Årsregnskabsmeddelelse for 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskabsmeddelelse for 2011"

Transkript

1 UNITED Årsregnskabsmeddelelse for 2011 Selskabsmeddelelse nr. 3/ marts 2012 Gengivelse på dansk

2 ÅRS- UNITED Hovedpunkter United International Enterprises Limited ( UIE ) er et holdingselskab som primært investerer i selskaber i den agroindustrielle sektor. Vi udøver langsigtet og aktivt ejerskab gennem bestyrelsesengagement samt via tæt dialog med ledelsen om operationelle og strategiske forhold. Koncernnettoresultatet i 2011 var på et rekordhøjt niveau og udgjorde USD 62,3 mio. svarende til en stigning på 23 % sammenlignet med Koncernnettoresultat i 4. kvartal 2011 var på USD 14,4 mio. (4. kvartal 2010: USD 19,0 mio.). UIEs andel i de associerede selskabers nettoresultater steg i 2011 med 37 % sammenlignet med Bestyrelsen forventer at nettoresultatet i 2012 vil ligge på omtrent samme niveau som i Koncernnettoresultatet i 2011 var på et rekordhøjt niveau og udgjorde MYR 374 mio. (USD 122,4 mio.) svarende til en stigning på 41 % sammenlignet med Salgspriserne for palmeolie og palmekerner er steget betydeligt. Produktionen på UPs indonesiske plantager er steget som følge af øget produktion fra nyligt modnede områder. Koncernnettoresultatetet i 2011 var på SEK 604 mio. (USD 93,4 mio.) svarende til et fald på 4 % sammenlignet med Ses der bort fra engangsposterne og en IAS 39-justering i 2010 er AAKs nettoresultat steget med 3 %. Driftsresultatet (EBIT) (ekskl. engangsposter) i 2011 var på et rekordhøjt niveau og udgjorde SEK 911 mio. (USD 140,8 mio.) svarende til en stigning på 11 % sammenlignet med EBIT pr. kilo steg med 12 %, mens den samlede volumen faldt med 1 % i 2011, hvilket afspejler AAKs strategi om i højere grad at fokusere på specialprodukter. Fokusområderne i AAKs Acceleration Programme er vækst i udvalgte nøgleområder samt øget effektivitet. Nettoresultat for kvt. USD mio. 80 Resultat pr. aktie USD kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 2/33 UIE Årsregnskabsmeddelelse 2011

3 UNITED ÅRS- Hoved- og nøgletal for Koncernen (USD 000) Indtægter (inklusiv andel i nettoresultater fra associerede selskaber) Resultat før skat Nettoresultat Likvide midler (netto) Investeringer i associerede selskaber Aktiver i alt Egenkapital i alt Resultat pr. aktie (USD) 3,36 4,28 14,46 11,35 Resultat pr. aktie (DKK) 17,98 24,05 77,37 63,77 Indre værdi pr. aktie (USD) 107,74 98,79 107,74 98,79 Indre værdi pr. aktie (DKK) 619,03 554,54 619,03 554,54 Aktiekurs, ultimo (USD) 124,84 106,62 124,84 106,62 Aktiekurs, ultimo (DKK)* 717,30 598,48 717,30 598,48 Ordinært udbytte (USD) N/A N/A 1,00** 1,00 Ekstraordinært udbytte (USD) N/A N/A -** 0,70 * Gennemsnitskurs på balancedagen. **Foreslået udbytte % % % % Forrentning af egenkapital (på årsbasis) N/A N/A 14,08 12,55 Soliditetsgrad 99,85 99,87 99,85 99,87 Se venligst definitioner af nøgletal på side 28. UIE Årsregnskabsmeddelelse /33

4 ÅRS- UNITED Ledelsens beretning Den globale økonomi har i 2011 været præget af turbulens og usikkerhed, og på den baggrund er det tilfredsstillende at kunne rapportere, at UIE igen i 2011 har opnået et godt resultat som følge af den positive udvikling i Selskabets to hovedinvesteringer UP og AAK. UIE opnåede et rekordhøjt nettoresultat for UP, som er UIEs største investering, opnåede et rekordhøjt nettoresultat, da UP opererer i en branche, hvor salgspriserne har været relativt høje på trods af krisen. AAK opnåede ligeledes et rekordhøjt driftsresultat som følge af den øgede fokus på specialprodukter med højere intjeningsmarginaler samt produktivitetsforbedringer. Regnskabsberetning Resultatopgørelse Koncernnettoresultatet i 2011 var på USD 62,3 mio. (2010: USD 50,5 mio.) svarende til en stigning på 23 % sammenlignet med Stigningen er forårsaget af højere bidrag fra AAK og især fra UP. Stigende salgspriser og i mindre grad højere produktion i Indonesien var de primære årsager til at UPs nettoresultat steg med 41 % i 2011 sammenlignet med Den stærkere MYR havde også en positiv effekt på bidraget. Selv om AAKs nettoresultat i 2011 faldt med 4 % i forhold til 2010, var der en mindre stigning i bidraget til UIE som følge af at den svenske krone blev styrket i løbet af året. Ses der bort fra engangsposter, der primært relateres til en positiv IAS 39-justering i 2010, steg AAKs nettoresultat med 3 % i AAKs driftsresultat steg med 11 % (ekskl. engangsposter) som følge af den positive udvikling inden for forretningsområderne Food Ingredients og Chocolate & Confectionery Fats. Der var ingen bidrag fra Durisol i Koncernens indtægter udgjorde i 2011 USD 71,8 mio. (2010: USD 52,7 mio.), hvoraf UIEs andel i nettoresultatet fra associerede selskaber var på USD 71,5 mio. (2010: USD 52,3 mio.) svarende til en stigning på 37 %. Fordelingen af associerede selskabers bidrag er som følger: (USD 000) UP AAK (BNSH) Durisol I alt /33 UIE Årsregnskabsmeddelelse 2011

5 UNITED ÅRS- Kvartalsvis bidrag fra UP USD mio Kvartalsvis bidrag fra BNSH (AAK) USD mio kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Udviklingen i de associerede selskaber er yderligere uddybet i afsnittene United Plantations Berhad og AarhusKarlshamn AB på side Øvrige indtægter og omkostninger Renteindtægter og øvrige indtægter udgjorde USD 0,3 mio. i 2011, hvilket er marginalt højere end i Forskellen skyldes en højere renteindtjening som følge af at den likvide beholdning var større i Nettovalutakurstabet i 2011 var på USD 0,6 mio. mod USD 0,1 mio. i En mindre del af UIEs likvide reserver er investeret i en aktieportefølje, der genererede et nettotab på USD 0,2 mio. i 2011 sammenlignet med en nettogevinst på USD 0,1 mio. året før. De generelle og administrative omkostninger var på USD 2,7 mio. i 2011 mod USD 1,9 mio. i I 3. kvartal 2011 blev der hensat USD 5,8 mio. til nedskrivning af hele UIEs tilgodehavende skatterefusion fra de malaysiske skattemyndigheder. UIE vurderer at dette beløb vil blive inddrevet, men som følge af at de malaysiske skattemyndigheder har anfægtet skatterefusionen, mener bestyrelsen, at det er mest fornuftigt at hensætte hele beløbet. Skattebetalingen udgør i 2011 USD 0,2 mio. (2010: USD 0,1 mio.), som kan henføres til skat af datterselskabernes resultater. UIE Årsregnskabsmeddelelse /33

6 ÅRS- UNITED Balancen Pr. 31. december 2011 udgjorde de likvide midler USD 13,0 mio., hvilket er en stigning i forhold til den likvide beholdning på USD 4,5 mio. ved udgangen af sidste år. Stigningen skyldtes hovedsageligt indbetalingen af aconto-udbytte fra UP i december I 2010 modtog UIE UPs aconto-udbytte efter udgangen af regnskabsåret. Omsætningsaktiverne udgjorde USD 14,3 mio. pr. 31. december 2011, sammenlignet med USD 20,6 mio. i Faldet kan primært henføres til hensættelsen på USD 5,8 mio. til nedskrivning af den malaysiske skatterefusion. Anlægsaktiverne steg fra USD 410,3 mio. i 2010 til USD 441,0 mio. i 2011, hvilket hovedsageligt kan tilskrives værdistigningen i investeringerne i de associerede selskaber. Investeringen i UP steg fra USD 296,2 mio. i 2010 til USD 320,1 mio. i 2011, og investeringen i AAK steg fra USD 114,0 mio. i 2010 til USD 120,8 mio. i Udviklingen i UIEs investeringer i de associerede selskaber er vist i Balancen for UIE Koncernen pr. 31. december 2011 på side 24. Bogført værdi kontra markedsværdi pr. 31. december 2011 og markedsværdi pr. 29. februar 2012 USD mio UP UP AAK AAK I alt UIE I alt UIE Indre værdi af UIEs aktiepost i UP & AAK pr Markedsværdi af UIEs aktiepost i UP & AAK pr & UIE markedsværdi ekskl. egne aktier pr & Egenkapitalen steg fra USD 430,3 mio. pr. 31. december 2010 til USD 454,6 mio. pr. 31. december Ændringen i egenkapitalen bestod af nettoresultatet på USD 62,3 mio. fratrukket tilbagekøb af egne aktier for USD 17,0 mio., et fald i andre reserver på USD 13,7 mio. (primært en kursregulering af UIEs ejerandele i UP og AAK der blev konverteret til USD) samt udbetaling af udbytte på USD 7,3 mio. Pr. 31. december 2011 havde UIE ingen bankgæld. 6/33 UIE Årsregnskabsmeddelelse 2011

7 UNITED ÅRS- Udvikling i UIE s Egenkapital, Aktiver, Soliditetsgrad og Forrentning af Egenkapital USD mio % 80% 60% 40% 20% Egenkapital Aktiver Soliditetsgrad Forrentning af egenkapital 0% Pengestrømme Pengestrømmen fra driftsaktiviteter (inkl. ændringen i arbejdskapitalen) beløb sig til minus USD 3,2 mio. i Pengestrømmen fra investeringer var på USD 19,0 mio., som primært bestod af udbytte fra UP (USD 30,4 mio.) og BNSH (AAK) (USD 5,1 mio.), fratrukket USD 17,0 mio. der blev anvendt til tilbagekøb af egne aktier. Udbyttet fra UP modtaget i 2011 bestod både af udbytte for regnskabsåret 2010 samt aconto-udbytte for 2011, da UP besluttede at fremrykke udbetalingen af aconto-udbyttet til december (historisk er aconto-udbyttet blevet udbetalt i februar i det efterfølgende regnskabsår). Likvide beholdninger pr. 31. december 2011 udgjorde USD 13,0 mio. (31. december 2010: USD 4,5 mio.). UIE Årsregnskabsmeddelelse /33

8 ÅRS- UNITED Investeringer Pr. 31. december 2011 udgjorde UIEs ejerandele i UP og AAK henholdsvis 46,1 % og 16,8 %. På AAKs ekstraordinære generalforsamling, som blev afholdt den 8. november 2010, blev det besluttet at iværksætte et incitamentsprogram for den øverste ledelse og nøglemedarbejdere i form at udstedelse af op til tegningsoptioner, som giver indehaveren ret til tegning af det tilsvarende antal nye aktier i AAK. Såfremt alle optioner udnyttes vil UIEs fuldt udvandede ejerandel i AAK falde til 16,2 %. Optionerne kan udnyttes i perioden fra 1. december 2013 til 1. december (Selskabets ejerandel i AAK ejes igennem BNSH, hvori UIE ejer 41,5 %, og de resterende 58,5% er ejet af Melker Schörling AB, et svensk, børsnoteret investeringsselskab). Koncernstruktur d. 31/12 31/ United International Holdings United International Enterprises Limited United Plantations Berhad 45,3% 22,4% UIE 46,1% BNS Holding AB 41,5% 27,1% Durisol UK 40,4% AarhusKarlshamn AB I 2011 var der yderligere aktieemissioner i Durisol, som UIE ikke deltog i. Det medførte, at UIEs kapitalandel i Durisol blev udvandet til 27,1 %. Derudover rejste Durisol yderligere kapital i form af konvertible lån. Hvis disse konvertible lån fra 2010 og 2011 ikke tilbagebetales inden indfrielsesdatoen der løber frem til 2016, har långiveren mulighed for at konvertere lånene til aktier. Såfremt dette sker og alle udestående optioner udnyttes, vil UIEs fuldt udvandede kapitalandel i Durisol falde til ca. 1,0 %. 8/33 UIE Årsregnskabsmeddelelse 2011

9 UNITED ÅRS- Aktietilbagekøbsprogram Som meddelt i rapporten for 3. kvartal 2011, har UIE til hensigt at tilbagekøbe op til 5 % af Selskabets aktiekapital inden udgangen af 2013, så længe aktien fortsat handles med en betydelig holding discount. UIE vil ikke tilbagekøbe egne aktier i de perioder, hvor UIE kan betragtes som insider, samt i de tre uger umiddelbart forud for offentliggørelsen af Selskabets delårs- og årsregnskaber. I 2011 tilbagekøbte UIE egne aktier til en værdi af USD 17,0 mio. (2010: aktier til en værdi af USD 10,6 mio.), hvoraf egne aktier blev tilbagekøbt i 4. kvartal UIE ejede egne aktier pr. 31. december 2011 (UIE ejede af disse aktier, og UIH ejede ) (2010: ). UIE købte yderligere egne aktier i de første uger af 2012, hvilket øgede beholdningen til (UIE ejer af disse aktier; UIH ejer ). Udbytte Da en stor del af UIEs likvide midler bruges på ovennævnte aktietilbagekøbsprogram, har bestyrelsen besluttet at forslå et samlet udbytte for 2011 på 10 % eller USD 1,00 pr. aktie i form af et uændret ordinært udbytte. Udbetalingen forventes at finde sted den 14. juni 2012 til aktionærer der er noteret på aktieregisret den 13. juni Begivenheder efter balancetidspunktet Der var ingen væsentlige begivenheder efter balancetidspunktet. Fremtidsudsigter for 2012 UIEs fremtidsudsigter er primært afhængige af udviklingen i de associerede selskaber UP og AAK, og ingen af disse offentliggør en formel forventning til resultatet. Fremtidsudsigterne for den globale økonomi, især i Europa og USA, er stadig uklare, og det er vanskeligt at forudsige, hvordan det vil påvirke priserne på og efterspørgslen efter vegetabilske olier. Derudover er der en generel usikkerhed på de underliggende markeder for UP og AAK, da udbuddet af vegetabilske olier i verden er afhængig af forskellige faktorer, herunder vejrforhold og påvirkning fra statslig regulering. Selv om priserne på palmeolie er steget marginalt i 2012, kan usikkerheden omkring den globale økonomi samt en forventet stigning i den totale palmeolieproduktion i Indonesien og Malaysia fra april/maj 2012 få en negativ indvirkning på palmeoliepriserne i løbet af året. UP forventer at genplante et større område i Malaysia i 2012, hvilket vil påvirke produktionen negativt, men dette forventes at blive mere end kompenseret af stigende produktion i Indonesien, hvor et større område vil modne. Dog vil rentabiliteten fra produktionen i Indonesien være negativt påvirket af en eksportskat på palmeolie, som i øjeblikket er på ca. USD 200 pr. MT. På den baggrund forventer UP at nettoresultatet for 2012 nok ikke bliver bedre end for Fokusområderne i AAKs Acceleration Programme er vækst på udvalgte nøgleområder (organisk og via opkøb) samt øget effektivitet, hvilket forventes at få en positiv indflydelse på intjeningsmarginalerne specielt inden for Food Ingredients-segmentet. På trods af den fremherskende usikkerhed, er det bestyrelsens vurdering, at nettoresultatet i UIE i 2012 vil ligge på omtrent samme niveau som i UIE Årsregnskabsmeddelelse /33

10 ÅRS- UNITED United Plantations Berhad United Plantations Berhads ( UP ) primære forretningsområde er bæredygtig dyrkning og forædling af palmeolie og kokosnødder i Malaysia og Indonesien. UP er et af de mest veldrevne, miljøvenlige og innovative selskaber i verden. Samtidig er UP kendt for dets effektive landbrugspraksis og kvalitetsmæssige høje standard. Hoved- og nøgletal for UP (MYR mio.) Omsætning Resultat før skat Nettoresultat Likvide midler (netto) Aktiver i alt Egenkapital i alt Resultat pr. aktie (MYR) 0,35 0,39 1,80 1,27 Resultat pr. aktie (DKK) 0,61 0,69 3,14 2,21 Indre værdi pr. aktie (MYR) 9,59 8,51 9,59 8,51 Indre værdi pr. aktie (DKK) 17,37 15,52 17,37 15,52 Aktiekurs, ultimo (MYR)* 19,00 17,10 19,00 17,10 Aktiekurs, ultimo (DKK)* 34,00 31,00 34,00 31,00 Ordinært udbytte (MYR) N/A N/A 0,55** 0,40 Ekstraordinært udbytte (MYR) N/A N/A 0,65** 0,50 *Aktiekurs i MYR er fra Bursa Malaysia og markedspris i DKK er fra NASDAQ OMX Copenhagen. *Gennemsnitskurs på balancedagen. **Foreslået udbytte (25 % i ordinært udbytte og 15 % i ekstraordinært udbytte blev udbetalt den 21. dec. 2011) % % % % Forrentning af egenkapital N/A N/A 19,85 15,50 Soliditetsgrad 90,72 88,36 90,72 88,36 Se venligst definitioner af nøgletal på side /33 UIE Årsregnskabsmeddelelse 2011

11 UNITED ÅRS- Nettoresultat for kvt. MYR mio Resultat pr. aktie MYR 2.5 2, , , , , , kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. UP opnåede et rekordhøjt nettoresultat på MYR 374 mio. (USD 122,4 mio.) i 2011 svarende til en stigning på 41 % i forhold til nettoresultatet på MYR 265 mio. (USD 82,2 mio.) i Stigningen i nettoresultatet i 2011 i forhold til 2010 kan primært tilskrives følgende: En betydelig stigning i salgspriserne på rå palmeolie ( CPO ), palmekerner ( PK ) og kokosnødder - disse steg med henholdsvis 27 %, 42 % og 45 % i Malaysia. Egenproduktionen af både CPO og PK steg med henholdsvis 12 % og 7 %, primært som følge af de nyligt modnede områder i Indonesien. UPs indonesiske interesser i Central Kalimantan bidrager nu positivt til nettoresultatet. Urealiserede valutakursgevinster på MYR 5 mio. på interne koncernlån til indonesiske datterselskaber (udstedt i IDR) som følge af en styrket IDR, mens der i 2010 var urealiserede valutakurstab på MYR 16 mio. Renteindtægterne steg fra MYR 11 mio. i 2010 til MYR 18 mio. i 2011 som følge af højere likvide beholdninger og renter. Følgende faktorer havde en negativ effekt på nettoresultatet for 2011 sammenlignet med 2010: Stigende produktionsomkostninger i Malaysia som følge af højere lønninger, der er resultatet af to nye kollektive overenskomster med fagforeningerne, og en ny månedlig udbetaling af et gratiale på MYR 200 til hver enkelt af plantagernes medarbejdere i Produktionen af kokosnødder faldt med 14 % på grund af at kokosnødpalmerne gik ind i en biologisk hvileperiode som reaktion på den høje produktion i 2010, og på grund af en reduktion i antallet af hektarer med kokosnødpalmer. En højere afgift på palmeolie i Malaysia (Government windfall gain tax) som følge af højere priser på CPO. I 2011 var afgiften på MYR 17 mio., mod MYR 6 mio. i Raffinaderiets (Unitata) resultat før skat var på MYR 14 mio., hvilket er 16 % lavere end i I 4. kvartal 2011 foretog UP en nedskrivningshensættelse på MYR 10 mio. der primært relaterer sig til sæbefabrikken på Unitata. Unitata er i skarp konkurrence med indonesiske producenter, der nyder godt af store eksportskattefordele, hvilket svækker Unitatas konkurrencedygtighed. Ekskl. nedskrivningen er raffinaderiets resultat før skat på MYR 24 mio., hvilket er en stigning på 47 % sammenlignet med Dette skyldes hovedsageligt højere marginaler og en positiv effekt fra valuta- og råvarekurssikring. UIE Årsregnskabsmeddelelse /33

12 ÅRS- UNITED Rå palmeolieproduktion '000 ton Palmekerneproduktion '000 ton Kokosnødproduktion Mio. nødder Jan Mar Maj Jul Sep Nov 0 Jan Mar Maj Jul Sep Nov 4 Jan Mar Maj Jul Sep Nov Segmentinformation for 2011: Andre (MYR mio.) Plantager Raffinaderi segmenter Eliminering I alt Segmentomsætning Eksternt salg Internt salg Segmentresultater Resultat før skat Udover udviklingen i produktionsvolumenerne, er rentabiliteten i UP meget afhængig af prisniveauet på rå palmeolie, som kan variere betydeligt. I løbet af det sidste kvartal af 2010 og frem til midten af februar 2011, steg prisen på rå palmeolie fra MYR pr. ton til knap MYR pr. ton. Siden priserne på CPO toppede i februar 2011 er de faldet og har handlet i et spænd fra MYR til MYR pr. ton. Den nuværende spotpris er ca. MYR pr. ton. Det er UPs politik at sælge en andel af den fremtidige produktion på terminsmarkedet, hvilket på kort sigt vil reducere effekten af volatile spotpriser. Den indonesiske skat på eksport af CPO og PK har en negative effekt på hele UPs salg af CPO og PK fra Indonesien (uanset om produkterne sælges lokalt eller til eksport). Den indonesiske eksportskat er dynamisk opbygget, og skatteprocenten bestemmes af en referencepris, der er baseret på gennemsnitsprisen fra den foregående måned på de tre vigtigste markeder i Jakarta, Kuala Lumpur og Rotterdam. I forhold til den nuværende globale markedspris på CPO, ligger UPs salgspriser for CPO solgt fra de indonesiske plantager omkring USD 200 pr. MT lavere end i Malaysia. Palmeolie & Palmekerner (egenproduktion) '000 ton Palmeolie Palmekerner 12/33 UIE Årsregnskabsmeddelelse 2011

13 UNITED ÅRS- Balance og pengestrømme Pr. 31. december 2011 udgjorde UPs omsætningsaktiver MYR 883 mio. (2010: MYR 736 mio.), hvoraf bankindeståender udgjorde MYR 583 mio. (2010: MYR 498 mio.). Anlægsaktiverne var på MYR mio. (2010: MYR mio.), hvoraf de biologiske og materielle anlægsaktiver var på MYR mio. eller 97 % (2010: MYR mio.). Egenkapitalen steg fra MYR mio. pr. 31. december 2010 til MYR mio. ved udgangen af december Nettoresultatet på MYR 374 mio. havde en positiv effekt på egenkapitalen, hvorimod andre henlæggelser på MYR 1 mio. (der primært vedrører en kursreguleringen ved omregning af UPs interesser i Indonesien til MYR), samt udbetalingen af udbytte på MYR 148 mio. havde en negatvi effekt. Pengestrømme fra driftsaktiviteter var på MYR 378 mio. (2010: MYR 287 mio.). Pengestrømme fra investeringer var på minus MYR 89 mio. (2010: minus MYR 109 mio.), og relaterer sig hovedsageligt til udviklingen af driften i Indonesien og rutinemæssigt vedligehold i Malaysia. Pengestrømme fra finansielle aktiviteter var på minus MYR 203 mio. (2010: minus MYR 109 mio.), og relaterer sig til udbetaling af udbytte. Nettopengestrømmen i 2011 var således på MYR 86 mio., og nettobankindestående udgjorde MYR 582 mio. pr. 31. december 2011 (2010: MYR 496 mio.). Investeringer I forbindelse med UPs indonesiske interesser i Central Kalimantan, er ca hektarer nu tilplantet, og udviklingen forløber planmæssigt. Cirka hektarer er modnet og høsten er påbegyndt. Første fase af denne udvikling blev afsluttet i 2011 og omfatter ca hektarer med permanent fredede junglereservater. Anden fase af udviklingen vil tidligst blive påbegyndt når de relevante myndigheder har udsendt et nyt geografisk fordelingskort for Central Kalimantan. UIE Årsregnskabsmeddelelse /33

14 ÅRS- UNITED Udsigter og forventninger til fremtiden I UPs Årsregnskabsmeddelelse for 2011 står der følgende vedrørende udsigter og forventninger til fremtiden: Ugunstige vejrforhold i Sydamerika har medført en nedjustering af det globale estimat for sojabønneproduktion, og som følge af dette steg priserne for vegetabilske olier i begyndelsen af Kombineret med den sæsonmæssige lave produktion af FFB i Indonesien og Malaysia forventes det at priserne på palmeolie forbliver på det nuværende niveau på kort sigt. Da befolkningstallet i verden er stigende må det forventes at der fortsat vil være en stigende efterspørgsel efter vegetabilske olier. Det forventes dog at palmeolieproduktionen vil stige igen fra april/maj 2012, når palmerne er ude af deres sæsonmæssige dvaleperiode, og eftersom vejrforholdene i Sydøstasien er blevet forbedret. UP forventer derfor at priserne vil falde fra april/maj og fremefter, medmindre væsentlige og uforudsete begivenheder påvirker produktionen af de fire store olier: palmeolie, sojaolie, rapsolie og solsikkeolie. Da gældskrisen i Europa fortsætter, og der stadig hersker usikkerhed om en forbedring af den globale finansielle situation, især i Europa og USA, er der fortsat en risiko for at den globale økonomi bliver ramt af endnu en nedgang, og at der dermed lægges en dæmper på priserne for vegetabilske olier. De stigende bekymringer omkring biobrændstofs og særligt første generation biodiesels evner til at begrænse udledningen af drivhusgasser kan være medvirkende til at bremse den globale biodieselindustris udvikling. Dette er væsentligt at være opmærksom på da 11 % af de i alt 17 olier og fedtstoffer, der blev produceret i 2011 (178 millioner MT) blev brugt i biobrændstofsektoren. Enhver opbremsning i denne sektor vil have en negativ effekt på priserne på vegetabilske olier. UP vurderer derfor, at priserne i anden halvdel af 2012 højst sandsynligt vil være lavere end i Den indonesiske eksportskat blev ændret i september 2011 til fordel for de indonesiske raffinaderier og oliekemiske industri. Det forventes derfor at de malaysiske raffinaderier bliver negativt påvirket af den skærpede konkurrence fra de indonesiske raffinaderier. UPs raffinaderier vil derfor højst sandsynligt komme under et betydeligt pres i UP har planer om at genplante store områder i Malaysia i 2012 i overensstemmelse med virksomhedens genplantningspolitik. Nogle af UPs områder i Indonesien modnede i 2011, og flere områder vil modne i løbet af Produktionen i Indonesien vil kompensere for de genplantede områder i Malaysia, og UPs samlede produktion i 2012 forventes derfor at blive højere end i UPs bestyrelse mener derfor, som følge af det ovennævnte, at resultatet for regnskabsåret 2012 nok ikke bliver bedre end resultatet for Se UPs resultatopgørelse og balance på side UPs Årsregnskabsmeddelelse for 2011 kan downloades i sin fulde længde på 14/33 UIE Årsregnskabsmeddelelse 2011

15 UNITED ÅRS- AarhusKarlshamn AB AarhusKarlshamn AB ( AAK ) er en af verdens førende producenter af specialfedtstoffer baseret på vegetabilske olier. AAK raffinerer en række forskellige vegetabilske olier til specialiserede produkter, som bruges inden for adskillige forretningsområder, deriblandt: chokolade & konfekture, bagerier, fødevarer, babymad, tekniske produkter, foder og kosmetik. Hoved- og nøgletal for AAK (SEK mio.) Omsætning Driftsresultat (EBIT) inklusiv IAS 39 justeringer og engangsposter Driftsresultat (EBIT) eksklusiv IAS 39 justeringer og engangsposter Nettoresultat* Nettorentebærende gæld Aktiver i alt Egenkapital i alt *4. kvt & regnskabsåret 2010, inklusiv IAS 39 justering Resultat pr. aktie (SEK) 4,82 7,75 14,72 15,26 Resultat pr. aktie (DKK) 3,99 2,24 12,18 11,91 Indre værdi pr. aktie (SEK) 86,72 77,38 86,72 77,38 Indre værdi pr. aktie (DKK) 72,34 63,98 72,34 63,98 Aktiekurs, ultimo (SEK)* 199,50 188,50 199,50 188,50 Aktiekurs, ultimo (DKK) 166,42 155,89 166,42 155,89 Ordinært udbytte (SEK) N/A N/A 4,75** 4,50 *Gennemsnitskurs på balancedagen. **Foreslået udbytte % % % % Forrentning af egenkapital N/A N/A 17,94 20,49 Soliditetsgrad 35,74 34,46 35,74 34,46 Se venligst definitioner af nøgletal på side 28. UIE Årsregnskabsmeddelelse /33

16 ÅRS- UNITED AAK opnåede et rekordhøjt driftsresultat før engangsposter på SEK 911 mio. (USD 140,8 mio.) i 2011, hvilket er 11 % højere end driftsresultatet før IAS 39 justeringen og engangsposter på SEK 824 mio. (USD 114,4 mio.) i Driftsresultatet inden for de to hovedforretningsområder Food Ingredients og Chocolate & Confectionary Fats steg, mens det faldt inden for forretningsområdet Technical Products & Feed. Driftsresultat før IAS 39 & engangsposter SEK mio. 1, Technical Food Ingredients Products & Feed 2007* 2008* 2009* 2010* 2011 * Ekskl. IAS 39 justering Chocolate & Confectionery Fats I alt inkl. Group Functions Food Ingredients Forretningsområdet Food Ingredients opnåede et driftsresultat på SEK mio. i 2011, sammenlignet med SEK mio. i 2010, hvilket svarer til en stigning på 14 %. Volumen faldt med 3 % i forhold til 2010, da volumen for bulkprodukter faldt mere end volumen for specialprodukter steg. I 4. kvartal 2011 steg volumen med 5 % som følge af en øget andel af specialprodukter samt købet af AAK Louisville (tidligere Golden Foods/Golden Brands), der dog delvist blev modsvaret af et faldende salg af bulkprodukter på det britiske marked. Udviklingen af nye produkter, samt opkøb har i de senere år været væsentlige elementer i specialiseringsstrategien og har medført en øget andel af specialprodukter. Denne strategi videreføres i fremtiden, og AAKs Acceleration Programme indeholder væsentlige vækstmuligheder inden for specialprodukter, så som Infant Nutrition (babymad), Bakery & Bakery Services og Dairy. Marginalerne fortsatte med at stige i 2011 som følge af specialiseringsstrategien, og driftsresultatet pr. kilo steg fra SEK 0,53 i 2010 til SEK 0,62 i 2011, svarende til en stigning på 17 %. Infant Nutrition og produkter inden for Dairy Industry og Bakery Industry udviklede sig særligt godt. I løbet af 2. kvartal 2011 iværksatte AAK yderligere et rationaliseringsprogram i virksomhedens enheder i Storbritannien med henblik på at sætte yderligere fokus på sin specialiseringsstrategi (flytte fokus fra bulkprodukter med lave marginaler, til i stigende grad at fokusere på mere komplekse specialprodukter med lavere volumen men med højere marginer). De samlede engangsomkostninger i forbindelse med det nye rationaliseringsprogram blev medregnet i resultatet for 2. kvartal 2011 og udgjorde SEK 45 mio. Det anslås at rationaliseringsprogrammet vil medføre årlige besparelser på ca. SEK 30 mio. med fuld effekt fra 2. halvår Alle driftsresultater for 2010 er eksklusive medregning af IAS 39-effekten af sammenligningsmæssige årsager. 16/33 UIE Årsregnskabsmeddelelse 2011

17 UNITED ÅRS- Den 1. juli 2011 købte AAK Golden Foods/Golden Brands i Louisville, Kentucky (nu kaldet AAK Louisville), som er én af de førende inden for forarbejdning af vegetabilske specialfedtstoffer og olier til bageri- og food service-branchen i Nordamerika. Købet styrker markant AAKs mulighed for at forsyne eksisterende og nye kunder (især inden for bagerisegmentet) med et bredere udvalg af vegetabilske specialfedtstoffer og olier. I løbet af andet halvår 2011 havde AAK Louisville en nettoomsætning på SEK 476 mio. Købet havde en begrænset effekt på driftsresultatet i 2011, men forventes at have en betydelig positiv effekt på driftsresultatet fra 1. kvartal Chocolate & Confectionery Fats Driftsresultatet for forretningsområdet Chocolate & Confectionery Fats var i 2011 på SEK 378 mio., hvilket er 11 % højere end de SEK 341 mio., der blev opnået i Sammenlignet med 2010 steg volumen med 7 %, og driftsresultatet pr. kilo steg moderat fra SEK 1,14 til SEK 1,18. I 4. kvartal 2011 steg driftsresultatet pr. kilo med 4 % til SEK 1,39. De underliggende marginaler var fortsat stabile, og stigningen i driftsresultatet pr. kilo er resultatet af en favorabel produkt- og kundesammensætning, samt en reduktion af omkostningerne. Technical Products & Feed Forretningsområdet Technical Products & Feed opnåede et driftsresultat på SEK mio. i 2011, hvilket er lavere end driftsresultatet på SEK 118 mio. for Den samlede volumen faldt med 2 % i 2011 som følge af den lavere volumen for fedtsyrer. Driftsresultatet pr. kilo faldt fra SEK 0,42 i 2010 til SEK 0,37 i Driftsresultatet pr. kilo faldt kraftigst i 3. og 4. kvartal 2011, som følge af stigende råvarepriser på fedtsyrer samt et øget pres på crushing -marginalerne. AAK forventer stadig at første halvår af 2012 bliver udfordrende, men dog med et stabilt resultat. Segmentering af driftsresultatet (EBIT) i AAK er som vist i nedenstående tabel: (SEK mio.) Food Ingredients Chocolate & Confectionery Fats Technical Products & Feed Koncernadministration I alt IAS 39 justering Forsikringserstatning Engangsposter (rationaliseringsprogram) I alt Gældende fra og med 1. kvartal 2011, rapporterer AAK forretningsområdet Crushing under Technical Products & Feed. Tidligere blev Crushing medregnet under forretningsområdet Food Ingredients. Tallene for 2010 er blevet korrigeret i overensstemmelse med den nye rapporteringsstruktur. UIE Årsregnskabsmeddelelse /33

18 ÅRS- UNITED AAKs nettoresultat var i 2011 SEK 604 mio. (USD 93,4 mio.), hvilket er 4 % lavere end nettoresultatet på SEK 626 mio. (USD 86,9 mio.) i Nettoresultaterne i 2010 og 2011 er dog ikke fuldt sammenlignelige, da nettoresultatet for 2011 indeholdt engangsposter på i alt SEK 3 mio. (forsikringsudbetalingen på SEK 48 mio., og engangsomkostninger på SEK 45 mio. i forbindelse med rationaliseringsprogrammet, der blev iværksat i den britiske division). Desuden indeholdt resultatet for 2010 en positiv IAS 39-justering på SEK 39 mio., hvorimod der ingen IAS 39- justering var i 2011 (pr. 1. oktober 2010 implementerede AAK fuld hedge accounting baseret på, at ikke alene sikringskontrakter men også de underliggende handelskontrakter og lagre er værdiansat til markedsværdi. Dette betyder at der pr. 1. kvartal 2011 og frem ikke længere er nogen IAS 39-justering). Derudover inkluderede nettoresultatet for 2010 en forsikringskompensation på SEK 19 mio. Såfremt engangsposter, effekten af IAS 39-justeringen og skatteudskydelsen i forbindelse med denne justering ikke medregnes og resultaterne dermed bliver sammenlignelige, udgjorde AAKs nettoresultat i 2011 SEK 602 mio. (USD 93,1 mio.), hvilket er en stigning på 3 % i forholdt til SEK 583 mio. i 2010 (USD 80,9 mio.). Nettoresultat for kvt. SEK mio. 750 Resultat pr. aktie SEK kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Balance og pengestrøm Den nettorentebærende gæld steg med SEK 507 mio. i 2011 og udgjorde SEK mio. pr. 31. december De finansielle omkostninger (netto) var på SEK 98 mio. i 2011, sammenlignet med SEK 54 mio. i Stigningen skyldes hovedsageligt højere renter. Egenkapitalen steg fra SEK mio. pr. 31. december 2010 til SEK mio. ved udgangen af december Egenkapitalen blev i 2011 positivt påvirket af nettoresultatet på SEK 604 mio., hvorimod andre henlæggelser på minus SEK 49 mio., der stammer fra kursregulering ved omregning af udenlandsk valuta, udstedelse af aktieoptioner på SEK 11 mio. samt udbetaling af udbytte på SEK 184 mio. havde en negativ påvirkning. Pengestrømme fra driftsaktiviteter før ændringer i arbejdskapitalen var på SEK 902 mio. i 2011 sammenlignet med SEK 874 mio. i Ændringen i arbejdskapitalen var minus SEK 613 mio. (2010: minus SEK 117 mio.) og er en følge af høje priser på råvarer i anden halvdel af 2010, der påvirkede 2011 med en forsinkelse på 6-9 måneder. Pengestrømme fra driftsaktiviteter inklusive ændringer i arbejdskapitalen var på SEK 289 mio. i 2011 sammenlignet med SEK 757 mio. i Pengestrømme fra investeringer var på minus SEK 670 mio., hvilket er SEK 339 mio. højere end i Dette skyldtes hovedsageligt erhvervelsen af AAK Louisville og en udvidelse af kapaciteten i USA. 18/33 UIE Årsregnskabsmeddelelse 2011

19 UNITED ÅRS- Investeringer Som tidligere nævnt købte AAK Golden Foods/Golden Brands forretning i Louisville, Kentucky (nu kaldet AAK Louisville) den 1. juli Der er ikke foretaget yderligere opkøb i Forsikringsudbetaling Forsikringssagen, som opstod på baggrund af ulykken i Aarhus i december 2007, og som vedrører driftsforstyrrelser i 2008 og 2009, blev afsluttet i 2. kvartal Den endelige forsikringssum, der blev rapporteret i 2. kvartal 2011, udgjorde SEK 48 mio. Udsigter og forventninger til fremtiden I AAKs rapport for 4. kvartal 2011 står der følgende vedrørende udsigter og forventninger til fremtiden: Det er vanskeligt at forudse, hvordan gældsproblemerne i EU vil påvirke AAKs branche, men da priserne på fødevarer nu har stabiliseret sig efter de voldsomme prisstigninger i 2010, i hvert fald indtil videre, medfører AAKs mulighed for at servicere kunderne med sundere produkter og til reducerede omkostninger, samt de positive virkninger fra AAKs Acceleration Programme, at AAK fortsat er optimistiske omkring fremtiden, hovedsageligt grundet udviklingen i Food Ingredients-forretningen. Se AAKs resultatopgørelse og balance på side AAKs rapport for 4. kvartal 2011 kan downloades i sin fulde længde på Andre investeringer Durisol Det associerede selskab Durisol gav intet bidrag til indtjeningen i 2011, da investeringen blev fuldt afskrevet i I 2011, var markedsforholdene fortsat ugunstige i den britiske byggeindustri. Selvom de første tegn på forbedring er begyndt at vise sig, rapporterede Durisol et tab på GBP 0,6 mio. (USD 1,0 mio.). UIH UIE har en ejerandel på 45,3 % i UIH, hvis eneste aktiv er en ejerandel på 22,4 % i UIE. Der er ingen rentebærende gæld i UIH, og der er minimale administrative forpligtelser. Eftersom UIEs investering i UIH reelt set er en ejerandel i egne aktier, indgår investeringen under egne aktier i egenkapitalen. UIE Årsregnskabsmeddelelse /33

20 ÅRS- UNITED Risici Når der tages udgangspunkt i de største bidragsydere i UIE, er de væsentligste risici følgende: Råvarepriser Den største indflydelse fra råvarepriser på UIEs overskud er palmeolieprisen, primært som følge af dens betydning for resultatet i UP. Priserne på UPs produkter bliver ikke bestemt af UP, men af udbud og efterspørgsel på vegetabilske olier på det globale marked, og de korrelerer desuden i nogen grad med prisen på mineralolie. En ændring på USD 10 pr. ton i prisen på rå palmeolie vil påvirke UIEs andel i UPs resultat med ca. USD 0,9 mio. Det bør bemærkes, at det er UPs politik at afdække en del af den fremtidige produktion på futuremarkedet, og som følge deraf, vil prisudsving i spotkurserne på kort sigt ikke påvirke resultatet. Generelt bestræber AAK sig på at kurssikre så meget som muligt af sit salg og råvareindkøb. Vejrforhold Mens vejrforholdene generelt ikke har haft den store indvirkning på overskuddet i UPs landbrugsaktiviteter i Malaysia og Indonesien, har den ekstreme påvirkning fra El Niño og dens efterfølger La Niña i de seneste år påvirket produktionen, dog kun i et mindre omfang. Sæsonbetonet og konjunkturafhængigt mønster for landbrugsaktiviteter Produktionen af afgrøder er sæsonpræget. Statistisk stiger UPs produktion af rå palmeolie og palmekerner gradvist fra marts og topper omkring juli til september for derefter at falde fra oktober til februar. Unormale globale vejrforhold, som f.eks. El Niño og La Niña, kan dog påvirke dette mønster. Desuden har oliepalmer et cyklisk mønster, hvilket betyder at de produktionsmæssigt i perioder går i dvale. Dette har været tilfældet i de første seks måneder af 2009, samt hele Disse hvileperioder varierer både i længde og hyppighed. Konkurrence AAK er udsat for hård konkurrence, hvilket er kendetegnende for den pågældende industri, samt for prisudsving i råvarepriserne, som påvirker andelen af arbejdskapital, der er bundet i Selskabet. Valutakurser UIEs regnskab føres i USD. Hovedinvesteringerne, UP og AAK, fører dog deres regnskaber i henholdsvis MYR og SEK. Valutarisici i forbindelse med omregning af egenkapital og resultat i UIEs associerede selskaber til USD afdækkes ikke. Hvad angår UP, har omregningen mellem MYR og USD en dobbelteffekt. F.eks. vil en stærk USD i hvilken råvarepriser generelt er angivet forårsage at omsætningen stiger i værdi, mens den omregnede værdi af UPs resultat vil falde, som følge af den svagere MYR. Hvad angår UIEs investering i AAK, er en stor del af selskabets køb af råvarer samt salgskontrakter i udenlandsk valuta. AAK kurssikrer så meget som muligt af sit salg og råvarekontrakter, og som følge heraf er bruttoindtægten på alle salgskontrakter kurssikret i den valuta der anvendes i det land, hvor hvert AAK-selskab har forretninger. Renten En stigning på 1 procentpoint i renten vil ikke have nogen mærkbar indflydelse på UIE. 20/33 UIE Årsregnskabsmeddelelse 2011

21 UNITED ÅRS- Anvendt regnskabspraksis UIEs årsregnskabsmeddelelse for 2011 er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber, samt yderligere danske oplysningskrav til delårsregnskaber for børsnoterede selskaber. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den, som blev beskrevet i årsrapporten Der henvises til note 2, side i årsrapporten 2010 for nærmere detaljer herom. Det skal bemærkes, at den internationale regnskabsstandard IAS 41 bør finde anvendelse på alle UIEs hovedinteresser med driftsaktiviteter. Denne regnskabsstandard angår især biologiske aktiver, som skal behandles regnskabsmæssigt på en måde, som afspejler ændringer i deres dagsværdi, som f.eks. UPs plantager i Malaysia. Eftersom denne standard ikke er implementeret i de malaysiske regnskabsstandarder, er det fortsat ikke muligt at efterkomme dette direktiv. Finanskalender for april 2012 Årsrapport maj kvartalsrapport juni 2012 Årlig generalforsamling 29. august 2012 Halvårsrapport november kvartalsrapport 2012 Årlig generalforsamling Den årlige generalforsamling afholdes den 8. juni 2012 på UIEs kontor i Nassau, Bahamas. For de aktionærer der ikke har mulighed for at deltage i den årlige generalforsamling, vil der blive afholdt et uformelt aktionærmøde i Børssalen, Børsbygningen i København fredag den 25. maj 2012, kl. 10:00. UIE Årsregnskabsmeddelelse /33

22 ÅRS- UNITED Ledelses- og bestyrelsespåtegning Bestyrelsen og Ledelsen har behandlet og godkendt UIEs årsregnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. december Årsregnskabsmeddelelsen, som ikke er blevet revideret eller gennemgået af Selskabets revisor, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34: Delårsregnskaber og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter og årsregnskabsmeddelelser for børsnoterede selskaber. Vi vurderer, at årsregnskabsmeddelelsen giver et retvisende billede af Selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2011, samt af Selskabets resultat og pengestrømme for perioden 1. januar til 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at Ledelsens beretning indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat, finansielle stilling som helhed, og en beskrivelse af de væsentlige ricisi og usikkerhedsfaktorer, som Koncernen står overfor. Malaysia, 4. marts 2012 Bestyrelsen Dato Carl Bek-Nielsen Martin Bek-Nielsen John A. Goodwin Brian Bech Nielsen Bestyrelsesformand Næstformand Bent Mahler John Madsen Kjeld Ranum Direktionen Ulrik Juul Østergaard Adm. Direktør 22/33 UIE Årsregnskabsmeddelelse 2011

23 UNITED ÅRS- Resultatopgørelse for UIE Koncernen i 4. kvartal, samt regnskabsåret 2011 (Tallene er ikke revideret) (USD 000) Indtægter Andel af resultat i associerede selskaber Renteindtægter Nettogevinst på investeringer Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Hensættelse Generelle og administrative omkostninger Renteudgifter Nettotab på investeringer Nettovalutakurstab Omkostninger i alt Resultat før skat Skat Nettoresultat Resultat pr. aktie (USD) 3,36 4,28 14,46 11,35 Sammenfattet totalindkomst for UIE Koncernen for 4. kvartal, samt regnskabsåret 2011 (Tallene er ikke revideret) (USD 000) Nettoresultat Finansielle aktiver disponible for salg Dagsværdien på ændringer i kurssikring af likvide midler (minus skat) Kursregulering ved omregning af udenlandsk valuta Totalindkomst i alt UIE Årsregnskabsmeddelelse /33

24 ÅRS- UNITED Balance for UIE Koncernen pr. 31. december 2011 (Tallene er ikke revideret) 31. december 31. december (USD 000) Aktiver Omsætningsaktiver: Bankindestående Aftaleindskud i bank Tilgodehavender og andre aktiver Investeringer Tilgodehavende udbytte fra associeret selskab Tilgodehavende skatterefusion Omsætningsaktiver i alt Anlægsaktiver: Investeringer i associerede selskaber* Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver og egenkapital Kortfristede forpligtelser: Skat 78 - Kreditorer og skyldige omkostninger Kortfristede forpligtelser i alt Egenkapital Passiver og egenkapital i alt * Investering i associerede selskaber BNSH (USD 000) UP (AAK) Durisol Total Bogført værdi pr. 1. januar Andel i nettoresultatet Finansielle aktiver disponible for salg Dagsværdien på ændringer i kurssikring af likvide midler (minus skat) Kursregulering ved omregning af udenlandsk valuta Udbytte deklareret i perioden Bogført værdi pr. 31. december /33 UIE Årsregnskabsmeddelelse 2011

25 UNITED ÅRS- Egenkapitalopgørelse for UIE Koncernen pr. 31. december 2011 (Tallene er ikke revideret) Aktie Overkurs v/ Egne Overført Andre (USD 000) Kapital emission aktier overskud reserver I alt Egenkapital pr. 1. januar Totalindkomst Tilbagekøb af egne aktier Udbytte Egenkapital pr. 31. december Aktie Overkurs v/ Egne Overført Andre (USD 000) Kapital emission aktier overskud reserver I alt Egenkapital pr. 1. januar Totalindkomst Tilbagekøb af egne aktier Udbytte Egenkapital pr. 31. december UIE Årsregnskabsmeddelelse /33

26 ÅRS- UNITED Pengestrømsopgørelse for UIE Koncernen pr. 31. december 2011 (Tallene er ikke revideret) Året Året (USD 000) Pengestrømme fra driftsmæssige aktiviteter Resultat før skat Reguleringer: Andel i nettoresultatet i associerede selskaber Renteindtægter Renteudgifter 11 - Hensættelser Afskrivning Valutakurstab/-gevinst Nettotab/-gevinst på investeringer Pengestrømme anvendt til driftsmæssige aktiviteter før ændringer i arbejdskapital Ændring i tilgodehavender og andre aktiviteter Ændring i kreditorer og skyldige omkostninger Skat -6-7 Nettopengestrømme anvendt til driftsmæssige aktiviteter Pengestrømme fra finansiering Udbetalt udbytte Renteomkostninger Nettopengestrømme anvendt til finansiering Pengestrømme fra finansiering Renteindtægter Udbytte modtaget fra associeret selskab Køb af aktier i associeret selskab Køb af investeringer Provenu fra salg af investeringer Køb af egne aktier Tilgang af anlægsaktiver Nettopengestrømme fra investeringer Ændring i likvide midler Likvide midler, primo Likvide midler, ultimo Likvide midler omfatter bankindestående samt aftaleindskud i banker. 26/33 UIE Årsregnskabsmeddelelse 2011

27 UNITED ÅRS- Selskabsoplysninger Indregistreringssted Bestyrelse Administrerende direktør Company Secretary Hovedkontor Repræsentationskontor i København Revisor Advokater Bankforbindelser Kontaktpersoner Links Bahamaøerne Dato Carl Bek-Nielsen, bestyrelsesformand Martin Bek-Nielsen, næstformand John A. Goodwin* Brian Bech Nielsen Bent Mahler John Madsen Kjeld Ranum* Ulrik Juul Østergaard Alison Treco* 2nd Floor, One Montague Place East Bay Street Nassau, Bahamaøerne International Plantation Services Limited Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, København V, Danmark Telefon: Ernst & Young Kuala Lumpur, Malaysia McKinney, Bancroft & Hughes Nassau, Bahamas Bech-Bruun (Philip og Bech-Bruun fusionerede i 2011) København, Danmark Hongkong & Shanghai Banking Corp. Handelsbanken A/S Danske Bank A/S Ulrik Juul Østergaard Kenneth Nilsson Telefon: * Medlem af Revisionskomitéen. UIE Årsregnskabsmeddelelse /33

28 ÅRS- UNITED Forkortelser Selskabsnavn: United International Enterprises Limited United Plantations Berhad AarhusKarlshamn AB Durisol UK BNS Holding AB Valuta: Amerikanske dollar Malysiske ringgit Svenske kroner Britiske pund Øvrige: Cocoa Butter Equivalents (kakaosmør ækvivalenter) Crude Palm Oil (rå palmeolie) Fresh Fruit Bunches (friske frugtbundter) Palm Kernel (palmekerne) Forkortelse: UIE eller Selskabet UP AAK Durisol BNSH Forkortelse: USD MYR SEK GBP Forkortelse: CBE CPO FFB PK Definitioner Resultat pr. aktie Indre værdi pr. aktie Forrentning af egenkapital Soliditetsgrad Nettoresultat for perioden, som kan tilskrives selskabets aktionærer Vægtede gennemsnitlige antal aktier, eksklusiv egne aktier Egenkapital, ultimo, eksklusiv minoritetsinteresser Antal aktier, ultimo, eksklusiv egne aktier Årets nettoresultat*, som kan tilskrives selskabets aktionærer Gennemsnitlig egenkapital, eksklusiv minoritetsinteresser Egenkapital, ultimo Samlede aktiver, ultimo * I løbet af året annualiseres periodens resultat. Sammenligningstal Sammenligningstal i USD er beregnet ud fra den valutakurs der var gældende på det tidspunkt hvor tallene oprindeligt blev rapporteret. (Alle tal omregnes ud fra en gennemsnitskurs for perioden/året, undtagen tal på balancen, som omregnes ud fra valutakursen ved periodens/årets afslutning). 28/33 UIE Årsregnskabsmeddelelse 2011

29 Denne side er blank

30 Sammenfattet resultatopgørelse for UP Koncernen for regnskabsåret 2011 (Tallene er ikke revideret) (MYR 000) Omsætning Driftsomkostninger Andre driftsindtægter Finansielle omkostninger Renteindtægter Resultat før skat Skat Resultat efter skat Nettoresultat Nettoresultatet der kan udloddes til: Moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser Nettoresultat for perioden Resultat pr. aktie (i) Aktuel baseret på et gennemsnit af (2010: ) stamaktier (sen) 35,13 39,34 179, (ii) Fuldt udvandet (ikke gældende) Den sammenfattede resultatopgørelse for Koncernen skal sammenholdes med det reviderede regnskab for Sammenfattet totalindkomst for UP Koncernen pr. 31. december 2011 (Tallene er ikke revideret) (MYR 000) Resultat for perioden Valutakursdifferencer ved sammenlægning Totalindkomst for perioden Totalindkomst tilskrevet: Moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser Den sammenfattede totalindkomst for Koncernen skal sammenholdes med det reviderede regnskab for /33 UIE Årsregnskabsmeddelelse 2011

ÅRSRAPPORT 2012 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED

ÅRSRAPPORT 2012 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED ÅRS UNITED LIMITED Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 2 Indhold Præsentation af gruppen 4 Hovedpunkter 6 Hoved- og nøgletal for Koncernen 9 Bestyrelsens beretning 12 Ændringer i UIEs investeringsportefølje 13

Læs mere

Halvårsrapport for 2007

Halvårsrapport for 2007 Halvårsrapport for 2007 Selskabsmeddelelse nr. 8/2007 28. august 2007 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København Hermed følger 1. halvårsrapport

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2005

Årsregnskabsmeddelelse for 2005 Årsregnskabsmeddelelse for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2006 16. marts 2006 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE Årsregnskabsmeddelelse for 2005 1/22 Meddelelse til Københavns

Læs mere

3. kvartalsrapport for 2006

3. kvartalsrapport for 2006 3. kvartalsrapport for 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2006 23. november 2006 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Meddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed følger Selskabets resultat

Læs mere

3. kvartalsrapport for 2005

3. kvartalsrapport for 2005 3. kvartalsrapport for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 26/2005 25. november 2005 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE 3. kvartalsrapport for 2005 1/15 Meddelelse til Københavns

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2003 5.)4%$

ÅRSREGNSKAB 2003 5.)4%$ ÅRSREGNSKAB 2003 Aarhus United A/S Aarhus United s aktiviteter fokuserer hovedsageligt på udvinding af vegetabilske olier af høj kvalitet til anvendelse i fødevareindustrien og andre industrier. Selskabet

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse FONDSBØRSMEDDELELSE

Årsregnskabsmeddelelse FONDSBØRSMEDDELELSE Årsregnskabsmeddelelse 2003 FONDSBØRSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3 1553 København V Tel.: 33 93 33 30 Fax: 33 93 33 31 E-mail: uie@plantations.biz Til: Københavns Fondsbørs

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD Halvårsrapport 2009 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: ips@plantations.biz Selskabsmeddelelse

Læs mere

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S Det Østasiatiske Kompagni INDHOLD Regnskabsmæssige resultater i 3. kvartal år-til-dato 2011 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning for 3. kvartal år-til-dato

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007 Aktionærsekretariatet OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail:

Læs mere

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013)

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013) 1. januar - 30. juni (Selskabsmeddelelse nr. 20-) Delårsrapport Side 1 af 36 Hovedkonklusioner 2. kvartal Hovedkonklusioner 2. kvartal Investeringsklimaet i mineindustrien blev yderligere svækket i andet

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2003 19.11.2003

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2003 19.11.2003 Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED FONDSBØRSMEDDELELSE

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED FONDSBØRSMEDDELELSE FONDSBØRSMEDDELELSE RESULTAT PER 31 DECEMBER 2000 (Gengivelse på dansk) Regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed regnskabsmeddelelse vedrørende Selskabets årsresultat for 2000, udtrykt i US

Læs mere

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 2007. Delårsrapport 30. juni 2007

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 2007. Delårsrapport 30. juni 2007 1 Delårsrapport 30. juni 2007 H1 2 Regnskabsmæssige resultater i 1. halvår 2007 Nettoomsætning, 1. halvår ØK-koncernen opnåede en nettoomsætning på DKK 2,0 mia., en stigning på 21% i DKK i forhold til

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Yderligere information:

Yderligere information: Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume 24. november 2008, meddelelse 20 Delårsrapport - 3. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 6 Koncernselskaber 7 Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse

Læs mere

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25%

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25% Nr. 69 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 20122 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 6.652 MILLIONER. EBITDAMARGINEN VAR 24,9%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 1.202 MILLIONER. FRIT

Læs mere

Delårsrappor t 3. kvar tal 2009

Delårsrappor t 3. kvar tal 2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 NKT HOLDING A/S, 24. NOVEMBER 2009, MEDDELELSE NR. 15 Med en omsætning i 3. kvartal 2009 på 2.981 mdkk og et operationelt driftsresultat, EBITDA, på 263 mdkk svarer resultatet

Læs mere

I forhold til Deloittes IFRS-eksempelregnskab for 2008 er der foretaget følgende væsentlige ændringer:

I forhold til Deloittes IFRS-eksempelregnskab for 2008 er der foretaget følgende væsentlige ændringer: Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2009 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse D. 1 Eksempelregnskabet omfatter

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson Delårsrapport 1. kvartal 2010 NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12 Med en koncernomsætning i 1. kvartal 2010 på 3.062 mdkk og et tilhørende operationelt driftsresultat, EBITDA, på 235 mdkk kom

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 NKT Holding A/S, 12. maj 2009, meddelelse nr. 10 Med en koncernomsætning på 2.635 mdkk og et operationelt driftsresultat (EBITDA) på 147 mdkk er udviklingen i 1. kvartal 2009 på niveau med forventningerne.

Læs mere

Årsrapport 2009. H+H International A/S

Årsrapport 2009. H+H International A/S Årsrapport 2009 H+H International A/S build with with ease Kort om H+H HVEM H+H s historie begynder i Danmark tilbage i 1909, hvor det første selskab i H+H-koncernen stiftes for at drive sten- og grusgravningsvirksomhed.

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk

Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 2/2008 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 2/2008 Den 14. marts 2008 RESUMÉ FOR ÅRET 2007

Læs mere