November Havneplads Grenaa [1]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "November 2010. Havneplads 2. 8500 Grenaa [1]"

Transkript

1 DOLMER HAVE FØRSYNSRAPPORT November 2010 UDARBEJDET AF ARKIKON / Arkitekter Ingeniører Havneplads Grenaa [1]

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... SIDE 2 2 KONKLUSION - RESUME... SIDE 3 3 INDLEDNING... SIDE 4 4 BEBYGGELSEN... SIDE 5 5 PROJEKTDOKUMENTAION... SIDE 6 6 FØRSYNETS OMFANG... SIDE 7 7 BYGNINGSDELS-BESKRIVELSE... SIDE 8 8 FØRSYNETS RESULTAT... SIDE 14 9 KONKLUSION... SIDE BILAG 1... SIDE BILAG 2... SIDE 29 [2]

3 KLUSION - RESUME Det aktuelle byggeri err opført i 2000 og 2001, uden yderliggeree til- eller ombygninger siden. Klimaskærmen fremstår i god stand. Facaderne, samt vinduer og døre gode tilstand t skal navnlig tilskrives det fornuftige design, som er stort tagudhæng gør. Tagdækningen er udført med tagsten, hvilket sædvanligvis indikerer lang holdbarhed og der kan ligeledes ikke registreress knækkede eller nedbrudte tagsten eller rygningssten. Der kunne ikke på nuværende tidspunkt registreres fugeslip ved vinduer og døre, men m der bør løbende holdes øje med disse. Murværket fremstår med få udtagelser med tætte mørtelfuger og hele sten. Der er dog mindre områder med revnede fuger og udfaldende fugerr på enkelte facadevæggf e. Sokkelpuds er enkelte steder revnet, men pga. det gedignee tagudhæng er sandsynligheden forr indtrængende slagregn overskuelig. Der er ikke registreret tegn på vandindtrængning i terrændækket. Tekniske installationer fremstår intakte og funktionelle og vedligeholdte. Indvendigee overflader fremstår f generelt pæne og velholdte. Udvendigee belægninger er generelt i god stand. Bo Brøgger Rasmussen [3]

4 3 INDLEDNING Nærværende førsynsrapport vedrørende Dolmer Have omfatter 12 boliger, fælleshus og vaskerum mv., samt nærliggende belægninger. Der er taget udgangspunkt i nedenstående hovedgrupper: - Facadekonstruktioner, herunderr vinduer og dørem.m. - Tagkonstruktioner. - Indvendige konstruktioner, herunder døre m.m. - Badeværelser, herunder aptering. - Afløbsinstallationer, herunder kloak. - Vand- og varmeinstallationer. - Ventilationsanlæg. - Elinstallationer, herunder telefon- og antenneanlæg. Hovedgrupperne er i rapporten opdelt yderliggere i udvalgte bygningsdele. Rapporten har til hensigt at klarlægge bygningens generellee tilstand med hensyn til skader og øvrige konstruktive forhold af betydning for levertid, værdiansættelse mv. Endvidere vurderes det, om enkeltee bygningsdele lever op til nugældende lovgivningg og krav. Førsynsrapporten er udarbejdet påå grundlag aff Boligstyrelses bekendtgørelse nr. 477 af 1. juli [4]

5 4 BEBYGGELSEN Dolmer Have er projekteret i 2000 og færdigmeldt i Den er tegnet af Arkitektfirmaet Mogens Hansen, Randers og ingeniørdelen har Vognsen V Rådgivende ingeniører ståett forstået. Bygningerne til ombygning består af 12 boliger (bygning B), et fælleshus (bygning A) A og et vaskerum mv.(bygning G).Det samlede bebyggede areal er 762 m 2, hvor af de 625 m 2 er boligareal og de resterende 137 m 2 er vaskerum mv., hvilket er omfattett af rapporten se oversigtskortet 10 Bilag 1. Bygningerne er opført som grundmuret byggeri med ydervæggee og indvendige vægge i teglsten. Facader og gavle står i blankt murværk og øvrige indvendige vægflader, inkl. indvendige skillevægge mod fælles gang er vandskurede. Mod vådrum er vægge beklædt med klinker. Vaskerum mv. er opført med 1 på 2 beklædning og træskelet. Dog er bagmuren i vaskerummet udført med vandskurede teglsten og o delvis med klinker. Tagkonstruktionen er udført u med sadeltage og præfabrikerede saksespær med 255 graders hældning. Taget er beklædt med vingetagsten med ca. 75 cm. udhæng. Spærene i vaskerum mv. m er gitterspær oplagt på limtræsremme, som err understøttet af træskellet og limtræssøjler. Gavltrekanter er i teglsten med hulmur. Vinduer og udvendige døre, samt terrassedørspartier er udført i træ/alu. Ud- og indvendig kloakanlæg er udført i PVC ledninger. Fjernvarmestikledningen er fremført til fælles vaskerum i bygning G og herefter videre til teknik- og rengøringsrum i bygning B og videre udd til fordelingsarrangement i de enkelte køkkener. Der er udført punktudsugning fra baderum og køkkener i boligerne og i fælleshuset er der placeret ventilationsanlæg i rengøringsrum (Bygning A) og rørføring i tagrummet, som alene betjener denne bygning. b Hovedtavlee for el-installationer er placeret i teknikrengøringsrum (bygning B) og der er undetavler placeret i de enkelte boliger i værelset. [5]

6 5 PROJEKTDOKUMENTAION Projektmaterialet omfatter: - Komplet sæt arkitekttegninger bestående aff planer-, snit-, facadetegninger m.m. - Komplet sæt ingeniørtegninger bestående af fundaments, vvsplaner m.m. - Tilbudslister og udbudsbeskrivelse [6]

7 6 FØRSYNETS OMFANG Førsynet omfatter en række udvalgte bygningdele, som er beskrevet nærmere i de efterfølgende afsnit. Besigtigelsen af bygningsdele er foretaget visuelt og ved stikprøvevis. Besigtigelsen er foretaget d. 29. oktober [7]

8 Nedenstående er en kort beskrivelse af de enkelte bygningsdele med hensyn til materialer, opbygning og lignende. 7 BYGNINGSDELS- BESKRIVELSE De udvalgte bygningsdele er klassificeret jf. BC/Sfb- bygningstavle (12) Fundamenter Fundamenterne er udført i beton, støbt in-situ, både for indvendigee skillevægge, facadernee og lejlighedsskellene. (13) Terrændæk Terrændækket er udført i beton med rionet Hvor der er gulve med klinker, der d er disse udført med gulvvarmeslanger. (21) Ydervægge Generelt 348 mm teglsten med hulmur med 125 mm A-batts med fuldmurede gavle. Ydervægge ved vaskerummet (bygning G) er opført med 1 på 2 beklædning og træskelet. Dogg er bagmuren i vaskerummet udført med vandskurede teglsten og delvis klinker. (22) Indervægge Boligskel mellem boligerne og fordelingsgange er 228 mm teglsten med vandskuring. Indvendigee skillevægge i boligernee og i øvrigt er 108 mm teglsten med vandskuring. Skillevægge mellem soveværelse og opholdsrum er udført som let gipspladevæg med skydedør. [8]

9 (27) Tage Præfabrikerede sakse-- Tagbeklædningen er udført med røde vingetagsten på og gitterspær med en taghældning på 25 grader. 38x56 mmm lægter. Derr er udlagt 250 mm stenuld A-batts i boligerne og fælleshuset. (31) Ydervægge Terrassedøre og udvendige døre er beståendee af træ / alu og terrassedøre er udført med glasfyldningermed 2 lags ruder med en U-værdi på 1,0 W/m 2 K og øvrige døre som 40 mm massive. Indvendigee døre er udført som 40 mm massive døre og BD- 30 og BD-60 døre. Vinduerne er udført som træ / alu som 2 lags ruder med en U-værdi på 1,0 W/m 2 K. K (32) Indervægge Indvendigee døre i boligen er glatte skydedøre i træ. Fodpaneler er udført med m gerichterr i træ med sandlister. Der er udført elastiske fuger ved de indvendige døre mod tilstødendee bygningsdele. (33) Opbyggede gulve Terrændæk i baderum (i.h.t. tegningsmaterialet) - Klinker - Slidlag - 80 mm betonlag - 50 mm polystyren mm coatede leca nødder [9]

10 Terrændæk i opholds- - Linoleum - Slidlag mm betonlag - 75 mm polystyren mm coatede lecaznødder og gangarealer (i.h.t. tegningsmaterialet) (35) Påbyggede lofter 13 mm gipsloftsplader i boligerne og i fælles opholdsrum mv. 13 mmm gipsloftsplader øverst og nederst Rockfon Sonar monteret i C-system. (37) Tagudhæng, vindskeder, sternbrædder og inddækninger Vindskeder og sternbrædder: 22 mm høvlet og pløjet trykimprægneret fyrretræ. Underbeklædning: 19x125 mm højlet og pløjett fyrrustik. (40)1 Stier og belægninger Terrasser og udvendige gangarealer er belagt med varierendee feltopdelingg og stentypee i fliser. (40)2 Veje, parkeringsarealer, belægninger Veje- og parkeringsarealer er asfalt- og flisebelagte. (41) Fuger Fuger omkring vinduerr og døre i ydervæggen er udført med elastiske fuger. [10]

11 (50)1 Afløb og brønde Stikledninger, afløb i og under bygning er udføørti ø110 PVC. Tagbrønde er ø315 PVC og tagrender og tagnedløb er udført i zink. Afløbsskåle er udført med m stålafløbb med vandlås og forkromet rist. (50)2 Vand, stikledninger, vandposte Stikledning for vand err ført i bygning vaskerummet, hvor hovedmåleren er placeret. (50)3 Fjernvarme, stikledninger Stikledning for fjernvarme er ført ind i vaskerummet i bygning G, hvor hovedmåleren er placeret. Derr er monterett fordampningsmålere på samtlige radiatorer. (53) Vandinstallationerr Det varme brugsvand produceres p i vaskerummet via varmtvandsveksler. Fordelingsrør mv. er ført under gulvene, sammen med cirkulationen. Vandstikket er ligeledes ført ind i vaskerummett (bygning G) ), hvor hovedmåleren er placeret. Der er ikke konstateret at der er placeret bimålere i de enkelte lejligheder. [11]

12 (56) Varmeinstallationer Den nuværende bebyggelse bliver forsynet fra Grenaa Varmeværk. Der er indført fjernvarmestik ind i vaskerummett (bygning G) ), hvor hovedmåleren er placeret. Varmeforbruget måles via af fordampningsmålere placeret på samtlige radiatorer. Radiatorne er panelradiatorer, somm er generelt er monteret på de udvendige vægge og gulvvarme i baderummene. (57) Ventilationsanlæg Der er udført mekaniskk udsugning fra alle boligerne med udsugningsventiler, der er placerett i baderummets loft og køkkenet lofts, koblet på p anlæg derr er placeret i loftsrummet. Erstatningsluften kommer fra friskluftsventiler der er placeret i vinduerne, dog er dørr mod fordelingsgangen udført tæt, pga. brandmæssige forhold. Der er ligeledes udført mekanisk udsugning i vaskerummet med tagventilator placeret i tagfladen. I fælleshuset er der udført ventilationsanlæg som er placeret i rengøringsrummet (bygning A) med indblæsning og udsugningg i de enkeltee rum og afkast og indtag i tagfladen. (60) El-stikledninger Der er ført fælles stikledning fra kabelskab til hovedsikringstavle i depot (bygningg A). Herefte er der fra hovedtavlen ført kabling videre til de enkelte boligenheder til planforsænket gruppetavle, placeret i værelse. Bygningenn er udført med ABDL og ABA anlæg. (62) Vej-, sti-, og pladsbelysning Vej-, sti-, og pladsbelysning er udført lavtstående lamper i området og med fastmonteret lamper på bygning G, med styring via skumringsanlæg. [12]

13 (64) Antenneanlæg Alle boligerne og fællesbygningen er forsynet med antennestik. (64)1 Telefonanlæg Alle boliger er forsynet med telefonstik og ringeanlæg. [13]

14 8 FØRSYNETS RESULTAT De enkeltee bygningsdele er indsat i skemaer og deres tilstande er gradueret i 3 kategorier. Gradueringen er beskrevet under hvert skema. Skemaerne er inddelt i nedenstående hovedgrupper: 01. Bygningsbasiss 02. Udvendige bygningsdele (facader) 03. Tagværker 04. Indvendige bygningsdele 05. Overflader 06. Afløb og sanitet 07. Vandinstallation 08. Varmeinstallation 09. Ventilationsanlæg 10. El-anlæg 11. Inventar 12. Belægninger i terræn [14]

15 BYGNINGSDEL: 01. BYGNINGSBASIS Nr. Emne Karakter Bemærkning g til tilstand 01.1 Fundamenter, terrænniveau Fundamenter rne er delvis synlige. Der er enkelte pudsrevner, som s kan være forårsagett af mindre sætninger eller mekaniskee påvirkninger. De vurderes dog ikke til at kunne udvikles yderliggere Terrændæk Terrændække et er skjult. Karakter: 1. Konstruktionen er registreret intakt 2. Konstruktionen err med få ubetydelige skader / svigt 3. konstruktionen er med væsentlige skader / svigt [15]

16 BYGNINGSDEL: 02.UDVENDIGE BYGNINGSDELE (FACADER) Nr. Emne Karakter Bemærkning g til tilstand 02.1 Ydervægge Facader Mindre områder med begyndende udfaldne fuger, helt eller delvis løse teglsten, samt revner i murværket. Ydervægge ved v vaskerummet (bygning G) er opført med 1 på 2 beklædning og træskelet. Dog er facaden mod nord-øst og enkelte limtræssøjler stående under terrænniveau Døre, ydervægge Terrassedøre Generelt i godd stand, Der er generelt ikke i niveaufri adgang til terrasser Vinduer, ydervægge Generelt i godd stand udenn synlige tegn på punkterede termoruder Sålbænke Generelt i godd stand. Karakter: 1. Konstruktionen er registreret intakt 2. Konstruktionen err med få ubetydelige skader / svigt 3. konstruktionen er med væsentlige skader / svigt [16]

17 BYGNINGSDEL: 03.TAGVÆRKER Nr. Emne Karakter Bemærkning g til tilstand 03.1 Bærende konstruktioner Spær, limtræsremme mv. er intakte. Enkelte limtræsdragere i bygning G viste mindre, ubetydelige tegn på delaminering Ovenlys Generelt i dogg stand Underbeklædning, vindskeder, udhængsspær og sternbrædder Generelt i godd stand, der anbefales dog løbende malerbehand ling Gavltrekanter Mindre områder med udfaldende / dårlige fuger Inddækninger, tage Inddækningerr ved ovenlyss er i god stand Snefang Snefang er konstateret ogg i god stand. Karakter: 1. Konstruktionen er registreret intakt 2. Konstruktionen err med få ubetydelige skader / svigt 3. konstruktionen er med væsentlige skader / svigt [17]

18 BYGNINGSDEL: 04.INDVENDIGE BYGNINGSDELE Nr. Emne Karakter Bemærkning g til tilstand 04.1 Indervægge Løbende vedligehold ved ind- og udflytning. Der er konstateret enn enkel vandret revne i murværket ved gang mellem bygning A og B Døre, indvendige Skydedøre ogg døre til boligerne mv. er i god stand (Ved skydedørene er ikkee tegn på at styreskinner har tendens til at falde ud) ) Gulve, linoleum Linoleumsbel ægninger er r godstand, det kan dog ikke udelukkes at der er nedslidte områder, hvor eksempelvis senge s har været placeret Gulve, klinker Generelt i godd stand. Der er ikke konstateret manglende vedhæftning. BYGNINGSDEL: 05.OVERFLADER Nr. Emne Karakter Bemærkning g til tilstand 05.1 Udvendige overflader Facader Gavle Tage Tagsten er i god g stand uden større mosbeklædte områder. Der er ikke konstateret revnede / knækkede tagsten. Karakter: 1. Konstruktionen er registreret intakt 2. Konstruktionen err med få ubetydelige skader / svigt 3. konstruktionen er med væsentlige skader / svigt [18]

19 BYGNINGSDEL: 06. AFLØB OG SANITET Nr. Emne Karakter Bemærkning g til tilstand 06.1 Kloak i terræn, herunder overfladevanding Brugerne af bygningerne b var ikke bekendt med problemer med opstuvninger eller stående overfladevand d Kloak under bygning Brugerne var ikke bekendt med problemer med opstuvning Tagrender og nedløb Fremstod i god stand og oprenset tilstand Afløbsskåle Der er benyttet elastisk fuge omkring gulvafløbende Klosetter Fremstod i god stand og med stort og lille skyld 06.6 Håndvaske Generelt i godd stand Armaturer for vand i bad/wc Generelt i godd stand Armaturer for vand i køkken Generelt i godd stand. Karakter: 1. Konstruktionen er registreret intakt 2. Konstruktionen err med få ubetydelige skader / svigt 3. konstruktionen er med væsentlige skader / svigt [19]

20 BYGNINGSDEL: 07. VANDINSTALLATION Nr. Emne Karakter Bemærkning g til tilstand 07.1 Stikledninger mv. i terræn Brugerne af bygningerne b var ikke bekendt med problemer Varmtvandsveksler Placeret i vaskerummet (bygning G). Der var ikke varme på bygningen og rørene fremstod delvis isoleret Måleree Hovedmåler fra f vandforsyningen Rør, ventiler og lign. Synlige ventiler mv. fremstod i god i stand uden synlige tegn på p skader eller lign Stikledning 07.6 Armaturer for vand Armaturerne er e originale, men fremstod i god stand. Karakter: 1. Konstruktionen er registreret intakt 2. Konstruktionen err med få ubetydelige skader / svigt 3. konstruktionen er med væsentlige skader / svigt [20]

21 BYGNINGSDEL:08. VARMEINSTALLATION Nr. Emne Karakter Bemærkning g til tilstand 08.1 Fjernvarme, stikledninger Brugerne af bygningerne b var ikke bekendt med problemer Måleree Hovedmåler fra f varmeforsyningen Rør, ventiler og lign. Synlige ventiler mv. fremstod i god i stand uden synlige tegn på p skader eller lign Hovedfordelingsrør i jord Brugerne af bygningerne b var ikke bekendt med problemer Stikledning i lejlighederne Stikledningern ne er fremført skjulte og kommer op bagerst i køkkenskabet i boligerne Radiatorer og gulvvarme De fremstår uden u synlige utætheder mv. Karakter: 1. Konstruktionen er registreret intakt 2. Konstruktionen err med få ubetydelige skader / svigt 3. Konstruktionen er med væsentlige skader / svigt [21]

22 BYGNINGSDEL: 09. VENTILATIONSANLÆG Nr. Emne Karakter Bemærkning g til tilstand 09.1 Ventilatorer Udsugningsve entilatorer err opstillet i tagrummene og ventilationsanlægget i rengøringsrummet i bygningg B. Det ser ikke ud til at der er servicering på anlæggene Kanaler, spjæld, lyddæmpere og lign. Kanalerne er ført i loftsrummene. Anlægget i bygning B suger konstant t og reguleringsmuligheden kan kun foretages ved kontrolventiler i boligerne Emhætte Emhætte i køkken i bygning A er velfungerende og fungerer Udsugningsarmaturer i bad/wc og køkken Udsugning fungerer tilsyneladende ved kontrol Armaturer for ventilationsanlæg Indblæsning og o udsugningg fungere tilsyneladende, men der er ikke kontrolleret på det angivne luftskifte i rummene Friskluft / erstatningsluft Der er fungerende friskluftsventiler monteret i vinduerne. Karakter: 1. Konstruktionen er registreret intakt 2. Konstruktionen err med få ubetydelige skader / svigt 3. konstruktionen er med væsentlige skader / svigt [22]

23 BYGNINGSDEL: 10. EL-ANLÆG Nr. Emne Karakter Bemærkning g til tilstand 10.1 Stikledninger Kabling er ført over loft ogg i terræn Hovedtavle, gruppetavler mv. Fremstod i god stand 10.3 Forsyningsledninger 10.4 Belysningsmateriel Fast belysning i gangarealer og badeværelser Installationsmateriel Fremstod i god stand Telefonanlæg Fremstod i god stand Antenneanlæg Fremstod i god stand. BYGNINGSDEL:11. INVENTAR Nr. Emne Karakter Bemærkning g til tilstand 11.1 Køkkeninventar I varierende stand, s men generelt god Hvidevarer I varierende stand, s men generelt god Wc- / badinventar I varierende stand, s men generelt god. Karakter: 1. Konstruktionen er registreret intakt 2. Konstruktionen err med få ubetydelige skader / svigt 3. konstruktionen er med væsentlige skader / svigt [23]

24 BYGNINGSDEL:12. BELÆGNINGER I TERRÆNINVENTAR Nr. Emne Karakter Bemærkning g til tilstand 12.1 Belægninger Belægningssten Generelt i dogg stand Fliser Fliser ved terrasser mv. err i god stand med gode afvandingsmuligheder væk fra bygningen, dog trænger fugerr til oprensning Asfalt Generelt i godd stand med enkelte revner og lunker. Karakter: 1. Konstruktionen er registreret intakt 2. Konstruktionen err med få ubetydelige skader / svigt 3. konstruktionen er med væsentlige skader / svigt [24]

25 9 KONKLUSION Med udgangspunkt i besigtigelse på stedet og gennemgang af tegningsmaterialet har Arkikon udført førsyn på Dolmer Have for Norddjurs Kommune Førsynet omfatter 12 boliger, fælleshus og vaskerum, samt nærliggende belægninger i henhold til 10 Bilag 1. Nedenstående er en kortfattet sammenstilling af de konstaterede forhold beskrevet t i afsnit 8 Førsynets resultat BYGNINGSDELE Bygningsbasis Fundamenterne er skjult og ikke inspiceret. Der er registreret enkelte pudsspader og netrevneskader på den synlige del af soklen. Dette skønnes umiddelbart ikke til at være fundamentssætninger. Revnerne bør udbedres og gøres tætte. Der registreredes ikke synlige skader på terrændækket. Udvendige bygningsdele (facader og tagværker) Tagkonstruktionen er registeret intakt. Der er mindre steder i tagrummene hvor isoleringen ikke er udlagt ordentligt og ødelagt, formentlig efter håndværkerbesøg.. Tagkonstruktionen vurderes til at være korrekt ventileret med at opfyldee kravet 1/500 del af loftsarealet. Der kunne ikke konstateres begyndende fugtskader på spærene i tagrummene. Udvendigt kunne der ikke registreres knækkede tagsten eller tagrygning. Tagvinduerne i fordelingsgangene, udhængsspærene, underbeklædning og vindskeder fremtræder i god stand. Yderdøre Yderdøre og vinduer i boligerne og fælleshuset fremtræderr i god stand uden registrerede punkterede termoruder. ved vaskerummet indtil udhuse viserr tegn på begyndende opfugning og trænger til malerbehandling. Der er ikke registreret fugeslip ved de elastiskee fuger ved vinduer og døre. Ved vaskerummet (bygning G) er ydervægge opført med 1 på 2 beklædning og træskelet. Dog er facaden mod nord-øst og enkelte limtræssøjler stående under terrænniveau, hvilket viser v tegn påå begyndende opfugtning. Facaden skal holdes væk fra jordniveau. [25]

26 Indvendige bygningsdele Indvendigee vægge er registreret intakte, dog er der en enkel vandret revne i murværket ved gang mellem bygning A og B. Der er udført løbende vedligeholdelse ved ind- og udflytning. Indvendigee boligskel vurderes ikke til at opfyldee nutidige lydkrav,med mindre m der er anvendt teglsten med en rumvægt på godt kg/m 3, da kravet jf. BR08 er 55 db. Overflader Udvendigee facader og gavle fremstår generelt pæne, med mindre overskuelige udbedringer på udfaldende fuger og malerbehandling af træværker. Tagbelægningen er udført med tagstem og er registreret intakte. Indvendigee vægge og lofter er løbende vedligeholdt. Gulve fremstår generelt i god stand og uden synlige skader på disse. Afløb og Sanitet Tagrenderr og nedløb er registrerett intakte og oprensede. Det har ikke været muligt ved besigtigelsen atse bøjningerne i afløbssystemet, hvorr det største slid vil forekomme. Vandinstallation Brugsvandsinstallationen er udførtt med måler placeret i vaskerummet, hvorfra der afregnes med vandforsyningen. Hovedledningerne for cirkulation, varmt og koldt brugsvand er ført rundt under terrændækket frem til de enkelte boliger og rum i fælleshuset. Koblingsledninger er udført som skjult installation. Hovedmålerne er placeret i vaskerummet. Der er ikke monteret fordelingsmålere påå brugsvand i de enkelte boliger. [26]

27 Varmeinstallation Bebyggelsen er forsynet med fjernvarme fra Grenaa Varmeværk. Der er fremført fjervarmestik i vaskerummet, hvor hovedmåleren er placeret og videre fordeling herfra under terrændækket til boligerne og fælleshuset. Derr var monteret fordampningsmålere på samtlige radiatorer. Vaskerummet stod uopvarmet og med uisolerede rør, der er dog varmeinstallation i rummet. Hovedmålerne er placeret i vaskerummet. Ventilationsanlæg Der er udført ventilationsanlæg i fælleshuset ogg udsugningsventilatorerr i boligerne og vaskerummet, med frisklufts tilgang i vinduerne via ventiler. El-anlæg Installationerne er udført som skjulte planforsænkede installationer i vægge og lofter. Installationer og tavler er intakt og registreret som funktionsdygtig. Bygningenn er forsynet med ABA og ABDL anlæg. Der er ikke udført røgdetektor i bygningen. Inventar Der skal påregnes en løbende udskiftning af inventar i køkken og grovkøkken i fælleshuset. Belægninger i terræn Belægninger er i terræn trænger til oprensningg af fuger enkelte steder og o der mindre ubetydelige lunker enkelte steder. SAMLET VURDERING Bygningerne ydre og indvendige konstruktioner fremstår i god stand. Vand- og varmeinstallationer, ventilationsanlæg og elinstallationer fremstår funktionelle og uden yderliggeree registrerede problemer. [27]

28 10 BILAG 1 NOTE: Blå firkant angiver bygning A Rød firkant angiver bygning B Gul firkant angiver bygning G [28]

29 11 BILAG 2 Billede 1 Bygning B, sydgavl - Sokkelrevne, sandsynligvis som følge af mekanisk påvirkning. Billede 2 Bygning B, nordgavl mod øst Lodret revne i murværket. [29]

30 Billede 3Løsteglsten ved terrasse. Billede 4Manglende fugning ved udvendig stikkontakt.. [30]

31 Billede 5 Enkelte pudsrevner og netrevneskader på den synlige del af soklen. Billede 6Begyndende opfugtning / råd i limtræssøjle som følge af placering under terrænniveau. [31]

32 Billede 7Ydervægge er opført med 1 på 2 beklædning og træskelet, som er stående under terrænniveau. Billede 8 Der er ikke niveaufrie adgange mellem terrasser og boliger. [32]

33 Billede 9Varmtvandsveksler og rør placeret bagved vaskemaskinerne fremstod delvis isoleret. [33]

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

Tilbygning/fladt tag 1960-

Tilbygning/fladt tag 1960- Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning/fladt tag 1960- Opført i perioden: ca. 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at

Læs mere

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010 Sommerhuse Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010 indeholder bestemmelser for opførelse af sommerhuse. Disse bestemmelser skal også anvendes ved forandringer i eller tilbygning til sommer

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009 REVIDERET UDGAVE 2009 Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation En vejledning for arkitekter og VVS-installatører toilet bryggers køkken bad Til arkitekten og VVS-installatøren Denne

Læs mere

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme GUIDE Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. ANLÆGSTYPER... 4 3. MULIGE LØSNINGER FOR OPGRADERING... 6 3.1 Decentrale ventilationsanlæg... 6 3.2 Centrale

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling

RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, VEJLEDER: Ove Bjerregaard Broch FORFATTER: Preben Hansen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER: 124536 OPLAG: 2 SIDETAL

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FSB - 0-77 Portugalsgade 0-2, Normandigade 0 Portugalsgade 0 2300 København S ens energimærke: Gyldig fra 30. april 203 Til

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 JULI 2014 EUDP SEKRETARIATET RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 EUDP 2009: "UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE

Læs mere

GODT I GANG MED BYGMA

GODT I GANG MED BYGMA GODT I GANG MED BYGMA INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UDENDØRS BYGGEPROJEKTER CARPORT & KOMPETANCE 1 GODT BEGYNDT ER... Velkommen til Bygma. Velkommen til vores produkter og kompetencer inden for udendørs

Læs mere

ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK

ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK DANSK BYGGESKIK Etagebyggeriet gennem 150 år Jesper Engelmark Arkitekt, lektor emeritus,

Læs mere

Tag og 1. sal. Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset

Tag og 1. sal. Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset TAGtema d a n m a r k s k o m p l e t t e b o l i g m a g a s i n Tag og 1. sal Når taget alligevel skal skiftes Komplet køreplan Førstesal med udsigt Taget skal passe til huset tagtema 1 2 Vindskede Tagfladens

Læs mere

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København Projekt nr. 2 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader

Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader Hvor går grænsen? Murerfaget Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 1 2012 TEKNIKERSERVICE. Erfarne folk hjælper dig i gang med dit projekt. Gratis!

NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 1 2012 TEKNIKERSERVICE. Erfarne folk hjælper dig i gang med dit projekt. Gratis! NYHEDSBLAD FRA GI Nr. 1 2012 TEKNIKERSERVICE Erfarne folk hjælper dig i gang med dit projekt Gratis! Af kommunikationskonsulent Bo Bjerre Hansen Foto: Peter Jakobsen, GI Få pejling på dit problem Teknikerservice

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere