Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund"

Transkript

1 Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

2 Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor? Hvordan starter vi/jeg en teknikerklub hvad gør vi? Generalforsamlingen Hvem kan vælges? Bestyrelsesmøder Klubmøder Klubtilskud og klubkontingent Klubbens generalforsaling Administraton Lønforhandliger Vi har ikke overensomst Information Medlemsopsluting Arbejdsmiljø Teknolgi Uddannelse Den lokale afdling Yderligere oplysninger Navne og adresser.. 8 Bilag I : Uddrag af Teknisk Landsforbunds love Bilag II : Tilskud til klubber

3 1. Teknikerklub på arbejdspladsen - hvorfor? På en moderne arbejdsplads sker der mange forandringer i løbet af et år. Det kan være indførelse af ny teknologi, det kan være personale og organisationsændringer, det kan være spørgsmål til overenskomsten. Det kan være meget andet. Under alle omstændigheder er det noget, der på den ene eller anden måde vedrører dig og dine kolleger. Vil du have medbestemmelse på din arbejdsplads, kan du blandt andet få indflydelse ved at deltage i klubarbejdet. På mange af de arbejdspladser, hvor der arbejder teknikere, er der tegnet overenskomst mellem Teknisk Landsforbund og den pågældende arbejdsgiver(forening). Overenskomsten opstiller regler for, hvordan man løser problemer, som opstår. Den indeholder også regler for tillidsrepræsentantens virke. Den faglige klub er blandt andet sparringspartner for tillidsrepræsentanten, og klubben er det sted, hvor man diskuterer teknikernes holdning til forholdene på arbejdspladsen. Overenskomsterne bliver jævnligt fornyet. Den faglige klub er en vigtig brik i forbindelse med opstilling af krav til fornyelsen. Det er teknikerklubbens medlemmer, som bedst ved, hvor teknikerskoen trykker. Det er derfor også gennem klubben, du og de øvrige teknikere bedst kan udforme, hvad der skal til for at skabe forbedringer. Nutidens teknikere har et andet syn på fagforeningen, end det man havde tidligere. Men hvordan tingene end vendes og drejes, så er det at stå sammen, det at være fælles om kravene en langt stærkere måde at forhandle på, end hvis den enkelte tekniker forhandler alene. TL har i dag klubber på flere end 300 arbejdspladser. Mange af disse klubber kan hvert år fremvise forbedringer i forhold til løn og andre arbejdsbetingelser. 2. Hvordan starter vi /jeg en teknikerklub hvad gør vi? I Teknisk Landsforbunds love har man fastlagt de rammer, der gælder, når medlemmerne vil oprette en klub. Klubben kan selv bestemme, hvordan den vil gribe arbejdet an, bare det handler om forholdene på arbejdspladsen. Klubben er forbundets lokale led på arbejdspladsen. Det er blandt andet gennem klubben, at den lokale afdeling får kendskab til hvad der rører sig på arbejdspladen. Mange klubber er opstået ved, at teknikerne har sat sig sammen for at diskutere forholdene på arbejdspladsen. Den lokale afdeling hjælper gerne i startfasen. Det er derfor en god ide at kontakte afdelingen, før du/i går rigtig i gang med at etablere en klub. 3

4 Der er én, som skal tage initiativet det kan ligeså godt være DIG, som tager en snak med dine kolleger om en klubstart. 3. Generalforsamlingen Enhver forening eller organisation bygger på vedtægter. Når I derfor er blevet enige om at starte en teknikerklub, skal I indkalde til en stiftende generalforsamling. På generalforsamlingen vælges klubbestyrelsen og klubformanden. Det er også generalforsamlingen, der beslutter klubbens vedtægter. Den lokale afdeling hjælper med at indkalde til den stiftende generalforsamling samt andet, som den nystartede klub ønsker at få hjælp til. 4. Hvem kan vælges? Alle i virksomheden, som er medlem af Teknisk Landsforbund, er med i klubben, da medlemskab er obligatorisk, og de kan derfor vælges til klubformand eller til medlem af klubbens bestyrelse. Det vil være en fordel, at man ved valget til klubbestyrelsen så vidt muligt sammensætter denne med repræsentanter fra de forskellige afdelinger/grene af arbejdspladsen, samt at der mindst er en fuldtidsbeskæftiget med i klubbens bestyrelse. Valg af klubbestyrelse sker for en 2-årig periode, således at halvdelen er på valg det ene år og den anden halvdel det andet år. På klubgeneralforsamlingen vælger klubbens medlemmer hvert andet år en tillidsrepræsentant, som sidder i klubbestyrelsen. Afgår tillidsrepræsentanten i løbet af valgperioden, indkalder klubbestyrelsen umiddelbart herefter til ekstraordinær generalforsamling for valg af ny tillidsrepræsentant. Når valget af tillidsrepræsentant og klubbestyrelse har fundet sted, skal samtlige medlemmer have meddelelse herom. Endvidere skal den lokale afdeling have meddelelse om, hvem der er blevet valgt til de forskellige poster i klubbestyrelsen. 5. Bestyrelsesmøder Mellem klubmøderne holder klubbestyrelsen løbende møder, hvor konkrete problemer diskuteres. Større problemer bør naturligvis også diskuteres på medlemsmøderne. Det anbefales, at man fastlægger møderne for et år ad gangen. Klubformanden leder møderne og redegør for de sager, der er på dagsordenen. Der føres protokol og de trufne beslutninger indføres i denne. I klubformandens fravær indtræder næstformanden i dennes sted, og må således på forhånd være informeret om de ting, der skal drøftes. 4

5 6. Klubmøder Det kan tit være svært at samle medlemmerne til møder udenfor arbejdstiden bl.a. på grund af transportforhold, institutionernes åbningstider, osv. Det er derfor vigtigt, at medlemmerne får information om mødetidspunkt og indhold så tidligt som muligt. Det giver medlemmerne mulighed for at forberede sig inden mødet, herunder eventuelt drøfte mødets dagorden med kollegaerne. I forbindelse med indkaldelse til klubmøder er den lokale afdeling til disposition med råd og vejledning vedrørende tilrettelæggelsen af og indkaldelse til møderne. Ønsker klubben det, kan afdelingen hjælpe med at arrangere mødet/møderne. 7. Klubtilskud og klubkontingent Kassereren har til opgave at føre klubbens regnskab og forvalte klubbens midler. Teknisk Landsforbunds love indeholder regler om klubtilskud. TL sender ved klubbens etablering kassereren et starttilskud, et administrationstilskud og et medlemstilskud. Dette tilskud reduceres i forhold til hvilket kvartal teknikerklubben starter. Herefter modtager klubben en gang om året, i februar måned, et klubtilskud fra forbundet bestående af administrationstilskud samt medlemstilskud (se tabellen bag i pjecen). Der kan efter retningslinier fastsat af TL s hovedbestyrelse ydes særligt tilskud til lands- og regionsdækkende teknikerklubber. Hovedbestyrelsen er ligeledes bemyndiget til at yde ekstra klubtilskud i særlige tilfælde. Klubben har udover klubtilskuddene mulighed for at opkræve lokalt klubkontingent. Beslutning herom skal tages på en generalforsamling eller et medlemsmøde, hvor kontingent er et særligt punkt på dagsordenen. Klubben skal herefter have kontingentet godkendt af Hovedbestyrelsen. TL betaler 50% af klubkontingentet til LO s fællesklub på arbejdspladsen. Det forudsætter dog, at det resterende kontingent opkræves som klubkontingent. Endelig skal det understreges, at klubkontingentet alene udbetales, hvis det foregående regnskab og beretning indsendes til lokalafdelingen sammen med administrationslisten (se afsnit om administration). 8. Klubbens generalforsamling Senest 14 dage før den lokale afdelings generalforsamling afholder klubben sin egen generalforsamling. Her diskuteres blandt andet klubbens arbejde i det foregående år, ligesom planerne for det næste år fastlægges. Endvidere skal klubben på generalforsamlingen foretage valg af formand og klubbestyrelse. 5

6 I er altid velkomne til at invitere afdelingen til generalforsamlingen 9. Administration Efter generalforsamlingen skal klubben udarbejde en opdateret medlemsliste, samt en liste over de, der er valgt til den lokale afdeling (Administrationslisterne). Disse sendes til den lokale afdeling, således at registreringen kan ajourføres. Administrationslisten skal også indsendes ved start af en teknikerklub. Efter hver generalforsamling skal der endvidere indsendes en beretning til den lokale afdeling om klubbens arbejde og aktiviteter i årets løb, samt klubbens reviderede regnskab. 10. Lønforhandlinger En af teknikerklubbens opgaver er at medvirke til at skabe attraktive løn og arbejdsvilkår for teknikere. Det er vigtigt, at klubbestyrelsen sørger for at inddrage så mange medlemmer som muligt i planlægningen og udførelsen af de forskellige aktiviteter, f.eks. bør man nedsætte arbejdsgrupper til forberedelse af lønoplæg, m.v. I forbindelse med forhandling af løn -og arbejdsvilkår skelnes der mellem arbejdsgivere, hvor der er overenskomst, og arbejdsgivere uden overenskomst. Er virksomheden omfattet af en overenskomst med en arbejdsgiverforening eller har en lokal overenskomst, skal der forhandles løn i henhold til bestemmelserne i den pågældende overenskomst. En af klubbens opgaver er forud for lønforhandlingerne at indsamle lønoplysninger fra medlemmer for at sammenligne, hvordan lønningerne ligger i forhold til blandt andet den statistik, som TL laver en gang om året. De overenskomster, som TL har indgået med forskellige arbejdsgiverforeninger kan rekvireres ved henvendelse til den lokale TL-afdeling eller hentes på TL s hjemmeside: 11. Vi har ikke overenskomst Er arbejdspladsen ikke tilsluttet nogen arbejdsgiverforening, er det alene de aftaler, der foreligger mellem teknikerne eller forbundet og virksomhedens ledelse, der er afgørende for, hvornår og efter hvilke retningslinier, der skal forhandles løn. Diskuter derfor i klubben, hvad I mener, at en overenskomst med jeres arbejdsgiver bør indeholde, og ret derefter henvendelse til den lokale afdeling, som vil hjælpe jer i det videre arbejde med at få en overenskomst. Er virksomheden ikke medlem af en arbejdsgiverforening, eller på anden vis omfattet af en overenskomst, kan klubben altid få (begære) forhandling med ledelsen i henhold til funktionærlovens 10. 6

7 12. Information Klubbestyrelsen skal sikre, at klubbens medlemmer reelt føler sig som en del af klubben, samt interesserer sig for klubbens arbejde og de resultater, den opnår. Det er derfor nødvendigt, at klubbestyrelsen løbende informerer medlemmerne om, hvilke aktiviteter der planlægges i klubben, i den lokale afdeling og i forbundet. En mulighed for information til medlemmerne kan være en opslagstavle, hvor meddelelser, som vedrører klubbens medlemmer, kan opslås. Et andet kan være intranet eller , som er nemme og hurtige kommunikationsveje, og sendes direkte til det enkelte medlem. Uanset hvad der vælges, er det imidlertid også nødvendigt, at klubbestyrelsen igennem den daglige kontakt til de enkelte medlemmer, får skabt en lyst og interesse hos medlemmerne for at deltage i klubbens aktiviteter. Endvidere kan nævnes forbundets forskellige pjecer og brochurer, som i aktuelle situationer kan rekvireres af klubbestyrelsen og uddeles til samtlige medlemmer. En veltilrettelagt information til klubbens medlemmer er med til at sikre et større engagement fra de enkelte medlemmer. Det skaber på længere sigt et større sammenhold omkring de aktiviteter, klubben sætter i gang på arbejdspladsen. 13. Medlemsopslutning Skal klubbens arbejde have effekt, skal arbejdspladsens teknikere være medlem af TL. Derfor er det en vigtig opgave for klubben, at få uorganiserede kolleger til at melde sig ind i TL. Dette er ikke kun en opgave for tillidsrepræsentanten eller klubbestyrelsen, men for samtlige medlemmer af klubben. De resultater, som klubben opnår, er i høj grad afhængige af, hvor mange organiserede, der er på arbejdspladsen. Det er også vigtigt at tillidsrepræsentanten eller et andet medlem af klubbestyrelsen byder nyansatte teknikere velkommen samt oplyser pågældende om, at der findes en teknikerklub. Er vedkommende på tidspunktet for ansættelsen ikke medlem af TL, skal klubbens medlemmer tilskynde til, at pågældende indmelder sig i TL. Til brug for hvervning af nye medlemmer kan der rekvireres oplysningsmateriale og optagelsesbegæringer i den lokale TL-afdeling. 14. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøloven har til formål at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet. Endvidere giver loven et grundlag for at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål. Teknikerklubben skal samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanterne, sikkerhedsgruppen og sikkerhedsudvalget om at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, såvel fysisk og psykisk. 7

8 Teknikerklubben kan altid få svar på spørgsmål om arbejdsmiljø og hjælp til arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet ved henvendelse i den lokale afdeling. 15. Uddannelse Netop fordi udviklingen går hurtigt, er det vigtigt, at også teknikerne får mulighed for at udvikle deres kvalifikationer og kompetencer. Teknisk Landsforbund tilbyder derfor kurser, som vi anbefaler, at medlemmerne deltager i. Du kan få mere information herom på forbundets hjemmeside. Adressen er 16. Kurser og temadage Den lokale afdeling eller det lokale LO arrangerer også forskellige uddannelsestilbud. Man kan få information herom i den lokale afdeling. TL afvikler hvert år kurser for tillidsvalgte. Det drejer sig typisk om kurser af 2-3 dages og op til en uges varighed. Disse kurser er også åbne for medlemmer af klubbens bestyrelse. 17. Den lokale afdeling Brug din lokale afdeling af Teknisk Landsforbund. Der er de altid rede til at give en hjælpende hånd, såfremt der dukker problemer op. 18. Yderligere oplysninger Er der behov for yderligere information efter gennemlæsning af denne pjece eller spørgsmål til klubarbejdet i øvrigt, er du/i naturligvis altid velkommen til at kontakte den lokale afdeling, hvor de vil være behjælpelige med vejledning og gode råd. Du/I kan også finde information på Forbundets hjemmeside. 8

9 19. Navne og adresser TL-KØBENHAVN Nørre Voldgade København K Tlf Fax forbund Fax A-kassen TL-SJÆLLAND, HILLERØD Hansensvej 16A 3400 Hillerød Tlf Fax TL-SJÆLLAND, RINGSTED Nørregade Ringsted Tlf Fax TL-FYN, ODENSE Kronprinsensgade Odense C Tlf Fax TL-NORD, AALBORG Ølgodvej Aalborg Øst Tlf Fax TL-SYDØST, VEJLE Sjællandsgade Vejle Tlf Fax TL-SYDVEST, ESBJERG Exnersgade Esbjerg Tlf Fax TEKNISK LANDSFORBUND Nørre Voldgade København K Tlf: Fax TEKNIKERNES ARBEJDSLØS- HEDSKASSE Nørre Voldgade København k Tlf Fax HJEMMESIDE: TL-MIDTVEST Østergade 25, Herning Tlf Fax TL-ØSTJYLLAND, ÅRHUS Silkeborgvej 47 Postbox Århus C Tlf Fax forbund Fax A-kasse

10 Uddrag af TL s love 23. klubber Stk. 1. På virksomheder med mindst 5 medlemmer kan der dannes klubber til varetagelse af medlemmernes lokale interesser. Medlemskabet er obligatorisk. Klubbernes love og arbejde er underlagt de bestemmelser, der er gældende for TL, og de retningslinjer for klubarbejde, der er udarbejdet af TL's hovedbestyrelse. Stk. 2. De i 22 nævnte tillidsrepræsentanter skal have sæde i klubbestyrelsen. Hvis der er flere tillidsrepræsentanter end klubbestyrelsespladser, bør klubbestyrelsen vælges blandt tillidsrepræsentanter. I særlige tilfælde kan TL's forretningsudvalg dispensere herfra. Stk. 4. I særligt beliggende geografiske områder inden for en afdeling, eller på flere virksomheder inden for samme branche og samme afdeling, kan der med afdelingens bistand og godkendelse dannes en geografisk klub eller brancheklub. Oprettelsen af sådanne klubber, som virker efter retningslinier fastsat af TL's hovedbestyrelse, skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af en afdelingsbestyrelse. Stk. 5. Der kan efter godkendelse i TL's hovedbestyrelse oprettes en lands- eller regionalklub for medlemmer i et firma, der har ansatte over hele landet eller i et regionalt område. Stk. 3. Klubberne finansieres i videst muligt omfang af TL i henhold til retningslinier givet af TL's kongres. Såfremt klubben udskriver særligt kontingent, skal satsen godkendes af TL's hovedbestyrelse. 10

11 Tilskud til Klubber Antal medlemmer og derover 2013: pr. medlem 45 kr. + grundbeløb 848 kr kr kr. Statstilskud kr. 475,

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk Love 2012 Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk LOVE vedtaget på kongressen oktober 2012 3 TL s LOVE Generelle bestemmelser om TL 1 Formål

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

LOKALnyt Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling

LOKALnyt Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling LOKALnyt Medlemsblad for KAD Frederiksværk & Hillerød SiD Frederikssund, Frederiksværk, Skibby & Stenløse Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling INDHOLD Stiftelsesgeneralforsamling...........

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

MALERFORBUNDET I DANMARK

MALERFORBUNDET I DANMARK Vedtaget på Malerforbundets 33. ordinære kongres 25. - 27. oktober 2014 Love for MALERFORBUNDET I DANMARK 2014 Malerforbundets 33. ordinære kongres 25. - 27. oktober 2014 Love for MALERFORBUNDET I DANMARK

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

danske bioanalytikere Vedtægter

danske bioanalytikere Vedtægter danske bioanalytikere Vedtægter Vedtaget på dbio s ordinære kongres den 12.-13. juni 2012 Indholdsfortegnelse: 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 TILHØRSFORHOLD... 3 3 MEDLEMMER... 3 4 MEDLEMSKABSÆNDRINGER... 3 5

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Love. Kongressen 2012

Love. Kongressen 2012 Love Kongressen 2012 Udgiver: Dansk Metalarbejderforbund Redaktion og layout: Kommunikationsafdelingen Foto: Michael Bo Rasmussen Redaktionen er afsluttet den 29.10. 2012 Indhold Forbundets formål... 6

Læs mere

Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 3F Kastrup. 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn.

Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 3F Kastrup. 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. Love for Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn 3F Kastrup 1. Navn. Foreningens navn er Fagligt Fælles Forbund for Kastrup og Omegn. 2. Hjemsted. Foreningens hjemsted er Tårnby kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere