Kv ar t alsr ap p o r t

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kv ar t alsr ap p o r t"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen Post box 1040 DK København K Selsk ab sm ed d elelse n r / m aj Side 1 af i alt 14. Kont akt person vedr. denne m eddelelse: adm.dir. S. E. Kracht, tlf Kv ar t alsr ap p o r t 1. k v ar t al Hovedkontoret Centrum pladsen Svendborg - Tlf CVR- nr

2 Kv ar t alsr ap p o r t 1. k v ar t al Solid drift m ed overskud på 15,3 m io.kr. o Resultat før skat på 20,3 m io. forøget m ed 48,7% fra 13,6 m io. i o Resultat efter skat på 15,3 m io. i forhold til 1. kvartal sidste år en forøgelse på 43% fra 10,7 m io.kr. o Prim oegenkapital forrentet m ed 16,7% p.a. før skat og 12,6% efter skat o Nedskrivninger på 3,3 m io.kr. m od 5,1 m io.kr. i 2009 o Udgift til Bankpakke-I på 2,2 m io.kr. o Posit ive kursreguleringer på 7,0 m io.kr. o Udlån er øget m ed 0,9 pct. og I ndlån er øget m ed 7,8 pct. i forhold til ultim o 1. kvt o Solvens på 21,3 % o Kernekapital på 20,5 % o Solvens på 256% af solvensbehov. o Overdækning i forhold t il lovkrav om likvidit et sprocent på 203% o Uændrede forvent ninger om et årsresult at før kursreguleringer, nedskrivninger og skat på niveau m ed 2009-resultatet. 2

3 Led elsesb er et n in g 1. k v ar t al Svendborg Sparekasse A/ S har realiseret et result at på 20,3 m io.kr. før skat m od 13,6 m io.kr. i Result at et svarer godt og vel t il de udm eldt e forventninger og sparekassens ledelse bet ragt er result at et som t ilfredsst illende. Der er fort sat bet ydelige virkninger af den økonom iske og finansielle krise. Selv om styrken absolut er aftaget kan der fort sat konst at eres behov for relat ivt st ore nedskrivninger på udlån, specielt på erhvervssiden. Det t e er således også m edvirkende t il, at result at et fra sparekassens leasingakt ivit et er er negat ivt i 1. kvart al. Udgift er t il Bankpakke- I har belast et result atet m ed i alt 2,2 m io.kr. Sparekassens likvidit et sberedskab er fort sat bet ydeligt og overdækningen i forhold t il lovens krav er på 203 pct. Likvidit et sprocent er er reduceret fra 230% ult im o 2009, som følge af, at en ikke anvendt lånefacilit et i Nat ionalbanken ikke er opretholdt. Der er fort sat pæn t ilgang af nye kunder, såvel på privat - som erhvervssiden. På privatkundesiden er det især i sparekassens afdeling på Langeland at tilgangen er m arkant. Med undtagelse af Sparekassens leasingakt ivit et er er alle forret ningsom råder forløbet som forventet. Koncernregnskabet indeholder drift en af m oderselskabet Svendborg Sparekasse A/ S og dat terselskabet Leasing Fyn Svendborg A/ S. Der er ikke efter regnskabsperiodens udløb indt ruffet hændelser af væsent lig bet ydning for sparekassens drift. Resu lt at et Sparekassens net t orent eindt ægt er blev på 25,3 m io.kr. for 1. kvartal m od 26,5 m io. for 1. kvartal sidste år. Udbyt t e af kapit alandele udgør 0,2 m io.kr. m od 4,9 m io.kr. i 2009, hvor der m odt oges ekst raordinære udbytt ebet alinger. Gebyrer og provisionsindt ægter er forøget m ed 1,4 m io.kr. til 9,3 m io.kr. Kursreguleringer af værdipapirer m.v. udviser et sam let gevinst på knap 7,0 m io.kr., som væsent ligst best år af kursgevinst er på 4,8 m io.kr. på obligat ionsbeholdningen og 2,1 m io.kr. på akt iebeholdningen. For 1. kvart al 2009 udgj orde de sam lede kursreguleringer - 0,6 m io.kr. De sam lede om kost ninger t il personale og adm inist rat ion m.v. udgør i alt 17,8 m io.kr. for 1. kvartal m od 16,9 m io.kr. for sam m e periode St igningen svarer t il 4,9 pct. eller 0,8 m io.kr. som ligeligt kan henføres t il lønninger/ vederlag og øvrige adm inist rat ionsudgift er. Andre drift sudgift er på 2,2 m io.kr. udgør alene den direkt e bet aling af provision t il Det Privat e Beredskab ( Bankpakke I ). Tab og nedskrivninger er reduceret fra 5,1 m io.kr. i 1. kvartal 2009 til nu 3,3 m io.kr. svarende til en tabsprocent på 0,1%. Result at af kapit alandele i associerede og t ilknyt tede virksom heder udviser et negat ivt result at på 1,3 m io.kr., som hidrører fra sparekassens leasingakt ivit et er i selskabet Leasing Fyn Svendborg A/ S, der udelukkende beskæft iger sig m ed erhvervfinansiering. Selskabet s result at for 1. kvartal 2009 udgj orde - 2,8 m io.kr. Result at før skat udgør 20,3 m io.kr. for perioden 1. j anuar til 31. m arts Resultatet er således væsentligt forbedret fra 13,6 m io.kr. for t ilsvarende periode i Skat af result at et er beregnet t il knap 5,0 m io.kr., svarende t il en effekt iv skat t eprocent på 24,5. Periodens result at udgør 15,3 m io.kr. og er forøget m ed 43% fra 10,7 m io.kr. i Balan cen Sparekassens balance udgør 3,0 m ia.kr. og er uændret i forhold til ultim o 2009 m en er forøget m ed 307,9 m io. eller 11,5 pct. fra 31. m arts Likvide m idler, best ående af kassebeholdning, t ilgodehavede i Nat ionalbanken og i øvrige kredit inst it ut t er udgør 196,2 m io.kr. ved udgangen af kvartalet. Udlån er fra 1. kvt forøget m ed beskedent m ed 15,6 m io.kr. t il nu knap 1,9 m ia.kr. Beholdning af obligat ioner og aktier er over det sidste år forøget m ed hele 76% som følge af indlånsst igning og om - placering af likvide m idler. Eft er kursreguleringer er værdipapirerne bogført t il 728,5 m io.kr. ved udgangen af 1. kvartal Gæld t il andre kreditinst it utt er, som ligeledes har bidraget t il den øgede fondsbe- 3

4 holdning, udgør 124,6 m io. kr. ved kvart alet udgang. I ndlån ( incl. pulj eordninger) udgør godt 2,2 m ia.kr. og er fra 30. m art s 2009 øget m ed 161,5 m io. eller 7,8 pct. Kap it alf o r h o ld Den supplerende kapit al udgør 40,0 m io.kr. og er uændret fra ultim o Akt iekapit alen er siden ult im o 2009 forøget ved kapitaludvidelser på i alt nom inelt kr kr. Udvidelsen er t egnet af Fonden for Svendborg Sparekasse. Akt iekapit a- len udgør hereft er pr. 31/ nom inelt kr , som er fordelt på akt ier. Kapit aludvidelsen er sket for yderligere at st yrke sparekassens kapit algrundlag, bl.a. for at øge m ulighederne for at udvide forret ningsom fanget når m u- ligheder herfor viser sig. Pr. 31. m art s 2010 udgj orde beholdningen af egne akt ier stk. eller 1,46% af akt iekapit alen. Kursværdi af beholdningen af egne akt ier udgj orde 6,6 m io.kr. pr. 31. m art s 2010 og værdien er - j f. regnskabsbest em m elserne - ikke m edregnet i balancen. Egenkapit alen udgør 541,5 m io.kr. Den indre værdi pr. akt ie ( á 100 kr. og excl. beholdningen af egne akt ier) er således på kr. So lv en s / k er n ek ap it al For m oderselskabet Svendborg Sparekasse A/ S udgør solvensen 21,3 pct. m od et lovkrav på m inim um 8 pct. Kernekapit alprocent en udgør 20,5 pct. Koncernens solvens er opgj ort til 20,4 pct. og m ed en kernekapit alprocent på 19,6. So lv en sb eh o v Solvensbehovet for Svendborg Sparekasse er beregnet t il 8,31%. Sparekassens solvens på 21,3% udgør således 256% af solvensbehovet. Koncernens solvensbehov er beregnet t il 8,05% som bet y- der at solvensprocent en udgør 253% af behovet. Fo r v en t n in g t i l år sr esu lt a- t et f o r Der er ikke ændringer i forvent ningerne t il årsresult at et for Der vent es således fort sat et result atet excl. nedskrivninger, kursreguleringer og skat på niveau m ed resultatet for St ør r e ak t ion æ r er I fort egnelse over st ørre akt i- onærer er alene opført Fonden for Svendborg Sparekasse m ed en aktiebeholdning på 66,1 pct. af akt iekapit alen pr. 31. m arts Ko n cer n en I koncernen indgår udover m oderselskabet Svendborg Sparekasse A/ S selskaberne: Leasin g Fy n Sv en d b o r g A/ S Selskabet ej es 100% af Svendborg Sparekasse A/ S. Res. efter skat: - 1,3 m io. Egenkapit al: 1,1 m io. Leasin g Fy n Ban k A/ S Leasing Fyn Svendborg A/ S ej er 33,3% af selskabet. Res. efter skat: - 0,6 m io. Egenkapit al: 92,5 m io. Risik o f o r h o ld Det overordnede princip for sparekassen er, at de risici, som opst år i forbindelse m ed sparekassens drift overvåges og holdes inden for de af bestyrelsen fastsatte ram m er. De prim ære risikot yper defineres som kredit risiko på udlån sam t m arkedsrisiko i forbindelse m ed fonds-, valut a- og likviditetsom rådet. Sparekassens risikorapport er t ilgængelig på: Ban k p ak k e I Svendborg Sparekasse er t ilslutt et garant iordningen hvilket bet yder, at sparekassen bidrager t il og er om fatt et af st at sgarant iordningen for indlån og sim ple fordringer. Sparekassens direkt e bet aling t il ordningen udgør godt 21 m io.kr. over 2 år og m ed en ( p.t. beskeden) risiko for at der yderligere skal bidrages m ed ca. 19 m io.kr. For hele 2010 vent es result a- tet belastet m ed m inim um 6,5 m io. kr. I n d iv id u el St at sg ar an t i Sparekassen har søgt og fået bevilget et garant it ilsagn fra Finansiel Stabilitet på 1 m ia.kr. Det er endnu ikke beslut t et i hvilket om fang det t e garant i- tilsagn skal benyt tes. Ban k p ak k e I I ( kreditpakke) Sparekassen har ikke m odt a- get og ikke ansøgt - om st at slig kapit alt ilførsel under Bankpakke I I ( kreditpakken). Fo n d en f o r Sv en d b o r g Sp ar ek asse Sparekassen har i 1. kvt m odt aget uddeling på 1,1 m io.kr. fra Fonden. Erhvervs- og Selskabsst yrelsen har ultim o m arts m eddelt 4

5 Fonden, at der frem adret t et ikke kan foret ages uddelinger t il Sparekassen. Erhvervs- og Selskabsst yrelsens generelle int eresse for sparekasse- fonde og herunder Fonden for Svendborg Sparekasse har været om - talt i dele af dagspressen. Det er ikke opfat t elsen, at sparekassen kan ifalde nogen form for erst at ningsansvar. Fin an sk alen d er / : Halvårsrapport 1. halvår / : Kvt.rapport kvt An v en d t r eg n sk ab sp r ak sis Koncernregnskabet aflægges i overensstem m else m ed I n- t ernat ional Financial Report ing St andards ( I FRS) som godkendt af EU sam t i overensstem m else m ed I AS 34. For m oderselskabet aflægges regnskabet i overensst em - m else m ed Lov om Finansiel Virksom hed, herunder Finanst ilsynet s bekendt gørelse om finansielle rapport er for kreditinstitutter og fondsm æglerselskaber m.fl. sam t yderligere danske oplysningskrav t il delårsrapport er for børsnot e- rede selskaber. Der er ikke sket ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold t il Årsrapport Kvart alsrapport en er ikke revideret. 5

6 Led elsesp åt eg n in g Best yrelse og direkt ion har dags dat o behandlet og godkendt kvart alsrapport en for 1. kvart al 2010 for Svendborg Sparekasse A/ S. Rapport en er aflagt i overensst em m else m ed Lov om finansiel virksom hed, herunder bekendt gørelse om finansielle rapport er for kredit inst it ut t er og fondsm æglerselskaber m.fl. og yderligere danske oplysningskrav t il delårsrapport er for børsnot erede finansielle virksom heder. Vi anser den valgt e regnskabspraksis for hensigt sm æssig og de foret agne skøn for forsvarlige, således at rapport en giver et retvisende billede af bankens og koncernens akt iver, passiver, finansielle st illing pr. 31. m arts 2010 og resultatet af bankens og koncernens aktiviteter for perioden 1. januar m arts Vi anser ledelsesberet ningen for at indeholde en ret visende gennem gang af udviklingen i bankens og koncernens akt ivit et er og økonom iske forhold sam t en ret visende beskrivelse af de væsent ligst e risici og usikkerhedsfakt orer, som banken og koncernen kan på virkes af. Kvart alsrapport en for 1. kvart al 2010 er ikke revideret eller gennem gået af sparekassens revisorer. Svendborg den 4. m aj Dir ek t ion : Svend Erik Kracht Adm. direkt ør Gregers Pet ersen Adm inist rat ionschef Best y r else: Arne Knudsen Form and Jeppe Gorm Frederiksen Niels Pet er Nøddeskou- Fink Michael Købm and Pet ersen Hans Skriver Rasm us Stougaard Jensen Medarbej dervalgt Git te Madsen Medarbej dervalgt 6

7 Resultatopgørelse 1. januar marts 2010 Moderselskab Koncern kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Ordinært resultat før skat Skat Periodens resultat Resultat pr. aktie i kr 32,13 24,35 47,60 32,13 24,35 47,60 Udvandet resultat pr. aktie i kr 32,13 24,35 47,60 32,13 24,35 47,60 Totalindkomstopgørelse Periodens resultat Værdiregulering af sikringsinstrumenter Periodens totalindkomst Totalindkomst pr. aktie i kr 32,06 21,34 46,35 32,06 21,34 46,35 Udvandet totalindkomst pr. aktie i kr 32,06 21,34 46,35 32,06 21,34 46,35 7

8 Balance pr. 31. marts 2010 Aktiver: Moderselskab Koncern 31. marts 31. marts 31. dec. 31. marts 31. marts 31. dec Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån til amortiseret kostpris Udlån til dagsværdi Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Midlertidigt overtagne aktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensættelser til pensionsforpligtelser Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til andre forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Hensættelser til forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital: Aktiekapital Overført resultat Værdiregulering af sikringsinstrumenter Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser

9 Egenkapital bevægelser i perioden Periodens tatalindkomst Udloddet udbytte Udbytte af egne aktier Køb af egne aktier Salg af egne aktier Egenkapitalbevægelser i perioden i alt Egenkapital 31. marts Egenkapital 1. januar Egenkapital bevægelser i perioden Periodens tatalindkomst Kapitalforhøjelse Udbytte af egne aktier Køb af egne aktier Salg af egne aktier Egenkapitalbevægelser i perioden i alt Egenkapital 31. marts Egenkapitalopgørelse (moderselskab) Aktiekapital Overført Ændring I alt resultat dagsværdi Sikr.instr. Egenkapital 1. januar Egenkapitalopgørelse (koncern) Aktie- Overført Ændring I alt kapital resultat dagsværdi Sikr.instr. Egenkapital 1. januar Egenkapital bevægelser i perioden Periodens totalindkomst Udloddet udbytte Udbytte af egne aktier Køb af egne aktier Salg af egne aktier Egenkapitalbevægelser i perioden i alt Egenkapital 31. marts Egenkapital 1. januar Egenkapital bevægelser i perioden Periodens totalindkomst Kapitalforhøjelse Udbytte af egne aktier Køb af egne aktier Salg af egne aktier Egenkapitalbevægelser i perioden i alt Egenkapital 31. marts

10 Noter til kvartalsrapporten pr. 31. marts 2010 Moderselskab Koncern kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 Renteindtægter af: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt heraf: rentekontrakter Øvrige renteindtægter I alt renteindtægter Renteudgifter til: Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter I alt renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter: Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer af: Obligationer, handelsbeholdning Aktier, handelsbeholdning Aktier, anlægsbeholdning (dagsværdioption) Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi Valuta Afledte finansielle instrumenter i alt Aktiver tilknyttet puljeordninger Indlån i puljeordninger I alt kursreguleringer Andre driftsindtægter: Uddeling fra Fonden for Svendborg Sparekasse Øvrige driftsindtægter I alt andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration: Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion: Bestyrelse Direktion Ialt Personaleudgifter: Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder: Resultat af kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder I alt resultat af kapitalandele i ass. og tilkn. virksomheder

11 Noter - fortsat Moderselskab Koncern kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 Nedskrivninger på udlån: Individuelle nedskrivninger primo året Nedskrivninger i perioden Tilbageførte nedskrivninger i perioden Tabsbogført tidligere nedskrevet Individuelle nedskrivninger ultimo perioden Gruppevise nedskrivninger primo perioden Nedskrivninger i perioden Tilbageførte nedskrivninger i perioden Tabsbogført tidligere nedskrevet Gruppevise nedskrivninger ultimo perioden Individuelle hensættelser på garantier primo perioden Hensættelser i perioden Tilbageførte hensættelser i perioden Tabsbogført tidligere hensat Individuelle hensættelser på garantier ultimo perioden Nedskrivninger i perioden Tabsbogført ej tidligere nedskrevet Tilbageførte nedskrivninger i perioden Indgået på tidligere afskrevne fordringer Beregnet rente af nedskrivninger Resultatpåvirkning af nedskrivninger på udlån Resultatpåvirkning af tab på garantier Resultatpåvirkning af nedskrivninger og hensættelser Samlet udlån med OIV før nedskrivning Samlet udlån med OIV efter nedskrivning Eventualforpligtelser: Garantier m.v.: Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige garantier Garantier m.v. i alt Andre forpligtelser: Uigenkaldelige kredittilsagn Andre forpligtelser Andre forpligtelser i alt Eventualforpligtelser i alt Segmentoplysninger: Da Svendborg Sparekasses interne rapportering kun specificeres i et antal afdelinger med samme aktivitet og indenfor et begrænset geografisk område, segmentopdeles der ikke. 11

12 Opgørelse af pengestrømme kr. Moderselskab Koncern kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 Drift Periodens resultat Afskrivninger på immat. og materielle aktiver Nedskrivninger på udlån m.v Kapitalfremskaffelse via driften Driftskapital Kreditinstitutter - netto Udlån reguleret for årets nedskrivninger Indlån herunder puljer Efterstillede kapitalindskud Andre aktiver Indkomstskatter Andre gældsposter Pengestrømme fra driftskapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansielle aktiver (aktier og obligationer) Aktiver i puljeordninger Kapitalandele i associerede virksomheder Immaterielle og materielle aktiver Pengestrømme fra Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Egne aktier køb Egne aktier salg Andre Værdireguleringer Kapitalforhøjelse Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likviditet Kassebeholdning Primo Kassebeholdning Ultimo

13 5 års oversigt - moderselskab 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal (udvalgte hovedposter) Resultatopgørelse: Netto renteindtægter Netto rente og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Omkostninger incl. afskrivninger Tab og nedskrivninger Resultat før skat Skat Årets resultat Balance: Udlån til amortiseret kostpris Indlån og anden gæld Egenkapital Balance Ikke-balanceførte poster: Garantier Nøgletal - moderselskab Solvensprocent... 21,3% 21,5% 17,8% 19,4% 19,3% Kernekapitalprocent... 20,5% 19,7% 16,3% 18,0% 17,6% Egenkapitalforrentning før skat... 3,9% 2,9% 5,7% 4,7% 3,2% Egenkapitalforrentning efter skat... 3,0% 2,3% 4,4% 3,5% 2,3% Indtjening pr. omkostningskrone... 1,93 1,59 2,79 2,76 1,99 Renterisiko... 2,5% 3,5% 2,6% 4,0% 2,8% Valutaposition... 6,3% 3,3% 11,3% 2,3% 5,5% Valutarisiko Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån... 86,3% 90,7% 95,6% 96,5% 92,1% Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet ,3% 263,0% 23,2% 47,9% 144,3% Summen af store engagementer... 40,9% 39,3% 183,5% 157,9% 136,6% Nedskrivningsprocent... 3,0% 2,1% 0,9% 1,6% 2,4% Periodens tabs- og nedskrivningsprocent... 0,1% 0,2% 0,0% -0,1% -0,1% Periodens udlånsvækst... -4,0% 0,2% 1,6% 4,3% 3,3% Udlån i forhold til egenkapital... 3,4 3,9 3,9 3,5 3,3 Periodens resultat pr. aktie... 32,71 30,95 44,1 34,2 20,1 Indre værdi pr. aktie Udbytte pr. aktie Børskurs / indre værdi pr. aktie... 0,84 0,88 1,40 1,90 2,00 Solvens-og kapitalprocenterne er fra 2008 beregnet efter nye regler om kapitaldækning. Der er ikke foretaget tilpasning for

14 5 års oversigt - koncern 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal (udvalgte hovedposter) Resultatopgørelse: Netto renteindtægter Netto rente og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Omkostninger incl. afskrivninger Tab og nedskrivninger Resultat før skat Skat Årets resultat Balance: Udlån til amortiseret kostpris Indlån og anden gæld Egenkapital Balance Ikke-balanceførte poster: Garantier Nøgletal - koncern Solvensprocent... 20,4% 20,4% 17,2% 18,6% 18,5% Kernekapitalprocent... 19,6% 18,8% 15,7% 17,3% 16,9% Egenkapitalforrentning før skat... 3,8% 2,7% 5,7% 4,7% 3,2% Egenkapitalforrentning efter skat... 3,0% 2,2% 4,4% 3,5% 2,3% Indtjening pr. omkostningskrone... 1,62 1,39 2,34 2,26 1,76 Renterisiko... 2,5% 3,5% 2,5% 4,0% 2,8% Valutaposition... 6,2% 3,3% 2,4% 2,3% 5,5% Valutarisiko Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet ,7% 252,0% 18,8% 39,0% 92,0% Summen af store engagementer... 40,7% 38,9% 65,6% 49,6% 44,7% Nedskrivningsprocent... 4,2% 2,8% 1,1% 1,7% 2,4% Periodens tabs- og nedskrivningsprocent... 0,3% 0,5% 0,0% -0,1% -0,1% Periodens udlånsvækst... -4,0% 0,0% 0,1% 3,7% 2,9% Udlån i forhold til egenkapital... 3,7 4,0 4,0 3,7 3,5 Solvens-og kapitalprocenterne er fra 2008 beregnet efter nye regler om kapitaldækning. Der er ikke foretaget tilpasning for

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

1.-3. kvartal 2010. 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11

1.-3. kvartal 2010. 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 Kontaktperson: Adm. direktør Henrik Lund. Tlf. 21 72 17 86 Bankdirektør Henrik Borup Jeppesen. Tlf. 61 56 60 00 1.-3. kvartal 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/08 21. oktober 2008 1 / 31 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Ledelsesberetning Hovedtal Sydbank-koncernen 5 Beretning 6 Ledelsespåtegning 12 Regnskab

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2008 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2008 1/16 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde Tlf. 46 34 84 01 Fax 46 34 83 51 ska@roskildebank.dk 29. august 2008 Halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Halvårsrapport 2011 Indhold Ledelsesberetning Beretning 3 Halvårsrapport 2011 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Pengestrømsopgørelse 9 Noter 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

RAPPORT 1. HALVÅR 2015

RAPPORT 1. HALVÅR 2015 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Merkur Andelskasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar 30. juni 2015 9

Læs mere

Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning på 18,8 pct. p.a.

Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning på 18,8 pct. p.a. Til NASDAQ OMX Copenhagen 7. maj Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

6. februar 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008

6. februar 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen 6. februar 2009 Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008 Årets resultat efter skat er på 184 mio. kr. Tilfredsstillende nettorente- og gebyrindtjening

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Side 1 af 24 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 5. august 2015 Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Resultatet før skat

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning

Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning Til NASDAQ OMX Copenhagen Fondsbørsmeddelelse nr. 18, 13. august Halvårsrapport for A/S Resultat før skat på 512 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,3 pct. p.a. Halvårets basisindtægter blev på 1.597

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

Forstædernes Bank A/S

Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 6. november 2008 Forstædernes Bank Direktionen Kalvebod Brygge 47 1560 København V Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kontaktperson: Steffen Torvits tlf. 22 22 20

Læs mere