Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: Tid: Sted: Skive Handelsskole (selvsupplerende)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.12.2014 Tid: 12.30 14.30 Sted: Skive Handelsskole (selvsupplerende)"

Transkript

1 Mødereferat Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: Tid: Sted: Niels Bugges Kro Ravnsbjergvej 69, 8800 Viborg Deltagere: Anders G. Christensen Anders Graae Rasmussen Hanne Juul John Jeppesen Jørgen Olsen Karin Østerby Lis Randa Marianne Nilsson Marianne Aardalsbakke Niels Bach Niels Yde Peter Thyregod Kristian Kragh Lundø Casper Kajgaard Kommunernes Kontaktråd Erhvervsakademi Dania Erhvervsakademi Dania LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) JYSK (selvsupplerende) HK Erhvervsakademi Dania medarbejderrepræsentant, Erhvervsakademi Dania medarbejderrepræsentant, Dania Viborg Skov A/S (Dansk Industri) Skive Handelsskole (selvsupplerende) Teknisk Landsforbund studenterrepræsentant Dania Viborg studenterrepræsentant Dania Hobro Referent: Inger Christensen Erhvervsakademi Dania DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde Bilag 1 3. Ny udviklingskontrakt med ministeriet Bilag 2/Lis Randa 4. Aktuelt om økonomi Bilag 3/Hanne Juul Status regnskab 2014 Budget Status på samarbejdsaftaler med erhvervsskolerne Lis Randa 6. Status på organisering af efteruddannelsesområdet (AU) Anders Graae Rasmussen 7. Oplæg fra de studerendes fællesråd 8. Dagens seminar for Danias bestyrelse og Danias ledergruppe Lis Randa 9. Bestyrelsesforsikring Hanne Juul 10. Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand Status på optag pr. 1. oktober 2014 Status på dimensionering Søndergaard rapport, 2. del nu offentliggjort Nyt fra DEs bestyrelsesforening 11. Eventuelt

2 Ad 1. Godkendelse af dagsorden Formanden bød velkommen, hvorefter der var en kort præsentationsrunde. I bestyrelsen indgår to nye studenterrepræsentanter, der er valgt ved afstemning i forbindelse med seneste møde i de studerendes fællesråd (SFR). De to studenterrepræsentanter præsenterede sig selv og gav en begrundelse for deres ønske om at blive valgt til formand og næstformand i SFR og dermed de studerendes repræsentanter i Danias bestyrelse. Formand i SFR Kristian Kragh Lundø. Kristian er 1. års studerende på den internationale linje, International marketing, Dania Viborg. Næstformand i SFR Casper Kajgaard. Casper er 1. års studerende på finansøkonom, Dania Hobro. Ad 2. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde Der er indkommet kommentar til referat af møde fra Marianne Aardalsbakke og Marianne Nilsson. Formanden orienterede om tilrettelserne under Punkt 6, 3. sidste afsnit samt Punkt 9, 2. og 3 sidste afsnit. Herefter blev det tilrettede referat godkendt og underskrevet og vil herefter blive lagt ud på Danias hjemmeside, eadania.dk. Ad 3. Ny udviklingskontrakt med ministeriet Lis Randa indledte punktet med at uddele konklusioner fra den netop indkomne Ennova tilfredshedsundersøgelse 2014, hvor vi kan glæde os over fremgang over hele linjen. Vi kan mønstre den højeste svarprocent blandt alle akademier på 83 %. På de to overordnede resultater Studieglæde og Udbytte ses der en positiv udvikling: Studieglæde ligger med et resultat på 68 indekspoint, to point over erhvervsakademierne samlet. Udbytte scorer ligeledes indeks 68, hvilket er to point over erhvervsakademierne samlet. Loyalitet er med et godt resultat på 75 indekspoint på samme niveau som erhvervsakademierne samlet. Herefter redegjorde Lis Randa for de få justeringer i oplægget til ny udviklingskontrakt med ministeriet i forhold til det det første oplæg, der blev indsendt den 23. september Vi har været i kontakt med Ministeriet i dag, hvor de seneste ændringer er sket. Den nu færdigbehandlede kontrakt ligger klar til underskrift af Ministeren og John Jeppesen i Ministeriet den 6. januar 2015 (ændret til den 8. januar i brev fra Ministeren den 17. december 2014). Udviklingskontrakten bliver en vigtig del af Danias styringsgrundlag i forhold til Ministeriet i de kommende år og omdrejningspunkt i ledergruppens arbejde. Fremadrettet vil der ske en årlig afrapportering i forhold til de opstillede mål som en del af Danias årsrapport. Fremdriften i arbejdet med udviklingskontrakten er forankret i Danias Udviklingsråd, hvor rektorat og campuschefer har sæde. Lis Randa spurgte ind til, hvordan bestyrelsen ønsker at blive inddraget i opfølgning på proces flowet, herunder hvor ofte emnet skal tages op på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsesmedlemmerne gav udtryk for, at der er tillid til, at ledergruppen og udviklingsrådet eksekverer opfølgningsprocesserne og ønskede, at der blev gjort status på udviklingskontraktens indsatsområder to gange årligt i forbindelse med halvårsregnskab og årsrapport. Bestyrelsen vil samtidig få adgang på fronter til udviklingsrådets opfølgning i processen. Bestyrelsen vil, som på Danias øvrige områder, blive inddraget, hvis der sker noget ekstraordinært, som bestyrelsen skal forholde sig til. Udarbejdet af: Lis Randa/Inger Christensen Side 2 af 6

3 Ad 4. Aktuelt om økonomi Status regnskab 2014 Budget 2015 Hanne Juul fremviste og gjorde status over regnskab for 3. kvartal akkumuleret. Det realiserede resultat viser, sammenholdt med det budgetterede, et resultat på 4,6 mio. kr. og en positiv afvigelse på tkr Omsætningen er realiseret med 99 mio. kr., hvilket er 178 tkr. lavere end budget. Hanne Juul fremviste en samlet oversigt over de enkelte indtægtsposter, som viser større udsving på enkelte poster. Bl.a. er afvigelsen på fuldtidsuddannelser på tkr , hvilket skyldes ekstraordinært frafald i På AU er der en negativ afvigelse på tkr , hvorimod udviklingspulje og projektmidler ikke har været budgetlagt og dermed har positive afvigelser på hhv. tkr og tkr På baggrund af det ekstraordinære frafald er der iværksat et analysearbejde, og vi har udloddet en fastholdelsespulje på kr. 0,5 mio. til ekstraordinære aktiviteter. Hanne Juul oplyste, at der er taget højde for frafaldet i budgettet for Vi har foretaget besparelser på de enkelte afdelinger, hvilket resulterer i en positiv afvigelse på 1,1 mio. kr. på andre driftsomkostninger. Formanden spurgte ind til, hvordan Dania regulerer sine afskrivninger, og Hanne Juul oplyste, at vi har faste afskrivningsmetoder, der skal følges. Hanne Juul fremviste uændret prognose for hele år 2014, hvor vi har nedskrevet resultatet til 2,3 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på 1,8 %. Budget 2015 Herefter gennemgik Hanne Juul forslag til budget 2015 og indledte med at vise en oversigt over takstudviklingen i 2015 i forhold til Den negative reduktion skyldes effektiviseringskrav og besparelser fra ministeriets side. Vi får 4,4 mio. kr. til praksisnære forsknings og udviklingsaktiviteter, som er møntet på at opfylde målene i udviklingskontrakten, og som vil fremgå af årsrapporten. Disse midler er indregnet i budget 2015, i modsætning til tidligere år, hvor de har været holdt uden for budgettet. Der er en række rammebetingelser for budget 2015, som vi skal imødegå: Faldende taxametre Stigende lønninger Projektmidler (Ministerium) Indregning af udviklingsmidler i budget Konsolidering af egenkapital og likviditet. Revisor har anbefalet, at vi hæver overskudsgraden for at konsolidere egenkapitalen. I forhold til en risikovurdering af Danias aktiviteter, har egenkapitalen været på for lavt niveau. I omsætningen på 132 mio. kr. indgår udviklingsmidlerne. Resultatet er budgetteret med 3,3 mio. kr. svarende til en overskudsgrad på 2,5 %. Hanne Juul forklarede, at vi i omsætningen har taget højde for dimensioneringen, og at vi har igangsat kvalificerede parametre på afdelingerne, hvor de enkelte budgetter er gennemgået grundigt. Under Andre driftsomkostninger indgår indkøb af CRM systemet, som vi hidtil har udskudt, men som vi nu skal iværksætte pga. institutionsakkrediteringen. Det ser ud til, at vi fremover skal blive mere opsøgende og være opmærksomme på at søge projektmidler i ministeriet, og at det kan kræve flere ressourcer i vores udviklingsafdeling. Niels Yde havde gode erfaringer med at decentralisere denne funktion til denne opgave, og at det i sidste ende kan blive selvfinansierende. Udarbejdet af: Lis Randa/Inger Christensen Side 3 af 6

4 Vi forventer en lidt bedre likviditet i 2015 end Vi har gennem året fået en stigende likviditet, så den nu ligger på et fornuftigt niveau. Der har på bestyrelsesmøderne tidligere været diskuteret, hvordan vi placerer midlerne, så vi opnår et højere afkast. Bestyrelsen godkendte og vedtog kvartalsregnskab 2014, prognose for årsregnskab 2014 samt budget Ad 5. Status på samarbejdsaftaler med erhvervsskolerne Lis Randa orienterede om indgåelse af nye samarbejdsaftaler med erhvervsskolerne, gældende fra 1. januar 2015 og uddelte en prototype på en sådan aftale. Under gennemgangen blev det vedtaget, at Niels Yde, som direktør for en erhvervsskole, ikke var inhabil, da der var tale om en model/prototype for en samarbejdsaftale og dermed ikke en konkret aftale. I de nye aftaler er der primært fokus på samarbejdsfelter, der er til gavn for begge parter. Der kan være særlige vilkår/særlige muligheder i de enkelte byer, der er tilpasset samarbejdsaftalerne, herunder specielt om efter og videreuddannelse. Bestyrelsen var enige i, at det er vigtigt at få en fælles god styrkeposition i lokalområderne og tilpasse aftalerne herefter. Marianne Nilsson bemærkede, at det vil være oplagt at have fokus på talentudvikling og meritmuligheder fra ungdomsuddannelserne ind i akademiet. Casper Kajgaard gav udtryk for, at vi som akademi har en fordel i tæt samarbejde med erhvervsskolerne og HH uddannelserne, da vi sammen videreuddanner til arbejde i erhvervslivet. Bestyrelsen tilsluttede sig oplægget. Ad 6. Status på organisering af efteruddannelsesområdet (AU) Anders Graae Rasmussen gav status siden sidst og oplistede en række områder, der er igangsat: Dialog med erhvervsskolerne med fornyelse af samarbejdsaftalerne. Vi har oplevet en god dialog med de enkelte erhvervsskoler. Hvor de enkelte afdelinger ligger tæt, kan vi evt. samle hold, hvis holdstørrelserne viser sig af blive for små. Lokale interne møder med Danias afdelinger med opfølgning og udarbejdelse af strategiplaner for hver afdeling. Det er planen, at koordinering og opfølgning skal ske via et CRM system. Ny hjemmeside for Dania Erhverv med bedre og mere kundevenlig funktionalitet. Chef for Dania Erhverv er campuschef Birgitte Riise Bjærge, Dania Silkeborg. Vi har rekrutteret fire chefkonsulenter, heraf to interne. I alt tre årsværk. Det lokale udbud er fortsat administrativt forankret hos de lokale studiesekretærer, som i forvejen har arbejdet med AU. Vi benytter fortsat de nuværende interne og eksterne undervisere. I forbindelse med adjunktforløb, skal den enkelte adjunkt beskæftiges i ca. 25% af sin fireårige adjunktperiode inden for efter og videreuddannelses området. Pressemeddelelse er udsendt. Organisering af åbent udbud er igangsat. Anders Graae Rasmussen fremviste eksempler på markedsføringsmateriale målrettet virksomheder hhv. enkeltkursister. Pr. 1. januar 2015 er Dania Erhverv en realitet, og vi igangsætter: 1. Samling af chefkonsulenter 2. Lokale strategimøder på de enkelte campusses 3. Opsamling på de lokale strategier i en samlet strategi 4. Konkrete lokale handlingsplaner Udarbejdet af: Lis Randa/Inger Christensen Side 4 af 6

5 Niels Yde tilsluttede sig, at der er en god kommunikation mellem Erhvervsakademi Dania og erhvervsskolerne. Anders Graae Rasmussen tilføjede, at Dania har en samfundsopgave i at tilbyde efter og videreuddannelseskurser, hvor der hos kunden sikres en oplevelse af en sammenhængende uddannelsestrappe, og det fordrer netop et tæt samarbejde mellem erhvervsskolerne og erhvervsakademiet. Ad 7. Oplæg fra de studerendes fællesråd Kristian Kragh Lundø og Casper Kajgaard orienterede om og præsenterede deres oplæg til en fælles event for Danias nye studerende projekt innosport, en sammenkobling af innovation og sport. Jørgen Olsen henstillede til, at der skal være en balance mellem det festlige, det uddannelsesmæssige, og hvad virksomhederne får ud af eventuelle sponsoraterne. Kristian Kragh Lundø svarede, at innovationsfagligt vil der blive en god del case og teamwork samt arbejde med entreprenørskab. Marianne Aardalsbakke tilføjede, at det er vigtigt, at der er opbakning fra campuscheferne, samt at aktiviteterne kan dokumenteres at have et fagligt indhold. Formanden konkluderede, at bestyrelsen støtter op om, at SFR arbejder videre med planlægning af arrangementet. Ad 8. Dagens seminar for Danias bestyrelse og Danias ledergruppe Punktet blev henlagt til eftermiddagens arrangement. Ad 9. Bestyrelsesforsikring Hanne Juul oplyste, ingen akademier hidtil har tegnet bestyrelsesforsikring, dog har CBA indhentet tilbud. Tilbuddet til CBA dækker ansvar for bestyrelse og direktion, 10 forsikringsbegivenheder pr. år á 10 mio. kr. til en pris af kr årligt. Hanne Juul har haft en drøftelse med akademiernes øvrige økonomichefer, og hvor der kun har været ét eksempel på, at en bestyrelse var lagt til ansvar for et indkøb, der resulterede i en betalingsstandsning. Formanden konkluderede, at vi tager udgangspunkt i en årlig præmie på kr og undersøger, hvad vi kan indhente af tilbud på området. Beløbsrammen blev vedtaget, og Hanne Juul tager kontakt til forsikringsselskaberne. Ad 10. Aktuelt nyt fra rektor og bestyrelsesformand Grundet tidsnød, blev kun emnet vedr. honorering af bestyrelsesmedlemmer behandlet. Ministeriet har meldt ud, at der ikke foreligger nyt om honorering af akademienes bestyrelser før engang i Det skal således administreres efter det hidtil gældende regelsæt. Ad 11. Eventuelt Marianne Nilsson og Marianne Aardalsbakke foreslog at tage bestyrelsens mødeform op til revision. De oplever, at der på møderne ikke er nok tid til at tage sig rigtigt af de enkelte punkter/emner på dagsordenen. De stillede endvidere spørgsmål ved, hvad en arbejdende bestyrelse indebærer. Formanden præciserede, at en arbejdende bestyrelse ikke skal udføre ledelsens arbejde, men skal være en konstruktiv sparring partner for ledelsen i et tillidsfuldt samarbejde. Efter en kort debat var der enighed om, at vi i første omgang udvider møderne til 2,5 time, gældende fra næstkommende møde. Efterfølgende sætter vi temaer på møderne, hvor bestyrelsen har mulighed for at gå mere i dybden med aktuelle problemstillinger. Udarbejdet af: Lis Randa/Inger Christensen Side 5 af 6

6 Godkendt af bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania : John Jeppesen Anders G. Christensen Niels Bach formand næstformand Karin Østerby Peter Thyregod Niels Yde Jørgen Olsen Marianne Nilsson Marianne Aardalsbakke Kristian Kragh Lundø Casper Kajgaard Udarbejdet af: Lis Randa/Inger Christensen Side 6 af 6

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere

3. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde 9.12.2014 Bilag 1/John Jeppesen. 4. Resultatlønskontrakt for rektor 2015 Bilag 2/Lis Randa

3. Opfølgning på referat af bestyrelsesmøde 9.12.2014 Bilag 1/John Jeppesen. 4. Resultatlønskontrakt for rektor 2015 Bilag 2/Lis Randa Mødereferat 14.4.2015 Mødeforum: Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania Dato/tid: 7. april 2014 kl. 15.00 17.30 Sted: Dania Silkeborg, Bredhøjvej 18, 8600 Silkeborg, lokale 1 Deltagere: Bestyrelsen for

Læs mere

Deltagere: Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd. Skive Handelsskole (selvsupplerende) Campuschef Eva Lund (deltager under punkt 1)

Deltagere: Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd. Skive Handelsskole (selvsupplerende) Campuschef Eva Lund (deltager under punkt 1) Mødereferat 8. juni 2015 Mødeforum: Bestyrelsen for Erhvervsakademi Dania Dato/tid: 2. juni 2015 kl. 15.00 17.30 Sted: Dania Hadsten, Ellemosevej 36, 8370 Hadsten, lokale M202 Deltagere: Anders G. Christensen

Læs mere

VIA University College Harald Mikkelsen M

VIA University College Harald Mikkelsen M Mødereferat 9.4.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse M = stemmeberettigede medlemmer Dato: 1.4.2014 Tid: 15-17 Sted: Dania Randers, Minervavej 63 Deltagere: Bygholm Landbrugsskole/Learnmark

Læs mere

Medarbejderrepræsentant Gunner Møller M Mercantec Ejner Bank Andreasen M

Medarbejderrepræsentant Gunner Møller M Mercantec Ejner Bank Andreasen M Mødereferat 10.10.2013 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 1.10.2013 Tid: 15-17 Sted: Dania Randers, Minervavej 63. M = stemmeberettigede medlemmer Deltagere: Bygholm Landbrugsskole Hans

Læs mere

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen.

2. Meddelelser 2.1. Aktiviteter siden sidst Et notat om aktiviteter siden sidst var udsendt sammen med dagsordenen til bestyrelsen. 25.03.2010 JMP/ask Referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2010 på Kold college Deltagere Torben Mølgaard Andersen Lone Engberg Thomsen Morten Weiss-Pedersen Niels Henning Olsen Peter Zinck Thomas Johansen

Læs mere

Deltagelse: Til stede: Claus Christensen, Merete Ipsen, Frits Andersen, Pauli Johansen, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen Andreasen.

Deltagelse: Til stede: Claus Christensen, Merete Ipsen, Frits Andersen, Pauli Johansen, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen Andreasen. , Deltagelse: Til stede: Claus Christensen, Merete Ipsen, Frits Andersen, Pauli Johansen, Dorte Stockfisch, Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette

Læs mere

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 12. september 2013 Tid: NB udvidet: kl. 14-19 Sted: Mødeleder:

Læs mere

Dagsorden for møde den 27. august 2014

Dagsorden for møde den 27. august 2014 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 2501 Ledelsessekretariatet

Læs mere

REFERAT fra EASJ Bestyrelsesmøde den 17. december 2014 (nr. 32)

REFERAT fra EASJ Bestyrelsesmøde den 17. december 2014 (nr. 32) Side 1 af 6 REFERAT fra EASJ Bestyrelsesmøde den 17. december 2014 (nr. 32) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 32 Indkaldt af: Susanne Lundvald Tid og Sted: Onsdag den 17/12 2014. 16.00 17.30 i Tænketanken,

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus, bestyrelse tirsdag den 16. december 2014 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Jan Ankerstjerne, Bente Steffensen, Sanne Bjørn, Mogens

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden. Træd i karakter VIA University College (2014-07)

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden. Træd i karakter VIA University College (2014-07) Træd i karakter VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-07) Sted: Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, 7800 Skive, lokale 106 Mødedato: 8. december 2014, kl. 15.30-18.30

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College Gør tanke til handling VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-05) Mødested Campus Horsens, VBI-Park, Chr. M. Østergaards Vej 4A, 8700 Horsens, Lokale 6.01 Mødetidspunkt

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015)

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015) Side 1 af Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 201) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 33 Indkaldt af: Formand Susanne Lundvald Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 18. marts kl. 16.00

Læs mere

EVA oplyser, at Læreruddannelsen i Vordingborg har opfyldt samtlige 17 kriterier og uddannelsen er indstillet til positiv akkreditering.

EVA oplyser, at Læreruddannelsen i Vordingborg har opfyldt samtlige 17 kriterier og uddannelsen er indstillet til positiv akkreditering. Nyhedsbrev til bestyrelsen november/december 2011 Direktionen har de sidste par måneder brugt rigtig meget tid på at arbejde med budgettet, og det kommer vi også til at gøre fremover. Der er lagt besparelser

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tirsdag den 14. april 2015 Hobrovej 85, 9000 Aalborg Lokale 320. Dagsorden

Bestyrelsesmøde Tirsdag den 14. april 2015 Hobrovej 85, 9000 Aalborg Lokale 320. Dagsorden Bestyrelsesmøde Tirsdag den 14. april 2015 Hobrovej 85, 9000 Aalborg Lokale 320 Dagsorden DAGSORDEN Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Tirsdag den 14. april 2015 kl. 13:00-16:00 Mødested: Referent Deltagere:

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Dagsorden for møde nr. 35 i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab 14. december 2011, kl. 13-14.30 i mødelokale Von Langen, Rolighedsvej 23

Dagsorden for møde nr. 35 i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab 14. december 2011, kl. 13-14.30 i mødelokale Von Langen, Rolighedsvej 23 Skov & Landskab CB-møde nr. 35, bilag 1 Centerbestyrelsen 30-11-2011/LCH/NEK Dagsorden for møde nr. 35 i Centerbestyrelsen for Skov & Landskab 14. december 2011, kl. 13-14.30 i mødelokale Von Langen, Rolighedsvej

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Onsdag den 12. december 2012 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: Deltagere:

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 26. (02/10 2013)

REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 26. (02/10 2013) Side 1 af 7 REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 26. (02/10 2013) Møde: Indkaldt af: Tid og Sted: Deltagere: Udsendt til: Afbud: EASJ Bestyrelsesmøde nr.26 Formand Tim Christensen Erhvervsakademi Sjælland,

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

REFERAT. 30. april 2012 J.nr. 043-1 MERU/BF

REFERAT. 30. april 2012 J.nr. 043-1 MERU/BF 30. april 2012 J.nr. 043-1 MERU/BF REFERAT Emne: Møde i Syddansk Universitets Bestyrelse Dato og tidspunkt: Mandag den 30. april 2012, kl. 15 Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense, lokale 77

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen

Læs mere

REFERAT fra EASJ Bestyrelsesmøde den 17. juni 2015 (nr. 34)

REFERAT fra EASJ Bestyrelsesmøde den 17. juni 2015 (nr. 34) Side 1 af 6 Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 34 Indkaldt af: Susanne Lundvald Tid og Sted: Onsdag den 17/6 2015. 16.00 17.30 i Tænketanken, Lyngvej 19 i Køge Deltagere: Bestyrelsen, rektor og direktion Udsendt

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens Mødedato: 30. oktober 2014, kl 13.30-15.30 Deltagere Peter Sørensen,

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere