UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M"

Transkript

1 KWI USKRIT A ØSTR LANSRTS OMOG O M Afsagt den 11. februar 2014 af Østre Landsrets 7. afdeling (landsdommerne Tuk agger, K. Wiingaard og Louise Saul). 7. afd. nr : SKAT (Kammeradvokaten v/advokat inn Mejnertsen) mod 1) A (advokat Martin Holm Land) 2) 3) 4) 5) 6) 7) G 8) H ( 2) - 8): advokat Jens Lund Mosbek) og 7. afd. nr : 1) 2) 3)

2 - 2-4) 5) 6) G 7) H (alle: advokat Jens Lund Mosbek) mod Statsautoriseret revisor J (advokat Thomas all Jensen) Lyngby Rets dom af 29. oktober 2012 (S /2010) er anket af SKAT med påstand som for byretten om, at de indstævnte, A, G og H in solidum tilpligtes at betale kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg, til betaling sker. A har principalt påstået stadfæstelse, subsidiært betaling af et af landsretten skønsmæssigt fastsat mindre beløb. G og H har påstået stadfæstelse, dog således at SKAT i sagsomkostninger for byretten tilpligtes at betale principalt kr., subsidiært et højere beløb end tilkendt af byretten, til dem hver især. esuden har de anket dommen med påstand om, at adciterede, statsautoriseret revisor J, tilpligtes at friholde dem helt eller delvist for ethvert krav, inklusive renter og sagsomkostninger, som de måtte blive dømt til at betale SKAT. Statsautoriseret revisor J har påstået stadfæstelse, subsidiært betaling af et af landsretten skønsmæssigt fastsat mindre beløb. orklaringer

3 - 3 - er er i landsretten afgivet supplerende forklaring af A og J er er endvidere afgivet vidneforklaring af GG A har forklaret blandt andet, at han ikke havde dybtgående kendskab til den økonomiske situation i X-fond da han tiltrådte som direktør. Man modtog kun 1,4 mio. kr. i fondsstøtte i Han anbefalede på den baggrund, at ondens ansøgninger blev kvalitetsudviklet. Man var fortrøstningsfuld med hensyn til øgede annonceindtægter. er var andre tiltag, blandt andet var hjemmesiden under udvikling. Kontrolbudget 2008 viste, at der ultimo maj ville blive realiseret et negativt årsresultat på kr. orholdet til Z var godt. Z blev taget ind på annoncedelen, ikke som modydelse for kredit, men fordi Z var en god samarbejdspartner. Z ville kunne udbygge annoncesiden på hjemmesiden og Han husker ikke, hvad man skyldte Z men det har nok drejet sig om betydelige beløb. Han holdt møder med Y-. anken modtog ugentlige likviditetsoversigter, men han var ikke orienteret om bank detaljer i denne forbindelse. en 17. juni 2008 meddelte V-fond at HH ansøgning var prioriteret, og at der ville blive fremsendt en afgørelse indeholdende et tilsagn. ette opfattede han som et tilsagn. Han har ingen retshjælpsforsikring. har forklaret blandt andet, at han har været overtandlæge, senere sundhedschef, i Nordborg kommune. I 2007 tiltrådte han en lignende beskæftigelse i Sønderborg kommune. Han skaffede blandt andet tilskud til forskellige sundhedsprojekter, og det var normalt ikke så vanskeligt at få støtte. Han har været formand for siden I perioden modtog Komiteen Q betydelige støttemidler. Hans erfaring siger ham, at det virkelig ville være muligt n Qfor onden at få støtte til i hvert fald en del af de projekter, der blev søgt om. L har i byretten forklaret om sine henvendelser til SKAT om henstand, men han havde selv intet kendskab til, at der ikke var indbetalt moms og A-skat. Han ved ikke, hvornår det kom frem, at Z ikke fik betaling til tiden. ette betalingsanliggende var noget, der blev håndteret administrativt har forklaret blandt andet, at I havde et stort netværk i det administrative system. er kom ingen eller kun relativt ringe fondsstøtte, hvilket er let at erkende i en bakspejlsbetragtning. Året 2007 var imidlertid et overgangsår, og strategien var under omlægning. I strategi havde kørt på satspuljemidlerne, men der blev lagt ny strategi med fokus på flere, mindre projekter/fondsansøgninger. Han konstaterede

4 - 4 - med glæde i juni 2008, at det var lykkedes at opnå 2 mio. kr. Han var ikke dybere nede i de tal, som han fik forelagt. et negative årsresultat på kr. i kontrolbudget 2008 var beskedent i forhold til Annonceindtægterne bedømt på grundlag af annoncebureauets afregninger var pænt stigende, og man regnede med at nå det budgetterede inden årets udgang. er var afviklet medarbejdere. Han sad med et billede af, at driften tilnærmelsesvis var i balance. J har forklaret blandt andet, at ondens strategi i en lang periode var at eksistere som en ren bladvirksomhed, der hovedsagelig var annoncefinansieret og afhængig af kun få offentlige støttemidler. I forbindelse med direktørskiftet i 2006 ønskede man en ny strategi. Virksomheden skulle udvides med kommunikations- og rådgivningsvirksomhed. S-blad skulle eksponeres mere. Underskuddet i 2007 blev stort set udelukkende oparbejdet, fordi bladet blev gratis, efter at Apotekerne havde fået løfte om gratis levering. Tanken var at øge oplaget og dermed annonceindtægterne. et usikre var, hvor hurtigt man kunne øge læsertallet og indtægterne. Annoncemarkedet var presset blandt andet på grund af gratisavisernes fremkomst. I sommeren eller efteråret 2007 valgte man endvidere at satse på tildeling af satspuljemidler. et lykkedes af flere grunde ikke, og man måtte lave en ny tilpasning. et besluttedes at forfølge mindre, men mere lønsomme projekter. esuden skulle S-blad på ny gøres til et betalingsblad, og antallet af medarbejdere skulle ned. I 2008 havde man fået mere styr på projekter og ansøgninger om fondsmidler. Vidnet kan ikke vurdere, hvilke konkrete projektmidler det var realistisk at forvente, men forventningerne til, at støtte ville blive opnået, var realistiske, fordi der var arbejdet grundigt og gennem en lang periode med de projekter, som der blev søgt støtte til. er var tale om mindst 15 forskellige projekter med veletablerede samarbejdspartnere. er var i 2008 budgetteret med 4,7 mio. kr. i samlede fondsindtægter, men samtidig var omkostningerne til opnåelsen heraf medtaget med kr. På bundlinjen ville fondsindtægterne for 2008 derfor ifølge budgettet give et dækningsbidrag på ca. 1,8 mio. kr. ette, fandt han, var en realistisk vurdering fra ledelsen. Han hørte om tilsagnet på de 2 mio. kr. fra V-fond i juni Han nåede ikke at tage stilling til, hvordan dette beløb skulle behandles regnskabsmæssigt. ormentlig var der tale om et forventet overskud vedrørende disse midler på 1,5 mio. kr. til fordeling over 3 år. A referater af møderne med banken er korrekte. Skaffede virksomheden fondsmidler, ville banken se positivt på at øge kreditten.

5 - 5 - GG har forklaret blandt andet, at han i var ansat i Y- A/S som områdedirektør. Man var i tæt dialog med onden allerede fra slutningen bank af aggrunden var, at likviditeten var stram, og egenkapitalen var truet. en tidligere direktør havde brændt rigtig mange penge af på rigtig kort tid, og det gjorde banken skeptisk. Han mener bestemt ikke, at banken hævede kreditten i Han kan ikke huske, om der blev bevilget midlertidige overtræk af kreditten, men det er muligt. Sådanne overtræk giver banken lov til, men situationen bliver fulgt dag for dag. anken var jævnligt i kontakt med regnskabschef L og modtog løbende likviditets-forecasts, dvs. oversigter over forventet likviditetsbehov i den kommende uge. Kontakten til hende blev meget intens. Hun var enormt presset arbejdsmæssigt. er var ikke rod i hendes sager, og han tvivlede ikke på hendes ord. erimod kunne det undre, at likviditet-forecasts ikke holdt. Han opfattede det som et udtryk for det pres, fonden lå under. Likviditetssituationen var meget kritisk. en 5. marts 2008 var der møde med blandt andre A anken godtog et forelagt budget, men ville ikke hæve kreditloftet. Han husker ikke mødet i detaljer, men banken hilste strategiskiftet velkommen. ankens interesse var, at forholdene blev forbedret inden et eventuelt salg af virksomheden. anken videreførte engagementet for at beskytte sit virksomhedspant. Han husker ikke, at der skulle have været drøftelser om forhøjelse af kreditrammen, men han kan ikke afvise det. et ville kun være naturligt at tillade en forhøjelse, hvis der blev genskabt noget egenkapital. Han er sikker på, at banken intet lovede angående kreditforhøjelser. anken nedskrev ikke kreditmaksimum, når gælden ikke nåede loftet. ette skyldtes, at banken risikerede at lukke virksomheden, hvis man tog et sådant skridt. X-fond var jo penge værd, hvilket også viste sig ved det senere salg. Udviklingen var vendt i 2008 i forhold til 2007, uden at han dog vil kalde det flot, og det er en fordel at sælge en virksomhed, som har vist en turn around. anken troede på, at der kunne skabes en yderligere værdi. anken hæftede sig også ved, at man i 2007 havde modtaget en støtte på 1,4 mio. kr., men i 2008 budgetterede med 4,7 mio. kr. Til slut sagde banken dog stop. et var i juli et var ikke bankens egne problemer, der begrundede denne afgørelse. anken nedskrev 100 mio. kr. i tab og fik dårlig presseomtale. et gik ud over bankens likviditet, men denne krise indtraf først i september Til oplysningen om, at A den 19. juni 2008 over for bestyrelsesformand har refereret vidnet for direkte at have givet udtryk for, at at han ikke husker at have udtalt sig således. X-fond var på rette vej, forklarede vidnet, Procedure

6 - 6 - Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed. Landsrettens begrundelse og resultat To af de voterende (Tuk agger og Louise Saul) udtaler: en vedtagne strategi for indebar en reduktion i omkostningsniveauet, og annonceindtægterne syntes at være stigende i foråret landt andet disse forhold medvirkede til, at kontrolbudgettet pr. maj 2008 udviste et underskud på kr., hvilket var væsentligt lavere end budgetteret i februar ndvidere kunne s meddelelse af 17. juni 2008 læses, som den blev læst af direktør V-fond A og videregivet til bestyrelsen, som et tilsagn om fondsstøttemidler. Vi finder det ikke af afgørende betydning, om det kan lægges til grund, at de 2 mio. kr. fra V-fond ville indgå med det fulde beløb. Herefter og af de grunde, der i øvrigt er anført i dommen, tiltræder vi, at det ikke er godtgjort, at de indstævnte senest ved udgangen af marts 2008 burde have indset, at en videreførelse var håbløs og ikke ville medføre tab for kreditorerne, herunder SKAT. Vi tiltræder derfor, at såvel direktør A som bestyrelsen og revisor er frifundet. n af de voterende (K. Wiingaard) udtaler: fter strategiskiftet i 2006 oparbejdede X-fond betydelige underskud, der pr. 31. december 2007 udgjorde kr. genkapitalen var tabt i august 2007 og ved årsskiftet negativ med kr. Under bestyrelsesmødet den 20. september 2007 opsummerede formanden, at onden havde tre handlemuligheder: usion med P-fond, satspuljemidler og eventuelt salg til andre fonde eller kommercielle aktører. Anmodningen om fusion blev ikke imødekommet, der blev ikke ført forhandlinger om salg før betalingsstandsningen, og i februar 2008 fik onden afslag på at modtage satspuljemidler. Ifølge en ny strategi ultimo februar 2008 skulle onden koncentrere sig om udviklingsprojekter og effektivisering af oplag og distribution mv. Som effektivisering blev

7 - 7 - gratisoplaget skåret væk, og det abonnementsfinansierede oplag blev nedsat drastisk. n så fuldstændig omlægning måtte imidlertid realistisk forventes at ville få en væsentlig negativ økonomisk betydning, især for annoncesalget. Virkningen indtraf da også snart efter. ondens muligheder afhang af en positiv vurdering af udviklingsprojekterne. onden havde i 2007 modtaget 1,4 mio. kr. i støtte mod budgetteret 6,4 mio. men i en meget lang periode var der ikke opnået fondsmidler. I februar 2008 fik onden afslag på at modtage en større støtte til projektet "amilien i entrum - lighed i sundhed". et er forklaret, at der var arbejdet grundigt og gennem en lang periode med de mindre, men mere lønsomme projekter, som onden ifølge den nye strategi skulle søge om støtte til. er var på dette grundlag almindelige forventninger om kommende fondsbevillinger. fter det foreliggende var der dog ikke den konkrete udsigt hertil, som i betragtning af situationens alvor var nødvendig, og som i givet fald ville give onden mulighed for i tide at rette op på underskuddet og den negative egenkapital. er kan ikke lægges vægt på, hvorvidt onden senere, den 17. juni 2008, fik tildelt 2 mio. kr. fra orebyggelsesfonden. en 5. marts 2008 nægtede ondens bankforbindelse at udvide kreditten. onden var som hidtil insufficient, og likviditeten var fortsat meget presset. udgettet ville efter en realistisk vurdering klart ikke kunne overholdes. er forelå ingen reelle, konkrete holdepunkter for, at virksomheden havde mulighed for at overleve, og at videreførelse var mulig uden tab. et fremgår af lov om erhvervsdrivende fonde 25, at bestyrelsen og direktionen forestår ledelse af en erhvervsdrivende fonds virksomhed. fter 46, stk. 1, jf. 44, stk. 1, er bestyrelsesmedlemmer og direktører erstatningsansvarlige for skade, de under udførelsen af deres hverv forsætligt eller uagtsomt har tilføjet kreditorer. irektør A skulle i henhold til lovens 25, stk. 2, varetage den daglige ledelse af fonden. Jeg finder, at han burde have indset, at onden ikke ville være i stand til at betale forfaldne A-skatter, AM- bidrag samt moms. Han har handlet uforsvarligt ved at fortsætte driften trods den manglende afregning. Han har derfor pådraget sig erstatningsansvar over for SKAT.

8 - 8 - estyrelsesmedlemmerne, de indstævnte 2) 8), skulle i henhold til lovens 25, stk. 3, påse, at formueforvaltningen blev kontrolleret på en efter fondens forhold tilfredsstillende måde. et fremgår klart af bestyrelsesmødereferaterne, at bestyrelsen var bekendt med situationen, herunder at egenkapitalen var negativ fra august en burde have sikret sig, at der løbende tilgik den oplysninger om ondens likviditet og stiftelse af ny gæld. estyrelsesmedlemmerne handlede uforsvarligt ved at lade driften fortsætte uden den lovbestemte kontrol, hvilket førte til, at de ikke blev informeret om den manglende afregning af skatter og afgifter. et svigtende tilsyn har pådraget dem erstatningsansvar over for SKAT. Jeg stemmer for at anse A og de indstævnte 2) 8) som erstatningsansvarlige for det tab, de har påført SKAT. fter resultatet af stemmeafgivningen tager jeg ikke stilling til spørgsmålene om tabets størrelse og om regres over for statsautoriseret revisor J fter resultatet af stemmeafgivningen stadfæstes frifindelserne. Samtlige voterede udtaler angående spørgsmålet om sagsomkostninger: Sagen blev af SKAT oprindelig anlagt med krav om betaling af cirka 1 mio. kr., og kravet blev først umiddelbart før hovedforhandlingen reduceret til de cirka kr. Når endvidere henses til, at arbejdet med sagen har været omfattende, finder landsretten, at omkostningsbeløbene for så vidt angår bestyrelsesmedlemmerne bør forhøjes, således, at SKAT til hver af dem skal betale sagsomkostninger for byretten med kr. inkl. moms. SKAT skal endvidere betale sagsomkostninger for landsretten til A med kr. og til G og H med kr. til hver især. eløbene omfatter udgifter til advokatbistand inkl. moms. G og H skal in solidum betale sagsomkostnin-

9 - 9 - ger for landsretten til statsautoriseret revisor med kr. eløbet omfatter udgifter til advokatbistand. J Landsretten har ved fastsættelsen af sagsomkostningerne lagt vægt på sagens værdi og omfang, herunder hovedforhandlingens varighed. T h i k e n d e s f o r r e t: yrettens dom stadfæstes med den ændring, at SKAT til G hver især skal betale sagsomkostninger med kr. og H I sagsomkostninger for landsretten skal SKAT betale kr. til A og kr. til G og H hver især. I sagsomkostninger for landsretten skal G og H in solidum betale kr. til statsautoriseret revisor J et idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a. (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsret, den

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København)

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København) D O M afsagt den 7. oktober 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Stig Glent-Madsen og Trine Riise (kst.)) i ankesag V.L. B 2089 13 A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris

Læs mere

Erstatningssag mod tidligere bestyrelsesmedlemmer i konkursramt selskab

Erstatningssag mod tidligere bestyrelsesmedlemmer i konkursramt selskab Frederiksberg Rets dom af 25 april 2013 j.nr. BS-D-2565/2011: SKAT mod Advokat S1 og S2 Erstatningssag mod tidligere bestyrelsesmedlemmer i konkursramt selskab S1 og S2 var bestyrelsesmedlemmer i Finansieringsselskabet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 Sag 52/2011 (1. afdeling) Eyvind Rimstad og Michael Rossing (advokat Allan Ohms for begge, beskikket) mod Rudersdal Kommune (advokat Svend Paludan-Müller)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

DOM. Afsagt den 18. januar 2012 af Retten i Århus i BS 13-3253/2009. B under konkurs (advokat Allan Vistisen) mod. Advokat A (advokat Michael Egholm)

DOM. Afsagt den 18. januar 2012 af Retten i Århus i BS 13-3253/2009. B under konkurs (advokat Allan Vistisen) mod. Advokat A (advokat Michael Egholm) DOM Afsagt den 18. januar 2012 af Retten i Århus i BS 13-3253/2009 B under konkurs (advokat Allan Vistisen) mod Advokat A (advokat Michael Egholm) og BS 13-787/2010 Advokat A (advokat Michael Egholm) mod

Læs mere

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. 459/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre mod 1) Lars Emil Johansen 2) Adam Dahl 3) Ellen Egede Hansen 4) Henning Sloth Pedersen

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen).

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). D O M Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). 5. afd. nr. B-2153-11: TAKS (advokat Djóni Thomassen, (prøve))

Læs mere

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009 B2011.BS.11D-5427/2009 TBB2011.730 Aftalt pris for andel i andelsboligforening oversteg trods fald i ejendomsvurderingen ikke det lovlige, da foreningens opsparede midler også skulle indgå ved beregning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. september 2010 Sag 3/2008 (2. afdeling) Kresten Damgaard (advokat Henrik Hougaard) mod TLK Ejendomsadministration Aktieselskabet TLK af 1971, (advokat Hans Henrik Tausen),

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 141/2012 (2. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg som mandatar for Jørgen Ib Martin Jensen, Susanne Laugesen og Kasper Rich

Læs mere

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen).

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). D O M Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). 22. afd. nr. B-1494-10: A (advokat Nicolai B. Sørensen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. februar 2014 Sag 87/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Søren Juul) mod Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Arne Bierfreund og advokat Henriette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. februar 2011 Sag 74/2008 (1. afdeling) Kim Erleben (selv), Nicko Mammen (selv) og Tonny Erleben (advokat Thomas Mardahl Petersen) mod Brdr. Erleben A/S under konkurs

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København)

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København) D O M afsagt den 11. juli 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Nikolaj Aarø-Hansen, Olav D. Larsen og Malene Værum Westmark (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1499 13 A (advokat Lars Vindfeldt Skals,

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

Aftaler 22.2 - Køb 2.9. C A/S under konkurs (adv. Andreas Kærsgaard Mylin, Hellerup) mod A og B (adv. Helge S. Poulsen, Slagelse, for begge).

Aftaler 22.2 - Køb 2.9. C A/S under konkurs (adv. Andreas Kærsgaard Mylin, Hellerup) mod A og B (adv. Helge S. Poulsen, Slagelse, for begge). U.2014.2434H TBB2014.905 En entrepriseaftale, hvorefter en væsentlig del af entreprisesummen skulle betales uden tillæg af moms, var ugyldig, og entreprenørens konkursbo kunne ikke støtte et betalingskrav

Læs mere

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring:

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring: Retten i Århus DOM afsagt den 10. februar 2006 af Retten i Århus, 8. afdeling, i sag SS 8.1420/2005 Anklagemyndigheden mod Arla Foods Amba CVR-nr. 2531 3763 ved viceadministrerende direktør Povl Krogsgaard

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

Københavns Byret. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012:

Københavns Byret. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012: Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012: E/F og A/B Trekroner v/sune Kaur-Pedersen Trekronergade 3 B, st. th. 2500 Valby mod RIOS A/S CVR.nr. 2727

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B085203M - SK UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 7. december 2010 af Østre Landsrets 16. afdeling (landsdommerne Kaspar Linkis, Jens Kruse Mikkelsen og Katja Høegh). 16. afd. nr. B-852-08:

Læs mere

Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse

Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse UDEN STATUS Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse København Byrets dom af 17. december 2012 Sag BS 26B 5312/2011 Ligebehandlingsnævnets Sekretariat som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) Niels-Henrik Rosenkrantz (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli)

Læs mere