~ a.unt a,r btjbtt tn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "~ a.unt a,r btjbtt tn"

Transkript

1 ~ a.unt a,r btjbtt tn ', I NR. 18. MAJ 77 Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m FRA 1. MAJ FRA FIRMA '!'UR NER INGENS A FSLUTNING 1976.~.. Af indhold i bladet denne gang kan nrevnes:::::::::::::::::::: side 2 De lokale overenskomster. side 4 o Arbejdst0j. side 6 0 0D Narresut eller Wha?. side.9 Generalforsamling. Samt mange andre glimrende indlreg

2 2. De Lokale Overenskomster Så er det slut. Mceglingsforslaget er oph~jet til lov. Og det vidste man jo det ville blive, hvad enten dem eller vi havde sagt. nej. Den almindelige arbej~ers indflydelse på de generelle overenskomstforhandlinger er i det hele taget nul og nix. Det er en begivenhed, som super-hel ten (se billedet) Thomas Nielsen har reserveret til sig selv, for dog i det mindste hvert andet år at kunne spille lidt med musklerne. Ham og så Leif Hartwell har efterhånden udviklet 27 kunstfrerdige måder at komme ud af en ganske almindelig d<,br påp så det ganske land sidder og ryster af sprending foran f jernsynet. Men vores lokale overenskomster. Dem som vores fagforening k<,brer med stevedore. Dem er der måske godt nogen der kunne trenke sig at blande sig lidt mere i end der har vreret mulighed for denne gang.,... Og det har da også vreret diskuteret på et bestyrelsesm<,bde, hvorledes vi til nreste gang skal gribe det hele an, således at kammeraterne, dem der er interesserede, kan blive inddraget aktivt på et tidligt tidspunkt i forhandlingsforl~bet. Og der var enighed om, at det var vrerd at fors~ge at rendre lidt på den

3 I normale procedure. Man xunne f.ex tamke sig at det foregik på f-lgende mådes De lokale overenskomster starter med at de to parter sender hinanden en rrekke rendringsforslag til. de greldende overenskomster. Her var det at man måske godt kunne forestille sig, at fagforeningen inden ~e afsendte deres ~dringsforlag, afholdt et m~de hvor vi alle sammen sådan i bred almindelighed diskuterede, hvad vi mente der rst og fremmest skulle satses på denne gang. Vil vi ikke acceptere en timel~n på under 5o? Eller hvad skal vi gåmed til. Prioriterer vi flere folk i holdet frem for alt? Er. vi ub~jelige med hensyn til arbejdst~j og sikkerhedsfodt~j? På baggrund af et sådant m~de, hvor de store retningslinjer blev fastgt, kunne fagforeningen så udarbejde de detaljerede reridringsforslag. Og så kunne forhandlinger ~e begynde med stevedore. Når man så var nået frem til et eller andet f orhandlingsudkast kunne der afholdes endnu et m~de, hvor k<>t'tene blev lagt på bordet. De vil give så og så meget, hvad siger I til det? Her kunne der tages beslutning om der skulle skrives under eller ej. Jeg mener en fremgangsmåde som den her skitserede absolut kan lade sig g~re. Indvendinger s_om f.ex. den med at et halvt hundrede mand da ikke kan tage stilling til om der skal lregges 4 ~r e på kiks og småkager, og derfor kun 3 ~re på srekkegods, r ammer helt ved siden af. Forslaget går netop.ud på at arbejder m~det kun skal fastlregge de store retningslinjer, som fagforeningen skal forhandle efter. Arbejder m~det skal ikke stemme om 5 ~re på det ene og 3 ~re på det andet. Ne j, arbejderm~det skal beslutte, hvor lidt vi er villige til at n~jes med i gennemsnitlig l~nforh~ jelse. Vil vi lade os spise a f med 4o kr. eller vil vi under ingen omstrendigheder acceptere under 45. Men nu har vi jo forel ~big et par år til at finde ud af, hvordan det skal gribes an. Og j eg håber vi finder ud ' ar noget, der kan bevirke at vi alle sammen f~ler at vi har lod og del i den lokale overenskomst.

4 4 Det er godt nok en gammel historie. Men alligevel lrererig og derfor bringer vi den. lookr. Til Arbejdstej Det var s~kkegods på m~llen. Smaskrådne og m~gbelortede var srekkene. Underforvalter Alschuler kommer ud og kigger på det. Og,, ja-a-ah, jow, han kan da godt se det er noget lort. 45 fast i timen. Så langt så godt. Men vi ville jo også gerne have penge til et par nye arbejdsbukser, for efter en tons af de srekke, ville ens arbejdsbukser vrere lige til skraldespanden. Vi forlangte en rekvisition på loo kr. Mindre kan jo ikke g~re det. Underforvalteren siger, at han ikke kan love noget bestemt. Men under alle omst~ndigheder ville vi få de loo kr. i en pose for sig selv. Det er måske fordi vi er underbegavede, men alle forstod det da sådan, at vi ville få penge til at k~be os et par nye arbejdsbukser. Om det så var på rekvisition til en t~jforretning, eller det var konrant kunne jo vrere lige meget. Folk henter pengene da båden er fcm:-dig og opdager til deres store. fort~rnelse, a t de loo kr. b ~re er lagt oven i den samlede indtjening. Hvilket for langt de fleste betyder, at de vel har fået udbetalt mellem 5o og 60 kr. Og så er det vi sp~rger hr. underforvalteren. Hvor i byen kan du gå hen og k~be et par nye arbejdsbukser til de penge????? Kan du fortrelle os det. For vi,... ved det ikke. Derfor, kammerater, nreste gang det er underforvalteren i skai snakke med om et eller andet problem, så bed ham enten sende Friis i stedet~ eller også skal I s~rge for at han kommer med et skriftligt tilbud med underskrift og hele dynen. Ellers bliver han vel bare ved med at r~vrende os. En gruppe havnearbe jdere, der stadig går rundt i de gamle arbejdsbukser.

5 5 for'fanen '. Vi håber ikke, at Socialdemokratiet og F~llesorganisationen var alt for skuffede over, at havnearbejdernes fane ikke i år var med på ballontur i Friheden 1. maj. Generalforsamlingen vedtog, at fanerne i år skulle repr~senteres ved DKP og Enhedsdemons tra ti onen. REDAKTIONEfof EFTERLYSNING Kammerater!!!!!! Nu er tiden inde til at, de som er intrersseret i at vrere med til at lave Havnearbejderfilmen, kommer ud af busken~ Der ligger nu over 3 timers film udelukkende med arbejdssitua t ioner. En times film med interviews fra Hamburg, Rottedam, London og Götteborg. Og nu går planlregni n gen igang angående optagelser og interviews her på Århus havn. \ De kammerate r der er interesseret i at vrere med i dette arbejde bedes henvrende sig til undertegnede. Ib Lund. Gode kammerater Da vor gode ven og kammerat Hr. Willy Frederiksen (Millionaeren) i samarbe jde med "HA VNE.ARBEJDERNE" og HUSETs 'FORLAG ekal lave en bog. Er det os magtpål~gende, H at fors;ge at indsamle de af hans tegninger der evt. skulle ligge rundt omkring i skuffer9 reoler mm. Vi vil imellem de kammerater der indleverer tegninger tr~kke lod om 1/2 abe. Tegningerne skal vi.kun låne til af-fotografering den orginale tegning vil blive tilbageleveret. red-. Billedet er fra optagelsern0 Hamburg havn. De to havnear rr dere er til venstre Ge r t o~ h0jer J0rg, som er tilli ds;~. på HHLA container-terminal.

6 6 00-NARRESUT eller SOCIALISME?? Undertegnede har v~et på.en uges ~D-kursus på Langs~hus ved Silkeborg. Hele 0D-forslaget blev gennemgået og vi fik nogle gode diskussioner for og imod. Vi var begge på forhånd negativt.,. indstillede overfor ~D ved kursets begyndelse. Ved kursets afslutning var vi stadig modstandere, blot havde vi et betydeligt st~rre grundlag for vores skepsis. Vi vil her kort fors~ge at skitsere det 0D-forslag som socialdemokratiet udarbejdede i 1973, men da forslaget er meget detalj eret vil vi n~jes med at beskrive, hvordan man trenker sig det vil fungere i virksomheder med over lo ansatte. Som enhver havnearbejder ved lever vi et kapitalistisk samfund, hvor det f~rst og fremmest er arbejderklassen der er grundlaget for dette samfunds rigd om - uden at vi dog af den grund har nogen synderlig indflydelse på hvordan denne rigdom fordeles og administreres. Og her er det så 0D kommer ind i billedet. Kort sagt kan man sigefi at det der danner baggrund for f orslaget er ~nsket om mere medindflydelse, bedre fordeling af indkomsterne, og mere og bedre planlregning og styring af produktionen. Vi plejer jo altid at sige, at det er pengene eller kapita- det er pengene eller kapitalen,.. der styrer vort samfund. Ideen med 0D skulle så vcere at arbejderklassen '. ved selv at få kontrol over pengene - altså at vi selv bliver en slags kapitalister - kunne bruge denne pengemagt til at få indflydelse. 0D-FORSLAGET I f~lge 0D-forslaget skal.alle virksomhedsajere efter en indk~ringsperiode på lo år hvert år betale 5 % af deres samlede l~nudgi fter t.il en central 0D-fond. En trediedel af disse penge bliver i den centrale fond, der så kan låne dem ud eller investere dem i forskellige 'produktionsanlreg og dermed - da det er ret så s~ore : 'bel;b fonden kommer til at råde over efter en årrrekke - vil vre:r;-e' i stand til at få betydelig indflydelse på udviklingen i samfundet. ''

7 7 ~, Hensigten er, at det er l;nmod-... '. ~ ' tagerne, der gennem deres orgatiis~tioner skal have de fleste, '.. < pladser. i fondens bestyrelse og herigennem mener man så, at vi menige medlemmars interesser vil blive varetaget. Man sp9srger sig se.lv om den indflydelse,. vi menige medlemmer får p~ fondens dispositioner mon ikke K n ligge på så lille et sted>, som den indflydelse vi i ~jeblikket har på LO's overenskomstfordlinger. HER ER SUKKERET DER SKAL FÅ FORS: SLAGET TIL AT GLIDE NED. FONDS~EVIS -< ~~ett "'"~ Hvis f,ex. Århus Stevedore. Co. igennem lo år har indbetalt 1 mill. kr. til fonden betyder det, at havnearbejderne vil få en repr~sentant i bestyrelsen, der har for ca kr. s ind- ' flydelse i ryggen på bestyrelsesm~derne. På den måde vil vi få virkelig indflydelse, siger tilhrengerne, på stevedorenes dispositioner med hensyn til nyinvesteringer, rationaliseringer, milj;, sikkerhed; osv. Men er det nu så sikkert??,,. To trediedele af de penge, som virksomhedsejerne indbetaler tilbage til de enkelte virksomheder igen som l;nmodtagerkapital. Det er her tilhamgerne af ~D mener, at der åbnes mulighed for indflydelse på ens egen arbejdsplads. Lad os forestille os, at vi har holdt et m~de med vores repr~sentant i Stevedore-kompagniets bestyrelse, og har pålagt ham i bestyrelsen at fremsrette krav om at overarbejde og week-ends arbejde gradvist afvikles på Århus havn, eller i hvert fald tilf~lde begr~nses til et absolut minimum. Han vil her lynhurtigt l~be panden imod en mur. Vores repr~sentants argumenter om at havnearbejdernes familie- f orhold tager skade på grund af de sindssyge arbejdstider vil ~>

8 8 ---:-- med garanti ikke vinde genh-r. Han vil med sikkerhed blive tvunget til at acceptere arbejdsgivernes argumenter om, at Århus havn er n-dt til at tilbyde skibene den hurtigst mulige ekspedi tion for ikke at sakke helt agterud i konkurrencen med d-e andre havne. Lige meget hvor megen l;nmodtagerkapi tal vi har i ryggen ; bliver vi n~dt til at leve op til de konkurrencevilkår, der bestemmes af de ~vrige kapitalistiske lande. Man kan på en måde sige, at vi ved at gå ind for ~D hj~lper virksomhedse jerne med at administrere det system, der skaber vor egen undertrykkelse. I almindelighed må man dog nok sige, at vor muligheder for at presse nogle krav igennem, når det går godt for en virksomhed; vil vrere st;rre med ~D i ryggen, mens vi omvendt bliver n;dt til at danse efter virksomhedsejernes pibe, når det går ned ad bakke. FONDSBEVISERNE Nu er det sådan i vores samfund, at man helst skal have et håndgribeligt bevis på at man ejer noget. Derfor skal alle l~nmodtagere også if ~lge f orslaget have et fondsbevis, altså et papir på at de nu ligesom deres arbejdsgivere er medejere af produktionsapparatet i samfundet. I praksis vil det fungere sådan, at alle 1-nmodtagere, der er omfattet af ~D ordningen, hvert år får lige store fond e v~s er, uanset om de har h-j eller lav indt~~t; eller om den virksomhe?, de arbejder på, giver overskud eller ej. Efter 7 år kan man hreve fondsbeviset for det f~rste år. Når ordningen er indf ~rt skulle man hvert år kunne hreve en ekstra månedsl-n. Imidlertid skal man ikke tage det med fondsbeviserne alt for alvorligt. Fondsbeviserne er blot det sukker der skal få for... slaget til at glide ned ~os d~ socia.ldemokratiske vcelgere. blev nemlig helt klart på klu' set sagt, at man på lidt lamgere sigt, vil arbejde frem m afskaffelse af- fondsbeviserne. Selvom vi var og fortsat er modstandere af ~D og klart mener, at det er en narresut, der skal give os den opfattelse, at vi kan k~be os til sooialisme, så mener vi dog samtidig, at der i forslaget rummes en rcekk.e mu~ ligheder, der er en grundig diskussiqn vcerd. E~ og NM.

9 GENERALFORSAMLINGEN 9. Så blev den generalfor.samling overstået. Der var ikke m~dt smrlig~ mange, Vel en 6o-7o stykker. Men der var jo også som scedvanligt et andet arrangement vi skulle konkurere med. Denne gang var det travl~b. Sidste gang var det en halvdårg amerikansk film. Og forrige gang var det lokalopg~ret mellem AGF og IHF. Vi vil n~jes med at besk~ftige os med et punkt på generalf orsamli ngen, nemlig sugerne. Til dette punkt kunne formanden i sin beretning oplyse, at stevedore havde mistet deres iver : for at få indf~rt en produktionstillcegsaftale, og det efter at de havde tabt voldgiftsagen omkring mandskabsa.ntallet. Steve- 1. e havde i stedet antydet overf or formanden, at man muligvis i stedet var interesseret i en '1 akkordaftale på sugearbe jdet, efter samme system som i f.ex. stykgodsbåde. Hvad stevedore havde f orestillet sig skulle v<m"e gennemsnitstimel~nnen på dette akkordarbejde, kunne f ormanden ikke sige noget bestemt om. Bestyrelsen var på forhånd delt med hensyn til om man skulle anbefale generalforsamlingen, at der blev indledt forhandlinger om en akkordaftale, men et flertal i bestyrelsen gik ind for en s ådan aftale. Grunden til at et flertal gik ind for en akkordaftale var ikke at man synes akkord er skide-godt, men derimod at man ikke mente det var muligt at forhandle sig frem til en fast timel~n. Generalforsamlingen enedes om med stort flertal at afvise enhver f orhandling om en akkordaftale. Der var ingen slinger i valsen. Akkorder betyder ~get e.rbejdstempo, spli ttelse og morakkeri. Og det vidste generalforsamlingen desv~rre alt for godt. -)

10 10 Derfor pålagdes bestyrelsen at indlede forhandlinger om en fast timel~n selvf~lgelig af en vis st~rrelse. Og generalforsamlingen tilkendegav samtidig, at den var indstillet på at yde best,yi'elsen enhver tcenkelig st;tte i disse f orhandlinger. Det som fremtiden så skal vise, det er om også folk faktisk er villige ti1 at kcempe for denne faste timel~n. som alle er enige om vi skal have. Lad os håbe det! En gruppe havnearbe jd er e. lllji.. Il-lllJI.. ll! Den 9 marts kl , kunne vi på program 1 i radioen h0re, (i 1 orbindel se med fastansrettelse af havnearbejderer), direkt0r Harboe Nielsen fremytre f 0lgende: Citat start "Det vil altså betyde at vi ved en givet registreret arbejdsstyrke lettere kunne forhandle, og trreffe beslutninger om en rrekke dispositioner bl.a. på sikkerheds området". Citat slut. Nu kan ingen tage mere, vandet 10ber i stride str0mme, hvilket betyder at hvis vi havde lcest _ dette i en avis havde den og store dele af gulvtreppet vreret totalt opl0sto (I dette tilfrelde kun gulvtreppet) Alle er nu klar over at det er af grin. C.itat start "Det er vi på grund af at det bliver nemmere at administrere, hvis vi under alle f orhold ved hvilke folk vi har m ed at geirer. Lad mig her nrevne nogle eksempler! sikkerhedsud styr, og andre ting?????????" Citat slut. Nu begynder langsomt de små tåre at rulle i 0jnkrogene, på nuvrerende tidspunkt er man ikke klar over om det er grin eller gråd; men lad os nu h0rer vidre. Imidlertid begynder vi at trenke på den sikkerhed Harboe taler sä meget om. Nu standser tårenes 10b og resten af gulvtreppet er red Er sikkerheden i bådene den som e.kso Når vi indlader giften "PAR TION" fra Ceminova. Partion og andre gifte er meget strerke koncen tra ter ekso skal. partion.fortyndes 1000 gange.for at få giften bladan. I disse både får vi udleveret gummihansker og foreklreder, her findes ik.ke engang modgi1 tspr0 j terne som Ceminovas foreskrifter påbyde~ det og forhåoentlig også Arbejdstilsynets foreskriftero. Vi begynder at trenke pa hvor svrert det er at rå oplysninger om hvad. godset indholder. Ber kan jo nrevnes at i container aner vi aldrig hvad vi arbejder med.

11 v;1 de~ fastansrettelse betyae at vi' f o.r l. s se o pl??'?? ysninger og sikkerhed...?????????????????????????????i. Vi bliver mere alvorlige og lyt ter vidre. Cita~ start " En anden ting der arbejder for en fastansrettelse er de nye arbejdsrnetoder den 0get forkorn~t af e~1edsgo ds ccntainer osv. Bevirker nok at vi på l rengere siat???.. ~b... Dels bliver der tale om et mindre behov for arbejdskraft men måsl: ~ og~ä et mind r e~ udsving i det dq-:;ige L'Ohov for arbe jdskraft såle~s at dette sp0rgsmål måske med tiden letts re lader s5.~ 10se, end np-t har kunnet l ade sie; geirer hidtij. ", Citat slu.f;. - Nu er det unuligt at ane bare et ene ste f or;:rng på at smil e,. nu tliver det ~G al v0rli ~t for os. b~gge hold arbejder pä samme tid lig dobbelt maskinel. ' nen Altsä st0rre og st0rre afskrivn på arbejdsk0bernes matriel, og ~~~ er os der kommer til at betale det hele.nedgang i 10n (hvis det kan lade sig g0re) mavesår, og så skal vi og-sä betale deres afskrivninger. Hov vi må vist heller holde 0jnene åbne i fremtiden. Ild og Lyn STKTCSTI~EDEN J"l, 9 ~.ÅRHUS HAVJJ??????? Vi t~nker på den nye produktionstill<rgsordninp: ved sugerne, her gik forhandlingerne glimrende indtil fagforeningen ikks ville srelge mandskabs antallct. Og det viser sig nu efter at arbejdsk0berne tabte voldgiften herom, er de slet ikke intresseret i at lave nogen ordning. HOV HOV HOV o Vil denne taktik blive brugt i fremti~ n ( på dette tidspunkt er det me s.ikkerheden druknet i lokummet ). For.så handler det måske? om at når der i fremtiden bl iver mindre svingende transport på grund af containe hvilket betyder en jrevn str0m af ontainer hel~ tiden, istedet for store partier i en båd. Så har arbejdsk0berne brug for en fast arbejdsstyrke som effektivt, kan arbe1de pä skiftehold. Vi ved alle at det betyder to tingo (MI NDST) For det f0rste får skifteh old ikke al mindelig over-tidsbetaling, men kun skifteholds tillreg og mavesår, og det er altså det arbejdsk0berne vil arbejde hen imod. For det andet betyqer det, hvis der er tale om 2 hol dsskift, at de to hold kan bruge samme truck, kran, og alt maskinelt, i modsretning til hvis 1 okkerc oc;gft at f>tevedoren 1\un ku-rir: c trur,e :nig 1000 timer s 5.dst e ~r, sä drt kun er min vnnctrc r'.j <l c} r~ ;n f'i' ~;il/k:crhf.?i": på oo

12 ' 12 situations billede, Sundhedsunders0gelse på Århus Havn Vi har sammen med andre havnearbe jdere taget kontakt med en gruppe lcegestuderende for at få sat en sundhedsunders~gelse i gang på havnen. Unders;gelsens formål er at give et så detaljerat billede af sundheden og sikkerheden som overhovedet muligt. Vi har derfor i samarbejde med de l~estuderende udarbejdet et fyldigt sp rgeskema med en halv hundrede sp;rgsmål, der d~kker alle de gener som man kan komme ud for som havnearbejder. Vi har framlagt projektet for,,, bestyrelsen og her enedes man om principielt at st~tte unders~gelsen. Dog ville man f rst tage endelig stilling når sp;rgeskemaerne var helt fcerdigt udarbe jdede. En f orudsmtning for at unders; gelsen skal have nogen vcm-di er imidlertid-, at så mange som muligt vil Vfm"e med til at besvara sp~rgeskemaerne. Og I vil h~re rnermere, når vi skal til at sende sp~rgeskemaerne ud til jer. IL og E~ atf.~ ~ ' - ~ HAVNEARBEJDEREN er et arbejdspladsblad. Det laves. af havnearbejdere på Århus Havn og uddeles gratis til-alle på havnen. Bladm~derne er åbne for alle havnearbejdere. Tid og sted står i hvert nummer. Alle indlieg optages uden cencur. Indlieg til nummer 19 skal sendes til Ib Lund, ~stergade 46, 8000 Ar hus C. inden fredag d. 3. juni N~ste bladm;de afholdes i dag tirsdag d. J. maj. Adressen er ~stergade 46, og tidspunktet er klokken 20. Abonnement kan bestilles hos Ib Lund på ovanstående adresse.

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547 VERENSKOMST AABENRAA HAVN OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F, Aabenraa DI nr. 794547 2014 2017 2014-2017 Aabenraa Havn Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomst) mellem

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 27. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 27 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 27. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 27 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 27 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 27 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge27_sund_stærk.indd 1 06/07/10 11.43 Uge 27 l Sund og stærk Hipp har lige

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 28. Emne: Familie og arbejde HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 28 Emne: Familie og arbejde side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 28. Emne: Familie og arbejde HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 28 Emne: Familie og arbejde side 1 Uge 28 Emne: Familie og arbejde Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 28 Emne: Familie og arbejde side 1 HIPPY HippHopp Uge28_familie_arbejde.indd 1 06/07/10 11.44 Uge 28 l Familie og

Læs mere

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar Amors tjener Første udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM Efter en ide af Shahbaz Sarwar Benjamin Dahlerup (2013) Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale

Læs mere

Manuskript Den Første Kærlighed 7. marts 2008. Filmmanuskript. Tegn. af Hannibal V. Glaser. s. 1

Manuskript Den Første Kærlighed 7. marts 2008. Filmmanuskript. Tegn. af Hannibal V. Glaser. s. 1 Filmmanuskript Tegn af Hannibal V. Glaser s. 1 Manuskript 1. Skolegård SEN MORGEN Det er frikvarter. William(15) sidder på en udendørs trappe og tegner. Han ser op en gang i mellem, på Marie. Hun griner

Læs mere

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson To af samme køn By Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson SCENE 1 EXT UDENFOR SKOLEN DAG Anna er i gang med at parkere sin cykel. Hun hører musik. Laura kommer trækkende med sin cykel,

Læs mere

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012

Læs mere

HAVNEARBEJDERE, JERNGROSSISTER M.V. I RANDERS

HAVNEARBEJDERE, JERNGROSSISTER M.V. I RANDERS VERENSKOMST HAVNEARBEJDERE, JERNGROSSISTER M.V. I RANDERS TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F Fagligt Fælles Forbund Randers (Transportarbejdere)

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 6. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 6. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 6 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge6_Eventyr.indd 1 06/07/10 11.24 Uge 6 l Eventyr Hipp og Hopp står i læ under træet. Det

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk ERFARINGER FRA METROBYGGERIET Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 22. december 2017 Da byggeriet af metroen i København

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 19. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 19 Emne: Nørd side 1. Uge19_n rd.indd 1 06/07/10 12.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 19. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 19 Emne: Nørd side 1. Uge19_n rd.indd 1 06/07/10 12. Kursusmappe Uge 19 Emne: Nørd Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 19 Emne: Nørd side 1 HIPPY HippHopp Uge19_n rd.indd 1 06/07/10 12.10 Uge 19 l Nørd Det har sneet igen, og alle de H er, der var

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for 2012-2014 Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) og 3 F Vejle gældende for havnearbejdere i Vejle 2 Almindelige Bestemmelser 1. Ledelse af

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998

Konflikter og indgreb på LO/DA-området 1933-1998 Konflikter og på LO/DA-området 1933-1998 1933 Indgreb Forbud mod arbejdsstandsninger og 1-årig forlængelse af alle overenskomster ved lov. Arbejdsgiverne imod (Kanslergadeforliget). 1936 Konflikt/ 5 ugers

Læs mere

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK 1 Selskabet er stiftet 26. marts 2009 er et andelsselskab A.m.b.a., hvis navn er N0debo Vandvrerk. Selskabet har hjemsted i Hillef0d Kommune formal 2 Selskabets formal er

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 17 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge17_sund og stµrk.indd 1 06/07/10 12.06 Uge 17 l Sund og stærk Det er en

Læs mere

Mek. Anna Brynskov (& Vanja Holmaa)

Mek. Anna Brynskov (& Vanja Holmaa) Mek af Anna Brynskov (& Vanja Holmaa) SCENE 1. EXT. UNDER RINGGADEBROEN, EFTERMIDDAG (17) er ude med sine to venner (16) og (18). står med en graffitidåse i hånden til højre for de to andre og sprayer

Læs mere

Man King - Færdigt manus. Hald Ege Efterskole

Man King - Færdigt manus. Hald Ege Efterskole Man King - Færdigt manus af Hald Ege Efterskole SCENE 1.EXT. GADE, FORAN BUTIK.DAG Jonas (16 år) sidder på en bænk og tegner nogle træer og buske på sin blok. En lettere flippet, men egentlig godt udseende

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Bornholms Havne- og Købmandsforening) og 3F, Bornholm Vedrørende lastning og losning

Læs mere

lev bedre med natarbejde tips til dig med natarbejde

lev bedre med natarbejde tips til dig med natarbejde lev bedre med natarbejde tips til dig med natarbejde 1 Lev bedre med 2 natarbejde Fremstillet af: SID s holddriftudvalg Kampmannsgade 4 1790 København V Produktion: NKN Grafisk a/s Fotos: Harry Nielsen

Læs mere

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN VERENSKOMST 2014 2017 SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794596 2014-2017 TILLÆGSOVERENSKOMST

Læs mere

400 KR.I BOD. ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m

400 KR.I BOD. ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m ~ aunt ctrbtjbtt tu NR. 23. JUNI 78 Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m EN HALV TIMES OVERARBEJDSV-'ERING: 400 KR.I BOD Arbejdsgiverne har nu optrappet konflikten

Læs mere

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

Eileen Klitvad er 40 ar og har en lang

Eileen Klitvad er 40 ar og har en lang I Eileen Klitvad er 40 ar og har en lang rrekke lederstillinger bag sig. Hun har vreret human resource manager i flere st0rre virksomheder og har pr0vet at vrere enlig kvinde i en mandsdomineret direktion.

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

-SUGERNE ENDNU EN GANG

-SUGERNE ENDNU EN GANG . "I NR24 SEPT.78.Ä.bent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m -SUGERNE ENDNU EN GANG Der blev ud over den skriftlige aftale, indgået en mundtlig. Det var aftalen om, at der

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 5. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 5 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 5. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 5 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 5 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 5 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge5_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 11.23 Uge 5 l Verden omkring

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

INATSISARTUT OG DEMOKRATI

INATSISARTUT OG DEMOKRATI INATSISARTUT OG DEMOKRATI Om parlamentarisk demokrati i Grønland for børn Se denne historie som film: www.ina.gl/boern Udgivet af Bureau for Inatsisartut Januar 2015 Tegninger: Christian Rex, Deluxus

Læs mere

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Midlertidig

Læs mere

Drejebog LO - overenskomstmøder

Drejebog LO - overenskomstmøder Drejebog LO - overenskomstmøder Denne drejebog handler kun om den del af møderne, der involverer dugene og samarbejdet omkring bordene. Dvs. den tager ikke højde for Lizettes forudgående præsentation eller

Læs mere

Test din viden om overenskomst

Test din viden om overenskomst Hvor meget ved du egentlig om din overenskomst, og hvad den betyder for dit arbejdsliv? Test din viden her. Gennemgå svarene, når du har quizzet for at se kommentarerne og lære mere. Husk også at printe

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn NR27 JAN. 79 ~ - - ~ --- :!-- Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn De skal af med dynen Århus havn er den billigste i Norden, som der stod i et nummer af 11 /'1'."hus

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

Blinde Mcend Der har i den seneste tid vceret en del problemer med det der kaldes

Blinde Mcend Der har i den seneste tid vceret en del problemer med det der kaldes ~aunea,rbtjbtttn DEC 77 "' nr. 21,, - ~ --- '- - - - \bent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m... Blinde Mcend Der har i den seneste tid vceret en del problemer med det

Læs mere

Forladt. Mathias Amsinck Kalhauge. mkalhauge@gmail.com

Forladt. Mathias Amsinck Kalhauge. mkalhauge@gmail.com Forladt By Mathias Amsinck Kalhauge mkalhauge@gmail.com INT. - ETNRÉ (GANG) - EFTERMIDDAG FADE IN: En tom gang vises. Der er ingen, men en fjern lyd af dialog nærmer sig. Dialogen bliver tydeligere, og

Læs mere

1. INT. I STUEN HOS LINE

1. INT. I STUEN HOS LINE Den farlige leg. Personer: LINE (14) (meget fornuftig pige) NANNA (14) (Lines bedste veninde, som går meget op i sit udseende) MARK (14) (fjollerik) FREDERIK (13) (nørd) OLIVER (15) (lækker sportsfyr)

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11. Uge 21 Emne: Dyr Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1 HIPPY HippHopp Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.39 Uge 21 l Dyr Det er tidligt om morgenen og stadig mørkt. Hipp

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara.

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara. Bilag 1. Transskription af interview. Interview gennemført d. 5. maj 2014, via Skype. Beskrivelse af interview med Clara Interviewet med Clara blev udført den 5. maj 2014, som et Skype-interview. Vi blev

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 23. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 23 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 23. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 23 Emne: Min krop side 1 Uge 23 Emne: Min krop Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 23 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge23_minkrop.indd 1 06/07/10 11.41 Uge 23 l Min krop Hipp har det bedre og nyser ikke

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

Vi besøger farmor og farfar

Vi besøger farmor og farfar Vi besøger farmor og farfar Vi sidder alle omkring bordet og spiser aftensmad. Far, mor, Ulrik, mig og mejeristeleven, som bor oppe på det lille værelse oppe under taget på mejeriet. - Hvad med at køre

Læs mere

2. INT KONTOR DAG Josefine kommer ind på kontoret, stopper op ved et bord og skal til at lægge biografbilletterne.

2. INT KONTOR DAG Josefine kommer ind på kontoret, stopper op ved et bord og skal til at lægge biografbilletterne. ET STED IMELLEM MANUS UDKAST 5 1. INT GANG DAG JOSEFINE (19) går usikkert ned gennem gangen med to biografbilletter i hånden. Hun retter akavet på sin kjole og kæmper for at holde balancen på sine høje

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Folkelig opbakning er n0dvendig

Folkelig opbakning er n0dvendig Gert Petersen: Folkelig opbakning er n0dvendig v. Nis Bech, Jesper Morvilleog Else Pihl Midteropr0rets Informationscenter har bofrellesskab med Nordisk Altemativ Kampagnen, hvor videnskabsfolk og grresr0dder

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 Uge 22 Emne: Her bor jeg Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge22_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.40 Uge 22 l Her bor jeg Dagene er begyndt at

Læs mere

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole.

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010 Knuser dit hjerte SC 1. SKOLEGANG DAG Signe og Michelle er på vej til time. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. MICHELLE Ej,

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

ALRIK VIGGO MAGNAR ESTRID

ALRIK VIGGO MAGNAR ESTRID ALRIK VIGGO ESTRID M MAGNAR SUGGEN OG GALTEN MAGGIE MIGR NE FREJA BJÆREN åsa larsson & ingela korsell henrik jonsson på dansk ved lilian kingo Kan du huske, hvad der skete i Mylingen? Simons kammerat,

Læs mere

SCENE 1 - CHESTERS LEJLIGHED - INTERIEUR - AFTEN

SCENE 1 - CHESTERS LEJLIGHED - INTERIEUR - AFTEN Filmmanuskript SCENE 1 - S LEJLIGHED - INTERIEUR - AFTEN Chester sta r og kigger pa et billede af Emma hvor der sta r "Hvis du vil se hende igen, mød op kl. 18 med sagerne", da Max kommer ind af døren.

Læs mere

Stykket mellem den første og den anden samtale

Stykket mellem den første og den anden samtale Stykket mellem den første og den anden samtale (Thomas har også forladt lokalet, nok for at gå på toilettet. Deres evaluering af ham starter først lidt inde, Thomas er ikke kommet tilbage endnu) [00:31:24.11]

Læs mere

Internt trænings- & repetitionsprogram. Indvendinger. En-til-en træning med indvendinger

Internt trænings- & repetitionsprogram. Indvendinger. En-til-en træning med indvendinger Internt trænings- & repetitionsprogram Indvendinger En-til-en træning med indvendinger To kolleger træner sammen En af jer træner som kunden. En af jer træner som sælgeren. Næste gang I træner, bytter

Læs mere

Flygtningen (Final draft) 8.B - Henriette Hørlück Skole

Flygtningen (Final draft) 8.B - Henriette Hørlück Skole Flygtningen (Final draft) af 8.B - Henriette Hørlück Skole SC 1- GANGEN (DAG 1) Burhan går ned ad gangen mod klasseværelset. Han hører musik på sin mobil. Folk stopper deres snak. Elev 1 (Karls ven) ser

Læs mere

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg kan finde Robin Hood-bladet. Mor siger, at jeg roder,

Læs mere

Handlekraft og sammenhold

Handlekraft og sammenhold Handlekraft og sammenhold en håndbog om klubarbejde Fællesskabet giver styrke En faglig klub giver dig og dine kolleger handlekraft. Slår I jer sammen i en klub, får I større gennemslagskraft og styrke,

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Gmail - VS: referat stormøde 03.06.09

Gmail - VS: referat stormøde 03.06.09 Page 1 of 7 Kristian Lange VS: referat stormøde 03.06.09 1 meddelelse Lene Crossmann 3. jul. 2009 20.08 Til: lisegranerud@gmail.com, Bo Winding ,

Læs mere

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen - UgebrevetA4.dk 14-01-2016 22:00:42 LØNPRES Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen Af Mathias Svane

Læs mere

Indslaget er på hjemmesiden annonceret under overskriften: Flere ledige var ligefrem en forudsætning for dagpengereformen.

Indslaget er på hjemmesiden annonceret under overskriften: Flere ledige var ligefrem en forudsætning for dagpengereformen. Forudsætning for dagpengereformen. Det følgende er en afskrift af P1 Orientering, fredag den 2. november 2012, kl. 16.09 17.00. Det konkrete indslag blev bragt 16.44, jf. DR s hjemmeside. Indslaget er

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

Interviewperson: Mona Knudsen MK Primær Interviewer: Peter Glipstrup-Bonde PGB

Interviewperson: Mona Knudsen MK Primær Interviewer: Peter Glipstrup-Bonde PGB Interviewperson: Mona Knudsen MK Primær Interviewer: Peter Glipstrup-Bonde PGB Afklaring af tegn: - Pause på 1-5 sek. (...) - Minimal tilpasning for tydelighed (G) - Latter I forbindelse med transskribering

Læs mere

Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende.

Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende. INTRO.EXT. SLOTTET UDEFRA. Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende. SCENE 1. INT. SLOTSGANG - EFTERMIDDAG En guide fortæller i en gang med mange billeder. En gruppe følger efter

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn.

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn. Bilag 3 Interview med Mia. Mia er kærester med Martin og sammen har de datteren Mette. Kata: Jeg stiller spørgsmålene, og hedder Katariina Sofie: Jeg hedder Sofie, og jeg vil supplere Katariina. Kata:

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Ugebrev 45 Indskolingen 2014

Ugebrev 45 Indskolingen 2014 Ugebrev 45 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære forældre til indskolingen. I skrivende stund er det ikke fredag endnu, men jeg er sikker på, at vi er mange, der har haft en dejlig Halloweenfest, når fredagen

Læs mere

Inderst Inde. Et manuskript af. 8.B, Herningsholmskolen

Inderst Inde. Et manuskript af. 8.B, Herningsholmskolen Inderst Inde Et manuskript af 8.B, Herningsholmskolen 3. Gennemskrivning, juni 2009 1 SC. 1 FLASHBACK - MØRKT RUM Intromusik Irakiske oprørssoldater terrorisrer private hjem, Lejla er fanget i mængden,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 3 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge3_minkrop.indd 1 06/07/10 11.21 Uge 3 l Min krop Det er begyndt at regne, og Hipp og

Læs mere

Afsnit Lidt om akkordaftalens forhandling. a. Forhandlingsteknik. b. Forhandlingsreferat afsnit 8

Afsnit Lidt om akkordaftalens forhandling. a. Forhandlingsteknik. b. Forhandlingsreferat afsnit 8 Afsnit 8 1. Lidt om akkordaftalens forhandling a. Forhandlingsteknik b. Forhandlingsreferat Forhandlingsteknik Indledningsvis tror jeg ikke på, at der findes nogen nem metode til at få sin vilje sat igennem

Læs mere

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42 VENDEPUNKT? Et dobbelt så gæstfrit land Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Maria Jeppesen @MariaJeppesen Tirsdag den 15. september 2015, 05:00 Del: Danskernes vilje til at tage imod flygtninge er vokset

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

OPSKRIFT TIL TO. Skrevet af. Adrian Kirk Ejsing

OPSKRIFT TIL TO. Skrevet af. Adrian Kirk Ejsing OPSKRIFT TIL TO Skrevet af Adrian Kirk Ejsing INT. SCENE 1 S LEJLIGHED - MONTAGE - DAG -Der hænger et ur på en væg, idet klokken bliver præcis 18:00, går en alarm af. En ung mand, Zachariah (21) glider

Læs mere

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005 Det grænseløse arbejde Hvilke årsager kan der være til, at mange føler sig pressede i hverdagen? Tilgangen til problemstillingen - overskrifterne

Læs mere

Interviewpersonen er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Jonathan

Interviewpersonen er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Jonathan Bilag 7. Transskription af interview. Interview gennemført d. 8. Maj 2014, via Skype Beskrivelse af interview med Jonathan Interviewet med Jonathan blev udført den 09. Maj 2014, som et Skype-interview.

Læs mere

. Sådan gik det til...

. Sådan gik det til... NR. 14 76 'AKTIONEN Af indholdet i dette nr kan nawnes: Sugeaktionens forlfb s. 2. Hvad varder galt s. 5. Hvad ender det med. s 8. Gateborgs havn s. 9. Porcelamsstrejken s. 12. 2. Sådan gik det til...

Læs mere

Mennesker på flugt. Ask Holmsgaard, Mennesker på flugt, 2002. Ask Holmsgaard og Clio Online.

Mennesker på flugt. Ask Holmsgaard, Mennesker på flugt, 2002. Ask Holmsgaard og Clio Online. Mennesker på flugt Skrevet af Ask Holmsgaard Så er vi fremme. Det er en iskold fredag efterårsaften. Vi stiger ud på den lille station og går ned på pladsen, hvor vi skal mødes. Det er ikke helt mørkt.

Læs mere

En rigtig Mand Trejde udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM

En rigtig Mand Trejde udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM En rigtig Mand Trejde udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM Benjamin Dahlerup (C) 2014 Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale med forfatteren. Benjamindahlerup@gmail.com

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads.

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads. Manuskript Engstrandskolen 10.com 3.gennemskrivning mobbet i døden SCENE 1. KLASSEVÆRELSE. DAG ELISA (16) sidder i et klasselokale og tegner hjerter rundt om mads navn. Elisa kigger op og får øjenkontakt

Læs mere

HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN

HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN NOTAT HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Omkring en tredjedel af vælgerne er i tvivl om, hvad de vil stemme til

Læs mere

Kend dine rettigheder. til alle medarbejdere på metrobyggeriet

Kend dine rettigheder. til alle medarbejdere på metrobyggeriet Kend dine rettigheder til alle medarbejdere på metrobyggeriet 2016 På metrobyggeriet har alle medarbejdere en række aftalebestemte rettigheder. De er aftalt i overenskomster for hver faggruppe. Alle virksomheder

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

Mig & min smarte telefon

Mig & min smarte telefon Mig & min smarte telefon Arbejdsspørgsmål til klassediskussion. Introduktion Foredraget Mig & min smarte telefon handler om, hvordan teknologien påvirker vores samfund og den måde vi er sammen på. Blandt

Læs mere

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer. og hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer. og hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling Generalforsamling 2012 mundtlig beretning Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer og hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling og for dem alle udtale

Læs mere