November Havneplads Grenaa [1]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "November 2010. Havneplads 2. 8500 Grenaa [1]"

Transkript

1 DOLMER HAVE FØRSYNSRAPPORT November 2010 UDARBEJDET AF ARKIKON / Arkitekter Ingeniører Havneplads Grenaa [1]

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... SIDE 2 2 KONKLUSION - RESUME... SIDE 3 3 INDLEDNING... SIDE 4 4 BEBYGGELSEN... SIDE 5 5 PROJEKTDOKUMENTAION... SIDE 6 6 FØRSYNETS OMFANG... SIDE 7 7 BYGNINGSDELS-BESKRIVELSE... SIDE 8 8 FØRSYNETS RESULTAT... SIDE 14 9 KONKLUSION... SIDE BILAG 1... SIDE BILAG 2... SIDE 29 [2]

3 KLUSION - RESUME Det aktuelle byggeri err opført i 2000 og 2001, uden yderliggeree til- eller ombygninger siden. Klimaskærmen fremstår i god stand. Facaderne, samt vinduer og døre gode tilstand t skal navnlig tilskrives det fornuftige design, som er stort tagudhæng gør. Tagdækningen er udført med tagsten, hvilket sædvanligvis indikerer lang holdbarhed og der kan ligeledes ikke registreress knækkede eller nedbrudte tagsten eller rygningssten. Der kunne ikke på nuværende tidspunkt registreres fugeslip ved vinduer og døre, men m der bør løbende holdes øje med disse. Murværket fremstår med få udtagelser med tætte mørtelfuger og hele sten. Der er dog mindre områder med revnede fuger og udfaldende fugerr på enkelte facadevæggf e. Sokkelpuds er enkelte steder revnet, men pga. det gedignee tagudhæng er sandsynligheden forr indtrængende slagregn overskuelig. Der er ikke registreret tegn på vandindtrængning i terrændækket. Tekniske installationer fremstår intakte og funktionelle og vedligeholdte. Indvendigee overflader fremstår f generelt pæne og velholdte. Udvendigee belægninger er generelt i god stand. Bo Brøgger Rasmussen [3]

4 3 INDLEDNING Nærværende førsynsrapport vedrørende Dolmer Have omfatter 12 boliger, fælleshus og vaskerum mv., samt nærliggende belægninger. Der er taget udgangspunkt i nedenstående hovedgrupper: - Facadekonstruktioner, herunderr vinduer og dørem.m. - Tagkonstruktioner. - Indvendige konstruktioner, herunder døre m.m. - Badeværelser, herunder aptering. - Afløbsinstallationer, herunder kloak. - Vand- og varmeinstallationer. - Ventilationsanlæg. - Elinstallationer, herunder telefon- og antenneanlæg. Hovedgrupperne er i rapporten opdelt yderliggere i udvalgte bygningsdele. Rapporten har til hensigt at klarlægge bygningens generellee tilstand med hensyn til skader og øvrige konstruktive forhold af betydning for levertid, værdiansættelse mv. Endvidere vurderes det, om enkeltee bygningsdele lever op til nugældende lovgivningg og krav. Førsynsrapporten er udarbejdet påå grundlag aff Boligstyrelses bekendtgørelse nr. 477 af 1. juli [4]

5 4 BEBYGGELSEN Dolmer Have er projekteret i 2000 og færdigmeldt i Den er tegnet af Arkitektfirmaet Mogens Hansen, Randers og ingeniørdelen har Vognsen V Rådgivende ingeniører ståett forstået. Bygningerne til ombygning består af 12 boliger (bygning B), et fælleshus (bygning A) A og et vaskerum mv.(bygning G).Det samlede bebyggede areal er 762 m 2, hvor af de 625 m 2 er boligareal og de resterende 137 m 2 er vaskerum mv., hvilket er omfattett af rapporten se oversigtskortet 10 Bilag 1. Bygningerne er opført som grundmuret byggeri med ydervæggee og indvendige vægge i teglsten. Facader og gavle står i blankt murværk og øvrige indvendige vægflader, inkl. indvendige skillevægge mod fælles gang er vandskurede. Mod vådrum er vægge beklædt med klinker. Vaskerum mv. er opført med 1 på 2 beklædning og træskelet. Dog er bagmuren i vaskerummet udført med vandskurede teglsten og o delvis med klinker. Tagkonstruktionen er udført u med sadeltage og præfabrikerede saksespær med 255 graders hældning. Taget er beklædt med vingetagsten med ca. 75 cm. udhæng. Spærene i vaskerum mv. m er gitterspær oplagt på limtræsremme, som err understøttet af træskellet og limtræssøjler. Gavltrekanter er i teglsten med hulmur. Vinduer og udvendige døre, samt terrassedørspartier er udført i træ/alu. Ud- og indvendig kloakanlæg er udført i PVC ledninger. Fjernvarmestikledningen er fremført til fælles vaskerum i bygning G og herefter videre til teknik- og rengøringsrum i bygning B og videre udd til fordelingsarrangement i de enkelte køkkener. Der er udført punktudsugning fra baderum og køkkener i boligerne og i fælleshuset er der placeret ventilationsanlæg i rengøringsrum (Bygning A) og rørføring i tagrummet, som alene betjener denne bygning. b Hovedtavlee for el-installationer er placeret i teknikrengøringsrum (bygning B) og der er undetavler placeret i de enkelte boliger i værelset. [5]

6 5 PROJEKTDOKUMENTAION Projektmaterialet omfatter: - Komplet sæt arkitekttegninger bestående aff planer-, snit-, facadetegninger m.m. - Komplet sæt ingeniørtegninger bestående af fundaments, vvsplaner m.m. - Tilbudslister og udbudsbeskrivelse [6]

7 6 FØRSYNETS OMFANG Førsynet omfatter en række udvalgte bygningdele, som er beskrevet nærmere i de efterfølgende afsnit. Besigtigelsen af bygningsdele er foretaget visuelt og ved stikprøvevis. Besigtigelsen er foretaget d. 29. oktober [7]

8 Nedenstående er en kort beskrivelse af de enkelte bygningsdele med hensyn til materialer, opbygning og lignende. 7 BYGNINGSDELS- BESKRIVELSE De udvalgte bygningsdele er klassificeret jf. BC/Sfb- bygningstavle (12) Fundamenter Fundamenterne er udført i beton, støbt in-situ, både for indvendigee skillevægge, facadernee og lejlighedsskellene. (13) Terrændæk Terrændækket er udført i beton med rionet Hvor der er gulve med klinker, der d er disse udført med gulvvarmeslanger. (21) Ydervægge Generelt 348 mm teglsten med hulmur med 125 mm A-batts med fuldmurede gavle. Ydervægge ved vaskerummet (bygning G) er opført med 1 på 2 beklædning og træskelet. Dogg er bagmuren i vaskerummet udført med vandskurede teglsten og delvis klinker. (22) Indervægge Boligskel mellem boligerne og fordelingsgange er 228 mm teglsten med vandskuring. Indvendigee skillevægge i boligernee og i øvrigt er 108 mm teglsten med vandskuring. Skillevægge mellem soveværelse og opholdsrum er udført som let gipspladevæg med skydedør. [8]

9 (27) Tage Præfabrikerede sakse-- Tagbeklædningen er udført med røde vingetagsten på og gitterspær med en taghældning på 25 grader. 38x56 mmm lægter. Derr er udlagt 250 mm stenuld A-batts i boligerne og fælleshuset. (31) Ydervægge Terrassedøre og udvendige døre er beståendee af træ / alu og terrassedøre er udført med glasfyldningermed 2 lags ruder med en U-værdi på 1,0 W/m 2 K og øvrige døre som 40 mm massive. Indvendigee døre er udført som 40 mm massive døre og BD- 30 og BD-60 døre. Vinduerne er udført som træ / alu som 2 lags ruder med en U-værdi på 1,0 W/m 2 K. K (32) Indervægge Indvendigee døre i boligen er glatte skydedøre i træ. Fodpaneler er udført med m gerichterr i træ med sandlister. Der er udført elastiske fuger ved de indvendige døre mod tilstødendee bygningsdele. (33) Opbyggede gulve Terrændæk i baderum (i.h.t. tegningsmaterialet) - Klinker - Slidlag - 80 mm betonlag - 50 mm polystyren mm coatede leca nødder [9]

10 Terrændæk i opholds- - Linoleum - Slidlag mm betonlag - 75 mm polystyren mm coatede lecaznødder og gangarealer (i.h.t. tegningsmaterialet) (35) Påbyggede lofter 13 mm gipsloftsplader i boligerne og i fælles opholdsrum mv. 13 mmm gipsloftsplader øverst og nederst Rockfon Sonar monteret i C-system. (37) Tagudhæng, vindskeder, sternbrædder og inddækninger Vindskeder og sternbrædder: 22 mm høvlet og pløjet trykimprægneret fyrretræ. Underbeklædning: 19x125 mm højlet og pløjett fyrrustik. (40)1 Stier og belægninger Terrasser og udvendige gangarealer er belagt med varierendee feltopdelingg og stentypee i fliser. (40)2 Veje, parkeringsarealer, belægninger Veje- og parkeringsarealer er asfalt- og flisebelagte. (41) Fuger Fuger omkring vinduerr og døre i ydervæggen er udført med elastiske fuger. [10]

11 (50)1 Afløb og brønde Stikledninger, afløb i og under bygning er udføørti ø110 PVC. Tagbrønde er ø315 PVC og tagrender og tagnedløb er udført i zink. Afløbsskåle er udført med m stålafløbb med vandlås og forkromet rist. (50)2 Vand, stikledninger, vandposte Stikledning for vand err ført i bygning vaskerummet, hvor hovedmåleren er placeret. (50)3 Fjernvarme, stikledninger Stikledning for fjernvarme er ført ind i vaskerummet i bygning G, hvor hovedmåleren er placeret. Derr er monterett fordampningsmålere på samtlige radiatorer. (53) Vandinstallationerr Det varme brugsvand produceres p i vaskerummet via varmtvandsveksler. Fordelingsrør mv. er ført under gulvene, sammen med cirkulationen. Vandstikket er ligeledes ført ind i vaskerummett (bygning G) ), hvor hovedmåleren er placeret. Der er ikke konstateret at der er placeret bimålere i de enkelte lejligheder. [11]

12 (56) Varmeinstallationer Den nuværende bebyggelse bliver forsynet fra Grenaa Varmeværk. Der er indført fjernvarmestik ind i vaskerummett (bygning G) ), hvor hovedmåleren er placeret. Varmeforbruget måles via af fordampningsmålere placeret på samtlige radiatorer. Radiatorne er panelradiatorer, somm er generelt er monteret på de udvendige vægge og gulvvarme i baderummene. (57) Ventilationsanlæg Der er udført mekaniskk udsugning fra alle boligerne med udsugningsventiler, der er placerett i baderummets loft og køkkenet lofts, koblet på p anlæg derr er placeret i loftsrummet. Erstatningsluften kommer fra friskluftsventiler der er placeret i vinduerne, dog er dørr mod fordelingsgangen udført tæt, pga. brandmæssige forhold. Der er ligeledes udført mekanisk udsugning i vaskerummet med tagventilator placeret i tagfladen. I fælleshuset er der udført ventilationsanlæg som er placeret i rengøringsrummet (bygning A) med indblæsning og udsugningg i de enkeltee rum og afkast og indtag i tagfladen. (60) El-stikledninger Der er ført fælles stikledning fra kabelskab til hovedsikringstavle i depot (bygningg A). Herefte er der fra hovedtavlen ført kabling videre til de enkelte boligenheder til planforsænket gruppetavle, placeret i værelse. Bygningenn er udført med ABDL og ABA anlæg. (62) Vej-, sti-, og pladsbelysning Vej-, sti-, og pladsbelysning er udført lavtstående lamper i området og med fastmonteret lamper på bygning G, med styring via skumringsanlæg. [12]

13 (64) Antenneanlæg Alle boligerne og fællesbygningen er forsynet med antennestik. (64)1 Telefonanlæg Alle boliger er forsynet med telefonstik og ringeanlæg. [13]

14 8 FØRSYNETS RESULTAT De enkeltee bygningsdele er indsat i skemaer og deres tilstande er gradueret i 3 kategorier. Gradueringen er beskrevet under hvert skema. Skemaerne er inddelt i nedenstående hovedgrupper: 01. Bygningsbasiss 02. Udvendige bygningsdele (facader) 03. Tagværker 04. Indvendige bygningsdele 05. Overflader 06. Afløb og sanitet 07. Vandinstallation 08. Varmeinstallation 09. Ventilationsanlæg 10. El-anlæg 11. Inventar 12. Belægninger i terræn [14]

15 BYGNINGSDEL: 01. BYGNINGSBASIS Nr. Emne Karakter Bemærkning g til tilstand 01.1 Fundamenter, terrænniveau Fundamenter rne er delvis synlige. Der er enkelte pudsrevner, som s kan være forårsagett af mindre sætninger eller mekaniskee påvirkninger. De vurderes dog ikke til at kunne udvikles yderliggere Terrændæk Terrændække et er skjult. Karakter: 1. Konstruktionen er registreret intakt 2. Konstruktionen err med få ubetydelige skader / svigt 3. konstruktionen er med væsentlige skader / svigt [15]

16 BYGNINGSDEL: 02.UDVENDIGE BYGNINGSDELE (FACADER) Nr. Emne Karakter Bemærkning g til tilstand 02.1 Ydervægge Facader Mindre områder med begyndende udfaldne fuger, helt eller delvis løse teglsten, samt revner i murværket. Ydervægge ved v vaskerummet (bygning G) er opført med 1 på 2 beklædning og træskelet. Dog er facaden mod nord-øst og enkelte limtræssøjler stående under terrænniveau Døre, ydervægge Terrassedøre Generelt i godd stand, Der er generelt ikke i niveaufri adgang til terrasser Vinduer, ydervægge Generelt i godd stand udenn synlige tegn på punkterede termoruder Sålbænke Generelt i godd stand. Karakter: 1. Konstruktionen er registreret intakt 2. Konstruktionen err med få ubetydelige skader / svigt 3. konstruktionen er med væsentlige skader / svigt [16]

17 BYGNINGSDEL: 03.TAGVÆRKER Nr. Emne Karakter Bemærkning g til tilstand 03.1 Bærende konstruktioner Spær, limtræsremme mv. er intakte. Enkelte limtræsdragere i bygning G viste mindre, ubetydelige tegn på delaminering Ovenlys Generelt i dogg stand Underbeklædning, vindskeder, udhængsspær og sternbrædder Generelt i godd stand, der anbefales dog løbende malerbehand ling Gavltrekanter Mindre områder med udfaldende / dårlige fuger Inddækninger, tage Inddækningerr ved ovenlyss er i god stand Snefang Snefang er konstateret ogg i god stand. Karakter: 1. Konstruktionen er registreret intakt 2. Konstruktionen err med få ubetydelige skader / svigt 3. konstruktionen er med væsentlige skader / svigt [17]

18 BYGNINGSDEL: 04.INDVENDIGE BYGNINGSDELE Nr. Emne Karakter Bemærkning g til tilstand 04.1 Indervægge Løbende vedligehold ved ind- og udflytning. Der er konstateret enn enkel vandret revne i murværket ved gang mellem bygning A og B Døre, indvendige Skydedøre ogg døre til boligerne mv. er i god stand (Ved skydedørene er ikkee tegn på at styreskinner har tendens til at falde ud) ) Gulve, linoleum Linoleumsbel ægninger er r godstand, det kan dog ikke udelukkes at der er nedslidte områder, hvor eksempelvis senge s har været placeret Gulve, klinker Generelt i godd stand. Der er ikke konstateret manglende vedhæftning. BYGNINGSDEL: 05.OVERFLADER Nr. Emne Karakter Bemærkning g til tilstand 05.1 Udvendige overflader Facader Gavle Tage Tagsten er i god g stand uden større mosbeklædte områder. Der er ikke konstateret revnede / knækkede tagsten. Karakter: 1. Konstruktionen er registreret intakt 2. Konstruktionen err med få ubetydelige skader / svigt 3. konstruktionen er med væsentlige skader / svigt [18]

19 BYGNINGSDEL: 06. AFLØB OG SANITET Nr. Emne Karakter Bemærkning g til tilstand 06.1 Kloak i terræn, herunder overfladevanding Brugerne af bygningerne b var ikke bekendt med problemer med opstuvninger eller stående overfladevand d Kloak under bygning Brugerne var ikke bekendt med problemer med opstuvning Tagrender og nedløb Fremstod i god stand og oprenset tilstand Afløbsskåle Der er benyttet elastisk fuge omkring gulvafløbende Klosetter Fremstod i god stand og med stort og lille skyld 06.6 Håndvaske Generelt i godd stand Armaturer for vand i bad/wc Generelt i godd stand Armaturer for vand i køkken Generelt i godd stand. Karakter: 1. Konstruktionen er registreret intakt 2. Konstruktionen err med få ubetydelige skader / svigt 3. konstruktionen er med væsentlige skader / svigt [19]

20 BYGNINGSDEL: 07. VANDINSTALLATION Nr. Emne Karakter Bemærkning g til tilstand 07.1 Stikledninger mv. i terræn Brugerne af bygningerne b var ikke bekendt med problemer Varmtvandsveksler Placeret i vaskerummet (bygning G). Der var ikke varme på bygningen og rørene fremstod delvis isoleret Måleree Hovedmåler fra f vandforsyningen Rør, ventiler og lign. Synlige ventiler mv. fremstod i god i stand uden synlige tegn på p skader eller lign Stikledning 07.6 Armaturer for vand Armaturerne er e originale, men fremstod i god stand. Karakter: 1. Konstruktionen er registreret intakt 2. Konstruktionen err med få ubetydelige skader / svigt 3. konstruktionen er med væsentlige skader / svigt [20]

21 BYGNINGSDEL:08. VARMEINSTALLATION Nr. Emne Karakter Bemærkning g til tilstand 08.1 Fjernvarme, stikledninger Brugerne af bygningerne b var ikke bekendt med problemer Måleree Hovedmåler fra f varmeforsyningen Rør, ventiler og lign. Synlige ventiler mv. fremstod i god i stand uden synlige tegn på p skader eller lign Hovedfordelingsrør i jord Brugerne af bygningerne b var ikke bekendt med problemer Stikledning i lejlighederne Stikledningern ne er fremført skjulte og kommer op bagerst i køkkenskabet i boligerne Radiatorer og gulvvarme De fremstår uden u synlige utætheder mv. Karakter: 1. Konstruktionen er registreret intakt 2. Konstruktionen err med få ubetydelige skader / svigt 3. Konstruktionen er med væsentlige skader / svigt [21]

22 BYGNINGSDEL: 09. VENTILATIONSANLÆG Nr. Emne Karakter Bemærkning g til tilstand 09.1 Ventilatorer Udsugningsve entilatorer err opstillet i tagrummene og ventilationsanlægget i rengøringsrummet i bygningg B. Det ser ikke ud til at der er servicering på anlæggene Kanaler, spjæld, lyddæmpere og lign. Kanalerne er ført i loftsrummene. Anlægget i bygning B suger konstant t og reguleringsmuligheden kan kun foretages ved kontrolventiler i boligerne Emhætte Emhætte i køkken i bygning A er velfungerende og fungerer Udsugningsarmaturer i bad/wc og køkken Udsugning fungerer tilsyneladende ved kontrol Armaturer for ventilationsanlæg Indblæsning og o udsugningg fungere tilsyneladende, men der er ikke kontrolleret på det angivne luftskifte i rummene Friskluft / erstatningsluft Der er fungerende friskluftsventiler monteret i vinduerne. Karakter: 1. Konstruktionen er registreret intakt 2. Konstruktionen err med få ubetydelige skader / svigt 3. konstruktionen er med væsentlige skader / svigt [22]

23 BYGNINGSDEL: 10. EL-ANLÆG Nr. Emne Karakter Bemærkning g til tilstand 10.1 Stikledninger Kabling er ført over loft ogg i terræn Hovedtavle, gruppetavler mv. Fremstod i god stand 10.3 Forsyningsledninger 10.4 Belysningsmateriel Fast belysning i gangarealer og badeværelser Installationsmateriel Fremstod i god stand Telefonanlæg Fremstod i god stand Antenneanlæg Fremstod i god stand. BYGNINGSDEL:11. INVENTAR Nr. Emne Karakter Bemærkning g til tilstand 11.1 Køkkeninventar I varierende stand, s men generelt god Hvidevarer I varierende stand, s men generelt god Wc- / badinventar I varierende stand, s men generelt god. Karakter: 1. Konstruktionen er registreret intakt 2. Konstruktionen err med få ubetydelige skader / svigt 3. konstruktionen er med væsentlige skader / svigt [23]

24 BYGNINGSDEL:12. BELÆGNINGER I TERRÆNINVENTAR Nr. Emne Karakter Bemærkning g til tilstand 12.1 Belægninger Belægningssten Generelt i dogg stand Fliser Fliser ved terrasser mv. err i god stand med gode afvandingsmuligheder væk fra bygningen, dog trænger fugerr til oprensning Asfalt Generelt i godd stand med enkelte revner og lunker. Karakter: 1. Konstruktionen er registreret intakt 2. Konstruktionen err med få ubetydelige skader / svigt 3. konstruktionen er med væsentlige skader / svigt [24]

25 9 KONKLUSION Med udgangspunkt i besigtigelse på stedet og gennemgang af tegningsmaterialet har Arkikon udført førsyn på Dolmer Have for Norddjurs Kommune Førsynet omfatter 12 boliger, fælleshus og vaskerum, samt nærliggende belægninger i henhold til 10 Bilag 1. Nedenstående er en kortfattet sammenstilling af de konstaterede forhold beskrevet t i afsnit 8 Førsynets resultat BYGNINGSDELE Bygningsbasis Fundamenterne er skjult og ikke inspiceret. Der er registreret enkelte pudsspader og netrevneskader på den synlige del af soklen. Dette skønnes umiddelbart ikke til at være fundamentssætninger. Revnerne bør udbedres og gøres tætte. Der registreredes ikke synlige skader på terrændækket. Udvendige bygningsdele (facader og tagværker) Tagkonstruktionen er registeret intakt. Der er mindre steder i tagrummene hvor isoleringen ikke er udlagt ordentligt og ødelagt, formentlig efter håndværkerbesøg.. Tagkonstruktionen vurderes til at være korrekt ventileret med at opfyldee kravet 1/500 del af loftsarealet. Der kunne ikke konstateres begyndende fugtskader på spærene i tagrummene. Udvendigt kunne der ikke registreres knækkede tagsten eller tagrygning. Tagvinduerne i fordelingsgangene, udhængsspærene, underbeklædning og vindskeder fremtræder i god stand. Yderdøre Yderdøre og vinduer i boligerne og fælleshuset fremtræderr i god stand uden registrerede punkterede termoruder. ved vaskerummet indtil udhuse viserr tegn på begyndende opfugning og trænger til malerbehandling. Der er ikke registreret fugeslip ved de elastiskee fuger ved vinduer og døre. Ved vaskerummet (bygning G) er ydervægge opført med 1 på 2 beklædning og træskelet. Dog er facaden mod nord-øst og enkelte limtræssøjler stående under terrænniveau, hvilket viser v tegn påå begyndende opfugtning. Facaden skal holdes væk fra jordniveau. [25]

26 Indvendige bygningsdele Indvendigee vægge er registreret intakte, dog er der en enkel vandret revne i murværket ved gang mellem bygning A og B. Der er udført løbende vedligeholdelse ved ind- og udflytning. Indvendigee boligskel vurderes ikke til at opfyldee nutidige lydkrav,med mindre m der er anvendt teglsten med en rumvægt på godt kg/m 3, da kravet jf. BR08 er 55 db. Overflader Udvendigee facader og gavle fremstår generelt pæne, med mindre overskuelige udbedringer på udfaldende fuger og malerbehandling af træværker. Tagbelægningen er udført med tagstem og er registreret intakte. Indvendigee vægge og lofter er løbende vedligeholdt. Gulve fremstår generelt i god stand og uden synlige skader på disse. Afløb og Sanitet Tagrenderr og nedløb er registrerett intakte og oprensede. Det har ikke været muligt ved besigtigelsen atse bøjningerne i afløbssystemet, hvorr det største slid vil forekomme. Vandinstallation Brugsvandsinstallationen er udførtt med måler placeret i vaskerummet, hvorfra der afregnes med vandforsyningen. Hovedledningerne for cirkulation, varmt og koldt brugsvand er ført rundt under terrændækket frem til de enkelte boliger og rum i fælleshuset. Koblingsledninger er udført som skjult installation. Hovedmålerne er placeret i vaskerummet. Der er ikke monteret fordelingsmålere påå brugsvand i de enkelte boliger. [26]

27 Varmeinstallation Bebyggelsen er forsynet med fjernvarme fra Grenaa Varmeværk. Der er fremført fjervarmestik i vaskerummet, hvor hovedmåleren er placeret og videre fordeling herfra under terrændækket til boligerne og fælleshuset. Derr var monteret fordampningsmålere på samtlige radiatorer. Vaskerummet stod uopvarmet og med uisolerede rør, der er dog varmeinstallation i rummet. Hovedmålerne er placeret i vaskerummet. Ventilationsanlæg Der er udført ventilationsanlæg i fælleshuset ogg udsugningsventilatorerr i boligerne og vaskerummet, med frisklufts tilgang i vinduerne via ventiler. El-anlæg Installationerne er udført som skjulte planforsænkede installationer i vægge og lofter. Installationer og tavler er intakt og registreret som funktionsdygtig. Bygningenn er forsynet med ABA og ABDL anlæg. Der er ikke udført røgdetektor i bygningen. Inventar Der skal påregnes en løbende udskiftning af inventar i køkken og grovkøkken i fælleshuset. Belægninger i terræn Belægninger er i terræn trænger til oprensningg af fuger enkelte steder og o der mindre ubetydelige lunker enkelte steder. SAMLET VURDERING Bygningerne ydre og indvendige konstruktioner fremstår i god stand. Vand- og varmeinstallationer, ventilationsanlæg og elinstallationer fremstår funktionelle og uden yderliggeree registrerede problemer. [27]

28 10 BILAG 1 NOTE: Blå firkant angiver bygning A Rød firkant angiver bygning B Gul firkant angiver bygning G [28]

29 11 BILAG 2 Billede 1 Bygning B, sydgavl - Sokkelrevne, sandsynligvis som følge af mekanisk påvirkning. Billede 2 Bygning B, nordgavl mod øst Lodret revne i murværket. [29]

30 Billede 3Løsteglsten ved terrasse. Billede 4Manglende fugning ved udvendig stikkontakt.. [30]

31 Billede 5 Enkelte pudsrevner og netrevneskader på den synlige del af soklen. Billede 6Begyndende opfugtning / råd i limtræssøjle som følge af placering under terrænniveau. [31]

32 Billede 7Ydervægge er opført med 1 på 2 beklædning og træskelet, som er stående under terrænniveau. Billede 8 Der er ikke niveaufrie adgange mellem terrasser og boliger. [32]

33 Billede 9Varmtvandsveksler og rør placeret bagved vaskemaskinerne fremstod delvis isoleret. [33]

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

SALGSPROSPEKT Humleparken II, Arden

SALGSPROSPEKT Humleparken II, Arden SALGSPROSPEKT Humleparken II, Arden Dato: 25.01.2014 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan 37 35 33 31 29 27 25 23 Type 110 21 19 Type 80 17 2

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen Haslev Svømmehal Bygningsgennemgang Udført D. 28-9-2016 Af: Laurits Lykke Jensen Haslev svømmehal Svømmehal: Tagkonstruktion: Tagbelægning (Metaltag).. Udvendigt træværk: K2: Stern og underbeklædning stedvis

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Smedens Hestesko, Thorsø

Smedens Hestesko, Thorsø Dato: 25.01.2014 Smedens Hestesko, Thorsø 16 boliger på 90 m 2 samt 5 m 2 redskabsrum Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan 2 Plan BRUTTO AREAL

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens Dato: 25.09.2011 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan *** Tegningen er ikke målfast *** 2 Visualisering Indgangsfacade

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1 BYG & LEV v/ Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard, Bragesvej 2, 8230 Åbyhøj mail@bygoglev.dk - Tlf. 8615 7877 - Fax. 8615 5084 - Bil. 2021 7877 - www.bygoglev.dk BYGNINGSRAPPORT Ejendommen. Adresse: Matr.

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Markedsgade 12, Randers

Markedsgade 12, Randers D. 06.05.12 Markedsgade 12, Randers 7 stk. boliger på hver 84-94 m² bolig inkl. fællesarealer excl. depotrum og P-hus. Salg og information Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7,00 m³ koldt brugsvand 10,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7,00 m³ koldt brugsvand 10,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 34 Adresse: Store Tingbakke 1 Postnr./by: 9310 Vodskov BBR-nr.: 851-539271-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : llingvej 62 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-09-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 1671742 Matr. nr./ejerla 10 DL / Hvidovre By,

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning H.C. Ørstedsvej 6. Skive FOTO: Loftfoto med angivelse af hvor ny sammenbgning udføres. Beskrivelse. Opførelse af ny skolebygning på 384 m² med undervisningsrum,

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 16 København d. 10. oktober 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 16/Bolig 21. Tag/tagrum: Eksisterende tegltag, ældre men i god stand.

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dolmer Have 2 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-098015 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

Klithuse Etape I Slettestrand

Klithuse Etape I Slettestrand Klithuse Etape I Slettestrand D. 25.05.2015 6 boliger www.klithuseslettestrand.dk Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail: info@projektselskab.dk

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Bredgade/Markedsgade, 8870

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Høstbuen 17 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Laust Hällberg Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1 Tagbelægning/rygning

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte.

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. Facaderenovering ER Den røde blok Mørtelfuger smuldrer. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. De grå blokke Betonfacader fremstår med afskalninger pga. armeringskorrosion. Der er skader

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 46 Adresse: Bøgeparken 1 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-010249-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato :

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato : REVISION B TILBUDSPLANKET Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, besigtigelse på skolen, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015.

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015. Notat Til: Aalborg Kommune Fra: Flemming Sørensen, Søren Garde Rådgivning. Vedr. Besigtigelse af ejendommen Dokkedalvej 30, Mou, 9280 Storvorde. Dato: 12. marts 2015 Adressen blev besigtiget med henblik

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: SIDE 1 AF 50 Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-568891-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Karsten Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Solvænget 23 2960 Hørsholm Dato: 5-3-2016 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 223-46495 Matr. nr./ejerlav 12nm EBS sagsnr. 65923 Rådgiver: Karsten Larsen

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Sletten 22 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-009656-001 Energikonsulent: Hans Tørnstrøm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 2 x 95 mm mm mineraluld.

Bygningsdele Loft og tag Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 2 x 95 mm mm mineraluld. SIDE 1 AF 5 Adresse: Strandvænget 6 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-000000-001 Energikonsulent: Bo Bramsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

Bygningen lever op til Bygningsreglementets krav til opførelse af nye sommerhuse.

Bygningen lever op til Bygningsreglementets krav til opførelse af nye sommerhuse. SIDE 1 AF 6 Adresse: Strandlyst 27 Postnr./by: Resultat 7830 Vinderup BBR-nr.: 661-187714-001 Energikonsulent: Lars Højris Nielsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Jagtvej 177 2100 København Ø Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN 17. maj 2010 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 BvB's byggetekniske

Læs mere

Vesterdamsvænget, Lind

Vesterdamsvænget, Lind Vesterdamsvænget, Lind 14 fritliggende boliger beliggende i særdeles dejligt og roligt område i Lind tæt ved skole, børnehave, indkøb mv. Kontantpris kr. 2.195.000 151 m 2 bolig + 29 m² carport og redskabsrum

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 11 Ejerboliger Sneumvej, Vadum

MATERIALEBESKRIVELSE. 11 Ejerboliger Sneumvej, Vadum MATERIALEBESKRIVELSE 11 Ejerboliger Sneumvej, Vadum GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst om de mange forskellige

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 29 Adresse: Peblingevej 21 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Rougsøvej 155A 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-109239-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere