Kv ar t alsr ap p o r t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kv ar t alsr ap p o r t"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen Post box 1040 DK København K Selsk ab sm ed d elelse n r / m aj Side 1 af i alt 14. Kont akt person vedr. denne m eddelelse: adm.dir. S. E. Kracht, tlf Kv ar t alsr ap p o r t 1. k v ar t al Hovedkontoret Centrum pladsen Svendborg - Tlf CVR- nr

2 Kv ar t alsr ap p o r t 1. k v ar t al Solid drift m ed overskud på 15,3 m io.kr. o Resultat før skat på 20,3 m io. forøget m ed 48,7% fra 13,6 m io. i o Resultat efter skat på 15,3 m io. i forhold til 1. kvartal sidste år en forøgelse på 43% fra 10,7 m io.kr. o Prim oegenkapital forrentet m ed 16,7% p.a. før skat og 12,6% efter skat o Nedskrivninger på 3,3 m io.kr. m od 5,1 m io.kr. i 2009 o Udgift til Bankpakke-I på 2,2 m io.kr. o Posit ive kursreguleringer på 7,0 m io.kr. o Udlån er øget m ed 0,9 pct. og I ndlån er øget m ed 7,8 pct. i forhold til ultim o 1. kvt o Solvens på 21,3 % o Kernekapital på 20,5 % o Solvens på 256% af solvensbehov. o Overdækning i forhold t il lovkrav om likvidit et sprocent på 203% o Uændrede forvent ninger om et årsresult at før kursreguleringer, nedskrivninger og skat på niveau m ed 2009-resultatet. 2

3 Led elsesb er et n in g 1. k v ar t al Svendborg Sparekasse A/ S har realiseret et result at på 20,3 m io.kr. før skat m od 13,6 m io.kr. i Result at et svarer godt og vel t il de udm eldt e forventninger og sparekassens ledelse bet ragt er result at et som t ilfredsst illende. Der er fort sat bet ydelige virkninger af den økonom iske og finansielle krise. Selv om styrken absolut er aftaget kan der fort sat konst at eres behov for relat ivt st ore nedskrivninger på udlån, specielt på erhvervssiden. Det t e er således også m edvirkende t il, at result at et fra sparekassens leasingakt ivit et er er negat ivt i 1. kvart al. Udgift er t il Bankpakke- I har belast et result atet m ed i alt 2,2 m io.kr. Sparekassens likvidit et sberedskab er fort sat bet ydeligt og overdækningen i forhold t il lovens krav er på 203 pct. Likvidit et sprocent er er reduceret fra 230% ult im o 2009, som følge af, at en ikke anvendt lånefacilit et i Nat ionalbanken ikke er opretholdt. Der er fort sat pæn t ilgang af nye kunder, såvel på privat - som erhvervssiden. På privatkundesiden er det især i sparekassens afdeling på Langeland at tilgangen er m arkant. Med undtagelse af Sparekassens leasingakt ivit et er er alle forret ningsom råder forløbet som forventet. Koncernregnskabet indeholder drift en af m oderselskabet Svendborg Sparekasse A/ S og dat terselskabet Leasing Fyn Svendborg A/ S. Der er ikke efter regnskabsperiodens udløb indt ruffet hændelser af væsent lig bet ydning for sparekassens drift. Resu lt at et Sparekassens net t orent eindt ægt er blev på 25,3 m io.kr. for 1. kvartal m od 26,5 m io. for 1. kvartal sidste år. Udbyt t e af kapit alandele udgør 0,2 m io.kr. m od 4,9 m io.kr. i 2009, hvor der m odt oges ekst raordinære udbytt ebet alinger. Gebyrer og provisionsindt ægter er forøget m ed 1,4 m io.kr. til 9,3 m io.kr. Kursreguleringer af værdipapirer m.v. udviser et sam let gevinst på knap 7,0 m io.kr., som væsent ligst best år af kursgevinst er på 4,8 m io.kr. på obligat ionsbeholdningen og 2,1 m io.kr. på akt iebeholdningen. For 1. kvart al 2009 udgj orde de sam lede kursreguleringer - 0,6 m io.kr. De sam lede om kost ninger t il personale og adm inist rat ion m.v. udgør i alt 17,8 m io.kr. for 1. kvartal m od 16,9 m io.kr. for sam m e periode St igningen svarer t il 4,9 pct. eller 0,8 m io.kr. som ligeligt kan henføres t il lønninger/ vederlag og øvrige adm inist rat ionsudgift er. Andre drift sudgift er på 2,2 m io.kr. udgør alene den direkt e bet aling af provision t il Det Privat e Beredskab ( Bankpakke I ). Tab og nedskrivninger er reduceret fra 5,1 m io.kr. i 1. kvartal 2009 til nu 3,3 m io.kr. svarende til en tabsprocent på 0,1%. Result at af kapit alandele i associerede og t ilknyt tede virksom heder udviser et negat ivt result at på 1,3 m io.kr., som hidrører fra sparekassens leasingakt ivit et er i selskabet Leasing Fyn Svendborg A/ S, der udelukkende beskæft iger sig m ed erhvervfinansiering. Selskabet s result at for 1. kvartal 2009 udgj orde - 2,8 m io.kr. Result at før skat udgør 20,3 m io.kr. for perioden 1. j anuar til 31. m arts Resultatet er således væsentligt forbedret fra 13,6 m io.kr. for t ilsvarende periode i Skat af result at et er beregnet t il knap 5,0 m io.kr., svarende t il en effekt iv skat t eprocent på 24,5. Periodens result at udgør 15,3 m io.kr. og er forøget m ed 43% fra 10,7 m io.kr. i Balan cen Sparekassens balance udgør 3,0 m ia.kr. og er uændret i forhold til ultim o 2009 m en er forøget m ed 307,9 m io. eller 11,5 pct. fra 31. m arts Likvide m idler, best ående af kassebeholdning, t ilgodehavede i Nat ionalbanken og i øvrige kredit inst it ut t er udgør 196,2 m io.kr. ved udgangen af kvartalet. Udlån er fra 1. kvt forøget m ed beskedent m ed 15,6 m io.kr. t il nu knap 1,9 m ia.kr. Beholdning af obligat ioner og aktier er over det sidste år forøget m ed hele 76% som følge af indlånsst igning og om - placering af likvide m idler. Eft er kursreguleringer er værdipapirerne bogført t il 728,5 m io.kr. ved udgangen af 1. kvartal Gæld t il andre kreditinst it utt er, som ligeledes har bidraget t il den øgede fondsbe- 3

4 holdning, udgør 124,6 m io. kr. ved kvart alet udgang. I ndlån ( incl. pulj eordninger) udgør godt 2,2 m ia.kr. og er fra 30. m art s 2009 øget m ed 161,5 m io. eller 7,8 pct. Kap it alf o r h o ld Den supplerende kapit al udgør 40,0 m io.kr. og er uændret fra ultim o Akt iekapit alen er siden ult im o 2009 forøget ved kapitaludvidelser på i alt nom inelt kr kr. Udvidelsen er t egnet af Fonden for Svendborg Sparekasse. Akt iekapit a- len udgør hereft er pr. 31/ nom inelt kr , som er fordelt på akt ier. Kapit aludvidelsen er sket for yderligere at st yrke sparekassens kapit algrundlag, bl.a. for at øge m ulighederne for at udvide forret ningsom fanget når m u- ligheder herfor viser sig. Pr. 31. m art s 2010 udgj orde beholdningen af egne akt ier stk. eller 1,46% af akt iekapit alen. Kursværdi af beholdningen af egne akt ier udgj orde 6,6 m io.kr. pr. 31. m art s 2010 og værdien er - j f. regnskabsbest em m elserne - ikke m edregnet i balancen. Egenkapit alen udgør 541,5 m io.kr. Den indre værdi pr. akt ie ( á 100 kr. og excl. beholdningen af egne akt ier) er således på kr. So lv en s / k er n ek ap it al For m oderselskabet Svendborg Sparekasse A/ S udgør solvensen 21,3 pct. m od et lovkrav på m inim um 8 pct. Kernekapit alprocent en udgør 20,5 pct. Koncernens solvens er opgj ort til 20,4 pct. og m ed en kernekapit alprocent på 19,6. So lv en sb eh o v Solvensbehovet for Svendborg Sparekasse er beregnet t il 8,31%. Sparekassens solvens på 21,3% udgør således 256% af solvensbehovet. Koncernens solvensbehov er beregnet t il 8,05% som bet y- der at solvensprocent en udgør 253% af behovet. Fo r v en t n in g t i l år sr esu lt a- t et f o r Der er ikke ændringer i forvent ningerne t il årsresult at et for Der vent es således fort sat et result atet excl. nedskrivninger, kursreguleringer og skat på niveau m ed resultatet for St ør r e ak t ion æ r er I fort egnelse over st ørre akt i- onærer er alene opført Fonden for Svendborg Sparekasse m ed en aktiebeholdning på 66,1 pct. af akt iekapit alen pr. 31. m arts Ko n cer n en I koncernen indgår udover m oderselskabet Svendborg Sparekasse A/ S selskaberne: Leasin g Fy n Sv en d b o r g A/ S Selskabet ej es 100% af Svendborg Sparekasse A/ S. Res. efter skat: - 1,3 m io. Egenkapit al: 1,1 m io. Leasin g Fy n Ban k A/ S Leasing Fyn Svendborg A/ S ej er 33,3% af selskabet. Res. efter skat: - 0,6 m io. Egenkapit al: 92,5 m io. Risik o f o r h o ld Det overordnede princip for sparekassen er, at de risici, som opst år i forbindelse m ed sparekassens drift overvåges og holdes inden for de af bestyrelsen fastsatte ram m er. De prim ære risikot yper defineres som kredit risiko på udlån sam t m arkedsrisiko i forbindelse m ed fonds-, valut a- og likviditetsom rådet. Sparekassens risikorapport er t ilgængelig på: Ban k p ak k e I Svendborg Sparekasse er t ilslutt et garant iordningen hvilket bet yder, at sparekassen bidrager t il og er om fatt et af st at sgarant iordningen for indlån og sim ple fordringer. Sparekassens direkt e bet aling t il ordningen udgør godt 21 m io.kr. over 2 år og m ed en ( p.t. beskeden) risiko for at der yderligere skal bidrages m ed ca. 19 m io.kr. For hele 2010 vent es result a- tet belastet m ed m inim um 6,5 m io. kr. I n d iv id u el St at sg ar an t i Sparekassen har søgt og fået bevilget et garant it ilsagn fra Finansiel Stabilitet på 1 m ia.kr. Det er endnu ikke beslut t et i hvilket om fang det t e garant i- tilsagn skal benyt tes. Ban k p ak k e I I ( kreditpakke) Sparekassen har ikke m odt a- get og ikke ansøgt - om st at slig kapit alt ilførsel under Bankpakke I I ( kreditpakken). Fo n d en f o r Sv en d b o r g Sp ar ek asse Sparekassen har i 1. kvt m odt aget uddeling på 1,1 m io.kr. fra Fonden. Erhvervs- og Selskabsst yrelsen har ultim o m arts m eddelt 4

5 Fonden, at der frem adret t et ikke kan foret ages uddelinger t il Sparekassen. Erhvervs- og Selskabsst yrelsens generelle int eresse for sparekasse- fonde og herunder Fonden for Svendborg Sparekasse har været om - talt i dele af dagspressen. Det er ikke opfat t elsen, at sparekassen kan ifalde nogen form for erst at ningsansvar. Fin an sk alen d er / : Halvårsrapport 1. halvår / : Kvt.rapport kvt An v en d t r eg n sk ab sp r ak sis Koncernregnskabet aflægges i overensstem m else m ed I n- t ernat ional Financial Report ing St andards ( I FRS) som godkendt af EU sam t i overensstem m else m ed I AS 34. For m oderselskabet aflægges regnskabet i overensst em - m else m ed Lov om Finansiel Virksom hed, herunder Finanst ilsynet s bekendt gørelse om finansielle rapport er for kreditinstitutter og fondsm æglerselskaber m.fl. sam t yderligere danske oplysningskrav t il delårsrapport er for børsnot e- rede selskaber. Der er ikke sket ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold t il Årsrapport Kvart alsrapport en er ikke revideret. 5

6 Led elsesp åt eg n in g Best yrelse og direkt ion har dags dat o behandlet og godkendt kvart alsrapport en for 1. kvart al 2010 for Svendborg Sparekasse A/ S. Rapport en er aflagt i overensst em m else m ed Lov om finansiel virksom hed, herunder bekendt gørelse om finansielle rapport er for kredit inst it ut t er og fondsm æglerselskaber m.fl. og yderligere danske oplysningskrav t il delårsrapport er for børsnot erede finansielle virksom heder. Vi anser den valgt e regnskabspraksis for hensigt sm æssig og de foret agne skøn for forsvarlige, således at rapport en giver et retvisende billede af bankens og koncernens akt iver, passiver, finansielle st illing pr. 31. m arts 2010 og resultatet af bankens og koncernens aktiviteter for perioden 1. januar m arts Vi anser ledelsesberet ningen for at indeholde en ret visende gennem gang af udviklingen i bankens og koncernens akt ivit et er og økonom iske forhold sam t en ret visende beskrivelse af de væsent ligst e risici og usikkerhedsfakt orer, som banken og koncernen kan på virkes af. Kvart alsrapport en for 1. kvart al 2010 er ikke revideret eller gennem gået af sparekassens revisorer. Svendborg den 4. m aj Dir ek t ion : Svend Erik Kracht Adm. direkt ør Gregers Pet ersen Adm inist rat ionschef Best y r else: Arne Knudsen Form and Jeppe Gorm Frederiksen Niels Pet er Nøddeskou- Fink Michael Købm and Pet ersen Hans Skriver Rasm us Stougaard Jensen Medarbej dervalgt Git te Madsen Medarbej dervalgt 6

7 Resultatopgørelse 1. januar marts 2010 Moderselskab Koncern kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Ordinært resultat før skat Skat Periodens resultat Resultat pr. aktie i kr 32,13 24,35 47,60 32,13 24,35 47,60 Udvandet resultat pr. aktie i kr 32,13 24,35 47,60 32,13 24,35 47,60 Totalindkomstopgørelse Periodens resultat Værdiregulering af sikringsinstrumenter Periodens totalindkomst Totalindkomst pr. aktie i kr 32,06 21,34 46,35 32,06 21,34 46,35 Udvandet totalindkomst pr. aktie i kr 32,06 21,34 46,35 32,06 21,34 46,35 7

8 Balance pr. 31. marts 2010 Aktiver: Moderselskab Koncern 31. marts 31. marts 31. dec. 31. marts 31. marts 31. dec Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker m.v Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån til amortiseret kostpris Udlån til dagsværdi Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Midlertidigt overtagne aktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensættelser til pensionsforpligtelser Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til andre forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Hensættelser til forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital: Aktiekapital Overført resultat Værdiregulering af sikringsinstrumenter Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser

9 Egenkapital bevægelser i perioden Periodens tatalindkomst Udloddet udbytte Udbytte af egne aktier Køb af egne aktier Salg af egne aktier Egenkapitalbevægelser i perioden i alt Egenkapital 31. marts Egenkapital 1. januar Egenkapital bevægelser i perioden Periodens tatalindkomst Kapitalforhøjelse Udbytte af egne aktier Køb af egne aktier Salg af egne aktier Egenkapitalbevægelser i perioden i alt Egenkapital 31. marts Egenkapitalopgørelse (moderselskab) Aktiekapital Overført Ændring I alt resultat dagsværdi Sikr.instr. Egenkapital 1. januar Egenkapitalopgørelse (koncern) Aktie- Overført Ændring I alt kapital resultat dagsværdi Sikr.instr. Egenkapital 1. januar Egenkapital bevægelser i perioden Periodens totalindkomst Udloddet udbytte Udbytte af egne aktier Køb af egne aktier Salg af egne aktier Egenkapitalbevægelser i perioden i alt Egenkapital 31. marts Egenkapital 1. januar Egenkapital bevægelser i perioden Periodens totalindkomst Kapitalforhøjelse Udbytte af egne aktier Køb af egne aktier Salg af egne aktier Egenkapitalbevægelser i perioden i alt Egenkapital 31. marts

10 Noter til kvartalsrapporten pr. 31. marts 2010 Moderselskab Koncern kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 Renteindtægter af: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt heraf: rentekontrakter Øvrige renteindtægter I alt renteindtægter Renteudgifter til: Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter I alt renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter: Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer af: Obligationer, handelsbeholdning Aktier, handelsbeholdning Aktier, anlægsbeholdning (dagsværdioption) Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi Valuta Afledte finansielle instrumenter i alt Aktiver tilknyttet puljeordninger Indlån i puljeordninger I alt kursreguleringer Andre driftsindtægter: Uddeling fra Fonden for Svendborg Sparekasse Øvrige driftsindtægter I alt andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration: Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion: Bestyrelse Direktion Ialt Personaleudgifter: Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder: Resultat af kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder I alt resultat af kapitalandele i ass. og tilkn. virksomheder

11 Noter - fortsat Moderselskab Koncern kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 Nedskrivninger på udlån: Individuelle nedskrivninger primo året Nedskrivninger i perioden Tilbageførte nedskrivninger i perioden Tabsbogført tidligere nedskrevet Individuelle nedskrivninger ultimo perioden Gruppevise nedskrivninger primo perioden Nedskrivninger i perioden Tilbageførte nedskrivninger i perioden Tabsbogført tidligere nedskrevet Gruppevise nedskrivninger ultimo perioden Individuelle hensættelser på garantier primo perioden Hensættelser i perioden Tilbageførte hensættelser i perioden Tabsbogført tidligere hensat Individuelle hensættelser på garantier ultimo perioden Nedskrivninger i perioden Tabsbogført ej tidligere nedskrevet Tilbageførte nedskrivninger i perioden Indgået på tidligere afskrevne fordringer Beregnet rente af nedskrivninger Resultatpåvirkning af nedskrivninger på udlån Resultatpåvirkning af tab på garantier Resultatpåvirkning af nedskrivninger og hensættelser Samlet udlån med OIV før nedskrivning Samlet udlån med OIV efter nedskrivning Eventualforpligtelser: Garantier m.v.: Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige garantier Garantier m.v. i alt Andre forpligtelser: Uigenkaldelige kredittilsagn Andre forpligtelser Andre forpligtelser i alt Eventualforpligtelser i alt Segmentoplysninger: Da Svendborg Sparekasses interne rapportering kun specificeres i et antal afdelinger med samme aktivitet og indenfor et begrænset geografisk område, segmentopdeles der ikke. 11

12 Opgørelse af pengestrømme kr. Moderselskab Koncern kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 Drift Periodens resultat Afskrivninger på immat. og materielle aktiver Nedskrivninger på udlån m.v Kapitalfremskaffelse via driften Driftskapital Kreditinstitutter - netto Udlån reguleret for årets nedskrivninger Indlån herunder puljer Efterstillede kapitalindskud Andre aktiver Indkomstskatter Andre gældsposter Pengestrømme fra driftskapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansielle aktiver (aktier og obligationer) Aktiver i puljeordninger Kapitalandele i associerede virksomheder Immaterielle og materielle aktiver Pengestrømme fra Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Egne aktier køb Egne aktier salg Andre Værdireguleringer Kapitalforhøjelse Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likviditet Kassebeholdning Primo Kassebeholdning Ultimo

13 5 års oversigt - moderselskab 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal (udvalgte hovedposter) Resultatopgørelse: Netto renteindtægter Netto rente og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Omkostninger incl. afskrivninger Tab og nedskrivninger Resultat før skat Skat Årets resultat Balance: Udlån til amortiseret kostpris Indlån og anden gæld Egenkapital Balance Ikke-balanceførte poster: Garantier Nøgletal - moderselskab Solvensprocent... 21,3% 21,5% 17,8% 19,4% 19,3% Kernekapitalprocent... 20,5% 19,7% 16,3% 18,0% 17,6% Egenkapitalforrentning før skat... 3,9% 2,9% 5,7% 4,7% 3,2% Egenkapitalforrentning efter skat... 3,0% 2,3% 4,4% 3,5% 2,3% Indtjening pr. omkostningskrone... 1,93 1,59 2,79 2,76 1,99 Renterisiko... 2,5% 3,5% 2,6% 4,0% 2,8% Valutaposition... 6,3% 3,3% 11,3% 2,3% 5,5% Valutarisiko Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån... 86,3% 90,7% 95,6% 96,5% 92,1% Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet ,3% 263,0% 23,2% 47,9% 144,3% Summen af store engagementer... 40,9% 39,3% 183,5% 157,9% 136,6% Nedskrivningsprocent... 3,0% 2,1% 0,9% 1,6% 2,4% Periodens tabs- og nedskrivningsprocent... 0,1% 0,2% 0,0% -0,1% -0,1% Periodens udlånsvækst... -4,0% 0,2% 1,6% 4,3% 3,3% Udlån i forhold til egenkapital... 3,4 3,9 3,9 3,5 3,3 Periodens resultat pr. aktie... 32,71 30,95 44,1 34,2 20,1 Indre værdi pr. aktie Udbytte pr. aktie Børskurs / indre værdi pr. aktie... 0,84 0,88 1,40 1,90 2,00 Solvens-og kapitalprocenterne er fra 2008 beregnet efter nye regler om kapitaldækning. Der er ikke foretaget tilpasning for

14 5 års oversigt - koncern 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal (udvalgte hovedposter) Resultatopgørelse: Netto renteindtægter Netto rente og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Omkostninger incl. afskrivninger Tab og nedskrivninger Resultat før skat Skat Årets resultat Balance: Udlån til amortiseret kostpris Indlån og anden gæld Egenkapital Balance Ikke-balanceførte poster: Garantier Nøgletal - koncern Solvensprocent... 20,4% 20,4% 17,2% 18,6% 18,5% Kernekapitalprocent... 19,6% 18,8% 15,7% 17,3% 16,9% Egenkapitalforrentning før skat... 3,8% 2,7% 5,7% 4,7% 3,2% Egenkapitalforrentning efter skat... 3,0% 2,2% 4,4% 3,5% 2,3% Indtjening pr. omkostningskrone... 1,62 1,39 2,34 2,26 1,76 Renterisiko... 2,5% 3,5% 2,5% 4,0% 2,8% Valutaposition... 6,2% 3,3% 2,4% 2,3% 5,5% Valutarisiko Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet ,7% 252,0% 18,8% 39,0% 92,0% Summen af store engagementer... 40,7% 38,9% 65,6% 49,6% 44,7% Nedskrivningsprocent... 4,2% 2,8% 1,1% 1,7% 2,4% Periodens tabs- og nedskrivningsprocent... 0,3% 0,5% 0,0% -0,1% -0,1% Periodens udlånsvækst... -4,0% 0,0% 0,1% 3,7% 2,9% Udlån i forhold til egenkapital... 3,7 4,0 4,0 3,7 3,5 Solvens-og kapitalprocenterne er fra 2008 beregnet efter nye regler om kapitaldækning. Der er ikke foretaget tilpasning for

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr.

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012 1 Halvårsrapport 212 Halvårsrapport 212 Overskud før skat udgør 7,6 mio. kr. Overskud efter skat blev på 6,4 mio. kr. Egenkapitalen er steget med 82,7 mio. kr. til 2.141,9 mio. kr. Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

1. kvartalsrapport 2015

1. kvartalsrapport 2015 1. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2015-30. april 2015 Tilfredsstillende udvikling og styrkelse af kapitaloverdækningen Tilfredsstillende resultat før skat på 20,8 mio. kr.

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse www.dronspar.dk 01/07/ 19-09-2011 12:5 Halvårsrapport pr. 30.06.2016 Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 01/07/16 14.30 19-09-2011 12:51:18 w w w. d r

Læs mere

Beløb år til dato. kvartalet

Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

FS Finans III A/S CVR nr

FS Finans III A/S CVR nr FS Finans III A/S CVR nr. 32 32 15 77 Delårsrapport for 1. halvår 2013 3. regnskabsperiode 1. januar - 30. juni 2013 Indhold Ledelsesberetning Beretning for 1. halvår 2013 3 Delårsrapport for perioden

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1.kvartal 2015

DELÅRSRAPPORT. 1.kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT 1.kvartal 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 5. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedtal side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 8 Resultatopgørelse side 9-10 Balance side 11

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Forventningerne til årsresultatet før kursreguleringer, nedskrivninger og skat opjusteres til mio. kr. mod tidligere mio. kr.

Forventningerne til årsresultatet før kursreguleringer, nedskrivninger og skat opjusteres til mio. kr. mod tidligere mio. kr. Selskabsmeddelelse 27. oktober 2008 (Nr. 15/2008) Sparekassen Faaborg Koncernen Kvartalsrapport for 1. - 3. kvartal 2008 Resultat før skat på 131,4 mio. kr. Forventningerne til årsresultatet før kursreguleringer,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 15. maj 2013 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2011 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 www.dronspar.dk Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2011 for Dronninglund Sparekasse.

Læs mere

KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 08/2006. Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Hovedtal for 1.

KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 08/2006. Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Hovedtal for 1. Storegade 29 478 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 7 København K. Telefon: 55 86 5 Telefax: 55 86 5 55 Reg.nr.: 64 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 657468 E-post: post@moensbank.dk Web: www.moensbank.dk

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i Fuglafjørður: í

Læs mere

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009

Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 A/S Vinderup Bank - Halvårsrapport Til: Nasdaq OMX, Copenhagen Meddelelse nr. 09 / 2009 fra Vinderup Bank A/S, reg. nr. 2160, indeholdende halvårsrapporten 2009. Vinderup Bank s halvårsrapport 2009 5 ÅRS

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank Pressemeddelelse 4. september 2013 Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank To af Fyns mest solide lokalbanker ønsker at fusionere til Fynske Bank. Formålet med fusionen er at

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 2012 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 2012 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 22. august 2012 Halvårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Kvartalsrapport for Lån & Spar Bank A/S 29. oktober KVARTALSRAPPORT 1.-3. KVARTAL 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning... 7 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2007

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2007 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til OMX Den Nordiske Børs København CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato:

Læs mere