Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013."

Transkript

1 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013.

2 Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt til årets dirigent På trods af fejl i ugedagen på den indkaldelse, der ligger på hjemmesiden, erklærede dirigenten generalforsamlingen for rettidigt varslet og dagsorden i overensstemmelse med vedtægterne. Generalforsamlingen er dermed lovkig og beslutningsdygtig. 2. Formandens beretning Beretningen er sædvanen tro delt op i hovedafsnit - hovedafsnit, som tager udgangspunkt i de områder, som vi i bestyrelsen hver især arbejder med. Jeg vil lægge ud med at sige noget om legepladserne. LEGEPLADSERNE Den nye legeplads blev etableret hurtigt efter, den var vedtaget på generalforsamlingen sidste år, og den blev straks indtaget af børnene og har siden været et godt aktiv for områdets børn, som har benyttet den flittigt. Der har siden indvielsen i efteråret været nogle få rettelser af mindre fejl, hvilket vist er normalt ved den slags leverancer. Der har dog været problemer af større betydning. Ingen havde forestillet sig, at der ville komme til at stå vand på legepladsen. Vi havde heller ikke tænkt, at det ville være nærmest umuligt at slå græsset på de ny anlagte volde. Det var problemer der måtte løses. Vi fik drænet området ved legepladsen og flyttet jorden fra voldene. VEJE, STIER, FORTOVE & OVERKØRSLER Bestyrelsens årlige tur rundt i området fandt i år sted søndag den 21. april. Heller ikke i år var der meget affald at komme efter, hvilket gør arbejdet lettere. Vi har og jeg gentager fra tidligere år - stadig et tilfredsstillende niveau for renholdelsen af vores område. Én kedelig ting havde vi dog. Vi stødte på mange hundeposer. Det er meget glædeligt, at hundelufterne i stor udstrækning medbringer hundeposer og bruger dem. Nu skal de blot huske at smide de fyldte poser i affaldsbeholdere. Det er ikke rart at møde poserne, når man går tur i området. Vores opfordring er: Tag poserne med jer og læg dem i den nærmeste affaldsbeholder.

3 I forbindelse med, at vi går rundt, ser vi naturligvis også efter, om der er nogle ting i området, som vi skal tage os af. Sidste år talte jeg om, at der i parkeringsbanerne lå bunker af grus eller andet materiale, som skulle anvendes i forbindelse med arbejder i hus eller have. Det, som vi har anset som henlagt eller som affald, har vi skrevet til beboerne om, og vi har bedt om, at det blev fjernet. Det har vi haft succes med. Den årlige gennemgang af vejene sammen med NCC resulterede i, at der i år ikke er foretaget reparationer af asfalten.. NCC anså det ikke for nødvendigt. Til gengæld må vi konstatere, at asfalten på stien mellem Horsevænget og Hyrdevænget nu er i en sådan forfatning, at der må gøres noget. NCC har givet et tilbud på ny asfalt lydende på ca. kr Vi har også fået et tilbud fra Pankas. Desværre er de to tilbud ikke direkte sammenlignelige, så der forestår et arbejde med at finde ud af, hvad der bedst kan betale sig for os. Arbejdet finansieres over vejfonden for Horse-/Hyrdevænget. Fra generalforsamlingen sidste år gentager jeg: Tilbage i 2009 blev det daværende Profiber nu Waoo! færdige med at lægge fiberkabler ned. I Horsevænget havde man gennemskåret overkørslerne og efterfølgende reetableret med en grov asfalt, som senere skulle udskiftes med en endelig asfalt. Dette arbejde er endelig blevet udført af Aarhus Kommune, som efter aftale med Profiber/Waoo! har haft opgaven. Det har holdt hårdt, og det har fyldt meget på bestyrelsesmøderne, siden Profiber startede arbejdet i efteråret Vi har kæmpet en hård kamp for en anden løsning end den, vi har fået, idet vi har ønsket, at hele overkørslen blev asfalteret. Det har både Profiber/Waoo! og Aarhus Kommune afvist medmindre vi ville betale kr. pr overkørsel. Det har vi ikke villet, idet det ville koste grundejerforeningen ca kr. Vi jubler ikke over resultatet af arbejdet, men glæder of over, at det nu endelig er udført. Som det kan ses af det reviderede regnskab, har det seneste års snerydning og saltning været dyrere end nogensinde. Vi har holdt en høj standard også for høj efter bestyrelsens mening. Vi har ganske vist haft en lang og hård vinter, men den har været uden de helt store mængder af sne. Vi vil gerne sænke standarden en smule. Vi synes, det er galt, når op mod 20 % af budgettet går til snerydning. Fejning af vejene er en forholdsvis dyr foranstaltning. Det dyreste er at få fejemaskinen tømt, så jo mere vi kan begrænse mængden af opfejet sand og andet affald, des billigere bliver det. Og der er blevet mindre at feje op efter fældningen af allétræerne på Horsevænget. Jeg skal undlade at sige noget om, at det er den enkelte grundejers pligt at holde rent ved egen parcel.

4 Rendestenskloakkerne har vi talt om tidligere blandt andet om rensning af dem på stamvejene. Jeg har givet udtryk for, at kloakkerne på stamvejene er kommunens. Det er man i teknisk forvaltning dog ikke enige med mig i, så de har afvist at rense disse kloakker. Den sag er vi nu ikke helt færdige med. Vi vil undersøge den nøjere. DE GRØNNE OMRÅDER I det forgangne år har vi fået tyndet beplantningen i grønningen ved Hyrdevænget ud for nr. 37. Vi har fået fældet en del træer her. Jorden fra voldene ved legepladsen er lagt her, og der er blevet fræset og sået græs. Det er faktisk en prøve på, hvordan det vil komme til at se ud og hvordan det vedligeholdelsesmæssigt vil komme til at virke hvis vi rydder op i bevoksningerne i grønningerne. Vi forestiller os ikke, at alle busketter/bevoksninger skal omdannes, men det er måske en god ide at gøre det nogle steder. Det vil vi meget gerne høre jeres mening om ikke mindst vil vi gerne høre, hvad de medlemmer, der bor op til bevoksningerne, mener. De tilkendegivelser, vi får, kan så eventuelt føre frem til et forslag på generalforsamlingen i Da der under punkt 4 på dagsorden er et par forslag, der omhandler dette emne, vil det være naturligt at drøfte spørgsmålet der. Gartnerens arbejde har vi året igennem måtte korrigere på. Efter den sidste kontakt med gartneren håber vi, at han vil leve op til den aftale, han har skrevet under på, så kvaliteten af arbejdet kan nå den standard, vi har været vant til. Vi har indhentet tilbud på pasning af de grønne områder for kalenderåret 2014 hos Peter Ørgaard Hansen. Hans tilbud lyder for tredje år i træk på nøjagtig det samme beløb, hvilket må siges at være usædvanligt. Bestyrelsen har ikke accepteret det modtagne tilbud. Vi er dog indstillet på det, idet vi tror på, at det er muligt at få samarbejdet til at fungere på en for alle tilfredsstillende måde. NYT BOLIGOMRÅDE SYD FOR TINGSKOV ALLÉ Vi kunne sidste år på generalforsamlingen fortælle, at der blev igangsat et arbejde med udarbejdelse af et forslag til lokalplan for området syd for Tingskov Allé. I den mellemliggende tid er der sket meget blandt andet har Mosgård Museum været ude at grave for at se, om der var forhistoriske ting, der skulle sikres. Lokalplanen, som har nr. 975, blev vedtaget i byrådet den 11. september og offentliggjort den 12. september. En af konsekvenserne af lokalplanen er, at der skal lægges fjernvarme i området. I den forbindelse er vi spændte på, om det kan betyde opgravninger i vores område.

5 AFSLUTNING Hjemmesiden Vi er ved at have hjemmesiden på plads i et nyt format. Den nye hjemmeside indeholder nogle muligheder, som den gamle ikke havde. Det er f.eks. ikke længere sådan, at dokumenterne blot ligger i et tekstformat, hvor de ikke er læsevenlige. Fremover vil dokumenterne forefindes i pdf-format Vi kan desuden tilbyde en mailservice, som vi tror og håber mange vil benytte sig af. Under debatten af beretningen vil Jan Ankersen, som er vores webmaster, kunne uddybe, hvad det er, der sker. Under eventuelt vil han demonstrere den nye hjemmeside, og i den forbindelse kan der naturligvis også stilles spørgsmål. Hvis man ikke allerede besøger grundejerforeningens hjemmeside på adressen: kan vi kun anbefale, at man gør det. Her er det blandt andet muligt at følge med i bestyrelsens arbejde, idet alle dagsordener og referater kan ses her. Den årlige vedligeholdelse af hukommelsen prøver jeg at springe over i år. Jeg tror alle kender vores forpligtelser og formaningerne. Det er i store træk, det arbejde. Som det forløbne år har budt på, så med disse ord overgiver jeg beretningen til generalforsamlingens behandling. Kristian Buhr Debat: Legepladserne Ingen kommentarer Veje stier fortove og overkørsler Snerydning på de forkerte tidspunkter Efter asfaltarbejde er der en del restasfalt der ligger rundt omkring. Hvad skal der slækkes på hvis snerydningen skal justeres lidt ned. Bestyrelsen mener at man godt kan køre i sne på vejene, men stierne og fortove skal ryddes så de er farbare. Der står I politivedtægten, at snerydning skal ske snarest muligt Hvad siger post og skraldemænd? Der har ikke været klager de sidste par år fra posten. Hvem har ansvaret for, hvis man falder på fortovet ud for en parcel måske pga. ujævnt liggende fliser. Formanden det er grundejerforeningens ansvar, og vi har også en forsikring herfor. De grønne områder Meget affald I området, dårlig standard generelt. Formanden opfordrer alle til at tage evt. Affald med hvis man ser det, da det ikke er en bestyrelsesopgave alene at fjerne affald.bestyrelses kigger på en løsning med skraldespande. hundeposer måske opstille Skraldespande I området Der ligger en del dåser ved de gamle legepladser.

6 Nyt boligområde syd for foreningen Ingen kommentarer Afslutning Ingen kommentarer 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse Regnskab godkendt 4. Indkomne forslag Forslag 1: Anette uddybede sit forslag på mødet. Det der er lavet ved legepladsen ser godt ud. Grundejeren foran det udførte ved Hyrdevænget. De er glade for det både lys og indbrudssikret. Samtidig giver det mere lys og åbenhed ved legepladsen. Flere tilkendegivelser fra salen omkring dette. Evt. nedsætte et grønt udvalg bestående af både bestyrelse og grundejere. Også lidt bekymring omkring at fælde for meget pga. fugleliv og andet. Formanden: Vi trænger til en oprydning, og vi er enige i, at de berørte grundejere skal høres, da flere har det grønne område som hæk. Bestyrelsen vil gerne være med I en plan, som kan fremlægges på generalforsamlingen næste år. Der nedsættes et udvalg bestående af Helle Hedevang Horsevænget 37, Peter Laursen Hyrdevænget 41, Berggreen Horsevænget 30 samt et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen indkalder til et møde. Forslag 2: 1. Kai Mortensen Horsevænget 83 vil gerne have handling nu, og derfor er det ikke rimeligt at dette tages med I den generelle plan for området. Der står i betingelserne, at der skal være hække mod grønne områder, og dette kan være svært at overholde pga. meget bevoksning, der kvæler hækkene. Flere mener, at det er et problem, hvis man giver den enkelte grundejer lov til at udføre arbejdet selv. Kai siger også, at han er klar over, at forslaget er vidtgående og måske lidt provokerende. Bestyrelsen vurderer hvert eneste henvendelse omkring fældning af træer og lignende, og har aldrig afvist en henvendelse. Så I samarbejde mellem bestyrelsen og den enkelte grundejer plejer det at fungere. Forslaget bliver betragtet som en henvendelse om, at bestyrelsen kigger på forholdene hos den berørte grundejer.

7 2. Bestyrelsen: vi gav sidste år en pris på udskiftning af asfalt I området på cirka 1,5 mio. kr. Vi har pt ca. 1 mio. kr. i vejfonden. Hvert år gennemgås vejene med NCC for at se tilstand og evt. reparation. Man kan ikke sige med sikkerhed hvor lang tid vejene vil holde endnu, da vi jo vedligeholder dem hvert år. Kai forslaget er også for at se om der skal lægges flere penge til side, så man undgår egenbetaling til den tid, hvor vejene skal laves. Forslag 3: Flere gode tilkendegivelser omkring projektet, og mange tilkendegiver, at den skal bæres videre til Tranbjerg fællesråd. Der har lige været en henvendelse fra Tranbjerg fællesråd omkring et møde, hvor netop dette emne omkring investeringer I den grønne kile i Tranbjerg (den der ligger mellem grundejerforeningens område og Laurbærvænget). Dette møde skal afholdes mandag d. 30. september. Bestyrelsen deltager I dette møde. Dog er der mening om, at grundejerforeningen ikke skal involveres økonomisk I dette anlæg. 5. Udkast til budget og fastsættelse af kontingent 6. Valg Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastsættes til 2300 kr. årligt. Der er enkelte, der foreslår, at vi beholder det nuværende kontingent på 3000 kr. For at bestyrelsen kan have flere penge at arbejde med. Bestyrelsen holder fast I forslaget på 2300 kr. Kontingentet fastsættes til kr bestyrelsen: Formand: Kristian Buhr - genvalgt Næstformand Jan Ankersen - genvalgt Best.medlem Jan Olssen genvalgt - 1 revisor: Bent Homann - genvalgt - 2 suppleanter: Henrik Hvas - genvalgt Lasse Ebbesen - genvalgt

8 7. Eventuelt Nabohjælp! Skal man etablere dette I området? Man får et skilt til området omkring nabohjælp. Der var ønske om en fælles indsamling af skrald en dag i foråret Man kunne lave fællesarbejde, og dem som ikke laver noget, kan betale sig fra det. Den nye hjemmeside blev vist og gennemgået, og alle opfordres til at besøge siden på og samtidig tilmelde sig nyhedsbrevet på hjemmesiden. Jan Ankersen, referent Kristian Buhr, formand Bent Homann, dirigent

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

Referent: SyP 27. marts 2011

Referent: SyP 27. marts 2011 Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2011-03-23 Deltagere: 34 parceller var repræsenteret Referent: SyP 27.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. april 2014. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Maglekrogen 16. marts 2004 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Der holdes ordinær generalforsamling onsdag den 31. marts kl. 19.30 i Søborgmagle Kirkes konfirmandstue. Dagsordenen er

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 8/11 2013

Referat fra generalforsamlingen den 8/11 2013 Referat fra generalforsamlingen den 8/11 2013 Arne Gam bød velkommen til generalforsamlingen med deltagelse af 40 grundejere, som repræsenterede 28 husstande. Desuden var der indgivet fuldmagt fra 11 husstande.

Læs mere

Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling,

Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, afholdt onsdag den 20. marts 2013 kl 18.00 på Hotel Fortunen. Formanden Annette Hartung bød velkommen. Nye medlemmer blev budt velkommen:

Læs mere

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Der har i det forløbne år været en del for bestyrelsen at se til. Udover de planlagte bestyrelsesmøder har det også været nødvendigt at holde

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2.

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. 25.2.2014 Referat af Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. Grundejerforeningens formand Finn Bjørnholdt bød forsamlingen velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere