Vækst gennem innovation og fornyelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst gennem innovation og fornyelse"

Transkript

1 Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den november 2010 REGERINGEN

2

3 Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den november 2010 REGERINGEN

4 Vækst gennem innovation og fornyelse 1. Indledning og sammenfatning Fornyelse og innovation i Danmark er ikke i top. Det har Vækstforum identificeret som en af Danmarks 10 centrale vækstudfordringer. Styrket innovation og fornyelse er en forudsætning for at løfte Danmarks vækstudfordring og skabe flere højproduktive arbejdspladser i Danmark. Virksomheder, der løbende introducerer nye varer og tjenesteydelser, nye processer, nye organisationsformer, markedsføring og design, har højere produktivitet og skaber mere værdi end andre virksomheder. Nye attraktive produkter kan sælges til en høj pris. Nye maskiner og ny teknologi kan sænke produktionsomkostningerne. Og nye metoder i markedsføringen kan give adgang til nye markeder og kunder. Innovationen i danske virksomheder er mindre end i flere andre lande Der er tegn på, at innovationen i danske virksomheder er mindre end i flere andre lande. Det kan være en af forklaringerne på, at Danmark siden midten af 1990 erne har haft en svag produktivitetsudvikling. Der er ikke nogen simpel forklaring på, hvorfor dansk innovation halter bagefter udlandets. Store virksomheder er oftere produkt og procesinnovative end små og mellemstore virksomheder, ligesom der kan være store forskelle mellem brancher. Den danske erhvervsstruktur kan imidlertid ikke forklare, hvorfor Danmark ligger i det internationale midterfelt. Betydelige offentlige investeringer i forskning, udvikling og innovation De offentlige investeringer i forskning, udvikling og innovation er styrket markant de senere år, blandt andet som led i Globaliseringsaftalen fra 2006 mellem en bred kreds af Folketingets partier. Bevillingerne er øget fra 14 mia. kr. i 2006 til over 18 mia. kr. i 2010 og ligger blandt de højeste i verden målt som andel af BNP. Globaliseringsaftalen udmøntes jævnligt i konkrete initiativer. Den nyeste politiske aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling rummer blandt andet målrettede investeringer i forskning på energi, sundheds, og fødevareområdet. Aftalen indebærer samtidig en styrkelse af en række eksisterende initiativer inden for innovation og videnspredning, jf. baggrundsnotat om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling. Der er derudover indgået en aftale om at videreføre markedsføringen af Danmark med det formål at tiltrække og fastholde udenlandske investeringer, talenter og turister, samt sikre globale markedsandele. Danske virksomheders investeringer i forskning og udvikling er ligeledes øget gennem de seneste år og ligger noget over OECD gennemsnittet, men et stykke efter de lande, hvor virksomhederne investerer mest. er endnu ikke slået igennem i virksomhedernes innovation Men den styrkede indsats er endnu ikke slået igennem på innovation eller produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv. Det kan skyldes, at der typisk går nogle år, før indsatsen kan aflæses i statistikkerne. Det kan også skyldes, at indsatsen ikke er tilstrækkeligt målrettet virksomhedernes behov.

5 Derfor er der behov for bedre videnspredning fra offentlig forskning til virksomheder Der er således en betydelig udfordring i at sikre, at forsknings og innovationssystemet bedst muligt understøtter innovation og fornyelse i virksomhederne, ikke mindst i de små og mellemstore virksomheder. Det er især vigtigt, at der sker en effektiv overførelse af viden fra offentlige videninstitutioner til virksomhederne. Der foretages derfor løbende evalueringer af de enkelte innovationsordninger. Samtidig arbejdes der med at forenkle adgangen til de forskellige ordninger og i højere grad rette indsatsen mod virksomhedernes aktuelle behov. Regeringen offentliggjorde i august et oplæg om Styrket innovation i virksomhederne med en række initiativer, der yderligere styrker rammerne for virksomhedernes innovationsaktiviteter. og for gode generelle rammevilkår Virksomhedernes innovation påvirkes også af en række generelle rammevilkår. OECD peger blandt andet på udbuddet af risikovillig kapital og vilkårene for nye vækstvirksomheder, adgangen til kvalificeret arbejdskraft og konkurrencens intensitet som væsentlige for innovation. Regeringen arbejder derfor for at sikre tilstrækkelig risikovillig kapital i samarbejde med pensionssektoren og har med finansloven for 2011 skabt de økonomiske rammer for, at der kan indgås en aftale med pensionssektoren. Samtidig er der de seneste år taget en række initiativer for at styrke vilkårene for nye og mindre vækstvirksomheder, blandt andet med etablering af væksthusene i 2007 og Erhvervspakken fra Vækstforum har udpeget for få nye vækstvirksomheder som en særskilt vækstudfordring og har tidligere modtaget et særskilt notat om risikovillig kapital. Udbuddet af højtuddannet arbejdskraft er også øget betydeligt, men hovedparten af de højtuddannede arbejder i den offentlige sektor, og uddannelsesniveauet i den private sektor ligger i international sammenligning kun i midterfeltet. Det er desuden usikkert, om uddannelserne understøtter virksomhedernes innovation og fornyelse i tilstrækkeligt omfang. Konkurrence med andre virksomheder i ind og udland er en væsentlig drivkraft bag virksomhedernes innovation. Og mangel på konkurrence kan være en del af forklaringen på, at 60 pct. af de danske virksomheder kan overleve, selv om de ikke innoverer. Et særskilt debatoplæg om Vækst og fornyelse gennem øget konkurrence ser nærmere på, hvordan konkurrencen kan styrkes med henblik på at øge innovation og produktivitet. 2

6 Spørgsmål til drøftelse: Spørgsmål 1: Regeringen har sammen med globaliseringspartierne de seneste år arbejdet for at gøre innovationsindsatsen mere virksomhedsrettet. Der er netop lanceret en samlet innovationsportal, som gør innovationsindsatsen overskuelig for virksomheder. Antallet af aktører, ordninger og virkemidler er blevet reduceret, og indsatsen er blevet målrettet små og mellemstore virksomheders behov. Adgangen til international viden og teknologi er øget, og samspillet mellem virksomheder og videninstitutioner er blevet styrket. Endelig er investeringer blevet målrettet mod blandt andet velfærdsløsninger og grøn vækst. Hvilke tiltag kan fremme, at innovationsindsatsen bliver mere virksomhedsrettet? Spørgsmål 2: Det er særligt innovationen i de små og mellemstore virksomheder, der er svag i Danmark. Kan der gøres yderligere for at styrke innovationen i de små og mellemstore virksomheder? Spørgsmål 3: Virksomhederne bruger forskellige former for ny viden, når de udvikler nye produkter, effektiviserer processer, ændrer markedsføringsmetoder mv. Det er både viden, som virksomhederne selv skaber, viden de køber sig til hos andre og viden fra offentlige videninstitutioner. Virksomhedernes adgang til og anvendelse af viden er således et væsentligt element i at skabe innovation og dermed fastholde og skabe højproduktive arbejdspladser i Danmark. Hvad kan der gøres for at understøtte hurtigere og mere effektiv spredning af viden og øge samarbejdet mellem virksomheder og offentlige videninstitutioner? Er der behov for større fokus på samarbejde mellem virksomheder, forskningsinstitutioner, kapitalformidling og uddannelsesinstitutioner inden for særlige brancher? Spørgsmål 4: Adgang til velkvalificeret arbejdskraft, konkurrence med virksomheder i ind og udland og adgang til risikovillig kapital er ifølge OECD rammebetingelser, der har stor betydning for innovation. Er der andre forhold, som er vigtige for virksomhedernes innovation? 3

7 2. Innovation i danske virksomheder er mindre end i flere andre lande Styrket innovation og fornyelse er en forudsætning for at løfte Danmarks vækstudfordring og skabe flere højproduktive arbejdspladser i Danmark. Det er derfor regeringens mål, at danske virksomheder skal være blandt de mest innovative i verden. Innovative virksomheder har højere produktivitet end andre virksomheder. Det gælder, uanset om virksomhederne introducerer nye varer og tjenesteydelser, nye processer (maskiner mv.), nye organisationsformer, markedsføring eller design 1. Utilstrækkelig innovation kan være en af forklaringerne på, at Danmark siden midten af 1990 erne har haft en svag produktivitetsudvikling. Knap 40 pct. af de danske virksomheder var produkt og/eller procesinnovative i perioden fra 2006 til I flere andre lande var andelen større, jf. figur 1. Hvis man ser på organisations og markedsføringsinnovation er billedet tilsvarende, jf. figur 2. Figur 1. Produkt og/eller procesinnovative virksomheder, Pct. af alle virksomheder 70 Pct. af alle virksomheder 70 Figur 2. Organisations og/eller markedsføringsinnovative virksomheder, Pct. af alle virksomheder 70 Pct. af alle virksomheder DE U PRT BE L FIN SW E AU T DNK ITA CZE FRA NLD NOR ESP IRE SVK POL HUN DE U CZE BE L PR T AU T IRE DNK ITA FRA SWE FIN NOR ESP NLD SVK HUN POL Kilde: Eurostat. Kilde: Eurostat. Danske virksomheder er ikke så ofte produkt og procesinnovative som virksomheder i Sverige og Finland, men er til gengæld oftere organisations og markedsføringsinnovative. Store virksomheder er oftere produkt og procesinnovative end små og mellemstore virksomheder, ligesom der kan være store forskelle mellem brancher. Den danske erhvervsstruktur kan imidlertid ikke forklare, hvorfor Danmark kun ligger i det internationale midterfelt. 1 Centre for Economic and Business Research (CEBR) for Økonomi og Erhvervsministeriet, 2010: Innovation og produktivitet 4

8 3. Virksomhedernes investeringer i innovation En stor del af innovationen i de danske virksomheder udspringer af god markedslæsning, identifikation af kundernes behov, åben innovation med brugere, leverandører mv. Det er forhold, der ifølge OECD bliver stadig vigtigere for virksomhedernes innovationsaktiviteter. Forskning og udvikling er ligeledes en vigtig kilde til innovation, uanset om virksomhederne drager nytte af andres forskning eller selv forsker og udvikler. Blandt de innovative danske virksomheder har omkring halvdelen af virksomhederne udført egen forskning og udvikling, jf. figur 3. Danske virksomheder investerede i 2008 ca. 2 pct. af BNP i forsknings og udviklingsaktiviteter svarende til knap 35 mia. kr. Virksomhedernes investeringer i forskning og udvikling ligger noget over OECD gennemsnittet, men et stykke efter de lande, hvor virksomhederne investerer mest. Virksomhedernes investeringerne i forskning og udvikling er øget gennem en årrække, jf. figur 4. Dertil kommer virksomhedernes investeringer i andre innovationsaktiviteter som ny teknologi, nye organisationsformer, marketing mv. Der er siden 2001 gennemført en række ændringer i skattesystemet, der styrker virksomhedernes økonomiske incitamenter til at investere i fornyelse, herunder lavere selskabsskattesats og lavere skat på den sidst tjente krone. Figur 3. Produkt og/eller procesinnovative virksomheder med egen FoU, 2008 Figur 4. Private investeringer i forskning og udvikling, Pct. af BNP 2,5 Pct. af BNP 2,5 2,0 2,0 Ikke udført egen FoU (48 pct.) Udført egen FoU (52 pct.) 1,5 1,0 1,5 1,0 0,5 0,5 0, ,0 Kilde: Økonomi og Erhvervsministeriets beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik. Anm.: Databrud i Kilde: Center for Forskningsanalyse, CFA og Danmarks Statistik. De seneste tal for virksomhedernes investeringer er fra Den økonomiske krise kan i nogle virksomheder have intensiveret behovet for en stadig indsats for at sikre konkurrencedygtighed. Andre virksomheder kan have reduceret forskning og udvikling, fordi de ikke har overskud til investeringer i nye langsigtede satsninger. 5

9 4. Den offentlige forsknings og innovationsindsats videnopbygning, spredning og anvendelse Adgang til viden af høj kvalitet er en forudsætning for at skabe vækst og højproduktive arbejdspladser i erhvervslivet. Der er i de senere år sket en markant styrkelse af den offentlige forsknings og innovationsindsats, blandt andet som led i Globaliseringsaftalen fra 2006 mellem en bred kreds af Folketingets partier. I 2010 er der afsat 18,4 mia. kr. til forskning, udvikling og innovation, hvilket svarer til godt 1 pct. af BNP. Det er mere end 4 mia. kr. mere end i 2006, jf. figur 5. Der investeres således betydelige midler i offentlig forskning og udvikling i Danmark i disse år også sammenlignet med andre OECD lande. Danmark er i dag et af de lande i verden, der investerer flest offentlige midler i forskning og udvikling, jf. figur 6. Figur 5: Offentlige bevillinger til forskning og udvikling, Figur 6: Statslige bevillinger til forskning og udvikling, 2008 Mia. kr priser Mia. kr priser Indeks (OECD = 100) 150 Indeks (OECD = 100) Anm.: Kilde: Figuren er baseret på budgettal. De røde felter angiver den andel af bevillingen, der ligger over 1 pct. af BNP. Videnskabsministeriet Anm.: Kilde: P USA PRT ES FIN KOR ISL DNK SWE DEU FRA NOR CHE JPN OECD AUT NLD BEL ITA UK CZE IRE HUN GRC POL SVK Data er opgjort som pct. af BNP og er indekse ret. Dermed bliver det muligt at sammenligne landene. Data er fra 2008 med undtagelse af GRC (2007) og CHE (2006). Eurostat. 0 Den offentlige forsknings og innovationsindsats har til formål at styrke opbygning, spredning og anvendelse af viden i samfundet til gavn for både borgere og virksomheder. Størstedelen af de offentlige investeringer anvendes på videnopbygning. Den offentlige forsknings og innovationsindsats styrker opbygning af viden på områder, hvor det samfundsøkonomiske afkast er større end afkastet for den enkelte virksomhed, eller hvor der er en samfundsmæssig interesse i, at viden bliver opbygget og gjort tilgængelig for alle. Den nyeste aftale om globaliseringsreserven rummer blandt andet målrettede investeringer i forskning på energi, sundheds, og fødevareområdet. Opbygningen af viden understøttes både gennem basisbevillinger til universiteterne og sektorforskningen, Grundforskningsfonden, Højteknologifonden og 6

10 forskningsrådene, jf. tabel 1 og baggrundsnotat om den offentlige indsats for forskning, udvikling og innovation. Det er en vigtig del af den offentlige indsats at sikre, at denne viden bliver spredt til virksomhederne. Det kan fx ske ved, at universiteter og erhvervslivet samarbejder om projekter eller indgår i innovative netværk. Der er etableret en særlig national infrastruktur for innovationsnetværk og større klyngesamarbejder gennem initiativet "Innovationsnetværk Danmark", der er rettet mod virksomheder, der ønsker at etablere samarbejde med forskere og andre virksomheder i Danmark eller internationalt. Disse netværk suppleres af regionale netværks og klyngesamarbejder, der understøttes af de regionale vækstfora. Regeringen har med den nye aftale om globaliseringsreserven sikret finansiering på 100 mio. kr. i til Matchfonden, som skal sikre, at der bliver tættere samarbejde mellem private og offentlige institutioner om forskningsaktiviteter. Matchfonden skal gøre det muligt at belønne de universiteter og forskningsinstitutioner, der formår at tiltrække nye forskningspenge fra virksomheder, fonde og privatpersoner. Tabel 1. Den offentlige indsats for forskning, udvikling og innovation De største ordninger mv. 2010, mio. kr. Primært videnopbygning: Basisbevillinger til universiteter og sektorforskning mv Forskningen på sygehusene mv Det Strategiske Forskningsråd (2003) Højteknologifonden (2005) 500 Det Frie Forskningsråd (2003) Grundforskningsfonden (1991) 400 EU midler Primært videnspredning og videndeling: Rådet for Teknologi og Innovation, herunder Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) (2002) Patentsystemet (ca. 150 mio. kr. 1) 0 Regionale Vækstfora (2006) 300 Primært videnanvendelse: Fornyelsesfonden (2010) 200 Energiteknologisk Udviklings og Demonstrationsprogram (2007) 400 Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (2009) 200 Øvrige (herunder blandt andet medlemskab af Det Europæiske Center for Højenenergifysik (CERN), Den Europæiske Rumorganisation (ESA), Green Labs DK, tilskudspuljer i ministerierne mv.) I alt Anm.: Bevillingerne er angivet som budgettal i 2011 priser og er afrundet til nærmeste 100 mio. kr. Årstallet i parentes angiver det år, ordningen mv. blev etableret. 1. Patent og Varemærkestyrelsen har en samlet omsætning på ca. 150 mio. kr. via indtægtsdækket virksomhed og gebyrer. 2. Ekskl. Regionale Vækstfora, der ikke regnes med ved opgørelsen af den offentlige forskningsindsats. Kilde: Finanslov for

11 Viden formidles også gennem de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter, gennem formidling af internationale kontakter og via rådgivning i de regionale væksthuse. Et velfungerende patentsystem og gode muligheder for at købe og sælge patenter er en vigtig del af denne videnspredning. Endelig er det en del af den offentlige indsats at understøtte, at viden bliver anvendt til at udvikle, demonstrere og markedsmodne nye løsninger i virksomheder blandt andet inden for områder som velfærd og energi, hvor der er en særlig samfundsinteresse. Innovationsindsatsen kan blandt andet skabe rammerne for, at nye løsninger bliver afprøvet og testet, så de hurtigere kommer på markedet. I de senere år har der været fokus på at samle og styrke programmer inden for videnanvendelse med etablering af blandt andet Fornyelsesfonden. Samtidig har der været øget fokus på at styrke både videnopbygning, videnspredning og videnanvendelse inden for særligt prioriterede områder, såsom biotek, cleantech, velfærdsteknologi, fødevarer, design og oplevelsesøkonomi. Det er områder, hvor der typisk er en lang tradition i Danmark for et positivt samspil mellem virksomheder, forsknings og videninstitutioner og offentlige myndigheder. Der er også sat fokus på mere markedsnære initiativer, fx med indsatsen for brugerdreven innovation samt handlingsplanen for markedsføring af Danmark. Den danske offentlige innovationsindsats er hermed i god tråd med de anbefalinger, OECD offentliggjorde i juni 2010 i innovationsstrategien Getting a head start on tomorrow, jf. boks 1. Boks 1. De vigtigste budskaber i OECD s innovationsstrategi (juni 2010) 1. Innovation er mere end udvikling af ny teknologi Mange virksomheder baserer deres innovationer på andet end ny teknologi. De inddrager blandt andet brugere, designere mv. OECD anbefaler derfor, at ny innovationspolitik formuleres bredere end forskning og udvikling til også at fokusere på videndeling, nye kompetencer, brugerdreven innovation, iværksætteri mv. 2. Nye innovationer kræver nye kompetencer Virksomhederne vil fremover i langt højere grad efterspørge nye kompetencer blandt deres medarbejdere, nye uddannelser samt nye kombinationer af eksisterende discipliner. 3. Nye innovationer kræver mere samarbejde Virksomhederne arbejder i dag oftere sammen med andre virksomheder og bl.a. viden institutioner om at udvikle nye innovationer. Derfor skal innovationspolitikken støtte nye former for netværk og partnerskaber mellem virksomheder, universiteter, brugere og videninstitutioner. 4. De globale udfordringer driver innovation De globale udfordringer, fx miljø, adgang til rent vand, fattigdom og stigende pres på velfærdssektoren, er en vigtig driver for innovation og åbner nye markeder for innovative virksomheder. 5. Det offentlige kan drive innovation Det offentlige kan drive innovation, fx via en mere intelligent efterspørgsel af produkter og services og ved en smartere regulering. 8

12 Den danske indsats ligger også i god tråd med EU Kommissionens kommende innovationsstrategi Innovation Union, der aktuelt drøftes med medlemslandene. Her har man fra dansk side blandt andet lagt vægt på at sikre et større vækstbidrag fra Fællesskabets investeringer inden for forskning, innovation og uddannelse. 5. Behov for forenkling og bedre overblik Virksomhederne har forskellige ønsker og behov i forhold til de offentlige innovationstilbud, blandt andet afhængigt af faktorer som størrelse, branche mv. Fx har servicevirksomheder ikke de samme behov for forskning og patentering som virksomheder inden for medicinalindustrien. I stedet kan servicevirksomheder ligesom mange andre virksomheder fx have behov for viden og initiativer, som fremmer innovation i samspil med brugere. Dertil kommer, at nogle virksomheder primært innoverer for at effektivisere processer i virksomheden, mens andre primært har fokus på udvikling af nye produkter. Der er derfor behov for en bred, men overskuelig innovationsindsats. Derfor har regeringen forenklet innovationsindsatsen. I forhold til 2006 er der i dag langt færre selvstændige aktører, virkemidler og ordninger. Videnskabsministeriet har reduceret antallet af puljer og virkemidler med omkring 20 i perioden Økonomi og Erhvervsministeriet har samlet sin indsats for innovation under Fornyelsesfonden. Der er også sket forenklinger i Fødevareministeriet og Klima og Energiministeriet. Antallet af selvstændige forsknings og uddannelsesinstitutioner er ligeledes reduceret, så der i dag er otte universiteter og fem sektorforskningsinstitutioner. Antallet af teknologiske serviceinstitutter de såkaldte GTS institutter er i dag ni, mod over 35 i 1980 erne. Endelig er antallet af regionale og nationale innovationsnetværk og teknologicentre, der fremmer samarbejde for virksomheder og videninstitutioner, reduceret fra 37 i 2006 til 22 i Antallet af innovationsaktører er reduceret markant, samtidig med at man søger at dække flere erhvervsbrancher og nå ud til flere virksomheder. Der er gjort en stor indsats for øget overblik og markedsføring via GTS institutter, de regionale væksthuse og de nationale innovationsnetværk. Endelig sker der i dag som hovedregel effektmålinger af innovationsordningerne. For de ordninger, der har eksisteret i mange år, kan der konstateres positive økonomiske effekter. Det gælder fx videnpilot og innovationsnetværkordningen. Nogle af de nyere ordninger er endnu ikke effektmålt, da der endnu ikke findes virksomhedsdata, der kan belyse effekterne. Det gælder generelt for den indsats, der blev sat i gang med aftalen om Globaliseringspuljen i Det videre arbejde forslag til en mere virksomhedsrettet innovationsindsats Regeringen fremlagde i august 2010 oplægget Styrket innovation i virksomhederne, der præsenterer en samlet analyse af de danske innovationsudfordringer samt en række nye initiativer. 9

13 Siden har der i løbet af efteråret været afholdt debatmøder mellem økonomi og erhvervsministeren, videnskabsministeren, erhvervsorganisationer, videninstitutioner og andre interessenter på området. Derudover er der indgået en ny politisk aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling. På baggrund af oplægget og den efterfølgende indsats er der identificeret fire fokusområder i regeringens videre arbejde med at skabe en mere virksomhedsrettet innovationsindsats: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive. Indsatsen skal nå ud til flere små og mellemstore virksomheder. Virksomhedernes adgang til førende viden og teknologi skal styrkes. Investeringerne i grøn vækst og velfærdsløsninger skal omsættes til vækst. Nedenfor beskrives indsatsen inden for hvert af disse områder og eksempler på nye initiativer. Initiativerne er ligeledes beskrevet i baggrundsnotatet om initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse. Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Analyser viser, at mange virksomheder har et begrænset kendskab til de offentlige innovationstilbud, og at de oplever, at det er svært at finde frem til relevante tilbud. Derfor har regeringen samlet nogle af de offentlige innovationsprogrammer og ordninger i færre og større programmer og skabt en nemmere indgang til de offentlige innovationstilbud. Der foretages i dag evaluering, effektmålinger og brugerundersøgelser af de fleste innovationsordninger. Det skal imidlertid sikres, at effekten dokumenteres konsekvent for alle innovationstilbud, ligesom der skal opstilles entydige effektmål. Regeringen vil derfor foreslå, at udviklingen styrkes yderligere med følgende initiativer: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive: Der er åbnet et call center og en webportal, der giver virksomhederne nem adgang til alle relevante offentlige innovationstilbud ét sted. Dokumentation af effekt: I forlængelse af eksisterende evalueringer, effektmålinger og brugerundersøgelser skal det sikres, at effekten dokumenteres konsekvent for alle innovationstilbud. Der skal således opstilles entydige effektmål for alle ordninger og fonde mv. af de ansvarlige myndigheder. Evalueringer og effektmålinger skal anvendes til at tage stilling til eventuel videreførelse, sammenlægning eller justering. Evalueringerne kan fx også afrapporteres i den årlige redegørelse om erhvervsstøtte. Styrket sammenhæng mellem den nationale og regionale innovationsindsats. Regeringen vil indgå aftale med de regionale vækstfora om styrket sammenhæng og effektmåling af den samlede regionale innovationsindsats, herunder drøfte fælles udbud mv. i regi af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling. Indsatsen skal nå ud til flere små og mellemstore virksomheder Mens op mod 60 pct. af de store virksomheder er innovative, er det kun knap 30 pct. af virksomhederne med under 50 ansatte, der har introduceret nye produkter og/eller processer i perioden

14 Samtidig viser dialog med erhvervslivet, at det ofte er de små og mellemstore virksomheder, der mangler tid og ressourcer til at arbejde systematisk med innovation, ligesom de kun i mindre omfang gør brug af den offentlige innovationsindsats. Derfor vil regeringen foreslå, at indsatsen for at øge innovationen i små og mellemstore virksomheder styrkes med en innovationspakke, der tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov og konkrete situation. Innovationspakke til små og mellemstore virksomheder: Regeringen tager initiativ til et partnerskab med erhvervslivets organisationer og revisorer, så alle små og mellemstore virksomheder får adgang til sparring og rådgivning om innovation og de muligheder, der findes for støtte, partnerskaber og øvrige tilbud, der kan styrke virksomhedens udvikling. Der lanceres et styrket innovationstjek, hvor private rådgivere og GTS rådgivere tilbyder et innovationseftersyn af hele virksomheden. Fornyelsesfonden tilbyder private innovationstjek til omstilling i virksomheder i hårdt ramte områder, og GTS institutternes innovationstjek er gjort landsdækkende og udvidet, således at små og mellemstore virksomheder i vil få tilbudt et eftersyn. Videnkupon ordningen fordobles, så 500 små virksomheder årligt får muligheden for at få en videnkupon, der er et tilskud til køb af viden hos GTS institutter, universiteter mv. i forbindelse med innovationsprojekter. Højtuddannede kompetencer er en forudsætning for forskning og udvikling i virksomheder. Regeringen har i de netop afsluttede forhandlinger om globaliseringsreserven for 2011 afsat yderligere 10 mio. kr. til erhvervsph.d. ordningen og dermed fastholdt ordningens niveau for Virksomhedernes adgang til førende viden og teknologi skal styrkes Virksomhederne har brug for viden fra offentlige forskningsinstitutioner og for at indgå i fælles innovationsprojekter. Omkring 14 pct. af virksomheder med innovationspotentiale samarbejder i dag med universiteterne, og 17 pct. samarbejder med GTS institutter. Men med de senere års stigende investeringer i forskning og udvikling, både på universiteter og i GTS institutter, er der brug for at få styrket virksomhedernes samarbejde og partnerskaber med videninstitutioner. Behovet for et øget offentlig privat samarbejde om forskning og udvikling viser sig også ved, at private virksomheders finansiering af universitetsforskningen i Danmark kun udgør 3½ pct. af den samlede universitetsforskning, hvilket er langt mindre end i de fleste OECD lande. International orientering er afgørende for at få adgang til nyeste viden og teknologi. En analyse foretaget af UNESCO i 2005 viser således, at knap 99 pct. af verdens investeringer i forskning og udvikling foretages uden for Danmark, hvilket understreger behovet for at deltage i international videnudveksling. Regeringen har de senere år taget en række initiativer for at styrke danske virksomheders adgang til international viden. Det gælder oprettelsen af innovationscentrene i Silicon Valley, Shanghai og München samt en række internationale samarbejdsaftaler, blandt andet med Kina. Samtidig understøtter regeringen danske virksomheder og forskningsinstitutioners deltagelse i en række interna 11

15 tionale samarbejdsprogrammer som EUROSTAR og det syvende europæiske rammeprogram for forskning. Regeringen foreslår, at der igangsættes en række nye initiativer for yderligere at styrke virksomhedernes adgang til førende viden i ind og udland: Virksomhedernes adgang til førende viden og teknologi skal styrkes: Implementering af Matchfonden skal sikre, at der bliver tættere samarbejde mellem private og offentlige institutioner om forskningsaktiviteter. Matchfonden skal gøre det muligt at belønne de universiteter og forskningsinstitutioner, der formår at tiltrække nye forskningspenge fra virksomheder, fonde og privatpersoner. Der er afsat 100 mio. kr. i Videnoverførelse version 2.0: Videnoverførelse fra offentlige videninstitutioner til virksomheder skal ske mere effektivt, og viden skal nå ud til flere små og mellemstore virksomheder for at styrke virksomhedernes innovation. Således skal virksomhederne generelt i højere grad anvende og inddrage viden (teknologisk, proces, markeds og ledelsesmæssig viden mv.) i deres udvikling. Videnskabsministeren vil til formålet nedsætte en ekspertgruppe, som har til opgave at undersøge og komme med forslag til en mere effektiv videnspredning. I den sammenhæng kan der tages afsæt i de byggesten, der allerede findes (GTS, universiteter, innovationsnetværk), men der kan også tænkes nyt og anderledes. Styrket internationalisering af dansk forskning og innovation: Regeringen vil i 2010 og 2011 stå i spidsen for at etablere en stor nordeuropæisk alliance for over 200 stærke netværk og klynger i blandt andet Norden, Tyskland og Polen. I alliancen skal indgå alle de 22 danske innovationsnetværk, hvilket vil give over 4000 danske netværksvirksomheder helt nye internationale netværk og globale samarbejdspartnere. Samtidig skal de tre danske innovationscentre i Silicon Valley (2006), Shanghai (2007) og München (2008) fortsat og i øget grad bistå virksomheder med videnhjemtagning om nyeste teknologier og forretningsmodeller, identificere samarbejdspartnere, bistå med kommercialisering af dansk forskning mv. Investeringerne i grøn vækst og velfærdsløsninger skal omsættes til vækst Danmark står over for særlige samfundsudfordringer på eksempelvis det grønne område og velfærdsområdet. På det grønne område skal der i de kommende år findes løsninger, som kan føre til reduktion af CO2 udledning, udnyttelse af alternative energikilder, sundere fødevarer, adgang til rent vand og bæredygtig affaldshåndtering mv. På velfærdsområdet står den offentlige sektor over for en række udfordringer for at imødekomme borgernes høje forventninger. Her kan behovet for at udvikle innovative løsninger forventes at stige de kommende år som følge af den demografiske udvikling, der øger efterspørgslen efter social og sundhedsydelser. Også grundet global efterspørgsel har danske virksomheder en unik mulighed for at opnå eksport og vækst gennem udvikling og lancering af innovative løsninger på disse områder. Regeringen arbejder for at understøtte privat innovation på disse områder gennem midler til forskning og udvikling, demonstration og markedsmodning. På det grønne område støtter regeringen bl.a. Green Labs, der er testfaciliteter for klimateknologier og et nyt, nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage i Thy. Endvidere har Lindoe Offshore Renewables Center (LORC), der er et nyt center for forskning, udvikling, test og demonstration af teknologi til udvinding af grøn energi på havet, fået midler fra Fornyelsesfonden. Dermed får virksomhederne gode muligheder for at komme hurtigt i drift og teste nye løsninger i stor skala. 12

16 På velfærdsområdet kan der fx under Fornyelsesfonden søges tilskud til markedsmodning af offentlige sundheds og velfærdsløsninger. Endvidere er der med aftalen om ABT Fonden afsat i alt 3 mia. kr. i til afprøvning og udbredelse af ny teknologi og nye arbejds og organisationsformer i den offentlige sektor. Her kan offentlige myndigheder i partnerskab med virksomheder søge om medfinansiering til velfærdsløsninger, som kan aflaste medarbejderne og give mere tid til borgernær service og omsorg. Fonden kan ligeledes gennem strategiske investeringer på centrale offentlige serviceområder bidrage til at etablere et markedsmæssigt grundlag for storskalaimplementering af nye innovative it løsninger inden for fx telemedicin og velfærdsteknologi. Tilsvarende vil den store investeringssatsning på sygehusområdet give muligheder for nye og innovative løsninger, herunder blandt andet på it området og i forhold til energieffektive løsninger. Også den offentlige indkøbspolitik understøtter innovation i virksomhederne, selv om det primære sigte er effektivisering. På varekøbsområdet sikrer konkurrencen mellem de private leverandører om de offentlige indkøb, at leverandørerne hele tiden arbejder med at forbedre og nytænke deres løsninger enten i indhold eller pris således at de kan vinde konkurrencen om det offentlige indkøb. På den måde virker konkurrencen om offentlige indkøb som et væsentligt innovationsredskab. Også de seneste års mulighed for funktionsudbud på serviceområdet understøtter innovation i erhvervslivet ved at give de private leverandører et større frirum til at udvikle og levere nye løsninger. I et funktionsudbud stiller den offentlige myndighed krav til den endelige funktion af et indkøb frem for at stille detaljerede krav til, hvordan denne funktion skal opnås. Et funktionsudbud kan fx være, at der generelt skal være rent på hospitalet og at operationsstuerne skal rengøres, så de lever op til særlige standarder, i stedet for et traditionelt udbud, hvor der angives hvor hyppigt, hvor, hvordan og med hvad der, skal gøres rent. Offentlige myndigheder køber årligt varer og tjenesteydelser fra private leverandører for ca. 270 mia. kr. Det er et afgørende hensyn, at der løbende arbejdes med at sikre, at det offentlige indkøb tilrettelægges så effektivt som muligt. Dette indebærer, at der fra område til område overvejes, hvordan indkøbet konkurrenceudsættes optimalt i forhold til det konkrete indkøbsområdes karakter, herunder markedssituationen, efterspørgselsbehovet og muligheden for at sikre innovation i opgaveløsningen, hvor dette understøtter effektivt indkøb. Regeringen vil derfor foreslå, at der sætte et nyt initiativ i gang: 13

17 Innovative indkøb på velfærdsområdet: Med initiativet igangsættes under Fornyelsesfonden et antal pilotprojekter, der skal fremme innovative, såkaldte prækommercielle, indkøb for producenter og offentlige myndigheder. Udvalgte løsninger støttes, så prisen bliver konkurrencedygtig i forhold til eksisterende velfærdsløsninger. Pilotprojekterne vil fokusere på de områder, hvor der er potentiale for at opnå øget omkostningseffektivitet i den offentlige sektor og øget vækst og beskæftigelse i virksomhederne. Pilotprojekterne skal demonstrere, hvordan prækommercielle indkøb kan styrke innovationen og gennemføres af de offentlige myndigheder inden for rammerne af de offentlige indkøbsaftaler. 7. Andre rammevilkår med særlig betydning for innovation Det er virksomhederne, der træffer de beslutninger, der driver innovation og fornyelse i dansk erhvervsliv. Denne indsats understøttes ikke kun af den offentlige indsats for forskning, udvikling og innovation, men også af en række andre generelle rammevilkår. OECD m.fl. har peget på, at følgende generelle rammevilkår har særlig stor betydning for virksomhedernes innovation: Risikovillig kapital og vilkårene for nye vækstvirksomheder Adgangen til højt kvalificeret arbejdskraft Konkurrence og åbenhed over for udlandet Effektiv regulering Udbuddet af risikovillig kapital i Danmark ligger i den pæne ende af midterfeltet blandt OECD landene. Det skal bl.a. ses i lyset af, at regeringen gennem de seneste år har taget mange tiltag for at sikre adgang til risikovillig kapital for virksomheder med vækstpotentiale, blandt andet gennem Vækstfonden. Indsatsen blev endvidere styrket med Erhvervspakken for små og mellemstore virksomheder fra september 2009, der er en målrettet, midlertidig indsats for at forbedre finansieringsmulighederne mv. for små og mellemstore virksomheder. Det er i september 2010 aftalt at forlænge indsatsen til og med I den sammenhæng blev indsatsen justeret, så blandt andet kom i gang låneordningen for nystartede virksomheder styrkes. Herudover har regeringen i flere omgange styrket indsatsen i innovationsmiljøerne senest med aftalen om udmøntning af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling fra oktober Det kan dog fortsat være en udfordring for iværksættere og små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale at få adgang til risikovillig kapital. Derfor har regeringen taget initiativ til at indgå en aftale med pensionsinstitutter om risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale. Regeringen har med finansloven for 2011 skabt de økonomiske rammer for, at der kan indgås en aftale med pensionssektoren. Vækstforum har tidligere modtaget særskilt notat om risikovillig kapital. Foruden adgangen til risikovillig kapital har vækstvilkårene for nye virksomheder også stor betydning for innovation i erhvervslivet. Nye virksomheder skaber dynamik i samfundet. De bidrager til innovation og fornyelse ved at udvikle nye produkter og teknologier. Samtidig er nye vækstvirksomheder med til at skærpe 14

18 konkurrencen i erhvervslivet ved at udfordre etablerede virksomheder. Regeringen har de seneste år styrket indsatsen over for virksomheder med vækstpotentiale, blandt andet ved indsatsen i regi af væksthusene. Vækstforum har udpeget for få nye vækstvirksomheder som en særskilt vækstudfordring. Adgangen til højt kvalificerede medarbejdere er central for virksomhedernes fornyelse. Højt kvalificerede medarbejdere er fx en betingelse for egen forskning og udvikling og for at kunne gøre brug af den nyeste viden, inddrage ny teknologi, gøre sig gældende på nye markeder mv. De mest innovative virksomheder er kendetegnet ved et højt uddannelsesniveau. Jo højere medarbejdernes uddannelsesniveau er, desto større er sandsynligheden for, at en virksomhed er innovativ og højproduktiv. Udbuddet af højtuddannet arbejdskraft er øget betydeligt, men uddannelsesniveauet i den private sektor ligger i international sammenligning kun i midterfeltet. Et højere uddannelsesniveau kan stimulere innovation og fornyelse. Det er dog ikke uvæsentligt, hvilken videregående uddannelse medarbejderne har. En analyse af de innovative virksomheder viser, at det især er samfundsvidenskabelige og tekniske uddannelser, der har betydning for udviklingen af nye produkter, mens samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser primært understøt design og nye markedsføringsmetoder, jf. tabel ter 2. Tabel 2. Betydningen af videregående uddannede i innovative virksomheder Uddannelsesretning: Teknisk Samfundsvidenskabelig Humanistisk Innovationsform: Nye produkter + + Nye processer (maskiner mv.) + Nye organisationsformer + + Nye markedsføringsmetoder Nye design + + Anm.: Alene videregående uddannelser. Kilde: Centre for Economic and Business Research (CEBR) for Økonomi og Erhvervsministeriet 2010: Innovation og produktivitet. Konkurrence og åbenhed over for udlandet øger virksomhedernes incitamenter til at investere i forskning, udvikling og innovation eller på anden måde adskille sig fra sine konkurrenter. Et væsentligt element i at styrke konkurrencen er, at danske virksomheder konkurrerer med udenlandske virksomheder. Desuden er det afgørende, at der ikke er barrierer for nye virksomheder, der udfordrer de eksisterende. De konkrete muligheder for at styrke konkurrencen i Danmark behandles i debatoplægget Vækst og fornyelse gennem øget konkurrence. Effektiv regulering kan ligeledes påvirke innovationsniveauet i erhvervslivet og de måder, som virksomheder innoverer på. Hvis virksomheder skal bruge mange ressourcer på at efterleve den offentlige regulering, er der færre ressourcer til virksomhedernes forretning. De administrative byrder er lettet for erhvervslivet med ca. 20 pct. siden Samtidig arbejder regeringen på bl.a. energiområdet 15

19 med at se på, hvordan reguleringen kan medvirke til at fremme teknologier og løsninger, der kan bidrage til omkostningseffektivt at nå regeringens mål på klimaområdet. 16

20

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Økonomisk Analyse. Vækst gennem innovation

Økonomisk Analyse. Vækst gennem innovation Økonomisk Analyse Vækst gennem innovation NR. 3. maj 11 2 Vækst gennem innovation Innovation er en af de centrale kilder til vækst både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed. Innovationen

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Baggrundsnotat: Den offentlige indsats for forskning, udvikling og innovation

Baggrundsnotat: Den offentlige indsats for forskning, udvikling og innovation Baggrundsnotat: Den offentlige indsats for forskning, udvikling og innovation Basisbevilling til universiteter og sektorforskning De otte danske universiteter modtog i 2010 i alt over finansloven ca. 7,4

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 2009

Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 2009 N O T A T Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter varer,

Læs mere

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT GET F IT 23.februar 2010 Anette Broløs, Broløs Consult 1 Deltagelse i forskning skaber innovation og positivt afkast, men deltagelsen i forskningssamarbejde

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT TP1PT Arbejdspapiret TP PT Virksomheder DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 11 København K Telefon 33 9 33 - Fax 33 11 1 5 Dato: 31. oktober 5 Sagsbeh.:

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt Finansudvalget 28-9 FIU alm. del Bilag 19 Offentligt N O T A T Møde med Folketingets finansudvalg d. 3/9 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om: Fordeling af forskningsreserven i 2013

Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om: Fordeling af forskningsreserven i 2013 Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om: Fordeling af forskningsreserven i 2013 8. november 2012 1 Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013 Nyt kapitel A. Udmøntning af forskningsreserven

Læs mere

OVERBLIK OVER DET DANSKE INNOVATIONSFREMMESYSTEM HOVEDFORMÅLENE MED DEN DANSKE INNOVATIONSPOLITIK

OVERBLIK OVER DET DANSKE INNOVATIONSFREMMESYSTEM HOVEDFORMÅLENE MED DEN DANSKE INNOVATIONSPOLITIK OVERBLIK OVER DET DANSKE INNOVATIONSFREMMESYSTEM OG HOVEDFORMÅLENE MED DEN DANSKE INNOVATIONSPOLITIK Innovationsfremmesystemet for danske virksomheder > 1. Indledning Formålet med dette notat er at give

Læs mere

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Analyse af dansk cleantech:

Læs mere

INNOVATIONDANMARK FORSIDE

INNOVATIONDANMARK FORSIDE INNOVATIONDANMARK FORSIDE Videnskabsministeriet og DRUID præsenterer VERDENS BEDSTE EFFEKTMÅLINGER AF FORSKNINGS- OG INNOVATIONSPOLITIK?? 12. APRIL 2011 Program for resten af dagen 1. Regeringens politik

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder

Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder Erfaringer fra midtvejsevaluering af pilotprojektet Regionale Innovationsagenter Innovation: Analyse og evaluering 20/2009

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

FFA s Årskonference maj 2014 Direktør Ragnar Heldt Nielsen

FFA s Årskonference maj 2014 Direktør Ragnar Heldt Nielsen FFA s Årskonference maj 2014 Direktør Ragnar Heldt Nielsen GTS er brancheorganisation for Danmarks ni godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS-nettet) Repræsenterer og varetager GTS-nettets interesser

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser ACs beskæftigelsespolitiske konference d. 24 og 25 okt. 2013 Carsten Koch, BER Hvad sker der? De ledige brokker sig over politikerne,

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere

Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger

Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger Gert S. Hansen Miljøstyrelsen Oplæg temadag om cleantech-løsninger 30. oktober 2012 Hvorfor interesserer MST sig for ETV? ETV passer godt

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser Ny prognose for langtidsledigheden viser, at langtidsledigheden i EU, som i øjeblikket er den højeste siden slutningen af 9 erne, kan blive vanskelig

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Peter Birch Sørensen Professor, Københavns Universitet Indlæg på seminar organiseret af Produktivitetskommisjonen i Oslo den 19. maj 2014 Pct. 5,0 De

Læs mere

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Notat Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Indledning Dette notat sætter fokus på optimering af det danske erhvervsfremmesystem. Erhvervsfremmesystemet har til formål at understøtte

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet?

Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet? Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet? Erfaringer fra Danmark Oplæg, NIFUs Årskonferanse, 23. maj 2014 ved Maria Theresa Norn, Analysechef, ph.d. i Tænketanken DEA Danmark

Læs mere

Bilag om det forskningsfinansierende system 1

Bilag om det forskningsfinansierende system 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om det forskningsfinansierende

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER 1 SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER De syddanske udfordringsbilleder viser, at væksten i Syddanmark, ligesom i resten af Danmark, fortsat er lav. En stærk produktivitetsvækst i 2010 og 2011 viste stor

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling

Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling Notat Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling Nedenstående udtrykker de synspunkter som SBi's bestyrelse har på

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Viden skaber fremtidens vækst

Viden skaber fremtidens vækst DI Videnrådgiverne er et branchefællesskab i DI for virksomheder, der lever af at udvikle, skabe, formidle og omsætte viden til unikke løsninger indenfor vidt forskellige fagligheder. DI Videnrådgiverne

Læs mere

De vigtigste udfordringer for fremtidens infrastruktur fem skud fra hoften. Lars Nørby Johansen. Formand for Danmarks Vækstråd

De vigtigste udfordringer for fremtidens infrastruktur fem skud fra hoften. Lars Nørby Johansen. Formand for Danmarks Vækstråd De vigtigste udfordringer for fremtidens infrastruktur fem skud fra hoften Lars Nørby Johansen Formand for Danmarks Vækstråd Statuskonference for de strategiske analyser d. 12. april 2010 Udfordringer

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

innovation Vejviser til En oversigt over tilbud og puljer til virksomheder, der vil styrke deres innovation Gem

innovation Vejviser til En oversigt over tilbud og puljer til virksomheder, der vil styrke deres innovation Gem Vejviser til innovation Gem vejviseren den kan blive guld værd for din virksomhed En oversigt over tilbud og puljer til virksomheder, der vil styrke deres innovation 2 3 Kolofon Innovation er vigtig for

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz Nye projektmuligheder i Staalcentrum Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz FoodNetwork årsprogram Indsatsen adresserer to hovedmålgruppers forskellige roller og behov samt samspillet imellem disse: At styrke

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Mod et stærkere vidensamarbejde i Danmark. behov, udfordringer og barrierer

Mod et stærkere vidensamarbejde i Danmark. behov, udfordringer og barrierer Mod et stærkere vidensamarbejde i Danmark behov, udfordringer og barrierer Disposition Om vidensamarbejde Marginal eller stor betydning for innovationskraften? Hvilke aktører bør en samspilspolitik omfatte?

Læs mere

En højere andel af danskere vurderes at være Working poor end i Tyskland

En højere andel af danskere vurderes at være Working poor end i Tyskland (+5 6 6 13 5) En højere andel af danskere vurderes at være Working poor end i Tyskland Resumé I den offentlige debat fremføres ofte argumentet, at der i Tyskland er flere end i Danmark, der er såkaldte

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder.

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Flere vækstvirksomheder 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Maj 2010 Forord Danmark har længe været blandt de rigeste lande

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt

reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt REGERINGEN April 2011 reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt REGERINGEN April 2011 Reformpakken 2020 Nyt

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1 1PT Dette PT DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 6 Dato: 12. januar 6 Bilag om de administrative omkostninger

Læs mere