Deltagere: Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd. Skive Handelsskole (selvsupplerende) Campuschef Eva Lund (deltager under punkt 1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltagere: Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd. Skive Handelsskole (selvsupplerende) Campuschef Eva Lund (deltager under punkt 1)"

Transkript

1 Mødereferat 8. juni 2015 Mødeforum: Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania Dato/tid: 2. juni 2015 kl Sted: Dania Hadsten, Ellemosevej 36, 8370 Hadsten, lokale M202 Deltagere: Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania Hanne Juul Erhvervsakademi Dania John Jeppesen LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Jørgen Olsen JYSK (selvsupplerende) Karin Østerby HK Lis Randa Erhvervsakademi Dania Marianne Aardalsbakke medarbejderrepræsentant, Dania Viborg Niels Bach Skov A/S (Dansk Industri) Niels Yde Skive Handelsskole (selvsupplerende) Peter Thyregod Teknisk Landsforbund Casper Kajgaard studenterrepræsentant Dania Campuschef Eva Lund (deltager under punkt 1) Afbud: Referent: Kristian Kragh Lundø, studenterrepræsentant Dania Viborg Caroline Johannessen, direktionssekretær DAGSORDEN 1. Campuschef i Hadsten Eva Lund præsenterer sig selv og gør status på afdelingens aktiviteter. 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde Bilag 1/John Jeppesen 4. Økonomi a) 1. kvartal 2015 Bilag 2/Hanne Juul b) Benchmark med andre akademier 5. Dagens Tema: Fortsættelse af tema fra sidste bestyrelsesmøde: Bestyrelsens arbejde med kvalitetssikring Præsentation af værktøjskasse 6. ENNOVA medarbejdertrivsel undersøgelse 2015 Bilag 3/Lis Randa

2 7. Orienteringer/emner fra medarbejderne Marianne Aardalsbakke 8. Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand Lis Randa/John Jeppesen Status over optag 2015 Personalia 9. Eventuelt Ad 1. Campuschef i Hadsten Eva Lund præsenterer sig selv og gør status på afdelingens aktiviteter Campuschef Eva Lund gav en præsentation af Dania Hadsten, som består af 12 fastansatte undervisere, 1 timelærer samt 1 sekretær. Eva Lunds præsentation er vedlagt referatet. Der sker en ændring i strukturen for uddannelserne, da hold med studiestart efter sommerferien bliver modulbaserede, således at sidefag i højere grad integreres i hovedforløbene. Der er hentet inspiration til modulopbygning fra Dania Grenå. Den nye deltidsuddannelse AU i El installation, som er ved at blive prækvalificeret lige nu, kan være en konkurrent til fuldtidsstudiet, da AU vil give en delvis eller fuld autorisation som el installatør. Dania Hadsten er kendetegnet ved stor tilfredshed blandt medarbejderne og et højt karaktergennemsnit. Der er dog behov for at øge kendskabsgraden til Dania inden for det tekniske område, og Eva Lund har igangsat tiltag med annoncering via Radio ABC. Derudover udnyttes fordelen ved bofællesskab med Den Jydske Haandværkerskole (DjH) og muligheden for dialog med potentielle kommende studerende. Der er igangsat proces med repræsentation af flere organisationer i uddannelsesudvalget. Der kommer en formel indstilling til bestyrelsen om godkendelse af udvidelse af uddannelsesudvalg. Ad 2. Godkendelse af dagsorden Formanden bød velkommen og oplyste, at grundet omvalg/kampvalg om hverv som ny medarbejderrepræsentant, vil ny repræsentant deltage fra og med næste bestyrelsesmøde. Formanden bød særligt velkommen til Caroline Johannessen, Danias nye direktionssekretær. Der var følgende ændringer i dagsordenen: Punkt 6 vedr. Ennova medarbejdertrivsel undersøgelse 2015 drøftes før punkt 5. Herefter godkendte bestyrelsen dagsordenen. Udarbejdet af: Lis Randa/Caroline Johannessen Side 2 af 7

3 Ad 3. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde den 7. april 2015 Der har ikke været indsigelser til referat af 7. april Formanden gennemgik kort referatet med en række opmærksomhedspunkter: Referatet blev herefter godkendt samt underskrevet og vil herefter blive lagt ud på Danias hjemmeside og på fronter. Ad 4. Økonomi a) 1. kvartal 2015 b) Benchmark med andre akademier a) 1. kvartal 2015 Hanne Juul fremviste og gjorde status over resultat for 1. kvartal af 2015, som er kendetegnet ved både en omsætningsfremgang samt fremgang i resultat på sammenlignet med budget. Efter opgørelse af årsprognose efter 1. kvartal er der kommet en dispositionsbegrænsning på 1%, hvilket betyder en forventet indtægtsnedgang på 1,2 mio. for Dania. Trods dispositionsbegrænsning så forventes prognose for 2015 at være uændret, hvilket skyldes omlægning af taxameter, som medfører en ekstraordinær indtægtsøgning i I samråd med formand John Jeppesen er investering i statslig pulje iværksat med henblik på at sikre højere udbytte. Peter Thyregod efterspurgte status på fastholdelsesprocenter, og det blev besluttet, at Hanne Juul giver en gennemgang på næste bestyrelsesmøde. b) Benchmark med andre akademier Hanne Juul præsenterede og gennemgik Danias resultat for 2014 sammenlignet med øvrige erhvervsakademier. Omsætningsmæssigt er Dania placeret på en 6. plads, overskudsgraden er på 1,8, hvilker ligger under gennemsnittet. Enkelte erhvervsakademier har haft store overskudsgrader i 2014, hvilket skyldes en periodisering af udviklingsmidler. I budget 2015 er overskudsgraden i Dania øget til 2,5%. Overskud pr. STÅ er lavere i Dania end for øvrige erhvervsakademier, hvilket bl.a. skyldes lokation på 8 forskellige adresser, fordeling mellem tekniske og merkantile uddannelser og/eller holdstørrelser samt manglende mulighed for samlæsning. Udgifter til bygningsdrift viser en stigning i 2014, hvilket skyldes ombygning på 1,6 mio. til optikeruddannelsen. John Jeppesen oplyste, at erhvervsakademier er kendetegnet ved godt samarbejde i både rektorforeningen og bestyrelsesforeningen, og Lis Randa foreslog, at problematik omkring store overskudsgrader rejses i disse to organer. Det blev besluttet, at rektoratet analyserer tallene yderligere, herunder egenkapital og overskudsgrad med henblik på efterfølgende drøftelse i bestyrelsen. Udarbejdet af: Lis Randa/Caroline Johannessen Side 3 af 7

4 Ad 5. Dagens tema Fortsættelse af tema fra sidste bestyrelsesmøde Lis Randa gennemgik værktøjskasse på Dania, hvor der for alle områder laves handlingsplaner både institutionelt og decentralt på de enkelte afdelinger. Værktøjskassen er kendetegnet ved kvantitative data samt indikationer, og danner udgangspunkt for udarbejdelse af årshjul for kvalitetsarbejdet. Anders Graae Rasmussen oplyste, at arbejdet med institutionsakkreditering er meget omfattende, derfor er det besluttet at nedsætte en central arbejdsgruppe, som har ansvar for at udarbejde plan for implementering. Dernæst orientering om akkreditering og præsentation af pixiudgave på alle afdelinger. Dette gennemføres af Anders Graae Rasmussen samt underviserrepræsentant fra arbejdsgruppen. For at blive institutionsakkrediteret, er der krav om handlingsplaner inden for en række områder. Dania har arbejdet med en reducering af kompleksiteten, således at der en gang årligt udarbejdes kvalitetsberetning, herunder tilbagemeldinger på resultatmål. Derudover vil der indgå lokale mål, hvis der er særlige udfordringer lokalt. I processen frem mod akkreditering er Anders Graae Rasmussen i dialog med Danmarks Evalueringsinstitut samt henter inspiration fra de øvrige erhvervsakademier samt UC Sjælland Lis Randa og Anders Graae Rasmussens præsentation er vedlagt referatet. Der udarbejdes årshjul for den strategiske drøftelse med bestyrelsen med en række mål, Bestyrelsen skal forholde sig til, og bestyrelsen får 8 mål at forholde sig til. Dermed sikres det, at bestyrelsen ikke skal forholde sig til detaljerede processtandarder, men træffer overordnede beslutninger af strategisk betydning. Konklusionen var, at der er tilslutning til arbejdet med årshjul for kvalitetsarbejde, og at bestyrelsen med baggrund i de respektive organisationer bidrager med idelogiske holdninger og indspil og ikke bliver et kontrolorgan. Præsentation af årshjul på næste møde i Bestyrelsen. Ad 6. ENNOVA medarbejdertrivsel undersøgelse 2015 Sagsfremstilling: Lis Randa kommenterer udvalgte dele af den institutionelle del af Ennovas medarbejdertilfredshedsundersøgelse I 2013 lå tilfredsheden hos Dania medarbejdere på stort set alle områder over såvel gennemsnittet for de øvrige akademier som arbejdsmarkedet generelt. Der er sket en tilbagegang, så Dania nu er på gennemsnittet for de øvrige akademier, der stadig ligge over gennemsnittet for de øvrige medtagne sektorer. De lokale delresultater af undersøgelsen præsenteres nu på de enkelte afdelinger, og der laves opfølgningsplaner på både afdelings og institutionsniveau. Indstilling: Bestyrelsen får mulighed for at kommentere resultatet af medarbejdertrivsels undersøgelsen og drøfte de enkelte indsatsområder. Ledelsen får Bestyrelsens input til opfølgningsplanerne for den institutionelle del. Ennova har gennemført tilfredshedsundersøgelser for erhvervsakademier i en årrække. Desværre er tendensen, at kun 5 erhvervsakademier i dag benytter Ennova til medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Lis Randa følger op på brugen af systemet i rektorkollegiet. Udarbejdet af: Lis Randa/Caroline Johannessen Side 4 af 7

5 Marianne Aardalsbakke påpegede, at 2 af målene fra udviklingskontrakten ikke fremgår af rapporten. Anders Graae Rasmussen følger op. Lis Randa præsenterede og gennemgik resultaterne i ENNOVA medarbejder trivsel undersøgelsen På resultatområderne arbejdsglæde og loyalitet ligger Dania enten på eller over landsgennemsnittet for erhvervsakademierne, men der er sket et fald siden MTU i 2013, hvor Dania lå over gennemsnittet på stort set alle områder. Specielt på indsatsområderne overordnet ledelse og løn og ansættelsesforhold er der sket et markant fald i tilfredshedsgraden. I denne sammenhæng er det dog positivt, at tilfredsheden med nærmeste leder er stor. Der er igangsat proces for bearbejdning af resultater og udarbejdelse af handlingsplan i regi af Danias udvidede ledergruppe, HMIO, samt lokal behandling af resultater på de enkelte afdelinger. Der var en drøftelse af årsager til nedgangen i tilfredsheden, og ledelsen blev bedt om yderligere at udforske resultaterne kvalitativt med henblik på at finde forklaringer. Bestyrelsen fandt det bekymrende, at der er et markant fald i medarbejdernes vurdering af Dania som udviklingsorienteret institution. Der var en anbefaling om at udvælge 3 4 af de væsentligste fokusområder, som vurderes at have størst betydning for tilfredsheden blandt medarbejderne og arbejde videre med disse. Det blev også foreslået at inddrage kommentardelen i analysearbejdet. Rektoratet har tillid til det repræsentative demokrati, og udtrykte tilfredshed over, at tillidsrepræsentanterne vil tage aktiv del i processen. Rektoratet vil fremadrettet være mere synlige på de enkelte afdelinger, dog uden at skygge for afdelingsledelsen. Konklusionen blev, at bestyrelsen pålagde rektoratet at udarbejde handlingsplan inden for udvalgte fokusområder med henblik på at øge tilfredsheden. Bestyrelsen ønsker adgang til det fuldstændige rapportmateriale. Materialet vil være vedhæftet referatet samt være at finde på fronter. Forslag til handlingsplan drøftes på næste bestyrelsesmøde. Udarbejdet af: Lis Randa/Caroline Johannessen Side 5 af 7

6 Ad 7. Orienteringer/emner fra medarbejderne Aktuelle emner blev drøftet. Ad 8. Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand Personalia Der blev taget godt afsked med afgående direktionssekretær Inger Christensen med afskedsreception. Marianne Nielsson er fratrådt sin stilling, og derfor er der opslået ny stilling som kommunikationsog marketingchef. Pr. 1. maj er der ansat international chef Lise Bøgild Jakobsen. Lis Randa har 40 års jubilæum, og der holdes jubilæum i august, nærmere information følger. Optagelsestal På mødet blev udleveret status for ansøgninger pr. 1. juni 2015, som viser en stigning i antal ansøgninger på såvel danske som internationale linjer. Ad 9. Eventuelt Casper Kaigaard har været til møde i FTF vedr. forbedring af kvaliteten på professionshøjskoler og akademier. Det blev aftalt, at Casper lægger materiale fra mødet med 24 punkter til forbedring af kvaliteten på professionshøjskoler og akademier ind på Fronter. Udarbejdet af: Lis Randa/Caroline Johannessen Side 6 af 7

7 Godkendt af bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania 8. september 2015: John Jeppesen Anders G. Christensen Niels Bach formand næstformand Karin Østerby Peter Thyregod Niels Yde Jørgen Olsen Marianne Aardalsbakke Kristian Kragh Lundø Casper Kajgaard Udarbejdet af: Lis Randa/Caroline Johannessen Side 7 af 7

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

VIA University College Harald Mikkelsen M

VIA University College Harald Mikkelsen M Mødereferat 9.4.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse M = stemmeberettigede medlemmer Dato: 1.4.2014 Tid: 15-17 Sted: Dania Randers, Minervavej 63 Deltagere: Bygholm Landbrugsskole/Learnmark

Læs mere

Medarbejderrepræsentant Gunner Møller M Mercantec Ejner Bank Andreasen M

Medarbejderrepræsentant Gunner Møller M Mercantec Ejner Bank Andreasen M Mødereferat 10.10.2013 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 1.10.2013 Tid: 15-17 Sted: Dania Randers, Minervavej 63. M = stemmeberettigede medlemmer Deltagere: Bygholm Landbrugsskole Hans

Læs mere

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 12. september 2013 Tid: NB udvidet: kl. 14-19 Sted: Mødeleder:

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Onsdag den 12. december 2012 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014 Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson Ressourcedirektør i Københavns Kommune,

Læs mere

REFERAT fra EASJ Bestyrelsesmøde den 17. juni 2015 (nr. 34)

REFERAT fra EASJ Bestyrelsesmøde den 17. juni 2015 (nr. 34) Side 1 af 6 Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 34 Indkaldt af: Susanne Lundvald Tid og Sted: Onsdag den 17/6 2015. 16.00 17.30 i Tænketanken, Lyngvej 19 i Køge Deltagere: Bestyrelsen, rektor og direktion Udsendt

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015)

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015) Side 1 af Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 201) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 33 Indkaldt af: Formand Susanne Lundvald Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 18. marts kl. 16.00

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse 28. august 2007 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand), Hans Halvorsen (næstformand), Merete Ipsen, Erik Højsholt, Claus Christensen, Ole Pedersen, Pauli Johansen og Niels Jørgen

Læs mere

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen.

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen. 25.03.2010 JMP/ask Referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2010 på Kold college Deltagere Torben Mølgaard Andersen Lone Engberg Thomsen Morten Weiss-Pedersen Niels Henning Olsen Peter Zinck Thomas Johansen

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen.

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen. Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Mogens Birkebæk, Frits Andersen, Pauli Johansen (fra pkt. 3 og frem), Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 26. (02/10 2013)

REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 26. (02/10 2013) Side 1 af 7 REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 26. (02/10 2013) Møde: Indkaldt af: Tid og Sted: Deltagere: Udsendt til: Afbud: EASJ Bestyrelsesmøde nr.26 Formand Tim Christensen Erhvervsakademi Sjælland,

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Målrapportering Målrapportering 6 Statusafrapportering

Læs mere

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen.

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere

Dagsorden for møde nr. 35 i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab 14. december 2011, kl. 13-14.30 i mødelokale Von Langen, Rolighedsvej 23

Dagsorden for møde nr. 35 i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab 14. december 2011, kl. 13-14.30 i mødelokale Von Langen, Rolighedsvej 23 Skov & Landskab CB-møde nr. 35, bilag 1 Centerbestyrelsen 30-11-2011/LCH/NEK Dagsorden for møde nr. 35 i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab 14. december 2011, kl. 13-14.30 i mødelokale Von Langen, Rolighedsvej

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens Mødedato: 30. oktober 2014, kl 13.30-15.30 Deltagere Peter Sørensen,

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 18. marts 2015 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 18. marts 2015 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Maiken Haugaard Villadsen Anne-Mette Holm Sørensen Christian Jørgensen Anette

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere