MILJØREGNSKAB EKJ er miljøcertificeret efter 14001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001"

Transkript

1 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001

2 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr Branche Ansatte Miljøgodkendelse Hovedaktiviteter EKJ rådgivende ingeniører as, Blegdamsvej 58, 2100 København Ø T: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder. I 2012 beskæftigede EKJ fuldtidsansatte og deltidsansatte samlet svarende til 177 fuldtidsårsværk. EKJs kontorer er ikke underlagt miljøgodkendelsespligt. Rådgivning af private og offentlige virksomheder inden for bygge- og anlægsområdet samt på miljøområdet. Arbejdet udføres primært på EKJ s kontorer og ved tilsyn ude på opgavernes lokaliteter. Væsentligste miljøbelastninger Forbrug af el og varme samt transport til og fra kunder samt forbrug af papir, er de væsentligste kilder til EKJ s direkte miljøpåvirkning. Indirekte er EKJs rådgivning også betydende for belastningen af miljøet, hvorfor opgaverne screenes for miljømæssige problemstillinger ved opstart. Spildevand EKJ udleder kun sanitært spildevand. Spildevandet ledes via Københavns offentlige kloaknet til rensning på Lynetten renseanlæg. side 2

3 EKJ er, sammen med en række andre virksomheder i hovedstaden, "Klima+ Frontløber" som medlem af Grønne Erhverv i Københavns Kommune. Blandt de andre Klima+ frontløbere er Novozymes og Steen & Strøm (Fields). Begrundelsen for status som Frontløber er, at EKJ gennem mange år målrettet har arbejdet med bæredygtighed, herunder at nedsætte vores udledning af CO2, og på at præge vores kunder i en mere miljørigtig retning. Klimaplanen for EKJ fremgår af nærværende årlige miljøregnskab. I miljøregnskabet for 2011, blev data for regionskontoret i Fredericia inkluderet. Regionskontoret er nedlagt medio 2012 og data herfra vil derfor ikke figurere i 2012 udgaven. EKJ har i 2012 implementeret et miljøledelsessystem, der er certificeret af Dansk Standard ifølge DS/EN ISO 14001:2004. EKJ er miljøcertificeret efter EKJ s miljøpolitik I EKJ forpligter vi os til at overholde gældende lovgivning og myndighedskrav på miljøområdet relateret til vores drift og ydelser, og følger løbende udviklingen herfor. Men vi forpligter os til en indsats, der rækker længere. EKJ sidder samlet inde med en bred vifte af specialviden. Som ansatte i en rådgivningsvirksomhed spiller miljøspørgsmål en helt central rolle i vores projekter, ikke kun i egentlige miljøprojekter, men også i bygge- og anlægsprojekterne. Der er tale om alt fra jordforurening, grundvandsspørgsmål og miljørigtig projektering til bæredygtigt byggeri, VVM-undersøgelser og due diligence mm. Vi arbejder aktivt og konsekvent for at motivere vores kunder til at forebygge forurening og til at holde fokus på projekternes miljøbelastning. Vi vil som virksomhed medvirke til at skabe bæredygtige og helhedsorienterede rammer og vilkår for mennesker, hvor de arbejder, bor eller transporteres. For at kunne give den helt rette rådgivning, følger vi nøje udviklingen i bæredygtigt byggeri, både når det gælder politikernes og offentlighedens stigende fokus på området samt den hastige udvikling af de tekniske løsninger. Derfor prioriterer vi uddannelse af medarbejderne på området. Internt i EKJ arbejdes der løbende på at reducere de afledte miljøpåvirkninger fra driften af EKJ. Ledelsen vil minimum en gang årligt evaluere miljøledelsessystemet og foretage nødvendige tilpasninger samt sikre, at ændringer i systemet kommunikeres ud til samtlige medarbejdere. Vi vil via vores website sikre offentligheden adgang til vores miljøpolitik samt vores miljøregnskab. side 3

4 Ledelsens redegørelse Rådgivningsydelserne udføres primært på EKJs kontorer og ved tilsyn med bygnings-, anlægs- og miljøforhold på de forskellige opgavelokaliteter. De opgjorte kilder til miljøpåvirkninger fra EKJs kontorer er el, varme, vand og papir, affald samt transport i forbindelse med opgaver ude af huset. El, varme og transport vurderes at være de væsentligste kilder, som bidrager til forbrug af fossile brændsler (olie, gas og kul) samt udledning af forbrændingsgasser heraf er kuldioxid (CO 2 ) som bidragsyder til drivhuseffekten opgjort. Miljøregnskabet indeholder en opgørelse af EKJs miljøpåvirkninger fra EKJs kontorer og transport for årene Regnskabet indeholder ikke de miljøpåvirkninger, som foranlediges af rådgivningsløsningerne. De væsentligste arbejdsmiljørisici er forbundet med ergonomi, indeklimaforhold samt højt arbejdspres på kontorerne og risici for ulykker på de eksterne opgavelokaliteter. Der er rapporteret tre mindre arbejdsskade blandt EKJs medarbejdere i Mål og resultater 2012 og 2013 Mål for 2012 Implementering af miljøledelse i EKJ. Opnåelse af ISO 14001:2004 certificering i miljøledelse. Reducere elforbruget på Blegdamsvej pr. årsværk med 10 % over en 3-årig periode Kortlægge mulige vandforbrugsbesparelser på Blegdamsvej Kortlægge mulige energiforbrugsbesparelser i Fredericia Opnåelse af indeks 75 i medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Gennemførelse af valg til arbejdsmiljøorganisationen. Ingen arbejdsulykker med fravær til følge. Det nåede vi i 2012 Miljøledelsessystemet blev succesfuldt implementeret i løbet 2012 og - blev stadfæstet ved opnåelse af ISO 14001:2004 certificeringen. Arbejdet med at reducere elforbruget er vel undervejs. Forbruget pr. årsværk for 2012 er 6,6% mindre end 2011 (referenceåret). Vandbesparelsesmuligheder på Blegdamsvej er kort blevet undersøgt, men det er besluttet at prioritere energibesparelsesmål højere. Regionskontoret i Fredericia er udgået og derved også besparelsesmulighederne. Medarbejdertilfredshedsundersøgelse blev ikke gennemført Valg til arbejdsmiljøorganisationen er gennemført Der er rapporteret tre arbejdsskader i 2012 Mål for 2013 Miljømål (Klimaplan jf. retningslinjer som Klima+ Frontløber i Grønne Erhverv i Københavns Kommune) Reducering af elforbruget på Blegdamsvej pr. årsværk med 10% over en 3-årig periode sammenlignet med Målet fortsættes og følgende tiltag gennemføres: Optimere driften af ventilationsanlægget (ændring af drifttider) Undersøge forholdene/økonomien vedr. etablering af solfanger på taget. Undersøge forholdene/økonomien vedr. etablering af solceller på taget. Undersøge forholdene/økonomi vedr. udskiftning af eldrevne vandvarmere. Undersøge forholdene/økonomien ved etablering af lysføler/pir på toiletter Kortlægning af muligheder for besparelser på plottere Kortlægge muligheder for vandbesparelser Opsætning af vandmåler til k/v vand på herretoilettet ved café 1. Denne logger i 3 måneder, hvorefter der kan tages stilling til evt. besparelse ved udskiftning af armaturer mv Arbejdsmiljømål Ingen arbejdsulykker med fravær til følge. Gennemførelse af arbejdspladsvurdering. Gennemførelse af medarbejdertilfredshedsundersøgelse Fortsat udvikling af det strategiske arbejdsmiljøarbejde. Miljøforhold Udviklingen over de sidste 5 år for de opgjorte parametre er vist i tabel 1. De totale mængder er opgjort for året og pr. årsværk. El, varme og vand er yderligere opgjort pr. m 2 lejemål. Opgørelserne følger kalenderåret og EKJs finansielle regnskabsår. Opgørelserne følger kalenderåret og EKJ s finansielle regnskabsår. side 4

5 Tabel 1: Samlet opgørelse af de kvantitative oplysninger for EKJ s miljøregnskab Grunddata Antal årsværk ,9 177,2 Lejemål (m 2 ) inkl. kælder Elforbrug kwh pr. år Udledt kg CO 2 pr. år kwh pr. årsværk kwh pr. m ,31 81,84 86,2 83,5 Varmeforbrug MWh pr. år ,7 91,7 Udledt kg CO 2 pr. år MWh pr. årsværk 0,71 0,62 0,77 0,51 0,52 MWh pr. m 2 0,032 0,03 0,028 0,021 0,022 Graddage (norm = 3.112) MWh pr. m 2 0,036 0,032 0,030 0,028 0,024 Kørsel i tjeneste Km pr. år Udledt kg CO 2 pr. år Km pr. årsværk pr. år ,9 Vandforbrug m 3 pr. år m 3 pr. årsværk 6 6,5 5,3 5,0 4,8 m 3 pr. m 2 0,21 0,25 0,19 0,20 0,21 Papirforbrug Kg pr. år Kg pr. årsværk 52,1 58, ,4 40,8 Affald Brændbart til forbrænding, kg pr. år Papir til genbrug, kg pr. år Pap til genbrug, kg pr. år Flasker & glas til genbrug, kg pr. år Batteriet og lysstofrør Affalds sum, kg pr. år Drivhusgasser kg CO 2 fra elproduktion kg CO 2 fra varmeproduktion kg CO 2 fra transport Sum udledt kg CO 2 pr. årsværk pr. år side 5

6 Energiforbrug Det samlede elforbrug for 2012, anvendt til belysning og drift af computere, printere, kopimaskiner m.m., er faldet 3,2 procent. Opgjort i kwh pr. årsværk ligger elforbruget 17,8 procent lavere end i 2011, grundet færre antal årsværk i 2011 samt lavere samlet forbrug. Varme 5% Transport 16% Det aktuelle varmeforbrug for 2012 er steget 8,3 procent i forhold til 2011, og det graddagekorrigerede varmeforbrug pr. m 2 er faldet 17,2 procent i forhold til Summeres faldet i elforbruget pr. m 2 og i det graddagekorrigerede varmeforbrug pr. m 2, så er der sket et fald på 7,1 % i 2012 i forhold til 2011, se figur El 79% Figur 2. Fordelingen af CO 2 -udledningen mellem varme, el og transport Opgøres CO 2 -udledning pr. årsværk er der tale om en reduktion på 20,4 % i 2012 i forhold til 2011, se figur Varmeforbrug Figur 1. Energiforbrug pr. m 2 Kørte kilometer i tjeneste Elforbrug kwh/m2 Transporten til møder foregår i private eller firmaets biler, og i mindre omfang med tog, taxi og på cykel. I 2012 blev der kørt km i medarbejdernes egne biler og km i EKJs firmabiler. Samlet er antallet af kørte km i 2012 faldet med 0,2 % i forhold til år Opgjort pr. antal årsværk er distancen faldet med 5,7 %. Antallet af kørte km i tjeneste er opgjort ud fra medarbejdernes registreringer til kørselsregnskaber af km kørt i privat bil og ud fra kørselsregnskab for firmabilerne. Røggasser CO 2 -udledning Blandt røggasserne fra den fossile forbrænding er der både nationalt og internationalt stort fokus på udledningen af CO 2, som bidragsyder til den globale opvarmning af atmosfæren (drivhuseffekt). Det er derfor valgt at opgøre CO 2 - udledningen fra transporten og fra den eksterne produktion af el og varme. Af den samlede CO 2 -udledning fra el, varme og transport udgør udledningen fra elektricitet igen i 2012 det største bidrag til drivhuseffekten, se figur kg CO2 pr. årsværk pr. år Figur 3. Udledt kg CO 2 pr. årsværk pr. år CO 2 -udledningen fra transport, såvel firmabiler som privatbiler, er beregnet ved brug af TEMA Ved beregningen af CO 2 -udledningen er anvendt forudsætninger som beskrevet i tabel 2: Firmabil, Picasso (EURO III benzinbil < 1,4l) km Firmabil, Honda (EURO I benzinbil 1.4-2l) km Firmabil, Berlingo (EURO I benzinbil 1.4-2l) km Firmabil, Tourneo (EURO III dieselbil < 2l) km Firmabil, Transit (EURO V dieselbil > 2l) km Private biler (EURO II benzinbil 1.4-2l), km Til beregning af CO 2 -udledningen fra el- og varmeproduktion er der for 2011 anvendt nøgletal fra NOFOR 2011, allokeret via 200 procent metoden (2012-udgaven er ikke udkommet ved redaktionens afslutning: El produktion: 426 g CO 2 /kwh Fjernvarmevand: 110 g CO 2 /kwh side 6

7 Papirforbrug Papirforbruget er en opgørelse af indkøbt papir; hvidt A4 papir, hvidt A3 papir, fortrykt brevpapir og konvolutter, farvet papir, plotterpapir samt fortrykte A4 blokke. Brevpapiret og konvolutter indkøbes i så store mængder, at mængderne ikke altid anvendes i selve indkøbsåret. De øvrige papirtyper indkøbes løbende i mindre mængder, således at lageret er beskedent og dermed afspejler indkøbet bedre forbruget. Det samlede papirindkøb steg med 85,2 % i 2012 i forhold til Papirforbrug pr. årsværk er steget med 74,2 %. De sidste fem års indkøb kan ses på Figur 4: Ton Vandforbrug og spildevand Det absolutte vandforbrug anvendt i firmaets kantine, til te & kaffe og sanitære formål, er i 2012 steget med 2,5 %, og faldet 4,6 % pr. årsværk. Vandforbruget er beregnet ud fra ejendommenes samlede årsforbrug multipliceret med EKJs andel i kvadratmeter lejemål uden kælder (EKJs andel er godt 38 %). Spildevandet udgør alene sanitært spildevand. Den absolutte spildevandsmængde måles ikke, men forventes at ligge på niveau med vandforbruget. Spildevandet ledes via offentlig kloak til rensning på rensningsanlægget Lynetten. Affald Ton papir pr. år Kg papir pr. årsværk kg Affaldsbortskaffelsen udføres i henhold til Københavns Kommunes affaldsregulativer. Affaldet fra kontorerne er primært papir og køkkenaffald. Affaldsgrupperne pap, papir og glas sorteres og sendes til genanvendelse. Lyskilder sorteres og sendes til godkendt modtager. De årlige mængder, der bortskaffes af disse typer, opgøres. Brugte batterier bortskaffes til genbrug via leverandøren, men mængden opgøres ikke. Toneraffald fra printere og kopimaskiner tages retur af leverandøren og genbruges. Toneraffaldet opgøres ikke. Madaffald og forbrændingsegnet affald sendes til forbrænding og opgøres. Den samlede sum af de opgjorte affaldsmængder er faldet 15,9 % fra 2011 til IT-udstyr Brugt IT-udstyr smides ikke ud, men opbevares som reserve, og det forældede udstyr foræres væk. Arbejdsmiljø Et sikkert og sundt arbejdsmiljø er et aktiv, der prioriteres højt i EKJ. EKJ fokuserer blandt andet på et godt arbejdsmiljø på medarbejdernes trivsel og på det fysiske arbejdsmiljø. Det ønskede mål er, at antallet af arbejdsulykker nedbringes til nul. Hvis målsætningen om nul arbejdsulykker ikke kan holdes, ønskes en lav fraværsfrekvens. EKJ vil arbejde med analyser af nærved-ulykker og i værste fald arbejdsulykker, som skal sikre, at lignende hændelser ikke medfører arbejdsulykker. Desuden vil fokus på instruktion i forhold til medarbejdernes sikkerhed ved besøg og tilsyn på byggepladser, industrivirksomheder m.m. indgå som en del af målsætningen om nul arbejdsulykker. EKJ har i 2012 haft tre hændelser, hvilket har medført 30,5 timers fravær. Ulykkesfrekvensen pr. 1 mio. præsterede timer (antal ulykker / antal præsterede timer x ) = 10,09 Fræværsfrekvensen pr timer (antal fraværstimer / antal præsterede timer x 1.000) = 0,103 Til sammenligning ligger tallene for branchen på 6,0 for ulykkesfrekvensen og 0,7 for fraværsfrekvensen. EKJ har derved en højere ulykkesfrekvens, dog med en markant lavere fraværsfrekvens, hvilket kan indikere, at ulykkerne ikke har været så alvorlige. Målsætningen om nul arbejdsulykker er desværre ikke opnået, men fraværsfrekvensen er lav, som ønsket. God kommunikation omkring arbejdsmiljø og sikkerhed er et værktøj til at øge sikkerhed og arbejdsmiljø både overfor kunder og internt. Ved at kommunikere sikkerhed og arbejdsmiljø positivt ønsker EKJ at medarbejdernes bevidsthed øges, og deraf medfølger en afsmittende virkning på medarbejdernes arbejdsmiljø. Det er ønsket, at bevidstheden om et godt arbejdsmiljø, og en sikker adfærd hos EKJs medarbejdere smitter af i forhold til de projekter, som EKJ er involveret i. Udviklingen af området arbejdsmiljø fortsætter, og til at varetage funktionen er der et arbejdsmiljøteam under opbygning. Den langsigtede strategi om at kunne tilbyde autoriseret arbejdsmiljørådgivning fortsætter ligeledes. side 7

8 EKJ RÅDGIVENDE INGENIØRER AS BLEGDAMSVEJ KØBENHAVN Ø T: F:

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012.

Grønt regnskab AGA A/S 2012. Grønt regnskab 2012. 3 Grønt regnskab AGA A/S 212. Grønt regnskab 212. 2 Indhold Indhold. 1 Forord 2 2 Ledelsens redegørelse 4 2.1 Præsentation af AGA A/S 4 2.2 Vision, politik og ledelsessystemer 4 2.3 Miljømål og resultater

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udgivet 14. oktober 2014 Denne redegørelse verificeret af DNV-GL den 10. oktober 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 3 Miljøredegørelse 2009...1 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...5 Virksomhedsoplysninger...5 Fakta om Hvidovre C...6 Placering og trafikale forhold...6

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 Miljøredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Miljøredegørelsens omfang... 1 1.0 Forord... 2 2.0 Hvem er Marius Pedersen A/S... 3 2.1 Historie... 3 2.2 Ejerstruktur... 3 2.4 Serviceydelser...

Læs mere

Miljørapportering 2012

Miljørapportering 2012 Miljørapportering 2012 Indhold Ledelsens beretning... 2 Fakta om virksomheden... 3 Selskaber i TREFOR... 4 Koncernoversigt... 6 Datterselskaber... 7 TREFOR El-net A/S... 7 TREFOR Varme A/S... 8 TREFOR

Læs mere

køge Biopillefabrik Grønt regnskab 2012

køge Biopillefabrik Grønt regnskab 2012 køge Biopillefabrik Grønt regnskab 2012 Køge Biopillefabrik Grønt regnskab 2012 Indhold Vattenfall i 2012 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 8 Oplysninger om miljøforhold 14 Miljødata 16 Myndighedsudtalelse

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009... 1. Ledelsens beretning...3 Miljøpolitik...3 2. Indledende oplysninger...4 Virksomhedsoplysninger...4 Fakta om Nørrebro Bycenter...5 Placering og trafikale

Læs mere

energi til fremtiden Miljøredegørelse 2013

energi til fremtiden Miljøredegørelse 2013 energi til fremtiden Miljøredegørelse 2013 Vi tager ansvar, og vi tager stilling til miljøet... Indhold: Ledelsens beretning Fakta om virksomheden Oversigt over selskaber i TREFOR Om TREFOR Koncernoversigt

Læs mere

Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2003 Side 1 af 14

Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2003 Side 1 af 14 Grønt Regnskab og miljøberetning NRGi 2003 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse...3 Miljøkortlægning...4 Fremskaffelse af el...5 Varedeklaration for el leveret til nettet i Jylland-Fyn

Læs mere

Miljøredegørelse for 2012

Miljøredegørelse for 2012 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr. 6003 Dato & Underskrift:

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 ator Servicemed-arbejdere Teknikere Vagter Dansikring Rengøring IDA Marketing-chef Event Koordinator Field s Info Projekt Koordinator Yellow Field s Copenhagen Field s Copenhagen

Læs mere

Miljøredegørelse for 2014

Miljøredegørelse for 2014 Miljøredegørelse for 2014 Oluf Brønnum & Co A/S Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr.

Læs mere

Miljøredegørelse 2005

Miljøredegørelse 2005 Miljøredegørelse 2005 NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 395 Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke, Svanen. Der er i produktionen anvendt vegetabilske farver og godkendte afvaskere. Tryksagen

Læs mere

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas Grønt regnskab 2014 Aalborg Forsyning, Gas Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen, Energi og Renovation, Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: Marts 2015 Sagsnr.: 2014-188668 Dok.nr.:

Læs mere

AmAgerværket Grønt regnskab 2010

AmAgerværket Grønt regnskab 2010 Amagerværket Grønt regnskab 2010 Indhold Vattenfall i 2010... 3 Basisoplysninger... 5 Ledelsens redegørelse...10 Oplysninger om miljøforhold...18 Miljødata... 23 Myndighedsudtalelse... 33 I marts 2010

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr. Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr.: 2014-70008 Titel: Grønt Regnskab for Aalborg

Læs mere

Klima- og miljøregnskab 2013

Klima- og miljøregnskab 2013 Klima- og miljøregnskab 2013 Indhold Indledning v/ Bente Overgaard... 3 Nykredits Klima- og miljøstrategi frem mod 2020... 4 Klima og miljø - Nykredits kunder...5 Privatkunder... 5 Vindmøllefinansiering...

Læs mere

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Miljørapport 2010 Indledning 2 Indhold Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Indledning 4 Indledning Metroen er den mest miljøvenlige

Læs mere

Miljøredegørelse for 2012 Ingeniørforeningen IDA

Miljøredegørelse for 2012 Ingeniørforeningen IDA Miljøredegørelse for 2012 Ingeniørforeningen Ingeniørhuset set fra Kalvebod Brygge. Længehuset med Tårnet ud mod havnen tv og Punkthuset th. 1. januar 2012 31. december 2012 Denne redegørelse er verificeret

Læs mere

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S

Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold 2009 Vestas Wind Systems A/S Ikke-finansielle forhold er Vestas Wind Systems A/S statusrapport til FN s Global Compact. Rede gørelsen er en del af årsrapporten 2009 for Vestas

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2 0 0 7-2013 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2013 HELSINGØR Revision : 1 Revisionsdato

Læs mere

Ajourført. Miljøredegørelse 2010. Grundfos A/S. Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum

Ajourført. Miljøredegørelse 2010. Grundfos A/S. Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum Ajourført Miljøredegørelse 2010 Grundfos A/S Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum Indholdsfortegnelse: 1. Resumé...3 2. Nøgleindikatorer...4 2.1 Medarbejderinvolvering...4

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Forfatter: Miljø & Energi Mail: jsce@bane.dk Telefon: 8234 0000 Telefon direkte: 2684 5106. Grønt regnskab 2010

Forfatter: Miljø & Energi Mail: jsce@bane.dk Telefon: 8234 0000 Telefon direkte: 2684 5106. Grønt regnskab 2010 Grønt regnskab 2010 Grønt regnskab 2010 ISBN 978-87-7126-006-9 Journalnummer 11-02071 Banedanmark Indkøb & Ejendom Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Miljø & Energi Mail: jsce@bane.dk

Læs mere

Vi tager ansvar 3. Politik og indsats 5 Forretningsadfærd 5 Menneskerettigheder 7 Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold 7 Miljø 8

Vi tager ansvar 3. Politik og indsats 5 Forretningsadfærd 5 Menneskerettigheder 7 Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold 7 Miljø 8 MT Højgaard-koncernen CSR-rapport 2014 Vi tager ansvar 3 Politik og indsats 5 Forretningsadfærd 5 Menneskerettigheder 7 Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold 7 Miljø 8 Indsats på nøgleområder 10 Forretningsadfærd

Læs mere