og frem til vandløbet. Data og metode for 1. generationskortet. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, Miljøministeriet, rapport nr. 93. /3/ Kronvand, B & Bruhn, A. (1990) Overvågningsprogram. Metoder til bestemmelse af stoftransport i vandløb. Teknisk anvisning. - Miljøministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Ferskvandsøkologi. 22 s. /4/ Krongvan, B. & Bruhn, A.J. (1996) Choice of sampling strategy and estimation method for calculating nitrogen and phosphorus transport in small lowland streams. Hydrological Processes 10, /5/ Børgesen, C.D. & Grant, R., (2003). Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II - slutevaluering. Vandmiljøplan II - modelberegning af kvælstofudvaskning på landsplan, Danmarks JordbrugsForskning og Danmarks Miljøundersøgelser. 22 s. /6/ Jensen, J.P., Søndergaard, M., Jeppesen, E., Lauridsen, T.L. & Sortkjær, L. 1997: Ferske vandområder - Søer. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 211: 103s.

Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet. Odense Fjord. Scenarier for reduktion af næringsstoffer. Faglig rapport fra DMU, nr.

Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet. Odense Fjord. Scenarier for reduktion af næringsstoffer. Faglig rapport fra DMU, nr. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Odense Fjord Scenarier for reduktion af næringsstoffer Faglig rapport fra DMU, nr. 485 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Odense Fjord

Læs mere

Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet

Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet Modeltyper og deres anvendelse illustreret ved eksempler Faglig

Læs mere

Udvikling i landbrugets næringsstoftab og effekt på vandmiljøet

Udvikling i landbrugets næringsstoftab og effekt på vandmiljøet Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Udvikling i landbrugets næringsstoftab og effekt på vandmiljøet Gitte Blicher-Mathiesen Kurt Nielsen Danmarks

Læs mere

Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering

Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Afprøvning af prototyper for kvælstofreguleringsmodeller 2015 ddd Der Der 2 Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Titel: Pilotprojekt for ny målrettet

Læs mere

Landbrugsregisterdata anvendt i regionale og landsdækkende beregninger af N og P tab

Landbrugsregisterdata anvendt i regionale og landsdækkende beregninger af N og P tab Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Baggrundsnotat til Vandmiljøplan III - midtvejsevaluering Landbrugsregisterdata anvendt i regionale og landsdækkende beregninger af N og P tab Christen Duus Børgesen

Læs mere

AREALGODKENDELSE. Lørstedvej 22, 9690 Fjerritslev

AREALGODKENDELSE. Lørstedvej 22, 9690 Fjerritslev AREALGODKENDELSE Lørstedvej 22, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 28/5 2010 / 1/6 2010 Indholdsfortegnelse: Vilkår... 3 Projektbeskrivelse... 5 Kommunens vurdering af miljøbelastningen...

Læs mere

AREALGODKENDELSE GODKENDELSE. Lundbakvej 72, 9490 Pandrup. Godkendelsesdato / offentliggørelse: 19. Februar

AREALGODKENDELSE GODKENDELSE. Lundbakvej 72, 9490 Pandrup. Godkendelsesdato / offentliggørelse: 19. Februar AREALGODKENDELSE GODKENDELSE Lundbakvej 72, 9490 Pandrup Godkendelsesdato / offentliggørelse: 19. Februar F 2010 / 23. Februar 2010 Indholdsfortegnelse: Vilkår... 3 Projektbeskrivelse... 5 Kommunens vurdering

Læs mere

Bestemmelse af N og P tab fra landbruget, samt fastlæggelse af reduktionsbehov (Task 1.2)

Bestemmelse af N og P tab fra landbruget, samt fastlæggelse af reduktionsbehov (Task 1.2) AGWAPLAN Bestemmelse af N og P tab fra landbruget, samt fastlæggelse af reduktionsbehov (Task 1.2) Christen D. Børgesen 1, Søren K. Hvid 2, Uffe Jørgensen 1, Inge T. Kristensen 1, Karin H. Nilsson 3, Christian

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Jakob Kjærsgård Fastrupvej 30 7400 Herning Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

Simulering af ekstremvandføringer og grundvandsbetinget oversvømmelse

Simulering af ekstremvandføringer og grundvandsbetinget oversvømmelse D A N M A R K S O G G R Ø N L A N D S G E O L O G I S K E U N D E R S Ø G E L S E R A P P O R T 2 0 1 2 / 1 1 5 Simulering af ekstremvandføringer og grundvandsbetinget oversvømmelse Analyse af mulighed

Læs mere

Økonomisk analyse af integreret indsatsprogram for Odense Fjord-oplandet: Resultatrapport

Økonomisk analyse af integreret indsatsprogram for Odense Fjord-oplandet: Resultatrapport Fyns Amt Økonomisk analyse af integreret indsatsprogram for Odense Fjord-oplandet: Resultatrapport Endeligt udkast - Fortroligt November 2006 Fyns Amt Økonomisk analyse af indsatsprogram for Odense Fjord-oplandet:

Læs mere

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen Programbeskrivelse 1. del Kolofon Titel: Det Nationale Overvågningsprogram for Vand og Natur. NOVANA 2011-2015. Programbeskrivelse

Læs mere

Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater

Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater Juli 2013 Konsulent Kristoffer Piil Chefkonsulent Leif Knudsen vfl.dk Forord Denne rapport er en afrapportering af resultaterne fra den drænvandsundersøgelse,

Læs mere

Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.7 Århus Bugt

Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.7 Århus Bugt Bilag 3 Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.7 Århus Bugt Vandløb Søer Kystvande Grundvand Punktkilder Belastningsopgørelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Vandløb 3. Søer 4. Kystvande 5. Grundvand

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

VANDLØB 2012 NOVANA AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 75 2013

VANDLØB 2012 NOVANA AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 75 2013 VANDLØB 212 NOVANA Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 75 213 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] VANDLØB 212 NOVANA Videnskabelig

Læs mere

VIRKEMIDLER TIL REALISERING AF 2. GENERATIONS VANDPLANER OG MÅLRETTET AREALREGULERING

VIRKEMIDLER TIL REALISERING AF 2. GENERATIONS VANDPLANER OG MÅLRETTET AREALREGULERING VIRKEMIDLER TIL REALISERING AF 2. GENERATIONS VANDPLANER OG MÅLRETTET AREALREGULERING JØRGEN ERIKSEN, POUL NORDEMANN JENSEN OG BRIAN H. JACOBSEN (REDAKTØRER) DCA RAPPORT NR. 052 DECEMBER 2014 AARHUS AU

Læs mere

Miljøgodkendelse til. Dyrkningsarealerne tilhørende. Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup

Miljøgodkendelse til. Dyrkningsarealerne tilhørende. Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Miljøgodkendelse til Dyrkningsarealerne tilhørende Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Godkendelsen omfatter: Ejede dyrkningsarealer Adresse: Ørbækvej 203, 5882 Vejstrup Godkendelsen er meddelt til: Flemming Wulff

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Kapitel 1. Sammenfatning

Kapitel 1. Sammenfatning Kapitel 1. Sammenfatning Opgørelse af den udnyttelige drikkevandsressource i Danmark med udgangspunkt i modelsimulering af det hydrologiske kredsløb baseret på den nationale vandressourcemodel (DK-model)

Læs mere

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden Miljørapport for vandplan 1.2 Limfjorden INDHOLD 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN... 6 1.1 Udarbejdelse af miljøvurderingen... 6 1.2 Alternativer... 6 1.3 Indvirkning på miljøet... 7 1.4 Afhjælpende

Læs mere

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION Civilingeniør Bente Villumsen Civilingeniør, ph.d. Marlene Ullum COWI A/S ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN

Læs mere

Miljøgodkendelse. udbringningsarealerne tilhørende Amtsvejen 17, 8981 Spentrup

Miljøgodkendelse. udbringningsarealerne tilhørende Amtsvejen 17, 8981 Spentrup Miljøgodkendelse af udbringningsarealerne tilhørende Amtsvejen 17, 8981 Spentrup DATABLAD TITEL: MILJØGODKENDELSE AF UDBRINGNINGSAREALER TILHØRENDE AMTSVEJEN 17, 8981 SPENTRUP DATO FOR GODKENDELSE: 21.

Læs mere

Forslag til vandplan Hovedvandopland 3.1 Bornholm. Forhøring, maj 2013

Forslag til vandplan Hovedvandopland 3.1 Bornholm. Forhøring, maj 2013 Forslag til vandplan Hovedvandopland 3.1 Bornholm Forhøring, maj 2013 Vandplan Hovedopland Bornholm Kolofon Titel: Vandplan 2010-2015. Bornholm. Hovedvandopland 3.1 Vanddistrikt Bornholm - forslag Emneord:

Læs mere

Kvælstofbalancer i dansk landbrug

Kvælstofbalancer i dansk landbrug Kvælstofbalancer i dansk landbrug Mark- og staldbalancer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Kvælstofbalancer i dansk landbrug Mark- og staldbalancer Udgiver: Miljø-

Læs mere

Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn

Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn Vandplan 2009-2015 Ringkøbing Fjord Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn Kolofon Titel: Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt: Jylland og Fyn Emneord: Vandrammedirektivet,

Læs mere

Bag om drikkevandet. om året. I foråret blev resultatet af den nye opgørelse af drikkevandsressourcerne

Bag om drikkevandet. om året. I foråret blev resultatet af den nye opgørelse af drikkevandsressourcerne 6 Bag om drikkevandet Foto: GEUS Den nye opgørelse af vor drikkevandsressource, som blev offentliggjort tidligere på året, har næsten halveret den tilgængelige mængde drikkevand. Artiklen går bag om tallene

Læs mere

Forslag til Vandplan for Hovedvandopland

Forslag til Vandplan for Hovedvandopland 6. april 2011 Høringssvar Forslag til Vandplan for Hovedvandopland Limfjorden Teknik og Miljøafdelingen Søvej 1-3, 8600 Silkeborg Sagsnr.:10/14446 Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE. Alrøvej 97 8300 Odder. Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder

Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE. Alrøvej 97 8300 Odder. Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Tillæg til 12 MILJØGODKENDELSE Alrøvej 97 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1 Indhold 1.1 NATUR, OVERFLADEVAND OG GRUNDVAND... 4 1. GODKENDELSE... 4 2.1 AFGØRELSE... 4 2.2 REVURDERING

Læs mere