Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan"

Transkript

1 Lokal Udviklingsplan Viby Skole Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole, der tiltrækker mange elever fra såvel eget skoledistrikt som andre dele af kommunen. Viby Skole Kirkevej 2, 8260 Viby J

2 Indledning: Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever formår at være en attraktiv skole, der tiltrækker mange elever fra såvel eget skoledistrikt som andre dele af kommunen. Det er fjerde gang vi udarbejder en lokal udviklingsplan (LUP). Det opleves forsat som et godt og væsentligt styringsredskab, der hjælper med at fastholde og udvikle skolens mange opgaver og indsatsområder. Dette, sammen med det samlede kvalitetsarbejde (fx dialogmøder med områdechef og tilfredshedsmålinger) medvirker positivt til kvalitetssikring af skolens samlede drift. Denne gang ligner planen ikke de tidligere tre, da det er et ønske fra skolens side at gøre den lokale udviklingsplan endnu mere operationelt brugbar i skolens hverdag. Derfor er sigtet at denne LUP er kort og præcis med tydelige evalueringskriterier og succesparametre. I de kommende to år ønsker Viby Skole at sætte særligt fokus på syv områder. Det første er Fællesskaber for alle. Vi er som resten af Børn og Unge udfordret af ønsket om at inkluderer flere elever i skolens fællesskab. Det andet indsatsområde vi sætter fokus på er kommunikation og kommunikationsstrategi, ikke mindst i relation til et ønske om at inddrage forældre endnu tættere og forpligtende i samarbejde med skolen. Tredje fokus er det forsatte arbejde med 95% målsætningen, hvor særligt overgange til og fra Viby Skole søges yderligere underbygget. Det fjerde indsatsområde handler om samarbejdet mellem de to største faggrupper på skolen, nemlig lærer og pædagoger. Femte indsats går på implementering af tilpasset struktur i SFO. Sjette indsats omhandler udvikling af rammer for mål og indhold i idræt og bevægelse i SFO. Syvende og sidste er videreudvikling af skolens tilbud om lektiehjælp. God læselyst

3 Indhold Viby Skole... 1 Lokal Udviklingsplan... 1 Indledning:... 2 Indhold... 3 Viby Skole skole for livet... 4 Skole for livet: børn gør det rigtige - hvis de kan... 5 af tidligere indsatsområder... 6 Viby Skoles indsatsområder Lærer/pædagog samarbejde:... 8 Kommunikation: digital skole... 9 Fællesskaber for alle - Inklusion Flest mulige skal have en ungdomsuddannelse Implementering af den tilpassede struktur i SFO Rammer for mål og indhold i SFO - Idræt og bevægelse Udvikling af vores tilbud om lektiehjælp... 13

4 Viby Skole skole for livet Viby Skole er en kommunal folkeskole, der ligger tæt på Viby Torv og kirke i den sydlige del af Aarhus. Viby Skole er en del af område Skanderborgvej, Børn og Unge Aarhus, der omfatter skoler og dagtilbud placeret tæt på Skanderborgvej i Aarhus Syd. Områdechef er Tina Maagaard. Viby Skole er første gang taget i brug i Skolen er tosporet fra børnehave klasse til og med 9. klasse. Herudover er Viby Skole værtsskole for fem specialklasser, to for elever med generelle indlæringsvanskeligheder og tre for elever med specifikke indlæringsvanskeligheder. Der er cirka 500 elever på skolen, hvor af 255 er tilknyttet skolens SFO. Skolen har en stor del af egne distriktselever, men tiltrækker samtidigt en stor del elever fra andre dele af byen primært Viby området. Skolen ser det som sin opgave at være en særdeles attraktiv skole for lokalområdets børn. Generelt prioriteres samarbejdet med eksterne aktører højt, det kan dreje sig om dagtilbud, FU/klub området, socialforvaltning eller læreruddannelse på VIA University College. Viby Skole har et godt og bredt funderet samarbejde med Børn og Unge, fx PPR psykologer, sundhedspleje, talepædagog, konsulenter og øvrige resurse personer. Organisation Der er fire ledere på Viby Skole. Skoleleder, pædagogisk/viceskoleleder, administrativ leder og SFO leder. Undervisningen er organiseret i selvstyrende team med en teamkoordinator som bindeled til og fra skolens ledelse. I SFOén er der to selvstyrende team (afdelinger, på to matrikler), der hver har en fritidspædagogisk leder, som daglig leder og kontakt til den øvrige ledelse. Viby Skole har desuden en teknisk/administrativ stab, der varetager administration, drift, vedligehold af bygningsmassen og øvrige stabs/støtte funktioner til den pædagogiske kerneydelse på skolen.

5 Skole for livet: børn gør det rigtige - hvis de kan Viby Skole satser på et højt fagligt niveau, idet vi mener at folkeskolen er grundlaget for elevernes fremtidige uddannelse og arbejdsliv. Samtidigt ønsker vi på Viby Skole at medvirke til at eleverne udvikler sig til livsduelige og robuste mennesker, der kan og vil deltagelse i samfundslivet. Derfor er den grundlæggende tilgang til læring, både faglig og socialt, på Viby Skole at: børn gør det rigtige hvis de kan. På Viby Skole forsøger vi dagligt at udleve Aarhus Kommunes værdier om; Troværdighed, Respekt og Engagement. Elever, forældre og personale skal mødes med respekt uanset hvilken baggrund de kommer fra. Lokalt ønsker vi - At eleverne gennem læring opnår kundskaber, viden og færdigheder på højst mulige niveau - At skolens medarbejdere, elever og forældre trives i et forpligtende fællesskab, hvor vi behandler hinanden med respekt - At medvirke til udvikling af aktive, engagerede og ansvarlige elever der gennem hele skoleforløbet bevarer glæden ved at gå i skole - At medvirke til udvikling af elevernes tillid til sig selv og andre - At medvirke til udvikling af elevernes lokale, nationale og internationale forståelse Hvis det bliver svært at gå i skole Hvis det bliver svært at gå i skole gør vi noget ved det. Dette er overskriften på det informationsmateriale Viby Skole har udarbejdet til forældrene om faglige og specialpædagogiske indsatser. For elever, der trods undervisningsdifferentiering og holddannelse har brug for ekstra hjælp og støtte. Skolen satser meget på tidlig læsehjælp (Reading Recovery) for de yngste elever samt opfølgende læsekurser på mellemtrin og udskoling. For elever, der trives dårligt socialt, har højt fravær eller negativ adfærd, har Viby Skole et veludbygget AKT tilbud, der i tæt samarbejde med stamklassen og forældrene støtte op om en socialpædagogisk indsats.

6 af tidligere indsatsområder Sprog og læsning Indsatsen er organiseret på to ben, en indsats der gælder alle elever samt en særligt indsats for elever med sen læseudvikling eller deciderede læse- og sprogvanskeligheder. Generet ser vi, at indskolingseleverne ligger på et højt læsefagligt niveau, med andre ord: På Viby Skole lærer alle elever at blive gode læsere og sprogbrugere, inden de forlader indskolingen efter 3. klasse. Tilbage står udfordringer med at fastholde og udvikle den positive læseudvikling gennem mellemtrinnet og udskolingen. Fremadrettet fokuseres skolens læsevejleder sin indsats på mellemtrin og udskoling, primært gennem udbredelse af faglig læsning til hele fagrækken samt (for årgang 99 - i perioden 2012 til 2014) deltager Børn & Unges projekt Læs og Lær. Konklusion - Læse- og sprogindsatsen i indskolingen har fundet en form og et indhold der resulterer i et højt læsefagligt niveau for eleverne - Der er udviklet et bredt, tværfagligt forankret, fokus på læse- og sprogindsats i hele indskolingsteamet - Der arbejdes fortsat med at fastholde og videreudvikle elevernes læsefaglige niveau gennem mellemtrin og udskoling Forældresamarbejde Begrundet i et behov for og ønske om at få forældrene, endnu tættere på skolens hverdag, blev der i skoleåret 12/13 gennemført et udvalgsarbejde med det formål at evaluere kvalitet og indhold i skole/hjem samarbejdet. Overordnet blev det konkluderet at form og indhold i skole/hjem samtaler og forældremøder har en form der opfylder behov og ønsker fra forældre og personale. Viby Skole har ikke en fast form eller skabelon for dette samarbejde, men bruger mange forskellige modeller alt efter elevernes alder og behov i de enkelte klasser eller årgange. 74,2% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med Viby Skole Udvalgsarbejdet tydeliggjorde dog et behov for øget kvalitet og omfang i den løbende information og kommunikation mellem skole og hjem. Fra forældre og personale er der et entydigt ønske om at udvikle og forbedre det digitale samarbejde via skolens Intranet, hvorfor udvalget anbefalede at forsætte udviklingen af forældresamarbejdet indenfor en ramme af en ny kommunikationsstrategi for Viby Skole. Struktur Ledelsen udarbejdede i 2011 et debatoplæg til ny struktur i undervisningen, som blev behandlet og debatteret på to lærermøder i foråret I skoleåret var der nedsat

7 en arbejdsgruppe til at samle inspiration fra andre skoler, og udarbejde en indstilling til ledelsen vedr. ny struktur. Gennem arbejdsgruppens arbejde trådte tre pointer tydeligt frem - Et tydeligt behov for at det primære samarbejde organiseres tættest muligt på den enkelte børnegruppe. I praksis klasse- og årgangs niveauet frem for storteamniveau - Et ønske om tæt samarbejde mellem undervisning og fritid i hverdagen lærer/pædagog samarbejde - Et ønske om at skolens 5 specialklasser i højere grad samarbejder med distriktsklasserne Disse indstillinger blev videregivet til ledelsen, der udarbejde ny organisationsstruktur for Viby Skoles samlede pædagogiske aktiviteter, altså både i undervisningsdelen og fritidsdelen. Se i øvrigt bilag 1 (struktur diagram) organisationsdiagram Viby Skole. Dette implementeres fra august Personalets trivsel Trods mange ændringer i organisationen, ikke mindst i fritidsdelen, er der forsat en god trivsel blandt de ansatte samt en udtalt lyst til at forsætte udviklingen af det pædagogiske tilbud på skolen. 95% af medarbejderne er tilfredse eller meget tilfredse med deres arbejdsplads som helhed.

8 Viby Skoles indsatsområder I perioden 2012 til 2014 satser Viby Skole på følgende indsatsområder - Lærer/pædagog samarbejde - Kommunikation: en digital skole - Fællesskaber for alle inklusion - Flest mulige skal have en ungdomsuddannelse - Implementering af den tilpassede struktur i SFO - Udvikling af rammer for mål og indhold i idræt og bevægelse i SFO (forsættes fra seneste LUP) - Udvikling af vores tilbud om lektiehjælp (forsættes fra seneste LUP) Lærer/pædagog samarbejde: - At skabe helhed og sammenhæng i børnenes skoledag - At skabe et godt børneliv, hvor det enkelte barn udfordres socialt og fagligt - At styrke forældresamarbejdet - Tæt og forpligtende samarbejde mellem lærere og pædagoger, med udgangspunkt i en tydelig forventningsafklaring til indhold af samarbejde - Forældreinddragelse (den usynlige klassekammerat) - Faste møder mellem klassens pædagoger og de enkelte klassers lærere (mødebånd) - Der skemalægges et fast møde for lærer og pædagoger omkring en given klasse - Udmøntning af forventningsskrivelse fra ledelsen til teamene - Okt. 2012: Første stop. Er der noget der skal rettes til? (medarbejdere og ledelse) - Jan. 2013: Andet stop. Vi laver en foreløbig evaluering med henblik på at optimere indholdet af møderne. Kan vi mærke nogen ændring? (medarbejdere og ledelse) - April 2013: Tredje stop. Vi laver en tilfredshedsundersøgelse blandt vores forældre og evaluerer forløbet, så det tilpasses det kommende skoleår (forældre, medarbejdere og ledelse) Kommunikation - foregår på møder og ved skriftlig information på Intra

9 Kommunikation: digital skole Kommunikationen skal understøtte skolens kerneaktiviteter indenfor undervisning og pædagogik og opfylde målsætningen om at Viby Skole er en kommunikerende institution, der er i dialog med omverdenen og samtidig har en stærk intern kommunikation mellem ledelse, medarbejdere, elever og forældre. Vi udarbejder en kommunikationstrategi for, at vi også fremover har et velfungerende og respektfuldt samarbejde mellem personale, elever og forældre. for strategien - at der er mulighed for at afstemme forventninger til gensidig kommunikation - at kommunikation mellem elever, medarbejdere, forældre og samarbejdspartnere synliggøres - at elever, forældre og medarbejdere tager medansvar og engagerer sig i hele skoleforløbet - at profil og konkrete aktiviteter synliggøres ens målgrupper - elever - forældre til nuværende og kommende elever - medarbejdere - andre med interesse i skolen Kommunikation og information på Viby Skole kendetegnes ved - Rettidig kommunikation. - Informationer er aktuelle og opdaterede - Det er vigtigt at der prioriteres i forhold til det konkrete budskab, herunder at der anvendes et lettilgængeligt tillidsskabende sprog hvor budskabet fremgår kort og præcist - Dialog og information foregår i kendte miljøer der er nemme og hurtige at få adgang til. Dialog mellem skole, SFO og hjem skal være muligt uanset informationstekniske færdigheder - Skolen sørger for at holde sine kommunikationsplatforme, herunder sociale medier, IT-mæssigt up-to-date Emner kommunikationen omhandler På Viby Skole vægter vi, at der er dialog og at der informeres om: - skolens, klassens og SFO ens planer og arbejde - den enkelte elevs faglige status samt udvikling i trivsel - forhold der påvirker barnets læring og/eller trivsel

10 Viby Skole anerkender, at der i enkelte tilfælde er særlige behov for kommunikation mellem skole, SFO og forældre, hvor mere detaljerede og specialiserede informationsgange er vigtige for børnenes og forældrenes dagligdag. - Skolens ledelse, bestyrelse og kommunikationsudvalg udarbejder politikker, retningslinjer og planer, vedrørende indhold, form og ansvarsfordeling for de enkelte områder. - Kompetenceløft hos medarbejdere, funktioner i Intra eller tekniske platforme - Konsulenter fra Børn & Unges kommunikationsafdeling har bidraget med oplæg og konsulentbistand ved analysearbejde og workshops foretages af ledelsen i samarbejde med skolebstyrelsen og medlemmerne af kommunikationsudvalget. Kommunikation - Kommunikation om indsatsområdet foregår på møder og ved skriftlig information på Intra - Udarbejdelse af minimumsstandarder for digital kommunikation omkring den enkelte klasse - Konkrete aftaler og forventning afstemning mht. kommunikation og informationsniveau som faste dagsordenspunkter på det første forældremøde i skoleåret

11 Fællesskaber for alle - Inklusion - At Viby Skole danner ramme om og understøtter Fællesskaber for alle på skolen - At mangfoldighed og inklusion ses og opleves som en kvalitet - At Fællesskaber for alle, ønskes og understøttes af elever, forældre og medarbejdere på Viby Skole Delmål - At forældrene inddrages forpligtende i at skabe fællesskaber for alle - At der etableres og udbredes et fælles begrebsapparat for alle medarbejdere - At der etableres og vedligeholdes en fælles viden om elever/børn - At medarbejdere i højere grad bliver selvhjulpne i forhold til børn, der kræver en særlig indsats - At der etableres og vedligeholdes planer og værktøjer for indsatser - Massiv efteruddannelse og kompetence løft til hele den pædagogiske stab skoleårene og Inddragelse af forældrene - Udarbejde lokalt beredskab og værktøjskasse, fx - Plan A, B, C - AKT og AKTén (socialpædagogisk holddeling) - Tæt gensidig kommunikation mellem skole og hjem - Forpligtende inddragelse af forældrene som en resurse og som den usynlige klassekammerat - Koordineres af Pædagogisk Koordinations Udvalg, men inddragelse af arbejdsgruppen - Midt års evaluering primo januar - Fokus på videreudvikling og tilpasning af inklusionstilbud på Viby Skole skriterier - Fællesskaber for alle og Inklusion bliver en gennemgribende kultur i hele organisationen, derfor vil vellykket inklusion ses i - Elevtrivsel - Forældre tilfredshed - Medarbejdernes arbejdsmiljø og generelle trivsel Kommunikation - Udarbejdelse af minimumsstandarder for digital kommunikation omkring den enkelte klasse - Konkrete aftaler og forventning afstemning mht. kommunikation og informationsniveau som faste dagsordenspunkter på det første forældremøde i skoleåret

12 Flest mulige skal have en ungdomsuddannelse - At Viby Skole, i størst muligt omfang, bidrager til at opfylde Aarhus Kommunes 95 % målsætning - Tæt samarbejde i lokaldistriktet og med andre relevante samarbejdspartnere, fx Viby på Tværs og Ungdomsuddannelser - Fælles pædagogiske arrangementer - Videndeling blandt personalet (lokaldistrikt) - Samarbejde om overgange - Koordineret indsats vedr. sprog og læsning - Det koordinerede samarbejde omkring 95 % målsætningen på den lange bane - Afprøvning af elever i forskellige skoleformer praktikforløb, videndeling, samarbejde projekter indehold i Fællesskab for alle midler til område Skanderborgvej - Løbende evaluering blandt samarbejdspartnerne herunder lokaldistriktet - Analyse af de faktiske resultater 15 måneder efter 9. klasses afslutning - Justering af tiltag evt. nye handlinger Kommunikation - Offentliggørelse af resultater på hjemmeside - Løbende information via Intra Implementering af den tilpassede struktur i SFO - At få nye struktur til at fungere optimalt - Tæt samarbejde mellem pædagogerne og SFO - ledelsen - Forældreinddragelse (den usynlige klassekammerat) - Øget samarbejde mellem lærere og pædagoger - Fælles personalemøder - SFO - ledelsesmøder - Forældremøder - Ledelsen følger udviklingen tæt og drøfter den på ledelsesmøder - I fælles forum i december Tilfredshedsundersøgelse blandt forældre i maj 2013

13 Rammer for mål og indhold i SFO - Idræt og bevægelse - Udarbejdelse af rammer for mål og indhold i arbejdet med idræt og bevægelse - Være klar til godkendelse i skolebestyrelsen maj Tæt samarbejde mellem SFO personale og SFO forældreråd - Øget samarbejde mellem pædagoger og lærere - Arbejdet med rammer for mål og indhold igangsættes på fælles personalemøde i SFO i september Etablering af arbejdsgruppe bestående af SFO personale - Etablering af arbejdsgruppe bestående af lærere fra indskolingsteamet - Drøftelse af rammer for mål og indhold med forældrerådet og skolebestyrelsen - Opsamling på arbejdet i dec. 2012, med henblik på justeringer Udvikling af vores tilbud om lektiehjælp - Et velfungerende tilbud om lektiehjælp på forældreniveau - Tæt samarbejde mellem undervisning og fritid - Forpligtende inddragelse af forældre - Tre ugentlige dage med lektiehjælp - Faste voksne tilknyttet tilbuddet - Åbent tilbud for alle børn - Etablering af styregruppe bestående af Pæd. Leder, Ungdomsskolen og SFO leder - Evalueres første gang i december 2012, med henblik på justeringer - Opsamling i maj 2013

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018 Nordstjerneskolens Udviklingsplan 20122012- Professionalisme Innovation Fællesskab Motivation Trivsel Anerkendelse Samarbejde 1 Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012- Nordstjerneskolen er navnet på

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 Kvalitetsrapport Silkeborg Kommunale Skolevæsen Skoleåret 2011-12 Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 November 2012 Kvalitetsrapport 2011/12 for Silkeborg Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Læs mere