Rapport om projekt NYS Ny skriftlighed på NGH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om projekt NYS Ny skriftlighed på NGH"

Transkript

1 Rapport om projekt NYS Ny skriftlighed på NGH Projektnummer Næstved Gymnasium og HF Kontaktperson: Henrik Nevers Næstved dec Projektets formål At eleverne/kursisterne opnår højere karakterer i de store skriftlige opgaver og til skriftlig eksamen. Der er særlig fokus på nogle studieretninger, hvor skolen har en formodning om at eleverne har svært ved at opnå de høje karakterer pga. begrænsninger i deres skrivekompetencer. Praktisk tilrettelæggelse, medvirkende og gennemførte aktiviteter Skolen har i forsøgsperioden arbejdet med 2 hovedområder med fokus på 1)at udvikle en fælles platform for (skriftlig) vejledning til elever og kursister i de store skriftlige opgaver (dansk/historieopgaven i 1g, 2g-SRO, 3g-SRP og historieopgaven i 1hf og 2hf- SSO) samt i synopsisskrivningen i forbindelse med AT i 3g og eksamensprojektet i 2hf. Processen startede med nedsættelse af en projektgruppe, der skulle fastlægge indhold og omfang af vejledningerne, som skulle ligge som www-sider på skolens intranet (åbent for alle elever/kursister og lærere). Projektgruppen var bredt nedsat med 10 repræsentanter fra de forskellige fagområder. 2) at beskrive (og udvikle) progressionsplaner for elevernes og kursisterne skriftlige arbejde dvs. at der pt. ligger et samlet kompetencekatalog. Det er et arbejde, der er startet i PR og primært er foregået i faggrupperne. De fleste fag har taget udgangspunkt i det enkelte fag og der er dermed ikke taget meget fat i en egentlig tværfaglig tænkning. Se eksempel på matematikfagets skriftlige kompetenceplan i bilag 1. 1

2 Projektets produkter 1. Hjemmeside (på skolens intranet) med introduktion og vejledning til store skriftlige opgaver som en elev/kursist møder gennem sit uddannelsesforløb herunder synopsisskrivning i AT på stx og i KS-faget på hf. 2. En skriftlig kompetenceplan, der sikrer sammenhæng og progression i elevernes/kursisternes udvikling af skriveopgaver jf. de nye bekendtgørelser. Hovedresultater herunder materialer 1. Hjemmeside med introduktion og vejledning til store skriftlige opgaver Skolen har i forsøgsperioden arbejdet med at udvikle en fælles platform for (skriftlig) vejledning til elever og kursister i de store skriftlige opgaver (dansk/historieopgaven i 1g, 2g-SRO, 3g-SRP og historieopgaven i 1hf og 2hf-SSO) samt i synopsisskrivningen i forbindelse med AT i 3g og eksamensprojektet i 2hf. Processen startede med nedsættelse af en projektgruppe, der skulle fastlægge indhold og omfang af vejledningerne, som skulle ligge som www-sider på skolens intranet (åbent for alle elever/kursister og lærere). Projektgruppen var bredt nedsat med 10 repræsentanter fra de forskellige fagområder, og det viste sig at være en lang og svær proces at blive enige om konkrete definitioner af indholdet i en skriftlig opgave som fx SRP. Projektgruppens arbejde blev derefter omskrevet til web-sider med eksempler, hvilket også er en ret krævende proces og det er ikke helt nemt at lave en velfungerende layout (tilpasset webside-format), som ser godt ud og er funktionelt. Vi kom i mål og vejledningssiderne har kørt de sidste par vejledningsforløb. 2

3 Figur 1: Indgangsside for vejledning til store skr. Opgaver (skolens intranet) Set i bakspejlet oplever vi processen med at udarbejde vejledningssiderne som ret værdifuld, da den (og det konkrete arbejde) i høj har bidraget til øget klarhed (om hvad fx en redegørelse er) blandt lærerne i (især) den mundtlige vejledning af eleverne og kursisterne. Der opleves nu en langt større enighed end i starten af projektperioden. Selve processen med at lave en fælles platform har dermed været udbytterig, men når det kommer til elevernes konkrete brug af vejledningssiderne har successen været begrænset. Skolen har i en skoleevaluering (maj 2012) blandt alle elever spurgt om, hvor eleverne finder hjælp til de store skr. opgaver, og her er svaret at eleverne oftest får hjælp i form af mundtlig vejledning fra deres lærere og mundtlig hjælp fra andre (fx familie, venner mm). Vejledningssiderne rangerer lavt og er på linje med andre vejledninger på internettet. 3

4 Figur 2: Fra skolens årsevaluering maj 2012 Vi kan dermed konkludere, at vejledningssiderne slet ikke har haft den gennemslagskraft blandt eleverne, som vi både ønskede og forestillede os ved projektets start. Det har været en medvirkende årsag til, at vi i stedet har forsøgt os med omlagt skriftligt arbejde, OMS, hvor elever/kursister i stedet for at sidde hjemme og arbejde med de skriftlige afleveringer bruger en del af elevtiden sammen med deres lærere på skolen i skriveværksted (som er skemalagt), og hvor en del af lærernes arbejdstid er omlagt fra rette-arbejde hjemme til tid sammen med eleverne på skolen. Dette kører nu på andet år og tilbagemeldingerne fra både elever, kursister og lærere er generelt meget positive. 2. Skriftlig kompetenceplan Alle skolens faggrupper har i projektperioden arbejdet med at beskrive (og udvikle) progressionsplaner for elevernes og kursisterne skriftlige arbejde dvs. at der pt. ligger et samlet kompetencekatalog (se eksempel på matematik i bilag 1). De fleste fag har taget udgangspunkt i det enkelte fag og der er dermed ikke taget hul på en egentlig tværfaglig tænkning. 4

5 Selve processen omkring beskrivelsen af en skr. kompetenceplan i et fag er vigtig og repræsenterer i sig selv en værdi for faggruppen den skaber en øget bevidsthed omkring det, vi går og laver og er katalysator for (pædagogiske) diskussioner i faggruppen. Det kan til gengæld være sværere at spore planerne omsat i den daglige, konkrete undervisning i fagene, hvor der blandt mange lærere nok er en tendens til at opfatte en kompetenceplan som vejledende i stedet for bindende. Derudover er de fleste skr. kompetenceplaner tænkt indenfor det enkelte fag og mangler dermed en tværfaglig dimension. Dette kan medføre, at de enkelte fag stiller (for) store krav til eleverne i form af (for mange?) enkeltfaglige opgaver, som en del elever og kursister har svært ved at overskue. Vi oplever at arbejdet med at udarbejde de skriftlige kompetenceplaner har været en vigtig og frugtbar proces, men at også at planerne har svært ved at få fodfæste i den daglige praksis. Vi tænker, at det næste trin derfor er at udvikle det tværfaglige samarbejde og beskrive en samlet (og mere afbalanceret) skr. kompetenceplan for elevernes skr. arbejde i alle fag. Projektets overordnede mål har jo været, at eleverne/kursisterne opnår højere karakterer i de store skriftlige opgaver og til skriftlig eksamen, da skolen har en formodning om at en del af eleverne (særligt i nogle studieretninger) har svært ved at opnå de høje karakterer pga. begrænsninger i deres skrivekompetencer. Der har i projektperioden generelt været fokus på udvikling af elevernes skriftlige kompetencer drevet af et ønske fra skolens ledelse om et løft af de skriftlige karakterer. Der har været en svag tendens til at skolen har opnået højere, skriftlige karakterer, men det er næppe muligt afgøre om dette skyldes projektets initiativer, da der som nævnt generelt har været fokus på dette område. Udvikling af elevernes skriftlige produkter har været genstand for megen opmærksomhed på både PR- og faggruppemøder, og projektet har under alle omstændigheder medvirket til at sætte dette område på dagsordenen og har på den måde været en succes. Evaluering af projektet og forslag til opfølgninger Projektet har som nævnt været stærkt medvirkende til at sætte udviklingen af elevernes skriftlige arbejde på dagsordenen på både PR- og faggruppemøder og erfaringer har været medvirkende til at skolen har iværksat en større indsats omkring omlagt skriftligt arbejde, OMS, hvor elever/kursister i stedet for at sidde hjemme og arbejde med de skriftlige afleveringer bruger en del af elevtiden sammen med deres lærere på skolen i skriveværksted (som 5

6 er skemalagt), og hvor en del af lærernes arbejdstid er omlagt fra rette-arbejde hjemme til tid sammen med eleverne på skolen. Erfaringer fra dette og andre projekter er, at eleverne har stort udbytte af at være mere tilstede på skolen sammen med deres faglærere i OMS, under forudsætning af, at undervisningen organiseres som skriveværksted med opgaveskrivningen som en proces. Skolen forventer at arbejde videre med en samlet skr. kompetenceplan med beskrivelse af tværfagligt samarbejde i alle fag. Henrik Nevers Uddannelsesleder Næstved Gymnasium og HF 6

7 Bilag 1: SKRIFTLIGE KOMPETENCER I MATEMATIK Forslag til hvordan de kan trænes: GRUNDFORLØBET. Hvad kendetegner de gode opgaver i X-fag? Efter en ugeopgave gennemgår læreren eksemplariske opgaver. Ugen efter skal én af de nye opgaver være en gen-aflevering af én af de forrige. Hvad er en redegørelse, en analyse og en vurdering? Tag rapporten om skiveskårne franskbrød: Redegørelse: Teoriafsnittet om rette linjer, forskrift, graf, hældning, skæring y-akse. Analyse: Tegning af grafer, regression på computer, bestemmelse af skivevægt, samt hvor mange skiver, der skal til et halvt franskbrød. Vurdering: Diskussion af modellen. Er det rimeligt at bruge en lineær model? (Hvad er forklaringsgrad for noget, og hvordan kan det bruges til at svare på forrige spørgsmål?) Hvorfor bliver a ikke gennemsnitsvægten af skiverne? Hvilket af de to tal siger mest om virkeligheden? Hvorfor skærer regressionslinjen ikke y-aksen i nul? Formidlingsskrivning: Hvordan får jeg bedst min modtager i tale? Med udgangspunkt i bygningsreglementet for trapper skal eleverne forklare/argumentere for hvor stejl en trappe skal være, hvis den er x høj og skal overholde reglementet. Eller: Der er for få 70-årige kvinder der forstår, hvordan man kan finde højden af en bygning uden at kravle op i den (og den slags er farligt for 70-årige kvinder). Hvordan får vi overbevist dem om, at deres børnebørn har en metode der virker? (de behøver ikke selv at kunne bruge metoden, men de skal føle sig overbevist om at den virker) Dokumentation: Hvordan dokumenterer jeg mine resultater i en skriftlig opgave? I matematik er det en meget væsentlig del af en god opgave. Så det kan f.eks. gøres som under første punkt. RESTEN AF FØRSTE G, FORÅRET. Hvad indeholder en stor, skriftlig opgave (fx dansk- og historieopgaven)? En rapport ER en stor skriftlig opgave. Så repetér formen til en af forårets rapporter, men brug ordene og kravene fra store skriftlige opgaver -rummet. Hvad skal der stå i en indledning? En del af ovenover Hvad er en problemformulering og konklusion? En del af ovenover Hvad bruger man en disposition til? En del af ovenover Hvordan laver man indholdsfortegnelse, noter og henvisninger? Til rapporten om rentesregning og afbetaling bruger man MANGE kilder, både bøger og internettet. Her vil det være oplagt at træne kilder. Hvordan opstiller man en litteraturliste? 7

8 Hvis det f.eks. er et C-hold, der afslutter, kunne man træne dette i forbindelse med repetitionen. I en time sættes eleverne til at lave litteraturliste til hvert af årets emner. Disse sider i bogen, disse på lectio/fronter, denne rapport, Mine egne noter side Eller: Bed eleverne om at sætte sig ind i et emne vha. nettet og alverdens hjemmesider. (f.eks. En historisk matematiker, anvendelse af statistik evt. tværfagligt). Skriv en redegørelse om emnet, og lav litteraturliste. 2.G. 3.G Hvordan tilrettelægger man arbejdet med store skriftlige opgaver (fx SRO)? Den sidste rapport i efteråret kunne være et projekt: den optimale (dåse, sko-æske, chipspose ) Det ville så blive en mini stor skriftlig opgave Hvilken funktion har de forskellige dele i en stor opgave (fx SRO)? (og hvis ikke en SRO, så en rapport). Lad eleverne læse en matematik-tekst og derefter udpege problemformulering, redegørelse, analyse, vurdering/diskussion, og konklusion. Bed eleverne skrive en Problemformulering/redegørelse/analyse/vurdering/konklusion/abstract om det seneste emne vi har været igennem. Læs dem højt for klassen. Hvordan bruger man citater, figurer og illustrationer i opgaver? Diskutér det på klassen og giv dem derefter en ugeopgave, der dels kræver hjemmeproducerede figurer og grafer og dels materiale fra nettet. Hvordan skaber man sammenhæng mellem opgavens enkelte dele? Lad det være et krav til en rapport: Der må intet stå i teoriafsnittet, som du ikke bruger senere (med henvisning). Du må intet bruge i analyseafsnittet, som ikke stod i teoriafsnittet. Du må intet bruge i vurderingsafsnittet som ikke er baseret på teori/analyseafsnittet. Der må intet stå i konklusionen, som ikke allerede står i analyse/vurderingsafsnittet, og som ikke er et svar på problemformuleringsafsnittet. Hvad skal med i en synopsis? I en time prøver man at oversætte den seneste rapport til en synopsis. Hvad skal med? Hvordan skal det stå? Hvilken funktion har et udkast til disposition og problemstillinger i et vejledningsforløb fx AT og SRP? Bed eleverne om at lave et sådant udkast til projektet om 3D-bogstaver. Hvilken funktion har de enkelte dele i en synopsis? Hold en synopsis-baseret prøveeksamen i matematik: Bed eleverne om at skrive en synopsis omkring stamfunktion og areal. Gennemgå karakterbekendtgørelsen og peg på, hvilke dele af synopsen, der dækker hvilke dele af karakterskalaen. Hvordan kan jeg formidle mine (videnskabelige) resultater fx til et tidsskrift? Læs en matematik-artikel i illustreret videnskab, (evt. blot de kryptiske sider). Skriv derefter en videnskabelig artikel om arbejdet med rovdyr-byttedyr-modellen. 8

9 9

Progression og stilladsering

Progression og stilladsering D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Progression og stilladsering Forsøgs- og udviklingsprojekter vedr. skriftlighed i de gymnasiale uddannelser 2011-12

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Naturfaglige Kompetencer I Tværfaglige forløb

Naturfaglige Kompetencer I Tværfaglige forløb Naturfaglige Kompetencer I Tværfaglige forløb Et udviklingsprojekt om Overgangsproblemer i naturfagene mellem grundskolen og gymnasiet Haslev Seminarium Haslev Gymnasium & HF Erikstrupskolen Uddannelsesstyrelsen

Læs mere

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis Aarhus Kommunes Biblioteker Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis - Drejebog til biblioteker vedrørende undervisning i formationssøgning i gymnasiet zzz 07-10-2011 Indhold 1.

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Evaluering af projekt om klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse

Evaluering af projekt om klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse Evaluering af projekt om klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse Kort om baggrund og formål: Det går egentlig meget godt. Men der er Mange forskelligartede elever Problemer med fravær Enkelte

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 1 juli 11 Forord Hermed foreligger UU Tårnbys årsrapport for perioden august 1 juli 11. Rapporten tager afsæt i tre fokusområder udpeget af UU Tårnby

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Nyhedsbrev. Dansk og innovation. Dansk stx/hf. Indhold

Nyhedsbrev. Dansk og innovation. Dansk stx/hf. Indhold Fagkonsulent Sune Weile #15 august 2014 Nyhedsbrev Dansk stx/hf Dansk og innovation Vi hører af og til elever eller kursister stille spørgsmålet: Jamen, hvad skal vi bruge det til? Spørgsmålet er både

Læs mere

Integreret og differentieret vejledning på Å gå rd Efterskole

Integreret og differentieret vejledning på Å gå rd Efterskole Integreret og differentieret vejledning på Å gå rd Efterskole Indhold Indledning... 3 Formål for vejledning på Ågård Efterskole... 3 Fokus... 3 Metode... 3 Perspektiv... 3 Vejledning i samspil... 3 Undersøgelsens

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag.

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag. Opgaveskrivning De store skriftlige opgaver Opbygning og indhold af en opgave Dansk/historieopgaven Studieretningsopgaven Studieretningsprojektet AT-eksamensopgaven Historieopgaven i 1hf Større Skriftlig

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF. 1. Indledning. Projektnavn: Klasserumskultur og klasseledelse. Projektnr: 129602. Projektansvarlig: Mette Abildgaard

Vordingborg Gymnasium & HF. 1. Indledning. Projektnavn: Klasserumskultur og klasseledelse. Projektnr: 129602. Projektansvarlig: Mette Abildgaard Vordingborg Gymnasium & HF Projektnavn: Klasserumskultur og klasseledelse Projektnr: 129602 Projektansvarlig: Mette Abildgaard 1. Indledning Vordingborg Gymnasium er et provinsgymnasium og har et meget

Læs mere

Statusrapport for naturvidenskabeligt grundforløb baseret på spørgeskemaundersøgelse og konference

Statusrapport for naturvidenskabeligt grundforløb baseret på spørgeskemaundersøgelse og konference Statusrapport for naturvidenskabeligt grundforløb baseret på spørgeskemaundersøgelse og konference Forår 2008 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 4 3 Indledning... 5 3.1 Baggrund

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Projekt Studievej. Vejledning, studiemiljø og studiestøttende aktiviteter på DPU. Niels-Henrik M. Hansen & Tilde Mette Juul

Projekt Studievej. Vejledning, studiemiljø og studiestøttende aktiviteter på DPU. Niels-Henrik M. Hansen & Tilde Mette Juul Projekt Studievej Vejledning, studiemiljø og studiestøttende aktiviteter på DPU Niels-Henrik M. Hansen & Tilde Mette Juul Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Dimensioner i projektet... 4 1.2 Projektets

Læs mere

Ægyptisk matematik. Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik. Afholdt af Morten Blomhøj og Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA, RUC

Ægyptisk matematik. Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik. Afholdt af Morten Blomhøj og Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA, RUC Ægyptisk matematik Rapport fra kursus i Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik Afholdt af Morten Blomhøj og Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA, RUC Udarbejdet af: Peter Wulff, Rysensteen Gymnasium,

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende...

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende... Første gang med Robolab Af Christine Holm og Signe Kvist Mengel Virum Gymnasium, juni 2003 Indholdsfortegnelse RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære

Læs mere

Vi læser for livet. En virkningsevaluering af en læseindsats

Vi læser for livet. En virkningsevaluering af en læseindsats Vi læser for livet En virkningsevaluering af en læseindsats Vi læser for livet En virkningsevaluering af en læseindsats 2012 Vi læser for livet 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz

Læs mere

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT Af Henning Bøtner Hansen, Merete Dejgaard og Per Høberg Frederikshavn Gymnasium & HF-Kursus Gruppen har gennemført

Læs mere

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 AT EKSAMEN 2015 Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse AT Eksamen forløbsoversigt... 3 Kompetence- workshoppen med Tine Lynfort torsdag d. 15.1... 4 AT Ressourcerummet...

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Rapport om en analyse gennemført inden for

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere