November Havneplads Grenaa [1]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "November 2010. Havneplads 2. 8500 Grenaa [1]"

Transkript

1 DOLMER HAVE FØRSYNSRAPPORT November 2010 UDARBEJDET AF ARKIKON / Arkitekter Ingeniører Havneplads Grenaa [1]

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... SIDE 2 2 KONKLUSION - RESUME... SIDE 3 3 INDLEDNING... SIDE 4 4 BEBYGGELSEN... SIDE 5 5 PROJEKTDOKUMENTAION... SIDE 6 6 FØRSYNETS OMFANG... SIDE 7 7 BYGNINGSDELS-BESKRIVELSE... SIDE 8 8 FØRSYNETS RESULTAT... SIDE 14 9 KONKLUSION... SIDE BILAG 1... SIDE BILAG 2... SIDE 29 [2]

3 KLUSION - RESUME Det aktuelle byggeri err opført i 2000 og 2001, uden yderliggeree til- eller ombygninger siden. Klimaskærmen fremstår i god stand. Facaderne, samt vinduer og døre gode tilstand t skal navnlig tilskrives det fornuftige design, som er stort tagudhæng gør. Tagdækningen er udført med tagsten, hvilket sædvanligvis indikerer lang holdbarhed og der kan ligeledes ikke registreress knækkede eller nedbrudte tagsten eller rygningssten. Der kunne ikke på nuværende tidspunkt registreres fugeslip ved vinduer og døre, men m der bør løbende holdes øje med disse. Murværket fremstår med få udtagelser med tætte mørtelfuger og hele sten. Der er dog mindre områder med revnede fuger og udfaldende fugerr på enkelte facadevæggf e. Sokkelpuds er enkelte steder revnet, men pga. det gedignee tagudhæng er sandsynligheden forr indtrængende slagregn overskuelig. Der er ikke registreret tegn på vandindtrængning i terrændækket. Tekniske installationer fremstår intakte og funktionelle og vedligeholdte. Indvendigee overflader fremstår f generelt pæne og velholdte. Udvendigee belægninger er generelt i god stand. Bo Brøgger Rasmussen [3]

4 3 INDLEDNING Nærværende førsynsrapport vedrørende Dolmer Have omfatter 12 boliger, fælleshus og vaskerum mv., samt nærliggende belægninger. Der er taget udgangspunkt i nedenstående hovedgrupper: - Facadekonstruktioner, herunderr vinduer og dørem.m. - Tagkonstruktioner. - Indvendige konstruktioner, herunder døre m.m. - Badeværelser, herunder aptering. - Afløbsinstallationer, herunder kloak. - Vand- og varmeinstallationer. - Ventilationsanlæg. - Elinstallationer, herunder telefon- og antenneanlæg. Hovedgrupperne er i rapporten opdelt yderliggere i udvalgte bygningsdele. Rapporten har til hensigt at klarlægge bygningens generellee tilstand med hensyn til skader og øvrige konstruktive forhold af betydning for levertid, værdiansættelse mv. Endvidere vurderes det, om enkeltee bygningsdele lever op til nugældende lovgivningg og krav. Førsynsrapporten er udarbejdet påå grundlag aff Boligstyrelses bekendtgørelse nr. 477 af 1. juli [4]

5 4 BEBYGGELSEN Dolmer Have er projekteret i 2000 og færdigmeldt i Den er tegnet af Arkitektfirmaet Mogens Hansen, Randers og ingeniørdelen har Vognsen V Rådgivende ingeniører ståett forstået. Bygningerne til ombygning består af 12 boliger (bygning B), et fælleshus (bygning A) A og et vaskerum mv.(bygning G).Det samlede bebyggede areal er 762 m 2, hvor af de 625 m 2 er boligareal og de resterende 137 m 2 er vaskerum mv., hvilket er omfattett af rapporten se oversigtskortet 10 Bilag 1. Bygningerne er opført som grundmuret byggeri med ydervæggee og indvendige vægge i teglsten. Facader og gavle står i blankt murværk og øvrige indvendige vægflader, inkl. indvendige skillevægge mod fælles gang er vandskurede. Mod vådrum er vægge beklædt med klinker. Vaskerum mv. er opført med 1 på 2 beklædning og træskelet. Dog er bagmuren i vaskerummet udført med vandskurede teglsten og o delvis med klinker. Tagkonstruktionen er udført u med sadeltage og præfabrikerede saksespær med 255 graders hældning. Taget er beklædt med vingetagsten med ca. 75 cm. udhæng. Spærene i vaskerum mv. m er gitterspær oplagt på limtræsremme, som err understøttet af træskellet og limtræssøjler. Gavltrekanter er i teglsten med hulmur. Vinduer og udvendige døre, samt terrassedørspartier er udført i træ/alu. Ud- og indvendig kloakanlæg er udført i PVC ledninger. Fjernvarmestikledningen er fremført til fælles vaskerum i bygning G og herefter videre til teknik- og rengøringsrum i bygning B og videre udd til fordelingsarrangement i de enkelte køkkener. Der er udført punktudsugning fra baderum og køkkener i boligerne og i fælleshuset er der placeret ventilationsanlæg i rengøringsrum (Bygning A) og rørføring i tagrummet, som alene betjener denne bygning. b Hovedtavlee for el-installationer er placeret i teknikrengøringsrum (bygning B) og der er undetavler placeret i de enkelte boliger i værelset. [5]

6 5 PROJEKTDOKUMENTAION Projektmaterialet omfatter: - Komplet sæt arkitekttegninger bestående aff planer-, snit-, facadetegninger m.m. - Komplet sæt ingeniørtegninger bestående af fundaments, vvsplaner m.m. - Tilbudslister og udbudsbeskrivelse [6]

7 6 FØRSYNETS OMFANG Førsynet omfatter en række udvalgte bygningdele, som er beskrevet nærmere i de efterfølgende afsnit. Besigtigelsen af bygningsdele er foretaget visuelt og ved stikprøvevis. Besigtigelsen er foretaget d. 29. oktober [7]

8 Nedenstående er en kort beskrivelse af de enkelte bygningsdele med hensyn til materialer, opbygning og lignende. 7 BYGNINGSDELS- BESKRIVELSE De udvalgte bygningsdele er klassificeret jf. BC/Sfb- bygningstavle (12) Fundamenter Fundamenterne er udført i beton, støbt in-situ, både for indvendigee skillevægge, facadernee og lejlighedsskellene. (13) Terrændæk Terrændækket er udført i beton med rionet Hvor der er gulve med klinker, der d er disse udført med gulvvarmeslanger. (21) Ydervægge Generelt 348 mm teglsten med hulmur med 125 mm A-batts med fuldmurede gavle. Ydervægge ved vaskerummet (bygning G) er opført med 1 på 2 beklædning og træskelet. Dogg er bagmuren i vaskerummet udført med vandskurede teglsten og delvis klinker. (22) Indervægge Boligskel mellem boligerne og fordelingsgange er 228 mm teglsten med vandskuring. Indvendigee skillevægge i boligernee og i øvrigt er 108 mm teglsten med vandskuring. Skillevægge mellem soveværelse og opholdsrum er udført som let gipspladevæg med skydedør. [8]

9 (27) Tage Præfabrikerede sakse-- Tagbeklædningen er udført med røde vingetagsten på og gitterspær med en taghældning på 25 grader. 38x56 mmm lægter. Derr er udlagt 250 mm stenuld A-batts i boligerne og fælleshuset. (31) Ydervægge Terrassedøre og udvendige døre er beståendee af træ / alu og terrassedøre er udført med glasfyldningermed 2 lags ruder med en U-værdi på 1,0 W/m 2 K og øvrige døre som 40 mm massive. Indvendigee døre er udført som 40 mm massive døre og BD- 30 og BD-60 døre. Vinduerne er udført som træ / alu som 2 lags ruder med en U-værdi på 1,0 W/m 2 K. K (32) Indervægge Indvendigee døre i boligen er glatte skydedøre i træ. Fodpaneler er udført med m gerichterr i træ med sandlister. Der er udført elastiske fuger ved de indvendige døre mod tilstødendee bygningsdele. (33) Opbyggede gulve Terrændæk i baderum (i.h.t. tegningsmaterialet) - Klinker - Slidlag - 80 mm betonlag - 50 mm polystyren mm coatede leca nødder [9]

10 Terrændæk i opholds- - Linoleum - Slidlag mm betonlag - 75 mm polystyren mm coatede lecaznødder og gangarealer (i.h.t. tegningsmaterialet) (35) Påbyggede lofter 13 mm gipsloftsplader i boligerne og i fælles opholdsrum mv. 13 mmm gipsloftsplader øverst og nederst Rockfon Sonar monteret i C-system. (37) Tagudhæng, vindskeder, sternbrædder og inddækninger Vindskeder og sternbrædder: 22 mm høvlet og pløjet trykimprægneret fyrretræ. Underbeklædning: 19x125 mm højlet og pløjett fyrrustik. (40)1 Stier og belægninger Terrasser og udvendige gangarealer er belagt med varierendee feltopdelingg og stentypee i fliser. (40)2 Veje, parkeringsarealer, belægninger Veje- og parkeringsarealer er asfalt- og flisebelagte. (41) Fuger Fuger omkring vinduerr og døre i ydervæggen er udført med elastiske fuger. [10]

11 (50)1 Afløb og brønde Stikledninger, afløb i og under bygning er udføørti ø110 PVC. Tagbrønde er ø315 PVC og tagrender og tagnedløb er udført i zink. Afløbsskåle er udført med m stålafløbb med vandlås og forkromet rist. (50)2 Vand, stikledninger, vandposte Stikledning for vand err ført i bygning vaskerummet, hvor hovedmåleren er placeret. (50)3 Fjernvarme, stikledninger Stikledning for fjernvarme er ført ind i vaskerummet i bygning G, hvor hovedmåleren er placeret. Derr er monterett fordampningsmålere på samtlige radiatorer. (53) Vandinstallationerr Det varme brugsvand produceres p i vaskerummet via varmtvandsveksler. Fordelingsrør mv. er ført under gulvene, sammen med cirkulationen. Vandstikket er ligeledes ført ind i vaskerummett (bygning G) ), hvor hovedmåleren er placeret. Der er ikke konstateret at der er placeret bimålere i de enkelte lejligheder. [11]

12 (56) Varmeinstallationer Den nuværende bebyggelse bliver forsynet fra Grenaa Varmeværk. Der er indført fjernvarmestik ind i vaskerummett (bygning G) ), hvor hovedmåleren er placeret. Varmeforbruget måles via af fordampningsmålere placeret på samtlige radiatorer. Radiatorne er panelradiatorer, somm er generelt er monteret på de udvendige vægge og gulvvarme i baderummene. (57) Ventilationsanlæg Der er udført mekaniskk udsugning fra alle boligerne med udsugningsventiler, der er placerett i baderummets loft og køkkenet lofts, koblet på p anlæg derr er placeret i loftsrummet. Erstatningsluften kommer fra friskluftsventiler der er placeret i vinduerne, dog er dørr mod fordelingsgangen udført tæt, pga. brandmæssige forhold. Der er ligeledes udført mekanisk udsugning i vaskerummet med tagventilator placeret i tagfladen. I fælleshuset er der udført ventilationsanlæg som er placeret i rengøringsrummet (bygning A) med indblæsning og udsugningg i de enkeltee rum og afkast og indtag i tagfladen. (60) El-stikledninger Der er ført fælles stikledning fra kabelskab til hovedsikringstavle i depot (bygningg A). Herefte er der fra hovedtavlen ført kabling videre til de enkelte boligenheder til planforsænket gruppetavle, placeret i værelse. Bygningenn er udført med ABDL og ABA anlæg. (62) Vej-, sti-, og pladsbelysning Vej-, sti-, og pladsbelysning er udført lavtstående lamper i området og med fastmonteret lamper på bygning G, med styring via skumringsanlæg. [12]

13 (64) Antenneanlæg Alle boligerne og fællesbygningen er forsynet med antennestik. (64)1 Telefonanlæg Alle boliger er forsynet med telefonstik og ringeanlæg. [13]

14 8 FØRSYNETS RESULTAT De enkeltee bygningsdele er indsat i skemaer og deres tilstande er gradueret i 3 kategorier. Gradueringen er beskrevet under hvert skema. Skemaerne er inddelt i nedenstående hovedgrupper: 01. Bygningsbasiss 02. Udvendige bygningsdele (facader) 03. Tagværker 04. Indvendige bygningsdele 05. Overflader 06. Afløb og sanitet 07. Vandinstallation 08. Varmeinstallation 09. Ventilationsanlæg 10. El-anlæg 11. Inventar 12. Belægninger i terræn [14]

15 BYGNINGSDEL: 01. BYGNINGSBASIS Nr. Emne Karakter Bemærkning g til tilstand 01.1 Fundamenter, terrænniveau Fundamenter rne er delvis synlige. Der er enkelte pudsrevner, som s kan være forårsagett af mindre sætninger eller mekaniskee påvirkninger. De vurderes dog ikke til at kunne udvikles yderliggere Terrændæk Terrændække et er skjult. Karakter: 1. Konstruktionen er registreret intakt 2. Konstruktionen err med få ubetydelige skader / svigt 3. konstruktionen er med væsentlige skader / svigt [15]

16 BYGNINGSDEL: 02.UDVENDIGE BYGNINGSDELE (FACADER) Nr. Emne Karakter Bemærkning g til tilstand 02.1 Ydervægge Facader Mindre områder med begyndende udfaldne fuger, helt eller delvis løse teglsten, samt revner i murværket. Ydervægge ved v vaskerummet (bygning G) er opført med 1 på 2 beklædning og træskelet. Dog er facaden mod nord-øst og enkelte limtræssøjler stående under terrænniveau Døre, ydervægge Terrassedøre Generelt i godd stand, Der er generelt ikke i niveaufri adgang til terrasser Vinduer, ydervægge Generelt i godd stand udenn synlige tegn på punkterede termoruder Sålbænke Generelt i godd stand. Karakter: 1. Konstruktionen er registreret intakt 2. Konstruktionen err med få ubetydelige skader / svigt 3. konstruktionen er med væsentlige skader / svigt [16]

17 BYGNINGSDEL: 03.TAGVÆRKER Nr. Emne Karakter Bemærkning g til tilstand 03.1 Bærende konstruktioner Spær, limtræsremme mv. er intakte. Enkelte limtræsdragere i bygning G viste mindre, ubetydelige tegn på delaminering Ovenlys Generelt i dogg stand Underbeklædning, vindskeder, udhængsspær og sternbrædder Generelt i godd stand, der anbefales dog løbende malerbehand ling Gavltrekanter Mindre områder med udfaldende / dårlige fuger Inddækninger, tage Inddækningerr ved ovenlyss er i god stand Snefang Snefang er konstateret ogg i god stand. Karakter: 1. Konstruktionen er registreret intakt 2. Konstruktionen err med få ubetydelige skader / svigt 3. konstruktionen er med væsentlige skader / svigt [17]

18 BYGNINGSDEL: 04.INDVENDIGE BYGNINGSDELE Nr. Emne Karakter Bemærkning g til tilstand 04.1 Indervægge Løbende vedligehold ved ind- og udflytning. Der er konstateret enn enkel vandret revne i murværket ved gang mellem bygning A og B Døre, indvendige Skydedøre ogg døre til boligerne mv. er i god stand (Ved skydedørene er ikkee tegn på at styreskinner har tendens til at falde ud) ) Gulve, linoleum Linoleumsbel ægninger er r godstand, det kan dog ikke udelukkes at der er nedslidte områder, hvor eksempelvis senge s har været placeret Gulve, klinker Generelt i godd stand. Der er ikke konstateret manglende vedhæftning. BYGNINGSDEL: 05.OVERFLADER Nr. Emne Karakter Bemærkning g til tilstand 05.1 Udvendige overflader Facader Gavle Tage Tagsten er i god g stand uden større mosbeklædte områder. Der er ikke konstateret revnede / knækkede tagsten. Karakter: 1. Konstruktionen er registreret intakt 2. Konstruktionen err med få ubetydelige skader / svigt 3. konstruktionen er med væsentlige skader / svigt [18]

19 BYGNINGSDEL: 06. AFLØB OG SANITET Nr. Emne Karakter Bemærkning g til tilstand 06.1 Kloak i terræn, herunder overfladevanding Brugerne af bygningerne b var ikke bekendt med problemer med opstuvninger eller stående overfladevand d Kloak under bygning Brugerne var ikke bekendt med problemer med opstuvning Tagrender og nedløb Fremstod i god stand og oprenset tilstand Afløbsskåle Der er benyttet elastisk fuge omkring gulvafløbende Klosetter Fremstod i god stand og med stort og lille skyld 06.6 Håndvaske Generelt i godd stand Armaturer for vand i bad/wc Generelt i godd stand Armaturer for vand i køkken Generelt i godd stand. Karakter: 1. Konstruktionen er registreret intakt 2. Konstruktionen err med få ubetydelige skader / svigt 3. konstruktionen er med væsentlige skader / svigt [19]

20 BYGNINGSDEL: 07. VANDINSTALLATION Nr. Emne Karakter Bemærkning g til tilstand 07.1 Stikledninger mv. i terræn Brugerne af bygningerne b var ikke bekendt med problemer Varmtvandsveksler Placeret i vaskerummet (bygning G). Der var ikke varme på bygningen og rørene fremstod delvis isoleret Måleree Hovedmåler fra f vandforsyningen Rør, ventiler og lign. Synlige ventiler mv. fremstod i god i stand uden synlige tegn på p skader eller lign Stikledning 07.6 Armaturer for vand Armaturerne er e originale, men fremstod i god stand. Karakter: 1. Konstruktionen er registreret intakt 2. Konstruktionen err med få ubetydelige skader / svigt 3. konstruktionen er med væsentlige skader / svigt [20]

21 BYGNINGSDEL:08. VARMEINSTALLATION Nr. Emne Karakter Bemærkning g til tilstand 08.1 Fjernvarme, stikledninger Brugerne af bygningerne b var ikke bekendt med problemer Måleree Hovedmåler fra f varmeforsyningen Rør, ventiler og lign. Synlige ventiler mv. fremstod i god i stand uden synlige tegn på p skader eller lign Hovedfordelingsrør i jord Brugerne af bygningerne b var ikke bekendt med problemer Stikledning i lejlighederne Stikledningern ne er fremført skjulte og kommer op bagerst i køkkenskabet i boligerne Radiatorer og gulvvarme De fremstår uden u synlige utætheder mv. Karakter: 1. Konstruktionen er registreret intakt 2. Konstruktionen err med få ubetydelige skader / svigt 3. Konstruktionen er med væsentlige skader / svigt [21]

22 BYGNINGSDEL: 09. VENTILATIONSANLÆG Nr. Emne Karakter Bemærkning g til tilstand 09.1 Ventilatorer Udsugningsve entilatorer err opstillet i tagrummene og ventilationsanlægget i rengøringsrummet i bygningg B. Det ser ikke ud til at der er servicering på anlæggene Kanaler, spjæld, lyddæmpere og lign. Kanalerne er ført i loftsrummene. Anlægget i bygning B suger konstant t og reguleringsmuligheden kan kun foretages ved kontrolventiler i boligerne Emhætte Emhætte i køkken i bygning A er velfungerende og fungerer Udsugningsarmaturer i bad/wc og køkken Udsugning fungerer tilsyneladende ved kontrol Armaturer for ventilationsanlæg Indblæsning og o udsugningg fungere tilsyneladende, men der er ikke kontrolleret på det angivne luftskifte i rummene Friskluft / erstatningsluft Der er fungerende friskluftsventiler monteret i vinduerne. Karakter: 1. Konstruktionen er registreret intakt 2. Konstruktionen err med få ubetydelige skader / svigt 3. konstruktionen er med væsentlige skader / svigt [22]

23 BYGNINGSDEL: 10. EL-ANLÆG Nr. Emne Karakter Bemærkning g til tilstand 10.1 Stikledninger Kabling er ført over loft ogg i terræn Hovedtavle, gruppetavler mv. Fremstod i god stand 10.3 Forsyningsledninger 10.4 Belysningsmateriel Fast belysning i gangarealer og badeværelser Installationsmateriel Fremstod i god stand Telefonanlæg Fremstod i god stand Antenneanlæg Fremstod i god stand. BYGNINGSDEL:11. INVENTAR Nr. Emne Karakter Bemærkning g til tilstand 11.1 Køkkeninventar I varierende stand, s men generelt god Hvidevarer I varierende stand, s men generelt god Wc- / badinventar I varierende stand, s men generelt god. Karakter: 1. Konstruktionen er registreret intakt 2. Konstruktionen err med få ubetydelige skader / svigt 3. konstruktionen er med væsentlige skader / svigt [23]

24 BYGNINGSDEL:12. BELÆGNINGER I TERRÆNINVENTAR Nr. Emne Karakter Bemærkning g til tilstand 12.1 Belægninger Belægningssten Generelt i dogg stand Fliser Fliser ved terrasser mv. err i god stand med gode afvandingsmuligheder væk fra bygningen, dog trænger fugerr til oprensning Asfalt Generelt i godd stand med enkelte revner og lunker. Karakter: 1. Konstruktionen er registreret intakt 2. Konstruktionen err med få ubetydelige skader / svigt 3. konstruktionen er med væsentlige skader / svigt [24]

25 9 KONKLUSION Med udgangspunkt i besigtigelse på stedet og gennemgang af tegningsmaterialet har Arkikon udført førsyn på Dolmer Have for Norddjurs Kommune Førsynet omfatter 12 boliger, fælleshus og vaskerum, samt nærliggende belægninger i henhold til 10 Bilag 1. Nedenstående er en kortfattet sammenstilling af de konstaterede forhold beskrevet t i afsnit 8 Førsynets resultat BYGNINGSDELE Bygningsbasis Fundamenterne er skjult og ikke inspiceret. Der er registreret enkelte pudsspader og netrevneskader på den synlige del af soklen. Dette skønnes umiddelbart ikke til at være fundamentssætninger. Revnerne bør udbedres og gøres tætte. Der registreredes ikke synlige skader på terrændækket. Udvendige bygningsdele (facader og tagværker) Tagkonstruktionen er registeret intakt. Der er mindre steder i tagrummene hvor isoleringen ikke er udlagt ordentligt og ødelagt, formentlig efter håndværkerbesøg.. Tagkonstruktionen vurderes til at være korrekt ventileret med at opfyldee kravet 1/500 del af loftsarealet. Der kunne ikke konstateres begyndende fugtskader på spærene i tagrummene. Udvendigt kunne der ikke registreres knækkede tagsten eller tagrygning. Tagvinduerne i fordelingsgangene, udhængsspærene, underbeklædning og vindskeder fremtræder i god stand. Yderdøre Yderdøre og vinduer i boligerne og fælleshuset fremtræderr i god stand uden registrerede punkterede termoruder. ved vaskerummet indtil udhuse viserr tegn på begyndende opfugning og trænger til malerbehandling. Der er ikke registreret fugeslip ved de elastiskee fuger ved vinduer og døre. Ved vaskerummet (bygning G) er ydervægge opført med 1 på 2 beklædning og træskelet. Dog er facaden mod nord-øst og enkelte limtræssøjler stående under terrænniveau, hvilket viser v tegn påå begyndende opfugtning. Facaden skal holdes væk fra jordniveau. [25]

26 Indvendige bygningsdele Indvendigee vægge er registreret intakte, dog er der en enkel vandret revne i murværket ved gang mellem bygning A og B. Der er udført løbende vedligeholdelse ved ind- og udflytning. Indvendigee boligskel vurderes ikke til at opfyldee nutidige lydkrav,med mindre m der er anvendt teglsten med en rumvægt på godt kg/m 3, da kravet jf. BR08 er 55 db. Overflader Udvendigee facader og gavle fremstår generelt pæne, med mindre overskuelige udbedringer på udfaldende fuger og malerbehandling af træværker. Tagbelægningen er udført med tagstem og er registreret intakte. Indvendigee vægge og lofter er løbende vedligeholdt. Gulve fremstår generelt i god stand og uden synlige skader på disse. Afløb og Sanitet Tagrenderr og nedløb er registrerett intakte og oprensede. Det har ikke været muligt ved besigtigelsen atse bøjningerne i afløbssystemet, hvorr det største slid vil forekomme. Vandinstallation Brugsvandsinstallationen er udførtt med måler placeret i vaskerummet, hvorfra der afregnes med vandforsyningen. Hovedledningerne for cirkulation, varmt og koldt brugsvand er ført rundt under terrændækket frem til de enkelte boliger og rum i fælleshuset. Koblingsledninger er udført som skjult installation. Hovedmålerne er placeret i vaskerummet. Der er ikke monteret fordelingsmålere påå brugsvand i de enkelte boliger. [26]

27 Varmeinstallation Bebyggelsen er forsynet med fjernvarme fra Grenaa Varmeværk. Der er fremført fjervarmestik i vaskerummet, hvor hovedmåleren er placeret og videre fordeling herfra under terrændækket til boligerne og fælleshuset. Derr var monteret fordampningsmålere på samtlige radiatorer. Vaskerummet stod uopvarmet og med uisolerede rør, der er dog varmeinstallation i rummet. Hovedmålerne er placeret i vaskerummet. Ventilationsanlæg Der er udført ventilationsanlæg i fælleshuset ogg udsugningsventilatorerr i boligerne og vaskerummet, med frisklufts tilgang i vinduerne via ventiler. El-anlæg Installationerne er udført som skjulte planforsænkede installationer i vægge og lofter. Installationer og tavler er intakt og registreret som funktionsdygtig. Bygningenn er forsynet med ABA og ABDL anlæg. Der er ikke udført røgdetektor i bygningen. Inventar Der skal påregnes en løbende udskiftning af inventar i køkken og grovkøkken i fælleshuset. Belægninger i terræn Belægninger er i terræn trænger til oprensningg af fuger enkelte steder og o der mindre ubetydelige lunker enkelte steder. SAMLET VURDERING Bygningerne ydre og indvendige konstruktioner fremstår i god stand. Vand- og varmeinstallationer, ventilationsanlæg og elinstallationer fremstår funktionelle og uden yderliggeree registrerede problemer. [27]

28 10 BILAG 1 NOTE: Blå firkant angiver bygning A Rød firkant angiver bygning B Gul firkant angiver bygning G [28]

29 11 BILAG 2 Billede 1 Bygning B, sydgavl - Sokkelrevne, sandsynligvis som følge af mekanisk påvirkning. Billede 2 Bygning B, nordgavl mod øst Lodret revne i murværket. [29]

30 Billede 3Løsteglsten ved terrasse. Billede 4Manglende fugning ved udvendig stikkontakt.. [30]

31 Billede 5 Enkelte pudsrevner og netrevneskader på den synlige del af soklen. Billede 6Begyndende opfugtning / råd i limtræssøjle som følge af placering under terrænniveau. [31]

32 Billede 7Ydervægge er opført med 1 på 2 beklædning og træskelet, som er stående under terrænniveau. Billede 8 Der er ikke niveaufrie adgange mellem terrasser og boliger. [32]

33 Billede 9Varmtvandsveksler og rør placeret bagved vaskemaskinerne fremstod delvis isoleret. [33]

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens Dato: 25.09.2011 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan *** Tegningen er ikke målfast *** 2 Visualisering Indgangsfacade

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte.

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. Facaderenovering ER Den røde blok Mørtelfuger smuldrer. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. De grå blokke Betonfacader fremstår med afskalninger pga. armeringskorrosion. Der er skader

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Klithuse Etape I Slettestrand

Klithuse Etape I Slettestrand Klithuse Etape I Slettestrand D. 25.05.2015 6 boliger www.klithuseslettestrand.dk Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail: info@projektselskab.dk

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : llingvej 62 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-09-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 1671742 Matr. nr./ejerla 10 DL / Hvidovre By,

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

- de originale streger til forskel

- de originale streger til forskel - de originale streger til forskel Drømmene og ønskerne.. Vi er et lille, men professionelt byggefirma med lang erfaring i individuelt boligbyggeri. Hos Zebra Byg A/S kan I som nybyggere få opfyldt de

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Sletten 22 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-009656-001 Energikonsulent: Hans Tørnstrøm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 29 Adresse: Peblingevej 21 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

TILSTANDSVURDERING FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B, 8600 SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE

TILSTANDSVURDERING FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B, 8600 SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tel: 7021 7240 CVR: DK 70169916 Kontaktperson Torben Sams Byggeøkonom MDB Bygningskonstruktør m.a.k. Mail: tsa@obh-gruppen.dk FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B,

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hjortevej 31 6400 Sønderborg 540-026923-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Søndergade 21 E, Frederikshavn MATERIALE-BESKRIVELSE Haverslev, 06.02.2010 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Søndergade 21 E, 9900 Frederikshavn.

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Grønnevang 1 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-106902-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

H0_N00. Tegningsliste. Current Revision. Current Revision Date Current Revision Description. Tegningsnr. Titel Tegner Dato Afbildningstype

H0_N00. Tegningsliste. Current Revision. Current Revision Date Current Revision Description. Tegningsnr. Titel Tegner Dato Afbildningstype Tegningsnr. Titel Tegner ato fbildningstype Tegningsliste urrent Revision urrent Revision ate urrent Revision escription H_N0 eliggenhedsplan 6/0/ H - Planer H_N0 Stueplan 6/0/ H - Planer H_N0 Kloakplan

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Milebuen 41 2620 Albertslund 165-057376-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Koldkær Feriecenter, Hals 10 lejligheder & Café

Koldkær Feriecenter, Hals 10 lejligheder & Café Dato: 11.02.11 Koldkær Feriecenter, Hals 10 lejligheder & Café Bygherre: Koldkærferiecenter Sønderskovvej 49 9370 Hals Facader 2 Facader 3 Situationsplan 4 Areal oversigt Kolkær feriecenter Areal oversigt

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 18 Adresse: Nødager 032 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-012040-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Dystrupvej 6A 8586 Ørum Djurs BBR-nr.: 707-106893-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Tankefuld Blok 12 Fælleshus Sofielund Skovvej 100 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. november 2013 Til den 13. november

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Øbyvej 12 6990 Ulfborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2012 Til den 24. september 2022. Energimærkningsnummer 310005802

Læs mere

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling.

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro

Under Egen 32 - Holstebro Byg nyt - og lej det Åbent Hus På søndag kl. 14.00-16.00 Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Drømmer I om en ny bolig, men er lidt tøvende,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 24287 kwh Elvarme, - 443 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 24287 kwh Elvarme, - 443 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nejstdalen 3 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-008488 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Transmissionstab er udregnet for hver enkel boligblok. Varmetab fra rørinstallationer er udregnet samlet og placeret under bygning 1.

Transmissionstab er udregnet for hver enkel boligblok. Varmetab fra rørinstallationer er udregnet samlet og placeret under bygning 1. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skæring Parkvej, Egå 114-1 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-891482 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 19 Adresse: Bryggerivej 22 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003934-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² vm/tt 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Evt. saksespær Terrasse Entré

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ebbemosen 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ebbemosen 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Ebbemosen 4 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-005026-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Kronosvej 91 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-567720-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 851-040234 Energimærkning nr.: 200004224 Gyldigt 5 år fra: 03-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-040234 Energimærkning nr.: 200004224 Gyldigt 5 år fra: 03-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalgasgade 9 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-040234 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Udlejning af boliger på Fyn.

Udlejning af boliger på Fyn. Udlejning af boliger på Fyn. Vesterhavnen 10-12, Nyborg Bredgade 91 5560 Aarup www.sepgruppen.dk Tillid mellem lejer & udlejer Troværdig & tillid er to vigtige parameter når man skal leje en bolig. Som

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Rådyrvænget 65 5800 Nyborg 450-006236-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 18 Adresse: Nødager 032 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-012040-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere