Årsregnskabsmeddelelse for 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskabsmeddelelse for 2011"

Transkript

1 UNITED Årsregnskabsmeddelelse for 2011 Selskabsmeddelelse nr. 3/ marts 2012 Gengivelse på dansk

2 ÅRS- UNITED Hovedpunkter United International Enterprises Limited ( UIE ) er et holdingselskab som primært investerer i selskaber i den agroindustrielle sektor. Vi udøver langsigtet og aktivt ejerskab gennem bestyrelsesengagement samt via tæt dialog med ledelsen om operationelle og strategiske forhold. Koncernnettoresultatet i 2011 var på et rekordhøjt niveau og udgjorde USD 62,3 mio. svarende til en stigning på 23 % sammenlignet med Koncernnettoresultat i 4. kvartal 2011 var på USD 14,4 mio. (4. kvartal 2010: USD 19,0 mio.). UIEs andel i de associerede selskabers nettoresultater steg i 2011 med 37 % sammenlignet med Bestyrelsen forventer at nettoresultatet i 2012 vil ligge på omtrent samme niveau som i Koncernnettoresultatet i 2011 var på et rekordhøjt niveau og udgjorde MYR 374 mio. (USD 122,4 mio.) svarende til en stigning på 41 % sammenlignet med Salgspriserne for palmeolie og palmekerner er steget betydeligt. Produktionen på UPs indonesiske plantager er steget som følge af øget produktion fra nyligt modnede områder. Koncernnettoresultatetet i 2011 var på SEK 604 mio. (USD 93,4 mio.) svarende til et fald på 4 % sammenlignet med Ses der bort fra engangsposterne og en IAS 39-justering i 2010 er AAKs nettoresultat steget med 3 %. Driftsresultatet (EBIT) (ekskl. engangsposter) i 2011 var på et rekordhøjt niveau og udgjorde SEK 911 mio. (USD 140,8 mio.) svarende til en stigning på 11 % sammenlignet med EBIT pr. kilo steg med 12 %, mens den samlede volumen faldt med 1 % i 2011, hvilket afspejler AAKs strategi om i højere grad at fokusere på specialprodukter. Fokusområderne i AAKs Acceleration Programme er vækst i udvalgte nøgleområder samt øget effektivitet. Nettoresultat for kvt. USD mio. 80 Resultat pr. aktie USD kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 2/33 UIE Årsregnskabsmeddelelse 2011

3 UNITED ÅRS- Hoved- og nøgletal for Koncernen (USD 000) Indtægter (inklusiv andel i nettoresultater fra associerede selskaber) Resultat før skat Nettoresultat Likvide midler (netto) Investeringer i associerede selskaber Aktiver i alt Egenkapital i alt Resultat pr. aktie (USD) 3,36 4,28 14,46 11,35 Resultat pr. aktie (DKK) 17,98 24,05 77,37 63,77 Indre værdi pr. aktie (USD) 107,74 98,79 107,74 98,79 Indre værdi pr. aktie (DKK) 619,03 554,54 619,03 554,54 Aktiekurs, ultimo (USD) 124,84 106,62 124,84 106,62 Aktiekurs, ultimo (DKK)* 717,30 598,48 717,30 598,48 Ordinært udbytte (USD) N/A N/A 1,00** 1,00 Ekstraordinært udbytte (USD) N/A N/A -** 0,70 * Gennemsnitskurs på balancedagen. **Foreslået udbytte % % % % Forrentning af egenkapital (på årsbasis) N/A N/A 14,08 12,55 Soliditetsgrad 99,85 99,87 99,85 99,87 Se venligst definitioner af nøgletal på side 28. UIE Årsregnskabsmeddelelse /33

4 ÅRS- UNITED Ledelsens beretning Den globale økonomi har i 2011 været præget af turbulens og usikkerhed, og på den baggrund er det tilfredsstillende at kunne rapportere, at UIE igen i 2011 har opnået et godt resultat som følge af den positive udvikling i Selskabets to hovedinvesteringer UP og AAK. UIE opnåede et rekordhøjt nettoresultat for UP, som er UIEs største investering, opnåede et rekordhøjt nettoresultat, da UP opererer i en branche, hvor salgspriserne har været relativt høje på trods af krisen. AAK opnåede ligeledes et rekordhøjt driftsresultat som følge af den øgede fokus på specialprodukter med højere intjeningsmarginaler samt produktivitetsforbedringer. Regnskabsberetning Resultatopgørelse Koncernnettoresultatet i 2011 var på USD 62,3 mio. (2010: USD 50,5 mio.) svarende til en stigning på 23 % sammenlignet med Stigningen er forårsaget af højere bidrag fra AAK og især fra UP. Stigende salgspriser og i mindre grad højere produktion i Indonesien var de primære årsager til at UPs nettoresultat steg med 41 % i 2011 sammenlignet med Den stærkere MYR havde også en positiv effekt på bidraget. Selv om AAKs nettoresultat i 2011 faldt med 4 % i forhold til 2010, var der en mindre stigning i bidraget til UIE som følge af at den svenske krone blev styrket i løbet af året. Ses der bort fra engangsposter, der primært relateres til en positiv IAS 39-justering i 2010, steg AAKs nettoresultat med 3 % i AAKs driftsresultat steg med 11 % (ekskl. engangsposter) som følge af den positive udvikling inden for forretningsområderne Food Ingredients og Chocolate & Confectionery Fats. Der var ingen bidrag fra Durisol i Koncernens indtægter udgjorde i 2011 USD 71,8 mio. (2010: USD 52,7 mio.), hvoraf UIEs andel i nettoresultatet fra associerede selskaber var på USD 71,5 mio. (2010: USD 52,3 mio.) svarende til en stigning på 37 %. Fordelingen af associerede selskabers bidrag er som følger: (USD 000) UP AAK (BNSH) Durisol I alt /33 UIE Årsregnskabsmeddelelse 2011

5 UNITED ÅRS- Kvartalsvis bidrag fra UP USD mio Kvartalsvis bidrag fra BNSH (AAK) USD mio kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Udviklingen i de associerede selskaber er yderligere uddybet i afsnittene United Plantations Berhad og AarhusKarlshamn AB på side Øvrige indtægter og omkostninger Renteindtægter og øvrige indtægter udgjorde USD 0,3 mio. i 2011, hvilket er marginalt højere end i Forskellen skyldes en højere renteindtjening som følge af at den likvide beholdning var større i Nettovalutakurstabet i 2011 var på USD 0,6 mio. mod USD 0,1 mio. i En mindre del af UIEs likvide reserver er investeret i en aktieportefølje, der genererede et nettotab på USD 0,2 mio. i 2011 sammenlignet med en nettogevinst på USD 0,1 mio. året før. De generelle og administrative omkostninger var på USD 2,7 mio. i 2011 mod USD 1,9 mio. i I 3. kvartal 2011 blev der hensat USD 5,8 mio. til nedskrivning af hele UIEs tilgodehavende skatterefusion fra de malaysiske skattemyndigheder. UIE vurderer at dette beløb vil blive inddrevet, men som følge af at de malaysiske skattemyndigheder har anfægtet skatterefusionen, mener bestyrelsen, at det er mest fornuftigt at hensætte hele beløbet. Skattebetalingen udgør i 2011 USD 0,2 mio. (2010: USD 0,1 mio.), som kan henføres til skat af datterselskabernes resultater. UIE Årsregnskabsmeddelelse /33

6 ÅRS- UNITED Balancen Pr. 31. december 2011 udgjorde de likvide midler USD 13,0 mio., hvilket er en stigning i forhold til den likvide beholdning på USD 4,5 mio. ved udgangen af sidste år. Stigningen skyldtes hovedsageligt indbetalingen af aconto-udbytte fra UP i december I 2010 modtog UIE UPs aconto-udbytte efter udgangen af regnskabsåret. Omsætningsaktiverne udgjorde USD 14,3 mio. pr. 31. december 2011, sammenlignet med USD 20,6 mio. i Faldet kan primært henføres til hensættelsen på USD 5,8 mio. til nedskrivning af den malaysiske skatterefusion. Anlægsaktiverne steg fra USD 410,3 mio. i 2010 til USD 441,0 mio. i 2011, hvilket hovedsageligt kan tilskrives værdistigningen i investeringerne i de associerede selskaber. Investeringen i UP steg fra USD 296,2 mio. i 2010 til USD 320,1 mio. i 2011, og investeringen i AAK steg fra USD 114,0 mio. i 2010 til USD 120,8 mio. i Udviklingen i UIEs investeringer i de associerede selskaber er vist i Balancen for UIE Koncernen pr. 31. december 2011 på side 24. Bogført værdi kontra markedsværdi pr. 31. december 2011 og markedsværdi pr. 29. februar 2012 USD mio UP UP AAK AAK I alt UIE I alt UIE Indre værdi af UIEs aktiepost i UP & AAK pr Markedsværdi af UIEs aktiepost i UP & AAK pr & UIE markedsværdi ekskl. egne aktier pr & Egenkapitalen steg fra USD 430,3 mio. pr. 31. december 2010 til USD 454,6 mio. pr. 31. december Ændringen i egenkapitalen bestod af nettoresultatet på USD 62,3 mio. fratrukket tilbagekøb af egne aktier for USD 17,0 mio., et fald i andre reserver på USD 13,7 mio. (primært en kursregulering af UIEs ejerandele i UP og AAK der blev konverteret til USD) samt udbetaling af udbytte på USD 7,3 mio. Pr. 31. december 2011 havde UIE ingen bankgæld. 6/33 UIE Årsregnskabsmeddelelse 2011

7 UNITED ÅRS- Udvikling i UIE s Egenkapital, Aktiver, Soliditetsgrad og Forrentning af Egenkapital USD mio % 80% 60% 40% 20% Egenkapital Aktiver Soliditetsgrad Forrentning af egenkapital 0% Pengestrømme Pengestrømmen fra driftsaktiviteter (inkl. ændringen i arbejdskapitalen) beløb sig til minus USD 3,2 mio. i Pengestrømmen fra investeringer var på USD 19,0 mio., som primært bestod af udbytte fra UP (USD 30,4 mio.) og BNSH (AAK) (USD 5,1 mio.), fratrukket USD 17,0 mio. der blev anvendt til tilbagekøb af egne aktier. Udbyttet fra UP modtaget i 2011 bestod både af udbytte for regnskabsåret 2010 samt aconto-udbytte for 2011, da UP besluttede at fremrykke udbetalingen af aconto-udbyttet til december (historisk er aconto-udbyttet blevet udbetalt i februar i det efterfølgende regnskabsår). Likvide beholdninger pr. 31. december 2011 udgjorde USD 13,0 mio. (31. december 2010: USD 4,5 mio.). UIE Årsregnskabsmeddelelse /33

8 ÅRS- UNITED Investeringer Pr. 31. december 2011 udgjorde UIEs ejerandele i UP og AAK henholdsvis 46,1 % og 16,8 %. På AAKs ekstraordinære generalforsamling, som blev afholdt den 8. november 2010, blev det besluttet at iværksætte et incitamentsprogram for den øverste ledelse og nøglemedarbejdere i form at udstedelse af op til tegningsoptioner, som giver indehaveren ret til tegning af det tilsvarende antal nye aktier i AAK. Såfremt alle optioner udnyttes vil UIEs fuldt udvandede ejerandel i AAK falde til 16,2 %. Optionerne kan udnyttes i perioden fra 1. december 2013 til 1. december (Selskabets ejerandel i AAK ejes igennem BNSH, hvori UIE ejer 41,5 %, og de resterende 58,5% er ejet af Melker Schörling AB, et svensk, børsnoteret investeringsselskab). Koncernstruktur d. 31/12 31/ United International Holdings United International Enterprises Limited United Plantations Berhad 45,3% 22,4% UIE 46,1% BNS Holding AB 41,5% 27,1% Durisol UK 40,4% AarhusKarlshamn AB I 2011 var der yderligere aktieemissioner i Durisol, som UIE ikke deltog i. Det medførte, at UIEs kapitalandel i Durisol blev udvandet til 27,1 %. Derudover rejste Durisol yderligere kapital i form af konvertible lån. Hvis disse konvertible lån fra 2010 og 2011 ikke tilbagebetales inden indfrielsesdatoen der løber frem til 2016, har långiveren mulighed for at konvertere lånene til aktier. Såfremt dette sker og alle udestående optioner udnyttes, vil UIEs fuldt udvandede kapitalandel i Durisol falde til ca. 1,0 %. 8/33 UIE Årsregnskabsmeddelelse 2011

9 UNITED ÅRS- Aktietilbagekøbsprogram Som meddelt i rapporten for 3. kvartal 2011, har UIE til hensigt at tilbagekøbe op til 5 % af Selskabets aktiekapital inden udgangen af 2013, så længe aktien fortsat handles med en betydelig holding discount. UIE vil ikke tilbagekøbe egne aktier i de perioder, hvor UIE kan betragtes som insider, samt i de tre uger umiddelbart forud for offentliggørelsen af Selskabets delårs- og årsregnskaber. I 2011 tilbagekøbte UIE egne aktier til en værdi af USD 17,0 mio. (2010: aktier til en værdi af USD 10,6 mio.), hvoraf egne aktier blev tilbagekøbt i 4. kvartal UIE ejede egne aktier pr. 31. december 2011 (UIE ejede af disse aktier, og UIH ejede ) (2010: ). UIE købte yderligere egne aktier i de første uger af 2012, hvilket øgede beholdningen til (UIE ejer af disse aktier; UIH ejer ). Udbytte Da en stor del af UIEs likvide midler bruges på ovennævnte aktietilbagekøbsprogram, har bestyrelsen besluttet at forslå et samlet udbytte for 2011 på 10 % eller USD 1,00 pr. aktie i form af et uændret ordinært udbytte. Udbetalingen forventes at finde sted den 14. juni 2012 til aktionærer der er noteret på aktieregisret den 13. juni Begivenheder efter balancetidspunktet Der var ingen væsentlige begivenheder efter balancetidspunktet. Fremtidsudsigter for 2012 UIEs fremtidsudsigter er primært afhængige af udviklingen i de associerede selskaber UP og AAK, og ingen af disse offentliggør en formel forventning til resultatet. Fremtidsudsigterne for den globale økonomi, især i Europa og USA, er stadig uklare, og det er vanskeligt at forudsige, hvordan det vil påvirke priserne på og efterspørgslen efter vegetabilske olier. Derudover er der en generel usikkerhed på de underliggende markeder for UP og AAK, da udbuddet af vegetabilske olier i verden er afhængig af forskellige faktorer, herunder vejrforhold og påvirkning fra statslig regulering. Selv om priserne på palmeolie er steget marginalt i 2012, kan usikkerheden omkring den globale økonomi samt en forventet stigning i den totale palmeolieproduktion i Indonesien og Malaysia fra april/maj 2012 få en negativ indvirkning på palmeoliepriserne i løbet af året. UP forventer at genplante et større område i Malaysia i 2012, hvilket vil påvirke produktionen negativt, men dette forventes at blive mere end kompenseret af stigende produktion i Indonesien, hvor et større område vil modne. Dog vil rentabiliteten fra produktionen i Indonesien være negativt påvirket af en eksportskat på palmeolie, som i øjeblikket er på ca. USD 200 pr. MT. På den baggrund forventer UP at nettoresultatet for 2012 nok ikke bliver bedre end for Fokusområderne i AAKs Acceleration Programme er vækst på udvalgte nøgleområder (organisk og via opkøb) samt øget effektivitet, hvilket forventes at få en positiv indflydelse på intjeningsmarginalerne specielt inden for Food Ingredients-segmentet. På trods af den fremherskende usikkerhed, er det bestyrelsens vurdering, at nettoresultatet i UIE i 2012 vil ligge på omtrent samme niveau som i UIE Årsregnskabsmeddelelse /33

10 ÅRS- UNITED United Plantations Berhad United Plantations Berhads ( UP ) primære forretningsområde er bæredygtig dyrkning og forædling af palmeolie og kokosnødder i Malaysia og Indonesien. UP er et af de mest veldrevne, miljøvenlige og innovative selskaber i verden. Samtidig er UP kendt for dets effektive landbrugspraksis og kvalitetsmæssige høje standard. Hoved- og nøgletal for UP (MYR mio.) Omsætning Resultat før skat Nettoresultat Likvide midler (netto) Aktiver i alt Egenkapital i alt Resultat pr. aktie (MYR) 0,35 0,39 1,80 1,27 Resultat pr. aktie (DKK) 0,61 0,69 3,14 2,21 Indre værdi pr. aktie (MYR) 9,59 8,51 9,59 8,51 Indre værdi pr. aktie (DKK) 17,37 15,52 17,37 15,52 Aktiekurs, ultimo (MYR)* 19,00 17,10 19,00 17,10 Aktiekurs, ultimo (DKK)* 34,00 31,00 34,00 31,00 Ordinært udbytte (MYR) N/A N/A 0,55** 0,40 Ekstraordinært udbytte (MYR) N/A N/A 0,65** 0,50 *Aktiekurs i MYR er fra Bursa Malaysia og markedspris i DKK er fra NASDAQ OMX Copenhagen. *Gennemsnitskurs på balancedagen. **Foreslået udbytte (25 % i ordinært udbytte og 15 % i ekstraordinært udbytte blev udbetalt den 21. dec. 2011) % % % % Forrentning af egenkapital N/A N/A 19,85 15,50 Soliditetsgrad 90,72 88,36 90,72 88,36 Se venligst definitioner af nøgletal på side /33 UIE Årsregnskabsmeddelelse 2011

11 UNITED ÅRS- Nettoresultat for kvt. MYR mio Resultat pr. aktie MYR 2.5 2, , , , , , kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. UP opnåede et rekordhøjt nettoresultat på MYR 374 mio. (USD 122,4 mio.) i 2011 svarende til en stigning på 41 % i forhold til nettoresultatet på MYR 265 mio. (USD 82,2 mio.) i Stigningen i nettoresultatet i 2011 i forhold til 2010 kan primært tilskrives følgende: En betydelig stigning i salgspriserne på rå palmeolie ( CPO ), palmekerner ( PK ) og kokosnødder - disse steg med henholdsvis 27 %, 42 % og 45 % i Malaysia. Egenproduktionen af både CPO og PK steg med henholdsvis 12 % og 7 %, primært som følge af de nyligt modnede områder i Indonesien. UPs indonesiske interesser i Central Kalimantan bidrager nu positivt til nettoresultatet. Urealiserede valutakursgevinster på MYR 5 mio. på interne koncernlån til indonesiske datterselskaber (udstedt i IDR) som følge af en styrket IDR, mens der i 2010 var urealiserede valutakurstab på MYR 16 mio. Renteindtægterne steg fra MYR 11 mio. i 2010 til MYR 18 mio. i 2011 som følge af højere likvide beholdninger og renter. Følgende faktorer havde en negativ effekt på nettoresultatet for 2011 sammenlignet med 2010: Stigende produktionsomkostninger i Malaysia som følge af højere lønninger, der er resultatet af to nye kollektive overenskomster med fagforeningerne, og en ny månedlig udbetaling af et gratiale på MYR 200 til hver enkelt af plantagernes medarbejdere i Produktionen af kokosnødder faldt med 14 % på grund af at kokosnødpalmerne gik ind i en biologisk hvileperiode som reaktion på den høje produktion i 2010, og på grund af en reduktion i antallet af hektarer med kokosnødpalmer. En højere afgift på palmeolie i Malaysia (Government windfall gain tax) som følge af højere priser på CPO. I 2011 var afgiften på MYR 17 mio., mod MYR 6 mio. i Raffinaderiets (Unitata) resultat før skat var på MYR 14 mio., hvilket er 16 % lavere end i I 4. kvartal 2011 foretog UP en nedskrivningshensættelse på MYR 10 mio. der primært relaterer sig til sæbefabrikken på Unitata. Unitata er i skarp konkurrence med indonesiske producenter, der nyder godt af store eksportskattefordele, hvilket svækker Unitatas konkurrencedygtighed. Ekskl. nedskrivningen er raffinaderiets resultat før skat på MYR 24 mio., hvilket er en stigning på 47 % sammenlignet med Dette skyldes hovedsageligt højere marginaler og en positiv effekt fra valuta- og råvarekurssikring. UIE Årsregnskabsmeddelelse /33

12 ÅRS- UNITED Rå palmeolieproduktion '000 ton Palmekerneproduktion '000 ton Kokosnødproduktion Mio. nødder Jan Mar Maj Jul Sep Nov 0 Jan Mar Maj Jul Sep Nov 4 Jan Mar Maj Jul Sep Nov Segmentinformation for 2011: Andre (MYR mio.) Plantager Raffinaderi segmenter Eliminering I alt Segmentomsætning Eksternt salg Internt salg Segmentresultater Resultat før skat Udover udviklingen i produktionsvolumenerne, er rentabiliteten i UP meget afhængig af prisniveauet på rå palmeolie, som kan variere betydeligt. I løbet af det sidste kvartal af 2010 og frem til midten af februar 2011, steg prisen på rå palmeolie fra MYR pr. ton til knap MYR pr. ton. Siden priserne på CPO toppede i februar 2011 er de faldet og har handlet i et spænd fra MYR til MYR pr. ton. Den nuværende spotpris er ca. MYR pr. ton. Det er UPs politik at sælge en andel af den fremtidige produktion på terminsmarkedet, hvilket på kort sigt vil reducere effekten af volatile spotpriser. Den indonesiske skat på eksport af CPO og PK har en negative effekt på hele UPs salg af CPO og PK fra Indonesien (uanset om produkterne sælges lokalt eller til eksport). Den indonesiske eksportskat er dynamisk opbygget, og skatteprocenten bestemmes af en referencepris, der er baseret på gennemsnitsprisen fra den foregående måned på de tre vigtigste markeder i Jakarta, Kuala Lumpur og Rotterdam. I forhold til den nuværende globale markedspris på CPO, ligger UPs salgspriser for CPO solgt fra de indonesiske plantager omkring USD 200 pr. MT lavere end i Malaysia. Palmeolie & Palmekerner (egenproduktion) '000 ton Palmeolie Palmekerner 12/33 UIE Årsregnskabsmeddelelse 2011

13 UNITED ÅRS- Balance og pengestrømme Pr. 31. december 2011 udgjorde UPs omsætningsaktiver MYR 883 mio. (2010: MYR 736 mio.), hvoraf bankindeståender udgjorde MYR 583 mio. (2010: MYR 498 mio.). Anlægsaktiverne var på MYR mio. (2010: MYR mio.), hvoraf de biologiske og materielle anlægsaktiver var på MYR mio. eller 97 % (2010: MYR mio.). Egenkapitalen steg fra MYR mio. pr. 31. december 2010 til MYR mio. ved udgangen af december Nettoresultatet på MYR 374 mio. havde en positiv effekt på egenkapitalen, hvorimod andre henlæggelser på MYR 1 mio. (der primært vedrører en kursreguleringen ved omregning af UPs interesser i Indonesien til MYR), samt udbetalingen af udbytte på MYR 148 mio. havde en negatvi effekt. Pengestrømme fra driftsaktiviteter var på MYR 378 mio. (2010: MYR 287 mio.). Pengestrømme fra investeringer var på minus MYR 89 mio. (2010: minus MYR 109 mio.), og relaterer sig hovedsageligt til udviklingen af driften i Indonesien og rutinemæssigt vedligehold i Malaysia. Pengestrømme fra finansielle aktiviteter var på minus MYR 203 mio. (2010: minus MYR 109 mio.), og relaterer sig til udbetaling af udbytte. Nettopengestrømmen i 2011 var således på MYR 86 mio., og nettobankindestående udgjorde MYR 582 mio. pr. 31. december 2011 (2010: MYR 496 mio.). Investeringer I forbindelse med UPs indonesiske interesser i Central Kalimantan, er ca hektarer nu tilplantet, og udviklingen forløber planmæssigt. Cirka hektarer er modnet og høsten er påbegyndt. Første fase af denne udvikling blev afsluttet i 2011 og omfatter ca hektarer med permanent fredede junglereservater. Anden fase af udviklingen vil tidligst blive påbegyndt når de relevante myndigheder har udsendt et nyt geografisk fordelingskort for Central Kalimantan. UIE Årsregnskabsmeddelelse /33

14 ÅRS- UNITED Udsigter og forventninger til fremtiden I UPs Årsregnskabsmeddelelse for 2011 står der følgende vedrørende udsigter og forventninger til fremtiden: Ugunstige vejrforhold i Sydamerika har medført en nedjustering af det globale estimat for sojabønneproduktion, og som følge af dette steg priserne for vegetabilske olier i begyndelsen af Kombineret med den sæsonmæssige lave produktion af FFB i Indonesien og Malaysia forventes det at priserne på palmeolie forbliver på det nuværende niveau på kort sigt. Da befolkningstallet i verden er stigende må det forventes at der fortsat vil være en stigende efterspørgsel efter vegetabilske olier. Det forventes dog at palmeolieproduktionen vil stige igen fra april/maj 2012, når palmerne er ude af deres sæsonmæssige dvaleperiode, og eftersom vejrforholdene i Sydøstasien er blevet forbedret. UP forventer derfor at priserne vil falde fra april/maj og fremefter, medmindre væsentlige og uforudsete begivenheder påvirker produktionen af de fire store olier: palmeolie, sojaolie, rapsolie og solsikkeolie. Da gældskrisen i Europa fortsætter, og der stadig hersker usikkerhed om en forbedring af den globale finansielle situation, især i Europa og USA, er der fortsat en risiko for at den globale økonomi bliver ramt af endnu en nedgang, og at der dermed lægges en dæmper på priserne for vegetabilske olier. De stigende bekymringer omkring biobrændstofs og særligt første generation biodiesels evner til at begrænse udledningen af drivhusgasser kan være medvirkende til at bremse den globale biodieselindustris udvikling. Dette er væsentligt at være opmærksom på da 11 % af de i alt 17 olier og fedtstoffer, der blev produceret i 2011 (178 millioner MT) blev brugt i biobrændstofsektoren. Enhver opbremsning i denne sektor vil have en negativ effekt på priserne på vegetabilske olier. UP vurderer derfor, at priserne i anden halvdel af 2012 højst sandsynligt vil være lavere end i Den indonesiske eksportskat blev ændret i september 2011 til fordel for de indonesiske raffinaderier og oliekemiske industri. Det forventes derfor at de malaysiske raffinaderier bliver negativt påvirket af den skærpede konkurrence fra de indonesiske raffinaderier. UPs raffinaderier vil derfor højst sandsynligt komme under et betydeligt pres i UP har planer om at genplante store områder i Malaysia i 2012 i overensstemmelse med virksomhedens genplantningspolitik. Nogle af UPs områder i Indonesien modnede i 2011, og flere områder vil modne i løbet af Produktionen i Indonesien vil kompensere for de genplantede områder i Malaysia, og UPs samlede produktion i 2012 forventes derfor at blive højere end i UPs bestyrelse mener derfor, som følge af det ovennævnte, at resultatet for regnskabsåret 2012 nok ikke bliver bedre end resultatet for Se UPs resultatopgørelse og balance på side UPs Årsregnskabsmeddelelse for 2011 kan downloades i sin fulde længde på 14/33 UIE Årsregnskabsmeddelelse 2011

15 UNITED ÅRS- AarhusKarlshamn AB AarhusKarlshamn AB ( AAK ) er en af verdens førende producenter af specialfedtstoffer baseret på vegetabilske olier. AAK raffinerer en række forskellige vegetabilske olier til specialiserede produkter, som bruges inden for adskillige forretningsområder, deriblandt: chokolade & konfekture, bagerier, fødevarer, babymad, tekniske produkter, foder og kosmetik. Hoved- og nøgletal for AAK (SEK mio.) Omsætning Driftsresultat (EBIT) inklusiv IAS 39 justeringer og engangsposter Driftsresultat (EBIT) eksklusiv IAS 39 justeringer og engangsposter Nettoresultat* Nettorentebærende gæld Aktiver i alt Egenkapital i alt *4. kvt & regnskabsåret 2010, inklusiv IAS 39 justering Resultat pr. aktie (SEK) 4,82 7,75 14,72 15,26 Resultat pr. aktie (DKK) 3,99 2,24 12,18 11,91 Indre værdi pr. aktie (SEK) 86,72 77,38 86,72 77,38 Indre værdi pr. aktie (DKK) 72,34 63,98 72,34 63,98 Aktiekurs, ultimo (SEK)* 199,50 188,50 199,50 188,50 Aktiekurs, ultimo (DKK) 166,42 155,89 166,42 155,89 Ordinært udbytte (SEK) N/A N/A 4,75** 4,50 *Gennemsnitskurs på balancedagen. **Foreslået udbytte % % % % Forrentning af egenkapital N/A N/A 17,94 20,49 Soliditetsgrad 35,74 34,46 35,74 34,46 Se venligst definitioner af nøgletal på side 28. UIE Årsregnskabsmeddelelse /33

16 ÅRS- UNITED AAK opnåede et rekordhøjt driftsresultat før engangsposter på SEK 911 mio. (USD 140,8 mio.) i 2011, hvilket er 11 % højere end driftsresultatet før IAS 39 justeringen og engangsposter på SEK 824 mio. (USD 114,4 mio.) i Driftsresultatet inden for de to hovedforretningsområder Food Ingredients og Chocolate & Confectionary Fats steg, mens det faldt inden for forretningsområdet Technical Products & Feed. Driftsresultat før IAS 39 & engangsposter SEK mio. 1, Technical Food Ingredients Products & Feed 2007* 2008* 2009* 2010* 2011 * Ekskl. IAS 39 justering Chocolate & Confectionery Fats I alt inkl. Group Functions Food Ingredients Forretningsområdet Food Ingredients opnåede et driftsresultat på SEK mio. i 2011, sammenlignet med SEK mio. i 2010, hvilket svarer til en stigning på 14 %. Volumen faldt med 3 % i forhold til 2010, da volumen for bulkprodukter faldt mere end volumen for specialprodukter steg. I 4. kvartal 2011 steg volumen med 5 % som følge af en øget andel af specialprodukter samt købet af AAK Louisville (tidligere Golden Foods/Golden Brands), der dog delvist blev modsvaret af et faldende salg af bulkprodukter på det britiske marked. Udviklingen af nye produkter, samt opkøb har i de senere år været væsentlige elementer i specialiseringsstrategien og har medført en øget andel af specialprodukter. Denne strategi videreføres i fremtiden, og AAKs Acceleration Programme indeholder væsentlige vækstmuligheder inden for specialprodukter, så som Infant Nutrition (babymad), Bakery & Bakery Services og Dairy. Marginalerne fortsatte med at stige i 2011 som følge af specialiseringsstrategien, og driftsresultatet pr. kilo steg fra SEK 0,53 i 2010 til SEK 0,62 i 2011, svarende til en stigning på 17 %. Infant Nutrition og produkter inden for Dairy Industry og Bakery Industry udviklede sig særligt godt. I løbet af 2. kvartal 2011 iværksatte AAK yderligere et rationaliseringsprogram i virksomhedens enheder i Storbritannien med henblik på at sætte yderligere fokus på sin specialiseringsstrategi (flytte fokus fra bulkprodukter med lave marginaler, til i stigende grad at fokusere på mere komplekse specialprodukter med lavere volumen men med højere marginer). De samlede engangsomkostninger i forbindelse med det nye rationaliseringsprogram blev medregnet i resultatet for 2. kvartal 2011 og udgjorde SEK 45 mio. Det anslås at rationaliseringsprogrammet vil medføre årlige besparelser på ca. SEK 30 mio. med fuld effekt fra 2. halvår Alle driftsresultater for 2010 er eksklusive medregning af IAS 39-effekten af sammenligningsmæssige årsager. 16/33 UIE Årsregnskabsmeddelelse 2011

17 UNITED ÅRS- Den 1. juli 2011 købte AAK Golden Foods/Golden Brands i Louisville, Kentucky (nu kaldet AAK Louisville), som er én af de førende inden for forarbejdning af vegetabilske specialfedtstoffer og olier til bageri- og food service-branchen i Nordamerika. Købet styrker markant AAKs mulighed for at forsyne eksisterende og nye kunder (især inden for bagerisegmentet) med et bredere udvalg af vegetabilske specialfedtstoffer og olier. I løbet af andet halvår 2011 havde AAK Louisville en nettoomsætning på SEK 476 mio. Købet havde en begrænset effekt på driftsresultatet i 2011, men forventes at have en betydelig positiv effekt på driftsresultatet fra 1. kvartal Chocolate & Confectionery Fats Driftsresultatet for forretningsområdet Chocolate & Confectionery Fats var i 2011 på SEK 378 mio., hvilket er 11 % højere end de SEK 341 mio., der blev opnået i Sammenlignet med 2010 steg volumen med 7 %, og driftsresultatet pr. kilo steg moderat fra SEK 1,14 til SEK 1,18. I 4. kvartal 2011 steg driftsresultatet pr. kilo med 4 % til SEK 1,39. De underliggende marginaler var fortsat stabile, og stigningen i driftsresultatet pr. kilo er resultatet af en favorabel produkt- og kundesammensætning, samt en reduktion af omkostningerne. Technical Products & Feed Forretningsområdet Technical Products & Feed opnåede et driftsresultat på SEK mio. i 2011, hvilket er lavere end driftsresultatet på SEK 118 mio. for Den samlede volumen faldt med 2 % i 2011 som følge af den lavere volumen for fedtsyrer. Driftsresultatet pr. kilo faldt fra SEK 0,42 i 2010 til SEK 0,37 i Driftsresultatet pr. kilo faldt kraftigst i 3. og 4. kvartal 2011, som følge af stigende råvarepriser på fedtsyrer samt et øget pres på crushing -marginalerne. AAK forventer stadig at første halvår af 2012 bliver udfordrende, men dog med et stabilt resultat. Segmentering af driftsresultatet (EBIT) i AAK er som vist i nedenstående tabel: (SEK mio.) Food Ingredients Chocolate & Confectionery Fats Technical Products & Feed Koncernadministration I alt IAS 39 justering Forsikringserstatning Engangsposter (rationaliseringsprogram) I alt Gældende fra og med 1. kvartal 2011, rapporterer AAK forretningsområdet Crushing under Technical Products & Feed. Tidligere blev Crushing medregnet under forretningsområdet Food Ingredients. Tallene for 2010 er blevet korrigeret i overensstemmelse med den nye rapporteringsstruktur. UIE Årsregnskabsmeddelelse /33

18 ÅRS- UNITED AAKs nettoresultat var i 2011 SEK 604 mio. (USD 93,4 mio.), hvilket er 4 % lavere end nettoresultatet på SEK 626 mio. (USD 86,9 mio.) i Nettoresultaterne i 2010 og 2011 er dog ikke fuldt sammenlignelige, da nettoresultatet for 2011 indeholdt engangsposter på i alt SEK 3 mio. (forsikringsudbetalingen på SEK 48 mio., og engangsomkostninger på SEK 45 mio. i forbindelse med rationaliseringsprogrammet, der blev iværksat i den britiske division). Desuden indeholdt resultatet for 2010 en positiv IAS 39-justering på SEK 39 mio., hvorimod der ingen IAS 39- justering var i 2011 (pr. 1. oktober 2010 implementerede AAK fuld hedge accounting baseret på, at ikke alene sikringskontrakter men også de underliggende handelskontrakter og lagre er værdiansat til markedsværdi. Dette betyder at der pr. 1. kvartal 2011 og frem ikke længere er nogen IAS 39-justering). Derudover inkluderede nettoresultatet for 2010 en forsikringskompensation på SEK 19 mio. Såfremt engangsposter, effekten af IAS 39-justeringen og skatteudskydelsen i forbindelse med denne justering ikke medregnes og resultaterne dermed bliver sammenlignelige, udgjorde AAKs nettoresultat i 2011 SEK 602 mio. (USD 93,1 mio.), hvilket er en stigning på 3 % i forholdt til SEK 583 mio. i 2010 (USD 80,9 mio.). Nettoresultat for kvt. SEK mio. 750 Resultat pr. aktie SEK kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Balance og pengestrøm Den nettorentebærende gæld steg med SEK 507 mio. i 2011 og udgjorde SEK mio. pr. 31. december De finansielle omkostninger (netto) var på SEK 98 mio. i 2011, sammenlignet med SEK 54 mio. i Stigningen skyldes hovedsageligt højere renter. Egenkapitalen steg fra SEK mio. pr. 31. december 2010 til SEK mio. ved udgangen af december Egenkapitalen blev i 2011 positivt påvirket af nettoresultatet på SEK 604 mio., hvorimod andre henlæggelser på minus SEK 49 mio., der stammer fra kursregulering ved omregning af udenlandsk valuta, udstedelse af aktieoptioner på SEK 11 mio. samt udbetaling af udbytte på SEK 184 mio. havde en negativ påvirkning. Pengestrømme fra driftsaktiviteter før ændringer i arbejdskapitalen var på SEK 902 mio. i 2011 sammenlignet med SEK 874 mio. i Ændringen i arbejdskapitalen var minus SEK 613 mio. (2010: minus SEK 117 mio.) og er en følge af høje priser på råvarer i anden halvdel af 2010, der påvirkede 2011 med en forsinkelse på 6-9 måneder. Pengestrømme fra driftsaktiviteter inklusive ændringer i arbejdskapitalen var på SEK 289 mio. i 2011 sammenlignet med SEK 757 mio. i Pengestrømme fra investeringer var på minus SEK 670 mio., hvilket er SEK 339 mio. højere end i Dette skyldtes hovedsageligt erhvervelsen af AAK Louisville og en udvidelse af kapaciteten i USA. 18/33 UIE Årsregnskabsmeddelelse 2011

19 UNITED ÅRS- Investeringer Som tidligere nævnt købte AAK Golden Foods/Golden Brands forretning i Louisville, Kentucky (nu kaldet AAK Louisville) den 1. juli Der er ikke foretaget yderligere opkøb i Forsikringsudbetaling Forsikringssagen, som opstod på baggrund af ulykken i Aarhus i december 2007, og som vedrører driftsforstyrrelser i 2008 og 2009, blev afsluttet i 2. kvartal Den endelige forsikringssum, der blev rapporteret i 2. kvartal 2011, udgjorde SEK 48 mio. Udsigter og forventninger til fremtiden I AAKs rapport for 4. kvartal 2011 står der følgende vedrørende udsigter og forventninger til fremtiden: Det er vanskeligt at forudse, hvordan gældsproblemerne i EU vil påvirke AAKs branche, men da priserne på fødevarer nu har stabiliseret sig efter de voldsomme prisstigninger i 2010, i hvert fald indtil videre, medfører AAKs mulighed for at servicere kunderne med sundere produkter og til reducerede omkostninger, samt de positive virkninger fra AAKs Acceleration Programme, at AAK fortsat er optimistiske omkring fremtiden, hovedsageligt grundet udviklingen i Food Ingredients-forretningen. Se AAKs resultatopgørelse og balance på side AAKs rapport for 4. kvartal 2011 kan downloades i sin fulde længde på Andre investeringer Durisol Det associerede selskab Durisol gav intet bidrag til indtjeningen i 2011, da investeringen blev fuldt afskrevet i I 2011, var markedsforholdene fortsat ugunstige i den britiske byggeindustri. Selvom de første tegn på forbedring er begyndt at vise sig, rapporterede Durisol et tab på GBP 0,6 mio. (USD 1,0 mio.). UIH UIE har en ejerandel på 45,3 % i UIH, hvis eneste aktiv er en ejerandel på 22,4 % i UIE. Der er ingen rentebærende gæld i UIH, og der er minimale administrative forpligtelser. Eftersom UIEs investering i UIH reelt set er en ejerandel i egne aktier, indgår investeringen under egne aktier i egenkapitalen. UIE Årsregnskabsmeddelelse /33

20 ÅRS- UNITED Risici Når der tages udgangspunkt i de største bidragsydere i UIE, er de væsentligste risici følgende: Råvarepriser Den største indflydelse fra råvarepriser på UIEs overskud er palmeolieprisen, primært som følge af dens betydning for resultatet i UP. Priserne på UPs produkter bliver ikke bestemt af UP, men af udbud og efterspørgsel på vegetabilske olier på det globale marked, og de korrelerer desuden i nogen grad med prisen på mineralolie. En ændring på USD 10 pr. ton i prisen på rå palmeolie vil påvirke UIEs andel i UPs resultat med ca. USD 0,9 mio. Det bør bemærkes, at det er UPs politik at afdække en del af den fremtidige produktion på futuremarkedet, og som følge deraf, vil prisudsving i spotkurserne på kort sigt ikke påvirke resultatet. Generelt bestræber AAK sig på at kurssikre så meget som muligt af sit salg og råvareindkøb. Vejrforhold Mens vejrforholdene generelt ikke har haft den store indvirkning på overskuddet i UPs landbrugsaktiviteter i Malaysia og Indonesien, har den ekstreme påvirkning fra El Niño og dens efterfølger La Niña i de seneste år påvirket produktionen, dog kun i et mindre omfang. Sæsonbetonet og konjunkturafhængigt mønster for landbrugsaktiviteter Produktionen af afgrøder er sæsonpræget. Statistisk stiger UPs produktion af rå palmeolie og palmekerner gradvist fra marts og topper omkring juli til september for derefter at falde fra oktober til februar. Unormale globale vejrforhold, som f.eks. El Niño og La Niña, kan dog påvirke dette mønster. Desuden har oliepalmer et cyklisk mønster, hvilket betyder at de produktionsmæssigt i perioder går i dvale. Dette har været tilfældet i de første seks måneder af 2009, samt hele Disse hvileperioder varierer både i længde og hyppighed. Konkurrence AAK er udsat for hård konkurrence, hvilket er kendetegnende for den pågældende industri, samt for prisudsving i råvarepriserne, som påvirker andelen af arbejdskapital, der er bundet i Selskabet. Valutakurser UIEs regnskab føres i USD. Hovedinvesteringerne, UP og AAK, fører dog deres regnskaber i henholdsvis MYR og SEK. Valutarisici i forbindelse med omregning af egenkapital og resultat i UIEs associerede selskaber til USD afdækkes ikke. Hvad angår UP, har omregningen mellem MYR og USD en dobbelteffekt. F.eks. vil en stærk USD i hvilken råvarepriser generelt er angivet forårsage at omsætningen stiger i værdi, mens den omregnede værdi af UPs resultat vil falde, som følge af den svagere MYR. Hvad angår UIEs investering i AAK, er en stor del af selskabets køb af råvarer samt salgskontrakter i udenlandsk valuta. AAK kurssikrer så meget som muligt af sit salg og råvarekontrakter, og som følge heraf er bruttoindtægten på alle salgskontrakter kurssikret i den valuta der anvendes i det land, hvor hvert AAK-selskab har forretninger. Renten En stigning på 1 procentpoint i renten vil ikke have nogen mærkbar indflydelse på UIE. 20/33 UIE Årsregnskabsmeddelelse 2011

21 UNITED ÅRS- Anvendt regnskabspraksis UIEs årsregnskabsmeddelelse for 2011 er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber, samt yderligere danske oplysningskrav til delårsregnskaber for børsnoterede selskaber. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den, som blev beskrevet i årsrapporten Der henvises til note 2, side i årsrapporten 2010 for nærmere detaljer herom. Det skal bemærkes, at den internationale regnskabsstandard IAS 41 bør finde anvendelse på alle UIEs hovedinteresser med driftsaktiviteter. Denne regnskabsstandard angår især biologiske aktiver, som skal behandles regnskabsmæssigt på en måde, som afspejler ændringer i deres dagsværdi, som f.eks. UPs plantager i Malaysia. Eftersom denne standard ikke er implementeret i de malaysiske regnskabsstandarder, er det fortsat ikke muligt at efterkomme dette direktiv. Finanskalender for april 2012 Årsrapport maj kvartalsrapport juni 2012 Årlig generalforsamling 29. august 2012 Halvårsrapport november kvartalsrapport 2012 Årlig generalforsamling Den årlige generalforsamling afholdes den 8. juni 2012 på UIEs kontor i Nassau, Bahamas. For de aktionærer der ikke har mulighed for at deltage i den årlige generalforsamling, vil der blive afholdt et uformelt aktionærmøde i Børssalen, Børsbygningen i København fredag den 25. maj 2012, kl. 10:00. UIE Årsregnskabsmeddelelse /33

22 ÅRS- UNITED Ledelses- og bestyrelsespåtegning Bestyrelsen og Ledelsen har behandlet og godkendt UIEs årsregnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. december Årsregnskabsmeddelelsen, som ikke er blevet revideret eller gennemgået af Selskabets revisor, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34: Delårsregnskaber og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter og årsregnskabsmeddelelser for børsnoterede selskaber. Vi vurderer, at årsregnskabsmeddelelsen giver et retvisende billede af Selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2011, samt af Selskabets resultat og pengestrømme for perioden 1. januar til 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at Ledelsens beretning indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat, finansielle stilling som helhed, og en beskrivelse af de væsentlige ricisi og usikkerhedsfaktorer, som Koncernen står overfor. Malaysia, 4. marts 2012 Bestyrelsen Dato Carl Bek-Nielsen Martin Bek-Nielsen John A. Goodwin Brian Bech Nielsen Bestyrelsesformand Næstformand Bent Mahler John Madsen Kjeld Ranum Direktionen Ulrik Juul Østergaard Adm. Direktør 22/33 UIE Årsregnskabsmeddelelse 2011

23 UNITED ÅRS- Resultatopgørelse for UIE Koncernen i 4. kvartal, samt regnskabsåret 2011 (Tallene er ikke revideret) (USD 000) Indtægter Andel af resultat i associerede selskaber Renteindtægter Nettogevinst på investeringer Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Hensættelse Generelle og administrative omkostninger Renteudgifter Nettotab på investeringer Nettovalutakurstab Omkostninger i alt Resultat før skat Skat Nettoresultat Resultat pr. aktie (USD) 3,36 4,28 14,46 11,35 Sammenfattet totalindkomst for UIE Koncernen for 4. kvartal, samt regnskabsåret 2011 (Tallene er ikke revideret) (USD 000) Nettoresultat Finansielle aktiver disponible for salg Dagsværdien på ændringer i kurssikring af likvide midler (minus skat) Kursregulering ved omregning af udenlandsk valuta Totalindkomst i alt UIE Årsregnskabsmeddelelse /33

24 ÅRS- UNITED Balance for UIE Koncernen pr. 31. december 2011 (Tallene er ikke revideret) 31. december 31. december (USD 000) Aktiver Omsætningsaktiver: Bankindestående Aftaleindskud i bank Tilgodehavender og andre aktiver Investeringer Tilgodehavende udbytte fra associeret selskab Tilgodehavende skatterefusion Omsætningsaktiver i alt Anlægsaktiver: Investeringer i associerede selskaber* Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver og egenkapital Kortfristede forpligtelser: Skat 78 - Kreditorer og skyldige omkostninger Kortfristede forpligtelser i alt Egenkapital Passiver og egenkapital i alt * Investering i associerede selskaber BNSH (USD 000) UP (AAK) Durisol Total Bogført værdi pr. 1. januar Andel i nettoresultatet Finansielle aktiver disponible for salg Dagsværdien på ændringer i kurssikring af likvide midler (minus skat) Kursregulering ved omregning af udenlandsk valuta Udbytte deklareret i perioden Bogført værdi pr. 31. december /33 UIE Årsregnskabsmeddelelse 2011

25 UNITED ÅRS- Egenkapitalopgørelse for UIE Koncernen pr. 31. december 2011 (Tallene er ikke revideret) Aktie Overkurs v/ Egne Overført Andre (USD 000) Kapital emission aktier overskud reserver I alt Egenkapital pr. 1. januar Totalindkomst Tilbagekøb af egne aktier Udbytte Egenkapital pr. 31. december Aktie Overkurs v/ Egne Overført Andre (USD 000) Kapital emission aktier overskud reserver I alt Egenkapital pr. 1. januar Totalindkomst Tilbagekøb af egne aktier Udbytte Egenkapital pr. 31. december UIE Årsregnskabsmeddelelse /33

26 ÅRS- UNITED Pengestrømsopgørelse for UIE Koncernen pr. 31. december 2011 (Tallene er ikke revideret) Året Året (USD 000) Pengestrømme fra driftsmæssige aktiviteter Resultat før skat Reguleringer: Andel i nettoresultatet i associerede selskaber Renteindtægter Renteudgifter 11 - Hensættelser Afskrivning Valutakurstab/-gevinst Nettotab/-gevinst på investeringer Pengestrømme anvendt til driftsmæssige aktiviteter før ændringer i arbejdskapital Ændring i tilgodehavender og andre aktiviteter Ændring i kreditorer og skyldige omkostninger Skat -6-7 Nettopengestrømme anvendt til driftsmæssige aktiviteter Pengestrømme fra finansiering Udbetalt udbytte Renteomkostninger Nettopengestrømme anvendt til finansiering Pengestrømme fra finansiering Renteindtægter Udbytte modtaget fra associeret selskab Køb af aktier i associeret selskab Køb af investeringer Provenu fra salg af investeringer Køb af egne aktier Tilgang af anlægsaktiver Nettopengestrømme fra investeringer Ændring i likvide midler Likvide midler, primo Likvide midler, ultimo Likvide midler omfatter bankindestående samt aftaleindskud i banker. 26/33 UIE Årsregnskabsmeddelelse 2011

27 UNITED ÅRS- Selskabsoplysninger Indregistreringssted Bestyrelse Administrerende direktør Company Secretary Hovedkontor Repræsentationskontor i København Revisor Advokater Bankforbindelser Kontaktpersoner Links Bahamaøerne Dato Carl Bek-Nielsen, bestyrelsesformand Martin Bek-Nielsen, næstformand John A. Goodwin* Brian Bech Nielsen Bent Mahler John Madsen Kjeld Ranum* Ulrik Juul Østergaard Alison Treco* 2nd Floor, One Montague Place East Bay Street Nassau, Bahamaøerne International Plantation Services Limited Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, København V, Danmark Telefon: Ernst & Young Kuala Lumpur, Malaysia McKinney, Bancroft & Hughes Nassau, Bahamas Bech-Bruun (Philip og Bech-Bruun fusionerede i 2011) København, Danmark Hongkong & Shanghai Banking Corp. Handelsbanken A/S Danske Bank A/S Ulrik Juul Østergaard Kenneth Nilsson Telefon: * Medlem af Revisionskomitéen. UIE Årsregnskabsmeddelelse /33

28 ÅRS- UNITED Forkortelser Selskabsnavn: United International Enterprises Limited United Plantations Berhad AarhusKarlshamn AB Durisol UK BNS Holding AB Valuta: Amerikanske dollar Malysiske ringgit Svenske kroner Britiske pund Øvrige: Cocoa Butter Equivalents (kakaosmør ækvivalenter) Crude Palm Oil (rå palmeolie) Fresh Fruit Bunches (friske frugtbundter) Palm Kernel (palmekerne) Forkortelse: UIE eller Selskabet UP AAK Durisol BNSH Forkortelse: USD MYR SEK GBP Forkortelse: CBE CPO FFB PK Definitioner Resultat pr. aktie Indre værdi pr. aktie Forrentning af egenkapital Soliditetsgrad Nettoresultat for perioden, som kan tilskrives selskabets aktionærer Vægtede gennemsnitlige antal aktier, eksklusiv egne aktier Egenkapital, ultimo, eksklusiv minoritetsinteresser Antal aktier, ultimo, eksklusiv egne aktier Årets nettoresultat*, som kan tilskrives selskabets aktionærer Gennemsnitlig egenkapital, eksklusiv minoritetsinteresser Egenkapital, ultimo Samlede aktiver, ultimo * I løbet af året annualiseres periodens resultat. Sammenligningstal Sammenligningstal i USD er beregnet ud fra den valutakurs der var gældende på det tidspunkt hvor tallene oprindeligt blev rapporteret. (Alle tal omregnes ud fra en gennemsnitskurs for perioden/året, undtagen tal på balancen, som omregnes ud fra valutakursen ved periodens/årets afslutning). 28/33 UIE Årsregnskabsmeddelelse 2011

29 Denne side er blank

30 Sammenfattet resultatopgørelse for UP Koncernen for regnskabsåret 2011 (Tallene er ikke revideret) (MYR 000) Omsætning Driftsomkostninger Andre driftsindtægter Finansielle omkostninger Renteindtægter Resultat før skat Skat Resultat efter skat Nettoresultat Nettoresultatet der kan udloddes til: Moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser Nettoresultat for perioden Resultat pr. aktie (i) Aktuel baseret på et gennemsnit af (2010: ) stamaktier (sen) 35,13 39,34 179, (ii) Fuldt udvandet (ikke gældende) Den sammenfattede resultatopgørelse for Koncernen skal sammenholdes med det reviderede regnskab for Sammenfattet totalindkomst for UP Koncernen pr. 31. december 2011 (Tallene er ikke revideret) (MYR 000) Resultat for perioden Valutakursdifferencer ved sammenlægning Totalindkomst for perioden Totalindkomst tilskrevet: Moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser Den sammenfattede totalindkomst for Koncernen skal sammenholdes med det reviderede regnskab for /33 UIE Årsregnskabsmeddelelse 2011

R E S U M É A F U I E s Å R S R A P P O R T 2 0 1 3

R E S U M É A F U I E s Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 R E S U M É A F U I E s Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 2 Indhold Præsentation af koncernen 4 Hovedpunkter 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 9 Bestyrelsens beretning 11 UIEs investeringsportefølje 12 Aktietilbagekøbsprogrammer

Læs mere

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Halvårsrapport 2012. Selskabsmeddelelse nr. 13. Gengivelse på dansk. 29. august 2012

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Halvårsrapport 2012. Selskabsmeddelelse nr. 13. Gengivelse på dansk. 29. august 2012 UNITED Halvårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 13 Gengivelse på dansk 29. august HALVÅRS UNITED United International Enterprises Limited ( UIE ) er et holdingselskab som primært investerer i selskaber i

Læs mere

3. kvartalsrapport 2012

3. kvartalsrapport 2012 3. kvartalsrapport Selskabsmeddelelse nr. 17/ Gengivelse på dansk 28. november UNITED 3. KVARTALS UNITED United International Enterprises Limited ( UIE ) er et holdingselskab som primært investerer i selskaber

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Selskabsmeddelelse Nr. 8/2013. Gengivelse på dansk. 28. august 2013 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED

Halvårsrapport 2013. Selskabsmeddelelse Nr. 8/2013. Gengivelse på dansk. 28. august 2013 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Halvårsrapport Selskabsmeddelelse Nr. 8/ Gengivelse på dansk 28. august UNITED HALVÅRS UNITED United International Enterprises Limited ( UIE ) er et holdingselskab som primært investerer i selskaber i

Læs mere

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Halvårsrapport 2009. Selskabsmeddelelse nr. 10/2009. 27. august 2009. Gengivelse på dansk

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Halvårsrapport 2009. Selskabsmeddelelse nr. 10/2009. 27. august 2009. Gengivelse på dansk Halvårsrapport 2009 Selskabsmeddelelse nr. 10/2009 27. august 2009 Gengivelse på dansk Hovedpunkter Koncernnettoresultatet for 2. kvartal 2009 beløb sig til USD 14,9 mio., hvilket var en anelse højere

Læs mere

3. kvartalsrapport 2011

3. kvartalsrapport 2011 UNITED 3. kvartalsrapport 2011 Selskabsmeddelelse nr. 11/2011 23. november 2011 UPs nye administrationskontor i Central Kalimantan, Indonesien Hovedpunkter Koncernresultatet for 3. kvartal 2011 beløb sig

Læs mere

1. kvartalsrapport 2013

1. kvartalsrapport 2013 1. kvartalsrapport Selskabsmeddelelse Nr. 6/ Gengivelse på dansk 30. maj UNITED 1. KVARTALS- UNITED United International Enterprises Limited ( UIE ) er et holdingselskab som primært investerer i selskaber

Læs mere

1. kvartalsrapport 2012

1. kvartalsrapport 2012 UNITED 1. kvartalsrapport 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 2012 24. maj 2012 Gengivelse på dansk FØRSTE UNITED Hovedpunkter United International Enterprises Limited ( UIE ) er et holdingselskab som primært

Læs mere

Halvårsrapport 2011 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Selskabsmeddelelse nr. 10/ august Gengivelse på dansk

Halvårsrapport 2011 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Selskabsmeddelelse nr. 10/ august Gengivelse på dansk Halvårsrapport 2011 Selskabsmeddelelse nr. 10/2011 30. august 2011 Gengivelse på dansk Kirken ved United Plantations Changkat Mentri plantage. Hovedpunkter Koncernnettoresultatet for 2. kvartal 2011 beløb

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD Halvårsrapport 2009 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: ips@plantations.biz Selskabsmeddelelse

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD 3. kvartalsrapport 2008 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: ips@plantations.biz

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED

ÅRSRAPPORT 2012 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED ÅRS UNITED LIMITED Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 2 Indhold Præsentation af gruppen 4 Hovedpunkter 6 Hoved- og nøgletal for Koncernen 9 Bestyrelsens beretning 12 Ændringer i UIEs investeringsportefølje 13

Læs mere

1. kvartalsrapport 31. marts 2004 FONDSBØRSMEDDELELSE

1. kvartalsrapport 31. marts 2004 FONDSBØRSMEDDELELSE 1. kvartalsrapport 31. marts 2004 FONDSBØRSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: uie@plantations.biz Til: Københavns

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD Årsregnskabsmeddelelse (4. kvartalsrapport) 2007 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

1. kvartalsrapport 2010

1. kvartalsrapport 2010 1. kvartalsrapport 2010 Selskabsmeddelelse nr. 5/2010 27. maj 2010 Gengivelse på dansk Hovedpunkter Koncernnettoresultatet for 1. kvartal 2010 beløb sig til USD 8,8 mio., hvilket er 20% højere i forhold

Læs mere

3. kvartalsrapport for 2005

3. kvartalsrapport for 2005 3. kvartalsrapport for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 26/2005 25. november 2005 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE 3. kvartalsrapport for 2005 1/15 Meddelelse til Københavns

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Halvårsrapport 2010 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Selskabsmeddelelse nr. 9/ august Gengivelse på dansk

Halvårsrapport 2010 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Selskabsmeddelelse nr. 9/ august Gengivelse på dansk Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse nr. 9/2010 27. august 2010 Gengivelse på dansk Den nye palmeoliemølle på UP s plantage i det centrale Kalimantan, Indonesien. Hovedpunkter Koncernnettoresultatet

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

3. kvartalsrapport for 2006

3. kvartalsrapport for 2006 3. kvartalsrapport for 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2006 23. november 2006 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Meddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed følger Selskabets resultat

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.

SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3. 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: uie@plantations.biz Selskabsmeddelelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Halvårsrapport for 2005

Halvårsrapport for 2005 Halvårsrapport for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2005 31. august 2005 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE Halvårsrapport for 2005 1/15 Meddelelse til Københavns Fondsbørs

Læs mere

ARTALSRAPPOR FONDSBØRSMEDDELELSE

ARTALSRAPPOR FONDSBØRSMEDDELELSE KVAR ARTALSRAPPOR ALSRAPPORT FOR KVAR ARTALET ALET AFSLUTTET D.. 30. SEPTEMBER 2003 FONDSBØRSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3 DK-1553 København V Telefon: 33 93 33 30 Fax: 33

Læs mere

Halvårsrapport for 2007

Halvårsrapport for 2007 Halvårsrapport for 2007 Selskabsmeddelelse nr. 8/2007 28. august 2007 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København Hermed følger 1. halvårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

3. Kvartalsrapport 2004

3. Kvartalsrapport 2004 3. Kvartalsrapport 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2004 23. november 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE 3. Kvartalsrapport 2004 1/14 Hovedpunkter Koncernresultatet for årets første tre kvartaler

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2005

Årsregnskabsmeddelelse for 2005 Årsregnskabsmeddelelse for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2006 16. marts 2006 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE Årsregnskabsmeddelelse for 2005 1/22 Meddelelse til Københavns

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,8 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,4 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,8 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,4 %. HALVÅRSRAPPORT FOR 2017 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2017 et historisk godt resultat før finansielle poster (EBIT) på 172 mio.kr. mod 63 mio.kr. i 2016. Forbedringen i resultatet skyldes højere omsætning

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 Resumé I de første tre kvartaler af 2017 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 247 mio.kr. mod 83 mio.kr. i 2016. EBIT i 3. kvartal 2017 er 74 mio.kr.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere