DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)"

Transkript

1 Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 09/2008 Sted : Mødelokale 3 - Rådhuset i Grenaa Dato : 11. november 2008 Start kl. : Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Deltog x x x Afbud x H:\Sundhedsudvalget\2008\ \Dagsorden 09 SU.doc Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Oplæg om sundhedshuse Budgetopfølgning for Sundhedsudvalget pr. 30. september Orientering om budget Pulje til forskning og udvikling Seksuel sundhed Videreførelse af tobaksforebyggelsen i Norddjurs Kommune Evaluering af inspirationstur til sundhedscentre Fastlæggelse af udvalgsmøder for Eventuelt H:\Sundhedsudvalget\2008\ \Dagsorden 09 SU.doc Norddjurs Kommune

3 1. Oplæg om sundhedshuse Kim Fihl og Preben Rottbøll fra Christensen & Rottbøll præsenterer to sundhedscentermodeller fra Ålborg Havn og Brønderslev samt et projekt vedrørende omdannelse af Brovst Sygehus. Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. 1

4 2. Budgetopfølgning for sundhedsudvalget pr. 30. september Ø I henhold til Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune skal udvalgene månedligt orienteres via en budgetopfølgning fra direktørområderne. Budgetopfølgningen viser følgende: Forbrug Korr. Vedt. ult. sep- Forventede Forventet Budget tember afvigelser resultat Aktivitetsbestemt medfinansiering af Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Total Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet: Der forventes et mindreforbrug på kr., som jf. sundhedsudvalgets beslutning den 9. september 2008 anvendes til finansiering af forventet merforbrug på sundhedspuljen. Ellers ingen ændringer i forhold til budgetopfølgning per Sundhedsfremme og forebyggelse: Den forventede afvigelse svarer til beløb som følge af uforbrugte projektmidler fra Sundhedsudvalget tiltrådte den 9. september 2008, at det forventede merforbrug på sundhedspuljen på kr. finansieres af et forventet mindreforbrug på det aktivitetsbestemte område. Kommunal sundhedstjeneste: Den forventede afvigelse svarer til beløb som følge af uforbrugte projektmidler fra Sundhedsudvalget tiltrådte den 9. september 2008, at det forventede merforbrug på sundhedspuljen på kr. finansieres af et forventet mindreforbrug på det aktivitetsbestemte område. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning. 2

5 Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. 3

6 3. Orientering om budget Kommunalbestyrelsens vedtog den 9. oktober 2008 budgettet for Til sundhedsudvalgets drift 2009 er der afsat kr. Dette beløb er fordelt med kr. til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet og til sundhedspuljen. I tillæg hertil forventes det, at de midler kommunalbestyrelsen den 6. maj 2008 besluttede at indefryse fra 2007, frigives. For sundhedsudvalget udgør dette beløb kr. Desuden modtages der ekstern finansiering til projekterne Norddjurs-modellen og Norddjurs - en ny kurs på kr. i Sundhedsudvalgets budget i 2009 udgør således: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Sundhedspulje Indefrosne midler fra Ekstern finansiering Ialt kr. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. 4

7 4. Pulje til forskning og udvikling Ifølge sundhedsloven har regionerne ansvaret for, at der udføres forsknings- og udviklingsarbejde, mens kommunerne skal medvirke til denne forskning. Derfor har Kontaktudvalget for Region Midtjylland den 29. august 2008 besluttet at oprette en samarbejdskonstruktion til fælles kommunaleregionale forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for folkesundhed pr. 1. januar Formålet med samarbejdskonstruktionen: at sikre at forsknings- og udviklingsarbejde i det fælles kommunale-regionale opgavefelt understøtter, at ydelser og uddannelse af sundhedspersoner varetages på et højt fagligt niveau at opruste kommunerne og regionen til i fællesskab at tiltrække nationale forksnings- og udviklingsmidler i samarbejde med faglige miljøer at udvikle et strategisk samarbejde med Århus Universitet Ideer til projekter, satsningsområder, kompetenceudvikling mv. vil typisk opstå i relation til arbejdet med sundhedsaftaler, herunder i klyngerne og de etablerede netværk. Ideerne kan fremsættes til kontaktudvalget og drøftes på sundhedsstyregruppemøder. I forbindelse med ansøgning om midler skal der udarbejdes en projektansøgning, som vil blive vurderet af det faglige udvalg. Der kan ydes støtte til tre typer af indsatser: 1. forskningsbaserede udviklingsprojekter 2. større strategiske satsninger, som har et længerevarende perspektiv 3. kompetenceudvikling, herunder igangsætning af ph.d.-forløb. Kontaktudvalget for sundhedsstyregruppen skal fungere som bestyrelse for samarbejdskonstruktionen. Der nedsættes et fagligt udvalg på medlemmer med repræsentanter fra Institut for Folkesundhed ved Århus universitet, Forskningsenheden for Almen Medicin, Dansk SundhedsInstitut, VIA University College, faglige miljøer i kommunerne, Center for Folkesundhed og Center for 5

8 Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland, hospitaler mv. Kontaktudvalget foretager udpegning af medlemmer. Deltagelse i samarbejdskonstruktionen indebærer et fast årligt beløb på 1 kr. pr. indbygger fra både kommuner og region. For Norddjurs Kommune vil der være tale om et beløb på ca kr../. Forslag til en samarbejdskonstruktion er vedlagt som bilag. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at sundhedsudvalget godkender, at Norddjurs Kommune indgår i samarbejdskonstruktionen pr. 1. januar Udgiften på kr. financierers af sundhedspuljen i Sundhedsudvalget godkender indstillingen. 6

9 5. Seksuel sundhed Norddjurs Kommune har fokus på at fremme seksuel sundhed. Der er indgået en samarbejdsaftale med Sex og Samfund jf. tidligere beslutningssag til sundhedsudvalget 15. januar Sex og Samfund er en landsdækkende, ikke-partipolitisk forening, der har specialiseret sig i præventions- og seksualoplysning, forebyggelse af sexsygdomme og uønskede graviditeter. Sundhedsafdelingen deltager i det nationale faglige netværk for seksuel sundhed og i en temagruppe i Sund By Netværket. Temagruppen skal udarbejde en kommunal model til fremme af seksuel sundhed. For at sikre forebyggelse og sundhedsfremme indenfor området seksuel sundhed, både overfor den enkelte, grupper, familier samt implementering af den kommunale model, er der nedsat en intern arbejdsgruppe i Norddjurs Kommune med repræsentanter fra ungdomsskoler, sundhedsplejen og sundhedsafdelingen. I 2008 er der foretaget følgende konkrete aktiviteter på området: I uge 38 blev der i forbindelse med World Contraception Day afholdt oplæg og event ved Sex og Samfund på Handelsskolen i Grenaa. I uge 39 og 40 deltog Norddjurs Kommune i den landsdækkende kondomkampagne. Norddjurs Ungdomsskole og sundhedsafdelingen samarbejdede om planlægning af aktiviteter, og ungdomsskolen udførte en række sjove aktiviteter sammen med de unge. Den afholder sundhedsafdelingen i samarbejde med sexolog og psykolog en temaaften med fokus på seksualitet og sygdomme. I uge er der fokus på seksuel sundhed i skolerne. Dette sker i et samarbejde mellem sundhedsplejersker og undervisere i kommunens skoler. 7

10 Sundhedsafdelingen ønsker at tilbyde kommunens ungdomsuddannelser så som teknisk skole, Social- og Sundhedsskolen samt gymnasiet et lignende koncept, som det der blev afholdt på handelsskolen. Prisen for disse undervisningspakker er ca kr. Begrundelsen herfor er, at der pt. ikke er krav om seksualundervisning på ungdomsuddannelserne, selvom abortkvotienten for unge kvinder i alderen år er stigende, og 5-10 % af unge mellem 18 og 25 år er smittet med klamydia. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at sundhedsudvalget godkender undervisningspakker. Udgiften på kr. finansieres af sundhedspuljen i Sundhedsudvalget godkender indstillingen. 8

11 6. Videreførelse af tobaksforebyggelsen i Norddjurs Kommune Sundhedsafdelingen i Norddjurs Kommune har fået tildelt støtte fra Sundhedsstyrelsen til projekt Norddjurs en røgfri kommune, som forløber over en toårig periode fra 1. januar december Projektet har et samlet budget på kroner, hvoraf Sundhedsstyrelsen medfinancierer kroner. Projektet har helt overordnet følgende mål og indsatser (delprojekter): 1) At reducere antallet af rygere Der tilbydes varierende tilbud til alle borgere i Norddjurs Kommune, bl.a. i samarbejde med Grenaa Apotek. Der tilbydes alle kommunens ansatte varierede rygestoptilbud i sammenhæng med implementering af rygepolitikken på kommunens arbejdspladser/institutioner pr 1. juli Der indgås partnerskaber med kommunens private arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og fritids- og kulturinstitutioner om rygestoptilbud efter samme koncept som i kommunen. 2) At forebygge rygestart Der gøres en systematisk og målrettet indsats i samarbejde med kommunens skoler og SSP vedrørende forebyggelse af rygestart for børn i skole- og fritidsmiljøer. Der iværksættes en målrettet og systematisk indsats på uddannelsesinstitutioner og andre ungdomsmiljøer vedrørende forebyggelse af rygestart for unge i års alderen. 3) At udbrede røgfri miljøer Der indføres rygeforbud på de kommunale arbejdspladser/institutioner og i arbejdstiden. Norddjurs Kommune tilbyder rådgivning og samarbejdsaftaler om indførelse af røgfrie miljøer til kommunens private virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kultur- og fritidsliv efter samme koncept som i kommunen. Efter projektperiodens udløb udarbejdes en samlet evalueringsrapport, som ligger klar senest 1. april

12 Erfaringer fra projektet indtil nu viser følgende: Ad 1) At reducere antallet af rygere Der er evidens for, at hjælp til rygestop efter Kræftens Bekæmpelses koncept eventuelt suppleret med nikotinerstatning har den bedste effekt i forbindelse med rygestop. En opgørelse for Norddjurs Kommune pt. viser, at 22,9 % af deltagerne er røgfri seks måneder efter kurset, hvilket ligger på niveau med landsgennemsnittet. Der tilbydes individuelle rygeafvænningsforløb og rygestopkurser i grupper til alle borgere i Norddjurs Kommune i samarbejde med Grenaa Apotek og Nimtofte Apotek i Syddjurs Kommune. Grenaa Apotek har i 2008 afholdt tre gruppekurser og 22 individuelle forløb. Nimtofte Apotek har i 2008 afholdt et gruppekursus. Sundheds- og Patientskolen tilbyder rygestopkurser til kronikere og udskrevne patienter fra Regionshospitalet Randers og Grenaa. Sundheds- og Patientskolen har i 2008 afholdt tre gruppekurser. Alle kommunens ansatte er tilbudt individuelle rygeafvænningsforløb og rygestopkurser i grupper i sammenhæng med implementering af rygepolitikken på kommunens arbejdspladser/institutioner pr 1. juli Norddjurs Kommune har i 2007 afholdt fem rygestopkurser for ansatte. Kommunens private arbejdspladser har fået tilbudt gratis hjælp til rygestop hos deres ansatte efter samme koncept som i kommunen. Der har i 2008 været afholdt to gruppekurser på private virksomheder. Ad 2) At forebygge rygestart Der er i skoleåret gennemført en systematisk og målrettet indsats i samarbejde med kommunens skoler, SSP og Norddjurs Ungdomsskole om forebyggelse af rygestart i alle kommunens 5. klasser med udgangspunkt i Ringstedforsøget. 10

13 Det skal bemærkes, at sundhedsudvalget på sit møde den 10. juni 2008 besluttede, at indsatsen vedrørende forebyggelse af rygestart fremadrettet gennemføres systematisk i alle 5. klasser i Norddjurs Kommune i skoleåret , og at udgiften dertil på kr. finansieres af sundhedspuljen. Iværksættelsen af en målrettet og systematisk indsats på uddannelsesinstitutioner og andre ungdomsmiljøer vedrørende forebyggelse af rygestart og rygestop for unge i års alderen er under planlægning. De første indsatser startes op medio november Ad 3) At udbrede røgfri miljøer Der er indført rygeforbud på de kommunale arbejdspladser/institutioner og i arbejdstiden. Norddjurs Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 20 private virksomheder om indførelse af 100 % indendørs røgfrie miljøer. Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 15. januar 2008 at gøre det gratis for borgere og ansatte i Norddjurs Kommune at få hjælp til rygestop i resten af projektperioden inden for den økonomiske ramme, der er budgetteret med i projektet. Det er ikke mere lovligt at opkræve deltagerbetaling fra borgere til rygestoptilbud, hvorfor det fortsat vil være gratis for borgere og ansatte i Norddjurs Kommune at få hjælp til rygestop. Samarbejdsaftalen med Grenaa Apotek udløber pr. 31/ , og et nyt forslag til en samarbejdsaftale foreligger med ændrede priser for både individuelle og gruppeforløb. De højere priser stemmer overens med prisniveauet i andre kommuner i Østjylland. Samarbejdet mellem Norddjurs Kommune og Grenaa Apotek er godt, og kvaliteten af Grenaa Apoteks tilbud til borgerne i Norddjurs Kommune er høj../. Forslag til samarbejdsaftale mellem Norddjurs Kommune og Grenaa Apotek vedlægges som bilag. 11

14 De økonomiske konsekvenser for at videreføre tobaksforebyggelsesindsatsen fremgår af nedenstående tabel. Indsats Antal gennemført i Antal forventet Budget pt. gennemført i 2009 Rygestopkursus i grupper på Grenaa Apotek Rygestopkursus i grupper på SOPS Rygestopkursus i grupper på Nimtofte Apotek Rygestopkurser for virksomheder/øvrige Individuelle rygeafvænningsforløb på Grenaa Apotek Rygestopkursus for 0 4 på Apoteket unge 4 kommunalt 0 Xhale-events for unge 0 4 på Apoteket 4 kommunalt Temadag 5. klasser Alle 5. klasser Alle 5. klasser Kompetenceudvikling og netværksmøder I ALT Udover udgifter til ovennævnte indsatser vil det kræve personaleressourcer at koordinere indsatserne og den samlede tobaksforebyggelse i Norddjurs Kommune. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller: 12

15 1. at sundhedsudvalget godkender samarbejdsaftalen med Grenaa Apotek. 2. at sundhedsudvalget godkender budgettet for tobaksforebyggelsen i Udgiften på kroner finansieres af sundhedspuljen. Sundhedsudvalget godkender indstillingen. 13

16 7. Evaluering af inspirationstur til sundhedscentre Sundhedsudvalget var den 20.oktober 2008 på inspirationstur til sundhedscenteret i Vejle og Randers. Turen evalueres på mødet den 11. november Sundhedsudvalget udtaler, at turen gav god inspiration. Orienteringen under punkt 1 på dette møde vedrørende Ålborg-, Brønderslev- og Brovstprojekter er et fint supplement til dette. Udvalget afventer nu rapporten vedrørende sundhedscentre fra Cowi for at kunne lav en samlet konklusion på ideerne vedrørende struktur for sundhedscentre i Norddjurs Kommune. Udvalget ønsker afholdt et temamøde desangående i kommunalbestyrelsen i foråret

17 8. Fastlæggelse af udvalgsmøder for /. Der er vedlagt bilag med forslag til møder for Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at forslaget godkendes. Sundhedsudvalget godkender mødedatoerne, dog ændres mødedatoen for august fra den 4. august til den 11. august

18 9. Eventuelt. 16

19 Jens Peter Jellesen Helle Thomsen Pia Bjerregaard Hans Jørgen Hitz Hans Erik Husum 17

Aftale for Sundhedsteamet 2009-2010

Aftale for Sundhedsteamet 2009-2010 1. Formål med aftalen: Aftale for Sundhedsteamet 2009-2010 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Rygere, som er ansat på Skive Rådhus eller på de øvrige kommunale arbejdspladser, hvor der for nylig er blevet indført rygeforbud.

Rygere, som er ansat på Skive Rådhus eller på de øvrige kommunale arbejdspladser, hvor der for nylig er blevet indført rygeforbud. Projektets navn: Rygeafvænning Målgruppe: Rygere, som er ansat på Skive Rådhus eller på de øvrige kommunale arbejdspladser, hvor der for nylig er blevet indført rygeforbud. Projektbeskrivelse: Baggrund

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 15-01-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:25 Afbud: Bent K. Andersen, Ella Skjellerup Fraværende: Bemærkninger: Sundhedsudvalg,

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Sundhedsudvalget, 30-10-2013 Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 6. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Skole Sdr. Fælledvej 4 i Auning Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A)

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Torsdag den 29. januar 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:35 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 01-09-2015 17:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H3 MEDLEMMER Per Tærsbøl Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.30 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang Henriette

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-04-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-04-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-04-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 11. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 Regeringen 23. oktober 2014 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 Aftalen er ikke endelig,

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. september 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. september 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. september 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - September...2 3. ET

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:42 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:30

Læs mere